MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 289/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 289         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 15 aprilie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

267. - Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2016-2017

 

268. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A. aflate sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

135. - Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 114/2016 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Cynthia Carmen Curt, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

206. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Ministerului Transporturilor

 

964. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţei nominale a acestora, tematicii pentru concurs, calendarului de desfăşurare a concursului şi a modalităţilor pentru plata taxei de participare la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016

 

3.602. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat-2016 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru competiţiile internaţionale, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere în universităţile din străinătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2016-2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 61 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 119 alin. (1), precum şi al art. 222 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2016-2017, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul apărării naţionale, Mihnea Ioan Motoc

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

 

Bucureşti, 13 aprilie 2016,

Nr. 267.

 

ANEXĂ

 

CIFRELE DE ŞCOLARIZARE

pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2016-2017

 

I. Numărul total de locuri pentru educaţie timpurie

665.000

II. Numărul total de locuri pentru învăţământ primar

925.000

III. Învăţământ secundar

1. Numărul total de locuri pentru învăţământul gimnazial cu frecvenţi zi

810.000

2. Învăţământ liceal

a) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă zi

176.0001)

b) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă seral şi cu frecvenţă redusă

17.0002)

c) Numărul de locuri pentru clasa a XI-a, învăţământ cu frecvenţă seral

15.0003)

3. Învăţământ profesional

a) Numărul de locuri pentru primul an de învăţământ profesional

53.000

b) Numărul de locuri pentru stagii de pregătire practică

5.000

IV. Învăţământ terţiar nonuniversitar (postliceal)

a) Numărul de locuri pentru anul I, învăţământ cu frecvenţă zi şi cu frecvenţă seral

28.0004)

b) Numărul de locuri pentru anul I, învăţământ special cu frecvenţă zi

300

c) Numărul de locuri pentru anul I învăţământul militar organizat de Ministerul Afacerilor Interne

1.575

d) Numărul de locuri pentru anul I învăţământul militar organizat de Ministerul Apărării Naţionale

1.180

e) Numărul de locuri pentru anul I învăţământul militar organizat de Ministerul Justiţiei

290

V. Învăţământ de artă şi sportiv şi învăţământ obligatoriu cu frecvenţă redusă şi program educaţional „A două şansă”

 

1. Numărul de locuri pentru învăţământul de artă (muzică, arte plastice, coregrafie) - nivel primar şi gimnazial

21.500

2. Numărul de locuri pentru învăţământul sportiv - nivel primar şi gimnazial

17.000

3. Numărul de locuri pentru învăţământul sportiv suplimentar - cluburi sportive şcolare

53.000

4. Numărul de locuri pentru învăţământul obligatoriu cu frecvenţă redusă - nivel primar şi gimnazial şi program educaţional „A două şansă”

20.000

VI. Învăţământ special pentru copii şi elevi cu deficienţe şi/sau boli cronice din cadrul unităţilor de învăţământ şi/sau a unităţilor sanitare

 

1. Numărul total de locuri pentru educaţie timpurie

2.600

2. Numărul total de locuri pentru învăţământul primar şi gimnazial

20.5005)

3. Numărul de locuri pentru primul an de învăţământ profesional

2.500

4. Numărul de locuri pentru stagii de pregătire practică

1.650

5. Învăţământ liceal

 

a) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă zi

900

b) Numărul de locuri pentru clasa a XI-a, învăţământ cu frecvenţă zi/seral

3003)

VII. Învăţământ superior - număr de locuri/granturi de studii

1. studii universitare de licenţă

62.00057)

2. studii universitare de maşter

35.60067)

3. Studii universitare de doctorat

3.00067)

4. rezidenţiat

4.000

VIII. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă

1. Învăţământ preuniversitar

1.800

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

950

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

850

2. Învăţământ superior

 

2.1. studii universitare de licenţă

3.7057)

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

1.890

b)fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

1.815

2.2. studii universitare de maşter

2.00078)

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

1.000

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

1.000

2.3. studii universitare de doctorat

1707)

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

50

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

120

3. Numărul total de luni-bursă

500

a) stagii de specializare cadre didactice

300

b) mobilităţi studenţeşti/practică studenţi

2007)

IX. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională şi unor oferte unilaterale ale statului român

1. Învăţământ preuniversitar

1.800

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

1.180

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

620

2. Învăţământ superior

 

2.1. studii universitare de licenţă

3.5207)

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

1.900

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

1.620

2.2. studii universitare de maşter

93578)

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

505

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

430

2.3. studii universitare de doctorat

957)

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

75

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

20

3. Numărul total de luni-bursă

1.700

a) stagii de specializare învăţământ superior

7007)

b) stagii de specializare învăţământ postuniversitar

1.000


1) Inclusiv învăţământul liceal militar (Ministerul Apărării Naţionale).

2) Locuri în clase de început organizate pentru absolvenţii învăţământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învăţământ liceal şi care au depăşit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor şcolare.

3) Locuri în clase de început organizate pentru absolvenţii învăţământului profesional, care doresc să îşi continue studiile şi nu pot fi cuprinşi în clasele

existente.

4) Inclusiv învăţământul terţiar nonuniversitar (postliceal) organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat.

5) Inclusiv pentru învăţământul special preuniversitar din penitenciare organizat de Ministerul Justiţiei/Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

6) Inclusiv învăţământul militar (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii).

7) În cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, inclusiv pentru extensiuni universitare,

8) Inclusiv locurile pentru rezidenţiat.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A. aflate sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A , aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I. - S.A. aflate sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea art. 42 din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

 

Bucureşti, 13 aprilie 2016.

Nr. 268.

 

ANEXĂ

            MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Operatorul economic: Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

Sediul/Adresa: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: R014273221

 

BUGETUL DE VENITURI şi CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

30.570,67

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

30.360,67

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

 

2

 

Venituri financiare

5

210,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

24.965,38

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

24.963,38

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

7.456,32

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

250,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

16.875,06

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

13.590,90

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

11.145,86

 

 

 

C2

bonusuri

14

2.445,04

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

367,08

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

2.917,08

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

382,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

2,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

5.605,29

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

1.001,16

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

4.604,13

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

2.258,18

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

2.345,95

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,00

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

614.287,83

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

595.250,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

614.287,83

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

150

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

150

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

6.192,14

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

7.440,34

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

202,40

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0,00

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

816,64

 

8

 

Plăţi restante

55

0,00

 

9

 

Creanţe restante

56

0,00

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 114/2016 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Cynthia Carmen Curt, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere Adresa Ministerului Culturii nr. 1.836 din 8 aprilie 2016, înregistrată Ea Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/3.851/SSC din 12 aprilie 2016.

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Articolul unic din Decizia prim-ministrului nr. 114/2016 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Cynthia Carmen Curt, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 30 martie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cynthia Carmen Curt, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnată să îndeplinească atribuţii ce intră în sfera de competenţă a Ministerului Culturii. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului culturii. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de către Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport lunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau reprezentantul Ministerului Culturii. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.”

 

PRIM-MIIMISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 15 aprilie 2016.

Nr. 135.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Ministerului Transporturilor

 

În temeiul art. 177 alin. (1) şi al art. 187 alin. (10) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 735/2010 pentru aprobarea Normelor privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 658 din 23 septembrie 2010, se abrogă.

Art. 3. - Serviciul resurse umane, Serviciul medical şi spitalele publice din subordinea Ministerului Transporturilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.,

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

 

Bucureşti, 21 martie 2016.

Nr. 206.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor

 

 

 

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Ocuparea funcţiei de manager din spitalele publice aflate în reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor se face prin concurs, la care pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ condiţiile:

a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

b) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, sau sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic, juridic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

c) pentru spitalele clinice în care se desfăşoară şi activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală, managerul trebuie să fie cadru universitar sau medic primar şi să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;

d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;

f) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

g) nu au vârsta de pensionare, conform legii.

(2) Concursul pentru ocuparea funcţiei de manager din cadrul spitalelor publice se organizează de către consiliul de administraţie al spitalului public respectiv şi se desfăşoară la sediul spitalului sau la sediul Ministerului Transporturilor, cu respectarea prezentului regulament.

Art. 2. - Consiliul de administraţie al spitalului numeşte, prin hotărâre, comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii concursului.

Art. 3. - (1) Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează:

1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapă eliminatorie;

2. etapa de susţinere a probelor de evaluare şi cuprinde:

a) proba scrisă, un test-grilă de verificare a cunoştinţelor;

b) proba de susţinere a proiectului de management;

c) interviul de selecţie.

(2) Nota minimă de promovare a fiecărei probe de evaluare este 7,00.

(3) După finalizarea etapelor de concurs se întocmeşte clasificarea candidaţilor care au promovat toate probele de evaluare şi au obţinut media finală de cel puţin 8,00.

(4) Se declară admis candidatul care s-a clasat pe primul loc în urma susţinerii concursului pentru ocuparea funcţiei de manager al spitalului public pentru care a concurat.

Art. 4. - (1) Numirea în funcţia de manager al spitalului public se face prin ordin al ministrului transporturilor, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Managerul încadrat în condiţiile alin. (1) încheie contract de management cu Ministerul Transporturilor pe o perioadă de 3 ani, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Evaluarea activităţii managerului se face potrivit legii pe baza criteriilor generale de performanţă stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, precum şi pe baza celor specifice stabilite prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 5. - (1) Consiliul de administraţie al spitalului publică în săptămânalul „Viaţa medicală”, pe site-ul spitalului sau pe site-ul Ministerului Transporturilor, după caz, anunţul de concurs, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii acestuia.

(2) Anunţul de concurs cuprinde:

a) denumirea funcţiei scoase la concurs;

b) locul şi perioada de desfăşurare a concursului;

c) locul şi perioada de înscriere;

d) conţinutul dosarului de înscriere;

(3) Temele-cadru pentru proiectul de management, grila de punctarea acestuia, precum şi bibliografia pentru concurs sunt stabilite de comisia de concurs. Acestea se publică, odată cu anunţul de concurs, pe site-ul spitalului sau pe site-ul Ministerului Transporturilor şi se afişează la sediul acestora, după caz.

 

CAPITOLUL II

Organizarea concursului

 

Art. 6. - (1) Comisia de concurs este formată din preşedinte, 2 membri şi un secretar, numiţi conform prevederilor art. 2.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 3 membri, numiţi conform prevederilor art. 2.

(3) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(4) Nu pot face parte din comisia de concurs şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor persoanele care au rude sau afini până la gradul al IV-lea, inclusiv în rândul candidaţilor.

Art. 7. - (1) Spitalul care organizează concursul, prin consiliul de administraţie, la sediul acestuia sau la sediul Ministerul Transporturilor pune la dispoziţia comisiei de concurs mijloacele birotice necesare desfăşurării concursului şi ia măsurile necesare asigurării securităţii informaţiilor pe toată perioada acestuia.

(2) Preşedintele comisiei de concurs răspunde pentru asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea conţinutului probelor de evaluare şi a documentelor elaborate de comisie.

(3) Preşedintele comisiei de concurs stabileşte atribuţiile fiecărui membru al comisiei.

Art. 8. - Comisia de concurs are următoarele atribuţii:

a) stabilirea temelor pentru proiectul de management şi a bibliografiei pentru concurs, precum şi publicarea şi afişarea acestora cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3);

b) elaborarea întrebărilor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor;

c) studierea dosarelor de înscriere ale candidaţilor;

d) întocmirea listei candidaţilor admişi la concurs,

e) instruirea candidaţilor înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile desfăşurării concursului;

f) organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare;

g) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativă a probelor de evaluare şi pentru finalizarea concursului;

h) evaluarea candidaţilor;

i) înregistrarea contestaţiilor candidaţilor şi predarea acestora, pe bază de proces-verbal, comisiei desemnate pentru soluţionare;

j) stabilirea clasificării candidaţilor;

k) comunicarea rezultatelor intermediare şi finale ale concursului potrivit prezentului regulament;

l) punerea la dispoziţia comisiei de soluţionare a contestaţiilor a tuturor documentelor necesare analizării şi soluţionării acestora.

Art. 9. - (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor rezolvă contestaţiile cu privire la respingerea dosarelor, la rezultatul testului-grilă şi la rezultatul final al concursului.

(2) Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive şi sunt aduse la cunoştinţa contestatarului prin afişare la sediul spitalului public sau sediul Ministerului Transporturilor, după caz.

 

CAPITOLUL III

Înscrierea candidaţilor

 

Art. 10. - Înscrierea candidaţilor se face la sediul spitalului care organizează concursul, sau la sediul Ministerului Transporturilor, după caz, într-un interval care se încheie cu

7 zile înaintea datei stabilite pentru susţinerea concursului.

Art. 11. - Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;

d) copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin (1) lit. b) ori copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic, juridic sau administrativ;

e) documente care să ateste calitatea de cadru didactic sau copie legalizată a certificatului de medic primar, în cazul concursului organizat pentru ocuparea postului de manager din cadrul spitalelor clinice în care se desfăşoară şi activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală;

f) curriculum vitae;

g) copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competenţe/atestate etc. În domeniul managementului sanitar;

h) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată „în conformitate cu originalul” de către conducerea unităţii;

i) cazierul judiciar;

j) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

k) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penată asupra sa;

l) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;

m) proiectul de management realizat de candidat;

Art. 12, - (1) în termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, comisia de concurs verifică/studiază dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare candidat rezultatul, prin înscrierea menţiunii „Admis” sau „Respins”.

(2) Rezultatul verificării/studierii dosarelor de înscriere se afişează la sediul spitalului sau la sediul Ministerului Transporturilor, după caz.

(3) Candidaţii pot să conteste acest rezultat în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

(4) Concursul este continuat numai de candidaţii declaraţi „Admis”.

 

CAPITOLUL IV

Desfăşurarea concursului

 

Art. 13. - (1) Comisia de concurs elaborează întrebările pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor cu cel mult 12 ore înaintea susţinerii probei în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2) Testul-grilă are caracter eliminatoriu şi se desfăşoară pe durata a două ore.

(3) Testul-grilă conţine 50 de întrebări, din care 40% din domeniul legislaţiei specifice activităţii spitalului public şi 60% din domeniul managementului sanitar.

(4) Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns (a, b, c, d), astfel:

a) 40% din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 4 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,2 puncte;

b) 60% din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 4 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,1 puncte.

Art. 14. - Testul-grilă elaborat se multiplică în prezenţa preşedintelui comisiei de concurs, într-un număr de exemplare dublu faţă de numărul candidaţilor înscrişi în concurs. După multiplicare testele-grilă se introduc într-un plic care se sigilează.

Art. 15. - Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, orice altă culoare fiind considerată semn distinctiv.

Art. 16, - Notarea testului-grilă se face cu respectarea baremului de corectare elaborat de membrii comisiei de concurs şi aprobat de preşedintele acesteia. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10. În situaţia în care există diferenţe mai mari de un punct între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, preşedintele reverifică şi stabileşte punctajul definitiv.

Art. 17, - (1) Rezultatul testului-grilă se afişează la sediul spitalului sau la sediul Ministerului Transporturilor, după caz. În termen de 24 de ore de la finalizarea probei.

(2) Candidaţii care au obţinut la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor o notă mai mică de 7,00 sunt declaraţi respinşi.

(3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la afişare. Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Art. 16. - (1) Proiectul de management reflectă modul în care candidatul analizează şi propune soluţii de rezolvare a temei alese.

(2) Tema aleasă de candidat pentru proiectul de management vizează spitalul pentru care candidează. Informaţiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie libere la publicare şi obţinute în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) La cererea candidaţilor, spitalul are obligaţia să pună la dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată şi structura de personal ale unităţii sanitare, aflate în vigoare la data solicitării,

Art. 19. - (1) Tema proiectului de management este aleasă de candidat dintre temele cadru publicate odată cu anunţul, se realizează individual de către acesta şi se dezvoltă într-un volum cuprins între 8 şi 10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14.

(2) Proiectele sunt evaluate de comisia de concurs înainte de data stabilită pentru susţinerea acestei probe.

(3) Fiecare proiect este notat conform grilei de punctare stabilite de către comisia de concurs. Nota, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare evaluator.

(4) în cazul în care există diferenţe mai mari de un punct între notele acordate de membrii comisiei de concurs, preşedintele reverifică şi stabileşte punctajul proiectului de management.

(5) Grila de punctare a proiectului de management este elaborată de comisia de concurs, se publică pe site-ul spitalului sau pe site-ul Ministerului Transporturilor, după caz, şi se afişează la sediul acestora, după caz, odată cu afişarea temelor cadru.

Art. 20. - (1) Susţinerea proiectului de management se face în plenul comisiei de concurs, pe durata a maximum 15 minute. Această durată poate fi suplimentată de preşedintele comisiei de concurs în cazul în care se pun întrebări suplimentare.

(2) în urma susţinerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs acordă o notă pentru prezentarea proiectului, care nu poate fi mai mică decât nota acordată la evaluarea acestuia.

(3) Nota definitivă pentru proiectul de management este media aritmetică a notelor de evaluare şi prezentare a proiectului şi se comunică candidatului la finalul acestei probe.

Art. 21. - (1) în scopul aprecierii abilităţilor de îndeplinire a atribuţiilor funcţiei de manager, comisia de concurs va susţine interviul de selecţie.

(2) Fiecare membru al comisiei de concurs, după finalizarea interviului, întocmeşte Fişa interviului de selecţie după modelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme,

(3) Interviul de selecţie se desfăşoară pe durata a maximum 15 minute, în plenul comisiei de concurs.

(4) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială.

(5) Nota interviului este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs în fişa interviului de selecţie.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 22. - Nu pot candida la concursul de ocupare a funcţiei de manager membrii consiliului de administraţie al spitalului care organizează concursul.

Art. 23. - (1) Nota finală obţinută de fiecare candidat reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la testul-grilă, proiectul de management şi interviul de selecţie, calculată cu două zecimale.

(2) în baza notelor finale se întocmeşte, în ordine descrescătoare, clasamentul candidaţilor la concurs.

(3) La note egale, departajarea candidaţilor se face după nota obţinută la testul-grilă, iar la menţinerea egalităţii, după nota obţinută la proiectul de management.

Art. 24. - (1) Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de 24 de ore de la finalizarea concursului, prin publicare pe site-ul spitalului sau pe site-ul Ministerului Transporturilor, după caz, şi afişare la sediul acestora, după caz.

(2) Contestaţiile privind rezultatul final al concursului se pot depune în termen de 24 de ore de la data afişării şi vor fi soluţionate în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere, de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor. Rezultatul contestaţiilor se afişează la sediul spitalului sau la sediul Ministerului Transporturilor, după caz.

Art.25. - (1) în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, pe baza procesului-verbal cu rezultatele concursului, transmis de către preşedintele comisiei de concurs, semnat pe fiecare pagină, consiliul de administraţie al spitalului validează rezultatele concursului şi solicită ministrului transporturilor emiterea actului de numire în funcţie.

(2) Ordinul ministrului transporturilor de numire în funcţie a managerului se emite în termen de maximum 15 zile de la data solicitării.

Art. 26. - Dosarele de înscriere, lucrările scrise ale candidaţilor, precum şi toate documentele întocmite pentru organizarea şi desfăşurarea concursului se păstrează de către spitalul pentru care s-a organizat concursul.

 

ANEXA

la norme

 

FIŞA INTERVIULUI DE SELECŢIE

 

Candidat ............................................................................................................................

                                    (numele şi prenumele)

Calificare ...........................................................................................................................

                        (profesia, gradul profesional, titlul academic)

Data interviului ................................................................................................................

1. Aptitudini de comunicare:

- Excelente (10-9,50)

- Foarte bune (9,49-9,00)

- Acceptabile (8,99-7,00)

- Minime (6,99-5,00)

- Insuficiente (4,99-1,00)

2. Aptitudini şi cunoştinţe manageriale:

- Excelente, capabil să îşi asume atribuţiile funcţiei de manager fără o pregătire prealabilă (10-9,50)

- Foarte bune, este necesară puţină pregătire (9,49-9,00)

- Bune, are cunoştinţe elementare, dar este capabil să înveţe (8,99-7,00)

- Necesită multă pregătire (6,99-5,00)

- Nu are aptitudini manageriale (4,99-1,00)

3. Ambiţii profesionale:

- Fixează obiective foarte ambiţioase (10-9,50)

- Scopuri de nivel înalt (9,49-9,00)

- Obiective de nivel mediu (8,99-7,00)

- Obiective limitate, nu este foarte ambiţios (6,99-5,00)

- Se bazează pe alţii prea des, obiective minime (4,99-1,00)

4. Motivare:

- Motivare excelentă, dorinţă puternică de a munci (10-9,50)

- Foarte interesat de ocuparea funcţiei; pune multe întrebări (9,49-9,00)

- Dorinţă de a munci (8,99-7,00)

- Puţin interesat de ocuparea funcţiei (6,99-5,00)

- Nu este interesat de ocuparea funcţiei, impasibil (4,99-1,00)

5. Corespunzător pentru ocuparea funcţiei de manager de spital public:

- Excelent pentru această funcţie (10-9,50)

- Foarte bun pentru această funcţie (9,49-9,00)

- Satisfăcător pentru această funcţie (8,99-7,00)

- Incert pentru această funcţie (6,99-5,00)

- Nesatisfăcător pentru această funcţie (4,99-1,00)

6. Autocontrol:

- Are o excelentă abilitate de a se controla (10-9,50)

- Siguranţă de sine, încredere în capacitatea sa de a rezolva problemele (9,49-9,00)

- Autocontrol mediu (8,99-7,00)

- Pare suprasolicitat, nervos (6,99-5,00)

- Greoi, pare preocupat, îngrijorat (4,99-1,00)

7. Impresie generală:

- Excelentă (10-9,50)

- Foarte bună (9.49-9,00)

- Bună (8,99-7,00)

- Satisfăcătoare (6,99-5,00)

- Nesatisfăcătoare (4,99-1,00)

Nota obţinută*): .......................... - candidatul este**): ..........................

 

Evaluator (membrul comisiei de concurs),

......................................................................

 

Semnătura ..................................................

Data ............................................................


*) Se trece nota interviului de selecţie, calculată cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate la fiecare dintre cei 7 indicatori evaluaţi.

**) Aprecierea candidatului în funcţie de nota obţinută:

- Foarte potrivit (10-9,50)

- Potrivit (9,49-9,00)

- Destul de potrivit (8,99-7,00)

- Nepotrivit (6,99-1,00)

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţei nominale a acestora, tematicii pentru concurs, calendarului de desfăşurare a concursului şi a modalităţilor pentru plata taxei de participare la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 alin. (2) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 274/2016 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016,

în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă numărul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016, precum şi componenţa nominală a acestora, conform anexei nr. 1,

Art. 2. - Se aprobă tematica de concurs pentru concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Calendarul de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Taxa de înscriere la concurs se achită direct la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau în contul R055TREZ7005032XXX004226 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti. Dovada achitării taxei constituie element obligatoriu pentru dosarul de admitere conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. h) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Taxa de şcolarizare se achită integral în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale. Taxa de şcolarizare se achită direct la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau în contul R055TREZ7005032XXX004226 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Jozsef Birtalan

 

Bucureşti, 11 aprilie 2016.

Nr. 964.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016

 

1. Comisia de concurs este constituită din reprezentanţi desemnaţi de:

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (M.D.R.A.P.);

- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (A.N.F.P.);

- Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.).

 

Comisia de concurs nr. 1 - membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Jozsef Birtalan

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Mihai Busuioc

M.D.R.A.P.

Membru

3.

Dragoş Condrea

S.G.G.

Membru

 

            Comisia de concurs nr. 2 - membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Carmen-Dorina Drăgan

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Daniel Iustin Marinescu

M.D.R.A.P.

Membru

3.

Niculae Teodorescu

S.G.G.

Membru

           

            Comisia de concurs nr. 1 - membri supleanţi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Rodica Maria Picu

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Melania Rusnac

M.D.R.A.P.

Membru

3.

Florina Veronica Tifin

S.G.G.

Membru

           

            Comisia de concurs nr. 2 - membri supleanţi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Mihaela Cristina Bebereche

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Claudia Zdrenghea

M.D.R.A.P.

Membru

3.

Carmen Elena Haralambie

S.G.G.

Membru

 

2. Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituită din reprezentanţi desemnaţi de:

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (M.D.R.A.P.);

- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (A.N.F.P.);

- Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.).

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Alina Georgevici

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Mihaela Dincă

M.D.R.A.P.

Membru

3.

Mihai Vlad Gheorghe Ciortoloman

S.G.G.

Membru

 

            Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membri supleanţi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Alina Dumitru

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Sorin Daniel Solomon

M.D.R.A.P.

Membru

3.

Beatrice Silvia Grigore

S.G.G.

Membru

 

TEMATICA

pentru concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016

 

1. Constituţia României, republicată

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

4. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

5. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare

6. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare

7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată

8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

9. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

10. Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare

11. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice

12. Tratatul privind Uniunea Europeană

13. Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

14. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

 

ANEXA Nr. 3

 

CALENDARU L

de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016

 

Nr. crt.

Activitate planificată

Perioadă desfăşurare

1

înscrierea candidaţilor

09.05.2016-13.05.2016

2

Prima probă a concursului: selectarea dosarelor de concurs

16.05,2016-17.05.2016

3

Afişarea rezultatelor

17.05.2016

4

Perioada de depunere a contestaţiilor la rezultatul selectării dosarelor

18.05.2016

5

Afişarea:

- rezultatelor contestaţiilor

- listelor nominale ale candidaţilor admişi

- programului desfăşurării interviului

19.05.2016

6

A două probă a concursului: interviul

23.05.2016-25.05.2016

7

Afişarea rezultatelor

25.05.2016

8

Perioada de depunere a contestaţiilor la rezultatul probei de interviu

26.05.2016

9

Afişarea:

- rezultatelor contestaţiilor

- rezultatelor finale ale concursului

27.05.2016

10

Completarea dosarului personal şi achitarea taxei de şcolarizare de către candidaţii admişi (15 zile lucrătoare)

30.05.2016-17.06.2016

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI şi CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat - 2016 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru competiţiile internaţionale, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere în universităţile din străinătate

 

În temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2015 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2016,

având în vedere Nota nr. 24.819/2016 cu privire la aprobarea perioadei de desfăşurare a examenului de bacalaureat 2016 - sesiune specială şi Nota nr. 31.616/2016 privind participarea la sesiunea specială de bacalaureat 2016 a absolvenţilor de liceu 2016, care susţin examenul de admitere la universităţile din străinătate care se desfăşoară la aceeaşi perioadă cu examenul naţional de bacalaureat 2016 - sesiunea iunie-iulie,

ta temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă calendarul sesiunii speciale de bacalaureat - 2016 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere în universităţile din străinătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov nominalizează unităţile de învăţământ - centru de examen şi centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială de bacalaureat 2016.

Art. 3. - Lista nominală a absolvenţilor de liceu care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile internaţionale pe discipline şcolare şi a absolvenţilor de liceu 2016, care susţin examenul de admitere în universităţile din străinătate care se desfăşoară în aceeaşi perioadă cu examenul naţional de bacalaureat 2016 - sesiunea iunie-iulie, avizată de directorul generai al Direcţiei generale învăţământ preuniversitar, şi lista nominală a absolvenţilor de liceu care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile Sportive internaţionale, avizată de directorul Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, sunt aprobate de preşedintele Comisiei Naţionale de Bacalaureat - 2016.

Art. 4. - (1) Se numesc ca preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din centrul de examen şi din centrul zonal de evaluare, după cum urmează:

- Alina Fetea, lect. univ. dr., de la Facultatea de Litere, Universitatea „Transilvania” din Braşov - preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen;

- Mirela Târnoveanu, lect. univ. dr., de la Facultatea de Matematică-Informatică, Universitatea „Transilvania” din Braşov - preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare.

(2) Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov stabileşte componenţa comisiilor de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi a comisiilor de bacalaureat din centrul de examen şi din centrul zonal de evaluare.

Art. 5. - Sesiunea specială de bacalaureat 2016 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, valabilă şi pentru examenul de bacalaureat 2016 şi potrivit prevederilor Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2015 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2016.

Art. 6. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală buget-finanţe, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, conducerea unităţilor de învăţământ - centre de bacalaureat pentru sesiunea specială - 2016 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

 

Bucureşti, 7 aprilie 2016.

Nr. 3.602.

 

CALENDARUL

sesiunii speciale a examenului de bacalaureat – 2016

 

Sesiunea specială 14 mai - 27 mai 2016

 

14-15 mai 2016 -         Înscrierea candidaţilor la sesiunea specială de examen

16-17 mai 2016 -         Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

                        Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

18-19 mai 2016 -         Evaluarea competenţelor digitale - proba D

20-21 mai 2016 -         Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

23 mai 2016 - Limba şi literatura română - proba E) a) - proba scrisă

24 mai 2016 - Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - proba scrisă

25 mai 2016 - Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) d) - proba scrisă

26 mai 2016 - Limba şi literatura maternă - proba E) b) - proba scrisă

                        Afişarea rezultatelor până la ora 18,00

                        Depunerea contestaţiilor (orele 18,00-20,00)

27 mai 2016 - Rezolvarea contestaţiilor

                        Afişarea rezultatelor finale

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.