MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 284/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 284         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 14 aprilie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

251. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

427. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de solicitanţii privaţi de finanţare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

 

483. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Manualului de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 „Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV din Legea nr. 221/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) realizarea investiţiilor privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia de locuinţe de serviciu, construcţia şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat, inclusiv prin concesiune de lucrări publice, în condiţiile legii, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţiile existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale;”.

2. La articolul 1 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

“c) finanţarea proiectării şi execuţiei, în condiţiile legii, a utilităţilor necesare funcţionării obiectivelor de investiţii din cadrul programului guvernamental privind construcţia de locuinţe de serviciu prevăzut la lit. a), pe terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea autorităţilor publice centrale care au solicitat realizarea acestora, respectiv: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.”

3. La articolul 2, alineatele (1), (11). (16) şi (31) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Terenurile destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe pot fi proprietate publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se preiau de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în folosinţă gratuită, potrivit legii, numai în condiţiile în care sunt libere de orice sarcină, sunt cuprinse cu această destinaţie în planurile urbanistice aprobate şi sunt viabilizate până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiilor. În mod corespunzător, aceste condiţii trebuie respectate şi pentru alte terenuri destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, care se pot prelua de către aceasta potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(11) Agenţia Naţională pentru Locuinţe colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru sprijinirea programelor de construcţie a locuinţelor, prin asigurarea terenurilor de construcţie şi/sau realizarea reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit. Pentru asigurarea corelării programelor de investiţii în viabilizarea terenurilor în interiorul perimetrului destinat locuinţelor cu programele de investiţii în construcţia de locuinţe, Agenţia Naţională pentru Locuinţe încheie contracte cu autorităţile administraţiei publice locale prin bugetul cărora se aprobă programul de investiţii publice pentru realizarea de utilităţi şi dotări tehnico-edilitare, potrivit art. 3 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.

.................................................................................................

(16) în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru identificarea construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate ce pot fi preluate în vederea realizării de locuinţe, cu obligaţia acestora de a efectua, pe cheltuială proprie, evaluarea construcţiilor respective, potrivit legii.

.................................................................................................

 (31) Pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate, terenurile urmează regimul juridic prevăzut de art. 20 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, CU modificările şi completările ulterioare. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate, se transmit defalcat de cele destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit. Astfel, terenurile aferente acestor construcţii de locuinţe se transmit în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii, iar terenurile destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit pot fi proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii.”

4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Tinerii, în sensul prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, destinate închirierii, şi care pot primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.”

5. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Tinerii specialişti din învăţământ sau sănătate, în sensul prevederilor art. 8 alin. (11)din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, destinate închirierii, şi care pot primi repartiţii în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste, angajaţi ai unităţilor din domeniile respective aflate pe raza unităţii administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele, inclusiv medicii rezidenţi, şi care nu deţin o locuinţă în proprietate pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective.”

6. La articolul 32 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) să încheie contracte de vânzare, de antrepriză generală, de construire şi/sau de asistenţă tehnică, pentru construirea, achiziţionarea, finalizarea şi predarea locuinţelor către beneficiari;”.

7. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Constituirea resurselor din sumele reprezentând garanţii de bună execuţie prevăzute la alin. (1) şi stabilirea procedurii de evidenţă şi restituire a acestora la termenele şi în cuantumul prevăzute în contractele de antrepriză se vor consemna în convenţii încheiate, în condiţiile legii, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu autorităţile publice locale şi/sau cu operatorii economici în a căror evidenţă sunt construcţiile de locuinţe respective, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19.”

8. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Finanţarea construcţiei de locuinţe cu credit ipotecar se realizează prin instituţiile financiare autorizate potrivit legii.”

9. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21). cu următorul cuprins:

„(21) În vederea finalizării unei locuinţe cu credit ipotecar, în completarea surselor de finanţare prevăzute la alin. (2), beneficiarul poate asigura finanţarea şi prin depunerea din surse proprii, într-un cont al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, a sumelor necesare, cu acordul prealabil formulat în scris al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.”

10. La articolul 131, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

11. La articolul 131, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) îndeplinirea obligaţiilor asumate în cadrul programului de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constă în contractarea serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de execuţie, precum şi urmărirea lucrărilor de execuţie reprezentate de consultanţă şi asistenţă tehnică în urmărirea şi derularea investiţiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivelor. Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate efectua şi deconta cheltuieli în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj executate şi admise la decontare. Aceste cheltuieli se cuprind în devizul general pentru obiectivele de investiţii şi se încasează pe măsura realizării lucrărilor de construcţii-montaj, în conformitate cu reglementările în vigoare.”

12. La articolul 132, alineatele (5)-(11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(5) în aplicarea prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe identifică locuinţele care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor pentru a fi valorificate, în condiţiile legii, cu aprobarea Consiliului de administraţie, astfel:

a) prin transmiterea locuinţelor de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu aprobarea Consiliului de administraţie, către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire, în vederea închirierii;

b) prin vânzarea locuinţelor, de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, către solicitanţii ce pot asigura contravaloarea locuinţei doar din resurse proprii.

(6) Locuinţele prevăzute la alin. (5) lit. a) se predau unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17.

(7) Locuinţele prevăzute la alin. (5) lit. a) aparţin domeniului privat al statului şi sunt administrate de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în care sunt amplasate, potrivit prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Locuinţele prevăzute la alin. (5) lit. a) se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale specialiştilor definiţi la art. 4 alin. (5) teza a două din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din învăţământ, sănătate, precum şi specialiştilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică, siguranţă naţională, ai autorităţii judecătoreşti şi ai administraţiei naţionale a penitenciarelor, în condiţiile legii,

(9) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele prevăzute la alin. (5) lit. a) stabilesc prin hotărâre a consiliului local măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de locuinţe, precum şi modul de repartizare a acestora, în acest scop, stabilesc şi dau publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare.

(10) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele prevăzute la alin. (5) lit. a) stabilesc, în funcţie de necesităţile existente pe plan local, persoanele cu studii de specialitate, medii sau superioare, din domeniile prevăzute la alin. (8), cărora le sunt repartizate aceste locuinţe.

(11) Contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la alin. (5) lit. a) se încheie pe o durată de un an de la data repartizării locuinţei, cu posibilitatea prelungirii succesive a acestora pe perioade de câte un an, în condiţiile legii, Chiria se stabileşte potrivit prevederilor art. 4 alin. (71) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către autorităţile administraţiei publice locale şi acoperă minimum cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, o cotă de maximum 1%, precum şi recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20. Cota de maximum 1% se aplică la valoarea de inventar a locuinţei.”

13. La articolul 132, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (111), cu următorul cuprins:

„(111) Cota de 1% prevăzută la alin. (11) se constituie ca venituri ale autorităţilor publice locale şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe la nivel local.”

14. La articolul 132, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(12) Pentru recuperarea investiţiei calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, din cuantumul total al chiriei stabilit potrivit alin. (11), suma reprezentând recuperarea investiţiei prevăzută la art. 4 alin. (72) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se virează de către autorităţile administraţiei publice locale şi autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti către Agenţia

Naţională pentru Locuinţe, în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acesteia, şi se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe. Orice întârziere în virarea sumelor reprezentând recuperarea investiţiei calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii atrage plata de penalităţi, în condiţiile legii.”

15. La articolul 132, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (121), cu următorul cuprins:

„(121) Penalităţile de întârziere prevăzute la alin. (12), datorate Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă, reprezintă 0,1 %/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. Penalităţile se calculează în condiţiile legii fără a se lua în calcul prima zi, precum şi ziua îndeplinirii obligaţiei de plată a chiriei, cu respectarea art. 2.553 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.”

16. La articolul 132, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(13) Locuinţele prevăzute la alin. (5) lit. a) se pot vinde de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în care sunt amplasate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea chiriaşului şi înaintea expirării primului an de închiriere, sau Sa cererea oricăror persoane, după expirarea primului an de închiriere, cu condiţia respectării dreptului de preempţiune în favoarea chiriaşului.”

17. La articolul 132, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (131), cu următorul cuprins:

(131) în cazul în care există mai multe cereri de cumpărare pentru aceeaşi locuinţă, prioritizarea se face în ordine crescătoare a datei şi a numărului de înregistrare a cererilor de cumpărare a locuinţei.”

18. La articolul 132, alineatele (14)-(16) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(14) Pentru vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (5) lit. a), preţul locuinţei se achită integral la data încheierii contractului de vânzare, din sursele proprii ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de acesta de la instituţii financiare autorizate, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(15) Valoarea de vânzare a locuinţei se stabileşte conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, potrivit reglementărilor în vigoare. Valoarea de vânzare reprezintă valoarea de inventar a locuinţei, actualizată conform prevederilor legale în vigoare, din care se scade contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale şi virate către Agenţia Naţională pentru Locuinţe conform legii şi prevederilor alin. (12).

(16) Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (5) lit. a) se virează de către autorităţile administraţiei publice locale, prin bugetul propriu, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în termen de maximum 30 de zile de la vânzarea acestora, şi se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe, în condiţiile legii.”

19. La articolul 134 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) studiile de prefezabilitate;”.

20. La articolul 14, alineatele (4)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Analizarea cererilor pentru locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate se efectuează de către comisii sociale, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice şi constituite după cum urmează:

a) în condiţiile prevăzute la alin. (3), pentru locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, administrate de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

b) prin ordin al conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului sau din domeniul sănătăţii ori prin ordin al conducătorilor unităţilor aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi, pentru locuinţele administrate de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, ori de către unităţi aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi.

(5) Structura pe specialităţi a membrilor comisiilor sociale prevăzute la alin. (3) şi alin. (4) lit. a) se aprobă de consiliile locale, la propunerea primarilor localităţilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, de consiliile judeţene, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea primarului general, cu respectarea prevederilor legii şi ale prezentelor norme metodologice.

(6) Pentru analizarea cererilor de locuinţe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate, comisiile sociale prevăzute la alin. (4) lit. b) se vor structura majoritar pe specialităţi specifice domeniului respectiv şi vor cuprinde specialişti desemnaţi de către autorităţile publice centrale interesate şi/sau de către serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora.”

21. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) în urma analizării cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate închirierii în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ şi din sănătate, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului Ori din domeniul sănătăţii, după caz, lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi propuneri privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor, luându-se în considerare folosirea spaţiului locativ existent, precum şi construirea de locuinţe noi în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice. Analizarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi în soluţionarea acestora se fac anual, până la sfârşitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile depuse până la sfârşitul anului precedent.”

22. La articolul 15, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (91) şi (92), cu următorul cuprins:

,,(91) Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, pentru care au fost reziliate de drept contractele de vânzare cu plata în rate, se repartizează de către administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din lege, cu respectarea prevederilor alin. (9).

(92) în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (61) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în corelare cu prevederile art. 16 alin. (4), în situaţia în care locuinţele nu se repartizează în totalitate, administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din lege, care au solicitat realizarea acestora, răspund de paza şi conservarea imobilelor preluate până la repartizarea acestora către beneficiarii de drept, urmând să efectueze pe cheltuiala lor toate remedierile necesare la imobilele preluate şi nerepartizate la care se constată deteriorări ca urmare a neutilizării lor.”

23. La articolul 15, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(10) Administrarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se face în condiţiile prevăzute de lege pentru locuinţele din fondul locativ de stat.”

24. La articolul 15, după alineatul (10) se introduc 17 noi alineate, alineatele (11)-(27), cu următorul cuprins:

„(11) Administratorul locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, înregistrează în contabilitate locuinţele pe care le are în administrare, cu respectarea prevederilor legale în materie, şi le supune procedurilor de reevaluare şi amortizare, în condiţiile legii.

(12) Administratorul locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, exercită operaţiuni specifice unui proprietar în numele statului, în sensul că îşi dă acordul, în condiţiile legii, pentru:

a) racordarea/debranşarea locuinţelor la/de la reţelele de utilităţi;

b) îmbunătăţirile care se aduc locuinţelor la solicitarea chiriaşului;

c) ieşiri din indiviziune, alipiri, dezlipiri care nu aduc atingere proprietăţii publice/private a statului;

d) înscrierea menţiunilor în extrasul de carte funciară.

(13) Contractul de închiriere iniţial se încheie în condiţiile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform repartiţiei, în condiţiile legii, şi cuprinde clauze referitoare la:

a) revizuirea cuantumului chiriei, în funcţie de vârsta solicitantului;

b) actualizarea anuală a cuantumului chiriei;

c) aplicarea de penalităţi de 0,1%/zi din suma datorată, pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă;

d) interzicerea cedării dreptului de folosinţă a locuinţei, de către titularul contractului de închiriere, sub sancţiunea rezilierii de drept a contractului.

(14) Prelungirea contractelor de închiriere se face în condiţiile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(15) După încheierea contractelor de închiriere, chiriaşii au obligaţia să transmită autorităţilor publice locale documentele cu privire la orice modificări intervenite în:

a) starea civilă;

b) numărul persoanelor aflate în întreţinere;

c) situaţia locativă, inclusiv cu privire la dobândirea unei locuinţe în proprietate şi/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care deţine locuinţa actuală.

(16) La data prelungirii contractelor de închiriere, titularul contractului de închiriere, soţul/soţia acestuia şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia au obligaţia să facă dovada că nu au dobândit o locuinţă în proprietate şi/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care deţine locuinţa actuală sau în localităţile în care a fost extinsă cuprinderea teritorială, după caz. În situaţia în care această condiţie nu este îndeplinită, contractul de închiriere nu se mai prelungeşte. Fac excepţie cotele-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în proprietate, în condiţiile legii, dacă acestea nu depăşesc suprafaţa utilă de 37 m2, suprafaţă utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(17) La prelungirea contractelor de închiriere, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, ori unităţile aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi au obligaţia să verifice documentele prevăzute la alin. (15) şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (16).

(18) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (17), la solicitarea chiriaşilor, administratorii locuinţelor pot realiza un schimb de locuinţe, în condiţiile art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu asigurarea exigenţelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unei acord/convenţii între chiriaşi, potrivit legii.

(19) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (17), în situaţii temeinic justificate, autorităţile administraţiei publice locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi sănătăţii, ori unităţile aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi, pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, schimbarea locuinţei atribuite unui chiriaş cu o altă locuinţă vacantă de aceeaşi categorie. Sunt considerate situaţii temeinic justificate situaţiile în care:

a) se constată că titularului contractului de închiriere i s-a modificat starea civilă şi/sau numărul persoanelor aflate în întreţinere;

b) la repartiţie nu s-au putut asigura suprafeţele minimale în raport cu numărul de persoane;

c) şi-a schimbat locul unde îşi desfăşoară activitatea într-o altă unitate administrativ-teritorială.

(20) Schimbul de locuinţe prevăzut la alin. (18) şi schimbarea locuinţei prevăzută la alin. (19) se pot realiza numai în cazul imobilelor aflate în exploatare şi din aceeaşi categorie de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, fiind exceptate locuinţele noi, inclusiv în cazul imobilelor situate în unităţi administrativ-teritoriale diferite.

(21) în cazul în care schimbul de locuinţe prevăzut la alin. (18) se realizează între locuinţe amplasate în unităţi administrativ-teritoriale diferite, este necesar acordul ambelor autorităţi ale administraţiei publice locale care deţin locuinţele în administrare.

(22) în cazul în care se solicită schimbarea locuinţei, potrivit prevederilor alin. (19), dintr-o unitate administrativ-teritorială cu o altă locuinţă vacantă de aceeaşi categorie situată în altă unitate administrativ-teritorială, este necesar acordul ambelor autorităţi ale administraţiei publice care deţin locuinţele în administrare, iar schimbarea locuinţei se poate face numai în situaţia în care repartizarea locuinţei nu s-a putut realiza în condiţiile alin. (9).

(23) Chiria se stabileşte anual de către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi/sau autorităţile administraţiei publice centrale, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7)-(10) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se utilizează ca model exemplul din anexa nr. 16, în baza valorii de înlocuire stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru anul în curs. În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea chiriei lunare se stabileşte luând în calcul venitul brut pe membrii de familie, care se raportează la câştigul salarial minim brut pe economie, comunicat în ultimul buletin statistic lunar al Institutului Naţional de Statistică, înainte de data încheierii contractului de închiriere.

(24) în aplicarea prevederilor art. 8 alin. (11) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, anual, cuantumul chiriilor calculate conform alin. (23) se stabileşte, pentru anul următor, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, pe baza cursului valutar comunicat de Banca Naţională a României în data de 30 septembrie a anului în curs. Plata chiriei se face în lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în data de 30 septembrie a anului în care s-a stabilit cuantumul chiriei. Autorităţile administraţiei publice locale, autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau autorităţile administraţiei publice centrale au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în termen de 10 zile de la data stabilirii, în condiţiile legii, a chiriei, o situaţie detaliată cu privire la cuantumul chiriilor defalcate pe tipuri de apartamente şi vârsta chiriaşilor.

(25) în aplicarea prevederilor art. 8 alin. (13) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei se înregistrează în contul deschis pe seama consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la unităţile Trezoreriei Statului, precum şi pe seama instituţiilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituţii, la unităţile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 «Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.

(26) Sumele obţinute din recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, prevăzute la alin. (25), se virează în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acesteia, de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau de la unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis în acest sens la unităţile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 «Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, iar orice întârziere atrage plata de penalităţi, conform prevederilor legale în vigoare.

(27) Penalităţile de întârziere prevăzute la alin. (26), datorate Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă, reprezintă 0,1%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. Penalităţile se calculează în condiţiile legii fără a se lua în calcul prima zi, precum şi ziua îndeplinirii obligaţiei de plată a chiriei, cu respectarea art. 2.553 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.”

25. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru realizarea de construcţii noi de locuinţe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, autorităţile interesate ale administraţiei publice centrale şi locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, răspund de asigurarea terenurilor şi transmiterea acestora în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe perioada realizării investiţiilor. Pentru realizarea reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit, autorităţile administraţiei publice centrale interesate sunt parte în contractele încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe potrivit prevederilor art. 2 alin. (11), iar autorităţilor publice locale le sunt incidente prevederile art. 2 alin. (31).”

26. La articolul 17, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) în vederea cuprinderii obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 16 alin. (4) în programul de realizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau autorităţile interesate ale administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii vor transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, anual sau ori de câte ori este necesar, un inventar al obiectivelor noi de investiţii propuse, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Pentru realizarea de construcţii noi de locuinţe, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, autorităţile interesate ale administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, anual sau ori de câte ori este necesar, inventarul prevăzut la alin. (1), centralizat la nivelul autorităţii administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi defalcat pe judeţe, localităţi şi obiective de investiţii.”

27. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 18. - (1) Pentru obiectivele noi de investiţii, aprobate în condiţiile art. 16 alin. (4), Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi autorităţile publice locale pot achiziţiona studii de fezabilitate, care vor fi supuse aprobării potrivit legii.

(2) Finanţarea studiilor prevăzute la alin. (1) se asigură din alocaţii de la bugetul de stat prevăzute cu această destinaţie, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, aprobat în condiţiile legii, din resursele prevăzute cu această destinaţie de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în bugetul propriu, precum şi din surse de la bugetul local, în condiţiile legii.

(3) Studiile de fezabilitate supuse aprobării conform alin. (1) se întocmesc cu respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniu şi vor fi însoţite de câte un exemplar al contractelor încheiate potrivit prevederilor art. 2 alin. (11).”

28. La articolul 19, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru obiectivele noi de investiţii propuse în condiţiile art. 17, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va prelua, conform contractelor încheiate potrivit legii şi prevederilor art. 2 alin. (11), de la consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de la consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de la autorităţile administraţiei publice centrale din învăţământ şi sănătate, după caz, terenurile aferente construcţiilor, studiile de prefezabilitate şi/sau studiile de fezabilitate. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe sunt preluate sau rămân în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe durata de realizare a investiţiilor.

(3) în contractele încheiate potrivit legii şi prevederilor art. 2 alin. (11) se vor preciza şi următoarele:

a) dreptul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe de folosinţă gratuită a terenurilor aferente construcţiilor de locuinţe, inclusiv a structurilor existente, dacă este cazul, pe perioada realizării investiţiilor;

b) condiţia de exceptare de la plata taxei pentru autorizarea construcţiilor, obiectivele de investiţii fiind de utilitate publică, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

c) obligativitatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, după caz, de a întocmi şi de a aproba, potrivit legii, studiile de prefezabilitate şi studiile de fezabilitate, după caz, de a le transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în termen de maximum 60 de zile de la data asigurării finanţării lucrărilor de construcţie a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii;

d) obligativitatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, după caz, de a asigura utilităţile publice şi dotările edilitare necesare în asigurarea condiţiilor de locuit, coroborat cu programul de recepţie şi punere în funcţiune a locuinţelor, conform contractelor încheiate potrivit prevederilor art. 2 alin. (11);

e) participarea la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală a obiectivelor de investiţii;

f) condiţiile de transmitere, în condiţiile legii, a terenului şi a locuinţelor, odată cu recepţia la terminarea lucrărilor de construcţie, de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii ori a unităţilor aflate în subordinea sau sub coordonarea acestora, după caz.”

29. La articolul 19 alineatul (4), litera a) se abrogă.

30. La articolul 19 alineatul (4), literele b)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

b) obligativitatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, după caz, de a întocmi şi de a aproba, potrivit legii, studiile de prefezabilitate şi studiile de fezabilitate, după caz, de a le transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în termen de maximum 60 de zile de la data asigurării, potrivit legii, a finanţării lucrărilor de construcţie a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii;

c) precizările prevăzute la alin. (3) lit. b)-f);

d) decăderea/revocarea din calitatea de administrator al locuinţelor în cazul nerespectării uneia sau a tuturor prevederilor lit. b)^c).”

31. La articolul 191, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, după finalizarea lucrărilor de construcţie, fac obiectul proprietăţii private a statului şi se administrează de către autorităţile care au solicitat realizarea acestora, respectiv de către autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii ori de către unele unităţi aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi, după caz, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Predarea-preluarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi a terenurilor aferente, după caz, se face, în condiţiile legii, Odată cu recepţia la terminarea lucrărilor, prin protocol încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi cei îndreptăţiţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18, în condiţiile stabilite la art. 19 alin. (3) lit. f), respectiv la art. 19 alin. (4) lit. d). La această dată folosinţa gratuită acordată Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe asupra terenurilor aferente locuinţelor încetează de drept”

32. La articolul 192 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare.”

33. La articolul 192, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Valoarea de vânzare a locuinţei se stabileşte potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la data vânzării acesteia. Valoarea de vânzare a locuinţelor reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat multiplicată cu suprafaţa construită efectivă a fiecărei locuinţe, inclusiv cotele indivize aferente fiecărei locuinţe, diminuată cu amortizarea calculată în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008, cu completările ulterioare, de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia şi ponderată cu coeficientul prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. d1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

34. La articolul 192, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) în situaţia în care valoarea stabilită conform prevederilor alin. (4) este mai mică decât valoarea de inventar, atunci valoarea de vânzare a locuinţelor este egală cu valoarea de inventar a acestora, actualizată conform prevederilor legale în vigoare, mai puţin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau centrale, şi virată către Agenţia Naţională pentru Locuinţe conform prevederilor art. 15 alin. (25).”

35. La articolul 192, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52), cu următorul cuprins:

„(51) Valoarea de vânzare se calculează în baza valorii de înlocuire, stabilite, conform prevederilor tezei a patra a art. 10 alin. (2) lit. d) din lege, prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în vigoare la data încheierii contractului de vânzare în formă autentică.

(52) în situaţia în care vânzarea locuinţelor se face în condiţiile prevăzute la art. 192 alin, (2) lit. b), valoarea de vânzare se calculează în baza valorii de înlocuire stabilite prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în vigoare la data încheierii, în condiţiile legii, a antecontractului de vânzare, în formă autentică, iar dacă nu este încheiat un antecontract de vânzare, în condiţiile prevăzute la alin. (51).”

36. La articolul 192, alineatele (7)-(10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(7) Pentru stabilirea cotei-părţi din valoarea de vânzare care revine construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie sau de finalizare şi care au fost utilizate pentru construirea locuinţelor respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acolo unde este cazul, la suma constituită din valoarea de vânzare calculată potrivit alin. (4) sau (41), după caz, se aplică procentul stabilit potrivit prevederilor alin. (6).

(8) Pentru stabilirea preţului final de vânzare a locuinţei, la valoarea de vânzare calculată conform prevederilor alin. (4) sau (41), după caz, se adaugă comisionul de până la 1% al unităţii prin care se efectuează vânzarea, pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţă şi vânzare. Cota de până la 1 % se aplică la valoarea de vânzare calculată a locuinţei, stabilită conform art. 10 alin. (2) lit. d) teza întâi din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(9) Vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum şi de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau de către unele unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi, potrivit legii.

(10) îndeplinirea condiţiei referitoare la venitul mediu pe membru de familie, prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte raportat la câştigul salarial mediu brut pe economie, comunicat în ultimul buletin statistic lunar al Institutului Naţional de Statistică, înainte de data încheierii contractului de vânzare.”

37. La articolul 192 alineatul (11), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

(11) în cazul achiziţionării locuinţei cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, prevăzută la alin. (2) lit. c), plata avansului de minimum 15%, precum şi a comisionului de 1% prevăzut la alin. (8) se face la data încheierii contractului de vânzare în formă autentificată, iar ratele lunare egale se pot achita astfel:”.

38. La articolul 192, alineatele (12) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(12) în cazul vânzării locuinţelor cu plata în rate lunare egale, după stabilirea preţului final conform prevederilor alin. (8), se adaugă cuantumul integral al dobânzii, stabilită conform prevederilor art. 10 alin. (21)din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea finală fiind eşalonată în rate lunare egale pentru întreaga perioadă a contractului.

(13) în aplicarea prevederilor art. 10 alin. (21) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rata dobânzii anuale de referinţă a Băncii Naţionale a României este rata dobânzii de politică monetară stabilită de Banca Naţională a României. Rata dobânzii de referinţă este cea valabilă la data încheierii contractului de vânzare şi rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului.”

39. La articolul 192, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (141), cu următorul cuprins:

(141) în aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. a) teza a două şi art. 10 alin. (22) lit. d) şi e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din aceeaşi lege dispun suspendarea executării obligaţiei de plată a ratelor, aceştia au obligaţia de a informa Agenţia Naţională pentru Locuinţe, anterior ratei lunare scadente, despre durata suspendării şi numărul suspendărilor solicitate de către titularul contractului de vânzare cu plata în rate.”

40. La articolul 192, alineatul (15) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(15) în contractul de vânzare a locuinţelor cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, prevăzut la alin. (2) lit. c), se înscriu clauzele prevăzute la art. 10 alin. (22)din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

41. La articolul 192, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (151), cu următorul cuprins:

(151) în aplicarea prevederilor art. 10 alin. (22) lit. g) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se are în vedere modelul de calcul al ratelor rămase, inclusiv al dobânzii, prevăzut în anexa nr. 21.”

42. La articolul 192, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (171). cu următorul cuprins:

(171) În cazul contractelor de vânzare cu plata în rate lunare egale, interdicţia de înstrăinare a locuinţei prin acte între vii pe O perioadă de 5 ani de la data dobândirii, inclusiv excepţia de aplicare a acesteia, prevăzute la alin. (17), operează după achitarea integrală a valorii de vânzare şi efectuarea transferului de proprietate asupra locuinţei în favoarea beneficiarului.”

43. La articolul 192, alineatul (19) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(19) Dreptul de proprietate dobândit în baza contractelor de vânzare încheiate de beneficiar în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile alin. (17) şi (171) se înscrie sau se notează, după caz, în cartea funciară potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare. Interdicţia de înstrăinare prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se radiază la cererea persoanelor interesate, după împlinirea termenului de 5 ani de la data dobândirii locuinţei prin contractul de vânzare, în condiţiile legii. Radierea dreptului de ipotecă constituit în aplicarea dispoziţiilor art. 10 alin. (2) lit. f) teza a treia din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu atrage radierea interdicţiei de înstrăinare anterior împlinirii termenului de 5 ani.”

44. La articolul 193, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 193. - (1) Pentru constituirea resurselor prevăzute la art. 6alin. (1) lit. c)şi c1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe ţine o evidenţă extracontabilă, în care sunt incluse toate locuinţele finalizate până în prezent şi care este completată pe măsura finalizării şi recepţionării unor noi locuinţe prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.”

45. La articolul 193, după alineatul (41) se introduc trei noi alineate, alineatele (42)-(44), cu următorul cuprins:

(42) în aplicarea prevederilor art. 10 alin. (11) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din lege nu soluţionează cererile de cumpărare a locuinţei în termen de maximum 90 de zile de la data la care locuinţele îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a putea fi vândute, titularii contractelor de închiriere se pot adresa instanţelor judecătoreşti în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(43) în cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (42), administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din lege datorează Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe penalităţi de întârziere, în cuantum de 0,01%/lună, care se aplică la valoarea de investiţie a locuinţelor, prevăzute la art. 10 alin. (11) teza a două din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(44) Penalităţile se calculează pentru fiecare lună începând cu prima zi următoare celei în care a expirat termenul de 90 de zile, până la îndeplinirea obligaţiei de vânzare a locuinţei către titularul contractului de închiriere, în condiţiile legii.”

46. La articolul 193, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) în aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele obţinute din vânzarea locuinţelor se înregistrează în contul deschis pe seama consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la unităţile Trezoreriei Statului, precum şi pe seama instituţiilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituţii, la unităţile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa 10 «Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, potrivit regimului de finanţare al instituţiilor publice.”

47. La articolul 193, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Sumele obţinute din penalităţile de întârziere prevăzute la art. 132 alin. (121), art. 15 alin. (27) şi art. 193 alin. (44) se virează de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de la unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis în acest sens la unităţile Trezoreriei Statului. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în condiţiile legii.”

48. La articolul 193, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Agenţia Naţională pentru Locuinţe monitorizează acţiunea de vânzare a locuinţelor, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituţii fiind obligate să transmită lunar stadiul contractelor de vânzare. Eventualele diferende dintre Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, referitoare la cuantumul sumelor obţinute din vânzarea locuinţelor şi la termenele de virare a acestora în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, se clarifică şi se rezolvă prin intervenţia direcţiilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, la solicitarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data încheierii anului financiar-bancar.”

49. La articolul 194, alineatul (2) se abrogă.

50. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 23. - Alocaţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea

construcţiei de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se virează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în contul de venituri bugetare 20.F.42.56.00 «Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL», codificat cu codul de identificare fiscală al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.”

51. La articolul 24, alineatul (2) se abrogă.

52. La articolul 25, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe asigură includerea obiectivelor de investiţii în programul de investiţii publice cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Decontarea cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii se asigură, pe surse de finanţare, conform prevederilor legale în vigoare.

.................................................................................................

 (5) în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contractarea serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de execuţie, precum şi urmărirea lucrărilor de execuţie care constă în consultanţă şi asistenţă tehnică în urmărirea şi derularea investiţiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivelor de construcţii privind realizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate efectua şi deconta cheltuieli în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj executate şi admise la decontare. Aceste cheltuieli se cuprind în devizul general pentru obiectivele de investiţii şi se încasează pe măsura realizării lucrărilor de construcţii-montaj, în conformitate cu reglementările în vigoare.”

53. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Anexele nr. 1-21 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

54. Anexele nr. 2a, 4-8 şi 14 se abrogă.

55. Anexele nr. 1,2,3,9,11,13,16şi 18 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-8 la prezenta hotărâre.

56. După anexa nr. 18 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 19-21, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 9-11 la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) în aplicarea prevederilor art. 8 alin. (13) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contractele de închiriere aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, din valoarea chiriei, stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data încheierii lor, administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din lege vor stabili cuantumul sumei reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, pe care o vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (25)-(27) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în situaţia în care valoarea chiriei nu acoperă integral costurile de administrare şi cuantumul sumei reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, administratorii locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, prevăzuţi la alin. (1), au obligaţia de a vira la Agenţia Naţională pentru Locuinţe o cotă-parte din chiria încasată reprezentând suma determinată prin aplicarea, la această chirie, a procentului reprezentând amortizarea în cuantumul total al chiriei calculate, luând în considerare exemplul de calcul al chiriei, prevăzut în anexa nr. 16 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, seva republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare, după republicarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

 

Bucureşti, 6 aprilie 2016.

Nr. 251.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

CONSILIUL LOCAL .............................

(Consiliul Judeţean ........................)

(Consiliul General al Municipiului Bucureşti)

(Ministerul ....................................)

 

INVENTARUL

locuinţelor pentru tineri propuse a fi finanţate în cadrul Programului aprobat conform Legii nr. 152/1998

 

Denumirea localităţii, adresă obiectiv

Număr cereri localitate

Număr locuinţe propus

Regim înălţime propus

Stadiu fizic existent la data propunerii

Suprafaţă teren

(mp)

Stadiu viabilizare

Plan urbanistic

0

1

2

3

4

5

6

7

Localitatea ......

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv

 

 

 

 

 

 

 

.................

 

 

 

 

 

 

 

Total localitate

 

 

 

 

 

 

 

....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

(Preşedintele Consiliului Judeţean)

(Primarul general)

(ministrul sau altă persoană desemnată de acesta)

......................................................

 

La coloana 4 se completează stadiul fizic existent în procente.

La coloana 6 se completează lucrările de viabilizare realizate pe amplasamentul propus.

La coloana 7 se completează planurile urbanistice aprobate pentru amplasamentul propus.

 

Anexa se centralizează la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe baza datelor transmise de consiliile locale şi de autorităţile administraţiei publice centrale interesate.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE

 

Se aprobă

Ministru,

......................

 

LISTA

cuprinzând locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, propuse a fi finanţate conform Legii nr. 152/1998 în anul .........

 

Nr. crt.

Judeţul

Localitatea

Amplasament

A

B

C

Program.... (credite bugetare)

din care:

Program  ..... credite de angajament

din care:

Buget de stat

Surse proprii ANL

Buget de stat

Surse proprii ANL

D

E

F

G

H

I

J

K

Obiective de investiţii în continuare

 

Obiectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiective de investiţii noi

 

Obiectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

A - Numărul de locuinţe în execuţie

B - Valoarea totală de finanţat prin ANL

C - Rest de executat la 01.01.....

D + G - Titlul .....

H + K - Titlul .....

 

Pentru prioritizarea investiţiilor propuse a se include în programul anual de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se au în vedere următoarele criterii:

Cu excepţia obiectivelor de investiţii contractate, aflate în diverse stadii de execuţie, se vor asigura fondurile, cu prioritate, la obiectivele de investiţii incluse în proiectele finanţate din credite externe.

a) Obiective de investiţii în continuare

 

Criteriul

Punctaj

1. Obiective de investiţii contractate, aflate în diverse stadii de execuţie

Stadiul fizic (procentual) al realizării obiectivului de investiţii, începând cu stadiul fizic cel mai ridicat la data aplicării criteriului, astfel:

- pentru cel mai ridicat stadiu fizic se acordă 50 puncte;

- pentru alt stadiu fizic:

Punctaj = (stadiul fizic curent/stadiul cel mai ridicat) x 50 puncte

50

2. Obiective de investiţii contractate, pentru care nu s-a emis ordinul de începere lucrări

Data semnării contractului de execuţie lucrări, astfel:

- pentru cea mai înaintată dată (număr zile calendaristice de la data semnării contractului faţă de data aplicării criteriului) se acordă 30 puncte;

- pentru altă dată:

Punctaj = (număr zile pentru dată curentă/număr zile pentru data cea mai înaintată) x 30 puncte

30

3. Obiective de investiţii pentru care s-a elaborat proiectul tehnic şi care nu necesită actualizări

Data recepţionării proiectului tehnic la ANL, astfel:

- pentru cea mai înaintată dată (număr zile calendaristice de la data semnării contractului faţă de data aplicării criteriului) se acordă 20 puncte;

- pentru altă dată:

Punctaj = (număr zile pentru dată curentă/număr zile pentru data cea mai înaintată) x 20 puncte

20

 

NOTE:

1. Ierarhizarea obiectivelor de investiţii se face în ordinea descrescătoare a punctajului.

2. Sumele necesare pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în acest capitol de cheltuieli se alocă în limita fondurilor bugetare alocate anual de la bugetul de stat pentru programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, cu prioritate pentru finalizarea lucrărilor de construcţii-montaj începute în anii anteriori.

b) Obiective de investiţii noi

 

Criteriul

Punctaj

1. Obiective de investiţii pentru care s-a emis Aviz CTE

Data emiterii avizului, astfel:

- pentru cea mai înaintată dată (număr zile calendaristice de la data emiterii avizului faţă de data aplicării criteriului) se acordă 20 puncte;

- pentru altă dată:

Punctaj = (număr zile pentru dată curentă/număr zile pentru data cea mai înaintată) x 20 puncte

 

20

5

2. Amplasarea pe terenuri libere de orice sarcini

- terenuri viabilizate complet

- terenuri viabilizate parţial

 

20

5

3. Planuri de urbanism (PUZ)

- planuri aprobate

- planuri în curs de aprobare

 

10

5

4. Acoperirea numărului de locuinţe propus cu numărul de cereri

- în proporţie de peste 200%

- în proporţie de peste 150%

- în proporţie de peste 100%

 

20

10

5

5. Regim de înălţime

- S + P+1-2E + M

- S + P + 3E + M

- peste S + P + 3E + M

 

5

10

7

6. Stadiu fizic la data includerii în program

- investiţie nouă

- structură existentă realizată în proporţie de 51-100%

- Structură existentă realizată în proporţie de până la 50%

 

20

10

5

 

NOTE:

1. Ierarhizarea obiectivelor de investiţii se face în ordinea descrescătoare a punctajului.

2. Sumele necesare pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în acest capitol de cheltuieli se alocă în limita fondurilor bugetare alocate anual de la bugetul de stat pentru programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

Direcţia ................................

Direcţia .................................

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE

Director general,

 

Direcţia .................................

Direcţia .................................

Control financiar preventiv .....................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

PROGRAM

de derulare a investiţiilor privind construcţiile de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

 

Nr. crt.

Obiective

Execută

Coordonează şi răspund

Termen

0

1

2

3

4

1

Inventarierea solicitării de locuinţe, a amplasamentelor de construcţii şi a lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora, inclusiv planurile urbanistice aprobate pentru amplasamentele propuse (conform modelului prevăzut în anexa nr. 1)

Autorităţile publice locale şi/ sau centrale

A.N.L.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Anual sau ori de câte ori este cazul

2

Elaborarea şi aprobarea

programului anual de construcţii locuinţe (conform modelului prevăzut în anexa nr. 2)

A.N.L.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin direcţiile de specialitate

După comunicarea bugetului de stat alocat pentru program

3

Rectificarea programului anual de finanţare de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii în funcţie de sumele aprobate cu această destinaţie

A.N.L.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin direcţiile de specialitate

După comunicarea rectificării bugetului de stat alocat pentru program şi ori de câte ori este cazul

4

Preluarea, în condiţiile legii, a terenurilor de construcţie prin contract (conform modelului prevăzut în anexa nr. 13)

Autorităţile publice locale şi/sau centrale

A.N.L.

După 15 zile de la comunicarea includerii în programul de finanţare

5

Elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniu

A.N.L. împreună cu autorităţile publice locale şi/sau centrale

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin direcţiile de specialitate A.N.L.

După 30 zile de la comunicarea includerii în programul de finanţare

6

Promovarea şi derularea investiţiilor în construcţia de locuinţe:

 

 

După aprobarea indicatorilor tehnico-economici

 

a) achiziţia publică a serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de execuţie

 

 

 

 

a.1) achiziţia şi elaborarea proiectului tehnic

A.N.L

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin A.N.L.

Conform prevederilor legislative în vigoare

 

 a.2) autorizarea lucrărilor de construcţii

A.N.L. prin proiectantul general al lucrărilor

Autorităţile publice locale

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin A.N.L.

Conform prevederilor legislative în vigoare

 

a.3) achiziţia şi contractarea lucrărilor de execuţie

A.N.L.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin A.N.L.

Conform prevederilor legislative în vigoare

 

b) realizarea lucrărilor de construcţii-montaj

 

 

 

 

 b.1) preluarea amplasamentelor

A.N.L. împreună cu autorităţile publice locale şi/sau centrale şi executantul lucrărilor

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin A.N.L.

Conform legii şi prevederilor contractului semnat între A.N.L. şi autorităţile publice locale şi/sau centrale

 

 b.2) urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţii-montaj, conform legislaţiei în vigoare

A.N.L.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin A.N.L.

Conform prevederilor contractuale

 

b.3) recepţia lucrărilor de construcţii-montaj

A.N.L. împreună cu instituţiile abilitate, conform prevederilor legale în vigoare

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin A.N.L.

Conform prevederilor contractuale şi prevederilor legislative în vigoare în domeniu

 

b.4) predarea obiectivelor de investiţii către autorităţile publice locale şi/sau centrale

A.N.L.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin A.N.L.

 

 

b.5) repartizarea locuinţelor către beneficiari

Autorităţile publice locale şi/sau centrale

 

După primirea locuinţelor în administrare, conform prevederilor legale în vigoare

7

Finanţarea obiectivelor de investiţii care se realizează conform programului anual

 

 

 

 

a) fundamentarea sumelor necesare de la bugetul de stat, conform listelor întocmite şi aprobate conform pct. 2

A.N.L.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin A.N.L.

Conform prevederilor legislative în vigoare

 

 b) deschiderea finanţării obiectivelor de investiţii

A.N.L.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin A.N.L.

Conform prevederilor legislative în vigoare

 

 c) evidenţierea surselor de finanţare în contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului

Ministerul Finanţelor Publice

A.N.L.

Permanent

 

 d) solicitarea lunară a necesarului de fonduri de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor executate

A.N.L.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin A.N.L.

Conform prevederilor legislative în vigoare

 

e) solicitarea alocaţiilor bugetare pentru decontarea producţiei executate (conform modelului prevăzut în anexa nr. 9)

A.N.L.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin direcţiile de specialitate

Conform prevederilor legislative în vigoare

 

f) monitorizarea derulării programului de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

A.N.L

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin direcţiile de specialitate

Lunar, conform prevederilor legislative în vigoare

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 9 la normele metodologice)

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE

 

Se aprobă

Ministru,

......................

 

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind sumele necesare de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor executate la construcţiile de locuinţe pentru tineri conform Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, pe luna ......

 

- milioane lei -

1. Program anul ...............................

2. Valoarea lucrărilor realizate de la începutul anului

până la .................................................................

din care:

a) proiectare ................

b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice ................

c) lucrări de C + M ................

d) alte cheltuieli pentru investiţii ................

3. Valoarea lucrărilor decontate cumulat de la începutul anului ................................................................

din care:

a) proiectare ................

b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice................

c) lucrări de C + M ................

d) alte cheltuieli pentru investiţii ................

4. Valoarea lucrărilor realizate şi nedecontate până la finele lunii ............................................................

din care:

a) proiectare ................

b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice ................

c) lucrări de C + M ................

d) alte cheltuieli pentru investiţii ................

5. Suma aprobată la plată de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor executate şi nedecontate până la finele lunii............................................................

din care:

a) proiectare ................

b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice................

c) lucrări de C + M ................

d) alte cheltuieli pentru investiţii ................

6. Alocaţii solicitate de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor preliminate pentru luna în curs .................................................

din care:

a) proiectare ................

b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice................

c) lucrări de C + M ................

d) alte cheltuieli pentru investiţii ................

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

Avizăm favorabil

Secretar de stat

......................

Direcţia generală construcţii locuinţe

Director general,

......................

Propunem avizarea

Direcţia generală economică

Director general,

......................

 

 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Director general,

......................

Director general economic,

......................

Control financiar preventiv,

......................

 

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 11 la normele metodologice)

 

CRITERII-CADRU

pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii

 

A. Criterii de acces la locuinţa:

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţă. Pentru sectoarele municipiului Bucureşti această restricţie se referă la locuinţe care au fost sau sunt deţinute în municipiu, indiferent în care sector al acestuia. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerinţă se va stabili de către consiliile locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în sensul şi în corelare cu cele precizate la criteriul de acces de la pct. 3.

Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia.

NOTA:

Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.

3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuinţele. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerinţă se va stabili de consiliile locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Se va avea în vedere posibilitatea extinderii acestei cuprinderi teritoriale şi în afara localităţii în care s-a solicitat locuinţa, în cazuri motivate de existenţa unor platforme industriale, puncte de lucru ale unor unităţi economice din localitate, aşezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime sau fluviale, unităţi turistice, cultural-sportive şi de agrement sau alte asemenea cazuri, în care îşi desfăşoară activitatea solicitanţii de locuinţe.

NOTA:

Prin excepţie, în cazul când se extinde cuprinderea teritorială a criteriului, solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea în afara localităţii în care sunt amplasate locuinţele trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puţin un an în această localitate.

4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTA:

- Lista de priorităţi se stabileşte anual.

- Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situaţia locativă actuală

1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat ............10 puncte

1.2. Tolerat în spaţiu ..............................................7 puncte

1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): - mp/locatar -

a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv ....... 5 puncte

b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv ...... 7 puncte

c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv ........................... 9 puncte

d) mai mică de 8 mp ............................................. 10 puncte

NOTA:

În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia ^solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2.

2. Starea civilă actuală 2.1. Starea civilă:

a) căsătorit ..............................................................10 puncte

b) necăsătorit .......................................................... 8 puncte

2.2. Nr. de persoane în întreţinere: a) Copii

- 1 copil .................................................................. 2 puncte

- 2 copii ................................................................ 3 puncte

- 3 copii ................................................................. 4 puncte

- 4 copii ................................................................. 5 puncte

- > 4 copii ....................... 5 puncte +1 punct pentru fiecare copil

b) alte persoane, indiferent de numărul acestora........ 2 puncte

3. Starea de sănătate actuală

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus ................................................ 2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului

4.1. până la 1 an ....................................................... 1 punct

4.2. Între 1 şi 2 ani .................................................. 3 puncte

4.3. Între 2 şi 3 ani .................................................. 6 puncte

4.4. Între 3 şi 4 ani ................................................... 9 puncte

4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ............................ 4 puncte

5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională

5.1. fără studii şi fără pregătire profesională .......... 5 puncte

5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă .................................. 8 puncte

5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă .................................. 10 puncte

5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată ..............................................................13 puncte

5.5. cu studii superioare ....................................... 15 puncte

NOTĂ:

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

6. Situaţii locative sau sociale deosebite

6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani .............................................................. 15 puncte

6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ........... 10 puncte

6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate ............ 5 puncte

7. Venitul mediu brut lunar/membru de familie:

7.1. mai mic decât salariul minim pe economie  .......... 15 puncte

7.2 între salariul minim pe economie şi salariul mediu brut pe economie ............... 10 puncte

NOTĂ:

- Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

- În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

- În cazul locuinţelor destinate în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate se pot propune şi adopta criterii specifice în suplimentarea celor prevăzute de criterii le-cadru, în condiţiile legii.

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 13 la normele metodologicei

 

CONTRACT-CADRU

 

Încheiat între:

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu sediul în ..........................reprezentată de director general .........................

şi

Unitatea administrativ-teritorială ........................, prin consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în calitate de autorităţi deliberative, cu sediul în .................... reprezentată prin ...............................

Părţile au convenit ca, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) şi ale art. 3 alin. (1), (3) şi (5) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să încheie prezentul contract.

 

 

 

 

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

 

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea, în condiţiile legii, a terenului, în suprafaţă de ............ mp, în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (împreună cu construcţia existentă pe teren, dacă este cazul) pe durata realizării investiţiei, defalcat astfel:

- ............... mp proprietatea publică a statului/unităţii administrativ-teritoriale ................ şi în administrarea unităţii administrativ-teritoriale ................... pentru realizarea a ............ locuinţe;

- ............... mp proprietatea privată a statului/unităţii administrativ-teritoriale  ................ şi în administrarea unităţii administrativ-teritoriale ................... pentru realizarea a ............ locuinţe.

(2) Pe terenul prevăzut la alin. (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe realizează locuinţe ............................

(3) Pe terenul prevăzut la alin. (1) se realizează utilităţile şi dotările tehnico-edilitare până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiei de locuinţe, anterior Iniţierii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a procedurii de promovare a investiţiei.

(4) Pe terenul prevăzut la alin. (1), în interiorul perimetrului destinat construcţiei de locuinţe, unitatea administrativ-teritorială ..................... realizează lucrări de drumuri, lucrări

necesare asigurării cu utilităţi şi dotări tehnico-edilitare a construcţiilor de locuinţe, potrivit planurilor de urbanism aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 2. - (1) Preluarea terenului (şi a construcţiei existente pe teren, dacă este cazul) prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal de predare-primire între unitatea administrativ-teritorială ....................şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe,

după transmiterea deschiderii de finanţare pentru începerea lucrărilor de construcţie.

(2) Până la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire, terenul şi construcţia existentă pe teren rămân în administrarea unităţii administrativ-teritoriale .......................

 

CAPITOLUL II

Documentele anexate contractului

 

Art. 3. - (1) Identificarea terenului prevăzut la art. 1 se realizează pe baza documentelor anexate prezentului contract, care fac parte integrantă din acesta.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) cuprind:

a) schiţele cu amplasamentul terenului, suprafaţa acestuia, precum şi categoriile de folosinţă (anexa nr. 1 la contract);

b) numărul de unităţi locative propuse a se realiza pe amplasamentul identificat (anexa nr. 2 la contract);

c) hotărârea Consiliului Local ................ de transmitere către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului, pentru construirea de locuinţe .............. cu asigurarea din bugetul local a costului utilităţilor aferente construcţiilor, şi încheierea contractelor de execuţie a lucrărilor cu societăţile furnizoare de utilităţi (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi);

d) documentaţiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.), aprobate conform legii;

e) extrasul de carte funciară.

 

CAPITOLUL III

Durata contractului

 

Art. 4. - Contractul se încheie pe perioada construcţiei locuinţelor şi încetează la semnarea protocolului de predare-primire încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi unitatea administrativ-teritorială...............

 

CAPITOLUL IV

Obligaţiile părţilor

 

Art. 5. - Unitatea administrativ-teritorială .............. se obligă:

a) să transmită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în folosinţă gratuită terenul pentru construirea de locuinţe ............... în suprafaţă totală de ........... mp, situat în  .................. identificat conform prevederilor art. 3 (precum şi construcţia existentă pe teren ...............), pe toată durata executării construcţiei;

b) să pună la dispoziţie Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe terenul liber de orice sarcini (şi construcţia existentă) şi pentru care se realizează utilităţile şi dotările tehnico-edilitare până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiei de locuinţe, anterior iniţierii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a procedurii de promovare a investiţiei, potrivit legii;

c) să realizeze, pe cheltuială proprie, evaluarea terenurilor şi/sau a construcţiilor existente, aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate;

d) să efectueze, pe cheltuială proprie, expertiza tehnică şi energetică, după caz, asupra construcţiilor existente, aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate, cu experţi tehnici şi auditori energetici autorizaţi conform legii;

e) să elaboreze studiul de prefezabilitate;

f) să elaboreze documentaţiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) şi să suporte cheltuielile legate de acestea;

g) să asigure de la bugetul local sursele necesare pentru execuţia utilităţilor aferente construcţiei (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi), în Interiorul perimetrului destinat locuinţelor, până la recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii-montaj;

h) să obţină extras de carte funciară;

i) să elaboreze studiul de fezabilitate şi studiile conexe (ridicare topografică, studiu geotehnic etc.), după caz;

j) să obţină toate avizele conform cu certificatul de urbanism, inclusiv acordul unic;

k) să emită autorizaţia de construire a locuinţelor, în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

l) să respecte termenele de execuţie şi de punere în funcţiune a lucrărilor şi a utilităţilor, corelate cu graficele de execuţie stabilite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe împreună cu antreprenorul general la încheierea contractului de execuţie de locuinţe (inclusiv eventualele decalări ale termenelor din motive independente de voinţa celor două părţi) şi să informeze în scris Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu privire la finalizarea utilităţilor;

m) să informeze în scris Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu privire la intenţia de renunţare la lucrările de construire şi scoaterea obiectivului de investiţie din „Programul privind construcţia de locuinţe  ..................”, cu suportarea tuturor cheltuielilor efectuate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

n) să defalce suprafaţa de .......... mp, situată în ............., pe fiecare obiectiv recepţionat, în vederea întocmirii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a protocolului de predare-primire a obiectivului de investiţie recepţionat şi a terenului aferent.

Art. 6. - Agenţia Naţională pentru Locuinţe se obligă;

a) să primească în folosinţă gratuită, pe durata executării construcţiei de locuinţe, terenul în suprafaţă totală de ............ mp, situat în ........................, identificat potrivit prevederilor art. 3, liber de orice sarcini (precum şi construcţia existentă pe teren ..............);

b) să elaboreze studiul de fezabilitate şi studiile conexe (ridicare topografică, studiu geotehnic etc.), după caz;

c) să asigure execuţia construcţiei de locuinţe, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru Programul guvernamental................;

d) să aducă, în scris, la cunoştinţă unităţii administrativ-teritoriale ................ termenele de finalizare a locuinţelor, în conformitate cu graficele de execuţie;

e) să aducă, în scris, la cunoştinţă unităţii administrativ-teritoriale ................ locuinţele recepţionate, în conformitate cu procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

f) să transmită unităţii administrativ-teritoriale ................ terenul şi construcţiile de locuinţe, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, odată cu recepţia la terminarea lucrărilor de construcţie.

 

CAPITOLUL V

Răspunderea contractuală

 

Art. 7. - Nerespectarea obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi dă dreptul părţii prejudiciate de a pretinde daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat, conform normelor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Forţa majoră

 

Art. 8. - (1) Prin forţă majoră se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără legătură cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.

(2) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.

(3) îndeplinirea contractului este suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

(4) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în 24 de ore şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.

(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni. fiecare parte are dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 

CAPITOLUL VII

Încetarea contractului

 

Art. 9. - Prezentul contract încetează în una dintre următoarele situaţii, în condiţiile legii:

a) expirarea duratei contractului;

b) înainte de termen, cu acordul ambelor părţi, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 10. - Indiferent de cauza încetării înainte de termen a contractului, obligaţiile părţilor se aduc Sa îndeplinire până la data la care încetează contractul.

Art. 11. - Încetarea contractului prin expirarea duratei contractului impune stingerea obligaţiilor părţilor.

Art. 12. - Fiecare parte are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea contractului, în unul dintre modurile prevăzute la art. 9, în termen de 5 zile lucrătoare, arătând şi motivele acestei solicitări.

 

CAPITOLUL VIII

Litigii

 

Art. 13. - Neînţelegerile apărute între părţi în timpul derulării contractului se soluţionează pe cale amiabilă.

Art. 14. - Dacă părţile nu ajung la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiile sunt soluţionate de instanţele competente, conform legislaţiei în vigoare.

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

 

Art. 15. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi, potrivit legii.

Art. 16. - Completările sau modificările ce se aduc prezentului contract, în conformitate cu reglementările în vigoare, după semnarea lui, se efectuează prin act adiţional, semnat şi ştampilat de cele două părţi.

 

Încheiat astăzi, ............., în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe,

Unitatea administrativ-teritorială

 

Judeţul

 

 

 

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 16 la normale metodologice)

 

EXEMPLU DE CALCUL AL CHIRIEI

 

I. Stabilirea ipotezelor pentru calculul chiriei

1. Valoarea de înlocuire a construcţiei (apartament): Valoarea de înlocuire per metru pătrat aprobată pentru anul

2015, stabilită conform prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 1.691,29 lei, inclusiv TVA (conform Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 373/2015), reprezentând 382,93 euro (1 euro = 4,4167 lei la 30 septembrie 2015)

Valoarea de înlocuire a construcţiei (apartament): reprezintă suprafaţa construită desfăşurată a locuinţei multiplicată cu valoarea de înlocuire per metru pătrat aprobată anual

2. Durata de amortizare:

Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare)

 

Cod de clasificare

Denumire active fixe

Durata normala

(ani)

1.6

 Construcţii de locuinţe şi social-culturale

 

1.6.1

 Clădiri de locuit, hoteluri şi cămine, în afară de:

40-60

1.6.1.1

- clădiri de locuinţe sociale, moteluri şi cămine amplasate în centre industriale, WC public

32-48

 

3. Valoarea cheltuielilor pentru menţinerea stării de folosinţă normală, din care:

- întreţinere curentă (I);

- reparaţii curente (RC); I + RC aproximativ egal 0,40% din valoarea de înlocuire a construcţiei;

- reparaţii capitale (RK); RK aproximativ egal 0,51% din valoarea de înlocuire a construcţiei.

4. Valoarea cheltuielilor de administrare: se consideră aproximativ egal cu 0,20% din valoarea de înlocuire a construcţiei.

5. Sunt avute în vedere locuinţe convenabile, care îndeplinesc exigenţele minimale prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Calculul chiriei pentru locuinţele deţinute de tineri se va realiza conform modelului prezentat la pct. II. Calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, respectiv:

a) pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, precum şi recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale;

b) pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi o cotă de maximum 1%.

În conformitate cu art. 8 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, stabilită prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea chiriei lunare, stabilită conform punctului II, se ponderează cu un coeficient, astfel:

 

Rangul localităţii

0

I

II

III

IV

V

Coeficient

1,00

0,95

0,90

0,85

0.80

0,80

 

unde:

a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţă europeană;

b) rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european;

c) rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi;

d) rangul III - oraşe;

e) rangul IV - sate reşedinţă de comună;

f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.

În conformitate cu art. 8 alin. (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de veniturile chiriaşului pe membru de familie, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor de ierarhizare a localităţilor, se ponderează astfel:

 

Venit

Coeficient

Venitul pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim brut pe economie

0,90

Venitul pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe economie şi care nu depăşeşte cu 100% salariul minim brut pe economie

0,95

Venitul pe membru de familie mai mare decât 100% salariul minim brut pe economie

1,00

 

II. Calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu art. 8 alin (10) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare a) Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani

 

Numărul de camere

Acd/ap (mp)

Preţ euro/mp Aed

Valoare de înlocuire a construcţiei

(euro)

Recuperarea investiţiei

(amortizare)

(euro)

Cheltuieli de întreţinere curentă şi reparaţi curente

(euro)

Cheltuieli reparaţii capitale

(euro)

0

1

2

3 = 1 x 2

4 = 3 : 60 ani

5 = 3 x 0,40%

6 = 3 x 0,51%

1

58,00

382,93

22.209,94

370,17

88,84

113,27

2

81,00

382,93

31.017,33

516,96

124,07

158,19

3

102,00

382,93

39.058,86

650,98

156,24

199,20

4

135,00

382,93

51.695,55

861,59

206,78

263,65

 

- continuare tabel lit. a)

 

Cheltuieli de administrare

Cotă

autorităţi publice (euro)

Chirie neta anuală (euro)

Chiria lunară (euro)

Valoare chirie după ponderare rang localităţi

Valoare chirie după ponderare venituri

7 = 3x0,20%

 

8=3x0%

9=4+5+6+7+8

10 = 9/12

11 =10*Rang

12= 11*Venit

44,42

 

0,00

616,70

51,39

41,11

37,00

62,03

 

0,00

861,25

71,77

57,42

51,67

78,12

 

0,00

1.084,53

90,38

72,30

65,07

103,39

 

0,00

1.435,41

119,62

95,69

86,12

 

b) Tinerii cu vârsta de peste 35 de ani

 

Numărul de camere

Acd/ap

(mp)

Preţ euro/mp

Acd

Valoare de înlocuire a construcţiei

(euro)

Recuperarea investiţiei

(amortizare)

(euro)

Cheltuieli de întreţinere curentă şi reparaţii curente

(euro)

Cheltuieli reparaţii capitale

(euro)

0

1

2

3 = 1 x 2

4 = 3 : 60 ani

5 = 3x0,40%

6 = 3 x 0,51%

1

58,00

382,93

22.209,94

370,17

88,84

113,27

2

81,00

382,93

31.017,33

516,96

124,07

158,19

3

102,00

382,93

39058,86

650,98

156,24

199,20

4

135,00

382,93

51,695.55

861.59

206,78

263.65

 

- continuare tabel lit. b) –

 

Cheltuieli de administrare

(euro)

Cotă autorităţi publice

(euro)

Chirie netă anuală

(euro)

Chiria lunară

(euro)

Valoare chirie după ponderare rang localităţi

(euro)

Valoare chirie după ponderare venituri

(euro)

7 = 3 x 0,20%

8 = 3 x 1%

9 = 4+5+6+7+8

10 = 9/12

11 = 10*Rang

12 = 11*Venit

44,42

222,10

838,80

69,90

55,92

50,33

62,03

310,17

1.171,42

97,62

78,09

70,29

78,12

390,59

1.475,12

122,93

98,34

88.51

103,39

516,96

1.952,37

162,70

130,16

117,14

 

NOTE:

1. Chiria cuprinsă la coloana 10 reprezintă valoarea maximală determinată conform art. 8 alin. (7) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Pentru coloanele 11 şi 12 s-au luat în calcul situaţiile cele mai defavorabile, stabilite conform prevederilor art. 8 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (coeficient ponderare pe rang = 0,8 aplicat la coloana 10 şi coeficient ponderare pe venit = 0,9 aplicat la coloana 11).

3. Acd/ap reprezintă aria construită desfăşurată/apartament.

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 181a normele metodologice)

 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe

............................................

Unitatea administrativ-teritorială/autoritatea administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, direct sau prin unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei autorităţi

............................................

 

PROTOCOL

de predare-primire a obiectivului de investiţii

 

Locuinţe ......................................

Amplasament ................ cu ........u.I., S + P +..........

municipiul .................... judeţul ........................

Încheiat între:

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu sediul în ....................... reprezentată prin director general ............................. şi director general adjunct economic ............................ în calitate de predător,

şi

Unitatea administrativ-teritorială ......................................... prin consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în calitate de autorităţi deliberative/autoritatea administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, direct sau prin unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei autorităţi .................. cu sediul în judeţul ......................... municipiul .................... judeţul ..................., reprezentată prin ..........................în calitate de primitor.

Părţile au convenit ca, în baza:

- art. 8 alin. (2) şi ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru blocul ..................................., înregistrat la Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu nr. .........................., respectiv înregistrat la unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice

centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau la unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ................. judeţul ................. cu nr. ........................

să încheie prezentul protocol.

 

Art. 1. - (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe predă către unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau către unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii .......................... judeţul ................, obiectivul de investiţii situat în str. ........................ cu ...........u.I., S + P + ...... în suprafaţă construită desfăşurată de ..... mp, municipiul ............., judeţul ................, obiectiv de investiţie proprietate privată a statului.

(2) Agenţia Naţională pentru Locuinţe predă către unitatea administrativ-teritorială ......................, judeţul ........................, obiectivul de investiţii situat în str. .......................... cu ........ u.I., S + P +........., în suprafaţă construită desfăşurată de ..... mp, municipiul ............... judeţul .................... obiectiv de investiţie proprietate publică a statului.

Art. 2. - (1) Unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii .................... preiau de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe obiectivul de investiţie situat în str. ................................ cu .............. u.I., S + P +............, în suprafaţă construită desfăşurată de ..... mp, municipiul ..............., judeţul ..................., obiectiv de investiţie proprietate privată a statului.

(2) Unitatea administrativ-teritorială ............................. preia de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe obiectivul de investiţie situat în str. ........................................... cu ......................... u.I., S + P +.............. în suprafaţă construită desfăşurată de ........mp, municipiul ..............., judeţul ..............., obiectiv de investiţie proprietate publică a statului.

(3) Unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ........... obligă să asigure administrarea, exploatarea şi paza obiectivului de investiţii situat în ....... cu ........., S + P..........., municipiul ......... judeţul ............ obiectiv de investiţie proprietate privată a statului.

Art. 3. - Odată cu predarea/preluarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 şi 2 din prezentul protocol, încetează dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de ........ mp, transmis de către unitatea administrativ-teritorială/ instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ........ Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, conform Contractului nr. .........., în vederea realizării obiectivului de investiţii ce face obiectul prezentului protocol.

Art. 4. - Valoarea investiţiilor efectuate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru obiectivul de investiţii situat în str. ...................... este de ............... lei (inclusiv TVA).

Art. 5. - De la data predării obiectivului de investiţii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, răspunderea asupra acestuia privind asigurarea pazei şi conservării lucrărilor până la data repartizării locuinţelor trece în sarcina unităţii administrativ-teritorială/instituţiei administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii .................. judeţul .....................

Art. 6. - Unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ................... Judeţul ....................., răspund de paza şi conservarea imobilelor preluate până la repartizarea acestora către beneficiarii de drept, urmând să efectueze pe cheltuiala lor toate remedierile necesare la imobilele preluate şi nerepartizate la care se constată deteriorări ca urmare a neutilizării lor.

Art. 7. - (1) Până la recepţia finală, în perioada de garanţie a obiectivului de investiţii, executantul lucrărilor, S.C. ............... are obligaţia înlăturării pe cheltuiala sa, potrivit legii, a tuturor deficienţelor ce nu sunt generate de exploatarea defectuoasă, apărută ulterior repartizării locuinţelor.

(2) Pentru constatarea deficienţelor, precum şi a responsabilităţilor asupra remedierii lor se constituie o comisie formată din: preşedinte - consilier zonal, 2 membri din partea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi 2 membri din partea unităţii administrativ-teritoriale/instituţiei administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ........................ judeţul ........................

Art. 8. - În perioada de garanţie de 2 (doi) ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor până la recepţia finală sunt interzise modificări la proiectul obiectivului de investiţie predat prin prezentul protocol.

 

Prezentul protocol de predare-primire a fost încheiat astăzi, ............., în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

Am predat,

Agenţia Naţională pentru Locuinţe

............................................

Am primit,

Unitatea administrativ-teritorială/autoritatea administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, direct sau prin unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei autorităţi

............................................

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 19 1a normele metodologice)

 

AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU LOCUINŢE

Nr. ......../.................

S.C. .................................. S.R.L.

Nr. ......../.................

 

CONVENŢIE

 

Încheiată între:

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu sediul în ............................, tel. /fax .............................., cod fiscal ............................., având cont IBAN............................., deschis la............................., reprezentată prin director general ............................. denumită în cele ce urmează ANL,

şi

S.C. ...................... S.R.L., cu sediul în ............................, tel./fax 0............................, având cont IBAN ............................, deschis la ............................., înmatriculată la registrul comerţului sub nr. ............................, CUI .............................., reprezentată prin .............................. denumită în continuare Executant

Prezenta convenţie se încheie în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (2) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Obiectul convenţiei

 

Art. 1. - Obiectul convenţiei îl reprezintă constituirea, în condiţiile legii, în conturile bancare ale ANL a garanţiei de bună execuţie aferentă contractului de execuţie/antrepriză generală nr. .......... corespunzător obiectivului de investiţie din ................, şi gestionarea acesteia de către ANL.

 

CAPITOLUL II

Obligaţiile părţilor

 

Art. 2. - Executantul se obligă:

- să accepte constituirea în conturile bancare ale ANL a garanţiei de bună execuţie aferentă lucrărilor executate la obiectivului de investiţie din ..............., conform prevederilor contractului de execuţie/antrepriză generală nr. ........ şi a eventualelor acte adiţionale la acesta;

- să notifice în scris ANL în cazul în care condiţiile de restituire parţială sau integrală a garanţiei de bună execuţie sunt îndeplinite.

Art. 3.- ANL se obligă:

- să gestioneze şi să utilizeze, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e) şi g) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, garanţia de bună execuţie constituită prin reţinerea din valoarea situaţiilor de lucrări prezentate lunar spre decontare de către Executant, în conturile bancare ale ANL;

- să ţină evidenţa sumelor reprezentând garanţii de bună execuţie;

- să restituie garanţia de bună execuţie conform legislaţiei în vigoare şi prevederilor din contractul de execuţie/antrepriză generală nr. ......, aferent obiectivului de investiţie din...............;

- să calculeze şi să vireze separat, odată cu restituirea garanţiei de bună execuţie, dobânda aferentă, prevăzută la art. 5 alin. (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea

Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv dobânda la vedere practicată de banca agreată de ANL, la care este deschis contul în cauză. Calculul dobânzilor la vedere practicate de băncile agreate de ANL se face de la data intrării în conturile ANL a garanţiilor de bună execuţie conform extraselor de cont bancare şi până la data ordinului de plată de restituire a garanţiei de bună execuţie.

 

CAPITOLUL III

Litigii

 

Art. 4. - (1) Orice neînţelegere decurgând din prezenta convenţie va fi soluţionată pe cale amiabilă.

(2) în cazul în care nu se va putea ajunge la o înţelegere, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 5. - Limba care guvernează această convenţie este limba română.

Art. 6. - (1) Comunicările între părţi, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin prezenta convenţie, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

(3) Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, e-mail sau fax cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 7. - Convenţia va fi interpretată conform prevederilor legale române.

Art. 8. - Orice modificare a prezentei convenţii se face numai cu acordul scris al părţilor.

Art. 9. - Toate clauzele prezentei convenţii au fost negociate şi acceptate de către părţi.

 

Prezenta convenţie se încheie astăzi ..............., în 2 (două) exemplare, din care 1 (un) exemplar pentru ANL şi 1 (un) exemplar pentru Executant, ambele având aceeaşi valabilitate.

 

ANL

..............................

Executant

..............................

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 20 la normele metodologice)

 

MODEL DE CALCUL

al chiriei pentru locuinţele prevăzute la ari 4 alin. (3) din Legea nr. 152/1998

 

1. Valoare de inventar a locuinţei: 150.000 lei, inclusiv TVA

2. Durata de amortizare:

Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare)

 

Cod de clasificare

Denumire active fixe

Durata normată

(ani)

1.6

 Construcţii de locuinţe şi social-culturale

 

1.6.1

 Clădiri de locuit, hoteluri şi cămine, în afară de:

40-60

1.6.1.1

 - clădiri de locuinţe sociale, moteluri şi cămine amplasate în centre industriale, WC public

32-48

 

3. Valoarea cheltuielilor pentru menţinerea stării de folosinţă normală a locuinţei, din care:

- întreţinere curentă (I);

- reparaţii curente (RC); I + RC aproximativ egal 0,40% din valoarea de inventar a locuinţei;

- reparaţii capitale (RK); RK aproximativ egal 0,51% din valoarea de inventar a locuinţei.

4. Valoarea cheltuielilor de administrare: se consideră aproximativ egal 0,20% din valoarea de inventar a locuinţei.

5. Cota de maximum 1% se aplică anual la valoarea de inventar a locuinţei. Exemplu de calcul:

 

Componentă

 

Valoare

(lei)

Valoare de inventar

1

150.000,00

Recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale (amortizare)

2 = 1/60 ani

2.500,00

Întreţinere curentă şi reparaţii curente

3 = 1* 0,40%

600,00

Reparaţii capitale

4 = 1 * 0,51%

765,00

Cheltuieli de administrare

5 = 1 * 0,20%

300,00

Cheltuieli nete anuale

6=2+3+4+5

4.165,00

Cota 1%

7 = 1 * 1%

1.500,00

Chirie netă anuală

8 = 6 + 7

5.665,00

Chirie lunară

9 = 8/12 luni

472,08

 

ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 21 la normele metodologice)

 

MODEL DE CALCUL

pentru constituirea ratelor lunare în cazul vânzării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în rate lunare egale, precum şi de achitare în avans a ratelor

 

- Mod constituire rate lunare egale: ulterior achitării avansului şi a comisionului de 1%, ce revine autorităţilor administraţiei publice locale, conform prevederilor legale, suma rămasă de achitat se va plăti în rate lunare egale calculate după formula:

 

R =  [ Rest rămas de achitat x dobânda anuală /12 ] / [ 1 - (1 + dobânda anuală /12)  - număr rate ]

unde:

R = rată lunară de plată;

Rest rămas de achitat = valoarea rămasă de plată în urma achitării avansului de 15% (exemplu: 100.000,00 lei);

Dobânda anuală = valoarea anuală a dobânzii în procente, rămasă neschimbată pe toată perioada derulării contractului [dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României la care se adaugă două puncte procentuale, această dobândă fiind aplicabilă a valoarea rămasă de achitat, exemplu: 3,75%).

 

Numărul de rate (luni totale de rambursare) (exemplu: 300 luni)

 

Exemplu de calcul:

 

R = [100.000,00 x 3,75% /12 ] / [1 - (1 + 3,75% /12) - 300 ] = 51413 lei

 

- Mod constituire dobândă:

 

d = [ (Rest de achitat * dobânda anuală * [(dobânda anuală + l)(n+1)) - (dobânda anuală + 1) ] / [ (dobânda anuală + 1) * [(dobânda anuală - l)(n) -1] / 12

 

unde:

d = dobânda lunară de plata;

Rest rămas de achitat = valoarea rămasă de plată în urma achitării avansului de 15% (exemplu: 100.000,00 lei);

Dobânda anuală = valoarea anuală a dobânzii în procente, rămasă neschimbată pe toată perioada derulării contractului (exemplu: 3,75%);

n = perioada iniţială de rambursare (luni totale de rambursare) (exemplu: 300 luni).

 

Exemplu de calcul:

 

d1 = [ (100.000,00 * 3,75% * |(3,75% + i)(300+1)) - (3,75% + l)] ] / [ (3,75%+ 1)* [(3,75% + 1)(300) -1)] ]  / 12 = 312,50 lei

 

unde:

d1 = dobânda de plată în prima lună.

După determinarea ratei lunare, care va fi aceeaşi pe toată perioada de achitare a valorii locuinţei, şi a dobânzii de plată aferente primei luni de rambursare, se va calcula rata de plată efectiva din valoarea locuinţei prin diferenţa dintre rata lunară egală şi dobânda lunară.

 

Exemplu de calcul:

r1 = rata efectivă la prima lună = rata lunară egală - dobânda lunară la prima lună

r1 = R-d1 = 514,13 - 312,50 = 201,63 lei.

 

Ulterior determinării ratei efective din valoarea locuinţei se va stabili restul de plată lunar, ca diferenţă între valoarea rămasă de achitat şi rata efectivă, astfel:

 

Exemplu de calcul:

RA = rest de achitat lunar (diferenţa dintre valoarea rămasă de achitat şi rata efectivă).

RA1 = valoarea de achitat iniţială - rata principală la prima lună = 100.000,00 - 201,63= 99.798,37 lei

Acest rest de plată va influenţa dobânzile şi ratele efective până la data finalizării plăţilor, astfel:

Dobânda:

 

d2 = (99.798,37 * 3,7S%*[(3,75% +1)( 300+1) - (3,75%+1)] / (3,75% + 1) * [(3,75% + 1)(300+1) – 1] / 12 = 311,87 lei

 

d3 = (99.596,11 * 3,75% * [(3,75% + l)(30O + l) - (3,75%+l)] / (3,75% + 1) * [(3,75% + 1) (300) -1] / 12 = 311,24 lei

 

etc. .....

 

Rata efectivă:

r2 = R - d2 = 514,13 - 311,87 = 202,26 lei

r2 = R - d3 = 514,13 - 311,24 = 202,89 lei

etc. ........

 

- Mod achitare în avans, în totalitate sau parţial: în vederea aplicării prevederilor art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul achitării în avans, în totalitate sau parţial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale, dobânda se poate recalcula prin:

a) menţinerea ratei lunare la acelaşi nivel şi reducerea perioadei; sau

b) reducerea ratei lunare şi menţinerea perioadei.

Astfel, dobânda se va aplica la suma rămasă de achitat ce reprezintă diferenţa dintre valoarea datorată la încheierea contractului şi suma ratelor efective plătite până la momentul rambursării în avans şi valoarea achitată anticipat, iar graficul se va reface conform opţiunilor dorite, astfel:

 

1. Rambursare parţială prin menţinere rată şi reducere perioadă

 

Exemplu de calcul: rambursare parţială la luna 120

 

Rest de achitat la rambursare anticipată = Valoare iniţială de rambursat - Σ rj - valoare achitată anticipat

Valoare iniţială de rambursat = 100.000,00 lei

Σrj = suma ratelor principale la luna în care se efectuează rambursarea anticipată (parţial) = 29.302,10 lei

Valoare achitată anticipat = 10.000,00 lei

Rest de achitat la rambursare anticipată = 100.000,00 - 29.302,10 -10.000,00 = 60.697,90 lei

În acest caz, dacă beneficiarul va opta pentru menţinerea ratei lunare şi reducerea perioadei, se va păstra algoritmul de calcul iniţial.

 

2. Rambursare parţială prin reducere rată şi menţinere perioadă

 

Exemplu de calcul: rambursare parţială la luna 120

 

Rest de achitat la rambursare anticipată = valoare iniţială de rambursat - Σrj - valoare achitată anticipat

Valoare iniţială de rambursat = 100.000,00 lei

Σrj = suma ratelor principale la luna în care se efectuează rambursarea anticipată (parţial) = 29.302,10 lei

Valoare achitată anticipat = 10.000,00 lei

Rest de achitat la rambursare anticipată = 100.000,00 - 29.302,10 - 10.000,00 = 60.697,90 lei

În acest caz, rata lunară şi dobânda lunară se vor recalcula în funcţie de restul rămas de achitat şi perioada rămasă până la finalizarea plăţilor, astfel:

1. Rata lunară:

 

R = [ Rest rămas de achitat la rambursare anticipată x dobânda anuală /12 ] / [ 1 - (1 + dobânda anuală /12) - număr rate ]

 

astfel, determinăm R ca fiind:

 

R = [ 60,697,90 x3,75% / 12 ] / [ 1 - (1+3,75% / 12) -180 ] = 441,41 lei

 

 

 

2. Dobânda lunară:

 

d = [ (Rest de achitat * dobânda anuală * [(dobânda anuală + l (n+1)) - (dobânda anuală + 1)] ] / [ (dobânda anuală + 1) * [(dobânda anuală +1) - 1] ] / 12

 

astfel, determinăm dobânda lunară ca fiind:

 

d121 = [(60.697,90 * 3,75% * ((3,75% + 1)(180+1) - (3,75% + 1) ) / [ (3,75% + 1) * [(3,75% + 1) (180+1) -1) ] ] / 12 = 189,67 lei

 

d122 = [ (60.446,17 * 3,75% * ((3,75% + l)(l80+1) - (3,75% + 1) ] / [ (3,75% + 1) * [(3,75% + 1) (180) – 1] ] / 12 = 188,89 lei

 

etc. ....

În cazul achitării în avans, în totalitate sau parţial, a ratelor rămase, valoarea contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate va fi diminuată cu contravaloarea dobânzii calculate prin diferenţa dobânzii iniţiale şi a celei aplicate la noua valoare rămasă de achitat.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de solicitanţii privaţi de finanţare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

 

Având în vedere prevederile:

- art. 9 lit. c) şi c1) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

- art. 11 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura simplificată aplicată de solicitanţii privaţi de finanţare din instrumente structurale 2014- 2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autorităţile de management au obligaţia de a modifica procedurile operaţionale şi orice alte reglementări incidente, în sensul conformării acestora cu procedura simplificată prevăzută în anexă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Autorităţile de management vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Carmen Aura Răducu

 

Bucureşti, 1 aprilie 2016.

Nr. 427.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ

aplicată de solicitanţii privaţi de finanţare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

 

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare

 

Prezenta procedură descrie principiile şi etapele minime pe care trebuie să le parcurgă solicitanţii privaţi care achiziţionează bunuri, servicii sau lucrări, în vederea depunerii cererii de finanţare din instrumente structurale 2014-2020, achiziţii aferente unor cheltuieli eligibile ce pot fi decontate ulterior în cadrul proiectului, în cazul în care pentru acesta se semnează contractul de finanţare.

Solicitanţii privaţi care achiziţionează servicii sau lucrări aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G. nr. 34/2006) dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile art. 9 lit. c) şi c1) din acelaşi act normativ.

Dacă valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, atunci solicitanţii privaţi aplică procedura simplificată, prevăzută la cap. VII, respectiv:

a) în cazul contractelor de furnizare, solicitanţii privaţi aplică procedura simplificată fără să existe o limită valorică superioară de la care să se aplice dispoziţiile O.U.G. nr. 34/2006;

b) în cazul contractelor de servicii şi lucrări, solicitanţii privaţi aplică procedura simplificată dacă nu îndeplinesc cumulativ condiţiile de la art. 9 lit. c) şi c1) din actul normativ citat mai sus.

notă:

Orice modificare ce vizează prevederile O.U.G. nr. 34/2006 conduce în mod automat şi la actualizarea prevederilor prezentei proceduri.

 

Atenţie!

Este interzisă divizarea unui contract în mai multe contracte de valoare mai mică, cu acelaşi obiect, în vederea încadrării sub pragurile stipulate de prevederile O.U.G. nr. 34/2006.

 

Atenţie !

Contractul care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât şi prestarea de servicii este considerat contract de servicii dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv. Prin urmare, dacă avem un contract în care valoarea serviciilor depăşeşte valoarea produselor care se vor achiziţiona, se aplică prevederile art. 9 lit. c1) din O.U.G. nr. 34/2006, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ cele două condiţii legiferate.

Contractul care are ca obiect produse şi lucrări este considerat contract de lucrări, dacă valoarea estimată a lucrărilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv. Prin urmare, dacă avem un contract în care valoarea lucrărilor depăşeşte valoarea produselor care se vor achiziţiona, se aplică prevederile art. 9 lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ cele două condiţii legiferate.

În toate cazurile, încadrarea contractului de achiziţie se realizează în funcţie de valoarea estimată cea mai mare.

 

Prevederile prezentei proceduri se completează cu dispoziţiile incidente din actele normative specifice în funcţie de obiectul achiziţiei (de exemplu: vânzarea-cumpărarea de terenuri, alte imobile etc.). Prezenta procedură nu se aplică pentru:

- programele de cooperare teritorială europeană 2014-2020;

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;

- Programul operaţional „Pescuit şi afaceri maritime”.

 

CAPITOLUL II

Achiziţia directă

 

Dacă valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, nu depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 pentru fiecare achiziţie, solicitantul privat achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări.

Achiziţia se realizează pe bază de documente justificative (de exemplu: comandă, bon fiscal, factură, contract etc.).

În acest caz, dosarul achiziţiei va cuprinde o Notă privind determinarea valorii estimate (valoarea fiind actualizată la momentul achiziţiei, dacă este cazul) şi documentele justificative ale achiziţiei, inclusiv documentele care dovedesc îndeplinirea obligaţiilor contractuale (de exemplu: procese-verbale de recepţie servicii şi lucrări, livrabile, procese-verbale de predare-primire etc.).

Nu este obligatorie semnarea unui contract.

 

CAPITOLUL III

Temei legal

 

- prevederile art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.

 

CAPITOLUL IV

Definiţii

 

- solicitant privat - entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă conform prevederilor art. 8 din O.U.G. nr. 34/2006, care poate aplica în cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale 2014-2020, devenind ulterior semnării contractului de finanţare beneficiar privat;

- instrumentele structurale 2014-2020- asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi al Fondului de coeziune pentru perioada de programare 2014- 2020;

- operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări persoană fizică autorizată/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniu, care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări;

- valoare estimată - o determinare valorică a obiectului contractului de achiziţie care se stabileşte pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plăti bile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opţiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului;

- procedură simplificată - etapele minime ce trebuie parcurse de solicitanţii privaţi în vederea atribuirii şi semnării unui contract de achiziţie;

- specificaţii tehnice - cerinţe tehnice obiective ce descriu obiectul achiziţiei;

- oferta - document/e cerut/e de solicitantul privat în procesul de prospectare a pieţei şi/sau în cadrul procedurii simplificate care conţine informaţii despre produse/servicii/lucrări aflate pe piaţă;

- contractele furnizare - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un solicitant privat şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect livrarea de produse;

- contract de lucrări - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un solicitant privat şi unul sau mai mulţi operatori economici având ca obiect proiectarea şi execuţia, precum şi proiectarea şi/sau execuţia de lucrări sau realizarea prin orice mijloace a unei construcţii;

- contract de servicii - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un solicitant privat şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect prestarea de servicii.

 

CAPITOLUL V

Principii aplicabile prezentei proceduri

 

Pe parcursul întregului proces de achiziţie, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii:

- principiul transparenţei;

- principiul economicităţii;

- principiul eficienţei;

- principiul eficacităţii.

Prin transparenţă se înţelege aducerea la cunoştinţa publicului a informaţiilor referitoare la procedura simplificată, astfel încât piaţa operatorilor economici să poată participa la competiţie, iar procedura derulată să fie imparţială, asigurându-se prin aceasta promovarea concurenţei, garantarea tratamentului egal şi nediscriminării.

Principiul economicităţii prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate.

Respectarea principiului eficienţei presupune asigurarea unui raport optim între rezultatul obţinut (calitate) şi resursele financiare alocate.

Principiul eficacităţii vizează gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare activitate planificată, în sensul obţinerii rezultatelor scontate.

 

CAPITOLUL VI

Evitarea conflictului de interese

 

Solicitanţii privaţi, persoane fizice/juridice, în aplicarea procedurii de achiziţie simplificată au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese.

În cazul solicitanţilor privaţi sunt aplicabile prevederile art. 14 şi 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G, nr. 66/2011), coroborate cu prevederile art. 8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VII

Procedura simplificată

 

Etapa 1 - Elaborarea specificaţiilor tehnice

Solicitantul privat elaborează cerinţele tehnice obiective ce descriu obiectul achiziţiei, în funcţie de necesităţile proprii, respectând prevederile prezentei proceduri şi ale celor din Ghidul solicitantului.

În situaţiile de excepţie, când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie poate fi atribuit numai unui anumit operator economic, vor fi descrise detaliat şi motivate specificaţiile tehnice particulare.

De asemenea, dacă produsele ce urmează a fi achiziţionate sunt fabricate numai pentru cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare, cu excepţia testelor de viabilitate comercială şi a producţiei pe scară largă destinate recuperării costurilor de cercetare şi dezvoltare, atunci solicitantul privat va evidenţia şi detalia motivat particularităţile tehnice şi scopul achiziţiei.

Etapa 2 - Prospectarea pieţei

a) Publicarea unui anunţ

Solicitantul privat va publica anunţ într-un/într-o cotidian/ziar/publicaţie/gazetă naţional/ă, regional/ă sau local/ă, format tipărit sau online, ori pagina web de publicitate. Publicarea anunţului nu este obligatorie în următoarele cazuri:

- atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;

- produsele sunt fabricate numai pentru cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare, cu excepţia testelor de viabilitate comercială şi a producţiei pe scară largă destinate recuperării costurilor de cercetare şi dezvoltare.

 

Atenţie!

Motivarea acestor situaţii trebuie să fie atent elaborată.

 

Nepublicarea anunţului, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de prezenta procedură, atrage după sine o corecţie de 25% din valoarea eligibilă a contractului de achiziţie. Anunţul va conţine, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele elemente;

- informaţii generale privind solicitantul (denumirea solicitantului, adresa, datele de contact, mijloacele de comunicare etc.);

- denumirea/obiectul şi locul de livrare a produselor/execuţie a lucrărilor/prestare a serviciilor, după caz;

- tipul şi durata contractului;

- valoarea estimată (se menţionează dacă se poate ajusta preţul contractului);

- data şi ora-limită de depunere a ofertelor;

- formalităţi care trebuie îndeplinite de operatorii economici în legătură cu participarea la procedură. Nu este obligatorie publicarea specificaţiilor tehnice împreună cu anunţul. În cazul nepublicării specificaţiilor tehnice, solicitantul privat are obligaţia de a menţiona în anunţ adresa de la care acestea se pot obţine şi de a asigura, la cerere, accesul imediat şi neîngrădit la aceste informaţii.

Pentru a asigura o publicitate suplimentară, solicitantul privat transmite, în aceeaşi zi cu publicarea anunţului, şi invitaţie de participare la procedura simplificată către potenţiali ofertanţi, concomitent cu publicarea acesteia pe pagina de internet a solicitantului, dacă există. Invitaţia de participare va fi însoţită de specificaţiile tehnice şi trebuie să conţină cel puţin informaţiile din anunţ.

În anunţ/invitaţie se acordă un termen pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, luând în considerare complexitatea contractelor. Pentru contractele de furnizare se vor acorda minimum 6 zile calendaristice, iar pentru contractele de servicii şi lucrări se acordă minimum 10 zile calendaristice.

La stabilirea datei de prezentare a ofertei nu se iau în calcul ziua de publicare/transmitere a anunţului/invitaţiei şi ziua în care se depun ofertele.

În cazul în care există solicitări de clarificare din partea operatorilor economici, răspunsurile vor fi aduse la cunoştinţa tuturor operatorilor economici interesaţi, respectiv prin trimiterea răspunsului către operatorii care au solicitat specificaţiile tehnice şi către cei cărora li s-a transmis invitaţie de participare, după caz.

La finalul procedurii, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie, solicitantul privat va comunica tuturor ofertanţilor, în scris, rezultatul procedurii simplificate.

În cazul în care solicitantul privat nu comunică informaţiile menţionate mai sus, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de prezenta procedură, se aplică o corecţie de 5% din valoarea eligibilă a contractului de achiziţie.

b) Analiza ofertelor

Solicitantul privat compară ofertele primite. Dacă se primeşte o singură ofertă, solicitantul poate să o analizeze şi să procedeze la atribuirea contractului de achiziţie dacă oferta respectă specificaţiile tehnice elaborate conform etapei 1.

c) Elaborarea Notei justificative de atribuire

Se justifică alegerea ofertei pentru contractare (se prezintă avantajele tehnice şi financiare care motivează alegerea în raport cu celelalte oferte primite/specificaţiile tehnice).

În situaţiile de excepţie când publicarea anunţului nu este obligatorie, alegerea trebuie motivată în Nota justificativă de atribuire prin raportare la specificaţiile tehnice particulare/scopul achiziţiei.

Etapa 3 - Semnarea contractului de achiziţie

Contractul se va semna numai cu operatorul economic stabilit prin Nota justificativă de atribuire.

a) Reguli aplicabile contractului de achiziţie:

- Contractul trebuie să menţioneze datele de identificare ale celor două părţi semnatare, obiectul, valoarea şi durata contractului. Vor fi prevăzute în mod expres condiţii referitoare la prestarea serviciilor, execuţia lucrărilor, livrare, montaj, punere În funcţiune, recepţie, standarde de calitate, service, garanţii, posibilitatea de acordare a unui avans etc., după caz, conform prevederilor legale aplicabile.

- Oferta aleasă şi specificaţiile tehnice vor fi parte integrantă din contract, sub formă de anexe.

- Nu se pot modifica prin contract specificaţiile tehnice şi oferta câştigătoare care au stat la baza atribuirii contractului.

- Orice contract semnat În condiţiile legislaţiei naţionale în vigoare începe să producă efecte din momentul semnării acestuia de către ambele părţi. Anterior semnării contractului nu pot fi furnizate/prestate/executate bunuri/servicii/lucrări şi nu pot fi efectuate plăţi. Acelaşi principiu este aplicabil şi actelor adiţionale la aceste contracte.

b) Ajustarea preţului

b.1) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie, preţul poate fi ajustat numai în următoarele situaţii:

1. au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autorităţile publice centrale sau locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului de achiziţie;

2. pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului de achiziţie.

Posibilitatea de ajustare a preţului trebuie să fie precizată atât în anunţ, cât şi în contractul încheiat, prin clauze speciale în acest sens. Solicitantul privat are obligaţia de a preciza totodată şi modul concret de ajustare a preţului, indicii care vor fi utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri. Lipsa, modificarea sau completarea respectivelor informaţii/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preţului contractului de achiziţie.

b.2) Ajustarea preţului în lipsa unor clauze concrete este posibilă numai în următoarele cazuri:

1. atunci când survin circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa părţilor, altele decât cele prevăzute la lit. b.1); sau

2. atunci când durata de aplicare a procedurii, în mod neprevăzut, depăşeşte perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice culpă a solicitantului/operatorului economic.

 

Atenţie!

În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi ajustat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie nu trebuie să conducă în niciun caz la depăşirea pragurilor prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006 sau la diminuarea avantajelor menţionate în Nota justificativă de atribuire.

 

 

Etapa 4 - Implementarea contractului de achiziţie

Se vor respecta întocmai clauzele contractuale asumate. Reguli de modificare a contractului de achiziţie:

- Modificarea contractului de achiziţie se realizează prin acte adiţionale.

- Modificări la contract se pot face doar în perioada de execuţie a contractului.

- Orice modificare a contractului nu trebuie să conducă la diminuarea avantajelor menţionate în Nota justificativă de atribuire.

- Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului iniţial.

- Solicitantul privat poate suplimenta preţul contractului, dacă asigură finanţare din bugetul propriu. Modificarea valorii contractului se poate realiza în cazul contractelor de servicii şi lucrări, fără a depăşi pragurile valorice prevăzute de art. 9 lit. c) şi c1) din O.U.G. nr. 34/2006.

- Specificaţiile tehnice/oferta, care au stat la baza semnării contractului, se pot modifica în cazul produselor doar dacă ceea ce s-a ofertat nu se mai comercializează în mod curent pe piaţă (cu prezentarea unei dovezi în acest sens) şi/sau dacă se înlocuiesc cu produse cu caracteristici egale sau superioare din punct de vedere tehnic care nu ridică probleme de compatibilitate, fără modificarea preţului.

 

Atenţie!

Toate documentele aferente procedurii simplificate vor fi redactate, respectiv publicate în limba română.

 

CAPITOLUL VIII

Dosarul achiziţiei

 

La finalul procedurii se va întocmi dosarul de achiziţie care va conţine, pentru procedurile simplificate, având o valoare estimată care depăşeşte pragul valoric prevăzut de art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, următoarele documente:

 

Nr. crt.

Documente care trebuie introduse în dosarul achiziţiei

lucrări

Contract de furnizare

servicii

1.

Specificaţiile tehnice

-/

-/

-/

2.

Nota privind determinarea valorii estimate actualizată

-/

-/

-/

3.

Dovada anunţului

-/

-/

-/

4.

Nota justificativă de atribuire

-/

-/

-/

5.

Declaraţii pe propria răspundere din care rezultă că nu a “ încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese

-/

-/

-/

6.

Ofertele originale

-/

-/

-/

7.

Contractul de achiziţie

-/

-/

-/

8.

Comunicarea rezultatului procedurii simplificate şi dovada transmiterii

-/

-/

-/

9.

Actele adiţionale (după caz)

-/

-/

-/

10.

Alte documente relevante

-/

-/

-/

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Manualului de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 „Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

În conformitate cu Referatul de aprobare nr. 2.697 din 2 martie 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu” (ANZ),

în baza prevederilor:

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78: (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.29072005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Praf. dr. G.K. Constantinescu”, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat;

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. CE(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;

- Acordului-cadru de delegare AFIR, APIA, ANZ nr. 109/A106/11710/2015 pentru implementarea Măsurii 10 „Agromediu şi climă”, submăsura 10.1 „Plăţi de agromediu şi clima”, pachetul 8 „Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia (CE) nr. 3.508 din 26 mai 2015,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Manualul de procedură privind Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, prevăzut în anexa*) efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată care face parte integrantă din prezentul ordin. aferente măsurii 10, pachetul 8 „Creşterea animalelor de fermă Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al din rase locale în pericol de abandon” din cadrul Programului României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 7 aprilie 2016.

Nr. 483.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 284 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.