MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 320/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 320         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 26 aprilie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

145. - Decizie privind eliberarea domnului Andrei Butaru din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

146. - Decizie privind eliberarea doamnei Lenuţa Ichim din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

147. - Decizie privind numirea domnului Radu Roatiş Cheţan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

148. - Decizie privind numirea domnului Andrei Butaru în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

73. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 65/2014 pentru stabilirea Procedurii de căutare şi de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum şi a elementelor acestor date

 

75. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru stabilirea formei şi conţinutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră

 

533. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate”

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

139. - Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, precum şi pentru anumite boli cronice, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Macedonenilor din România - A.M.R

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Andrei Butaru din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

Având în vedere Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 2.306 din 21 aprilie 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului sub nr. 5/2.555 din 21 aprilie 2016,

în temeiul art. 15 lit. a) şi al ari 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6ź alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,

aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Andrei Butaru se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 26 aprilie 2016.

Nr. 145.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Lenuţa Ichim din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

Având în vedere Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 2.306 din 21 aprilie 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului sub nr. 5/2.555 din 21 aprilie 2016,

în temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 66 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Lenuţa Ichim se eliberează din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 26 aprilie 2016.

Nr. 146.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Radu Roatiş Cheţan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

Având în vedere Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 2.306 din 21 aprilie 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului sub nr. 5/2.555 din 21 aprilie 2016,

în temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 68 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Radu Roatiş Cheţan se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 26 aprilie 2016.

Nr. 147.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Andrei Butaru în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

Având în vedere Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 2.306 din 21 aprilie 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului sub nr. 5/2.555 din 21 aprilie 2016,

în temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 66 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Andrei Butaru se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 26 aprilie 2016.

Nr. 148.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 65/2014 pentru stabilirea Procedurii de căutare şi de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum şi a elementelor acestor date

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 65/2014 pentru stabilirea Procedurii de căutare şi de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum şi a elementelor acestor date, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 7 mai 2014, se modifică după cum urmează:

1. Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene va avea următorul cuprins:

Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională prevederile art. 4 alin. (1) teza a doua, alin. (3) teza a două şi alin. (4) şi ale anexei I la Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 68 din 13 martie 2015, şi creează cadrul juridic necesar aplicării pct. 2 şi 3 din cap. 3 al anexei la Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 6 august 2008.”

2. În anexă, la articolul 1, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Prezenta procedură se aplică în mod corespunzător şi în situaţia căutării şi furnizării datelor privind înmatricularea vehiculelor în relaţia cu un stat terţ în baza şi în condiţiile acordului încheiat de statul terţ cu Uniunea Europeană în vederea participării la schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor potrivit Directivei (UE) 2015/413 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, de la momentul intrării în vigoare a acestui acord.”

3. În anexă, la articolul 2 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) componenta naţională a platformei informatice EUCARIS - aplicaţie a platformei informatice EUCARIS destinată realizării schimbului de date privind înmatricularea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2015/413 şi administrată, la nivel naţional, de DRPCIV;”.

4. Anexa nr. 3 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial ai României, Partea I.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 65/2014 pentru stabilirea Procedurii de căutare şi de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum şi a elementelor acestor date, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l/nr. 334 din 7 mai 2014, cu modificările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 22 aprilie 2016.

Nr. 73.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la procedură)

 

FORMATUL DE INTEROGARE

a datelor de către personalul poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române şi al Poliţiei de Frontieră Române

 

Elementul interogării

O/F

Tip/Număr de caractere

Descriere/Observaţii

Date privind vehiculul

O

AN 1-50

Se completează automat de către aplicaţia informatică.

Statul membru de înmatriculare

O

Enum

Selectabil dintr-o listă, care conţine codul de stat şi denumirea în clar.

Identificator unic al căutării

O

AN 1-36

Editabil sau generat de sistem prin bifarea în ecran a căsuţei „Generare identificator căutare”

Numărul de înmatriculare

O

AN 1-15

Cod armonizat (A), potrivit abrevierii prevăzute de Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule

Numărul de înmatriculare, partea a doua

F

AN 1-15

Aplicabil doar când statul selectat este Germania, caz în care completarea este obligatorie

Date privind încălcarea

O

AN 1-50

Se completează automat de către aplicaţia informatică.

Statul membru în care s-a săvârşit încălcarea

O

Enum

Se completează automat de către aplicaţia informatică.

Data de referinţă a încălcării

O

Dată

Format „AAAA-LL-ZZ” sau dată cu denominarea fusului orar, de exemplu UTC „CCYY-MM-DDZ”, sau data locală la care se adaugă diferenţa orară faţă de UTC: XCYY-MM-DD±nn.nn”

Ora de referinţă a încălcării

O

Timp

Format UTC: „hh:mm:ssZ” sau „hh:mm:ssZ” sau „hh:mm:ss ± 00.00”

Scopul căutării

O

Enum

Codul încălcării selectabil dintr-o listă, în funcţie de tipul acesteia. Valorile permise sunt:

1 = exces de viteză;

2 = conducerea sub influenţa alcoolului;

3 = nefolosirea centurii de siguranţă;

4 = nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului;

5 - utilizarea unei benzi interzise;

10 = conducerea sub influenţa substanţelor psihoactive;

11 = nefolosirea căştii de protecţie;

12 = utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau a altui dispozitiv de comunicare în timpul conducerii.

Denumirea autorităţii competente

O

AN 1-50

Se completează automat în funcţie de setările utilizatorului. În caz contrar se introduce din tastatură.

 

Abrevieri:

O = obligatoriu, în cazul în care informaţia este disponibilă în sistemul de evidenţă aparţinând statului membru, altul decât România;

F = facultativ;

AN = alfanumeric;

Enum = listă de valori selectabile.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru stabilirea formei şi conţinutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră

 

În temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, prevăzută de Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Forma şi conţinutul scrisorii de informare menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 53/2014 pentru stabilirea formei şi conţinutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 11 aprilie 2014.

*

Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională anexa II la Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 68 din 13 martie 2015.

 

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 22 aprilie 2016.

Nr. 75.

 

ANEXĂ

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul General al Poliţiei

Sediu ................................................................

Tel ............................., fax .............................,

E-mail ..............................................................

Nr. dosar ............

 

SCRISOARE DE INFORMARE

privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră săvârşită pe teritoriul României

 

DESTINATAR

 

Numele şi prenumele/Denumirea ......................................................................................................

Adresa ............................................................................................................................................

La data de .........................., ora ..............., locul ............................................, poliţia rutieră/politia de frontieră .................................... a constatat o încălcare a normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră săvârşită de către conducătorul vehiculului cu numărul de înmatriculare ..........................

Detalii referitoare la încălcare:

- vehiculul marca .........................., modelul .........................., numărul de înmatriculare .........................., statul membru de înmatriculare ..........................;

- încălcarea .........................................................constând în .........................................................;

- proba faptei este înregistrarea efectuată cu dispozitivul tip .........................., marca .........................., model .........................., număr de identificare .........................., verificat metrologic până la data de ..........................;

-  dispozitivul a indicat o valoare a vitezei de deplasare de .......................... pe segmentul de drum pe care viteza maxim admisă, raportată la categoria de vehicul, este de ..........................;

-  dispozitivul a indicat o valoare/a înregistrat ...............................................................................

 

Întrucât:

 dumneavoastră sunteţi înregistrat în calitate de titular al certificatului de înmatriculare al vehiculului sus-menţionat;

 aţi fost indicat de deţinătorul certificatului de înmatriculare al vehiculului sus-menţionat ca fiind persoana care a condus vehiculul respectiv în momentul săvârşirii încălcării,

vă informăm că încălcarea săvârşită constituie:

-  contravenţia prevăzută de art. ...... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia ............................................................................................................................

Încălcarea este sancţionată potrivit art. ......, din acest act normativ;

-  contravenţia prevăzută de art. ...... din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002

privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia

încălcarea este sancţionată potrivit art. din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;

-  infracţiunea prevăzută şi sancţionată de art. din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,

publicată în Monitorul Oficial al României, Cartea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia

.....................................................................................................................................................

iar sancţiunile aplicabile pentru încălcarea săvârşită sunt:

 amenda contravenţională în valoare de .......................... lei

si  aplicarea a ...... puncte penalizare/ suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de zile ...... pe teritoriul României;

 ..................................................................................................................................................

Aveţi posibilitatea de a achita jumătate din minimul amenzii contravenţionale prevăzute de lege pentru încălcare, respectiv

suma de .......................... lei, în contul deschis la  activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică

a Municipiului Bucureşti/ .......................... şi de a ne informa prin transmiterea dovezii de plată până la expirarea termenului de

returnare a formularului de răspuns, anexat (cu titlu de informare, vă comunicăm faptul că valoarea estimată a amenzii contravenţionale stabilită în lei este de aproximativ .... euro).

În cazul în care faceţi dovada achitării amenzii contravenţionale, procedura de sancţionare se închide prin întocmirea, în cauză, a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, ce vi se va înmâna sau comunica la adresa de corespondenţă la care aţi primit acest document ori, după caz, la adresa comunicată prin formularul de răspuns.

În context vă solicităm să completaţi formularul de răspuns şi să îl trimiteţi către autoritatea menţionată în antet.

Prezenta scrisoare de informare nu produce efecte juridice,

INFORMAŢII REFERITOARE LA PROCEDURĂ

Prezenta scrisoare de informare este supusă regimului juridic prevăzut de dreptul intern al statului român.

Procedurile referitoare la scrisoarea de informare şi iniţierea demersurilor legale pentru constatarea faptelor sunt realizate de către .........................., cu sediul în ..........................,

Termen de plată a amenzii ..........................

Dacă fapta constituie contravenţie, în situaţia în care se achită amenda contravenţională şi este transmisă dovada de plată, procedura se închide prin întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii şi comunicarea acestuia către dumneavoastră prin una din modalităţile indicate anterior.

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se întocmeşte de poliţia rutieră/poliţia de frontieră care a constatat încălcarea fără a fi necesară desfăşurarea unei alte activităţi judiciare sau iniţierea unei proceduri în faţa unei instanţe de judecată.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere, în scris, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost Săvârşită contravenţia, respectiv ..........................,, cu sediul în ..........................,

Plângerea suspendă executarea şi se soluţionează cu precădere de către instanţa de judecată. Pentru plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, pentru recursul formulat împotriva hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat plângerea, precum şi pentru orice alte cereri incidente se percep taxele judiciare de timbru prevăzute de lege.

Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror altor persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.

Procedura în faţa instanţei de judecată se desfăşoară în limba română şi este prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Codul de procedură civilă al României.

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii devine titlu executoriu în termen de 15 zile de la înmânare/comunicare dacă nu este contestat la instanţa de judecată competentă. Vă informăm că, în caz de neplată a amenzii până la expirarea acestui termen, vor fi declanşate procedurile de executare silită conform legislaţiei române.

Sancţiunile aplicate prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se înscriu în evidenţa abaterilor conducătorilor de autovehicule. În situaţia în care a fost dispusă suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe perioada comunicată nu aveţi dreptul de a conduce autovehicule pe teritoriul României, în caz contrar fapta urmând a fi urmărită ca infracţiune şi supusă regimului juridic prevăzut de Codul penai şi Codul de procedură penală din România.

În situaţia în care datele furnizate referitoare la încălcare nu sunt suficiente, aveţi posibilitatea solicitării unor date suplimentare, o singură dată, în termen de 15 zile de la primirea scrisorii de informare. Procedura de solicitare, respectiv de comunicare a datelor suplimentare nu prelungeşte termenul de răspuns la scrisoarea de informare.

Executarea sancţiunilor aplicate se face în conformitate cu prevederile legislaţiei române şi/sau europene în vigoare, ale acordurilor sau tratatelor la care România este parte.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în limitele prevăzute de dispoziţiile cuprinse în:

- Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune

Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 68 din 13 martie 2015;

- Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Afacerilor Interne în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 12 iulie 2012.

Dreptul de acces la date

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, răspunsul la solicitare urmând a fi emis în cel mult 60 de zile de la data primirii cererii întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate menţiona dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi inclusiv o adresă de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Aveţi posibilitatea:

- de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal păstrat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal;

- de a înainta plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal;

- de a vă adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Dreptul de intervenţie asupra datelor

în măsura în care datele vizate nu sunt corecte, aveţi dreptul de a interveni asupra acestora, în condiţiile prevăzute de art. 14 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Termenul de stocare pentru datele prelucrate este de 5 ani. Termenul începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care datele au fost colectate.

 

 

ANEXĂ

la scrisoarea de informare

 

FORMULAR DE RĂSPUNS

(A se completa cu majuscule, de tipar, de către destinatar.)

 

A. Identitatea conducătorului auto:

- Numele: .........................., prenumele: ..........................

- Data naşterii: .........................., şi locul naşterii: ..........................,

- Adresa ..........................,

- Numărul permisului de conducere eliberat la .......................... (data), la .......................... (locul),

Sau numărul de identificare a persoanei ..........................,

B. Listă de întrebări

1. Vehiculul marca .........................., având numărul de înmatriculare .......................... este înmatriculat pe numele dumneavoastră?

da/ nu

Dacă nu, titularul certificatului de înmatriculare este .......................... (numele şi prenumele)

cu adresa ..........................

2. Recunoaşteţi că aţi condus vehiculul la momentul săvârşirii încălcării, respectiv că aţi săvârşit încălcarea?  da/  nu

3. În situaţia în care nu recunoaşteţi, motivaţi:

 nu am condus vehiculul la momentul respectiv, conducătorul acestuia fiind:

numele .........................., prenumele ..........................,

data şi tocul naşterii ..........................,

adresa ..........................,

Dacă sunt disponibile, date privind permisul de conducere, respectiv numărul ..........................

data .......................... (eliberării) şi locul .......................... (eliberării)

 vehiculul respectiv nu îmi aparţine sau/ nu mai este al meu, noul proprietar/deţinător fiind:

numele .........................., prenumele ..........................

data şi locul naşterii .........................., adresa ..........................              

 vehiculul a fost identificat greşit întrucât ..........................

 s-a produs o eroare de identificare în privinţa mea întrucât ..........................

 alte motive

În cazul în care faceţi dovada achitării amenzii contravenţionale, procedura de sancţionare se închide prin întocmirea, în cauză, a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, ce vi se va înmâna sau comunica, la solicitarea dumneavoastră, la:

-  adresa de corespondenţă la care aţi primit acest document;

-  telefax la numărul ..........................;

-  adresa de poştă electronică (e-mail) ..........................;

-  alte mijloace ce asigură transmiterea documentului şi confirmarea de primire ..........................

Sunteţi rugat să trimiteţi formularul completat, în termen de zile ........ de la primirea prezentei scrisori de informare

(eventual însoţit de dovada de plată care atestă achitarea amenzii), către autoritatea menţionată în antetul scrisorii de informare.

 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Dezvoltare locală integrată (DLI360°) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate”

 

Având în vedere:

- Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

- Avizul Consiliului Concurenţei nr. 5.627 din 16 aprilie 2016,

în temeiul art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă schema de ajutor de minimis „Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate”, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia generală programe capital uman, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Carmen Aura Răducu

 

Bucureşti, 20 aprilie 2016.

Nr. 533.

 

ANEXĂ

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

„Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii roma”

 

I. Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, denumit㠄Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate”.

(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013.

(3) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

(4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

II. Baza legală

Art. 2. - Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:

1. Programul operaţional Capital uman 2014-2020;

2. legislaţia comunitară şi naţională aplicabilă.

III. Definiţii

Art. 3. - În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

1. administrator al schemei de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POCU sau prin organismele intermediare pentru POCU;

2. furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru POCU;

3. Întreprinderea, în contextul prezentei scheme, reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică şi care e constituită conform Legii societăţilor nr. 31/19901, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;

5. rata de actualizare - rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe internet;

6. produse agricole - înseamnă produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultura prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;

7. prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

8. comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar Către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;

9. angajator - întreprindere/persoană juridică cu scop lucrativ/patrimonial care acţionează în calitate de beneficiar al schemei de ajutor de minimis;

10. IMM- Întreprindere care îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;

11. beneficiar al finanţării nerambursabile - entitate publică sau privată, aşa cum este definită în cadrul Ghidului solicitantului - Condiţii specifice „Dezvoltare locală integrată (DLI360°) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome”, care implementează un proiect integrat finanţat prin axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.1 al POCU, proiect în cadrul căruia se atribuie ajutoare de minimis către întreprinderi sau pentru înfiinţarea de start-upuri. În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Condiţii specifice „Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome”, beneficiarii finanţării nerambursabile pot fi:

- autorităţile publice locale cu responsabilităţi în domeniu, în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă 2 pentru acţiunile selectate;

- ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă 3 pentru acţiunile selectate;

12. beneficiar de ajutor de minimis - întreprindere care beneficiază, în cadrul unui proiect finanţat prin axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.1 al POCU, de ajutor de minimis, fie pentru angajare de persoane şi/sau pentru susţinerea de programe de ucenicie şi stagii, fie pentru înfiinţarea de start-upuri în cadrul unor măsuri de antreprenoriat;

13. contract de finanţare - actul juridic semnat între AM/OI POCU, pe de o parte, şi beneficiarul finanţării nerambursabile, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor în cadrul POCU;

14. contractul de subvenţie - actul juridic semnat între beneficiarul finanţării nerambursabile şi beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării măsurilor finanţate prin prezenta schemă de ajutor de minimis.

IV. Obiectivul schemei

Art. 4. - Obiectivul prezentei scheme îl constituie sprijinul pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii, precum şi pentru participarea la programe de ucenicie şi stagii a persoanelor din cadrul comunităţilor marginalizate rome, prin subvenţionarea locurilor de muncă/de ucenicie/de stagiu, şi sprijinul pentru susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţilor marginalizate rome, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi.

V. Domeniul de aplicare

Art. 5. - (1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor care beneficiază de măsurile de ocupare finanţate în cadrul obiectivului specific 4.1 al POCU „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate”. Măsurile de ocupare menţionate presupun:

- acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru susţinerea accesului şi/sau menţinerii pe piaţa muncii a persoanelor din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin: participarea la programe de ucenicie 4 la locul de muncă, participarea la programe de stagii 5 pentru absolvenţii de învăţământ superior, subvenţionarea angajatorilor 6 pentru angajarea persoanelor din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome;

- susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont propriu, prin acordarea de subvenţii (microgranturi) persoanelor din grupul-ţintă pentru înfiinţarea de afaceri.

(2) Prezenta schemă de minimis nu se aplică pentru:

a) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 17 din 21 ianuarie 2000;

b) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul CE;

c) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transformării şi comercializării produselor agricole, prevăzute în anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:

- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;

- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producători primari;

d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate;

f) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

VI. Condiţii de eligibilitate pentru activităţi

Art. 6. - Activităţile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt definite în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice „Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014- 2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.1, respectiv:

a) acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru susţinerea accesului şi/sau menţinerii pe piaţa muncii a persoanelor din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin: participarea la programe de ucenicie la locul de muncă, participarea la programe de stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior, subvenţionarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome;

b) susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont propriu, prin acordarea de subvenţii (microgranturi) persoanelor din grupul-ţintă pentru înfiinţarea de afaceri

VII. Condiţii de eligibilitate pentru beneficiari

Art. 7. - (1) Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile constituite conform Legii societăţilor nr. 31/1990 7, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) sunt legal constituite în România şi îşi desfăşoară activitatea în România;

b) nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic, nu au nicio restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;

c) nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;

d) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;

e) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

f) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;

g) sunt direct responsabile de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;

h) nu au fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul În care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare.

(2) întreprinderile menţionate la alin. (1) sunt cele care beneficiază de măsurile prevăzute la art. (6).

VIII. Calcularea plafonului de minimis şi întreprinderea unică

Art. 8. - (1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme de finanţare există cel puţin una dintre relaţiile menţionate la art. 3 pct. 4, respectivele structuri vor fi tratate ca o singur㠄întreprindere unică”.

(2) Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare.

(3) în cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

(4) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

(5) Plafonul stabilit va fi exprimat sub formă financiară, ca valoare brută, înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale.

IX. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

Art. 9. - (1) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în finanţare nerambursabilă din fonduri comunitare şi naţionale.

(2) Furnizorul schemei de ajutor de minimis lansează cererea de propuneri de proiecte, stabileşte condiţiile de eligibilitate şi de selecţie şi semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de finanţare nerambursabilă.

(3) în cadrul implementării proiectelor finanţate prin mecanismul prevăzut la alin. (2), beneficiarii de finanţare nerambursabilă vor acorda întreprinderilor menţionate la art. 7 ajutoare de minimis în baza unor contracte de subvenţie.

(4) Pentru măsurile menţionate la art. 6 lit. a) din prezenta schemă, beneficiarii de finanţare nerambursabilă vor identifica potenţialii beneficiari de ajutor de minimis prin acţiuni de tipul: burse ale locurilor de muncă, campanii de identificare a angajatorilor, publicitate pe site-ul propriu sau pe site-uri relevante, job-cluburi etc. Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost).

(5) Pentru măsurile menţionate la art. 6 lit. b) din prezenta schemă, beneficiarii de finanţare nerambursabilă vor identifica potenţialii beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea de concursuri de planuri de afaceri, care vor fi supuse aprobării unei comisii de selecţie, pe baza unor criterii stabilite de beneficiarul finanţării nerambursabile, în cadrul unui proces transparent şi nediscriminatoriu. Comisia de selecţie a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr impar de membri din care se recomandă să facă parte reprezentanţi ai mediului de afaceri şi patronatelor din aria de implementare a proiectului. Acordarea de subvenţii (microgranturi) pentru înfiinţarea de noi afaceri va fi condiţionată de înfiinţarea firmei. Valoarea maximă a subvenţiei acordate unui firme nou-înfiinţate în baza planului de afaceri aprobat este de 25.000 euro.

(6) Contractul de subvenţie se încheie între beneficiarul finanţării nerambursabile şi fiecare beneficiar de ajutor de minimis şi trebuie să cuprindă următoarele prevederi minime:

- Beneficiarul finanţării nerambursabile are obligaţia de a selecta beneficiarul ajutorului de minimis cu îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, în conformitate cu regulile stabilite în prezenta schemă.

- Beneficiarul finanţării nerambursabile are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

- Beneficiarul finanţării nerambursabile are obligaţia de a monitoriza respectarea regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: menţinerea locului de muncă minimum 6 luni de la finalizarea perioadei pentru care s-a primit subvenţia de angajare sau continuarea funcţionării afacerii, inclusiv menţinerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcţionare a afacerii de 12 luni.

- Beneficiarul finanţării nerambursabile şi beneficiarul ajutorului de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutorului de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.

- Beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a raporta beneficiarului finanţării nerambursabile toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei.

- Beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a restitui întreaga valoarea a ajutorului de minimis primit în situaţia nerespectării condiţiilor de acordare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă. Beneficiarul finanţării nerambursabile are obligaţia de a notifica furnizorul/administratorul schemei cu privire la necesitatea recuperării ajutorului de minimis.

- Furnizorul are obligaţia de a recupera valoarea ajutorului de minimis utilizat necorespunzător.

(7) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului de subvenţie.

(8) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul acestei scheme, beneficiarul de ajutor de minimis va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal şi în ultimii 2 ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare).

(9) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei, întreprinderea nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.

(10) Beneficiarul finanţării nerambursabile va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de 3 ani consecutivi (ultimii 2 ani fiscali şi anul fiscal în curs), fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei

scheme, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei.

(11) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 (1) din Tratatul de funcţionarea al Uniunii Europene acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care

depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.

Art. 10. - Activităţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate numai dacă au fost iniţiate după semnarea contractului de subvenţie încheiat între beneficiarul finanţării nerambursabile şi beneficiarul ajutorului de minimis.

X. Cheltuieli eligibile

Art. 11. - Cheltuielile eligibile în cadrul prezentei scheme sunt următoarele:

 

Cheltuieli cu subvenţii/burse/premii/ajutoare

Subvenţii acordate angajatorilor

Subvenţii (ajutoare, premii) acordate angajatorilor pentru stagiari, ucenici

Subvenţii (ajutoare, premii) acordate angajatorilor (inclusiv întreprinderilor sociale de inserţie) pentru încadrarea în muncă

Microgranturi

Subvenţii pentru înfiinţarea unei afaceri (antreprenoriat)

Subvenţii (microgranturi) pentru înfiinţarea unei afaceri (antreprenoriat)

 

XI. Durata schemei

Art. 12. - Prezenta schemă se aplică de la data lansării până la 31 decembrie 2020, în limita fondurilor alocate pentru această schemă, urmând ca plăţile să fie efectuate până la 31 decembrie 2023.

XII. Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari

Art. 13. - (1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă este Programul operaţional Capital uman, axa prioritar㠄Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.1.

(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 110.000.000 euro.

Art. 14. - Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 9.200 de întreprinderi.

XIII. Efecte şi beneficii

Art. 15. - Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obţinerea următoarelor efecte şi beneficii:

1. sprijin pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii, precum şi pentru participarea la programe de ucenicie şi stagii a persoanelor din cadrul comunităţilor marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere şi alte tipuri de intervenţii identificate ca fiind necesare;

2. susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi (înfiinţarea de start-upuri).

XIV. Reguli privind transparenţa

Art. 16. - (1) Beneficiarul finanţării nerambursabile va informa în scris beneficiarii ajutorului de minimis cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis ai acestuia.

(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene - Autoritatea de management pentru Programul operaţional Capital uman, la adresa http://www.fonduri-ue.ro.

XV. Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis, precum şi sustenabilitatea măsurilor

Art. 17. - Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

Art. 18. - Furnizorul şi administratorii schemei de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis,

Art. 19. - (1) Furnizorul/Administratorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele c/e minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat8, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.

(3) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului,

(4) în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurenţei valori estimative.

(5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

Art. 20. - Pe baza unei cereri scrise furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Art. 21. - Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului/administratorului de ajutor de minimis şi beneficiarului finanţării nerambursabile, în formatul şi în termenul solicitate de acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.

Art. 22. - În conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării schemei de ajutor de minimis.


1 Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile.

2 Prin actori cu expertiză relevantă se înţelege acele entităţi care au experienţă de minimum 6 luni cel puţin îh domeniul uneia dintre activităţile prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice „Dezvoltare locală integrată (DLI 360*) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome” şi care vor fi implicate în derularea activităţii/activităţi lor în care au experienţă, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/de rezultat solicitaţi prin apelul de proiecte menţionat.

3 Prin actori cu expertiză relevantă se înţelege acele entităţi care au experienţă de minimum 6 luni cel puţin 1h domeniul uneia dintre activităţile prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiţii specifica „Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate în căra există populaţie aparţinând minorităţii roma” şi care vor fi implicate în derularea activităţii/activităţi lor în care au experienţă, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/de rezultat solicitaţi prin apelul de proiecte menţionat.

4 Conform Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată.

5 Conform Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările ulterioare.

6 Conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

7 Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile.

8 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, precum şi pentru anumite boli cronice, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere:

- art. 56 şi art. 278 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;

- art. 5 alin. (1) pct. 25 şi 26, art. 8, art. 18 pct. 17 şi art. 37 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 473 din 7 martie 2016, în temeiul dispoziţiilor:

- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, precum şi pentru anumite boli cronice, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 30 septembrie 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Membrii comisiilor de experţi şi direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucureşti, 7 martie 2016.

Nr. 139.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 822/2015)

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a comisiilor de experţi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de oncologie şi pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice

 

A. Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice

1. Comisia de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de oncologie - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, constituită din Subcomisia de oncologie medicală adulţi, Subcomisia de hematologie adulţi şi Subcomisia de hematologie şi oncologie pediatrică, denumită în continuare Comisie, are următoarele atribuţii:

a) emite decizii de avizare/neavizare (se specifică motivele neincluderii în tratament) a iniţierii şi/sau continuării tratamentelor cu medicamente care se eliberează cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), în conformitate cu criteriile stipulate de protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii. Durata de valabilitate a tratamentului este înscrisă pe decizie; Comisia nu emite aprobări de terapie retroactive;

b) elaborează criterii de prioritizare a pacienţilor eligibili în vederea includerii în tratament, după caz;

c) elaborează rapoarte trimestriale care conţin numărul pacienţilor intraţi în tratament şi numărul pacienţilor aflaţi în tratament, pe scheme terapeutice;

d) elaborează şi actualizează, ori de câte ori este nevoie, documentele şi circuitul acestora, astfel încât să se asigure funcţionarea adecvată a Comisiei.

2. În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Comisia va avea întâlniri astfel:

a) Subcomisia de oncologie medicală adulţi şi Subcomisia de hematologie adulţi - întâlniri lunare la sediul CNAS şi, după caz, întâlniri extraordinare la convocarea preşedintelui Comisiei sau a preşedintelui CNAS;

b) Subcomisia de hematologie şi oncologie pediatrică - întâlniri la nevoie, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea prin fax a dosarelor pacienţilor şi, după caz, întâlniri extraordinare la convocarea preşedintelui Comisiei sau a preşedintelui CNAS; întâlnirile au loc la sediul CNAS.

3. Comisia elaborează formularul-tip al deciziilor de avizare/neavizare pentru tratament.

4. Fiecare membru al Comisiei are drept de vot, dar nu şi de veto.

5. Circuitul documentelor:

a) casele de asigurări de sănătate au obligaţia şi responsabilitatea să transmită la CNAS referatele completate ale pacienţilor, în vederea aprobării iniţierii şi/sau continuării tratamentului solicitat;

b) documentele medicale vor fi transmise de casele de asigurări de sănătate la CNAS astfel:

b1) pentru pacienţii adulţi, prin poştă/fax (cazuri motivate) în timp util (în primele10 zile calendaristice ale fiecărei luni), având: număr de înregistrare, adresa de înaintare cu antetul casei de asigurări de sănătate respective şi tabel centralizator al referatelor, astfel încât în urma acestui demers toţi pacienţii să fie luaţi în evidenţă atât în teritoriu, cât şi la CNAS;

b2) pentru pacienţii copii, prin fax în primele 2 zile lucrătoare şi prin poştă în primele 7 zile calendaristice de la primirea documentelor de către casa de asigurări de sănătate, având: număr de înregistrare, adresa de înaintare cu antetul casei de asigurări de sănătate respective şi tabel centralizator al referatelor, astfel încât în urma acestui demers toţi pacienţii să fie luaţi în evidenţă atât în teritoriu, cât şi la CNAS;

c) dosarele pacienţilor pentru iniţierea tratamentului trebuie să conţină referatul de justificare, parafat şi semnat de medicul curant, validat de medicul coordonator, investigaţiile care susţin diagnosticul şi evoluţia bolii şi consimţământul scris al acestuia pentru tratamentul propus pentru pacienţii adulţi, respectiv al părintelui/reprezentantului legal pentru pacienţii copii;

d) pentru dosarele incomplete, întreaga responsabilitate pentru lipsa de acoperire a reţetei revine în exclusivitate medicului curant şi caselor de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află pacienţii;

e) în baza tabelelor centralizatoare emise de către Comisie, care conţin situaţia pacienţilor evaluaţi în şedinţă, fiecare casă de asigurări de sănătate va elabora decizia individuală a pacientului (avizare/neavizare, după caz) care va conţine şi eventualele observaţii/solicitări ale Comisiei şi, de asemenea, va informa medicul curant asupra deciziei referitoare la pacientul evaluat pentru care acesta a trimis propunerea de iniţiere/continuare de tratament; casa de asigurări de sănătate elaborează deciziile individuale în primele 2 zile lucrătoare de la primirea tabelelor centralizatoare emise de Comisie,

6. Secretariatul Comisiei întocmeşte referatele de repartizare a sumelor aferente contractelor de tip cost-volum pentru medicamente oncologice, cu încadrarea în bugetul aprobat cu această destinaţie.

B. Monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice

1. Comisia de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT, constituită din Subcomisia pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice la adulţi şi Subcomisia pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice la copii, denumită în continuare Comisie, are următoarele atribuţii:

a) analizează dosarul fiecărui bolnav, transmis de casele judeţene de asigurări de sănătate, în vederea aprobării efectuării examinării PET-CT (Positron Emission Tomography/Computed Tomography);

b) emite decizii de avizare/neavizare a efectuării examinării PET-CT, în conformitate cu criteriile de eligibilitate cuprinse în Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT, a căror valabilitate începe la data emiterii acestora. Deciziile de avizare au o valabilitate de 45 de zile. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactivă;

c) elaborează rapoarte trimestriale care conţin numărul dosarelor examinate, numărul dosarelor aprobate şi numărul de rezultate transmise de fiecare furnizor care derulează programul;

d) elaborează circuitul documentelor care să asigure funcţionarea adecvată a Comisiei;

e) răspunde la petiţiile petenţilor referitor la investigaţia PET-CT.

2. În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Comisia va avea întâlniri astfel:

a) Subcomisia pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice la adulţi - întâlniri lunare, la sediul CNAS şi, după caz, întâlniri extraordinare la convocarea preşedintelui Comisiei sau a preşedintelui CNAS;

b) Subcomisia pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice la copii - întâlniri la nevoie, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea prin fax a dosarelor pacienţilor şi, după caz, întâlniri extraordinare la convocarea preşedintelui Comisiei sau a preşedintelui CNAS; întâlnirile au loc la sediul CNAS.

3. Fiecare membru al Comisiei are drept de vot, dar nu şi de veto.

4. Circuitul documentelor:

a) documentul principal ÎJ reprezintă referatul de justificare, completat de medicul curant oncolog/hematolog, cu respectarea criteriilor de eligibilitate cuprinse în Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT, avizat şi parafat de coordonatorul de program de la nivelul judeţului respectiv sau din centrul universitar, după caz;

b) dosarele pacienţilor pentru avizarea efectuării examinării PET-CT trebuie să conţină:

b1) pentru pacienţii adulţi: referatul de justificare, investigaţiile care susţin diagnosticul şi evoluţia bolii, consimţământul pacientului şi copia actului de identitate:

b2) pentru pacienţii copii: referatul de justificare, investigaţiile care susţin diagnosticul şi evoluţia bolii, consimţământul părintelui/reprezentantului legal, copia actului de identitate al părintelui/reprezentantului legal şi copia actului de identitate al copilului (certificat de naştere/carte de identitate);

c) dosarele se depun la casele de asigurări de sănătate, care le transmit la CNAS astfel:

c1) pentru pacienţii adulţi, prin poştă, cu 7 zile calendaristice înainte de următoarea întâlnire a comisiei comunicată de CNAS, cu adresă de înaintare înregistrată la casa de asigurări de sănătate şi însoţită de tabelul centralizator al dosarelor înaintate;

c2) pentru pacienţii copii, prin fax şi poştă în primele 2 zile lucrătoare de la primirea acestora de către casele de asigurări de sănătate, cu adresă de înaintare înregistrată la casa de asigurări de sănătate şi însoţită de tabelul centralizator al dosarelor înaintate;

d) pentru dosarele incomplete sau care nu respectă criteriile de eligibilitate şi sunt respinse de drept, întreaga responsabilitate revine în exclusivitate medicului curant şi caselor de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află pacienţii;

e) Comisia analizează în sesiuni ordinare sau extraordinare dosarele depuse şi emite decizii de avizare/neavizare (se specifică motivele respingerii) a efectuării explorării;

f) decizia este transmisă de CNAS către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare;

g) decizia este comunicată pacientului de către casa de asigurări de sănătate care a înregistrat dosarul, în primele 2 zile lucrătoare de la primirea unei copii a acesteia de la Comisie;

h) pacientul se programează la furnizor şi efectuează examinarea, după care prezintă rezultatul, în original şi în copie, medicului oncolog/hematolog care a întocmit referatul;

i) furnizorul este obligat să transmită lunar la CNAS, în format electronic, centralizatorul investigaţiilor efectuate.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Macedonenilor din România - A.M.R.

 

Nr. crt.

Organizaţia

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite În luna

februarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

septembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

octombrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

noiembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

decembrie

1

A.M.R.

20 lei

120 lei

500 lei

0 lei

0 lei

0 lei

4.800 lei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

6.200 lei

 

Cuantumul total

11.640

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.