MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 259/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 259         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 6 aprilie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 6 din 14 ianuarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 99 alin. (1) lit. a) din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

219. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2015 şi la Londra la 26 octombrie 2015 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

 

220. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

227. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

228. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Monetăria Statului” din subordinea Băncii Naţionale a României

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 6

din 14 ianuarie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 99 alin. (1) lit. a) din Codul penal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 99 alin. (1) lit. a) raportat la art. 100 alin. (3) din Codul penal, excepţie ridicată de Ion Fane Boroş în Dosarul nr. 1.418/231/2015 al Tribunalului Vrancea - Secţia penală, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 902D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate. Se arată că autorul compară regimul liberării condiţionate în cazul detenţiunii pe viaţă cu regimul liberării condiţionate în cazul pedepsei închisorii. Se arată că liberarea condiţionată nu este un drept, ci o vocaţie, motiv pentru care legiuitorul are dreptul să stabilească condiţiile necesare pentru a se putea accede la acest beneficiu. Se face trimitere la deciziile Curţii Constituţionale nr. 145 din 7 martie 2013 şi nr. 238 din 21 mai 2013. Se arată că art. 16 din Constituţie nu este aplicabil în cauză şi că, chiar şi în cazul în care s-ar pune problema incidenţei sale, textul criticat se aplică în egală măsură tuturor persoanelor aflate în situaţia juridică prevăzută în cuprinsul acestuia. Referitor la munca forţată, se arată că însuşi art. 42 alin. (2) lit. b) din Constituţie, invocat de autorul excepţiei, arată că nu constituie muncă forţată acea muncă a unei persoane condamnate, prestată în condiţii normale, în perioada de detenţie sau de libertate condiţionată. Se arată că norma constituţională anterior invocată reprezintă o preluare a art. 4 pct. 3 lit. a) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 1 aprilie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.418/231/2015, Tribunalul Vrancea - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 99 lit. a) raportat la art. 100 din Codul penal, excepţie ridicată de Ion Fane Boroş într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii formulate împotriva unei sentinţe penale de respingere a unei cereri de liberare condiţionată, referitoare la pedeapsa detenţiunii pe viaţă.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că textul criticat discriminează condamnaţii la pedeapsa detenţiunii pe viaţă în raport cu cei condamnaţi la pedeapsa închisorii, întrucât cei dintâi nu beneficiază de reducerea din fracţiunea de pedeapsă de 20 de ani a părţii care poate fi considerată executată pe baza muncii prestate. Se susţine că, în aceste condiţii, munca prestată de către persoanele condamnate la pedeapsa detenţiunii pe viaţă constituie muncă forţată, textul criticat încălcând prevederile art. 42 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) din Constituţie. Se mai arată că dispoziţiile art. 96 alin. (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal prevăd că reducerea fracţiunii de pedeapsă care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării profesionale nu poate fi revocată.

6. Tribunalul Vrancea - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se susţine că diferenţa dintre regimul juridic al liberării condiţionate în cazul detenţiunii pe viaţă şi cel aplicabil în cazul pedepsei închisorii este dată de diferenţa dintre pericolul social al infracţiunilor pentru care sunt dispuse pedepsele anterior referite. Se arată că art. 15 alin. (1), coroborat cu art. 23 alin. (13) din Constituţie şi art. 53 din Codul penai permit restrângerea exercitării unor drepturi ale persoanelor condamnate în timpul executării pedepsei. Se mai susţine că, în vederea îndeplinirii scopului coercitiv al pedepsei, legiuitorul poate reglementa diferenţe în acordarea liberării condiţionate în funcţie de infracţiunile avute în vedere. Se face trimitere la art. 1 şi 2 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, coroborate cu art. E partea a V-a din Carta socială europeană, conform căruia o diferenţă de tratament întemeiată pe un motiv obiectiv şi rezonabil nu este considerată ca discriminatorie.

7. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. Se susţine că textul criticat nu este discriminatoriu, legiuitorul putând să stabilească condiţiile în care poate fi dispusă liberarea condiţionată, precum şi mijloacele de stimulare a condamnaţilor în vederea îndeplinirii scopurilor pedepsei. Se arată că nu constituie muncă forţată munca unei persoane condamnate, prestată în condiţii normale, în perioada de detenţie sau de libertate condiţionată. Se susţine, totodată, că o eventuală modificare a dispoziţiilor legale criticate în sensul dorit de autorul excepţiei nu poate face obiectul controlului de constituţionalitate. Se face trimitere la dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi la jurisprudenţa instanţei de contencios constituţional, conform cărora aceasta nu îşi poate asuma rolul de legislator pozitiv şi nu se poate substitui legiuitorului modificând, completând sau abrogând dispoziţii legale în vigoare.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şt ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, conform încheierii de sesizare, prevederile art. 99 lit. a) raportat la art. 100 din Codul penal. Din analiza excepţiei de neconstituţionalitate Curtea constată însă că autorul critică, în realitate, dispoziţiile art. 99 alin. (1) lit. a) din Codul penal, care au următorul cuprins:

- Art. 99 alin. (1) lit. a) din Codul penal: „(1) Liberarea condiţionată în cazul detenţiunii pe viaţă poate fi dispusă, dacă:

a) cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detenţiune;”.

12. Se susţine că textele criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 cu privire la egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele Internaţionale privind drepturile omului şi art. 42 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) referitor la interzicerea muncii forţate.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 100 alin. (3) din Codul penal reglementează condiţiile liberării condiţionate în cazul pedepsei închisorii, prevăzând includerea în fracţiunea de pedeapsă obligatoriu a fi executată a duratei pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate.

14. Prevederile art. 99 din Codul penal reglementează condiţiile liberării condiţionate în cazul detenţiunii pe viaţă. Potrivit Codului penal în vigoare, această pedeapsă, ce constă în privarea de libertate pe o perioadă nedeterminată, se poate dispune pentru cele mai grave dintre infracţiunile prevăzute în acest cod, de obicei alternativ cu pedeapsa închisorii de la 15 la 25 de ani. În mod distinct, infracţiunea de genocid săvârşită în timp de război, conform art. 438 alin. (2) din Codul penai, este pedepsită numai cu detenţiunea pe viaţă. De asemenea, având în vedere acelaşi pericol social crescut al infracţiunilor pentru care poate fi dispusă pedeapsă detenţiunii pe viaţă, art. 57 din Codul penal prevede neaplicarea acesteia în cazul în care la data pronunţării hotărârii de condamnare inculpatul a împlinit vârsta de 65 de ani, fiind înlocuită cu pedeapsa închisorii pe durata de 30 de ani, durată ce reprezintă maximul general al pedepsei închisorii, conform art. 60 din Codul penal. Cu aceeaşi pedeapsă a închisorii de 30 de ani, însoţită de interzicerea exercitării unor drepturi pe durata ei maximă, poate fi înlocuită pedeapsa detenţiunii pe viaţă, potrivit art. 58 din Codul penal, în situaţia în care persoana condamnată împlineşte vârsta anterior arătată în timpul executării pedepsei, dacă a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei, a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, şi a făcut progrese constante şi evidente în vederea reintegrării sociale, condiţii aproximativ similare cu cele prevăzute la art. 99 alin. (1) din Codul penal cu privire la posibilitatea acordării liberării condiţionate în cazul detenţiunii pe viaţă.

15. Analizând dispoziţiile art. 58 din Codul penal şi ale art. 99 din acelaşi cod, Curtea constată că atât înlocuirea detenţiunii pe viaţă, cât şi liberarea condiţionată în cazul detenţiunii pe viaţă constituie beneficii acordate de către legiuitor în cazul săvârşirii unor infracţiuni de o gravitate extremă, a căror aplicare este lăsată la aprecierea instanţelor de judecată, care sunt chemate să verifice îndeplinirea unor condiţii referitoare la buna conduită a celui condamnat, pe toată durata executării pedepsei, îndeplinirea integrală de către acesta a obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, precum şi la îndreptarea sa şi la posibilitatea de a se reintegra în societate.

16. Or, în cazul reglementării unor beneficii, legiuitorul este îndrituit să stabilească condiţiile acordării acestora. În acest sens, chiar dacă a prevăzut la art. 56 din Codul penal, ca regulă generală, că detenţiunea pe viaţă se execută potrivit legii privind executarea pedepselor, cu privire la condiţiile liberării condiţionate în cazul detenţiunii pe viaţă, cu ocazia reglementării condiţiilor aplicării acestui beneficiu, acesta a înţeles să excepteze persoanele condamnate la această pedeapsă de la aplicarea prevederilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, referitoare la partea din durata pedepsei care este considerată ca executată pe baza muncii prestate. Prin urmare, având în vedere pericolul social sporit al infracţiunilor avute în vedere, legiuitorul a înţeles să prevadă munca prestată de persoanele condamnate pentru astfel de infracţiuni, conform art. 83-88 din Legea nr. 254/2013, ca o formă de reeducare a acestora în scopul reintegrării în societate, fără ca instanţa de judecată sesizată cu cererea de liberare condiţionată să poată ţine cont de executarea ei la calculul fracţiunii de 20 de ani de detenţie reglementată la art. 99 alin. (1) lit. a) din Codul penal. Cu toate acestea, desfăşurarea acestei munci poate fi luată în calcul cu ocazia stabilirii de către instanţă a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 99 alin. (1) lit. b) şi d) din Codul penal, respectiv buna conduită pe toată durata executării pedepsei, îndreptarea persoanei condamnate şi capacitatea reintegrării sociale a acesteia. Astfel, Curtea reţine că, în aceasta privinţă, respectiv a opţiunii în alegerea condiţiilor celor mai adecvate ce trebuie îndeplinite pentru acordarea liberării condiţionate, legiuitorul are o largă marjă de apreciere, Curtea neavând competenţa de a analiza opţiunea legiuitorului pentru una sau alta dintre aceste condiţii, ci de a constata constituţionalitatea condiţiilor alese.

17. De altfel, Curtea Constituţională a statuat în jurisprudenţa sa, prin Decizia nr. 145 din 7 martie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, că este atributul exclusiv al legiuitorului de a stabili condiţiile în care poate fi acordată liberarea condiţionată şi mijloacele de stimulare a condamnaţilor în vederea îndeplinirii scopurilor pedepsei, liberarea condiţionată nefiind un drept al acestora, ci doar o vocaţie pe care o au, prin voinţa legiuitorului, toţi condamnaţii care, după ce au executat fracţiunile de pedeapsă stabilite de lege, după criteriile arătate, îndeplinesc, de asemenea, şi condiţia de a fi disciplinaţi şi de a da dovezi temeinice de îndreptare, inclusiv atunci când nu prestează muncă.

18. Totodată, prin Decizia nr. 238 din 21 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 10 iulie 2013, Curtea a reţinut că liberarea condiţionată nu este un drept fundamental, ci doar o posibilitate care se aplică facultativ dacă sunt îndeplinite şi constatate de către instanţă condiţiile legale, măsura constituind un stimulent important pentru reeducarea celui condamnat.

19. Având în vedere argumentele expuse anterior, Curtea constată că persoanele condamnate la pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi cele condamnate la pedeapsa închisorii se află În situaţii juridice diferite, aspect care justifică tratamentul juridic diferenţiat instituit de legiuitor în privinţa posibilităţii acordării liberării condiţionate, fără ca prin aceasta textul criticat să contravină dispoziţiilor art. 16 din Constituţie. În acest sens, Curtea Constituţională a statuat, în repetate rânduri, în jurisprudenţa sa, că principiul egalităţii în drepturi, prevăzut la art. 16 din Constituţie, presupune acordarea unui regim juridic similar unor persoane aflate în situaţii identice şi că acest principiu nu este încălcat prin reglementarea diferită a regimului juridic al unor persoane aflate în situaţii diferite (a se vedea Decizia nr. 667 din 15 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 noiembrie 2015, Decizia nr. 727 din 29 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 10 decembrie 2015, şi Decizia nr. 775 din 17 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 23 decembrie 2015).

20. Având în vedere aceleaşi motive, Curtea constată că imposibilitatea de a ţine seama la calculul fracţiunii de 20 de ani, prevăzută la art. 99 alin. (1) lit. a) din Codul penal, de timpul aferent muncii efectuate de către persoana condamnată, conform prevederilor art. 83-88 din Legea nr. 254/2013, reprezintă opţiunea legiuitorului în acord cu politica sa penală şi a fost exercitată potrivit normei constituţionale de la art. 61 alin. (1) şi în marja de apreciere prevăzută de aceasta.

21. În ceea ce priveşte pretinsa încălcare prin textul criticat a dispoziţiilor constituţionale referitoare la interzicerea muncii forţate, Curtea reţine că prevederile art. 42 din Constituţie au în vedere situaţia interzicerii muncii forţate, împotriva voinţei persoanei, iar prevederile art. 42 alin. (2) lit. b) din Legea fundamentală, invocate de autorul excepţiei, prevăd în mod expres faptul că nu constituie muncă forţată munca unei persoane condamnate, prestată în condiţii normale, în perioada de detenţie sau de libertate condiţionată, fără a condiţiona luarea în considerare a acesteia în situaţii cum este cea prevăzută la art. 99 din Codul penal. De altfel, nici Legea nr. 254/2013 nu prevede obligativitatea luării în considerare a acesteia la calculul tuturor fracţiunilor de pedeapsă stabilite prin dispoziţiile Codului penal, ci doar regimul şi condiţiile prestării muncii de către persoanele condamnate. Cu alte cuvinte, dispoziţiile constituţionale şi cele legale anterior menţionate nu reglementează nici scopul prestării muncii şi nici modalităţile de valorizare a muncii prestate. Aceste aspecte ţin de voinţa legiuitorului, care are competenţa de a modula atât condiţiile prestării muncii, cât şi finalitatea sa în privinţa efectelor pe care le produce cu privire la executarea pedepselor, respectiv la considerarea acestora ca executate. Pentru aceste motive, Curtea nu poate reţine încălcarea dispoziţiilor art. 42 alin. (2) lit. b) din Constituţie.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ion Fane Boroş în Dosarul nr. 1.418/231/2015 al Tribunalului Vrancea - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 99 alin. (1) lit. a) din Codul penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Decizia se comunică Tribunalului Vrancea - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa din data de 14 ianuarie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2015 şi la Londra la 26 octombrie 2015 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 210/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2015 şi la Londra la 26 octombrie 2015 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 210/2006, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

p. Ministrul transporturilor,

Alexandru Răzvan Cuc,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 219.


*) Traducere.

 

SIGLA

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

secretar de stat

 

Către: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

în atenţia: Domnului Tony Preda,

Lead Manager

Departament administrare operaţiuni

 

Bucureşti, 29 septembrie 2015

 

Re: Proiect ocolire Constanţa - împrumut nr. 33391

Solicitare amendament

 

Vă rugăm să vă referiţi la Acordul de împrumut datat 7 decembrie 2005 dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

După cum deja cunoaşteţi, proiectul este foarte aproape de finalizare şi numai o mică sumă din el este disponibilizată. În orice caz, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România ne-a informat, prin scrisoarea datată 25 septembrie 2015, asupra faptului că reabilitarea Podului Agigea nu se va finaliza la timp din cauza necesităţii de actualizare a specificaţiilor tehnice şi de asemenea din cauza lipsei unei alternative pentru traficul greoi care a făcut imposibilă executarea unor lucrări la pod.

Prin urmare, pentru a asigura finalizarea cu succes a proiectului, vă rugăm să fiţi de acord cu amendamentul propus la Acordul de împrumut, astfel:

- extinderea datei-limită de tragere, aşa cum se prevede în Secţiunea 2.02 (f) a Acordului de împrumut, de la 30 septembrie 2015 la 30 iunie 2016;

- extinderea datei estimate de finalizare a Proiectului aşa cum se prevede în paragraful 3 al Anexei 1 „Descrierea Proiectului”, la 31 decembrie 2017;

- realocarea sumelor împrumutului şi a contribuţiei Guvernului, după cum se prevede în tabelul ataşat la amendament.

În speranţa că solicitarea noastră va regăsi înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm răspunsul dumneavoastră cât mai curând.

 

Cu sinceritate,

Attila György,

secretar de stat

 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

România

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

Bucureşti – 5

România

 

            În atenţia: Domnului Attila György,

                        secretar de stat

 

Cc:       Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

            Bd. Dinicu Golescu nr. 38

            Bucureşti, sectorul 1

 

În atenţia: Director general

 

26 octombrie 2015

 

România - Constanţa Proiectul de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa

Extinderea datei-limită de tragere

 

Vă rugăm să vă referiţi la Acordul de împrumut datat 7 decembrie 2005 („Acordul de împrumut*) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca*).

Termenii utilizaţi cu majuscule au înţelesul stabilit în Acordul de împrumut.În concordanţă cu Secţiunea 2.02(f) a Acordului de împrumut, data-limită de tragere, conform extinderii, este în prezent 30 septembrie 2015.

Ca urmare a scrisorii împrumutatului datată 29 septembrie 2015, Banca:

(i) în conformitate cu Secţiunea 3.01 (a) din Termeni şi Condiţii Standard din februarie 1999 şi având în vedere circumstanţele, extinde, cu începere de la data prezentei scrisori, data-limită de tragere la 30 iunie 2016;

(ii) realocă, în conformitate cu Anexa 2 a Acordului de împrumut şi Secţiunea 3.03(a) din Termeni şi Condiţii Standard din februarie 1999 după cum sunt cuprinse în Acordul de împrumut, sumele categoriilor împrumutului specificate în Anexa 2 la Acordul de împrumut conform anexei.

Prezenta scrisoare nu afectează şi nu modifică de vreo altă manieră obligaţiile de rambursare în cadrul Acordului de împrumut sau nu modifică orice alte obligaţii ale împrumutatului în cadrul Acordului de împrumut.

Conţinutul prezentei scrisori nu trebuie să afecteze niciun drept, putere sau remediu al Băncii cu privire la orice altă condiţie în acordul de împrumut, nici să fie interpretată ca o renunţare la aceasta sau o încuviinţare în acest sens.

 

Cu sinceritate,

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

Babar Mirza,

Senior Manager

Departamentul administrare operaţiuni

 

Propunere de realocare a sumelor în cadrul Acordului de împrumut BERD nr. 33.391

 

Categoria

Denumirea contractului

Alocare curentă

Procentul

cheltuielilor care urmează a fi finanţate

Alocare solicitată

Procentul cheltuielilor care urmează a fi finanţate

Modificare solicitată

BERD

Contribuţie

Guvernului

României

BERD

Contribuţia

Guvernului

României

BERD

Contribuţia

Guvernului

României

EURO

RON

EURO

EURO

RON

EURO

EURO

RON

EURO

(1) Lucrări pentru

Partea A-1

Contract pentru proiectare şi construire a variantei de ocolire Constanţa

65 016 798,01

16.080,807,79

56.595 389,23

Până la 57,20% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, taxe şi impozite)

65.016 798,01

16 080.807,79

56.410.500,71

Până la 57,20% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, taxe şi impozite)

-

-

-184.888,52

(2) Lucrări pentru

Partea A-2

Proiect pentru reabilitarea podurilor din Dobrogea

6.304 568,51

45.967 113,21

8.870 129,80

Până la 68,14% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, taxe şi impozite)

6.305.569,65

45.967.113,21

8.870,129,80

Până la 68,14% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, taxe şi impozite)

+1.001,14

-

-

(3) Lucrări pentru

Partea A-3

Proiect pentru reabilitarea drumurilor afectate de inundaţiile din 2005

33.519,21

142.000.000,00

1.500.000,00

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, taxe şi impozite)

33.519,21

142.000.000,00

1.500,000,00

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, taxe şi impozite)

-

-

-

(4) Servicii de

consultanţă pentru

Partea B-1

Servicii de consultanţă pentru proiectarea şi supervizarea construcţiei variantei de ocolire Constanţa

8.038 135,33

-

164.426,04

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, taxe şi impozite)

8.038.135,33

-

164.426,04

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, taxe şi impozite)

-

-

-

Servicii de consultanţă pentru reabilitarea podurilor din Dobrogea

3.315.806,48

-

-

3.315.806,48

-

184.886,52

-

-

+184.888,52

Servicii de consultanţă pentru calamităţi

3.979.517,29

-

-

3.978.516,15

-

-

-1.001,14

-

-

(5) Servicii de

consultanţă pentru

Partea B-2

Servicii de consultanţă pentru consilierea şi elaborarea documentaţiei de exproprierea terenurilor aferente proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa

753.757,20

-

46.158,00

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, taxe şi impozite)

753.757,20

-

46.158,00

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, taxe şi impozite)

-

-

-

(6) Servicii de

consultanţă pentru

Partea B-3

Asistenţa tehnică pentru implementarea unui proiect-pilot pentru operarea şi întreţinerea drumurilor

1 347 897,97

-

63 896,93

 

1.347 897,97

-

63.896,93

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, taxe şi impozite)

-

-

-

(7) Comision iniţial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL:

-

88.790.000 €

204.047.921 RON

67.240.000 €

-

88.790.000 €

204.047.921 RON

67.240.000 €

-

0

0

0

 

            Ataşament

 

Realocări - Ataşament la Anexa 2

 

Categoria

Sume în EURO realocate

Sume în LEI realocate

Lucrări pentru Partea A-2

+ 1.001,14

0

Servicii de consultanţă pentru Partea B-1

-1.001,14

0

 

            Pentru evitarea oricărui dubiu, ataşamentul la Anexa 2, ca rezultat al realocării de mai sus, se va prezenta după cum urmează:

 

Ataşament la Anexa 2

 

Categoria

Suma împrumutului alocată în valuta împrumutului

(EUR)

Suma împrumutului alocată în valuta împrumutului (LEI)

Procentul cheltuielilor care urmează a fi finanţate

(1) Lucrări pentru Partea A-1

65.016.798,01

16.080.807,79

Până la 57,2% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie teren, taxe şi impozite)

(2) Lucrări pentru Partea A-2

6.305.569,65

45.967.113,21

Până la 68,14% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie teren, taxe şi impozite)

(3) Lucrări pentru Partea A-3

33.519,21

142.000.000

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie teren, taxe şi impozite)

(4) Servicii de consultanţă pentru Partea B-1

15.332.457,96

-

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie teren, taxe şi impozite)

(5) Servicii de consultanţă pentru Partea B-2

753.757,20

_

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie teren, taxe şi impozite)

(6) Servicii de consultanţă pentru Partea B-3

1.347.897,97

-

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie teren, taxe şi impozite)

(7) Comision iniţial

-

-

-

Total

88.790.000

204.047.921

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţi administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

 

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 220.

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 11672708

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIEILI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

BVC an 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

58841

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

58661

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

48000

 

2

 

Venituri financiare

5

180

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

57326

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

57146

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

12698

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

2538

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

39083

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

32250

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

28230

 

 

 

C2

bonusuri

14

4020

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

397

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

6436

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2827

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

180

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1515

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

242

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1273

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

1273

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

120

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

697

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

576

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

2488

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

2488

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

285

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

1880

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

185

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

138

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

16230

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

710

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

16230

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1247

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1252

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

2023,23

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1878,99

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială corectat cu cheltuielile cu maj. salariului minim brut pe tara

52

2010,45

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

53

46,85

 

7

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

54

0

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

974

 

9

 

Plăţi restante

56

0

 

10

 

Creanţe restante

57

122

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „Uzina Termoelectrică Midia” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

 

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 227.

 

MINISTERUL ENERGIEI

Societatea „Uzina Termoelectrică Midia” - S A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

100.571

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

100.101

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

470

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

90.495

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

98.495

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

81.949

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

418

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

11.193

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

8.253

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

6.995

 

 

 

C2

bonusuri

14

1.263

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

552

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

467

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.936

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

4.935

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2.076

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

2.076

 

1

 

Rezerve legale

25

104

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

1.972

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

6.398

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

6.398

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

160

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

160

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.119

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3,643

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

626

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

979

 

8

 

Plăţi restante

55

0

 

9

 

Creanţe restante

56

35.248

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Monetăria Statului” din subordinea Băncii Naţionale a României

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Monetăria Statului” din subordinea Băncii Naţionale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

 

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 228.

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Regia Autonomă „Monetăria Statului”

Sediul/Adresa: Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 30

Cod unic de înregistrare: 427304

 

BUGETUL DE VENITURI şi CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

74.892

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

74.712

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

180

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

64.300

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

63.945

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

39.196

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

132

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

18.612

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

15.273

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

11.872

 

 

 

C2

bonusuri

14

3.401

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

255

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

3.084

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

6 005

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

355

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

10.592

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

2.082

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

8.510

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

8.510

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

717

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

4.613

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

3.887

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

22.387

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

22.387

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

310

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

308

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.779.22

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.212.12

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

243

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

2.866.701

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

858.57

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

 

 

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.