MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 312/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 312         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 22 aprilie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.189. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România

 

1.190. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de verificare ulterioară a dovezilor de origine şi a certificatelor A.TR

 

1.191. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială şi a certificatelor A.TR

 

1.192. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind solicitarea, emiterea şi punerea în aplicare a deciziilor privind informaţiile de origine obligatorii în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România

 

Având în vedere prevederile art. 56 alin. (4), art. 117 alin. (2) şi art. 195 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii („Codul vamal al Uniunii”) şi ale art. 74 şi 153 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii,

ţinând seama de prevederile art. 49-54,223 şi 236 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii,

în temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia Generală a Vămilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 mai 2016.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.291/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 28 septembrie 2015.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 13 aprilie 2016.

Nr. 1.189.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

privind administrarea contingentelor tarifare în România

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prevederile prezentelor norme tehnice sunt aplicabile contingentelor tarifare deschise prin reglementări ale Uniunii Europene, gestionate de Comisia Europeană în conformitate cu ordinea cronologică a datelor de acceptare a declaraţiilor vamale de punere în liberă circulaţie, potrivit prevederilor art. 49-54 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

Art. 2. - În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) contingent tarifar - volum de mărfuri exprimat cantitativ sau valoric ce poate fi pus în liberă circulaţie cu un tratament tarifar favorabil, constând în reducerea sau exceptarea de taxe vamale;

b) cerere de acordare - solicitarea declarantului pentru a beneficia de un contingent tarifar prin intermediul unei declaraţii vamale de punere în liberă circulaţie;

c) balanţa contingentului tarifar - cantitatea sau valoarea acestuia pusă la dispoziţie, aflată în uz;

d) taxe la import şi alte taxe - taxe vamale şi alte măsuri tarifare prevăzute la import de legislaţia agricolă sau comercială ori de alte dispoziţii ale Uniunii, taxa pe valoarea adăugată şi accizele datorate la importul mărfurilor;

e) Quota - sistemul electronic pentru gestionarea contingentelor tarifare, ale cărui date publice sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate pe site-ul internet al Comisiei;

f) COTA2 - sistem ce susţine din punct de vedere informatic administrarea contingentelor tarifare de autoritatea vamală din România;

g) RCDPS - Sistemul român de procesare automată a declaraţiei vamale la import;

h) TARIC-RO - bază de date care conţine atât măsuri tarifare şi netarifare unionale, cât şi naţionale, aplicabile la efectuarea operaţiunilor de import şi export.

 

CAPITOLUL II

 

SECŢIUNEA 1

Întocmirea şi depunerea cererii de acordare a contingentului tarifar

 

Art. 3. - Cererea de acordare se întocmeşte prin completarea următoarelor date în declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie:

a) în caseta 36 - codul preferinţei tarifare, prin care se solicită beneficiul contingentului tarifar;

b) în caseta 39 - numărul de ordine al contingentului tarifar, stabilit conform reglementărilor Uniunii Europene.

Art. 4. - (1) Se constituie o garanţie care acoperă cuantumul taxelor la import şi al altor taxe pentru mărfurile puse în liberă circulaţie, în cazul în care volumul contingentului tarifar în cauză este considerat critic conform art. 53 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

(2) Biroul vamal solicită constituirea unei garanţii în conformitate cu prevederile titlului III cap. 2 din Codul vamal al Uniunii şi în situaţiile următoare, în care datoria vamală este susceptibilă de a lua naştere:

a) din istoricul contingentului tarifar rezultă că balanţa acestuia a fost epuizată, în anul precedent, din prima lună de la deschidere;

b) cantitatea sau valoarea solicitată prin cererea de acordare depăşeşte balanţa contingentului tarifar;

c) din analiza de risc şi constatările autorităţii vamale rezultă necesitatea efectuării unor verificări care pot conduce la stabilirea unui cuantum mai ridicat al taxelor la import şi al altor taxe pentru mărfurile puse în liberă circulaţie.

(3) Garanţia care se constituie trebuie:

a) să acopere diferenţa de cuantum al taxelor la import şi al altor taxe aplicabile în situaţia în care nu se acordă tratamentul tarifar favorabil prevăzut în cadrul contingentului tarifar, în cazurile prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi b);

b) să acopere diferenţa de cuantum al taxelor la import şi al altor taxe de care mărfurile puse în liberă circulaţie sunt pasibile în urma verificărilor, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. c).

(4) În situaţia prevăzută la alin, (1) şi (2), declarantul completează, în caseta 48 din declaraţia vamală, tipul garanţiei şi referinţa documentului prin care se constituie aceasta.

Art. 5. - Declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie ce conţine o cerere de acordare este acceptată dacă sunt puse la dispoziţia biroului vamal competent pentru plasarea mărfurilor sub regim vamal toate documentele Justificative necesare pentru acordarea contingentului tarifar.

Art. 6. - Cererea de acordare se consideră a fi depusă odată cu acceptarea la biroul vamal a declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Verificarea şi validarea cererii de acordare

 

Art. 7. - (1) Declaraţiile vamale care conţin o cerere de acordare sunt supuse obligatoriu controlului documentar.

(2) în cadrul controlului documentar se verifică valabilitatea şi balanţa contingentului tarifar prin consultarea bazei de date Quota pe site-ul internet al Comisiei sau a sistemului COTA2 din Sistemul informatic integrat vamal, precum şi îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute de reglementarea Uniunii Europene care îl instituie.

Art. 8. - În situaţia în care contingentul tarifar solicitat este epuizat sau nu mai este valabil, lucrătorul vamal care efectuează controlul documentar solicită declarantului vamal rectificarea în mod corespunzător a declaraţiei vamale.

Art. 9. - În cadrul controlului financiar-contabil se verifică plata cuantumului taxelor la import şi al altor taxe datorate la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor şi, dacă este cazul, constituirea garanţiei în cazurile prevăzute la art. 4.

Art. 10. - Cererea de acordare este considerată validă la momentul acordării liberului de vamă, potrivit art. 194 şi 195 din Codul vamal al Uniunii şi art. 245 şi 246 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Comunicarea cererilor de acordare

 

Art. 11. - Cererea de acordare este preluată automat din sistemul RCDPS de la nivelul biroului vamal în sistemul COTA2 gestionat de autoritatea vamală la nivel central.

Art. 12. - După efectuarea controlului de credibilitate a cererii de acordare, compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor o transmite Comisiei prin intermediul sistemului COTA2.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Măsuri administrative luate ca urmare a deciziei de alocare

 

Art. 13. - (1) Decizia Comisiei privind alocarea totală, parţială sau respingerea cererii de acordare a contingentului tarifar se comunică în sistemul COTA2 şi se retransmite biroului vamal în evidenţa căruia se află declaraţia vamală, prin intermediul RCDPS.

(2) La nivelul biroului vamal se verifică primirea în RCDPS a deciziei Comisiei şi se procedează, în termen de 24 de ore, la regularizarea situaţiei constând în:

a) încasarea diferenţelor de taxe la import şi alte taxe datorate la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor, în cazul respingerii cererii de acordare sau în cazul alocării parţiale;

b) restituirea, dacă este cazul, a garanţiei constituite în condiţiile prevăzute la art. 4.

(3) Biroul vamal procesează o nouă versiune a declaraţiei vamale în care sunt înscrise taxele la import şi alte taxe datorate la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor efectiv încasate, în termen de 24 de ore de la încheierea tuturor formalităţilor legale privind regularizarea situaţiei.

 

CAPITOLUL III

Situaţii excepţionale

 

SECŢIUNEA 1

Alocarea eronată sau retroactivă

 

Art. 14. - (1) în cazul în care, ulterior acordării liberului de vamă, se constată că mărfurile nu îndeplineau condiţiile pentru acordarea tratamentului tarifar favorabil în cadrul contingentului tarifar, biroul vamal procedează la încasarea cuantumului taxelor la import şi al altor taxe datorate la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor şi informează de îndată Direcţia Generală a Vămilor.

(2) Compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor returnează fără întârziere Comisiei cantitatea sau valoarea din contingentul tarifar alocată eronat.

Ari. 15. - (1) Declarantul care este în posesia unei declaraţii vamale de punere în liberă circulaţie pentru care s-a acordat liber de vamă poate depune în scris la biroul vamal o cerere de acordare retroactivă a unui contingent tarifar, în următoarele condiţii:

a) declaraţia vamală a fost depusă în cadrul termenului de valabilitate a reglementării Uniunii Europene care se invocă şi sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de această reglementare;

b) balanţa contingentului tarifar nu este epuizată la data solicitării.

(2) în cerere trebuie să se precizeze: numărul de înregistrare al declaraţiei vamale şi data acceptării, codul TARIC al mărfurilor, numărul de ordine al contingentului tarifar, originea mărfurilor şi următoarele informaţii, după caz: greutatea netă, greutatea brută, valoarea sau cantitatea în unitatea de măsură suplimentară care se solicită din volumul contingentului tarifar.

(3) Cererea de acordare retroactivă şi declaraţia vamală se transmit compartimentului de specialitate din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor, care, după efectuarea controlului de credibilitate, comunică Comisiei datele conţinute în cererea de acordare.

(4) Decizia Comisiei privind alocarea totală, alocarea parţială sau respingerea cererii de acordare a contingentului tarifar se comunică biroului vamal, care procedează la regularizarea situaţiei.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Procedura alternativă

 

Art. 16. - În cazul unei indisponibilităţi temporare a uneia dintre componentele Sistemului informatic integrat vamal român sau a unuia dintre sistemele electronice ale Comisiei, care împiedică transmiterea electronică a cererii de acordare sau a deciziei Comisiei privind alocarea contingentului tarifar, se aplică următoarele dispoziţii, după caz:

a) la data acordării liberului de vamă, biroul vamal transmite compartimentului de specialitate din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor solicitarea de acordare a contingentului tarifar conţinând următoarele date preluate din declaraţia vamală: numărul de înregistrare al declaraţiei vamale şi data acceptării, codul TARIC al mărfurilor, numărul de ordine al contingentului tarifar, originea mărfurilor, greutatea netă, greutatea brută sau, dacă este cazul, valoarea sau cantitatea în unitatea de măsură suplimentară care se solicită din volumul contingentului tarifar;

b) compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor transmite cererea de acordare Comisiei, în termenul, forma şi modalitatea convenite cu reprezentanţii Direcţiei Generale Taxare şi Uniune Vamală:

c) compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor transmite de îndată biroului vamal decizia Comisiei referitoare la cererea de acordare;

d) biroul vamal procedează corespunzător la regularizarea situaţiei în termen de 24 de ore de la primirea deciziei Comisiei.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 17. - (1) Direcţia Generală a Vămilor adoptă, prin decizie, măsurile de organizare internă a activităţii autorităţii vamale în domeniul administrării contingentelor tarifare în România.

(2) Prevederile deciziei se comunică unităţilor din subordine în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice.

Art. 18. - Direcţia Generală a Vămilor adoptă, prin decizie, instrucţiuni specifice de completare în RCDPS a declaraţiei vamale care conţine o cerere de acordare, care se publică pe site-ul Direcţiei Generale a Vămilor în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice. Aceste instrucţiuni se actualizează de fiecare dată când sunt operate modificări ale componentelor Sistemului informatic integrat vamal, care au impact asupra modului de completare în RCDPS a declaraţiei vamale care conţine o cerere de acordare.

Art. 19. - La data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, Direcţia Generală a Vămilor publică pe pagina web „Graficul de alocare a contingentelor tarifare” comunicat de Comisie.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice de verificare ulterioară a dovezilor de origine şi a certificatelor A.TR.

 

Având în vedere prevederile art. 64 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (Codul vamal al Uniunii) şi ale titlului II cap. 1 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii,

ţinând seama de prevederile cuprinse în titlul II cap. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii,

în conformitate cu art. 16 din Decizia nr. 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE-Turcia din 26 iulie 2006 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Deciziei nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE-Turcia,

în temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice de verificare ulterioară a dovezilor de origine şi a certificatelor A.TR., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia Generală a Vămilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 mai 2016.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.821/2007*) privind procedura de verificare ulterioară a dovezilor de origine emise în baza acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere, a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia şi a declaraţiilor furnizorilor emise în baza Regulamentului Consiliului CE nr. 1.207/2001.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 13 aprilie 2016.

Nr. 1.190.


*) Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.821/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

de verificare ulterioară a dovezilor de origine şi a certificatelor A.TR.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prevederile prezentelor norme tehnice se aplică pentru verificarea ulterioară a dovezilor de origine preferenţială folosite în cadrul acordurilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniune şi ţările partenere, a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia, precum şi a certificatelor de origine pentru produsele care fac obiectul unor regimuri speciale de import nepreferenţiale.

Art. 2. - Verificarea ulterioară a dovezilor de origine şi a certificatelor A.TR. se efectuează în conformitate cu prevederile protocoalelor şi anexelor privind definirea noţiunii de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă din acordurile preferenţiale în cadrul cărora Uniunea acordă preferinţe tarifare, ale Deciziei 2013/93/UE a Consiliului din 14 aprilie 2011 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenţiei regionale cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene, ale Deciziei nr. 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE-Turcia din 26 iulie 2006 şi ale art. 59 şi 66 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

 

CAPITOLUL II

Verificarea ulterioară a dovezilor de origine care acoperă mărfuri importate în România

 

Art. 3. - Verificarea ulterioară a dovezilor de origine care acoperă mărfuri importate în România se solicită de structurile de specialitate din Direcţia Generală a Vămilor, de direcţiile regionale vamale sau de birourile vamale atunci când există dubii rezonabile sau prin sondaj. În acest scop, dovada de origine se transmite la Direcţia Generală a Vămilor, în vederea retransmiterii acesteia spre verificare administraţiilor competente,

Art. 4. - Solicitarea de verificare se completează conform modelului cuprins în anexa care face parte din prezentele norme tehnice. La cerere se anexează următoarele documente, în Original sau fotocopie lizibilă, faţă-verso:

a) dovada de origine;

b) factura aferentă;

c) documentul de transport;

d) orice alte documente considerate necesare în susţinerea cererii de control

Art. 5. - În căzut certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1/EUR-MED sau A.TR. pentru care se solicită verificarea ulterioară, acestea se completează, se semnează şi se ştampilează de către solicitanţii menţionaţi la art. 3, în rubrica 13, respectiv rubrica 14.

Art. 6. - Rezultatul verificării comunicat de administraţia competentă este transmis de Direcţia Generală a Vămilor solicitanţilor menţionaţi la art. 3, pentru luarea măsurilor legale care se impun în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Verificarea ulterioară a dovezilor de origine care acoperă mărfuri exportate din România

 

Art. 7. - Verificarea ulterioară a dovezilor de origine care acoperă mărfuri exportate din România se efectuează la solicitarea administraţiilor vamale ale ţărilor partenere în care au fost importate mărfuri din România sau din iniţiativa autorităţii vamale române.

Art. 8. - Solicitările de verificare ulterioară a dovezilor de origine primite de Direcţia Generală a Vămilor de la administraţiile vamale ale ţărilor importatoare se înaintează de aceasta direcţiilor regionale vamale în subordinea cărora se află birourile vamale de export sau, în cazul declaraţiilor de origine date de exportatori pe facturi sau alte documente comerciale, la direcţiile regionale vamale în a căror rază de competenţă este situat sediul social al exportatorului.

Art. 9. - (1) în cadrul controlului se verifică dacă la eliberarea dovezii de origine au fost respectate condiţiile de autenticitate şi legalitate cerute. La iniţierea controlului direcţia regională vamală ia următoarele măsuri:

a) solicită biroului vamal de export un raport referitor la formalităţile vamale de export şi toate documentele puse la dispoziţie de declarant împreună cu declaraţia vamală de export;

b) solicită exportatorului ca, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, să transmită copii ale documentelor referitoare la exportul verificat, precum şi documente justificative privind originea mărfurilor în cauză.

(2) în scopul realizării controlului, direcţia regională vamală are dreptul să solicite orice document şi să efectueze orice verificare a evidenţelor contabile sau a documentelor exportatorului referitoare la mărfurile în cauză.

(3) în situaţia în care, în urma verificării documentelor prezentate de biroul vamal de export şi de exportator, există suspiciuni privind stabilirea originii mărfurilor, se efectuează un control la sediul exportatorului care se finalizează prin întocmirea actelor de control conform prevederilor legale în vigoare referitoare la realizarea controalelor de supraveghere vamală sau control vamal ulterior.

Art. 10. - În cazul în care exportatorul se află în raza de competenţă a altei direcţii regionale vamale, verificarea se execută de această direcţie regională vamală, la solicitarea scrisă a direcţiei regionale vamale în subordinea căreia se află biroul vamal de export. În solicitare se menţionează elementele furnizate de administraţia vamală care a solicitat verificarea, precum şi cele furnizate de biroul vamal. Copiile actelor de control întocmite la finalizarea controlului se transmit direcţiei regionale vamale solicitante însoţite de copiile documentelor justificative.

Art. 11. - Dacă controlul nu este finalizat în termen de 6 luni de la iniţiere, direcţia regională vamală comunică administraţiei vamale solicitante şi Direcţiei Generale a Vămilor acest fapt şi ia măsurile necesare pentru finalizarea controlului în termenul prevăzut de actele normative în baza cărora acesta a fost iniţiat.

Art. 12. - În urma efectuării controlului, direcţia regională vamală căreia i-a fost transmisă cererea de verificare întocmeşte un raport şi comunică rezultatul direct administraţiei vamale solicitante. O copie a adresei prin care se comunică rezultatul controlului se transmite Direcţiei Generale a Vămilor.

 

CAPITOLUL IV

Verificarea certificatelor de circulaţie A.TR.

 

Art. 13. - Prevederile art. 3-12 se aplică corespunzător şi în cazul verificării certificatelor de circulaţie a mărfurilor A.TR. În acest caz se verifică statutul de marfă aflată în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia, conform prevederilor Deciziei nr. 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE- Turcia.

 

CAPITOLUL V

Verificarea declaraţiei furnizorului

 

Art. 14. - (1) Declaraţia furnizorului, prezentată la biroul vamal de export în scopul obţinerii unei dovezi a originii preferenţiale, este supusă verificării în cazul în care există suspiciuni privind exactitatea sau autenticitatea acesteia.

(2) în scopul verificării unei declaraţii a furnizorului, biroul vamal de export la care se prezintă această declaraţie solicită exportatorului obţinerea de la furnizor a unui certificat de informaţii INF.4, conform modelului prevăzut în anexa 22-02 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.

Art. 15. - (1) Dacă exportatorul nu este în măsură să prezinte un certificat de informaţii INF.4 în termen de 4 luni, biroul vamal de export informează Direcţia Generală a Vămilor prin intermediul direcţiei regionale vamale în subordinea căreia se află şi solicită ca emiterea unui astfel de certificat să fie adresată administraţiei vamale din statul în care este stabilit furnizorul.

(2) în cerere se vor menţiona motivele de formă sau de fond care justifică solicitarea. De asemenea, se vor furniza toate documentele şi informaţiile obţinute care ridică suspiciuni asupra declaraţiei furnizorului.

Art. 16. - (1) Cererea unui furnizor român de eliberare a unui certificat de informaţii INF.4, în scopul confirmării exactităţii sau autenticităţii unei declaraţii emise de acesta, se depune la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea.

(2) Direcţia regională vamală efectuează verificările necesare pentru a stabili originea mărfurilor în cauză şi eliberează certificatul INF.4 în termen de 3 luni de la data depunerii cererii de către furnizor, menţionând dacă declaraţia acestuia a fost sau nu exactă.

Art. 17. - (1) în cazul în care autorităţile vamale din alt stat membru solicită confirmarea statutului produselor acoperite de declaraţia furnizorului, direcţia regională vamală în raza căreia îşi desfăşoară activitatea furnizorul efectuează verificările necesare pentru a stabili originea mărfurilor în cauză şi comunică rezultatul prin intermediul unui certificat INF.4. Certificatul este eliberat în maximum 5 luni de la data solicitării, menţionând dacă declaraţia a fost sau nu exactă.

(2) Originalul certificatului INF.4 este transmis direct autorităţii vamale solicitante, iar o copie va fi transmisă Direcţiei Generale a Vămilor.

 

ANEXĂ

la normele tehnice

 

 

Antetul oficial al solicitantului

 

 

Nr. înregistrare ........ /data .......

 

 

Către

Direcţia Generală a Vămilor

 

Solicitare de verificare ulterioară a dovezilor de origine şi a certificatelor A.TR.

 

Vă rugăm să transmiteţi autorităţii vamale din ......................................,  în vederea efectuării verificării ulterioare conform

prevederilor ...................................................................................................................................... 1,

următoarele documente: ..................................................................................................................2

Menţionăm că preferinţele tarifare       au fost acordate

                                                 nu au fost acordate

 

Solicităm controlul din următoarele motive:

control prin sondaj;

există neconcordanţe între datele din dovada de origine şi documentele aferente;

există modificări nevizate pe certificatul EUR.1/EUR-MED/Tip A/A.TR,/certificatul de origine;

una dintre casetele obligatorii din certificatul EUR. 1/EUR-MED/Tip A/A.TR./certificatul de origine nu a fost completată;

ştampila aplicată în caseta „Viza vămii” nu este lizibilă;

ştampila din caseta „Viza vămii” nu corespunde cu specimenele notificate

certificatul EUR.1/EUR-MED/Tip A/ATR./certificatul de origine nu a fost semnat sau datat de autoritatea emitentă;

certificatul EUR.1/EUR-MED/Tip A/A.TR./certificatul de origine a fost eliberat după exportul bunurilor la care se referă şi în caseta „Observaţii” nu a fost menţionat „emis a posteriori”;

textul declaraţiei pe factură/de origine/atestatului de origine nu corespunde cu modelul de text din legislaţia aplicabilă;

certificatul A.TR./dovada de origine nu a fost semnat(ă) sau datat(â) de către exportator;

mărcile inscripţionate pe mărfuri, ambalaje sau alte documente însoţitoare fac referire la altă origine decât cea declarată;

există dubii privind îndeplinirea criteriilor de origine/statut (detalii);

......................................................................................................................................................

alte motive şi informaţii suplimentare (detalii):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Anexăm următoarele documente:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Numele şi funcţia persoanei care semnează

...........................................................

Semnătură şi ştampilă

...........................................................

 


1 Se menţionează articolele şi reglementarea legală în baza căreia se solicită verificarea ulterioară.

2 Se menţionează numerele şi datele dovezilor de origine/certificatelor A.TR.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială şi a certificatelor A.TR.

 

Având în vedere prevederile art. 64 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (Codul vamal al Uniunii) şi ale art. 39 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii,

ţinând seama de prevederile art. 67 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii,

în conformitate cu art. 11 din Decizia nr. 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE-Turcia din 26 iulie 2006 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Deciziei nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE-Turcia,

în temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1 - Se aprobă Normele tehnice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială şi a certificatelor A.TR., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autorizaţiile emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân în continuare valabile.

Art. 3. - Direcţia Generală a Vămilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 mai 2016.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 654/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniunea Europeană şi ţările partenere, precum şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 1 aprilie 2015.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 13 aprilie 2016.

Nr. 1.191.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială şi a certificatelor A.TR.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prevederile prezentelor norme tehnice se aplică pentru autorizarea exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniune şi ţările partenere, precum şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia.

Art. 2. - Autorizarea exportatorilor se efectuează în conformitate cu prevederile protocoalelor şi anexelor privind definirea noţiunii de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă din acordurile preferenţiale în cadrul cărora Uniunea acordă preferinţe tarifare, ale Deciziei 2013/93/UE a Consiliului din 14 aprilie 2011 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenţiei regionale cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene şi ale Deciziei nr. 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE- Turcia.

 

CAPITOLUL II

Autorizaţia pentru întocmirea declaraţiei de origine, a declaraţiei pe factură şi a declaraţiei pe factură EUR-MED, în cadrul acordurilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniune şi ţările partenere

 

Art. 3. - În vederea autorizării, exportatorii care solicită să facă dovada originii în procedură simplificată prin întocmirea declaraţiei de origine, a declaraţiei pe factură sau a declaraţiei pe factură EUR-MED, depun la direcţia regională vamală în a cărei rază teritorială de competenţă se află sediul for principal o cerere conform modelului din anexa nr. 1.

Art. 4. - Cererea este însoţită de următoarele documente, îh fotocopie:

a) actul constitutiv al societăţii;

b) certificatul de înmatriculare în registrul comerţului;

c) contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare;

d) descrierea procesului tehnologic de obţinere a produselor finite;

e) structura de preţ a produsului finit, în cazul în care la fabricarea acestuia sunt folosite materiale neoriginare şi regula de origine este una valorică;

f) liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime şi materialele efectiv folosite - cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară - la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distincţie clară între materialele originare, neoriginare şi cele achiziţionate de pe piaţa internă;

g) documentele care au însoţit la momentul importului materialele folosite la obţinerea produselor finite exportate, pentru operaţiuni derulate în ultimele 12 luni, cum ar fi declaraţia vamală, dovada de origine, factura aferentă, lista de colisaj, documentul de transport, certificatul de nonmanipulare;

h) documentele care însoţesc la export produsele finite obţinute din materialele importate potrivit lit. g), pentru operaţiuni derulate în ultimele 12 luni, cum ar fi: declaraţia vamală, dovada de origine (dacă este cazul), factura aferentă, lista de colisaj, documentul de transport, certificatul de nonmanipulare, declaraţia furnizorului, precum şi copii ale documentelor de regularizare privind plata taxelor la import aferente materiilor prime neoriginare, conform prevederilor regulii non-drawback;

i) orice alte documente care susţin cele declarate în cerere.

Art. 5. - Direcţia regională vamală analizează cererea

depusă şi eliberează autorizaţia de „exportator autorizat”, având în vedere în special următoarele aspecte:

a) criteriul de origine aplicat;

b) volumul şi frecvenţa exporturilor;

c) existenţa unor contracte ferme;

d) originea materiilor prime şi a materialelor folosite;

e) respectarea prevederilor referitoare la interzicerea drawback-ului sau a scutirii de la plata taxelor la import;

f) respectarea regulii transportului direct şi a principiului teritorialităţii.

 

CAPITOLUL III

Autorizaţia pentru emitere în procedură simplificată a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia

 

Art. 6. - În vederea autorizării, exportatorii care doresc să emită certificate A.TR. În procedură simplificată depun la direcţia regională vamală în a cărei rază teritorială de competenţă se află sediul lor principal o cerere conform modelului din anexa nr. 1.

Art. 7. - Cererea este însoţită de următoarele documente, în fotocopie:

a) actul constitutiv al societăţii;

b) certificatul de înmatriculare în registrul comerţului;

c) contractele în baza cărora se vor efectua exporturile.

Art. 8. - Direcţia regională vamală analizează cererea depusă şi eliberează autorizaţia având în vedere, în special, următoarele aspecte:

a) volumul şi frecvenţa exporturilor:

b) existenţa unor contracte ferme;

c) respectarea regulii transportului direct.

Art. 9. - Certificatele A.TR, emise în procedură simplificată pot fi vizate în caseta 12 în avans de autoritatea vamală sau pot fi vizate de către exportator cu o ştampilă conform modelului din anexa nr. 2. În cazul în care se folosesc certificate vizate în avans de autoritatea vamală, în autorizaţie se menţionează numele biroului vamal care va viza certificatele.

Art. 10. - În cazul în care certificatele A.TR. sunt ştampilate în avans de autoritatea vamală, în caseta 8 „Observaţii” se va înscrie expresia „Procedură simplificat㔠în una dintre variantele lingvistice prevăzute de Decizia nr. 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE-Turcia.

Art. 11. - În cazul în care exportatorul foloseşte ştampila prevăzută în anexa nr. 2, acesta prezintă specimenul de ştampilă direcţiei regionale vamale pentru a se verifica dacă este conform modelului prevăzut de Decizia 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE-Turcia. Specimenul de ştampilă se anexează la dosarul cu documente depuse în vederea autorizării. În cazul înlocuirii ştampilei, ca urmare a pierderii sau a deteriorării, se urmează aceeaşi procedură şi pentru noua ştampilă.

 

CAPITOLUL IV

Autorizaţia pentru întocmirea declaraţiei de origine prevăzută de Acordul dintre Uniune şi Republica Coreea

 

Art. 12. - În vederea autorizării, exportatorii care solicită să facă dovada originii prin întocmirea declaraţiei de origine pentru transporturi constituite din unul sau mai multe pachete care conţin produse originare a căror valoare depăşeşte 6.000 EUR depun la direcţia regională vamală în a cărei rază teritorială de competenţă se află sediul lor principal o cerere conform modelului din anexa nr. 1.

Art. 13. - Cererea este însoţită de următoarele documente, în fotocopie:

a) actul constitutiv al societăţii;

b) certificatul de înmatriculare în registrul comerţului;

c) contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare;

d) descrierea procesului tehnologic de obţinere a produselor finite;

e) structura de preţ a produsului finit, în cazul în care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare şi regula de origine este una valorică;

f) liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime şi materialele efectiv folosite - cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară - la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distincţie clara între materialele originare, neoriginare şi cele achiziţionate de pe piaţa internă;

g) orice alte documente care susţin cele declarate în cerere.

Art. 14. - Direcţia regională vamală analizează cererea

depusă şi eliberează autorizaţia de „exportator autorizat”, având în vedere în special următoarele aspecte:

a) criteriul de origine aplicat;

b) existenţa unor contracte;

c) originea materiilor prime şi a materialelor folosite;

d) respectarea regulii transportului direct şi a principiului teritorialităţii.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii comune

 

Art. 15. - (1) în termen de 30 de zile de la data primirii cererii şi a documentelor conţinând datele complete, direcţia regională vamală emite autorizaţia şi o comunică exportatorului. În cazul în care dosarul nu este complet şi direcţia regională vamală solicită documente suplimentare, termenul curge de la data prezentării acestora.

(2) în situaţia în care intenţionează să ia decizia de a nu acorda autorizaţia, direcţia regională vamală comunică solicitantului, în scris, motivele ce au determinat luarea deciziei, conform prevederilor art. 22 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (Codul vamal al Uniunii), precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

(3) Solicitantului i se acordă posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere, înaintea luării unei decizii care i-ar fi nefavorabilă, în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.

(4) Dacă fie din analiza punctului de vedere al solicitantului, fie la expirarea termenului acordat, menţionat la alin. (3), direcţia regională vamală decide să nu acorde autorizaţia, aceasta comunică solicitantului motivele neacordării, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din Codul vamal al Uniunii, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16. - (1) Autorizaţia se emite conform modelului din anexa nr. 3. Fiecare direcţie regională vamală alocă numere autorizaţiilor emise în continuarea celor existente până la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice. Numărul autorizaţiei va fi înscris pe autorizaţie sub forma RO/XXXXX/ZZZ, unde „XXXXX” reprezintă codul direcţiei regionale vamale emitente, iar „777” numărul autorizaţiei. Codurile utilizate de către direcţiile regionale vamale vor fi următoarele:

a) DRVB - Direcţia Regională Vamală Bucureşti;

b) DRVBV - Direcţia Regională Vamală Braşov;

c) DRVCJ - Direcţia Regională Vamală Cluj;

d) DRVCR - Direcţia Regională Vamală Craiova;

e) DRVGL - Direcţia Regională Vamală Galaţi;

f) DRVIS - Direcţia Regională Vamală laşi;

g) DRVPL - Direcţia Regională Vamală Ploieşti;

h) DRVTM - Direcţia Regională Vamală Timişoara.

(2) Autorizaţia se emite în două exemplare. Exemplarul 1 se transmite exportatorului şi exemplarul 2 rămâne în evidenţele direcţiei regionale vamale emitente,

(3) 0 copie a autorizaţiei se transmite de emitent la Direcţia Generală a Vămilor, la celelalte direcţii regionale vamale şi la birourile vamale din raza sa teritorială de competenţă. Celelalte direcţii regionale vamale transmit, la rândul lor, o copie la birourile vamale din raza lor teritorială de competenţă.

(4) Autorizaţia eliberată pentru un exportator este valabilă şi pentru sediile secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi, cu sau fără personalitate juridică, ale acelui exportator.

(5) Autorizaţia este valabilă pentru exporturi efectuate de pe întreg teritoriul vamal al Uniunii.

Art. 17. - (1) Monitorizarea şi controlul utilizării autorizaţiei şi a respectării condiţiilor avute în vedere la autorizare se efectuează de direcţia regională vamală care a emis autorizaţia, semestrial sau ori de câte ori este necesar. Controlul este finalizat printr-o notă de constatare care se prezintă exportatorului pentru luare la cunoştinţă şi se anexează la dosarul cu documentele depuse de acesta în vederea autorizării.

(2) în situaţia în care în circulaţia mărfurilor sunt implicate birouri vamale şi unităţi ale exportatorului care se află în raza teritorială de competenţă a altor direcţii regionale vamale, acestea colaborează cu direcţia regională vamală emitentă la efectuarea controlului, atât în cazul controlului periodic, cât şi în cazul unui control ulterior.

(3) în cazul în care în urma controalelor efectuate se constată cazuri grave sau repetate de nerespectare a condiţiilor avute îh vedere la autorizare sau nerespectare a prevederilor legale referitoare la regulile de origine, direcţia regională vamală emitentă anulează autorizaţia.

Art. 18. - (1) Autorizaţia se anulează şi la cererea titularului. Anularea se notifică în scris exportatorului, Direcţiei Generale a Vămilor şi tuturor direcţiilor regionale vamale, care vor informa birourile vamale din raza teritorială de competenţă, indicând data de la care autorizaţia este anulată.

(2) Numărul unei autorizaţii anulate nu se alocă la emiterea altei autorizaţii.

Art. 19. - Modificările survenite faţă de datele înscrise în cererea de autorizare se comunică de exportator, în termen de 10 zile de la producerea acestora, direcţiei regionale vamale emitente. Direcţia regională vamală emitentă notifică direcţiilor regionale vamale şi Direcţiei Generale a Vămilor modificările survenite faţă de datele înscrise în autorizaţie. Notificările se anexează la autorizaţie.

Art. 20. - (1) în cazul în care un exportator autorizat pentru una dintre autorizaţiile prevăzute la cap. II, III şi IV doreşte autorizarea şi pentru celelalte tipuri de autorizaţie, depune o nouă cerere completată corespunzător în vederea obţinerii autorizaţiei dorite şi anexează documentele necesare. La cerere anexează şi originalul autorizaţiei în vederea efectuării completărilor corespunzătoare.

(2) Direcţia regională vamală completează autorizaţia existentă fără a emite o nouă autorizaţie.

(3) Pentru exportatorii autorizaţi înainte de 30 iunie 2011, care doresc obţinerea autorizaţiei de la cap. IV, se va înlocui formularul autorizaţiei cu formularul prevăzut în anexa nr. 3, completându-se corespunzător toate datele privind autorizaţiile deţinute Se va menţine acelaşi număr de autorizaţie.

Art. 21. - Anexele nr. 1-3 fac parte Integrantă din prezentele norme tehnice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele tehnice

 

CERERE

de eliberare a autorizaţiei de „exportator autorizat” 1

 

1. Denumirea exportatorului:

2. Adresa exportatorului:

3. Persoane de contact (se precizează numele, prenumele, funcţia şi numărul de telefon):

4. Sedii secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică - nume, adresă, telefon, numele, prenumele şi funcţia persoanei de contact

5. Tipul de autorizaţie solicitat:

 A. Autorizaţia pentru întocmirea declaraţiei pe factură la exportul de produse originare în cadrul acordurilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniune şi ţările partenere, altele decât cele menţionate la lit. B şi C.

 B. Autorizaţia pentru emitere în procedură simplificată a certificatelor A.TR. conform prevederilor Deciziei nr. 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE-Turcia

 folosind certificate vizate în avans de autoritatea vamală

 folosind ştampila proprie conform modelului prevăzut de Decizia nr. 1/2006

 C. Autorizaţia pentru emiterea declaraţiei de origine pentru produse exportate în Republica Coreea conform prevederilor Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte

6. Volumul, valoarea şi frecvenţa exporturilor efectuate în ultimele 12 luni 2:

- Cu „declaraţie pe factur㔠(sub 6.000 euro):

- volum u.m.

- valoare                                  unitate monetară

- frecvenţă                               nr. exporturi/lună

- Cu certificat de circulaţie EUR1/EUR-MED:

- volum u.m.

- valoare                                  unitate monetară

- frecvenţă                               nr. exporturi/lună

- Cu certificat de circulaţie A.TR.:

- volum u.m.

- valoare                                  unitate monetară

- frecvenţă                               nr. exporturi/lună

7. Date referitoare la produsele exportate:

a) Denumire:

b) încadrare tarifară:

c) Criteriul de origine avut în vedere 3:

d) Produsele exportate sunt:

- Producţie proprie 

- Achiziţionate de la alţi producători 

- Achiziţionate de la alţi comercianţi 

8. Date referitoare la materiile prime utilizate3:

a) Materiale originare importate cu dovezi de origine 

- Denumire:

- încadrare tarifară:

b) Materiale neoriginare importate 

- Denumire:

- încadrare tarifară:

c) Materiale achiziţionate din statele membre 

(se anexează declaraţiile furnizorilor)

9. Criteriul de origine aplicat produselor finite exportate3:

- produse obţinute în întregime 

- produse suficient transformate 

(în sensul prevederilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniune şi ţările partenere)

- cumul de origine 

10. Ţările sau grupurile de ţări în care sunt exportate produsele

11. Contracte în baza cărora sunt sau vor fi realizate exporturile (se menţionează partenerul extern, numărul şi durata contractului)

12. Documente anexate4:

13. Declar pe propria răspundere că datele cuprinse în prezenta cerere sunt reale, că nu am comis infracţiuni sau după caz, încălcări repetate ale legislaţiei vamale şi nu avem debite faţă de autoritatea vamală. Ne obligăm să comunicăm autorităţii vamale, în termen de 10 zile, orice modificare survenită faţă de datele înscrise în prezenta cerere.

 

Numele, prenumele, funcţia

...........................................................

Semnătura

...........................................................

 


1 Dacă spaţiul disponibil pe cerere este insuficient, la prezenta cerere se pot anexa file suplimentare.

2 Nu se completează pentru autorizaţia de la pct. 5 lit. C.

3 Nu se completează pentru autorizaţia de la pct. 5 lit. B.

4 Se menţionează datele de identificare ale documentului anexat (denumire, dată, număr, serie etc.). Vor fi anexate următoarele documente:

- actul constitutiv al societăţii:

- certificatul de înmatriculare în registrul comerţului;

- contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare; descrierea procesului tehnologic de obţinere a produselor finite:

- structura de preţ a produsului finit (în cazul în care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare şi regula de origine este una valorică);

- liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime şi materialele efectiv folosite (cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară) la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distincţie clară între materialele originare, neoriginare şi cele achiziţionate de pe piaţa internă;

- copiile documentelor care au însoţit la import materialele folosite la obţinerea produselor finite exportate - pentru operaţiuni derulate 1h ultimele 12 luni (De exemplu: declaraţie vamală, dovada de origine - dacă este cazul, factura aferentă, listă de colisaj, document de transport, certificat de nonmanipulare - dacă este cazul etc.); acestea nu sunt necesare pentru autorizaţia de la pct. 5 lit. C;

- copiile documentelor care însoţesc la export produsele finite - pentru operaţiuni derulate îh ultimele 12 luni, care lichidează operaţiunile de import corespunzătoare (De exemplu: declaraţie vamală, dovada de origine - dacă este cazul, factura aferentă, listă de colisaj, document de transport, certificat de nonmanipulare - dacă este cazul, declaraţia furnizorului etc.), precum şi copii ale documentelor privind plata taxelor vamale aferente materiilor prime neoriginare conform prevederilor regulii non-drawback; acestea nu sunt necesare pentru autorizaţia de la pct. 5 lit. C;

- orice alte documente care susţin cele declarate în cerere.

 

NOTĂ:

Toate rubricile cererii sunt obligatorii, dacă nu se menţionează altfel; casetele se bifează doar dacă este cazul.

 

ANEXA Nr. 2

la normele tehnice

 

Ştampila menţionată la art. 9 din normele tehnice folosită pentru vizarea certificatelor A.TR. conform Deciziei nr. 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE-Turcia

 

30 mm

30 mm

RO

A.TR.

(Nr. Autorizaţie)

 

 

ANEXA Nr. 3

la normale tehnice

 

 

Antetul oficial al direcţiei regionale vamale emitente

 

 

AUTORIZAŢIE

Nr. RO/ ............................./............................

 

Societatea*

este autorizată pentru (se bifează caseta corespunzătoare):

 A. Întocmirea declaraţiei pe factură şi a declaraţiei pe factură EUR-MED conform prevederilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniune şi ţările partenere

Data ...........................................................

Semnătura şi ştampila ...........................................................

 

 B. Emiterea În procedură simplificată a certificatelor A TR. conform prevederilor Deciziei nr. 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE - Turcia

- folosind certificate vizate în avans de Biroul vamal....

- folosind ştampila proprie conform modelului prevăzut de Decizia nr.1/2006

Data ...........................................................

Semnătura şi ştampila ...........................................................

 

 C. Emiterea declaraţiei de origine pentru produse exportate în Republica Coreea conform prevederilor Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte.

Data ...........................................................

Semnătura şi ştampila ...........................................................

 

Declaraţia pe factură/declaraţia pe factură EUR-MED/declaraţia de origine, al cărei text este prezentat mai jos, trebuie Să fie întocmită în conformitate cu notele de subsol. Nu este necesar ca aceste note să fie reproduse.

Declaraţia pe factură/Declaraţia de origine

Exportatorul produselor care fac obiectul acestui document (Autorizaţia vamală nr. ......1) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ...... 2.

...........................................................

(locul şi data) 3

 

Declaraţia pe factură EUR-MED

 

Exportatorul produselor care fac obiectul acestui document (Autorizaţia vamală nr. ....1) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ....2.

 cumulation applied with ........................................................... (numele tării sau ţărilor)

 no cumulation applied 4

...........................................................

(locul şi data) 3

 


* Se completează numele şi adresa sediului principal, precum şi numele şi adresele sediilor secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, codul unic de înmatriculare în registrul comerţului.

Dacă spaţiul nu este suficient se va adăuga 0 filă nouă la autorizaţie care să cuprindă informaţii privind numele şi adresele sediilor secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică.

1 Numărul autorizaţiei exportatorului autorizat trebuie completat îh acest spaţiu.

2 Se indică originea produselor.

3 Aceste indicaţii se pot omite dacă informaţia există în documentul propriu-zis.

4 Se bifează caseta corespunzătoare.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind solicitarea, emiterea şi punerea în aplicare a deciziilor privind informaţiile de origine obligatorii în România

 

Având în vedere prevederile art. 33 şi 34 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (Codul vamal al Uniunii) şi ale art. 19-22 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii,

ţinând seama de prevederile art. 16,18,19,22 şi 23 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii,

în temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind solicitarea, emiterea şi punerea în aplicare a deciziilor privind informaţiile de origine obligatorii în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sub rezerva art. 34 din Codul vamal al Uniunii, deciziile privind informaţiile de origine obligatorii care sunt deja în vigoare la 1 mai 2016 rămân valabile pentru perioada de timp

prevăzută pentru respectivele decizii O astfel de decizie este obligatorie începând cu 1 mai 2016 atât pentru autorităţile vamale, cât şi pentru titularul deciziei.

Art. 3. - Direcţia Generală a Vămilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2016.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 13 aprilie 2016.

Nr. 1.192.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

privind solicitarea, emiterea şi punerea în aplicare a deciziilor privind informaţiile de origine obligatorii în România

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prevederile prezentelor norme tehnice sunt aplicabile la solicitarea, emiterea şi punerea în aplicare a deciziilor privind informaţiile de origine obligatorii în România.

Art. 2. - În sensul prezentelor norme tehnice, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) IOO - informaţie de origine obligatorie;

b) EORI - numărul de înregistrare şi de identificare a operatorilor economici;

c) TARIC-RO - bază de date care conţine atât măsuri tarifare şi netarifare unionale, cât şi naţionale, aplicabile la efectuarea operaţiunilor de import şi export;

d) taxe la import şi alte taxe - taxe vamale şi alte măsuri tarifare prevăzute la import de legislaţia agricolă sau comercială ori de alte dispoziţii ale Uniunii, taxa pe valoarea adăugată şi accizele datorate la importul mărfurilor.

Art. 3. - Cererea pentru emiterea unei decizii privind IOO, întocmită în conformitate cu cerinţele în materie de date prevăzute în titlurile I şi III din anexa Ala Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 se comunică pe suport hârtie Direcţiei Generale a Vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 4. - (1) Decizia privind IOO emisă de Direcţia Generală a Vămilor se redactează folosind formularul prevăzut în anexa 12-02 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 şi se comunică titularului pe suport hârtie.

(2) Orice eveniment ulterior care ar putea afecta cererea sau decizia iniţială se comunică pe suport hârtie între solicitantul, respectiv titularul deciziei privind IOO şi Direcţia Generală a Vămilor.

 

CAPITOLUL II

Condiţiile pentru acceptarea cererii pentru emiterea unei decizii privind IOO

 

Art. 5. - Cererea pentru emiterea unei decizii privind IOO este acceptată de Direcţia Generală a Vămilor dacă sunt respectate prevederile art. 33 alin. (1) din Codul vamal al Uniunii, art. 11 şi art. 19 alin. (1) şi (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, art. 16 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 şi în condiţiile următoare:

a) solicitantul şi, dacă este cazul, reprezentantul acestuia sunt înregistraţi în conformitate cu art. 9 din Codul vamal al Uniunii şi numărul EORI este indicat în cerere;

b) cererea este formulată în limba română;

c) în situaţia în care solicitantul este reprezentat conform art. 18 şi 19 din Codul vamal al Uniunii, cererea este însoţită de un exemplar ai contractului respectiv, o procură sau orice alt document care atestă împuternicirea pentru statutul de reprezentant vamal.

Art. 6. - Cererea pentru emiterea unei decizii privind IOO se datează şi se semnează de persoana care o depune, precizându-se funcţia deţinută de semnatar. Prin semnarea şi depunerea cererii se consideră că solicitantul este de acord ca toate datele din decizie, inclusiv fotografii, imagini şi broşuri, cu excepţia informaţiilor confidenţiale, să fie făcute publice pe site-ul internet al Comisiei.

 

CAPITOLUL III

Termene pentru luarea unei decizii privind IOO

 

Art. 7. - În termen de 30 de zile de la data primirii, Direcţia Generală a Vămilor comunică solicitantului faptul că cererea a fost acceptată sau condiţiile care nu sunt întrunite pentru acceptarea acesteia. În situaţia din urmă, un nou termen de 30 de zile curge de la data la care solicitantul comunică informaţiile necesare pentru ca cererea să fie acceptată.

Art. 8. - (1) Direcţia Generală a Vămilor comunică solicitantului decizia privind IOO în termen de 120 de zile de la data la care cererea a fost acceptată.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte corespunzător prevederilor art. 13 şi 20 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 în situaţiile în care Direcţia Generală a Vămilor:

a) constată că este necesar ca solicitantul să furnizeze informaţii suplimentare pentru luarea unei decizii;

b) constată că pentru luarea deciziei este necesară consultarea unei autorităţi competente din alt stat membru;

c) dispune efectuarea sau este informată de unităţile din subordine sau de alte autorităţi competente că sunt efectuate investigaţii, ca urmare a existenţei unor motive serioase de suspectare a încălcării legislaţiei vamale;

d) este notificată de Comisia Europeană cu privire la suspendarea procesului de luare a deciziilor IOO.

(3) Solicitantul este informat de Direcţia Generală a Vămilor cu privire la prelungirea termenului pentru luarea unei decizii în termen de 30 de zile de la data constatării uneia din situaţiile prevăzute la alin. (2). Informarea conţine motivele prelungirii termenului, cu excepţia situaţiei în care divulgarea motivului prevăzut la alin. (2) lit. c) ar putea compromite investigaţiile.

 

CAPITOLUL IV

Emiterea şi punerea în aplicare a deciziei privind IOO

 

Art. 9. - (1) Direcţia Generală a Vămilor emite decizia privind IOO în conformitate cu cerinţele în materie de date prevăzute în titlurile I şi II din anexa A la Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.

(2) Mărfurile trebuie descrise în decizia privind IOO cu suficiente detalii pentru a permite recunoaşterea lor fără niciun dubiu şi stabilirea cu uşurinţă a unei legături între acestea şi mărfurile prezentate pentru vămuire, în scopul facilitării şi simplificării controlului vamal.

Art. 10. - Sub rezerva art. 34 din Codul vamal al Uniunii, decizia privind IOO este valabilă pe o perioadă de trei ani de la data de începere a valabilităţii indicată în decizie.

Art. 11 - Pentru punerea în aplicare a unei decizii IOO în cadrul unui regim vamal, aceasta se ataşează la declaraţia vamală întocmită pentru mărfurile care fac obiectul formalităţilor vamale. În caseta 44 a declaraţiei vamale se menţionează:

a) codul de document atribuit deciziei privind IOO în baza de date TARIC-RO;

b) numărului de referinţă al deciziei privind IOO.

 

CAPITOLUL V

Utilizarea prelungită a deciziei privind IOO

 

Art. 12. - (1) în cazul în care Direcţia Generală a Vămilor decide, în urma cererii formulate de titular şi în condiţiile şi termenele prevăzute la art. 34 alin. (9) din Codul vamal ăl Uniunii, să acorde o perioadă de utilizare prelungită a unei decizii privind IOO care a fost revocată sau care a încetat să mai fie valabilă, notifică titularului o nouă decizie de utilizare prelungită a deciziei privind IOO în care sunt indicate, în plus sau diferit faţă de decizia privind IOO iniţială:

a) data de sfârşit a perioadei de utilizare prelungită;

b) data şi numărul de înregistrare al cererii prin care se solicită utilizarea prelungită;

c) locul şi data emiterii deciziei de utilizare prelungită a deciziei privind IOO.

(2) Modelul notificării este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme tehnice.

(3) în notificarea privind emiterea deciziei de utilizare prelungită a deciziei privind IOO, al cărei model este prevăzut în anexă, Direcţia Generală a Vămilor indică:

a) titularul deciziei de utilizare prelungită a deciziei privind IOO;

b) numărul de referinţă a deciziei de utilizare prelungită a deciziei privind IOO;

c) data de sfârşit a valabilităţii deciziei privind IOO iniţială;

d) data de sfârşit a perioadei de utilizare prelungită;

e) cantitatea maximă de mărfuri care poate fi vămuită în perioada de utilizare prelungită;

f) statul membru sau statele membre în care mărfurile pot fi vămuite în perioada de utilizare prelungită;

g) codul de document atribuit notificării în baza de date TARIC-RO.

(4) Pentru punerea în aplicare a unei decizii de utilizare prelungită a deciziei privind IOO în cadrul unui regim vamal, aceasta se ataşează la declaraţia vamală. În caseta 44 a declaraţiei vamale se menţionează:

a) codul de document atribuit deciziei de utilizare prelungită a deciziei privind IOO şi codul de document atribuit notificării în baza de date TARIC-RO;

b) numărul de referinţă al deciziei de utilizare prelungită a deciziei privind IOO şi numărul de înregistrare la Direcţia Generală a Vămilor al notificării.

(5) Biroul vamal la care se prezintă o decizie de utilizare prelungită a deciziei privind IOO ia următoarele măsuri:

a) operează pe versoul notificării referinţele declaraţiei vamale şi cantitatea înscrisă în aceasta pentru care s-a acordat utilizarea prelungită;

b) în situaţia în care decizia de utilizare prelungită a deciziei privind IOO este emisă de Direcţia Generală a Vămilor şi este valabilă şi pe teritoriul altor state membre sau este emisă de o autoritate vamală din alt stat membru şi este valabilă şi pe teritoriul României, ia măsurile necesare, dacă este cazul, de constituire a unei garanţii. Garanţia se constituie în cazul în care taxele la import şi alte taxe prevăzute pentru ţara din care sunt originare în prezent mărfurile sunt mai mari decât taxele la import şi alte taxe prevăzute pentru ţara de origine indicată în decizia de utilizare prelungită a deciziei privind IOO. Cuantumul garanţiei este egal cu diferenţa acestor taxe;

c) informează de îndată Direcţia Generală a Vămilor cu privire la titularul deciziei şi cantitatea de mărfuri înscrisă în declaraţia vamală, furnizând, atunci când este cazul, şi o copie a deciziei de utilizare prelungită a deciziei privind IOO emisă de o autoritate vamală din alt stat membru şi valabilă pe teritoriul României;

d) ia măsurile necesare de regularizare a situaţiei cu privire la garanţia constituită potrivit lit. b), de îndată şi în conformitate cu răspunsul comunicat de Direcţia Generală a Vămilor în urma informării sale potrivit lit. c).

(6) Direcţia Generală a Vămilor, ca urmare a informării sale de către biroul vamal, potrivit alin. (5) lit. c), ia următoarele măsuri:

a) iniţiază de îndată procedura de consultare a autorităţilor vamale competente din statele membre în care este emisă şi/sau valabilă decizia de utilizare prelungită a deciziei privind IOO, informându-le cu privire la cantitatea utilizată în declaraţia vamală şi solicitând informaţii cu privire la existenţa disponibilului cantităţii utilizate şi la dreptul titularului de a utiliza decizia pe teritoriul României;

b) informează biroul vamal cu privire la dreptul titularului de a utiliza prelungit decizia privind IOO, în conformitate şi de îndată ce primeşte răspunsul autorităţilor consultate.

 

CAPITOLUL VI

Verificarea respectării caracterului obligatoriu al deciziilor privind IOO

 

Art. 13. - Verificarea respectării caracterului obligatoriu al deciziilor privind IOO şi al deciziilor de utilizare prelungită a deciziilor privind IOO se efectuează periodic de Direcţia Generală a Vămilor. Rezultatele verificării sunt luate în considerare în cadrul activităţii de control ulterior acordării liberului de vamă, în conformitate cu art. 48 din Codul vamal al Uniunii.

Art. 14. - În scopul verificării utilizării prelungite, titularii deciziilor de utilizare prelungită a deciziilor privind IOO emise de Direcţia Generală a Vămilor transmit acesteia, în termen de 10 zile de la data de sfârşit a valabilităţii acestora, următoarele informaţii:

a) numărul de referinţă al deciziei de utilizare prelungită a deciziei privind IOO;

b) statele membre în care au beneficiat de utilizarea prelungită a deciziei;

c) numărul de referinţă al declaraţiilor vamale aferente mărfurilor care au beneficiat de utilizarea prelungită a deciziei;

d) cantităţile utilizate corespunzător fiecărei declaraţii vamale.

 

CAPITOLUL VII

Dreptul la o cale de atac

 

Art. 15. - (1) împotriva deciziei privind IOO, titularul acesteia poate introduce o acţiune în contencios administrativ, cu respectarea procedurii prealabile la Direcţia Generală a Vămilor, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care solicitantul a depus o cerere pentru a obţine o decizie privind IOO şi nu a obţinut o decizie privind cererea respectivă în termenul legal.

 

ANEXĂ

la normele tehnice

 

 

Antetul oficial al Direcţiei Generale

 

 

Nr. înregistrare ........ /data .............

 

 

NOTIFICARE

privind emiterea deciziei de utilizare prelungită a deciziei privind IOO

 

Titularul deciziei de utilizare prelungită a deciziei privind IOO

 

Numărul de referinţă al deciziei de utilizare prelungită a deciziei privind IOO

 

Data de sfârşit a valabilităţii deciziei privind IOO iniţială

 

Data de sfârşit a perioadei de utilizare prelungită

 

Cantitatea maximă de mărfuri care poate fi vămuită în perioada de utilizare prelungită1

 

Statul membru sau statele membre în care mărfurile pot fi vămuite în perioada de utilizare prelungită

 

Codul de document atribuit notificării în baza de date TARIC-RO

 

 

NOTĂ:

Împotriva deciziei de utilizare prelungită a deciziei privind IOO, titularul acesteia poate introduce o acţiune în contencios administrativ, cu respectarea procedurii prealabile la Direcţia Generală a Vămilor, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Numele şi funcţia persoanei care semnează

...........................................................

Semnătură şi ştampilă

...........................................................

 

1 Cantităţile de mărfuri pentru care se efectuează formalităţi vamale se înscriu pe versoul notificării de biroul vamal competent pentru plasarea mărfurilor sub regim vamal.

 

Nr. crt.

Declaraţia vamală

Viza biroului vamal

Observaţii

MRN

Data

Statul membru

Cantitate declarată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.