MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 301/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 301         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 20 aprilie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 58 din 16 februarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e)din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

114. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău

 

695. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 58

din 16 februarie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Ionel Grădinaru în Dosarul nr. 3.548/63/2015 al Tribunalului Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.454D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă deciziile Curţii Constituţionale nr. 653 din 11 noiembrie 2014 şi nr. 178 din 19 martie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 2 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 3.548/63/2015, Tribunalul Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de contestatorul Ionel Grădinaru într-o cauză având ca obiect soluţionarea contestaţiei privind drepturi de asigurări sociale.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor art. 16 din Constituţie, deoarece este discriminat în raport cu consilierii locali sau judeţeni care sunt aleşi prin vot, aşa cum a fost ales şi autorul excepţiei - în calitate de membru în comitetul executiv al asociaţiei de proprietari. Or, spre deosebire de membrii comitetului executiv al asociaţiei de proprietari care nu pot cumula pensia de invaliditate de gradul I sau II cu alte venituri, consilierii locali sau judeţeni sunt privilegiaţi, întrucât aceştia pot cumula pensia de invaliditate de gradul I sau II cu indemnizaţia de consilier.

6. Tribunalul Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale si-a exprimat opinia în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, aşa cum a constatat Curtea Constituţională prin Decizia nr. 178 din 19 martie 2015.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, precizând că îşi menţine punctul de vedere reţinut în Decizia Curţii Constituţionale nr. 653 din 11 noiembrie 2014.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, dispoziţii potrivit cărora: „în sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze: [...] e) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni.”

12. Autorul excepţiei consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie referitor la egalitatea în drepturi,

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că s-a mai pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, constatând constituţionalitatea acestora, prin raportare la aceleaşi critici de neconstituţionalitate ca cele invocate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 653 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 13 ianuarie 2015, paragraful 21, şi prin Decizia nr. 178 din 19 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 18 mai 2015, paragraful 13, în ceea ce priveşte critica referitoare la caracterul discriminator al dispoziţiilor de lege supuse controlului de constituţionalitate, Curtea a reţinut că, potrivit celor statuate prin Decizia nr. 1.359 din 13 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 16 decembrie 2011, „art. 16 alin. (1) din Constituţie impune legiuitorului instituirea unui tratament juridic identic pentru situaţii obiectiv identice. Împrejurări diferite, care plasează diferitele categorii de persoane în situaţii obiectiv diferite, justifică însă, iar uneori chiar impun instituirea unui tratament juridic diferit, fără ca prin aceasta să se aducă vreo atingere principiului egalităţii în drepturi.” Curtea a amintit că „în sistemul public de pensii există mai multe categorii socioprofesionale care se bucură de un regim juridic mai favorabil în ceea ce priveşte calculul pensiilor, fără ca aceasta să aibă semnificaţia unei discriminări.” Curtea a mai reţinut că, în ceea ce priveşte textul de lege criticat, justificarea instituirii unui tratament juridic diferit pentru consilierii locali sau judeţeni se regăseşte în expunerea de motive a Legii nr. 209/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 9 iunie 2009, care a introdus această soluţie legislativă în cuprinsul art. 94 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, prevăzând că „pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective: [...] pensionarii de invaliditate care exercită funcţia de consilier local sau consilier judeţean.” Cu acel prilej, legiuitorul a arătat că activitatea desfăşurată de un consilier nu poate fi asimilată cu activitatea desfăşurată de o persoană încadrată în muncă, deoarece prestaţia consilierilor în folosul comunităţii nu are caracter permanent, specific contractelor de muncă, aceasta manifestându-se sub forma participării la şedinţele de consiliu şi comisii de specialitate, care au loc o dată sau de două ori pe lună, însumând câteva ore. De asemenea, o astfel de asimilare ar îngrădi, într-un anumit sens, dreptul de a fi ales, întrucât ar afecta statutul de pensionar, determinat, în general, de condiţii obiective, independente de voinţa persoanei. Astfel, potenţialul ales este pus în situaţia de a opta între calitatea de consilier (reprezentant al comunităţii) şi calitatea de pensionar, fiind influenţat în opţiunea sa de repercusiunile pe care trebuie să le suporte.

14. Referindu-se la aceeaşi soluţie legislativă cuprinsă în legislaţia anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, Curtea, prin Decizia nr. 176 din 19 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 14 mai 2015, paragraful 14, a reţinut că „lit. f) a art. 94 alin. (1) a fost introdusă prin Legea nr. 209/2009, după admiterea recursului în interesul legii, prin Decizia nr. 16 din 18 februarie 2008, prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că «persoanele alese în funcţie de consilieri locali pot cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizaţia corespunzătoare funcţiei elective». În argumentarea acestei soluţii, instanţa supremă a reţinut că activitatea desfăşurată de consilierii locali nu este o activitate profesională în sensul dispoziţiilor art. 94 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, deoarece activitatea consilierului local nu se desfăşoară în urma încheierii unui contract de muncă, a unui contract civil sau a unui contract de drept public. Între consiliul local şi consilier nu există raporturi specifice celor dintre un angajator şi salariat sau dintre o instituţie şi funcţionarul public, activitatea alesului local realizându-se în baza unui mandat rezultat din alegeri. Pe de altă parte, indemnizaţia de şedinţă la care au dreptul consilierii locali nu este decât o remuneraţie ocazională şi nepermanentă şi care prin cuantumul ei nu poate să fie asemănătoare sumelor de bani asimilabile unui venit, având o semnificaţie de natură a determina suspendarea plăţii pensiei sau cumulul acesteia.”

15. În consecinţă, prin aceeaşi decizie, paragraful 15, Curtea a constatat că pensionarii de invaliditate de gradul II care obţin venituri din activităţi profesionale şi pensionarii de invaliditate de gradul II care exercită funcţia de consilier local sau consilier judeţean nu sunt în situaţii juridice identice, astfel că tratamentul juridic prevăzut de dispoziţiile de lege criticate - sub aspectul cumulului pensiei de invaliditate cu veniturile realizate - este diferit. Prin urmare, dispoziţiile de lege criticate nu contravin principiului egalităţii în faţa legii, consacrat prin art. 16 din Constituţie.

16. Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauză privesc aceleaşi aspecte cu cele relevate în jurisprudenţa Curţii şi având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei acesteia, considerentele şi soluţiile deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ionel Grădinaru în Dosarul nr. 3.548/63/2015 al Tribunalului Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că dispoziţiile art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 16 februarie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 106.041 din 14 decembrie 2015 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul de mediu nr. 1 din 14 aprilie 2014, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba, Avizul Ministerului Culturii nr. 4.139 din 13 iulie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 210.345 din 21 octombrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 55.516 din 2 iulie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 154.228/1.M. din 22 iunie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2016.

Nr. 114.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

 

Având în vedere prevederile:

- art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România;

- art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, prevăzută în anexa nr. 1.

(2)Activităţile cuprinse în listele prevăzute la art. 3513 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, sunt detaliate în anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezentul ordin transpune prevederile art. 16-19 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

Art. 3. - (1) Cererile pentru recunoaşterea experienţei profesionale depuse anterior datei de intrare în vigoare a prezentului ordin se soluţionează conform Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European, cu modificările ulterioare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 9 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

 

Bucureşti, 4 aprilie 2016.

Nr. 695.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

 

Art. 1. - (1) Procedura de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, denumită în continuare procedură, se aplică persoanelor fizice, cetăţeni români sau ai statelor membre ale UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene care doresc să exercite pe teritoriul României, în calitate de salariat, lucrător independent sau director de întreprindere una sau mai multe activităţi enumerate în anexa nr. 2 la ordin.

(2) Accesul la exercitarea uneia dintre activităţile enumerate în anexa nr. 2 la ordin pe teritoriul României necesită, ca dovadă suficientă a cunoştinţelor şi aptitudinilor, exercitarea în prealabil a acelei activităţi pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, denumită în continuare UE, Spaţiului Economic European, denumit în continuare SEE, sau Confederaţiei Elveţiene, în conformitate cu dispoziţiile art. 3515 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă.

(3) Recunoaşterea experienţei profesionale permite solicitantului să aibă acces pe teritoriul României la practicarea aceleiaşi activităţi sau ocupaţii ca cea pentru care a fost calificat pe teritoriul unui art. stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene şi să o exercite în aceleaşi condiţii precum cetăţenii din România.

Art. 2. - (1) Procedura se aplică de Direcţia politici de ocupare, competenţe şi mobilitate profesională din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin eliberarea unui atestat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

(2) Profesiile reglementate, prevăzute în anexa nr. 2 a Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, nu fac obiectul prezentei proceduri.

(3) Direcţia politici de ocupare, competenţe şi mobilitate profesională, denumită în continuare DPOCMP, asigură cooperarea administrativă cu autorităţile competente din statele membre UE, SEE sau Confederaţia Elveţiană prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, denumit în continuare IMI, pentru îndeplinirea obligaţiilor necesare recunoaşterii experienţei profesionale pentru activităţile prevăzute în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

Art. 3. - (1) în vederea obţinerii atestatului prevăzut la art. 2 alin. (1), solicitantul depune la registratura Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice un dosar care trebuie să conţină următoarele documente:

a) cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

b) documentul de identitate, în fotocopie;

c) certificatul de naştere, în fotocopie, tradus în limba română, după caz;

d) certificatul de căsătorie, după caz, tradus în limba română, în fotocopie;

e) declaraţie pe propria răspundere, dată în faţa notarului public, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, în original.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise şi prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail.

(3) În situaţia transmiterii documentelor enumerate la alin. (1) prin poşta electronică, solicitantul trebuie să transmită, prin poştă, în original, declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. e).

(4) DPOCMP din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are obligaţia de a afişa pe pagina electronică proprie: prezentul ordin; adresa la care solicitanţii pot transmite prin poştă documentaţia pentru eliberarea atestatului; adresa de e-mail la care solicitanţii pot transmite documentaţia în format electronic.

Art. 4. - În sensul prezentei proceduri, conceptul „experienţă profesională” este definit la art. 4 alin. (1), iar conceptul „director al unei întreprinderi” este definit la art. 4 alin. (2) din ordonanţă.

Art. 5. - (1) Pentru recunoaşterea experienţei profesionale necesare practicării unei activităţi, în calitate de salariat, lucrător independent sau director de întreprindere, incluse în Lista I a anexei nr. 2 la ordin, solicitantul completează declaraţia prevăzută în anexa nr. 3 la procedură din care să reiasă că îndeplineşte una dintre condiţiile menţionate la art. 3515alin. (1) din ordonanţă.

(2) Pentru recunoaşterea experienţei profesionale necesare practicării unei activităţi, în calitate de salariat, lucrător independent sau director de întreprindere, incluse în Lista II a anexei nr. 2 la ordin, solicitantul completează declaraţia prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură din care să reiasă că îndeplineşte una dintre condiţiile menţionate la art. 3515 alin, (2) din ordonanţă.

(3) Pentru recunoaşterea experienţei profesionale necesare practicării unei activităţi, în calitate de salariat, lucrător independent sau director de întreprindere, incluse în Lista lila anexei nr. 2 la ordin, solicitantul completează declaraţia prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură din care să reiasă că îndeplineşte una dintre condiţiile de la art. 3515 alin, (3) din ordonanţă.

Art. 6. - (1) în cazul în care, în urma analizei dosarului, se constată nereguli privind documentele prevăzute la art. 3, DPOCMP comunică solicitantului, în termen de cel mult 10 zile de la înregistrarea dosarului, modul în care pot fi remediate aceste nereguli, precum şi termenul prevăzut la alin. (2).

(2) Remedierea neregulilor semnalate se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii comunicării prevăzute la alin. (1) de către solicitant.

(3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) de către solicitant atrage respingerea cererii pentru eliberarea atestatului.

(4) Respingerea cererii şi motivele care au stat la baza acesteia se comunică în scris solicitantului, precum şi Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare CNRED.

(5) În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte dispoziţiile art. 3515 din ordonanţă, accesul la exercitarea uneia dintre activităţile enumerate în anexa nr. 2 la ordin se asigură prin aplicarea dispoziţiilor sistemului general de recunoaştere prevăzute în Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) în situaţiile prevăzute la alin. (4) şi (5) persoana care nu a obţinut atestatul se poate adresa CNRED, care acordă asistenţă privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Adresa poştală a CNRED este: str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, 016176 Bucureşti; e-mail: cnred@medu.edu.ro

Art. 7. - (1) Cererile de eliberare a atestatelor se soluţionează:

a) în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete prevăzute la art. 3 alin. (1) la registratura Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;

b) în termen de 15 zile de la data soluţionării neregulilor constatate în condiţiile art. 6 alin. (2).

(2) Atestatul se eliberează solicitantului sau, după caz, persoanei desemnate de solicitant prin procură notarială/consulară.

(3) Pentru atestatele eliberate pe bază de procură notarială/consulară, la rubrica „Observaţii” din registrul prevăzut în anexa nr. 4 se completează: numele, prenumele, calitatea împuternicitului şi datele de identitate ale acestuia.

Art. 8. - (1) Analiza, completarea, gestionarea şi arhivarea atestatelor şi documentaţiei depuse se fac de persoana desemnată de conducerea DPOCMP pentru realizarea acestor activităţi.

(2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) sunt trecute în fişa postului.

(3) Atestatele eliberate de DPOCMP se înscriu în Registrul atestatelor de recunoaştere, în România, a experienţei profesionale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la procedură, denumit în continuare registrul atestatelor.

(4) Registrul atestatelor se completează în ordinea cronologică a eliberării acestora, în format electronic.

Art. 9. - (1) Documentele prevăzute la art. 3 alin. (1), precum şi o fotocopie a atestatului eliberat solicitantului se păstrează în arhiva DPOCMP, în dulapuri metalice, pe timp nelimitat.

(2) Anual, registrul atestatelor se imprimă pe suport hârtie, se semnează de directorul DPOCMP şi se arhivează împreună cu documentele precizate la alin. (1).

Art. 10. - În situaţia reorganizării Direcţiei politici de ocupare, competenţe şi mobilitate profesională, arhiva este predată noii structuri organizatorice care preia activitatea acesteia.

Art. 11. - (1) Eliberarea atestatului cu încălcarea dispoziţiilor prezentei proceduri atrage nulitatea acestuia.

(2) în situaţia pierderii sau distrugerii atestatului, titularul poate solicita Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice un duplicat în baza unei cereri însoţite de dovada publicării pierderii atestatului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(3) Duplicatul se întocmeşte pe un formular identic cu cel original, pe baza documentelor aflate în arhivă, şi se înregistrează în Registrul atestatelor, dându-i-se un alt număr.

(4) Pe formular se înscrie cu cerneală roşie menţiunea „duplicat”, precizându-se seria şi numărul atestatului original, şi se aplică ştampila DPOCMP, numele în clar şi semnătura conducătorului acesteia.

(5) Termenul pentru eliberarea duplicatului este de 30 de zile de la data înregistrării la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a cererii de eliberare a atestatului.

Art. 12. - La solicitarea persoanelor interesate din UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană, persoana desemnată la art. 8 alin. (1) furnizează informaţii privind legalitatea eliberării atestatelor de recunoaştere a experienţei profesionale prevăzute la art. 2 alin. (1) din procedură şi poate cere informaţii privind legalitatea documentelor eliberate solicitantului de atestat.

Art. 13. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

DIRECŢIA POLITICI DE OCUPARE, COMPETENŢE şi MOBILITATE PROFESIONALĂ

Adresă: strada Dem. I. Dobrescu nr. 2 B; sectorul 1, cod poştal 010026; Bucureşti – România

 

ATESTAT DE RECUNOAŞTERE A EXPERIENŢEI PROFESIONALE

Seria ... nr. ........... din ..................1

 

În baza prevederilor Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 695/2016 privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, se atestă faptul că domnul/doamna .................................., născut/născută la data de ..............., având naţionalitatea ........................, posesor/posesoare al/a documentului de identitate ........ seria ...... nr. ......., a exercitat în ..................................., în calitate de director/lucrător cu titlu independent/salariat următoarele activităţi cuprinse în Lista 2 nr. ... la anexa IV din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale:

 

Grupa ISIC (la nivel de 2 cifre) 3

Subgrupa ISIC

(la nivel de 3 cifre) 4

Denumirea activităţii 5

Perioada/Perioadele în care activitatea a fost prestată în calitate de director, lucrător cu titlu independent sau salariat 6

Denumirea instituţiei care a eliberat dovada privind recunoaşterea experienţei profesionale

Datele de identificare ale instituţiei de la col. (5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

Pentru desfăşurarea activităţilor enumerate la col. (3) a urmat o formare prealabilă de .... ani atestată prin actul de calificare 7......, emis de ..........................., la data ................ . Pentru desfăşurarea activităţilor enumerate la col. (3) solicitantului i s-a eliberat de Autoritatea competentă pentru recunoaşterea experienţei profesionale denumită 8........................... din ........................, documentul 9.................................... care confirmă că acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.10 ...... alin. .......... lit. (...), din Directiva 2005/36/CE.

Prezentul atestat reprezintă recunoaşterea experienţei profesionale potrivit art.10 ........ alin. .......... lit. (...), din Directiva 2005/36/CE , pentru practicarea în România a activităţii/ocupaţiei .............................. cod CAEN11/COR12 ........ în calitate de salariat/director/lucrător independent.

Atestatul de recunoaştere a experienţei profesionale a fost înregistrat cu nr. ........  în Registrul atestatelor de recunoaştere în România a experienţei profesionale.

Director,

Întocmit,

Numele şi prenumele Semnătura

Numele şi prenumele Semnătura

LS

.....

 

Data eliberării ziua ..... luna .............anul ......

Semnătura titularului/persoanei desemnat(e) de solicitant prin procură notarială/consulară

 

 

Instrucţiuni de completare:

1. Completarea atestatului se face prin scriere la calculator, cu litere Times New Roman, dimensiunea 12.

2. Numele titularului, precum şi toate prenumele se înscriu fără prescurtări, cu litere mari, de tipar, utilizând diacriticele. Se înscriu cu majuscule toate iniţialele prenumelui tatălui. Iniţialele prenumelui mamei se înscriu în cazul în care tatăl este necunoscut.

3. Menţiunile referitoare la an şi zi se înscriu cu cifre arabe, iar luna se completează cu litere mari de tipar.


1 Pentru toate atestatele seria este B şi reprezintă indicativul municipiului Bucureşti; numerotarea se face pornind de la numărul 1, continuându-se de la un an la altul; de asemenea se înscrie data completării, astfel: ziua ... luna ... anul.

2 Prin liste se înţeleg cele 3 liste de activităţi cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 695/2016, astfel:

- Lista I - Grupe care intră sub incidenţa Directivei 64/427/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 69/77/CEE, şi a directivelor 68/366/CEE şi 82/489/CEE;

- Lista II - Grupe care intră sub incidenţa: Directivei 75/368/CEE. activităţi prevăzute la art. 5 alin. (1); Directivei 75/369/CEE, art. 6: în cazul în care activitatea este considerată a fi de natură industrială sau meşteşugărească; Directivei 82/470/CEE, art. 6 alin. (1) şi (3);

- Lista III - Directivele 64/222/CEE; 68/364/CEE; 68/368/CEE; 75/368/CEE, art. 7; 75/369/CEE, art. 5; 70/523/CEE; 82/470/CEE, art. 6 alin. (2). De exemplu, dacă un cetăţean dintr-un stat membru al UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană doreşte să desfăşoare în România activităţi referitoare la .Producţia de textile” atunci în atestat se va înscrie: „Lista I”.

3 Grupa ISIC la nivel de 2 cifre se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 695/2016. De exemplu, dacă un cetăţean român sau dintr-un alt stat membru al UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană doreşte să desfăşoare în România activităţi referitoare la „Producţia de textile”, în atestat se va înscrie grupa: .23”; în cazul în care activitatea nu are cod ISIC la nivel de 2 cifre, se va înscrie denumirea directivei, de exemplu Directiva 82/470/CEE, dacă activitatea este cuprinsă la „Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/470/CEE”.

4 Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 695/2016. De exemplu, dacă un cetăţean român sau dintr-un alt stat membru al UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană doreşte să desfăşoare în România activităţi referitoare la „Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate”, în atestat se va înscrie subgrupa ISIC - 237; în cazul în care activitatea nu are cod ISIC, se va înscrie denumirea directivei, de exemplu „Directiva 82/470/CEE”. În cazul în care activitatea nu are cod ISIC (la nivel de 3 cifre), se va înscrie tot denumirea directivei.

5 Denumirea activităţii se va prelua din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 695/2016. De exemplu, dacă un cetăţean român sau dintr-un alt stat membru al UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană doreşte să desfăşoare în România activităţi referitoare la subgrupa ISIC - 237, atunci în atestat numele activităţii va fi: „Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate”; dacă un cetăţean dintr-un stat membru al UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană doreşte să desfăşoare în România activităţi referitoare la .Directiva 82/470/CEE”, atunci denumirea activităţii ar putea fi, de exemplu: „organizarea, oferirea spre vânzare şi vânzarea, direct sau pe bază de comision, a unor elemente individuale sau coordonate (transport, masă, cazare, excursii etc.) pentru o călătorie sau un sejur, indiferent de scopul călătoriei”.

6 Perioada/Perioadele Tu care activitatea a fost prestată în calitate de director, lucrător independent sau salariat se preia/preiau din documentaţia depusă de solicitant. De exemplu, dacă un solicitant doreşte recunoaşterea experienţei profesionale necesare practicării unor activităţi incluse în lista I, subgrupa ISIC - 237 în condiţiile art. 3515 alin. (l)din ordonanţă, atunci perioada lucrată din ultimii 10 ani trebuie să fie de cel puţin 6 ani consecutivi dacă persoana a practicat activitatea cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere; în acest caz perioada lucrată ar putea fi de cel puţin 6 ani şi atunci se va completa astfel: director 1 ianuarie 2007-15 noiembrie 2014 sau lucrător independent: 1 ianuarie 2007-15 noiembrie 2014.

7 Se vor introduce informaţiile referitoare la denumirea actului de calificare.

8 Se va completa denumirea autorităţii competente din ţara în care solicitantul a dobândit experienţa profesională.

9 Se introduc datele de identificare ale documentului de atestare: denumire, serie, număr, data eliberării.

10 De exemplu, se va completa: „Articolul 17 alin. (1) lit. a) din Directiva 2005/36/CE” dacă solicitantul doreşte să desfăşoare în România activităţi incluse în lista I din anexa IV la Directiva 2005/36/CE; solicitantul a desfăşurat activităţi, în ultimii 10 ani, pe o perioadă de 6ani consecutivi, cu titlu independent aşa cum prevede art. 3515 alin. (1) lit. a) din ordonanţă.

11 Codul CAEN se completează pentru solicitanţii care vor să dobândească calitatea de lucrător independent.

Codul Clasificarea activităţilor din economia naţională 2015 la nivel de 4 cifre se preia din documentaţia depusă de solicitant. De exemplu, pentru prestarea în România a activităţilor referitoare la „Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate” cod ISIC 237, codul CAEN la nivel de 4 cifre poate fi: 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare; 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie; 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte.

12 În cazul în care solicitantul doreşte să dobândească în România calitatea de salariat sau de director, codul COR este preluat din documentaţia depusă de solicitant; codurile COR se pot verifica pe pagina electronică a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice la adresa http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/c-o-r

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

CERERE

 

Numele şi prenumele: ...........................................................................................................................................................

Naţionalitatea .......................................................................................................................................................................

Actul de identitate: tip....., seria...... nr. ....., data eliberării.........., autoritatea................, cod numeric personal: .....................

Data naşterii: ..........................................

Domiciliul/Reşedinţa 1: localitatea ....................., str. .............................. nr. .... bl. ....sc. ...., ap....., judeţul/sectorul ..................................., tel. fix ..................................., tel. mobil ..................................., e-mail ....................................

Domiciliul/Reşedinţa 2: ţara ........................................, localitatea ...................., str. ............................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap......, tel. fix ...................................., tel. mobil .................................., e-mail ....................................

Prin prezenta solicit recunoaşterea experienţei profesionale dobândite în.......................pentru a exercita următoarele

activităţi prevăzute de art.3.......din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale în ...................................................................

 

Grupa ISIC

(la nivel de 2 cifre) 4

Subgrupa ISIC

(la nivel de 3 cifre) 5

Denumirea activităţilor 6

 

 

 

 

 

 

 

            Anexez prezentei cereri următoarele documente:

 

1

 Documentul de identitate, în fotocopie

2

 Certificatul de naştere, tradus în limba română (după caz), în fotocopie

3

 Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în fotocopie

4

 Declaraţia pe propria răspundere7, în original, dată în faţa notarului public, din care rezultă experienţa profesională, însoţită de documente justificative, în copie:

1.

2.

3.

4.

5

 Alte documente

 

Data .............................................................

Semnătura ...................................................


1 Se va completa adresa din România.

2 După caz, se va completa adresa din ţara în care persoana a prestat activităţi prevăzute în anexa IV din Directiva 2005/36/CE.

3 De exemplu, se va completa .Articolul 17 alin. (1) lit. a)” dacă solicitantul doreşte să desfăşoare activităţi incluse în lista I din anexa IV la Directivă, iar în alt stat membru el a desfăşurat aceste activităţi, în ultimii 10 ani, pe o perioadă de 6 ani consecutivi, cu titlu independent.

4 Grupa ISIC la nivel de 2 cifre se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 695/2016 privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale. De exemplu, dacă un solicitant doreşte să desfăşoare în România activităţi referitoare la „Producţia de textile”, în cerere se va înscrie grupa: „23”; în cazul în care activitatea nu are cod ISIC (la nivel de 2 cifre), se va înscrie denumirea directivei, de exemplu .Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/470/CEE”.

5 Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 695/2016. De exemplu, dacă un solicitant doreşte să desfăşoare în România activităţi referitoare la „Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate”, atunci în cerere se va înscrie subgrupa ISIC - „237°. În cazul în care activitatea nu are cod ISIC (la nivel de 3 cifre) se va înscrie denumirea directivei, de exemplu „Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/470/CEE”.

6 Denumirea activităţii se va prelua din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 695/2016. De exemplu, dacă un solicitant doreşte să desfăşoare în România activităţi referitoare la subgrupa ISIC - .237”, atunci în cerere denumirea activităţii va fi .Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate”.

7 Modelul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 3 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 695/2016.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

DECLARAŢIE

privind recunoaşterea experienţei profesionale potrivit Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 695/2016 privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

 

Subsemnat(a)(ul), ........................................, cetăţean ................................, născut(ă) la data de ..........................................., în localitatea .............................., de sex M/F, căsătorit(ă)/necăsătorit(ă) ............... domiciliat(ă) în ....................., str. ............................ nr. ........, bl. ......., sc. ........, et. ....., ap. ........, sectorul/judeţul ......................, posesor/posesoare al/a ......... seria ...... nr. ....................., eliberat de ............................. la data de ..................... cod numeric personal ........................... cunoscând sancţiunile prevăzute, de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că informaţiile de mai jos sunt reale şi complete:

Deţin un document de recunoaştere a experienţei profesionale 1............................................................................................, eliberat de 2...................................................... pentru recunoaşterea experienţei profesionale dobândite în 3.............................., care confirmă faptul că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.4...... alin. (...) lit. ............. din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

În vederea recunoaşterii automate a experienţei profesionale fac următoarele precizări:

a) Am o experienţă profesională de ...... ani ............ luni ............... zile calendaristice, ca salariat în domeniul practicării activităţilor prevăzute la Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) 5.................................................................... după cum urmează:

 

Datele de identificare ale angajatorului

(denumirea instituţiei, adresa sediului şi, dacă este cazul, a sucursalei, punctului de lucru în care solicitantul şi-a desfăşurat activitatea)

Denumirea ocupaţiei

Descrierea activităţilor desfăşurate la angajator 6

Perioada/Perioadele în care s-au desfăşurat

activităţile prevăzute la coloana (3)

Denumirea documentului din care reiese vechimea în activitate 7

Sancţiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional care nu au fost radiate/reabilitate

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Total vechime

...... ani ..... luni ..... zile calendaristice

 

 

 

Pentru desfăşurarea activităţilor enumerate în tabelul de la litera a) am urmat o formare prealabilă de .......... ani atestată prin actul de calificare ........... seria ...... nr. .................. eliberat la data ........................ de ...........................................

b) Am o experienţă profesională de......ani... luni ....zile calendaristice, ca director de întreprindere în domeniul practicării activităţilor prevăzute la Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) 5................................................ după cum urmează:

 

Datele de identificare ale angajatorului

(denumirea instituţiei, adresa sediului şi, dacă este cazul, a sucursalei, punctului de lucru în care solicitantul şi-a desfăşurat activitatea)

Denumirea ocupaţiei

Descrierea activităţii desfăşurate la agentul economic 6

Perioada/Perioadele în care s-au desfăşurat

activităţile prevăzute la coloana (3)

Denumirea documentului din care reiese vechimea în activitate 7

Sancţiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional care nu au fost radiate/reabilitate

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Total vechime

...... ani ..... luni ..... zile calendaristice

 

 

 

Pentru desfăşurarea activităţilor enumerate în tabelul de la litera b) am urmat o formare prealabilă de .......... ani atestata prin actul de calificare ............ seria ......... nr. ............, eliberat la data ........................ de ...........................................

c) Am o experienţă profesională de .... ani ..... luni .... zile calendaristice, ca lucrător independent în domeniul practicării activităţilor prevăzute la Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) 5 ......................după cum urmează:

 

Datele de identificare ale persoanei autorizate să desfăşoare activităţi de liberă iniţiativă

(domiciliul/reşedinţa în ţara de origine, numărul/codul de înregistrare, sediul profesional, obiectul de activitate)

Denumirea activităţilor desfăşurate

Perioada/Perioadele în care s-au desfăşurat activităţile prevăzute la coloana (2)

Denumirea documentului din care reiese vechimea în activitate 7

Sancţiuni disciplinare sau penale cu caracter

profesional care nu au fost radiate/reabilitate

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Total vechime

...... ani ..... luni ..... zile calendaristice

 

Pentru desfăşurarea activităţilor enumerate în tabelul de la litera c) am urmat o formare prealabilă de .......... ani atestată prin actul de calificare .................... seria ......... nr. .............eliberat la data .............................. de ............................

Dau prezenta declaraţie, fiindu-mi necesară la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru recunoaşterea automată a experienţei profesionale, deoarece doresc să exercit în România activităţile de mai sus în calitate de 8...................................

 

Data...........................

Semnătura.....................

 

Instrucţiuni de completare:

Se vor completa numai acele tabele care cuprind informaţii relevante pentru formularea cererii prevăzute la anexa 2 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 695/2016. Tabelele necompletate se barează cu o linie oblică.


1 Se introduc datele de identificare ale documentului de atestare: denumire, serie, număr, data eliberării.

2 Se vor completa denumirea şi adresa autorităţii competente responsabile pentru recunoaşterea experienţei profesionale din statul membru al UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană.

3 Se va completa denumirea statului membru al UE, SEE sau Confederaţia Elveţiană în care solicitantul a dobândit experienţa profesională.

4 Se vor completa informaţiile din documentul de atestare eliberat de autoritatea competentă responsabilă din statul în care solicitantul a dobândit experienţa profesională; de exemplu, se va completa: „Articolul 17 alin. (1) lit. a) din Directiva 2005/36/CE” dacă solicitantul a desfăşurat într-un stat membru al UE, SEE sau în Confederaţia Elveţiană activităţi incluse în lista I din anexa IV la Directiva 2005/36/CE.

5 Denumirea subgrupei ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 695/2016. De exemplu, dacă un solicitant doreşte să desfăşoare în România activităţi referitoare la „Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate”, atunci în cerere se va înscrie Subgrupa ISIC - 237 „Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate”; în cazul în care activitatea nu are cod SSIC se va înscrie denumirea directivei, de exemplu, „Directiva 82/470/CEE” dacă activitatea se regăseşte la „Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/470/CEE”. Dacă un solicitant doreşte să desfăşoare în România activităţi referitoare la Directiva 82/470/CEE, atunci denumirea activităţii ar putea fi, de exemplu: „organizarea, oferirea spre vânzare şi vânzarea, direct sau pe bază de comision, a unor elemente individuale sau coordonate (transport, masă, cazare, excursii etc.) pentru o călătorie sau un sejur, indiferent de scopul călătoriei”.

6 Informaţiile privind descrierea activităţilor desfăşurate la angajator se preiau din documentele eliberate de acesta şi pot fi completate de solicitant pe propria răspundere; documentele eliberate de angajator se traduc în limba româna.

7 Se vor completa datele de identificare ale fiecărui document

8 Se va completa, după caz, salariat/lucrător independent/director de întreprindere.

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

REGISTRUL

atestatelor de recunoaştere în România a experienţei profesionale

 

Nr. crt. 1

Numele beneficiarului 2

Seria, nr. data atestatului

Naţionalitatea 3

Temeiul legal 4

Subgrupa ISIC

(la nivel de 3 cifre) 5

Data eliberării Ziua/luna/anul 6

Numele şi prenumele persoanei care a eliberat atestatul

Observaţii 7

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucţiuni de completare:

1. Completarea Registrului se face prin scriere la calculator, cu litere Times New Roman, dimensiunea 12.

2. Informaţiile necesare pentru completarea coloanelor (1)-(7) se preiau din anexa nr. 1 la Procedura de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 695/2016.


1 Se completează pornind de la cifra 1.

2 Se înscriu numele şi prenumele persoanei fizice care solicită atestat; numele titularului, precum şi toate prenumele se înscriu fără prescurtări, cu litere mari, de tipar, utilizând diacriticele. Se înscriu cu majuscule toate iniţialele prenumelui tatălui. Iniţialele prenumelui mamei se înscriu în cazul în care tatăl este necunoscut.

3 Se completează naţionalitatea beneficiarilor care pot fi cetăţeni români, ai altor state membre ale UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană.

4 Temeiul legal se preia din anexa nr. 1 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 695/2016. De exemplu: se va completa „Articolul 17 alin. (1) lit. a)” dacă solicitantul doreşte să desfăşoare în România activităţi incluse în lista I din anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi dacă acesta a desfăşurat aceste activităţi în alt stat membru, în ultimii 10 ani, pe o perioadă de 6 ani consecutivi, cu titlu independent.

5 Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 1 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 695/2016.

6 Se completează cu cifre arabe, de exemplu: 1 mai 2016.

7  Se completează, după caz, cu:

a) informaţii referitoare la retragerea sau pierderea atestatului;

b) sancţiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional;

c) informaţii solicitate din alte state membre pentru verificarea atestatului;

d) dacă este cazul, numele şi prenumele împuternicitului, precum şi datele de identitate.

 

ANEXA Nr. 2

 

Activităţile prevăzute la art. 3513 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

 

a) Lista I - Grupe care intră sub incidenţa Directivei 64/427/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 69/77/CEE, şi a directivelor 68/366/CEE şi 82/489/CEE

1. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 64/427/CEE

 

Grupa

23

Producţia de textile

232

Fabricarea şi prelucrarea de materiale textile pe maşini pentru lână cardată

233

Fabricarea şi prelucrarea materialelor textile pe maşini pentru bumbac

234

Fabricarea şi prelucrarea materialelor textile pe maşini pentru mătase

235

Fabricarea şi prelucrarea materialelor textile pe maşini pentru în şi cânepă

236

Alte industrii de fibre textile (iută, fibre dure etc.), funii şi frânghii

237

Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate

238

Finisaje textile

239

Alte industrii textile

Grupa

24

Producţia de încălţăminte, alte articole de confecţii şi lenjerie de pat

241

Producţia de încălţăminte (cu excepţia celei din cauciuc sau lemn), cu ajutorul maşinilor

242

încălţăminte lucrată manual şi reparaţii

243

Fabricarea confecţiilor (cu excepţia celor din blană)

244

Fabricarea de saltele şi lenjerie de pat

245

Industriile pielăriei şi blănurilor

Grupa

25

Producţia de lemn şi plută (cu excepţia producţiei de mobilă din lemn)

251

Debitarea şi prepararea industrială a lemnului

252

Fabricarea de produse de lemn semifinite

253

Producţia de serie a materialelor de construcţie din lemn, inclusiv pardoseli

254

Fabricarea de containere de lemn

255

Fabricarea altor articole din lemn (cu excepţia mobilei)

259

Fabricarea de articole din pai, plută, împletituri din nuiele şi trestie; fabricarea de perii

Grupa

26

260 Producţia de mobilă din lemn

Grupa

27

Producţia de hârtie şi articole de hârtie

271

Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului

272

Prelucrarea hârtiei şi cartonului şi fabricarea de articole din celuloză

Grupa

28

280 Tipărire, editare şi industriile conexe

Grupa

29

Industria pielăriei

291

Tăbăcării şi ateliere de finisare a pieilor

292

Fabricarea de articole din piele

Fosta grupă

30

Industria cauciucului şi a materialelor plastice, a fibrelor artificiale şi a produselor amilacee

301

Prelucrarea cauciucului şi a azbestului

302

Prelucrarea materialelor plastice

303

Fabricarea fibrelor artificiale

Fosta grupă

31

Industria chimică

311

Fabricarea materiilor chimice de bază şi prelucrarea lor

312

Fabricarea specializată a produselor chimice, în special pentru utilizare în industrie şi agricultură (inclusiv fabricarea pentru uz industrial a grăsimilor şi uleiurilor vegetale sau animale din grupa ISIC 312)

313

Fabricarea specializată de produse chimice, în special pentru uz gospodăresc sau administrativ [exclusiv fabricarea de produse medicinale şi farmaceutice (fosta grupă ISIC 319)]

Grupa

32

320 Industria petrolieră


Grupa

33

Fabricarea produselor minerale nemetalice

331

Fabricarea de articole din argilă structurală

332

Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

333

Fabricarea de produse din ceramică, inclusiv articole refractare

334

Fabricarea cimentului, varului şi gipsului

335

Fabricarea materialelor structurale din beton, ciment şi gips

339

Prelucrarea pietrei şi fabricarea altor produse minerale nemetalice

Grupa

34

Fabricarea şi tratarea primară a metalelor feroase şi neferoase

341

Industria siderurgică (aşa cum este definită în Tratatul CECO, inclusiv uzinele de cocsificare integrate În combinate siderurgice)

342

Fabricarea de ţevi de otel

343

Trefilarea sârmei, trefilarea la rece, laminarea la rece a benzilor, profilarea la rece

344

Fabricarea şi tratamentele primare ale metalelor neferoase

345

Topitorii de metale feroase şi neferoase

Grupa

35

Producţia de produse metalice (cu excepţia maşinilor şi echipamentelor de transport)

351

Forjare, matriţare şi presare

352

Tratamente secundare şi tratamente de suprafaţă

353

Structuri metalice

354

Fabricarea de cazane şi produse industriale tubulare

355

Fabricarea de unelte şi articole finite din metal (cu excepţia echipamentelor electrice)

359

Activităţi auxiliare în construcţia de maşini

Grupa

36

Producţia de maşini, altele decât cele electrice

361

Fabricarea de maşini agricole şi tractoare

362

Fabricarea de echipament de birotică

363

Fabricarea de maşini-unelte de prelucrare a metalelor şi de elemente şi piese pentru acestea şi pentru alte utilaje de forţă

364

Fabricarea de maşini pentru textile şi accesorii, fabricarea de maşini de cusut

365

Fabricarea de maşini şi echipamente pentru industria alimentară şi a băuturilor şi pentru industria chimică şi industrii conexe

366

Fabricarea de instalaţii şi echipamente pentru minerit, topitorii şi oţelării şi pentru industria construcţiilor; fabricarea de echipament cu acţionare mecanică

367

Fabricarea de echipamente de transmisie

368

Fabricarea de maşini pentru alte scopuri industriale specifice

369

Fabricarea de alte maşini şi echipamente neelectrice

Grupa

37

Electrotehnică

371

Fabricarea de fire şi cabluri electrice

372

Fabricarea de motoare, generatoare, transformatoare, schimbătoare şi alte echipamente similare pentru furnizarea energiei electrice

373

Fabricarea de echipamente electrice pentru uz comercial direct

374

Fabricarea de echipamente de telecomunicaţii, contoare, alte aparate de măsură şi echipamente electromedicale

375

Fabricarea de echipamente electronice, receptoare radio şi TV, echipament audio

376

Fabricarea de aparate electrice de uz gospodăresc

377

Fabricarea de lămpi şi echipamente de iluminat

378

Fabricarea de baterii şi acumulatori

379

Reparaţii, asamblare şi instalarea specializată a echipamentelor electrice

Fosta grupă

38

Fabricarea de echipamente de transport

383

Fabricarea de autovehicule şi piese pentru acestea

384

Reparaţii la autovehicule, motociclete şi biciclete

385

Fabricarea de motociclete, biciclete şi piese pentru acestea

389

Fabricarea de echipamente de transport care nu sunt clasificate în alt loc


Grupa

39

Diverse industrii prelucrătoare

391

Fabricarea de aparate de precizie şi de instrumente de măsură şi control

392

Fabricarea de instrumente şi echipamente medicale-chirurgicale şi de aparate ortopedice (cu excepţia încălţămintei ortopedice)

393

Fabricarea de echipament fotografic şi optic

394

Fabricarea şi repararea ceasurilor

395

Fabricarea bijuteriilor şi prelucrarea metalelor preţioase

396

Fabricarea şi repararea instrumentelor muzicale

397

Fabricarea de jocuri, jucării şi articole de sport

399

Alte industrii manufacturiere

Grupa

40

Construcţii

400

Construcţii (nespecializate); demolări

401

Construcţia de clădiri (locuinţe sau altele)

402

Construcţii civile; construcţia de drumuri, poduri, căi ferate etc.

403

Lucrări de instalaţii

404

Decorare şi finisare

 

2. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 68/366/CEE

 

Grupa

20A

200 Industriile producătoare de grăsimi şi uleiuri animale şi vegetale

20B

Industriile alimentare (cu excepţia industriei băuturilor)

201

Tăierea, prepararea şi păstrarea cărnii

202

Industria laptelui şi a produselor lactate

203

Conservarea şi păstrarea legumelor şi fructelor

204

Conservarea şi păstrarea peştelui şi a altor produse piscicole

205

Fabricarea produselor de morărit

206

Fabricarea produselor de panificaţie, inclusiv pesmeţi şi biscuiţi

207

Industria zahărului

208

Fabricarea dulciurilor din cacao, ciocolată şi zahăr

209

Fabricarea de produse alimentare diverse

Grupa

21

Industria băuturilor

211

Producerea alcoolului etilic prin fermentare, producerea drojdiei şi băuturilor spirtoase

212

Producerea vinului şi a altor băuturi alcoolice nemalţificate

213

Fabricarea berii şi malţificare

214

Industria băuturilor răcoritoare şi a apei carbogazoase

Fosta 30

Fabricarea produselor de cauciuc, a materialelor plastice, a fibrelor sintetice şi a produselor cu amidon

304

Fabricarea produselor cu amidon

 

3. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/489/CEE

 

Fosta 855

Saloane de frumuseţe (cu excepţia serviciilor de pedichiură şi a şcolilor profesionale de cosmetică şi coafură)

 

b) Lista II - Grupe care intră sub incidenţa: Directivei 75/368/CEE, activităţi prevăzute la art. 5 alin. (1); Directivei 75/369/CEE, art. 6: în cazul în care activitatea este considerată a fi de natură industrială sau meşteşugărească; Directivei 82/470/CEE, art. 6 alin. (1) şi (3)

1. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 75/368/CEE [activităţi prevăzute la art. 5 alin. (1)]

 

Fosta 04

Pescuit

 

043

Pescuit în apele interioare

Fosta 38

Fabricarea echipamentelor de transport

381

Construcţii şi reparaţii de nave

382

Fabricarea echipamentelor de cale ferată

386

Fabricarea avioanelor (inclusiv echipament spaţial)

Fosta 71

Activităţi legate de transport şi alte activităţi decât transportul care se încadrează în următoarele grupe:

Fosta 711

Servicii de vagon de dormit şi vagon-restaurant; întreţinerea materialului rulant în ateliere de reparaţii; curăţarea vagoanelor

Fosta 712

întreţinerea vehiculelor pentru transportul urban, suburban şi interurban de călători

Fosta 713

întreţinerea vehiculelor pentru alte tipuri de transport de călători (automobile, autocare, taxiuri)

Fosta 714

Operarea şi întreţinerea serviciilor auxiliare de transport rutier (drumuri, tunele şi poduri cu taxă, depozite de mărfuri, parcări, depouri de autobuze şi tramvaie)

Fosta 716

Activităţi legate de transportul pe apele interioare (operarea şi întreţinerea căilor navigabile, a porturilor şi a altor instalaţii pentru transportul pe apele interioare: servicii de remorcare şi pilotaj în porturi, amplasarea balizelor, încărcarea şi descărcarea navelor şi alte activităţi similare, cum ar fi operaţiunile de salvare a navelor, remorcarea şi întreţinerea hangarelor pentru ambarcaţiuni)

73

 Comunice

ţii: servicii poştale şi de telecomunicaţii

Fosta 85

Servicii personale

854

Spălătorii şi servicii de spălătorie, curăţare uscată şi vopsire

Fosta 856

Ateliere fotografice: fotografie portretistică şi comercială, cu excepţia fotoreporterilor

Fosta 859

Servicii personale care nu sunt încadrate în altă parte (întreţinerea şi curăţenia clădirilor, sau numai cazare)

 

2. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 75/369/CEE (art. 6: în cazul care activitatea este considerată a fi de natură industrială sau meşteşugărească)

Următoarele activităţi itinerante:

a) cumpărarea şi vânzarea de mărfuri:

- de către agenţi comerciali itineranţi, vânzători şi negustori ambulanţi (fosta grupă ISIC 612);

- în pieţe acoperite, în alte condiţii decât de pe instalaţii fixe permanente, şi în pieţe în aer liber;

b) activităţi reglementate de măsurile tranzitorii adoptate deja care exclud în mod expres sau nu menţionează desfăşurarea unor astfel de activităţi în mod itinerant.

 

3. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/470/CEE [art. 6 alin. (1) şi (3)]

Activităţile includ în special:

- organizarea, oferirea spre vânzare şi vânzarea, direct sau pe bază de comision, a unor elemente individuale sau coordonate (transport, masă, cazare, excursii etc.) pentru o călătorie sau un sejur, indiferent de scopul călătoriei [art. 2 pct. B lit. a)];

- intermedierea între furnizorii de diferite metode de transport şi persoanele care expediază sau primesc mărfuri şi desfăşurarea unor activităţi conexe:

a) prin încheierea unor contracte cu furnizorii din domeniul transportului, în numele titularilor;

b) prin alegerea modului de transport, a firmei şi a rutei considerate cea mai profitabilă pentru titular;

c) prin rezolvarea aspectelor tehnice ale operaţiunii de transport (de exemplu, ambalaje pentru transport); prin realizarea unor operaţii auxiliare transportului (de exemplu, asigurarea rezervelor de gheaţă pentru vagoanele frigorifice);

d) prin rezolvarea formalităţilor legate de transport, cum ar fi redactarea scrisorilor de trăsură; prin gruparea şi dispersarea expediţiilor;

e) prin coordonarea diverselor etape ale transportului, prin asigurarea tranzitului, reexpedierea, transbordarea şi alte operaţii terminale;

f) prin stabilirea costului, a cărăuşilor, precum şi a mijloacelor de transport pentru persoane care expediază sau primesc marfă:

- evaluarea costurilor de transport şi verificarea deconturilor detaliate;

- Întreprinderea unor demersuri temporare sau permanente în numele şi din partea unui armator sau transportator maritim (pe lângă autorităţile portuare, furnizorii maritimi etc.).

[Activităţile enumerate la art. 2 pct. A lit. a), b) şi d)].

c) Lista III - Directivele 64/222/CEE; 68/364/CEE; 68/368/CEE; 75/368/CEE, art. 7; 75/369/CEE, art. 5; 70/523/CEE; 82/470/CEE, art. 6 alin. (2)

1. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 64/222/CEE

1. Activităţi nesalariate care ţin de comerţul en gros, cu excepţia celui cu medicamente şi produse farmaceutice, a celui cu produse toxice şi agenţi patogeni şi a celui cu cărbune (fosta grupă 611).

2. Activităţi profesionale ale unui intermediar, care este împuternicit şi are instrucţiuni de la una sau mai multe persoane să negocieze sau să efectueze tranzacţii comerciale în numele şi din partea respectivelor persoane.

3. Activităţi profesionale ale unui intermediar care, deşi nu are instrucţiuni permanente în acest sens, pune în contact persoane care doresc să contracteze direct între ele sau le pregăteşte tranzacţiile comerciale sau ajută la încheierea acestora.

4. Activităţi profesionale ale unui intermediar care încheie tranzacţii comerciale în nume propriu sau în numele altora.

5. Activităţi profesionale ale unui intermediar care realizează în numele altora vânzări en gros pe bază de licitaţie.

6. Activităţi profesionale ale unui intermediar care merge din uşă în uşă căutând comenzi.

7. Prestarea de servicii, cu titlu profesional, de către un intermediar salariat de una sau mai multe întreprinderi comerciale, industriale sau meşteşugăreşti.

2. Grupe care intră sub incidenţa Directivei de liberalizare 68/364/CEE ISIC fosta grupă 612 Comerţul cu amănuntul Activităţi excluse:

 

012

Închirieri de maşini agricole

640

Imobiliare, închirierea de proprietăţi

713

Închirierea de automobile, trăsuri şi cai

718

închirierea de vagoane de cale ferată

839

închirierea de maşini pentru întreprinderi comerciale

841

Rezervarea de bilete la cinema şi închirierea de filme cinematografice

842

Rezervarea de bilete la teatru şi închirierea de echipament teatral

843

închirierea de ambarcaţiuni, biciclete, automate de jocuri de îndemânare şi de noroc

853

închirierea de camere mobilate

854

închirierea de lenjerie

859

închirierea de îmbrăcăminte

 

3. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 68/368/CEE

ISIC fosta grupă 85:

 

1.

Restaurante, cafenele, taverne şi alte localuri de alimentaţie publică (grupa ISIC 852)

2.

Hoteluri, pensiuni, tabere şi alte locuri de cazare (grupa ISIC 853)

 

4. Grupe care întră sub incidenţa Directivei 75/368/CEE (art. 7)

 

Fosta grupă 62

Bănci şi alte instituţii financiare

Fosta grupă 620

Societăţi de cumpărare a brevetelor şi de licenţiere

Fosta grupă 71

Transport

Fosta grupă 713

Transportul rutier de călători, cu excepţia transportului cu vehicule motorizate

Fosta grupă 719

Transportul hidrocarburilor lichide şi al altor produse chimice lichide prin conducte

Fosta grupă 82

 

 

Servicii comunitare

827

Biblioteci, muzee, grădini botanice şi zoologice

Fosta grupă 84

Servicii de recreere

843

Servicii de recreere care nu sunt clasificate în altă parte:

- activităţi sportive (terenuri de sport, organizarea unor evenimente sportive etc.), cu excepţia activităţilor instructorilor sportivi

- jocuri (herghelii cu cai de curse, terenuri pentru jocuri, hipodromuri)

- alte activităţi de recreere (circuri, parcuri de distracţii şi alte activităţi distractive)

Fosta grupă 85

Servicii personale

Fosta grupă 851

Servicii gospodăreşti

Fosta grupă 855

Saloane de frumuseţe şi serviciile de manichiură, cu excepţia serviciilor de pedichiură şi ale şcolilor profesionale de cosmetică şi coafură

Fosta grupă 859

Servicii personale care nu sunt clasificate în altă parte, cu excepţia maseurilor sportivi şi sanitari şi a ghizilor montani, împărţite în următoarele grupe:

- dezinfecţie şi dezinsecţie;

- închirierea de haine şi spaţii de depozitare;

- agenţii matrimoniale şi servicii similare;

- astrologie, ghicit şi alte activităţi asemănătoare;

- servicii de igienă şi activităţi conexe;

- pompe funebre şi întreţinerea cimitirelor;

- curieri şi ghizi-interpreţi.

 

5. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 75/369/CEE (art. 5)

Următoarele activităţi itinerante:

a) cumpărarea şi vânzarea de mărfuri:

- de către agenţi comerciali itineranţi, vânzători şi negustori ambulanţi (fosta grupă 612 ISIC);

- în pieţe acoperite, în alte moduri decât de pe instalaţii fixe permanente, şi în pieţe în aer liber;

b) activităţi reglementate de măsurile tranzitorii deja adoptate care exclud în mod expres sau nu menţionează desfăşurarea unor astfel de activităţi itinerante.

6. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 70/523/CEE

Activităţile persoanelor care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului en gros cu cărbuni şi activităţile intermediarilor din domeniul comerţului cu cărbuni (fosta grupă 6112, Nomenclatorul ISIC)

7. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/470/CEE [art. 6 alin. (2)]

[Activităţi enumerate la art. 2 pct. A lit. c) şi e), pct. B lit. b), pct. C şi D] Aceste activităţi includ:

- închirierea de vagoane de cale ferată pentru transportul de persoane şi de mărfuri;

- activităţi de intermediere în vânzarea, cumpărarea sau închirierea navelor;

- pregătirea, negocierea şi încheierea de contracte pentru transportul emigranţilor;

- primirea tuturor obiectelor şi mărfurilor depozitate, în numele depozitarului, fie că se află, fie că nu se află sub control vamal, în antrepozite, depozite generale, depozite de mobilă, depozite frigorifice, silozuri etc.;

- emiterea unei chitanţe pentru depozitar cu privire la obiectele sau mărfurile depozitate;

- asigurarea de spaţii, hrană şi locuri de vânzare pentru animale vii în aşteptarea vânzării sau în tranzit de la sau spre piaţă;

- efectuarea inspecţiei sau evaluării tehnice pentru autovehicule;

- măsurarea, cântărirea şi calibrarea mărfurilor.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.