MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 280/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 280         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 13 aprilie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

248. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional .Autostrada Sebeş-Turda” - Lot 3

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

131. - Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 

132. - Decizie privind numirea domnului Doru Petru Dudaş în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

133. - Decizie privind înfiinţarea Comitetului „Coaliţia anti-sărăcie”

 

134. - Decizie privind constatarea încetării suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Cezar Manole Armeanu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

284/613. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii şi zone

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda” - Lot 3

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, Autostrada Sebeş-Turda”

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda” - Lot 3, potrivit hărţii topografice/planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Autostrada Sebeş-Turda” - Lot 3, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Aiud şi Mirăslău din judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirii pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda” - Lotul 3, prevăzută la art. 1, aflate pe raza localităţilor Aiud şi Mirăslău din judeţul Alba, sunt în cuantum total de 1.126 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03, cu modificările ulterioare, „Transport Rutier”, titlul 58 - „Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 6. - Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 6 aprilie 2016.

Nr. 248.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de Interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda” - Lot 3 pe raza localităţilor Aiud şi Mirăslău din judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului

Categoria de

folosinţă

Intravilan/

Extravilan

Numărul cadastral (număr topo)

Numărul cărţii

fundare

Suprafaţa de expropriat (mp)

Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010

(- lei -)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ALBA

AIUD

MAN ALEXANDRU

A

Extravilan

2453/19/1

 

1.129

5.170,82

2

ALBA

AIUD

ZSAKACS IOAN

A

Extravilan

2453/24

 

248

1.135,84

3

ALBA

AIUD

TIUTIU ANUŢA

A

Extravilan

2491/1/43

 

56

256,48

4

ALBA

AIUD

VÎLCEA LAURA

A

Extravilan

2491/1/42

 

54

247,32

5

ALBA

AIUD

SZAKACS ERNEST

A

Extravilan

2491/1/34

 

23

105,34

6

ALBA

AIUD

K1SS GABRIELA

A

Extravilan

2491/1/35

 

122

558,76

7

ALBA

AIUD

ROTAR TEODOR

A

Extravilan

2491/1/36

 

145

664,10

8

ALBA

AIUD

DECEANU AUGUSTJN

A

Extravilan

2491/1/37

 

145

364,10

9

ALBA

AIUD

AN USCA TRAIAN

A

Extravilan

2491/1/38

 

132

604,56

10

ALBA

AIUD

LUP IOAN

A

Extravilan

2491/1/39

 

123

563,34

11

ALBA

AIUD

HIRCEAGÂ SAMOILĂ

A

Extravilan

2491/1/40

 

118

540,44

12

ALBA

AIUD

TOTH LADISLAU

A

Extravilan

2491/1/41/2

 

144

659,52

13

ALBA

AIUD

BAKK GHEORGHE

A

Extravilan

2491/1/41/1

 

85

389,30

14

ALBA

AIUD

VÎLCEA LAURA

A

Extravilan

2491/1/42

 

76

348,08

15

ALBA

AIUD

TIUTIU ANUŢA

A

Extravilan

2491/1/43

 

101

462,58

16

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

2491/1/44

 

40

183,20

17

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

2491/1/45-66, B2464/1, FN2460,  B2468

 

5.234

23.971,72

18

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

2491/1/68

 

49

224,42

19

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

2491/1/70

 

71

325,18

20

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

2491/1/72

 

55

251,90

21

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

2491/1/74

 

5

22,90

22

ALBA

AIUD

TELEGDY IRINA

A

Extravilan

2491//2/3

 

402

1.841,16

23

ALBA

AIUD

TELEGDY IRINA

A

Extravilan

2491//2/3

 

575

2633,50

24

ALBA

AIUD

KISS ERIKA

A

Extravilan

1820/2/2

 

423

1 937,34

25

ALBA

AIUD

KISS ERIKA

A

Extravilan

1820/2/2

 

12

54,96

26

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

2484/1

 

5

22,90

27

ALBA

AIUD

PARASCHIVOIU I. CAROUNA

A

Intravilan

1820/2/1

80302

88

1 628,00

28

ALBA

AIUD

PARASCHIVOIU I. CAROLINA

A

Intravilan

1820/2/1

80302

637

11 784,50

29

ALBA

AIUD

JUHASZ MAGDALENA, MAAR VASILE

 

Intravilan

1820/5/2

75219

1.618

29.933,00

30

ALBA

AIUD

REZERVĂ PRIMĂRIE*

A

Intravilan

1820/2/1

 

437

8.084,50

31

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

N

Intravilan

1820/5

78641

147

1.940,40

32

ALBA

AIUD

REZERVĂ PRIMĂRIE*

A

Intravilan

1820/2/1

 

34

629,00

33

ALBA

AIUD

REZERVĂ PRIMĂRIE*

A

Intravilan

1820/3/7

 

2.227

41.199,50

34

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Intravilan

A1805/1

 

106

1.961,00

35

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Intravilan

A1795, CF1799

 

829

15.336,50

36

ALBA

AIUD

TALAS MAGDALENA

A

Intravilan

1795/12

 

862

15.947,00

37

ALBA

AIUD

CALU GHEORGHE

A

Intravilan

1795/13

 

218

4.033,00

38

ALBA

AIUD

KOBLE DIONISIE

A

Intravilan

1795/14

 

129

2.386,50

39

ALBA

AIUD

KOBLE IOANA

A

Intravilan

1795/14/2

 

113

2.090,50

40

ALBA

AIUD

POPA ECATERINA

A

Intravilan

1795/15

 

754

13.949,00

41

ALBA

AIUD

RANCA SOFRON

A

Intravilan

1795/16

 

407

7.529,50

42

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

1768/2

 

295

1.351,10

43

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

N

Extravilan

1765

 

9

6,21

44

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

FN

Extravilan

1763

 

6

10,98

45

ALBA

AIUD

MOLNAR ŞTEFAN

A

Extravilan

1684/29

 

30

137,40

46

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

1760/4/12

 

338

1.548,04

47

ALBA

AIUD

ALEXA VICTOR

A

Extravilan

1760/4/13

 

771

3.531,18

48

ALBA

AIUD

STANCEL VÂLEAN

A

Extravilan

1760/4/14

 

146

668,68

49

ALBA

AIUD

IONAS VALERIA

A

Extravilan

1760/4/15

 

63

288,54

 

50

ALBA

AIUD

IONAS MAR1A

A

Extravilan

1760/4/16

 

114

522,12

51

ALBA

AIUD

GROZA MARIA

A

Extravilan

1760/4/17

 

472

2 161,76

52

ALBA

AIUD

BELDEAN MARIAN

A

Extravilan

1760/4/18

 

302

1 383,16

53

ALBA

AIUD

CRIŞAN ŞTEFAN

A

Extravilan

1760/4/19

 

267

1 222,86

54

ALBA

AIUD

BUTA ION

A

Extravilan

1760/4/20

 

259

1 186,22

55

ALBA

AIUD

KRALIK ROZALIA

A

Extravilan

1760/4/21

1258

245

1.122,10

56

ALBA

AIUD

UNGUREANU ELENA

A

Extravilan

1760/4/22

 

238

1.090,04

57

ALBA

AIUD

POJAN ION

A

Extravilan

1760/4/23

 

145

664,10

58

ALBA

AIUD

MAN DOMINICA

A

Extravilan

1760/4/24

 

669

3064,02

59

ALBA

AIUD

FILIMON GHEORGHE

A

Extravilan

1760/4/25

 

34

155,72

60

ALBA

AIUD

GHEARĂ GHEORGHE

A

Extravilan

1732/15

 

136

622,88

61

ALBA

AIUD

LOBONŢIU MARIA, CRIŞAN GHEORGHE

A

Extravilan

1734/1

 

207

948,06

62

ALBA

AIUD

JIROS IOAN

A

Extravilan

1677/29

 

1

4,58

63

ALBA

AIUD

JIROS MARIA

A

Extravilan

1677/28

 

17

77,86

64

ALBA

AIUD

MUREŞAN ROMUL

A

Extravilan

1677/27

 

16

73,28

65

ALBA

AIUD

MUREŞAN IOAN

A

Extravilan

1677/26

 

47

215,26

66

ALBA

AIUD

BUMB IOAN

A

Extravilan

1677/25

 

7

32,06

67

ALBA

AIUD

RÂNCA AUGUSTIN

A

Extravilan

1677/24

 

16

73,28

68

ALBA

AIUD

ŞANTU ROMAN

A

Extravilan

1677/23

 

19

87,02

69

ALBA

AIUD

RÂNCĂ LUCREŢIA

A

Extravilan

1677/22

 

23

105,34

70

ALBA

AIUD

ŞANTU OTILIA

A

Extravilan

1677/21

 

27

123,66

71

ALBA

AIUD

CRIŞAN GHEORGHE

A

Extravilan

1677/20

 

24

109,92

72

ALBA

AIUD

POPAVASILE

A

Extravilan

1677/19

 

58

265,64

73

ALBA

AIUD

MUREŞAN ARON

A

Extravilan

1677/18

 

33

151,14

74

ALBA

AIUD

RATIU IOAN

A

Extravilan

1677/17

 

63

288,54

75

ALBA

AIUD

TĂTAR CAROLINA

A

Extravilan

1677/16

 

15

68,70

76

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

A 1665

 

13

59,54

77

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

N

Extravilan

1656

1656

296

204,24

78

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

VN

Extravilan

1664

 

1.253

5.738,74

79

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

VN

Extravilan

1664

 

3.187

14.596,46

80

ALBA

AIUD

VARRO SUSANA

A

Extravilan

1534/1/27

 

115

526,70

81

ALBA

AIUD

ISPAS CORNELIA

A

Extravilan

1534/1/28

 

93

425,94

82

ALBA

AIUD

VERDES MARIA

A

Extravilan

1534/1/29

 

269

1.232,02

83

ALBA

AIUD

BABA LEONTINA

A

Extravilan

1534/1/30

 

232

1.062,56

84

ALBA

AIUD

JINOS MARIA

A

Extravilan

1534/1/31

 

26

119,08

85

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

1534/1/38

 

46

210,68

86

ALBA

AIUD

SÎRBU MELANIA

A

Extravilan

1534/1/37

 

85

389,30

87

ALBA

AIUD

MOLDOVAN ŞTEFAN

A

Extravilan

1534/1/36

 

101

462,58

88

ALBA

AIUD

LAZĂR ROMUL

A

Extravilan

1534/1/34

 

149

682,42

89

ALBA

AIUD

MOLDOVAN EUGEN

A

Extravilan

1534/1/33

 

133

609,14

90

ALBA

AIUD

MAN NICOLAE

A

Extravilan

1534/1/32

 

156

714,48

91

ALBA

AIUD

JINOS MARIA

A

Extravilan

1534/1/31

 

320

1.465,60

92

ALBA

AIUD

BABA LEONTINA

A

Extravilan

1534/1/30

 

290

1.328,20

93

ALBA

AIUD

VERDES MARIA

A

Extravilan

1534/1/29

 

188

861,04

94

ALBA

AIUD

ISPAS CORNELIA

A

Extravilan

1534/1/28

 

59

270,22

95

ALBA

AIUD

VARRO SUSANA

A

Extravilan

1534/1/27

 

118

540,44

96

ALBA

AIUD

VARRO ELENA

A

Extravilan

1534/1/26

 

214

980,12

97

ALBA

AIUD

HARD DOINA

A

Extravilan

1534/1/25

 

237

1.085,46

98

ALBA

AIUD

KOBLE IOS1F

A

Extravilan

1534/1/24

 

319

1.461,02

99

ALBA

AIUD

POPA EUREUA

A

Extravilan

1534/1/23

 

376

1 722,08

 

100

ALBA

AIUD

REZERVĂ PRIMĂRIE*

A

Extravilan

1534/1/22

 

415

1 900,70

101

ALBA

AIUD

TAKACS IOAN

A

Extravilan

1534/1/21

 

527

2 413,66

102

ALBA

AIUD

PAROHIA REFORMATĂ GHIMBAS

A

Extravilan

1534/1/20

 

642

2.940,36

103

ALBA

AIUD

FLOAREA IOAN

A

Extravilan

1534/1/19

 

746

3.416,68

104

ALBA

AIUD

DUCA LETIŢIA

A

Extravilan

1534/1/18

 

827

3.787,66

105

ALBA

AIUD

DUCA EMIL

A

Extravilan

1534/1/17

 

1.841

8431,78

106

ALBA

AIUD

REZERVĂ PRIMĂRIE*

A

Extravilan

1534/1/16

 

1.350

6 183,00

107

ALBA

AIUD

REZERVĂ PRIMĂRIE*

A

Extravilan

1534/1/15

 

903

4.135,74

108

ALBA

AIUD

DUCA MARIA

A

Extravilan

1534/1/14

 

434

1 987,72

109

ALBA

AIUD

RÂNCA NICOLAE

A

Extravilan

1534/1/13

 

894

4.094,52

110

ALBA

AIUD

TAKACS MIHAIL

A

Extravilan

1534/1/12

 

885

4 053,30

111

ALBA

AIUD

VARRO IULIANA

A

Extravilan

1534/1/11

 

424

1 941,92

112

ALBA

AIUD

MAN SEBASTIAN

A

Extravilan

1534/1/10

 

1.289

5903,62

113

ALBA

AIUD

OLTEAN IOAN

A

Extravilan

1534/1/9

 

861

3.943,38

114

ALBA

AIUD

FLOREA MARIA

A

Extravilan

1534/1/8

 

858

3.929,64

115

ALBA

AIUD

VARRO VILHELM

A

Extravilan

1534/1/7

 

856

3920,48

116

ALBA

AIUD

FLOAREA EMIL

A

Extravilan

1534/1/6

 

648

2 967,84

117

ALBA

AIUD

BABA LEONTINA

A

Extravilan

1534/1/5

 

1.706

7813,48

118

ALBA

AIUD

MUNTEAN ROMUL

A

Extravilan

1534/1/4

 

852

3.902,16

119

ALBA

AIUD

LAZĂR PAMFIL

A

Extravilan

1534/1/3

 

855

3.915,90

120

ALBA

AIUD

MUNTEAN EMIL

A

Extravilan

1534/1/2

 

859

3934,22

121

ALBA

AIUD

VLAD RODICA

A

Extravilan

1534/1/1

 

864

3957,12

122

ALBA

AIUD

FLOREA ROMUL

A

Extravilan

1532/1/37

 

857

3.925,06

123

ALBA

AIUD

VARRO IOSIF

A

Extravilan

1532/1/36

 

886

4 057,88

124

ALBA

AIUD

GOBONCZ FRANCISC

A

Extravilan

1532/1/34

 

1.156

5294,48

125

ALBA

AIUD

TATAR CAROLINA

A

Extravilan

1532/1/33

 

916

4.195,28

126

ALBA

AIUD

TACSI SUSANA

A

Extravilan

1532/1/31

 

946

4.332,68

127

ALBA

AIUD

HARD DOINA

A

Extravilan

1532/1/29

 

1.006

4.607,48

128

ALBA

AIUD

LAZARIOAN

A

Extravilan

1532/1/28

 

1.945

8.908,10

129

ALBA

AIUD

POPA AURELIA

A

Extravilan

1532/1/27

 

914

4.186,12

130

ALBA

AIUD

TAKACS EUGEN

A

Extravilan

1532/1/26

 

872

3.993,76

131

ALBA

AIUD

TĂNĂSESCU VIOLETA

A

Extravilan

1532/1/25

 

800

3.664,00

132

ALBA

AIUD

ŢĂLNARU DOMNICA

A

Extravilan

1532/1/23

 

754

3.453,32

133

ALBA

AIUD

POPA AURELIA

A

Extravilan

1532/1/21

 

1.389

6.361,62

134

ALBA

AIUD

TAKACS EUGEN

A

Extravilan

1532/1/20

 

610

2.793,80

135

ALBA

AIUD

RAŢ DAMASCHIN

A

Extravilan

1532/1/18

 

580

2.656,40

136

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

TZ.VN

Extravilan

DE1527, TZ1512, VN1526

 

4.567

20.916,86

137

ALBA

AIUD

MAN NICOLAE

A

Extravilan

1532/1/1

 

2.330

10.671,40

138

ALBA

AIUD

KERESZTESI MARIA

A

Extravilan

1532/1/2

 

1.002

4.589,16

139

ALBA

AIUD

TAKACS IOAN

A

Extravilan

1532/1/3

 

713

3.265,54

140

ALBA

AIUD

RAŢ DAMASCHIN

A

Extravilan

1532/1/4

 

817

3.741,86

141

ALBA

AIUD

VARRO ŞTEFAN

A

Extravilan

1532/1/5

 

77

352,66

142

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

TZ.VN

Extravilan

1512,1513

 

2.868

13.135,44

143

ALBA

AIUD

DUCA TRAIAN

A

Extravilan

1495/1

 

1.083

4.960,14

144

ALBA

AIUD

DUCA TRAIAN

A

Extravilan

1495/1

 

282

1.291,56

145

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

1505

 

71

325,18

146

ALBA

AIUD

PAROHIA REFORMATĂ

A

Extravilan

1490/65

 

191

874,78

147

ALBA

AIUD

DUCA EMIL

A

Extravilan

1490/66

 

337

1.543,46

148

ALBA

AIUD

RÂNCĂ IOAN

A

Extravilan

1490/67

 

175

801,50

149

ALBA

AIUD

DUCA MARIA

A

Extravilan

1490/68

 

417

1 909,86

 

150

ALBA

AIUD

TAKACS DIONISIE

A

Extravilan

1490/69

 

315

1 442,70

151

ALBA

AIUD

TURZAI ŞTEFAN

A

Extravilan

1490/70

 

371

1 699,18

152

ALBA

AIUD

VARRO VARECA

A

Extravilan

1490/71

 

412

1 886,96

153

ALBA

AIUD

TAKACS ŞTEFAN

A

Extravilan

1490/76

 

5

22,90

154

ALBA

AIUD

SZEKELY ŞTEFAN

A

Extravilan

1490/75

 

429

1 964,82

155

ALBA

AIUD

FLOREATĂNASE

A

Extravilan

1490/72

 

138

832,04

156

ALBA

AIUD

BORDAGHERASIM

A

Extravilan

1490/73

 

426

1.951,08

157

ALBA

AIUD

REZERVĂ PRIMĂRIE

A

Extravilan

1490/74

 

523

2.395,34

158

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

PS

Extravilan

1489/1

 

99

181,17

159

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

1485, 1488

 

389

1 781,62

160

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

1485

 

13

59,54

161

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

1485

 

6

27,48

162

ALBA

AIUD

TURZAI ŞTEFAN

A

Extravilan

1486/1

 

282

1.291,56

163

ALBA

AIUD

FARAGO ŞTEFAN

A

Extravilan

1458/51

 

33

151,14

164

ALBA

AIUD

ASTALUS LEONTINA

A

Extravilan

1458/52

 

21

96,18

165

ALBA

AIUD

BIRCEA ANA

A

Extravilan

1458/53

 

13

59,54

166

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULARA**

TF

Extravilan

1459

 

380

262,20

167

ALBA

AIUD

MOLDOVAN AUREL

A

Extravilan

1458/58

 

45

206,10

168

ALBA

AIUD

REZERVĂ PRIMĂRIE*

A

Extravilan

1458/67

 

28

128,24

169

ALBA

AIUD

REZERVĂ PRIMĂRIE*

A

Extravilan

1458/67

 

244

1.117,52

170

ALBA

AIUD

VARRO SUSANA

A

Extravilan

1458/65

 

5

22,90

171

ALBA

AIUD

OLTEAN AUREL

A

Extravilan

1458/64

 

109

499,22

172

ALBA

AIUD

SZEKELY L.

A

Extravilan

1458/63

 

109

499,22

173

ALBA

AIUD

TAKACS ANDREI

A

Extravilan

1458/62

 

100

458,00

174

ALBA

AIUD

KEREKEŞ IOSIF

A

Extravilan

1458/61

 

139

636,62

175

ALBA

AIUD

KERESZTESI MARIA

A

Extravilan

1458/60

 

83

380,14

176

ALBA

AIUD

TAKACS IOAN

A

Extravilan

1458/59

 

38

174,04

177

ALBA

AIUD

MOLDOVAN AUREL

A

Extravilan

1458/58

 

76

348,08

178

ALBA

AIUD

KOBLE RAVECA

A

Extravilan

1458/57

 

93

425,94

179

ALBA

AIUD

CIORTEA MARIA

A

Extravilan

1458/56

 

89

407,62

180

ALBA

AIUD

BIRCEAEFREM

A

Extravilan

1458/55

 

73

334,34

181

ALBA

AIUD

OPREAN VASIEL

A

Extravilan

1458/54/2

 

57

261,06

182

ALBA

AIUD

BIRCEA MARIA

A

Extravilan

1458/54

 

36

164,88

183

ALBA

AIUD

BIRCEA ANA

A

Extravilan

1458/53

 

23

105,34

184

ALBA

AIUD

ASTALUS LEONTINA

A

Extravilan

1458/52

 

4

18,32

185

ALBA

AIUD

VARRO ETELKA

A

Extravilan

1458/21/2

 

67

306,86

186

ALBA

AIUD

FLOREA AUREL

A

Extravilan

1458/22

 

92

421,36

187

ALBA

AIUD

TAKACS SIGISMUND

A

Extravilan

1458/23

 

73

334,34

188

ALBA

AIUD

TAKACS IOAN

A

Extravilan

1458/24

 

2

9,16

189

ALBA

AIUD

PAROHIA REFORMATĂ GIMBAS

PS

Extravilan

1451/1

 

78

142,74

190

ALBA

AIUD

CSABAI OTILIA

A

Extravilan

1448/12

 

133

609,14

191

ALBA

AIUD

VARRO ŞTEFAN

A

Extravilan

1447/21

 

8

36,64

192

ALBA

AIUD

TAKACS DIONISIE

A

Extravilan

1447/20

 

31

141,98

193

ALBA

AIUD

DEE CALMAN

A

Extravilan

1447/19

 

40

183,20

194

ALBA

AIUD

BOTA ROZELIE

A

Extravilan

1447/18

 

42

192,36

195

ALBA

AIUD

BABA LEONTINA

A

Extravilan

1447/17

 

201

920,58

196

ALBA

AIUD

TAKACS MIHAIL

A

Extravilan

1447/16

 

135

318,30

197

ALBA

AIUD

KEREKES ILEANA

A

Extravilan

1447/15

 

273

1 250,34

198

ALBA

AIUD

PROFRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

1447

 

524

2 399,92

199

ALBA

AIUD

ŢĂLNAR DOMNICA

A

Extravilan

1486/7

 

633

2899,14

 

200

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

HB

Extravilan

1493

 

552

380,88

201

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

PS

Extravilan

1489/1

 

61

111,63

202

ALBA

AIUD

RÂNCÂ IOAN

A

Extravilan

1490/67

 

27

123,66

203

ALBA

AIUD

DUCA EMIL

A

Extravilan

1490/66

 

182

333,56

204

ALBA

AIUD

PAROHIA REFORMATĂ

A

Extravilan

1490/65

 

97

444,26

205

ALBA

AIUD

REZERVA PRIMĂRIE*

A

Extravilan

1490/64

 

40

183,20

206

ALBA

AIUD

TAKACS ŞTEFAN

A

Extravilan

1490/63

 

80

366,40

207

ALBA

AIUD

VARRO SUSANA

A

Extravilan

1490/62

 

74

338,92

208

ALBA

AIUD

POPA AURELIA

A

Extravilan

1490/60

 

141

645,78

209

ALBA

AIUD

PAROHIA REFORMATĂ

A

Extravilan

1490/59

 

64

293,12

210

ALBA

AIUD

VARRO SUSANA

A

Extravilan

1490/58

 

62

283,96

211

ALBA

AIUD

SZEKELY MIHAI

A

Extravilan

1490/57

 

102

467,16

212

ALBA

AIUD

VARRO ELENA

A

Extravilan

1490/56

 

20

91,60

213

ALBA

AIUD

REZERVA PRIMĂRIE

A

Extravilan

1490/55

 

2

9,16

214

ALBA

AIUD

REZERVĂ PRIMĂRIE*

A

Extravilan

1490/12

 

350

1.603,00

215

ALBA

AIUD

REZERVA PRIMÂRIE*

A

Extravilan

1490/10

 

568

2601,44

216

ALBA

AIUD

VLAD RODICA

A

Extravilan

1490/8

 

673

3082,34

217

ALBA

AIUD

BUNEAVASILE, FLOREA ROMUL

A

Extravilan

1490/6, 1490/7

 

1.086

4 973,88

218

ALBA

AIUD

MUNTEAN EMIL

A

Extravilan

1490

 

187

856,46

219

ALBA

AIUD

MUNTEAN ROMUL

A

Extravilan

1490/5

 

1.411

6462,38

220

ALBA

AIUD

BABA LEONTINA

A

Extravilan

1490/4

 

448

2.051,84

221

ALBA

AIUD

TALNA DOMNICA

A

Extravilan

1490/3

 

901

4.126,58

222

ALBA

AIUD

VARRO VASILE

A

Extravilan

1490/2

 

1.690

7.740,20

223

ALBA

AIUD

MUNTEAN EMIL

A

Extravilan

1495/4

 

515

2.358,70

224

ALBA

AIUD

BABA LEONTINA

A

Extravilan

1495/5

 

1.546

7.080,68

225

ALBA

AIUD

BIRBU MELANIA

A

Extravilan

1495/6

 

317

1.451,86

226

ALBA

AIUD

BABA LEONTINA

A

Extravilan

1495/5

 

64

293,12

227

ALBA

AIUD

BABA LEONTINA

A

Extravilan

1495/5

 

87

398,46

228

ALBA

AIUD

BIRBU MELANIA

A

Extravilan

1495/6

 

738

3.380,04

229

ALBA

AIUD

ASTALUS VIOREL

A

Extravilan

1495/7

 

383

1.754,14

230

ALBA

AIUD

FLOREA MARIA

A

Extravilan

1495/8

 

202

925,16

231

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

FN

Extravilan

1532/2

 

404

739,32

232

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

FN

Extravilan

1532/2

 

85

155,55

233

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

905/2

72377

210

961,80

234

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

905/2

72377

24

109,92

235

ALBA

AIUD

REZERVA PRIMĂRIE**

A

Extravilan

 

 

1

4,58

236

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

1532/1

 

631

2.889,98

237

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

1532/1

 

418

1.914,44

238

ALBA

AIUD

VARRO IOSIF

A

Extravilan

1532/1/11

 

156

714,48

239

ALBA

AIUD

REZERVĂ PRIMĂRIE**

A

Extravilan

1532/1

 

239

1.094,62

240

ALBA

AIUD

SAVU AURELIA

A

Extravilan

1532/1/14

 

423

1.937,34

241

ALBA

AIUD

REZERVĂ PRIMĂRIE**

A

Extravilan

1532/1/15

 

285

1305,30

242

ALBA

AIUD

TAKACS MAR IA

A

Extravilan

1532/1/15

 

220

1 007,60

243

ALBA

AIUD

KEREKEŞ IOSIV

A

Extravilan

1495/17

74878

237

1.085,46

244

ALBA

AIUD

RAŢ DAMASCHIN

A

Extravilan

1532/1/18

 

222

1.016,76

245

ALBA

AIUD

KEREKEŞ IOSIF

A

Extravilan

1532/1/19

 

220

1 007,60

246

ALBA

AIUD

POPA AURELIA

A

Extravilan

1532/1/21

 

454

2 079,32

247

ALBA

AIUD

TAKACS MARIA

A

Extravilan

1532/1/15

 

4

18,32

248

ALBA

AIUD

KEREKEŞ IOSIV

A

Extravilan

1495/17

 

45

206,10

249

ALBA

AIUD

RAŢ DAMASCHIN

A

Extravilan

1532/1/18

 

76

348,08

 

250

ALBA

AIUD

KEREKEŞ IOSIF

A

Extravilan

1532/1/19

 

134

613,72

251

ALBA

AIUD

POPA AURELIA

A

Extravilan

1532/1/21

 

534

2445,72

252

ALBA

AIUD

REZERVĂ PRIMĂRIE*

A

Extravilan

1532/1/22

 

934

4 277,72

253

ALBA

AIUD

BIRCEA DAMASCHIN

A

Extravilan

1532/1/24

 

892

4.085,36

254

ALBA

AIUD

TAKACS EUGEN

A

Extravilan

1532/1/26

 

892

4 085,36

255

ALBA

AIUD

POPA AURELIA

A

Extravilan

1532/1/27

 

866

3.966,28

256

ALBA

AIUD

LAZĂR IOAN

A

Extravilan

1532/1/28

 

1659

7598,22

257

ALBA

AIUD

HARD DOINA

A

Extravilan

1532/1/29

 

798

3654,84

258

ALBA

AIUD

REZERVĂ PRIMĂRIE*

A

Extravilan

1532/1/30

 

747

3.421,26

259

ALBA

AIUD

FERENCZ ŞTEFAN

A

Extravilan

1532/1/32

 

715

3.274,70

260

ALBA

AIUD

GOBONCZ FRANCISC

A

Extravilan

1532/1/34

 

886

4 057,88

261

ALBA

AIUD

VARRO IOSIF

A

Extravilan

1532/1/36

 

658

3.013,64

262

ALBA

AIUD

FLOREA ROMUL

A

Extravilan

1532/1/37

 

936

4 286,88

263

ALBA

AIUD

VLAD RODICA

A

Extravilan

1534/1/1

 

567

2596,86

264

ALBA

AIUD

MUNTEAN EMIL

A

Extravilan

1534/1/2

 

534

2 445,72

265

ALBA

AIUD

LAZĂR PAMFIL

A

Extravilan

1534/1/3

 

499

2.285,42

266

ALBA

AIUD

MUNTEAN ROMUL

A

Extravilan

1534/1/4

 

466

2.134,28

267

ALBA

AIUD

BABA LEONTINA

A

Extravilan

1534/1/5

 

804

3 682,32

268

ALBA

AIUD

FLOREA EMIL

A

Extravilan

1534/1/6

 

256

1 172,48

269

ALBA

AIUD

VARRO VILHELM

A

Extravilan

1534/1/7

 

235

1351,10

270

ALBA

AIUD

FLOREA MARIA

A

Extravilan

1534/1/8

 

244

1.117,52

271

ALBA

AIUD

OLTEAN IOAN

A

Extravilan

1534/1/9

 

195

893,10

272

ALBA

AIUD

MAN SEBASTIAN

A

Extravilan

1534/1/10

 

172

787,76

273

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

TF, DE, N

Extravilan

1668,1544, 1667,1665

 

6.559

4.525,71

274

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

VN

Extravilan

1664

 

94

430,52

275

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

TF

Extravilan

1663

 

72

49,68

276

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

VN

Extravilan

1662

 

1.173

5.372,34

277

ALBA

AIUD

OLTEAN ROMAN

A

Extravilan

1661/29

 

1

4,58

278

ALBA

AIUD

SĂBADUŞVALERIA

A

Extravilan

1661/30

 

20

91,60

279

ALBA

AIUD

CRIŞAN ION

A

Extravilan

1661/31

 

20

91,60

280

ALBA

AIUD

MUREŞAN ION

A

Extravilan

1677/14

 

1

4,58

281

ALBA

AIUD

OLTEAN AUREL

A

Extravilan

1677/15

 

4

18,32

282

ALBA

AIUD

TĂTAR CAROLINA

A

Extravilan

1677/16

 

14

64,12

283

ALBA

AIUD

RAŢIU IOAN

A

Extravilan

1677/17

 

18

82,44

284

ALBA

AIUD

MUREŞAN ARON

A

Extravilan

1677/18

 

13

59,54

285

ALBA

AIUD

POPA VASILE

A

Extravilan

1677/19

 

34

155,72

286

ALBA

AIUD

CRIŞAN GHEORGHE

A

Extravilan

1677/20

 

48

219,84

287

ALBA

AIUD

ŞANTU OTILIA

A

Extravilan

1677/21

 

11

50,38

288

ALBA

AIUD

RÂNCĂ LUCREŢIA

A

Extravilan

1677/22

 

10

45,80

289

ALBA

AIUD

ŞANTU ROMAN

A

Extravilan

1677/23

 

9

41,22

290

ALBA

AIUD

RÂNCÂ AUGUSTIN

A

Extravilan

1677/24

 

8

36,64

291

ALBA

AIUD

BUMB IOAN

A

Extravilan

1677/25

 

4

18,32

292

ALBA

AIUD

MUREŞAN IOAN

A

Extravilan

1677/26

 

29

132,82

293

ALBA

AIUD

MUREŞAN ROMUL

A

Extravilan

1677/27

 

12

54,96

294

ALBA

AIUD

JIROS MARIA

A

Extravilan

1677/28

 

20

91,60

295

ALBA

AIUD

JIROS IOAN

A

Extravilan

1677/29

 

4

18,32

296

ALBA

AIUD

MUREŞAN ELISABETA

A

Extravilan

1677/30

 

15

68,70

297

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

1731

 

750

3 435,00

298

ALBA

AIUD

PROPRIETAR PARTICULAR**

A

Extravilan

1731

 

379

1 735,82

299

ALBA

AIUD

TRUŢA IOAN

A

Extravilan

1684/1/14

 

196

397,68

 

300

ALBA

AIUD

STĂNESCU MIRAI, STANLEY ANDREW

A

Extravilan

1684/1/13

 

362

1 857,96

301

ALBA

AIUD

RÂNCÂ ROMUL

A

Extravilan

1684/1/12

 

191

874,78

302

ALBA

AIUD

STOICA LAUREAN

A

Extravilan

1684/1/11

 

327

1.497,66

303

ALBA

AIUD

GIURGIU VALENTINA

A

Extravilan

1684/1/10

 

497

2.276,26

304

ALBA

AIUD

POPA DOMINICA

A

Extravilan

1684/1/9/3

 

602

2,757,16

305

ALBA

AIUD

TĂTAR AUREL

A

Extravilan

1684/1/9/2

 

752

3444,16

306

ALBA

AIUD

GLIGOR MARTA

A

Extravilan

1684/1/9/1

 

256

1 172,48

307

A