MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 296/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 296         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 19 aprilie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

416. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

417. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-şef de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 93 din 25 februarie 2016 referitoare la excepţia de ne constituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

234. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1. - Hotărâre a Comisiei Centrale de Rechiziţii pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2016

 

331. - Ordin al secretarului general al Guvernului privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederi lor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Luca Niculescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Principatul Andorra.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 14 aprilie 2016.

Nr. 416.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-şef de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 17 aprilie 2016, domnului chestor-şef de poliţie Pârvu Vasile Dumitru îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 14 aprilie 2016.

Nr. 417.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 93

din 25 februarie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială GB Indco - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 83/44/2015 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 988 D/2015.

2. La apelul nominal se prezintă, pentru autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, domnul avocat Grigore Tomescu, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar. Se constată lipsa celeilalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că partea Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţ㠄Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi a depus înscrisuri prin care arată că prevederile criticate au mai format obiectul controlului de constituţionalitate, iar Curtea a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul apărătorului ales al autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, care arată că excepţia vizează dispoziţiile art. 2711 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 din perspectiva încălcării art. 21 în relaţie cu art. 53 din Constituţie. Astfel, arată că măsura introducerii garanţiei de bună conduită este o măsură nelegitimă prin consecinţele pe care le-s produs, respectiv prin restrângerea numărului contestaţiilor, ca un reflex al liberului acces la justiţie, şi prezervarea sistemului de achiziţii publice aşa cum acesta funcţionează de mai mulţi ani. În motivarea introducerii acestei măsuri, Guvernul a arătat că aceasta este necesară pentru a fluidiza procesul de achiziţii publice, invocând greutăţile pe care le realizează în finalizarea procedurilor de achiziţii publice contestaţiile pe care le introduc, în mod abuziv, unii operatori economici. Or, exercitarea dreptului de a formula contestaţii nu duce la o prelungire excesivă a procedurilor de achiziţie publică. Argumentul de prima facia este acela că, dacă nu ar exista întârzieri în soluţionarea contestaţiilor, ar dispărea însuşi interesul de a formula contestaţii; în aceste condiţii trebuie tratate cauzele, şi nu efectele, în ceea ce priveşte prelungirea excesivă a duratei unei proceduri de achiziţie publică. Însă, în mod nelegal, Guvernul a decis să transfere asupra operatorilor economici aspecte care trebuiau rezolvate de acesta, respectiv să realizeze şi să impună, prin alocarea de fonduri pentru logistică şi resurse umane, acele mijloace necesare pentru ca procedura în materie să se deruleze rapid, mai ales în faza administrativă şi în faza de judecată, unde termenele acordate de instanţe sunt foarte mari. Totodată, precizează că măsura aleasă pentru a realiza această fluidizare nu este rezonabilă, legală şi oportună pentru societate. În acest context, face referire la numărul contestaţiilor soluţionate de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor înainte de introducerea garanţiei de bună conduită şi după instituirea acesteia şi arată că procentajul de admitere a acestor contestaţii a rămas acelaşi, astfel că măsura nu a rezolvat problemele. În continuare arată că măsura instituită nu este necesară în sistemul de drept român şi, în general, într-o societate democratică, astfel cum sunt cerinţele prevăzute de art. 53 din Constituţie, deoarece pentru a combate abuzul de drept există proceduri de drept comun, precum şi măsuri similare prevăzute la art. 431 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, respectiv garanţia de participare. De asemenea, măsura este una excesivă, deoarece antrenează costuri suplimentare şi semnificative, care se adaugă la cheltuielile aferente plăţii serviciului justiţiei şi la garanţia de participare. În final, precizând aspecte referitoare la procedura achiziţiilor publice parcursă de un operator economic, consideră că, din perspectiva art. 53 din Constituţie, instituirea garanţiei de bună conduită este o măsură care nu este necesară, nu este proporţională cu scopul urmărit, ce aduce atingere însăşi existenţei dreptului de acces liber la justiţie.

5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

6. Prin încheierea din 2 aprilie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 83/44/2015, Curtea de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială GB Indco - S.R.L. din Bucureşti într-o cauză întemeiată pe dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prin instituirea obligativităţii constituirii garanţiei de bună conduită, ca o condiţie de admisibilitate a exercitării căii de atac a contestaţiei adresate Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau direct instanţei de judecată, legiuitorul a reglementat o limitare a accesului liber la justiţie, aspect care se constituie într-o veritabilă intervenţie a statului în configurarea şi structurarea acestui drept fundamental. Astfel, indiferent de calea urmată pentru a ataca un act al autorităţii contractante considerat abuziv, participantul la o procedură de achiziţie publică este supus aceleiaşi obligaţii de constituire a unei garanţii de bună conduită. Scopul urmărit de legiuitor prin adoptarea acestei măsuri este unul nelegitim, deşi în mod declarativ are în vedere fluidizarea procedurii de achiziţii publice. Or, la adoptarea Directivei 89/665/CEE privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări s-a relevat drept principal motiv în adoptarea acestei reglementări comunitare forţa regeneratoare şi reformatoare a exercitării căilor de atac din sistemul de achiziţii publice.

8. Aşadar, scopul legitim al instituirii căilor de atac împotriva actelor autorităţilor contractante este acela de a feri sistemul de abuzurile acestor autorităţi. În acest context susţine că dacă se va aprecia că scopul declarat al adoptării măsurii criticate în cauză prevalează asupra celui real, efectiv, fiind îndeplinită condiţia legitimităţii scopului urmărit de legiuitor, în ceea ce priveşte măsura introducerii garanţiei de bună conduită, aceasta este redundantă şi excesivă, existând deja reglementări care să asigure acelaşi scop. Astfel, termenele prevăzute de lege pentru derularea căilor de atac din sistemul achiziţiilor publice sunt scurte şi asigură celeritatea impusă de natura procedurilor de achiziţie publică.

9. În ceea ce priveşte pretinsele pagube ce le-ar suferi autorităţile contractante şi statul în ansamblul său ca urmare a promovării abuzive a căilor de atac din sistemul achiziţiilor publice, acestea pot fi sancţionate şi recuperate prin procedurile de drept comun. De altfel, chiar legea specială în materia achiziţiilor publice are deja prevederi menite să descurajeze utilizarea abuzivă a căilor de atac şi să asigure despăgubirea rapidă a autorităţii contractante prejudiciate, respectiv art. 431 cu privire la garanţia de participare din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. În practică, însă, pretinsele părţi prejudiciate nu au utilizat aceste mijloace existente în legislaţie pentru a descuraja fenomenul şi pentru a obţine despăgubirile cuvenite pentru prejudiciul pretins. Faţă de acestea, consideră că legiuitorul a adoptat o măsură care nu este necesară, inutilă din perspectiva legislaţiei deja existente, cu scopul de a restricţiona accesul agenţilor economici la căile de atac, şi nu există un raport rezonabil de proporţionalitate între cerinţele de interes general referitoare la buna administrare a sistemului de achiziţii publice şi protecţia drepturilor fundamentale ale participantului la acest sistem, consacrându-se un dezechilibru între cele două interese concurente.

10. Condiţionarea exercitării căii de atac de constituirea, la dispoziţia autorităţii contractante, a unei garanţii de bună conduită drept condiţie de admisibilitate a accesului la justiţie impune condiţii excesive pentru exercitarea căii de atac, respectiv şi cheltuieli ocazionate de plata taxei judiciare de timbru, fără a fi însă reglementat un mecanism de natură a acorda ajutor public judiciar pentru agenţii economici care doresc utilizarea căilor de atac şi se află în imposibilitate de a-şi finanţa aceste obligaţii procesuale. În acest context, menţionează Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice. De asemenea, expune aspecte referitoare la situaţia concretă a societăţii şi susţine că, deşi teoretic statul permite accesul liber la justiţie, practic persoana participantă la o procedură de achiziţie publică nu se poate adresa justiţiei. Totodată, precizează că drepturile fundamentale trebuie garantate într-o manieră concretă şi reală, iar nu iluzorie şi teoretică. În acest sens, având în vedere jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, arată că imposibilitatea concretă de sesizare a unei instanţe de către persoana interesată constituie o încălcare a dreptului de acces la justiţie (Hotărârea din 9 octombrie 1979, pronunţată în Cauza Airey împotriva Irlandei), iar restricţiile care sunt de o natură pur financiară şi care sunt complet lipsite de legătura cu temeiurile căii de atac sau cu şansele sale de succes trebuie să fie supuse în mod special unei cercetări din punctul de vedere al intereselor justiţiei (Hotărârea din 26 iulie 2005, pronunţată în Cauza Podbielski şi PPU Polpure împotriva Poloniei).

11. Curtea de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care arată că textele criticate nu încalcă prevederile constituţionale invocate în susţinerea excepţiei, ci reglementează reguli procedurale cu privire la judecarea contestaţiei în materia achiziţiilor publice. Faţă de principiile ce guvernează materia achiziţiilor publice, faţă de caracterul şi termenele impuse de aceste proceduri, este de dorit să fie evitate situaţiile în care s-ar promova contestaţii prin abuz de drept, iar sancţiunea prevăzută de norma în discuţie vizează tocmai aceste situaţii.

12. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin, (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, susţinerile părţii prezente, notele scrise depuse, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 2711 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

16. Dispoziţiile art. 2711 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 au fost introduse prin art. I pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 30 iunie 2014, şi au următorul cuprins: „(1) în scopul de a proteja autoritatea contractantă de riscul unui eventual comportament necorespunzător; contestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună conduită pentru întreaga perioadă cuprinsă între data depunerii contestaţiei/cererii/plângerii şi data rămânerii definitive a deciziei Consiliului/hotărârii instanţei de judecată de soluţionare a acesteia,

(2) Contestaţia/Cererea/Plângerea va fi respinsă în cazul în care contestatorul nu prezintă dovada constituirii garanţiei prevăzute la alin. (1).”

17. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (1), (2)

şi (4) referitor la accesul liber la justiţie. Totodată, având în vedere motivarea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate cuprinsă în notele scrise, susţinerea apărătorului ales al acesteia în faţa Curţii Constituţionale, precum şi Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, Curtea reţine ca temei constituţional şi prevederile art. 53 din Constituţie.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că asupra prevederilor criticate s-a mai pronunţat, sens în care sunt, spre exemplu, Decizia nr. 5 din 15 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 19 martie 2015, prin care a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate în raport cu dispoziţiile constituţionale ale art. 21 alin. (1), (2) şi (4) din Constituţie (paragrafele 31-36), Decizia nr. 271 din 23 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 8 iulie 2015, sau Decizia nr. 400 din 28 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 4 august 2015.

19. Referitor la critica de neconstituţionalitate raportată la dispoziţiile constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (2), Curtea a constatat că liberul acces la justiţie semnifică faptul că orice persoană poate sesiza instanţele judecătoreşti în cazul în care consideră că drepturile, libertăţile sau interesele sale legitime au fost încălcate, iar nu faptul că acest acces nu poate fi supus niciunei condiţionări; competenţa de a stabili regulile de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti revenindu-i legiuitorului, prevederile criticate fiind o aplicare a dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 126 alin. (2), potrivit cărora „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”,

20. În acest context, Curtea a reţinut faptul că, astfel cum reiese din preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 [care modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006], legiuitorul delegat, având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente care să fluidizeze procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi care să protejeze autorităţile contractante împotriva depunerii unor contestaţii abuzive care tind să modifice scopul pentru care au fost instituite căile de atac în domeniul achiziţiilor publice, a instituit garanţia de bună conduită. Aşadar, dispoziţiile criticate, prin instituirea garanţiei de bună conduită, astfel cum aceasta a fost introdusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014, reglementează reguli procedurale specifice cu privire la judecarea contestaţiei în materia achiziţiilor publice, fără a putea fi calificată ca fiind o îngrădire a dreptului de acces liber la justiţie.

21. În ceea ce priveşte gratuitatea jurisdicţiilor administrative raportat la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, analizând dispoziţiile ce reglementează procedura soluţionării contestaţiilor în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Curtea a constatat că nu există nicio normă care să ateste existenţa vreunei taxe sau cauţiuni care să se facă venit la bugetul de stat ori la bugetul autorităţii administrativ-jurisdicţionale. Curtea a reţinut că gratuitatea consacrată de norma constituţională cuprinsă în art. 21 alin. (4) semnifică lipsa oricărei contraprestaţii pecuniare din partea persoanei care, alegând calea contenciosului administrativ-jurisdicţional, beneficiază gratuit de serviciul prestat de autoritatea administrativ-jurisdicţională (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 282 din 27 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 11 mai 2012). Având în vedere dispoziţiile art. 2712 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, potrivit cărora „Sumele încasate de autoritatea contractantă din executarea garanţiei de bună conduită reprezintă venituri ale autorităţii contractante”, Curtea a reţinut că soluţia legislativă criticată respectă cerinţa constituţională referitoare la caracterul neoneros al procedurii administrativ-jurisdicţionale, întrucât sumele reprezentând garanţia de bună conduită se fac venit la autoritatea contractantă, fără a constitui o taxă pentru administrarea justiţiei sau prestarea unor servicii de către aceasta ori, după caz, de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

22. De altfel, Curtea a considerat că această garanţie de bună conduită are semnificaţia unei cauţiuni menite să asigure exercitarea corespunzătoare şi neabuzivă a drepturilor procesuale, cu toate consecinţele procesuale care decurg din finalitatea urmărită prin instituirea acesteia (Decizia nr. 5 din 15 ianuarie 2015, precitată, paragraful 41).

23. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, îşi menţin valabilitatea cele reţinute în deciziile mai sus menţionate.

24. Având în vedere că nu s-a constatat restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, Curtea reţine că prevederile art. 53 din Constituţie nu au incidenţă în cauză.

25. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială GB Indco - S.R.L din Bucureşti în Dosarul nr. 83/44/2015 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 2711 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 25 februarie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 8 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiţiei se menţine pentru o perioadă minimă de 5 ani, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor, de la data la care acesta a fost ocupat prima dată.”

2. La articolul 15 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;”.

3. La articolul 15 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior; datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.”

4. La articolul 16, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) să fie considerate investiţii iniţiale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. k)din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, respectiv investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, care grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. I) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2;”.

5. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original trebuie să fie datate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.”

6. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„d1) cost salariat eligibil-costul salarial cuprinzând salariul brut până la limita salariului mediu brut pe economie, aprobat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil pentru anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare, precum şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare;”.

7. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera h) se Introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

„h1) grup - societatea-mamă şi toate filialele acesteia;”.

8. În anexa nr. 2, la articolul 1, literele l), o), s), v), x), z) şi ce) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„l) investiţia iniţială în favoarea unei noi activităţi economice - investiţia în imobilizări corporale şi necorporale legate de înfiinţarea unei unităţi noi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă;

..........................................................................................

o) întreprindere nou-înfiinţată - întreprinderea înfiinţată în anul anterior anului înregistrării cererii de acord pentru finanţare care nu are situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, întreprinderea înfiinţată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare sau întreprinderea care nu a desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii;

..........................................................................................

s) locaţia realizării investiţiei - sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii, unde se realizează investiţia, astfel cum se înregistrează la oficiul registrului comerţului, conform prevederilor legale în vigoare;

..........................................................................................

v) media numărului de salariaţi - media numărului de salariaţi pe perioada ultimelor 12 luni anterioare datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare, pe baza numărului efectiv de salariaţi declaraţi lunar în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate - Declaraţia 112;

..........................................................................................

x) planul de creare a locurilor de muncă - document care cuprinde calendarul creării şi menţinerii locurilor de muncă aferente investiţiei, structura organizatorică, valorile costurilor salariale eligibile şi ajutorului de stat aferent;

..........................................................................................

z) proiect unic de investiţii - orice investiţie iniţială este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii dacă este demarată de acelaşi beneficiar la nivel de grup într-un interval de 3 ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune NUTS 3;

..........................................................................................

cc) salariu brut - suma veniturilor realizate de salariat în întreprindere înainte de reţinerea contribuţiilor obligatorii ale angajatului şi de impozitare;”.

9. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiuni de 10 zile lucrătoare. Perioada de înregistrare a cererilor este comunicată de Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul său, conform prevederilor art. 17 din hotărâre, cu cel puţin 30 de zile înainte de data deschiderii acesteia.”

10. În anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) în cadrul sesiunii de înregistrare, întreprinderea solicitantă transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice următoarele documente necesare primei etape de evaluare:”.

11. În anexa nr. 2, la articolul 7 alineatul (1), partea Introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) întreprinderea selectată în prima etapă de evaluare transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înştiinţare prevăzute la art. 5, următoarele documente necesare etapei a două de evaluare:”.

12. În anexa nr. 2, la articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) plan de afaceri;”.

13. În anexa nr. 2, la articolul 8 alineatul (2) litera c), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(ii) nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 16 şi condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. c) şi art. 161 din hotărâre;”.

14. În anexa nr. 2, la articolul 12 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) în vederea plăţii ajutorului de stat, întreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice cel puţin următoarele documente:”.

15. În anexa nr. 2, la articolul 12 alineatul (1), litera d) se abrogă.

16. În anexa nr. 2, la articolul 12 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„d1) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, în care să se menţioneze cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii şi data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia;”.

17. În anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) într-un an calendaristic, întreprinderea poate transmite maximum două cereri de plată a ajutorului de stat.”

18. În anexa nr. 2, după articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

„Art. 151. - Întreprinderile care au primit acord pentru finanţare au obligaţia să transmită la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, anual, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la încheierea anului calendaristic, un raport privind gradul de realizare a planului de creare a locurilor de muncă pentru care a fost emis acordul pentru finanţare, însoţit de Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate - Declaraţia 112 aferentă lunii decembrie a anului încheiat.”

19. În anexa nr. 2, articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) întreprinderile care au primit acord pentru finanţare au obligaţia să informeze Ministerul Finanţelor Publice cu privire la demararea investiţiei, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se comunică întreprinderii beneficiare de ajutor de stat odată cu transmiterea acordului pentru finanţare.”

20. În anexa nr. 2, după articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

„Art. 161. - (1) întreprinderile care au primit acord pentru finanţare au obligaţia să creeze numărul de locuri de muncă total şi pe ani, conform acordului pentru finanţare aprobat.

(2) în cazul în care, pe parcursul realizării investiţiei şi creării locurilor de muncă, se înregistrează modificări ale planului de creare a locurilor de muncă, întreprinderea poate solicita Ministerului Finanţelor Publice:

a) fie modificarea calendarului de creare şi menţinere a locurilor de muncă aferente investiţiei, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) din hotărâre, prin transmiterea unei notificări cu menţionarea perioadei de realizare a investiţiei, însoţite de planul de creare a locurilor de muncă, inclusiv în format electronic, şi secţiunea IV «Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate» din cererea de acord pentru finanţare, revizuite;

b) fie reducerea cu maximum 20% a numărului total de locuri de muncă nou-create, cu respectarea prevederilor art. 16 lit. b) din hotărâre, prin transmiterea unei notificări însoţite de planul de creare a locurilor de muncă, inclusiv în format electronic, secţiunea IV «Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate» din cererea de acord pentru finanţare şi planul de afaceri, inclusiv în format electronic, revizuite.

(3) Modificările prevăzute la alin. (2) nu pot viza creşterea valorii totale a cheltuielilor eligibile, respectiv a ajutorului de stat aferent acestora.

(4) în cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), Ministerul Finanţelor Publice analizează documentaţia primită şi aprobă acordul pentru finanţare modificat, cu încadrarea în bugetele anuale ale schemei, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentaţie este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme.

(5) în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), Ministerul Finanţelor Publice finalizează analiza documentaţiei primite, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentaţie este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, procedând astfel:

a) în situaţia în care se constată că sunt îndeplinite în continuare condiţiile prevăzute de prezenta schemă şi se respectă încadrarea în bugetele anuale ale schemei, se aprobă acordul pentru finanţare modificat;

b) în situaţia în care se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta schemă, întreprinderea este înştiinţată cu privire la respingerea modificării.

(6) întreprinderea beneficiară poate solicita cel mult o modificare din fiecare tip prevăzut la alin. (2) pe parcursul realizării investiţiei şi creării locurilor de muncă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din hotărâre.”

21. În anexa nr. 2, la articolul 18, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

22. În anexa nr. 2, articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - În perioada de monitorizare, anual până la data de 30 iunie, întreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, informaţii privind menţinerea locurilor de muncă, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură.”

23. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) nu informează Ministerul Finanţelor Publice cu privire la demararea investiţiei conform prevederilor art. 16 alin. (1);”.

24. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) nu realizează o investiţie iniţială pentru activitatea finanţată;”.

25. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,b) nu respectă obligaţiile prevăzute la art. 161 alin. (1) şi (2);”.

26. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) nu respectă obligaţia prevăzută la art. 151;”.

27. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (4), litera b) se abrogă.

28. Anexa nr. 1 la procedur㠄Cerere de acord pentru finanţare” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

29. Anexa nr. 3 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

30. Anexa nr. 4 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

31. Anexa nr. 5 la procedur㠄Criterii pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante de ajutor de stat” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

32. Anexa nr. 7 la procedur㠄Plan de afaceri” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

33. Anexa nr. 8 la procedur㠄Cerere de plată a ajutorului de stat” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

34. Anexa nr. 10 la procedur㠄Declaraţie pe propria răspundere privind realizarea investiţiei” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

35. Anexa nr. 11 la procedur㠄Formular privind menţinerea investiţiei” se abrogă.

36. În anexa nr. 12 la procedur㠄Formular privind menţinerea locurilor de muncă”, nota se modifică şi va avea următorul cuprins:

„NOTĂ:

Formularul privind menţinerea locurilor de muncă este însoţit de documentele financiar-contabile necesare în vederea justificării menţinerii locurilor de muncă, în copie.”

Art. II. - (1) Soluţionarea cererilor de acord pentru finanţare şi a cererilor de plată a ajutorului de stat, în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămâne supusă legislaţiei în vigoare la data iniţierii acesteia.

(2) Acordurile pentru finanţare emise anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân supuse legislaţiei în vigoare la data încheierii acestora, cu excepţia prevederilor art. I pct. 5, 14-27 şi 33-36 din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 234.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la procedură)

 

 

Data înregistrării..............................

Numărul înregistrării.......................

 

CERERE DE ACORD PENTRU FINANŢARE

 

Subscrisa ............................................ având datele de identificare menţionate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna ................................... având calitatea de ................ solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014.

 

I. Prezentarea întreprinderii

Denumirea întreprinderii: ...................................................................................

Data înregistrării întreprinderii: ..........................................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: .........................................

Codul de identificare fiscală: .............................................................................

Adresa: ..............................................................., Cod poştal: ..........................

Telefon: ................................. Fax: .................................

E-mail: ..........................................................................

Forma juridică: .............................................................

Capitalul social: .....................................lei, deţinut de:

- persoane fizice: ..................................%;

- IMM: ...................................................%;

- societăţi mari: .....................................%.

Obiectul principal de activitate: ........................................................................

Cod CAEN: ................................................

Obiectul secundar de activitate1: .....................................................................

Cod CAEN: ................................................

 

1 Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

 

II. Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderii

a) Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, după caz:

- numărul mediu de salariaţi: ..........

- cifra de afaceri: ......................................................lei

- valoare active totale2: ............................................lei

b) Media numărului de salariaţi: ..........

 

III. Prezentarea succinta a proiectului de investiţii realizat în cadrul schemei, inclusiv următoarele informaţii:

- obiectivul proiectului: .......................................................................................................................................................;

- descrierea succintă a proiectului: .....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................;

- încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale:

 înfiinţarea unei unităţi noi;

 extinderea capacităţii unităţii; D diversificarea producţiei unităţii;

 schimbarea fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unităţii sau

- încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice: D înfiinţarea unei unităţi noi;

 diversificarea activităţii unităţii;

- valoarea proiectului: ..........................lei/euro;

- locaţia realizării investiţiei: ......................................................;

- data estimată a demarării investiţiei (anul): ..........;

- data estimată a finalizării investiţiei (anul): ..........;

- numărul de locuri de muncă nou-create: ..........;

- perioada de creare a locurilor de muncă (anul) 3: ...........

 

IV. Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate

 

 

Valoarea cheltuielilor eligibile

- lei -

 

Intensitatea maximă a ajutorului în regiune

Valoarea ajutorului de stat solicitat

- lei -

 

An I

An II

An III

Total

 

 

An I

An II

An III

Total

Costuri salariale cu locurile de muncă aferente investiţiei calculate pe o perioadă de 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................, identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ................., eliberat de ............. la data de ..............., cu domiciliul în localitatea ......................................... str. ....................................... nr. ........., bl. ......, sc. ....... ap. ........,  sectorul/judeţul ..............................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ...............................

declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că întreprinderea:

 se încadrează în categoria întreprinderilor mari;

 se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;

D nu a demarat proiectul de investiţii pentru care solicită finanţare;

 nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate definite conform prevederilor din Regulament;

 nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;

 nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

 nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;

 nu a închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale;

D nu va angaja persoane cu care aceasta sau întreprinderi asociate acesteia au avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni;

D nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate;

 va achiziţiona active noi, în cazul întreprinderilor mari.


2 Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

3 Locurile de muncă trebuie create în cel mult 3 ani de la data finalizării investiţiei.

4 În loc de .An l,An II ...”se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, conform planului de crearea locurilor de muncă şi anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de stat corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.

 

Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani 5, întreprinderea:

 nu a beneficiat de ajutor de minimis şi de alte ajutoare de stat;

 a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis şi ajutoare de stat:

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului de investiţii

Locaţia realizării investiţiei

(judeţul)

Anul acordării ajutorului

Furnizorul ajutorului

Actul normativ

Cuantumul ajutorului

- euro 6 -

 

De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea:

 nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor;

 a beneficiat sau va beneficia de următoarele ajutoare de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor:

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului de investiţii

Locaţia realizării investiţiei

(judeţul)

Anul acordării ajutorului

Furnizorul ajutorului

Actul normativ

Cuantumul ajutorului

- euro6 -

 

Numele: ..............

Funcţia: ..............

Semnătura 7: ..............

Data semnării: ..............


5 Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori.

6 Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la dala acordării ajutorului conform actului juridic.

7 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la procedură)

 

Condiţii de conformitate - documente transmise în prima etapă de evaluare

Cererea de acord pentru finanţare:

- are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă formularul din anexa nr. 1 şi este datată şi semnată în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;

- conţine informaţii corelate cu informaţiile din certificatul constatator, situaţiile financiare, planul de creare a locurilor de muncă, actul de identitate, împuternicirea, dacă este cazul.

Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, după caz:

- are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă formularul din anexa nr. 2 şi este datată şi semnată în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;

- conţine informaţii corelate cu informaţiile din situaţiile financiare.

Certificatul constatator este ataşat în original, este actualizat cu date valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi conţine toate informaţiile necesare.

Situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare, după caz, sunt ataşate în copie.

Planul de creare a locurilor de muncă:

- respectă modelul din Ghidul solicitantului;

- este datat şi semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;

- este transmis inclusiv în format electronic.

Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat este valabil la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi este ataşat în original sau în copie legalizată.

Certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, sunt valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi sunt ataşate în original sau în copie legalizată.

Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare, este ataşată în original.

Actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea este ataşat în copie.

Opisul are menţionate denumirea fiecărui document şi pagina la care este îndosariat.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la procedură)

 

Criterii de eligibilitate - întreprindere

Documente relevante

Este înregistrată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată.

Certificat constatator

Realizează o investiţie iniţială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile.

Cerere de acord pentru finanţare Certificat constatator

Nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat.

Certificate fiscale

Nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”.

Cerere de acord pentru finanţare - declaraţie pe propria răspundere Situaţii financiare

Nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii.

Cerere de acord pentru finanţare - declaraţie pe propria răspundere Certificat constatator

Nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

Cerere de acord pentru finanţare - declaraţie pe propria răspundere

Nu a beneficiat de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii.

Cerere de acord pentru finanţare - declaraţie pe propria răspundere

Nu a închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale,

Cerere de acord pentru finanţare - declaraţie pe propria răspundere

Creează pentru fiecare locaţie a realizării investiţiei minimum 10 locuri de muncă, dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi.

Cerere de acord pentru finanţare Plan de creare a locurilor de muncă

Determină corect valoarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate pe baza modelului din Ghidul solicitantului.

Plan de creare a locurilor de muncă

Are rentabilitatea cifrei de afaceri > = 1% în ultimul exerciţiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate.

Situaţii financiare

Are capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat în cazul întreprinderilor în activitate.

Situaţii financiare

Are capital social subscris vărsat în valoare de minimum 30.000 lei, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate.

Certificat constatator

Nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate.

Cerere de acord pentru finanţare - declaraţie pe propria răspundere

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 te procedură)

 

CRITERII

pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante de ajutor de stat

 

Criterii de evaluare

Mod de determinare

Punctaj

Numărul de locuri de muncă nou-create

Număr de locuri de muncă nou-create/Număr minim de noi Şocuri de muncă prevăzute de schemă*

Rezultatul obţinut se transformă în număr de puncte

Locaţia realizării investiţiei

investiţia se realizează într-un judeţ unde rata şomajului este peste media pe ţară comunicată de INS în ultimul buletin statistic lunar

Rşomaj > Rşomaj medie pe ţară -10 pct.

Rentabilitatea cifrei de afaceri în

ultimul exerciţiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate

Rea = (Profit net/Cifra de afaceri) x 100

Rca > 2% - 10pct.

Valoarea capitalului social subscris vărsat, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate

 

Capital social > 35.000 lei - 10 pct.


* Schema prevede minimum 10 noi locuri de muncă.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 7 la procedură)

 

Plan de afaceri

 

Cerinţa

Referinţa

Descrierea afacerii

Prezentarea proiectului de investiţii şi încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, respectiv în categoria investiţiei iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov care grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov

Planul de investiţii estimativ cuprinzând lista activelor corporale şi necorporale amortizabile, excluzând terenurile, şi fundamentarea necesităţii achiziţionării acestora în corelare cu locurile de muncă nou-create

Scurt istoric al întreprinderii, activitatea curentă, produsele/serviciile oferite

Prezentarea activităţii pentru care se solicită finanţarea

Investiţia în imobilizări corporale şi necorporale legate de:

 înfiinţarea unei unităţi noi

 extinderea capacităţii unei unităţi existente

D diversificarea producţiei unei unităţi existente

 schimbarea fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unei unităţi existente

 diversificarea activităţii unei unităţi existente

Indicarea denumirii activului, cantităţii, preţului unitar şi a valorii totale, precum şi a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente

Fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă în funcţie de necesităţile întreprinderii

Plan de creare a locurilor de muncă

Valoarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate

Cerere de acord pentru finanţare

Plan de creare a locurilor de muncă

Analiza pieţei relevante pe care întreprinderea solicită finanţare

Prezentarea pieţei relevante susţinută cu date şi informaţii din surse oficiale

Situaţia financiară actuală şi proiecţii financiare pe perioada implementării proiectului de investiţii, creării locurilor de muncă şi pe următorii 5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor

Întreprinderile în activitate realizează proiecţiile având în vedere situaţiile financiare aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat

întreprinderile nou-înfiinţate realizează proiecţiile având în vedere obiectivele stabilite

Fundamentarea cifrei de afaceri

Contracte, precontracte, scrisori de intenţie din partea potenţialilor clienţi

Indicatori cantitativi

Limitele indicatorilor

Rentabilitatea cifrei de afaceri

Rca = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri)

Rca > 2,5%

Rata de solvabilitate generală

Rsg = Active totale/Datorii totale

Rsg > 1,66

Lichiditate imediată

Rlr = (Active curente - Stocuri)/Pasive curente

(Rlr) > 0,65

Indicatori calitativi

Referinţa

Asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiţiei

Documente relevante care atestă existenţa surselor de finanţare

Poziţia pe piaţă şi experienţa în domeniul pentru care solicită finanţare

Situaţii posibile;

 întreprinderea a desfăşurat până în prezent activitatea pentru care solicită finanţare

 acţionarii sau managerii întreprinderii au fost implicaţi în implementarea unor proiecte similare (documente justificative)

Contribuţia investiţiei la îmbunătăţirea standardelor de protecţie a mediului

Contribuţia întreprinderii la creşterea economică şi la dezvoltarea regională, determinată de implementarea proiectului de investiţii

Informaţii/documente privind:

 respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului înconjurător

 impactul pozitiv al proiectului asupra mediului înconjurător

Plata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor, din care se deduce valoarea ajutorului de stat

Indicatori calitativi

Referinţa

Implicarea întreprinderii în diferite proiecte sociale cu impact pozitiv asupra comunităţii din regiunea unde se realizează investiţia

 Activităţi cu caracter social posibile:

 activităţi în unităţi de învăţământ, medicale, sportive etc. la nivel local

 colaborări cu AJOFM în vederea recrutării persoanelor şomere şi organizării de cursuri de pregătire profesională

Situaţia juridică a locaţiei realizării investiţiei

Probată prin următoarele documente:

 extras de carte funciară/contract de vânzare/certificat de moştenitor etc.

D contract de închiriere

 contract de concesiune/cesiune

 alte documente

Prezentarea potenţialului investiţiei de atragere a altor investiţii conexe, efectul acesteia asupra dezvoltării activităţii altor întreprinderi din regiune

Contribuţia la dezvoltarea regională pe orizontală şi generarea de noi locuri de muncă la nivelul furnizorilor de produse şi servicii conexe

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 8 la procedură)

 

 

Data înregistrării..............................

Numărul înregistrării.......................

 

CERERE DE PLATĂ A AJUTORULUI DE STAT

 

Subscrisa, ............................................., având datele de identificare menţionate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna ..........................., având calitatea de ................... identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ................, eliberat de .................... la data de ................. cu domiciliul în localitatea ................................., str. ..................................... nr. ......., bl. .........., sc. ......, ap. ......, sectorul/judeţul ................................................., cod poştal ..................., solicit plata ajutorului de stat, în sumă de ........................, în baza Acordului pentru finanţare nr. .................. din data de .................... şi în condiţiile prevederilor schemei pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014.

 

I. Date de identificare a întreprinderii:

Denumirea întreprinderii: ..................................................

Data înregistrării întreprinderii: ...........................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: .................................

Codul de identificare fiscală: ....................................................................

Adresa: .....................................................................................................

Telefon: ..............................Fax: ........................e-mail: .......................................................................

Cod IBAN: .............................deschis la Trezoreria..............................

 

II. Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata, .........................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....... nr. .................., eliberat de .................. la data de ....................., cu domiciliul în localitatea ..................................., str. ............................... nr. ......., bl. ......., sc. ........, ap. ........, sectorul/judeţul ................................. în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .................................

declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că întreprinderea:

 nu se află În procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;

 nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

 nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;

 nu a închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european după înregistrarea cererii de acord pentru finanţare şi, în momentul înregistrării cererii de plată, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale;

 nu a angajat persoane cu care aceasta sau întreprinderi asociate acesteia au avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare.

 

III. Formular de decont

 

Luna

Obligaţii de plată

Plată*)

Ajutor de stat solicitat**)

- lei -

Costul salarial

Salarii brute realizate

- lei -

Contribuţii angajator

- lei -

Total

- lei -

Obiectul plăţii

Document de plată nr./data

Valoare plată

- lei -

Extras decont nr./data

1

2

3

4

5 = 3 + 4

6

7 8

 

9

10

Luna

.............

Costul salarial pe întreprindere

 

 

 

 

 

 

 

 

Costul salarial cu locurile de muncă nou-create

 

 

 

Cheltuieli eligibile

 

 

 

Luna

.............

Costul salarial pe întreprindere

 

 

 

 

 

 

 

 

Costul salarial cu locurile de muncă nou-create

 

 

 

Cheltuieli eligibile

 

 

 

.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Costul salarial pe întreprindere

 

 

 

 

 

 

 

 

Costul salarial cu locurile de muncă nou-create

 

 

 

Cheltuieli eligibile

 

 

 


*) Cuprinde totalul plăţilor aferente costurilor salariale pe întreprindere.

**) Se calculează prin aplicarea procentului intensităţii la cheltuielile eligibile.

 

Numele: .......................

Funcţia: .......................

Semnătura1: ................

Data semnării: ..............

 

NOTĂ:

Cererea de plată a ajutorului de stat este însoţită de documentele financiar-contabile necesare în vederea justificării cheltuielilor salariale, în copie.

 

1 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 10 la procedură)

 

Declaraţie pe propria răspundere privind realizarea investiţiei

 

Subsemnatul/Subsemnata, .........................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ......... nr. ................, eliberat de .................... la data de ......................, cu domiciliul în localitatea .................................., str. .............................. nr. .......,

bl. ........, sc. ....... ap. .......sectorul/judeţul .................................... în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..........................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate sunt corecte şi complete.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsita conform legii.

Declar pe propria răspundere că:

- întreprinderea a demarat investiţia iniţială la data de ............................ conform Acordului pentru finanţare nr. ...............;

- investiţia realizată până la data prezentei cuprinde următoarele active:

 

Nr. crt.

Denumire activ potrivit planului de investiţii

Denumire activ potrivit înregistrării în contabilitate

Nr. inventar

Valoarea înregistrată în contabilitate

- lei -

Factură nr./dată

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Numele: .......................

Semnătura1: ................

Funcţia: .......................

Data semnării: ..............

 

NOTĂ:

Declaraţia pe propria răspundere privind realizarea investiţiei este însoţită de următoarele documente, în copie:

- facturile aferente activelor achiziţionate;

- Registrul mijloacelor fixe, actualizat la data înregistrării cererii de plată - extras;

- Balanţa de verificare analitică aferentă lunii anterioare înregistrării cererii de plată.


1 Declaraţia va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2016

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 alin. (3), art. 22, art. 23 alin. (2), (3) şi (5) din Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, republicată, şi ale art. 2 lit. b), aii. 3 lit. B pct. 5 şi 16, art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia Centrala de Rechiziţii adopta prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Lista cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, prin Secretariatul tehnic permanent al

Comisiei Centrale de Rechiziţii, şi comisiile mixte de rechiziţii, prin secretariatele tehnice, duc la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, preşedintele Comisiei Centrale de Rechiziţii,

Dan-Cornel Baranga

 

Bucureşti, 25 martie 2016.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2016

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Bunuri consumptibile rechiziţionabile

UM

Preţ de livrare mediu*

Preţ de vânzare mediu**

Cod CPV

Grupa de produse

Denumirea produsului

1

15811100-7

 

Pâine

kg

2,80

3,60

2

15851200-0

Făinoase

Paste făinoase

kg

4,18

4,31

3

15612100-2

Făină de grâu

kg

1,46

2,48

4

15612210-6

 

Făină de porumb (mălai)

kg

1,59

3,35

5

15113

 

Carne de porc

kg

11,11

16,35

6

15111100-0

 

Carne de bovină

kg

15,33

24,06

7

15112100-7

 

Carne de pasăre

kg

8,68

10,83

8

15221

 

Peşte

kg

11,53

15,39

9

15131120-2

Carne şi preparate din carne

Salamuri

kg

16,47

20,32

10

15131130-5

 

Cârnaţi

kg

16,35

20,96

11

15131410-2

 

Specialităţi de carne

kg

20,97

25,59

12

15131700-2

 

Conserve din carne

kg

12,57

26,00

13

15241

 

Conserve din peşte

kg

13,09

34,75

14

15511

Lactate

Lapte

I

2,86

4,12

15

15541

Brânză telemea

kg

15,02

21,28

16

15421

 

Ulei comestibil

I

4,05

6,12

17

15831200-4

 

Zahăr alb rafinat

kg

2,29

3,29

18

03212100-1

Alte produse alimentare

Cartofi

kg

0,81

1,74

19

03142500-3

 

Ouă

buc.

0,35

0,52

20

03221210-1

 

Fasole uscată

kg

***

9,17


* Preţurile conţin cota TVA.

** Preţurile conţin TVA şi cota de adaos comercial.

“*Nu a fost identificat operator economic producător la nivel naţional.

GUVERNUL ROMÂNIEI

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare,

secretarul general al Guvernului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016.

(2) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute de prezentul ordin, respectiv valoarea titlului executoriu, cuprinde atât sumele aferente drepturilor de natură salarială, cât şi daunele-interese moratorii sub forma dobânzii legale,

Art. 2. - Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute la art. 1 alin. (1) se realizează eşalonat, în 5 tranşe, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

Art. 3. - (1) Sumele prevăzute la art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare vor fi achitate de ordonatorii de credite conform eşalonării prevăzute la art. 2 şi se actualizează cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistică.

(2) La sumele actualizate în condiţiile alin. (1) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 31 martie 2016.

Nr. 331.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.