MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 303/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 303         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 20 aprilie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

40. - Hotărâre privind vacantarea unui loc de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor

 

DECRETE

 

418. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer

 

419. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 56 din 16 februarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

273. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 noiembrie 2015 şi la Bucureşti la 25 noiembrie 2015 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008

 

281. - Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii „Punerea în siguranţă a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş”, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

35. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

 

545/715. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

8. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic şi punerea în circulaţie a unor monede dedicate împlinirii a 575 de ani de când Iancu de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei

 

ACTE ALE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢIDIN ROMÂNIA

 

3. - Hotărâre pentru aprobarea „Standardelor de evaluare a bunurilor” obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare

 

4. - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui loc de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor

 

Având în vedere demisia domnului deputat Ludovic Orban, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, din funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, începând cu data de 12 aprilie 2016, şi luând act de această demisie,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor declară vacant un loc de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, ca urmare a demisiei din această funcţie a domnului deputat Ludovic Orban.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 18 aprilie 2016.

Nr. 40.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicata, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere a interesului susţinut faţă de ţara noastră şi a sprijinului constant acordat României, pentru viziunea pusă în dezvoltarea şi realizarea securităţii euro-atlantice, pentru promovarea cooperării la nivel internaţional în vederea abordării cu succes a provocărilor noului mileniu,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer domnului ambasador Alexander Vershbow, secretar general adjunct al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 14 aprilie 2016.

Nr. 418.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit, aprobată prin Legea nr. 542/2001,

în semn de înaltă apreciere pentru promovarea activă a culturii şi valorilor româneşti, pentru Înalta ţinută morală de care a dat dovadă de-a lungul întregii sale cariere,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Comandor domnului Norman Manea, scriitor.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 14 aprilie 2016.

Nr. 419.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 56

din 16 februarie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie ridicată de Carolina Danciu în Dosarul nr. 8.761/107/2010 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.353D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecata, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 8 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 8.761/107/2010, Curtea de Apel Piteşti - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de intimata-reclamantă Carolina Danciu într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Alba împotriva unei sentinţe civile pronunţate de Tribunalul Alba prin care s-a admis contestaţia la decizia de pensionare.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor art. 1 alin. (5), art. 47 alin. (1) şi art. 20 din Constituţie raportat la art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Referitor la încălcarea art. 1 alin. (5) din Constituţie, arată că există o discrepanţă enormă între expunerea de motive a Legii nr. 119/2010 şi previziunile Guvernului cu privire la impactul bugetar al acestei legi. Prin adoptarea Legii nr. 119/2010, Guvernul a mărit, contrar propriilor deziderate şi angajamentelor asumate cu organismele financiare internaţionale, deficitul sistemului de pensii Astfel, dispoziţiile de lege criticate contravin art. 1 alin (5) din Constituţie, deoarece încalcă normele de tehnică legislativă care impun existenţa unei congruenţe între motivele şi scopul unui act normativ, pe de o parte, şi efectele juridice ale acestuia, pe de altă parte. Cu privire la art. 47 alin. (1) din Constituţie, susţine că recalcularea pensiilor nu a fost o măsură de dezvoltare economică şi de protecţie socială de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent, ci a reprezentat „o măsură profund pernicioasă pentru bugetul de stat, întrucât a accentuat într-un mod nerezonabil într-o societate democratică dezechilibrul preexistent în sistemul de pensii publice între venituri şi cheltuieli cu consecinţe implicite majore pe termen scurt, mediu şi lung asupra nivelului de trai a cărei finanţare de bază se asigură în principal din bugetul de stat”. În ceea ce priveşte încălcarea prevederilor art. 20 din Constituţie, susţine că, pentru aceleaşi motive arătate mai sus, se încalcă prevederile art. G pct. 2 din partea a V-a a Cartei sociale europene revizuite şi, în subsidiar, art. 12 pct. 2 din partea a două din aceeaşi cartă, raportat la art. 65 pct. 1 şi 2 din partea a IX-a din Codul european de securitate socială al Consiliului Europei, întrucât, în majoritatea cazurilor, în urma recalculării pensiilor personalului diplomatic şi consular, personalului aeronautic civil navigant şi nenavigant, funcţionarilor publici parlamentari, senatorilor, deputaţilor, personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi personalului Curţii de Conturi, acestea nu sunt cel puţin egale cu 40% din totalul câştigului anterior al beneficiarului pensiei. În final, susţine că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, întrucât afectarea dreptului la pensie reprezintă o atingere adusă dreptului de proprietate.

6. Curtea de Apel Piteşti - Secţia I civilă şi-a exprimat opinia în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, arătând, în esenţă, că drepturile rezultate din actul de pensionare sunt previzibile, şi anume îndrituirea persoanei la cuantumul aferent pensiei din sistemul ordinar de pensionare, restul cuantumului pensiei (cea suplimentară) fiind supus unor elemente variabile amintite, şi anume optica legiuitorului şi resursele financiare ale statului care pot fi alocate în această direcţie.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, invocând, în esenţă, jurisprudenţa Curţii Constituţionale (deciziile nr. 904 din 25 octombrie 2012, nr. 966 din 20 noiembrie 2012, nr. 1.010 din 27 noiembrie 2012, nr. 18 din 22 ianuarie 2013, nr. 269 din 23 mai 2013 şi nr. 16 din

15 ianuarie 2015) şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (Decizia din 7 februarie 2012, pronunţată în cauzele conexate nr. 45.312/11, nr. 45.581/11, nr. 45.583/11, nr. 45.587/11 şi nr. 45.588/11 - Ana Mana Frimu, Judita Vilma Timar, Edita Tanko, Marta Moinar şi Lucia Gheţu împotriva României).

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, dispoziţii potrivit cărora, „Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislaţiei anterioare, devin pensii în înţelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare: [...] c) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

12. Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile de lege criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 47 alin. (1) referitor la nivelul de trai şi art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, raportat la dispoziţiile art. G pct. 2 din partea a V-a a Cartei sociale europene revizuite, potrivit cărora restricţiile şi obligaţiile prevăzute în această cartă nu pot fi aplicate decât în scopul pentru care au fost prevăzute, art. 12 pct. 2 din partea a II-a din aceeaşi cartă referitor la dreptul la securitate socială şi art. 65 pct. 1 şi 2 din partea a XI-a din Codul european de securitate socială ăl Consiliului Europei, privind calculul plăţilor periodice. De asemenea, autoarea excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind dreptul de proprietate.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că s-a mai pronunţat în numeroase cazuri asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010, constatând constituţionalitatea acestora, de exemplu, prin deciziile nr. 705 din 5 iulie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 9 august 2012, nr. 904 din 25 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2013, nr. 1.010 din 27 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2013, nr. 18 din 22 ianuarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 19 februarie 2013, nr. 269 din 23 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 11 iulie 2013, sau nr. 538 din 14 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 25 august 2015.

14. Referindu-se la discrepanţa existentă între obiectivele propuse de legiuitor prin adoptarea Legii nr. 119/2010 şi efectele aplicării acestui act normativ, Curtea, prin Decizia nr. 705 din 5 iulie 2012, precitată, a statuat că această problemă vizează, în realitate, o previzionale inexactă a efectelor Legii nr. 119/2010, fapt care nu reprezintă un aspect de neconstituţionalitate. Totodată, prin Decizia nr. 904 din 25 octombrie 2012,precitată, Curtea a arătat că aspectele vizând previzionarea inexactă a efectelor legii analizate, care pun în discuţie caracterul eficient şi adecvat al reglementării, nu pot fi supuse analizei instanţei de contencios constituţional. În acest sens, a arătat că, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (2) şi art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională se pronunţă asupra constituţionalităţii unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, ceea ce înseamnă analiza acestora în raport cu prevederile Constituţiei. Aceasta este o analiză de drept, Curtea neavând posibilitatea de a sancţiona oportunitatea sau eficienţa politicii economice adoptate de stat. Aceeaşi concluzie se impune şi în ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate vizând ineficienţa şi incoerenţa politicii adoptate de legiuitor, care nu a reuşit să atingă obiectivele propuse, în acelaşi sens s-a pronunţat Curtea Constituţională şi prin Decizia nr. 203 clin 29 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 decembrie 1999, prin care a reţinut că nu intră în competenţa sa posibilitatea de a se pronunţa asupra aprecierilor, dintre care unele neavând caracter juridic, referitoare la faptul dacă legea supusă controlului de constituţionalitate îşi poate atinge scopul pentru care a fost iniţiată şi adoptată, şi aceasta chiar dacă, eventual, asemenea aprecieri ar fi îndreptăţite. Curtea Constituţională nu decide dacă o lege este sau nu este bună, dacă este sau nu este eficientă sau dacă este ori nu este oportună. Numai Parlamentul poate hotărî, în limitele prevăzute în Constituţie, asupra conţinutului reglementărilor legale şi oportunităţii adoptării acestora. Iar statul de drept, a cărui existenţă este reglementată prin art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală, impune recunoaşterea de către fiecare putere a actelor şi măsurilor luate de celelalte puteri în limitele prevăzute de Constituţie.

15. Cu privire la dispoziţiile internaţionale invocate şi de autoarea prezentei excepţii de neconstituţionalitate, Curtea, prin Decizia nr. 705 din 5 iulie 2012, a reţinut că în sistemul public de pensii cuantumul pensiei este raportat nu doar la veniturile obţinute imediat înainte de deschiderea dreptului la pensie, ci şi la veniturile obţinute pe întreaga perioadă de contribuţie. Prevederile internaţionale invocate nu stabilesc nici ele că veniturile în funcţie de care se apreciază cuantumul pensiei sunt aferente ultimilor ani de contribuţie. Prin Decizia nr. 538 din 14 iulie 2015, precitată, paragraful 16, Curtea precizează că procentajul prevăzut de art. 65 pct. 1 din partea a XI-a din Codul european de securitate socială al Consiliului Europei se raportează la veniturile avute de beneficiarul prestaţiei de bătrâneţe (al pensiei) anterior intervenirii riscului, respectiv anterior pensionării, şi nu la cuantumul pensiei anterioare.

16. Cât priveşte critica raportată la dispoziţiile art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Curtea, prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, a reţinut că „partea necontributivă a pensiei de serviciu, chiar dacă poate fi încadrată, potrivit interpretării pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat-o art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în noţiunea de «bun», ea reprezintă totuşi, din această perspectivă, un drept câştigat numai cu privire la prestaţiile de asigurări sociale realizate până la data intrării în vigoare a noii legi, iar suprimarea acestora pentru viitor nu are semnificaţia exproprierii”.

17. Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauză privesc aspecte similare cu cele relevate în jurisprudenţa Curţii şi având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei acesteia, considerentele şi soluţiile deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

18. De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin Decizia din 7 februarie 2012, pronunţată în cauzele conexate nr. 45.312/11, nr. 45.581/11, nr. 45.583/11, nr. 45.587/11 şi nr. 45.588/11 - Ana Mana Frimu, Judita Vilma Timar, Edita Tanko, Marta Molnar şi Lucia Gheţu împotriva României, a constatat că măsura de reducere a pensiilor de serviciu este prevăzută de lege (paragrafele 18 şi 42) şi constituie o modalitate de a echilibra bugetul şi de a corecta diferenţele existente între sistemele de pensie, iar aceste motive nu pot fi considerate nerezonabile sau disproporţionate (paragraful 44). Curtea Europeană a Drepturilor Omului a amintit că statele părţi la Convenţie se bucură de o marjă de apreciere destul de măre atunci când este vorba de reglementarea politicii lor sociale, întrucât adoptarea legilor pentru a stabili echilibrul dintre cheltuielile şi veniturile statului implică de obicei un examen al chestiunilor politice, economice şi sociale, Curtea a considerat că autorităţile naţionale se află în principiu într-o poziţie mai bună pentru a alege mijloacele cele mai potrivite pentru a atinge acest obiectiv şi aceasta respectă alegerile lor, cu excepţia situaţiei în care acestea sunt în mod evident lipsite de o bază rezonabilă (paragraful 41). De asemenea, aceeaşi Curte a ţinut seama şi de faptul că „reforma sistemelor de pensii nu a avut efect retroactiv şi nu a adus atingere drepturilor la prestaţii sociale dobândite în temeiul contribuţiilor plătite în timpul anilor de activitate” (paragraful 45).

19. În final, Curtea constată că legiuitorul a reintrodus, din anul 2015, pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. Astfel, potrivit art. 685 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, articol introdus prin Legea nr. 130/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 10 iunie 2015, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică, precum şi tehnicienii criminalişti din cadrul parchetelor, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate, pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Carolina Danciu în Dosarul nr. 3.761/107/2010 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Piteşti - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 16 februarie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 noiembrie 2015 şi la Bucureşti la 25 noiembrie 2015 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 182/2008 pentru ratificarea Contractului de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 101/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea*) semnată la Luxemburg la 12 noiembrie 2015 şi la Bucureşti la 25 noiembrie 2015 la Contractul de credit în cadrul

Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 182/2008, aprobată prin Legea nr. 101/2009.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

p. Ministrul fondurilor europene,

Emanoil Radu Dascălu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 13 aprilie 2016.

Nr. 273.

 

*) Traducere.

 

 

Banca Europeană de Investiţii

 

Trimis prin DHL

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 Bucureşti

România

 

În atenţia domnului Attila György,

secretar de stat

 

JUII/SEE/AIA/AMC

 

Luxemburg, 12 noiembrie 2015

 

Ref.: Facilitatea de cofinanţare CSNR (FI Nr. 24.683)

Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR, dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008, cu amendamentele ulterioare [Contractul de credit]

Amendamentul nr. 2 la Contractul de credit

 

Stimaţi domni,

Se face referire la:

(i) Contractul de credit definit mai sus;

(ii) scrisoarea dumneavoastră din data de 31 iulie 2015.

1. INTERPRETARE

Dacă nu sunt definiţi altfel, termenii scrişi cu majuscule utilizaţi în această scrisoare au aceeaşi semnificaţie ca cea care le-a fost atribuită în Contractul de credit. Trimiterile la Articole din această scrisoare sunt trimiteri la Articolele din Contractul de credit.

În această scrisoare:

„Data intrării în vigoare” înseamnă data la care Banca confirmă împrumutatului, în scris (inclusiv prin poşta electronică sau alte mijloace electronice), că Banca a primit, în mod satisfăcător pentru ea, ca formă şi conţinut, două (2) exemplare originale ale acestei scrisori, contrasemnate în mod corespunzător în numele împrumutatului, împreună cu o copie a împuternicirii corespunzătoare a semnatarilor, dacă aceasta nu a fost transmisă anterior şi o copie a oricărei altei autorizări sau a altui document, opinie sau asigurare pe care Banca o consideră necesară sau dezirabilă (dacă a notificat în mod corespunzător împrumutatul în acest sens) în legătură cu încheierea şi efectuarea tranzacţiei prevăzute în această scrisoare sau cu valabilitatea şi aplicabilitatea acestei scrisori.

2. AMENDAMENTE LA CONTRACTUL DE CREDIT

Producând efecte de la Data intrării în vigoare, Contractul de credit va fi amendat după cum urmează:

Articolul 1.01B

În Articolul 1.01B data „31 decembrie 2015” se înlocuieşte cu data „31 martie 2017”.

Articolul 1.02A

În Articolul 1.02A, data „31 decembrie 2015” se înlocuieşte cu data „31 decembrie 2017”.

Articolul 1.02B

În Articolul 1.02B data „31 august 2015” se înlocuieşte cu data „31 august 2017”.

Anexa B - Definiţiile EURIBOR şi LIBOR

Actuala Anexă B va fi înlocuită de o nouă Anexă B, prevăzută ca anexă la acest Amendament nr. 2 la Contractul de credit.

3. CONTINUAREA OBLIGAŢIILOR

Prevederile Contractului de credit vor continua, dacă această scrisoare nu stipulează altfel, având forţă şi efecte depline.

Împrumutatul confirmă şi acceptă că, în afara celor prevăzute şi agreate prin prezentul, această scrisoare nu constituie o derogare din partea Băncii sau un amendament al celorlalţi termeni sau condiţii din Contractul de credit. Banca îşi rezervă oricare dintre şi toate drepturile contractuale şi juridice pe care le are în cadrul acestui Contract de credit şi potrivit legislaţiei aplicabile.

Împrumutatul va face, la solicitarea Băncii şi pe cheltuiala sa proprie, toate demersurile şi toate acţiunile necesare sau dezirabile pentru intrarea în vigoare a amendamentelor efectuate sau ce urmează a fi efectuate ca urmare a acestei scrisori.

4. LEGISLAŢIA şi JURISDICŢIA APLICABILE

Prezenta scrisoare va fi guvernată de legea Marelui Ducat al Luxemburgului, iar părţile semnatare se supun jurisdicţiei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Dacă sunteţi de acord cu cele de mai sus, vă rugăm să returnaţi două (2) exemplare originale ale prezentei scrisori către Bancă, în atenţia Dnei Angela Iacomucci (tel. +352 4379 83466, e-mail: a.iacomucci@eib.org), iniţializate pe fiecare pagină, purtând data şi semnătură autorizată în numele şi pentru România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, în calitatea sa de împrumutat, împreună cu o copie legalizată a împuternicirii corespunzătoare a semnatarilor, dacă acestea nu au fost deja furnizate, până cel târziu la data de 15 decembrie 2015. După această dată, Banca îşi rezervă dreptul, la latitudinea sa, de a confirma, prin notificarea împrumutatului, dacă acceptul faţă de această scrisoare al împrumutatului este considerat sau nu a fi valabil exprimat de către împrumutat.

 

Cu stimă,

 

 

 

Banca Europeană de Investiţii

 

Dietmar Michael Dumlich

 

Massimo Novo

 

Agreat şi acceptat pentru şi în numele României,

reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice,

în calitate de împrumutat

 

Attila György,

secretar de stat

Data: 25 noiembrie 2015

 

Anexă la Amendamentul nr. 2 la Contractul de credit

Anexa B

 

Definiţiile EURIBOR şi LIBOR

 

A. EURIBOR

„EURIBOR” înseamnă:

(a) pentru o perioadă relevantă mai mică de o lună, Rata Afişată (definită mai jos) pe termen de o lună;

(b) pentru o perioadă relevantă de una sau mai multe luni pentru care este disponibilă o Rată Afişată, Rata Afişată pe un termen ce corespunde numărului de luni; şi

(c) pentru o perioadă relevantă mai mare de o lună, pentru care o Rată Afişată nu este disponibilă rata rezultată prin interpolarea liniară a două Rate Afişate, una dintre acestea fiind aplicabilă unei perioade imediat mai scurte şi cealaltă unei perioade imediat mai lungi decât durata perioadei relevante (perioada pentru care se iau ratele sau pentru care se interpolează ratele fiind „Perioada Reprezentativă*).

În sensul paragrafelor (b) şi (c) de mai sus, „disponibilă” înseamnă ratele, pentru scadenţe date, calculate şi publicate de Global Rate Set Systems Ltd (GRSS) sau de oricare alt prestator de servicii selectat de Institutul pentru Pieţele Europene de Capital (EMMI), sub sponsorizarea EMMI şi EURIBOR ACI, sau a oricărui altui succesor la acea funcţie a EMMI şi EURIBOR ACI determinat de Bancă.

„Rată Afişată” înseamnă rata dobânzii la depozitele în euro pe perioada relevantă, publicată la ora 11,00, ora Bruxelles-ului, sau la o oră ulterioară acceptabilă pentru Bancă din ziua („Data de Refixare*) care cade cu 2 (două) Zile Lucrătoare Relevante înainte de prima zi a perioadei relevante, pe Pagina EURIBOR 01 a Reuters sau pe pagina succesoare acesteia, sau, în absenţa sa, în orice alt mijloc de publicare ales în acest scop de către Bancă.

Dacă această Rată Afişată nu este astfel publicată, Banca va solicita sediilor principale ale patru bănci majore din zona euro, selectate de către Bancă, să ofere cotaţii pentru rata pe care o oferă fiecare dintre ele pentru depozitele în euro în sume comparabile la ora 11,00 aproximativ, ora Bruxelles-ului, în data de Refixare, băncilor principale pe piaţa interbancară din zona euro pentru o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă.

Dacă sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata pentru acea Dată de Refixare va fi media aritmetică a cotaţiilor.

Dacă sunt oferite mai puţin de 2 (două) cotaţii, rata pentru acea Dată de Refixare va fi media aritmetică a ratelor cotate de băncile principale din zona euro selectate de către Bancă, la ora 11,00 aproximativ, ora Bruxelles-ului, în ziua ce cade cu 2 (două) Zile Lucrătoare Relevante după Data de Refixare, pentru împrumuturile în euro în sumă comparabilă pentru Băncile Principale europene pentru o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă.

Dacă rata ce rezultă din cele de mai sus este sub zero, EURIBOR va fi zero.

Dacă nu există nicio rată conform celor descrise mai sus, EURIBOR va fi rata (exprimată ca procent pe an) calculată de către Bancă pentru a include toate costurile suportate de către Bancă pentru finanţarea tranşei relevante, pe baza ratei de referinţă aplicabile la acel moment generate intern de către Bancă sau pe baza unei metode alternative de determinare a ratei stabilite în mod rezonabil de către Bancă.

B. LIBOR Dolar SUA

„LIBOR” înseamnă, pentru dolar SUA

(a) pentru o perioadă relevantă mai mică de o lună, Rata Afişată pentru termen de o lună;

(b) pentru o perioadă relevantă de una sau mai multe luni pentru care există Rată Afişată, Rata Afişată aplicabilă la un termen ce corespunde numărului de luni; şi

(c) pentru o perioadă relevantă mai mare de o lună pentru care nu există Rată Afişată, rata ce rezultă din interpolarea liniară a două Rate Afişate, una dintre acestea fiind aplicabilă unei perioade imediat mai scurte şi cealaltă unei perioade imediat mai lungi decât durata perioadei relevante

(perioada pentru care se ia rata sau pentru care se interpolează ratele fiind „Perioada Reprezentativă*).

În sensul paragrafelor (b) şi (c) de mai sus, „disponibilă” înseamnă „calculată şi publicată” sub egida ICE Benchmark Administration Limited (sau a oricărui succesor la funcţia ICE Benchmark Administration Limited determinat de Bancă) pentru maturităţile date.

„Rata Afişată” înseamnă rata dobânzii la depozite în dolari SUA pentru perioada relevantă, stabilită de ICE Benchmark Administration Limited (sau a oricărui succesor la funcţia ICE Benchmark Administration Limited determinat de Bancă) şi comunicată de furnizorii de ştiri financiare la ora 11,00, ora Londrei, sau la un moment ulterior acceptabil pentru Bancă din ziua („Data de Refixare*) ce cade cu 2 (două) Zile Lucrătoare în Londra înainte de prima zi a perioadei relevante.

Dacă o astfel de Rată Afişată nu este comunicată de niciun furnizor de ştiri financiare acceptabil pentru Bancă, Banca va solicita sediilor principale din Londra ale 4 (patru) bănci majore de pe piaţa interbancară londoneză, selectate de către Bancă, să ofere cotaţii pentru rata pe care o oferă fiecare dintre ele pentru depozitele în dolari SUA în sume comparabile la ora 11,00 aproximativ, ora Londrei, în Data de Refixare, băncilor principale de pe piaţa interbancară londoneză pentru o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă. Dacă sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata va fi media aritmetică a cotaţiilor oferite.

Dacă sunt oferite mai puţin de 2 (două) cotaţii, Banca va solicita sediilor principale din New York ale 4 (patru) bănci majore de pe piaţa interbancară din New York, selectate de către Bancă, să ofere cotaţii pentru rata pe care o oferă fiecare dintre ele pentru depozitele în dolari SUA în sume comparabile la ora 11,00 aproximativ, ora New York-ului, în ziua care cade cu 2 (două) Zile Lucrătoare în New York după data de Refixare, băncilor principale de pe piaţa europeană pentru o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă.

Dacă sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata va fi media aritmetică a cotaţiilor oferite.

Dacă rata ce rezultă din cele de mai sus este sub zero, LIBOR va fi zero.

Dacă nu există nicio rată conform celor descrise mai sus, LIBOR va fi rata (exprimată ca procent pe an) calculată de către Bancă pentru a include toate costurile suportate de către Bancă pentru finanţarea tranşei relevante, pe baza ratei de referinţă aplicabile la acel moment generate intern de către Bancă sau pe baza unei metode alternative de determinare a ratei stabilite în mod rezonabil de către Bancă.

C. LIBOR Liră Sterlină

„LIBOR” înseamnă, pentru liră sterlină:

(a) pentru o perioadă relevantă mai mică de o lună, Rata Afişată pentru un termen de o lună;

(b) pentru o perioadă relevantă mai mare de o lună, pentru care o Rată Afişată nu este disponibilă, Rata Afişată aplicabilă pentru un termen ce corespunde numărului de luni; şi

(c) pentru o perioadă relevantă mai mare de o lună, pentru care o Rată Afişată nu este disponibilă, rata rezultată prin interpolarea liniară a două Rate Afişate, una dintre acestea fiind aplicabilă unei perioade imediat mai scurte şi cealaltă unei perioade imediat mai lungi decât durata perioadei relevante (perioada pentru care se ia rata sau pentru care se interpolează ratele fiind „Perioada Reprezentativă*).

În sensul paragrafelor (b) şi (c) de mai sus, „disponibilă” înseamnă „calculată şi publicată” sub egida ICE Benchmark Administration Limited (sau a oricărui succesor la funcţia ICE Benchmark Administration Limited determinat de Bancă) pentru maturităţile date.

„Rata Afişată” înseamnă rata dobânzii la depozite în Lire Sterline pentru perioada relevantă, stabilită de ICE Benchmark Administration Limited (sau a oricărui succesor la funcţia ICE Benchmark Administration Limited determinat de Bancă) şi comunicată de furnizorii de ştiri financiare la ora 11,00, ora Londrei, sau la un moment ulterior acceptabil pentru Bancă din ziua („Data de Refixare*) în care începe perioada relevantă sau, dacă acea zi nu este o Zi Lucrătoare în Londra, din ziua imediat următoare ce este Zi Lucrătoare în Londra.

Dacă o astfel de Rată Afişată nu este comunicată de niciun furnizor de ştiri financiare acceptabil pentru Bancă, Banca va solicita sediilor principale din Londra ale 4 (patru) bănci majore de pe piaţa interbancară londoneză, selectate de către Bancă, să ofere cotaţii pentru rata pe care o oferă fiecare dintre ele pentru depozitele în lire sterline în sume comparabile la ora 11,00 aproximativ, ora Londrei, în Data de Refixare, băncilor principale de pe piaţa interbancară londoneză pentru o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă. Dacă sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata va fi media aritmetică a cotaţiilor oferite.

Dacă sunt oferite mai puţin de 2 (două) cotaţii, rata va fi media aritmetică a ratelor oferite la ora 11,00 aproximativ, ora Londrei, în Data de Refixare, de către bănci mari din Londra (selectate de către Bancă) pentru împrumuturi în lire sterline în sumă comparabilă unor bănci principale europene pentru o perioadă de timp egală cu Perioada Reprezentativă.

Dacă rata ce rezultă din cele de mai sus este sub zero, LIBOR va fi zero.

Dacă nu există nicio rată conform celor descrise mai sus, LIBOR va fi rata (exprimată ca procent pe an) calculată de către Bancă pentru a include toate costurile suportate de către Bancă pentru finanţarea tranşei relevante, pe baza ratei de referinţă aplicabile la acel moment generate intern de către Bancă sau pe baza unei metode alternative de determinare a ratei stabilite în mod rezonabil de către Bancă.

D. ASPECTE GENERALE

în sensul definiţiilor date mai sus:

(a) „Zi lucrătoare în Londra” înseamnă o zi în care băncile sunt deschise şi au program normal în Londra, iar „Zi Lucrătoare în New York” înseamnă o zi în care băncile sunt deschise şi au program normal în New York.

(b) Toate procentele rezultate din calculele descrise în această Anexă vor fi rotunjite, dacă este cazul, la cea mai apropiată sută de miime dintr-un punct procentual, jumătăţile fiind rotunjite în sus.

(c) Banca îl va informa fără întârziere pe împrumutat în legătură cu cotaţiile primite de către ea.

(d) în cazul în care vreuna dintre prevederile de mai sus devine neconformă cu prevederile adoptate sub egida EMMI şi EURIBOR ACI (sau a oricărui altui succesor la acea funcţie a EMMI şi EURIBOR ACI determinat de Bancă) în legătură cu EURIBOR sau sub egida ICE Benchmark Administration Limited (sau a oricărui altui succesor la acea funcţie a ICE Benchmark Administration Limited determinat de Bancă) în legătură cu LIBOR, Banca poate amenda, cu notificarea împrumutatului, acea prevedere pentru a o alinia cu aceste alte prevederi.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivului de investiţii „Punerea în siguranţa a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş”, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă obiectivul de investiţii „Punerea în siguranţă a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş”, precum şi caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici aferenţi acestuia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea fazei i a obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 s-a realizat din împrumutul acordat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare derulat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la bugetul de stat, iar restul de executat aferent fazelor II-V se va finanţa de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă numărul curent 8 din anexa nr. I - Lista obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor şi de mediu, precum şi anexa nr. II/8 - Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Punerea în siguranţă a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş” la Hotărârea Guvernului nr. 806/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând 10 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 22 august 2011.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 aprilie 2016.

Nr. 281.

 

ANEXA

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE şi INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

al obiectivului de Investiţii „Punerea îh siguranţă a Nodului Hidrotehnic Sănmihaiu Romăn, judeţul Timiş”

 

Titular: Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor

Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

Amplasament: Nodul Hidrotehnic Sânmihaiu Român este amplasat pe cursul de apă Bega, amonte de localitatea Sânmihaiu Român, la km 28+200, judeţul Timiş.

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) (în preţuri valabile la 1 ianuarie 2015; 1 euro = 4,4821 lei),

 

mii lei

42.389

 

 

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

construcţii-montaj din care:

 

mii lei

31.909

 

Valoarea investiţiei rest de executat din care:

 

mii lei

37.909

 

construcţii-montaj

- Eşalonarea investiţiei - rest de executat

 

 

mii lei

28.277

 

Anul I

INV

mii lei

12.700

 

 

C+M

mii lei

9.400

 

Anul II

INV

mii lei

12.700

 

 

C+M

mii lei

9,400

 

Anul III

INV

mii lei

12.509

 

 

C+M

mii lei

9.477

 

- Capacităţi:

 

 

 

 

- punerea în siguranţă a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu Român

 

 

 

 

- reabilitare la baraj

 

buc.

1

 

- echipamentul hidromecanic

 

buc.

1

 

- reabilitarea ecluză

 

buc.

1

 

- Durata de realizare a investiţiei - totală din care:

 

luni

40

 

- Durata de realizare a investiţiei - rest de executat

 

luni

30

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea fazei I a obiectivului de investiţii s-a realizat din împrumutul acordat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare derulat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la bugetul de stat, iar restul de executat aferent fazelor II-V se va finanţa de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.524 din 7 august 2015, elaborat de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor,

având în vedere prevederile art. 2 şi ale art. 24 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată,

ţinând cont de prevederile art. 63 şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora,

în temeiul art. 3 alin. (1) şi (3), precum şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, institutele naţionale veterinare de referinţă şi posturile de inspecţie la frontieră din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 29/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 şi 150 bis din 28 februarie 2014, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Andrei Butaru

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 35.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PĂDURILOR

Nr. 545 din 11 aprilie 2016

Nr. 715 din 12 aprilie 2016

 

ORDIN

privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 836 din 28 ianuarie 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi Referatul de aprobare nr. 109.601 din 12 aprilie 2016 al Direcţiei Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

luând în considerare prevederile:

- art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Recomandării nr. 3.425 din 6 iulie 2015 a Autorităţii Ştiinţifice CITES, respectiv Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” - Tulcea;

- Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, Di recii va-cadru Apă, Directiva Habitate, Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa şi Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, precum şi concluziile întâlnirilor organizate de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură împreună cu Institutul de Biologie Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” - Tulcea, Universitatea „Dunărea de Jos” - Galaţi şi reprezentanţii organizaţiilor de pescari comerciali din data de 18 noiembrie 2015, precum şi concluziile reuniunii internaţionale privind conservarea sturionilor din Bazinul Dunării desfăşurate la Viena în data de 2 decembrie 2015,

în temeiul:

- art. 7 pct. A lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, cu modificările ulterioare:

- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului ordin îl constituie asigurarea conservării populaţiilor de sturioni sălbatici din România, aflate în diverse grade de periclitare.

(2) Speciile de sturioni la care face referire alin (1) sunt:

a) viza (Acipenser nudiventris) - specie critic periclitată;

b) nisetru (Acipenser gueldensfaedti) - specie critic periclitată;

c) păstruga (Acipenser stellatus) - specie critic periclitată;

d) cega (Acipenser ruthenus) - specie vulnerabilă;

e) morun (Huso huso) - specie critic periclitată.

Art. 2. - Scopul prezentului ordin este asigurarea conservării şi refacerii populaţiilor de sturioni din speciile prevăzute la art. 1 alin, (2), prin măsuri de interzicere temporară a pescuitului acestora în habitatele piscicole naturale şi în scopul reproducerii artificiale pentru obţinerea de puiet pentru acvacultura.

Art. 3. - (1) Pentru conservarea populaţiilor de sturioni, începând cu data publicării prezentului ordin se interzic:

a) pescuitul în scop comercial a speciilor de sturioni prevăzute la art. 1 alin. (2) din habitatele piscicole naturale din România pentru o perioadă de 5 ani;

b) comercializarea produselor şi subproduselor (carne, caviar şi produse obţinute direct din aceştia, icre embrionate, larve şi pui predezvoltaţi) obţinute de la sturionii capturaţi în bazinele naturale ale Dunării şi Mării Negre.

c) folosirea oricăror unelte sau echipamente de pescuit sturioni, inclusiv ohane şi carmace, în zonele de pescuit din habitatele piscicole naturale din România.

(2) Exemplarele de sturioni capturate accidental sunt redate în mediul natural, indiferent de starea acestora.

Art. 4. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”- Tulcea, denumit în continuare INCDDD, are calitatea

de Autoritate Ştiinţifică CITES pentru Acipenseriforme a României.

Art. 5. - (1) Monitorizarea sturionilor se realizează de Staţia pentru Monitorizarea Peştilor Migratori din Dunăre, denumită în continuare SMPMD, din cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, denumită în continuare ARBDD, situată la Isaccea (km 100), în colaborare cu INCDDD Tulcea.

(2) Activităţile SMPMD se desfăşoară în baza unui protocol de colaborare încheiat între ARBDD şi INCDDD Tulcea.

(3) SMPMD funcţionează şi cu participarea specialiştilor din ţările riverane Dunării inferioare care administrează, în comun, sub auspiciile CITES, populaţiile de sturioni din nord-vestul Mării Negre şi Dunărea inferioară.

(4) Rapoartele SMPMD se comunică autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, Secretariatului CITES şi altor autorităţi publice interesate.

(5) Rezultatele monitorizării efectuate de SMPMD se consemnează într-un raport anual care va fi comunicat autorităţilor şi instituţiilor interesate, precum şi Secretariatului CITES,

Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului mediului şi pădurilor nr. 84/1.302/2012 privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale şi dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 7 mai 2012, şi Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 75/2012, privind autorizarea exercitării pescuitului sturionilor în scopul reproducerii artificiale pentru obţinerea de puiet pentru acvacultură şi popularea de susţinere a bazinelor piscicole naturale, precum şi în scop ştiinţific, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 13 aprilie 2012, se abrogă.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Simona Allice Man,

Cristiana Paşca Palmer

secretar de stat

 

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic şi punerea în circulaţie a unor monede dedicate împlinirii a 575 de ani de când Iancu de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 4 aprilie 2016, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic şi va pune în circulaţie două monede: o monedă din aur pentru colecţionare şi o monedă din alamă de circulaţie, cu caracter comemorativ, ambele dedicate împlinirii a 575 de ani de când Iancu de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei.

Art. 2. - Caracteristicile celor două monede sunt următoarele:

 

Moneda din aur pentru colecţionare

Valoare nominală

100 lei

Metal

aur

Titlu

900%o

Formă

rotundă

Diametru

21 mm

Greutate

6,452 g

Grosime la chenar

-

Calitate

proof

Cant

zimţat

Aversul monedei din aur redă Castelul Corvinilor, inscripţia „ROMANIA”, valoarea nominală „100 LEI”, stema României şi anul de emisiune „2016”.

 

Moneda din alamă de circulaţie, cu caracter comemorativ

Metal

alamă Cu80Zn15Ni5

Titlu

-

Formă

rotundă

Diametru

23,75 mm

Greutate

6,1 g

Grosime la chenar

1,9 mm

Calitate

necirculată

Cant

inscripţionat cu „ROMANIA” de două ori, cu steluţă între cele două cuvinte

 

Aversul monedei din alamă redă Castelul Corvinilor, inscripţia „ROMANIA”, valoarea nominală „50 BANI”, stema României şi anul de emisiune „2016”.

Reversul, comun ambelor monede, prezintă portretul lui Iancu de Hunedoara, inscripţia în arc de cerc „IANCU DE HUNEDOARA” şi anii între care a fost voievod al Transilvaniei „1441-1456”.

Art. 3 - Monedele din aur pentru colecţionare, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din alamă de circulaţie, cu caracter comemorativ, vor avea aceleaşi caracteristici tehnice cu monedele aflate în prezent în circulaţie, cu valoarea nominală de 50 bani şi vor circula în paralel cu acestea.

Art. 5. - Ambele monede au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 6. - Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedelor din aur pentru colecţionare dedicate împlinirii a 575 de ani de când Iancu de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Art. 7. - Punerea în circulaţie a monedelor din alamă de circulaţie cu caracter comemorativ dedicate împlinirii a 575 de ani de când Iancu de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei se va face prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României, cu ocazia efectuării plăţilor în numerar către instituţiile de credit/Trezoreria Statului.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 8.

 

ACTE ALE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZATIDIN ROMÂNIA

 

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea „Standardelor de evaluare a bunurilor” obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare

 

În temeiul art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă „Standardele de evaluare a bunurilor”*), care sunt obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare.

(2) „Standardele de evaluare a bunurilor” includ integral Standardele internaţionale de evaluare IVS (International Valuation Standards), ediţia 2013, şi Standardele europene de evaluare (EVS).

(3) Orice trimitere din legislaţia în vigoare la Standardele internaţionale de evaluare se consideră trimitere la „Standardele de evaluare a bunurilor” aprobate prin prezenta hotărâre.

Art. 2. - Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 2/2015 privind aprobarea „Standardelor de evaluare - ANEVAR” obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 30 martie

2015, se abrogă la data de 1 iulie 2016.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2016.

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,

Daniel Manaţe

 

Bucureşti, 9 aprilie 2016.

Nr. 3.


*) „Standardele de evaluare a bunurilor” se pun la dispoziţia celor interesaţi de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

 

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru numirea membrilor Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă numirea ca membri ai Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România a persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Mandatul membrilor Comisiei de etică şi disciplină menţionaţi la art. 1 va fi exercitat începând cu data de 20 septembrie 2016.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,

Daniel Manaţe

 

Bucureşti, 9 aprilie 2016.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

COMISIA DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ

a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 

Membri titulari

1. VÎŢÂ GHEORGHE

2. TIMBUŞ RADU CĂLIN

3. IVĂNESCU DAN

4. JALOBĂUDOROLGA

5. BOJINCĂ MIHAIL

Membri supleanţi

1. BAHRIM DANIEL PAUL

2. PETROVAN LUIZA

3. RUSE BOGDAN RUSE

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.