MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 329/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 329         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 27 aprilie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 124 din 3 martie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19, art. 26 alin. (1) raportat la art. 29 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

150. - Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 113/2016 privind stabilirea atribuţiilor domnului Cornel Coman, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

151. - Decizie privind eliberarea doamnei Simona Allice Man din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

152. - Decizie privind numirea doamnei Valentina Conţescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

153. - Decizie privind numirea doamnei Simona Olimpia Negru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

26/36/542. - Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Instrucţiunilor privind cartea de identitate a vehiculului

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

18. - Ordin pentru modificarea art. 2 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2016 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat

 

19. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L.

 

20. - Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A.

 

21. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA-S.A.

 

22. - Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA-S.A.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 124

din 3 martie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19, art. 26 alin. (1) raportat la art. 29 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19, art. 26 alin. (1) şi (2) raportat la art. 29 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Societatea „Nairam Trading” - S.R.L. din Cavnic în Dosarul nr. 50/235/2015 al Judecătoriei Gherla şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.138D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosarul cauzei, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate şi partea Stelian Mihai Fătu au depus înscrisuri în susţinerea admiterii excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care solicită respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens arată că dispoziţiile legale criticate au mai format obiectai controlului de constituţionalitate prin raportare la critici similare, Curtea constatând constituţionalitatea acestora, spre exemplu, prin Decizia nr. 510 din 5 decembrie 2013 sau Decizia nr. 792 din 17 noiembrie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 6 mai 2015, pronunţată în Dosarul nr. 50/235/2015, Judecătoria Gherla a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19, art. 26 alin. (1) şi (2) raportat la art. 29 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Societatea „Nairam Trading” - S.R.L. din Cavnic într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii în anulare formulate împotriva unei sentinţe civile prin care a fost respinsă ca neîntemeiată plângerea formulată împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt contrare art. 76 alin. (1) din Constituţie, deoarece Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 nu are forţa legislativă necesară pentru a modifica o lege organică, astfel cum este Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. De asemenea, arată că, pe de o parte, potrivit art. 36 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, recursul formulat împotriva hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat plângerea, precum şi orice alte cereri incidente sunt scutite de taxa judiciară de timbru, iar, pe de altă parte, prevederile art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 stabilesc că, în materie contravenţională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate se taxează cu 20 de lei.

7. Or, având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, potrivit cărora sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare şi extraordinare, şi orice alte acţiuni, cereri sau acte de procedură pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxă judiciară de timbru, susţine că „această stare de fapt, raportată la cea de drept”, duce la o aplicare diferită a acestor prevederi legale de către instanţele de judecată, aspect care contravine art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie, întrucât justiţiabilii sunt taxaţi în funcţie de practica instanţelor judecătoreşti. Astfel, se impune intervenţia instanţei de contencios constituţional pentru a elimina discriminarea justiţiabililor pe „criterii teritoriale”.

8. Totodată, se susţine că, în condiţiile în care art. 36 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 prevede că, în cazul în care plângerea a fost respinsă, petentul va fi obligat la cheltuieli judiciare către stat, contravenienţilor li se îngrădeşte accesul liber la justiţie, fiind obligaţi să plătească atât taxa judiciară de timbru, cât şi cheltuieli judiciare către stat.

9. Judecătoria Gherla opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât legiuitorul poate modifica prin ordonanţă de urgenţă legea taxelor judiciare de timbru şi poate impune asemenea taxe pentru soluţionarea cererilor de revizuire a sentinţelor, sens în care menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 19, art. 26 alin. (1) şi (2) raportat la art. 29 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013. Însă, faţă de conţinutul acţiunii formulate, Curtea urmează a reţine ca obiect al excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile art. 19, art. 26 alin. (1) raportat la art. 29 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, care au următorul cuprins:

- Art. 19: „în materie contravenţională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate se taxează cu 20 lei.”

- Art. 26 alin. (1): „Pentru formularea contestaţiei în anulare se datorează taxa de 100 lei. “

- Art. 29 alin. (1) lit. I): „(1) Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare şi extraordinare, referitoare la: [...]

l) orice alte acţiuni, cereri sau acte de procedură pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxă judiciară de timbru.”

14. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate prevederile legale criticate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5) privind valorile supreme şi principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, art. 15 alin. (1) privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor consacrate prin Constituţie şi prin alte legi, precum şi obligaţiile prevăzute de acestea şi art. 76 alin. (1) potrivit căruia legile organice şi hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, prin Decizia nr. 792 din 17 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 14 ianuarie 2016, a soluţionat o excepţie de neconstituţionalitate identică celei din prezenta cauză, invocată de aceeaşi autoare, şi a constatat constituţionalitatea dispoziţiilor legale criticate. Spre deosebire de excepţia de neconstituţionalitate analizată în precedent, care a fost invocată într-o cauză privind soluţionarea unei cereri de revizuire, în prezenta cauză excepţia a fost invocată într-o cauză privind soluţionarea unei contestaţii în anulare formulate împotriva unei sentinţe civile prin care a fost respinsă ca neîntemeiată plângerea formulată împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii.

16. Prin decizia menţionată, paragrafele 16-25, Curtea a reţinut că, potrivit art. 1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, anterior abrogării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevăzute în prezenta lege, şi se taxează în mod diferenţiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu excepţiile prevăzute de lege.”

17. Din examinarea evoluţiei legislative a prevederilor criticate rezultă că legiuitorul a instituit o excepţie de la regula generală, astfel că art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, în forma sa iniţială avea următorul cuprins: „Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, recursul formulat împotriva hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat plângerea, precum şi orice alte cereri incidente sunt scutite de taxa judiciară de timbru* Ulterior, prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, art. 36 a fost completat în sensul că, (2) în cazul în care plângerea a fost respinsă, petentul va fi obligat la cheltuieli judiciare către stat”, iar prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru a fost din nou modificat, prevăzându-se că „Pentru plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, pentru recursul formulat împotriva hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat plângerea, precum şi pentru orice alte cereri incidente se percep taxele judiciare de timbru prevăzute de lege”.

18. Totodată, Curtea a observat că Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 care a preluat, cu modificări şi completări, cele statuate prin normele ce constituiau cadrul legal general în materia taxelor judiciare de timbru. Noul cadru normativ referitor la taxele judiciare de timbru, reprezentat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, a fost instituit avându-se în vedere modificarea cadrului legal de desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă, precum şi punerea în aplicare a noilor instituţii adoptate prin Codul civil şi reiterează cele stabilite prin normele anterioare, statuând că acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti sunt supuse taxelor judiciare de timbru, iar în cazurile anume prevăzute de lege, acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.

19. Curtea a mai observat că atât dispoziţiile criticate, cât şi ordonanţa de urgenţă în ansamblu au mai format obiectul controlului de constituţionalitate, sens în care sunt, spre exemplu, Decizia nr. 510 din 5 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 6 februarie 2014, Decizia nr. 530 din 9 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 5 decembrie 2014, Decizia nr. 429 din 9 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 7 august 2015, sau Decizia nr. 45 din 4 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 15 aprilie 2014.

20. Astfel, Curtea a constatat că, în materie contravenţională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate nu mai sunt scutite de taxa judiciară de timbru, astfel cum era statuat în art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în forma sa iniţială.

21. De asemenea, Curtea a observat că taxa judiciară de timbru instituită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 este, însă, una fixă şi nu depinde în niciun fel de tipul contravenţiei împotriva căreia se depune plângerea şi nici de cuantumul amenzii. În acest context, Curtea a reţinut că o atare soluţie legislativă este justificată atâta timp cât legiuitorul optează, în materie contravenţională, pentru sistemul unei taxe fixe, şi nu la valoare, considerente pentru care a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate.

22. În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a prevederilor constituţionale referitoare la accesul liber la justiţie prin impunerea unor taxe judiciare de timbru, Curtea a statuat că, potrivit dispoziţiilor constituţionale, accesul liber la justiţie nu echivalează cu gratuitatea serviciului prestat de instanţele judecătoreşti, legiuitorul având deplina legitimitate constituţională de a impune taxe judiciare de timbru. Nicio dispoziţie constituţională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, fiind, astfel, justificat ca persoanele care se adresează autorităţilor judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiţie. Astfel, regula este cea a timbrării acţiunilor în justiţie, excepţiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Cheltuielile ocazionate de înfăptuirea actului de justiţie sunt cheltuieli publice, la a căror acoperire, potrivit art. 56 din Constituţie, cetăţenii sunt obligaţi să contribuie prin impozite şi taxe, stabilite în condiţiile legii, iar impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege, fiind, aşadar, la latitudinea legiuitorului să stabilească scutiri de taxe ori impozite sau, dimpotrivă, să instituie asemenea taxe astfel cum este cea criticată în prezenta cauză; în acelaşi sens este, de altfel, şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, prin care s-a statuat că o caracteristică a principiului liberului acces la justiţie este aceea că nu este un drept absolut - Hotărârea din 28 mai 1985, pronunţată în Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit, paragraful 57,

23. În ceea ce priveşte susţinerea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate potrivit căreia prevederile criticate sunt contrare art. 76 alin. (1) din Constituţie, deoarece Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 nu are forţa legislativă necesară pentru a modifica o lege organică, astfel cum este Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, Curtea a constatat că aceasta este neîntemeiată. Din examinarea prevederilor constituţionale ale art. 76 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 115 din Constituţie, interdicţia reglementării pe calea delegării legislative are în vedere adoptarea ordonanţelor Guvernului emise în temeiul unei legi de abilitare, iar nu în ceea ce priveşte ordonanţele de urgenţă.

24. Referitor la pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie, în raport de aspecte învederate de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, respectiv la aplicarea diferită a prevederilor legale de către instanţele de judecată în ceea ce priveşte scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a acţiunilor şi cererilor, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare şi extraordinare şi a oricăror alte acţiuni, cereri sau acte de procedură pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxă judiciară de timbru, şi necesitatea eliminării discriminării justiţiabililor pe „criterii teritoriale”, Curtea a constatat că acestea privesc chestiuni ce ţin de interpretarea şi aplicarea concretă a prevederilor legale la speţele deduse judecăţii. De altfel, potrivit art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, pentru cererile şi acţiunile introduse până la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, timbrul judiciar se aplică, respectiv taxele judiciare de timbru se stabilesc şi se plătesc în cuantumul prevăzut de legea în vigoare la data introducerii lor, astfel că, faţă de acestea, rămâne ca instanţa de judecată să stabilească cadrul în care se desfăşoară procesul şi aplicarea în timp a normelor legale la cauza dedusă judecăţii.

25. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

26. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea „Nairam Trading - S.R.L. din Cavnic în Dosarul nr. 50/235/2015 al Judecătoriei Gherla şi constată că dispoziţiile art. 19, art. 26 alin. (1) raportat la art. 29 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Gherla şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 3 martie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei prim-ministru lui nr. 113/2016 privind stabilirea atribuţiilor domnului Cornel Coman, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 2.258.074 din 22 aprilie 2016, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/5.720 din 22 aprilie 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Articolul unic din Decizia prim-ministrului nr. 113/2016 privind stabilirea atribuţiilor domnului Comei Coman, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 30 martie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cornel Coman, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească atribuţii ce intră în sfera de competenţă a Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului - Judeţul Călăraşi. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne. Plata drepturilor salariate ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de către Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport lunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului - Judeţul Călăraşi. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 28 aprilie 2016.

Nr. 150.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Simona Allice Man din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Simona Allice Man se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 28 aprilie 2016.

Nr. 151.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Valentina Conţescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Valentina Conţescu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 28 aprilie 2016.

Nr. 152.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Simona Olimpia Negru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

Având în vedere propunerea ministrului mediului, apelor şi pădurilor, formulată prin Adresa nr. 2.550 din 5 aprilie 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Simona Olimpia Negru se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 28 aprilie 2016.

Nr. 153.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 26 din 20 ianuarie 2016

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. 36 din 19 februarie 2016.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 542 din 15 aprilie 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind cartea de identitate a vehiculului

 

Având în vedere prevederile art. 171 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul afacerilor interne şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind cartea de identitate a vehiculului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cărţile de identitate a vehiculului prevăzute În anexa nr. 1 la instrucţiuni se eliberează după epuizarea stocului de cărţi de identitate existent la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Cărţile de identitate a vehiculului eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, precum şi cele eliberate până la epuizarea stocului prevăzut la alin. (1) rămân valabile.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Ministrul afacerilor interne,

p. Ministrul finanţelor publice,

Alexandru Răzvan Cuc,

Petre Tobă

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

privind cartea de identitate a vehiculului

 

Art. 1. - Cartea de identitate a vehiculului se eliberează de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român” în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Dimensiunile şi conţinutul cărţii de identitate a vehiculului sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) în vederea eliberării cărţii de identitate a vehiculului, Regia Autonomă „Registrul Auto Român” completează rubricile prevăzute în paginile a două şi a treia ale cărţii de identitate a vehiculului, precum şi, dacă este cazul, rubrica „Menţiuni” prevăzută în pagina a patra a cărţii de identitate a vehiculului.

(2) După caz, rubricile „2. An fabricaţie”, „E. Număr de identificare”, „P.5. Serie motor” şi „R. Culoare” pot fi completate de deţinătorul numărului naţional de registru.

Art. 4. - (1) Autoritatea competentă care efectuează înmatricularea completează la înmatriculare rubricile de la partea 1 din prima pagină.

(2) La transmiterea dreptului de proprietate asupra unui vehicul, autoritatea competentă care efectuează înmatricularea completează rubricile de la părţile 2-4 din prima pagină, după caz.

Art. 5. - Rubricile din cartea de identitate a vehiculului emisă conform modelului existent până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se citesc conform tabelului de corespondenţă prezentat în anexa nr. 2.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

 

ANEXA Nr. 1

la instrucţiuni

 

Dimensiunile şi conţinutul cărţii de identitate a vehiculului

 

1. Dimensiunile cărţii de identitate a vehiculului (CIV) sunt:

- neîmpăturită: A4 (297 x 210 mm);

- împăturită: A5 (210 x 148 mm).

În forma împăturită CIV conţine 4 pagini.

2. Suportul CIV este din hârtie protejată împotriva falsificării.

3. CIV este dotată cu elemente de securitate suplimentare.

4. Pe CIV este menţionată seria acesteia.

5. Prima pagină a CIV conţine înscrisul „REGISTRUL AUTO ROMÂN”, precum şi elementul grafic sigla Registrului Auto Român.

Titlul primei pagini a CIV este „CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI”, urmat de traducerea acestuia în limba engleză, „Vehicle Identity Card”.

Prima pagină a CIV include patru părţi numerotate 1-4, care conţin fiecare următoarele înscrisuri:

- A. Număr de înmatriculare

- C.2. Proprietar

- Data naşterii (Nr. de înm. la Reg. Corn.)

- Adresă

- 1. Autoritate competentă care efectuează înmatricularea

- I. Data înmatriculării

- Semnătură şi ştampilă

6. A două pagină a CIV conţine următoarele rubrici:

- Date identificare vehicul:

- D.1. Marcă

- D.2. Tip

- Variantă

- Versiune

- D.3. Denumire comercială

- E. Număr de identificare

- 2. An fabricaţie

- J. Categorie

- 3. Categorie de folosinţă

- 4. Clasă (numai pentru M2, M3)

- 5. Caroserie

- K. Număr omologare de tip

- 6. Număr naţional de registru

- Date constructive vehicul:

- L. Număr axe

- F.1. Masă maximă tehnic admisibilă, cu excepţia motocicletelor (kg)

- 7. Masă maximă tehnic admisibilă a ansamblului de vehicule (kg)

- N.1. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 1 (kg)

- N.2. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 2 (kg)

- N.3. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 3 (kg)

- N.4. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 4 (kg)

- N.5. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 5 (kg)

- G. Masă în ordine de mers (kg)

- 8. Masă reală (kg)

- 0.1. Masă maximă remorcabilă cu dispozitiv de frânare (kg)

- 0.2. Masă maximă remorcabilă fără dispozitiv de frânare (kg)

- 9. Masă maximă tehnic admisibilă în punctul de cuplare (kg)

-10. Lungime (mm)

-11. Lăţime (mm)

-12. Înălţime (mm)

-13. Distanţă între axe (mm)

7. A treia pagină a CIV conţine următoarele rubrici:

-14. Cod motor

- P.1. Capacitate cilindrică (cm3)

- P.2. Putere (kW)

- P.3. Tip combustibil sau sursă de energie

- P.4. Turaţie nominală (min-1)

- P.5. Serie motor

- 15. Sistem de propulsie

- 16. Putere motor electric (kW)

- V.9. Normă de poluare CE

- 17. Cod naţional de emisii

- R. Culoare

- S.1. Număr locuri, inclusiv locul conducătorului auto

- S.2. Număr locuri în picioare

- T. Viteză maximă (km/h)

- U.1. Nivel sonor în staţionare [dB (A)]

- U.2. Turaţie motor (min1)

- U.3 Nivel sonor în mers [dB (A)]

- Q. Raport putere/masă (kW/kg) (numai pentru motociclete)

- V.7. C02

-18. Tracţiune

- 19.1. Anvelope/jante axe faţă

- 19.2. Anvelope/jante axe spate

- 20.1. Suspensie axe faţă

- 20.2. Suspensie axe spate

- W. Capacitate rezervor (I)

- 21. Reprezentanţă RAR

- Data eliberării

8. A patra pagină a CIV conţine rubrica „Menţiuni”, precum şi, în partea de jos, un text pretipărit cu traducerea în limba engleză a rubricilor din paginile a două şi a treia.

 

ANEXA Nr. 2

 

Tabel de corespondenţă

 

Rubrici prevăzute în cartea de identitate a vehiculului, model conform Instrucţiunilor ministrului de interne, ale ministrului de stat - ministrul finanţelor şi ale ministrului transporturilor nr. 290/2.802/1.189/1993

Rubrici prevăzute în cartea de identitate a vehiculului, model anexa nr. 1 la instrucţiuni

1 Categoria

3. Categorie de folosinţă

 

J. Categorie

 

4. Clasă (numai pentru M2, M3)

2 Caroseria

5. Caroserie

3 Marca

D.1. Marcă

4 Tipul

D.2. Tip

Varianta

Variantă

Versiune

D.3. Denumire comercială

5 Numărul de omologare

6. Număr naţional de registru

Anul fabricaţiei

2. An fabricaţie

6 Numărul de identificare

E. Număr de identificare

7 Masele (kg)

 

Proprie

G. Masă în ordine de mers (kg)

Total max. autorizată

F.1. Masă maximă tehnic admisibilă, cu excepţia motocicletelor (kg)

Sarcină utilă max. autoriz.

-

Sarcină pe cârligul de remorcare

9. Masă maximă tehnic admisibilă în punctul de cuplare (kg)

Maximă autorizată pe axe

 

Faţă

N.1. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 1 (kg)

N.2. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 2 (kg)

N.3. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 3 (kg)

N.4. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 4 (kg)

N.5. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 5 (kg)

Mijloc

Spate

Pe rolă de şenilă

-

Remorcabilă cu disp. de frânare

O.1. Masă maximă remorcabilă cu dispozitiv de frânare (kg)

Remorcabilă fără disp. de frânare

O.2. Masă maximă remorcabilă fără dispozitiv de frânare (kg)

8 Numărul de locuri

 

total

S.1. Număr locuri, inclusiv locul conducătorului auto

în faţă

-

pe scaune

-

în picioare

S.2. Număr locuri în picioare

9 Dimensiunile de gabarit (mm)

 

L

10. Lungime (mm)

l

11. Lăţime (mm)

h

12. Înălţime (mm)

10 Motorul

 

Tipul

14. Cod motor

Serie

P.5. Serie motor

Cilindree (cm3)

P.1. Capacitate cilindrică (cm3)

Putere max. (kW)

P2. Putere (kW)

16. Putere motor electric (kW)

Turaţie (mim -1)

P.4. Turaţie nominală (mim1)

Sursa de energie

P.3. Tip combustibil sau sursă de energie

11 Numărul axelor

L. Număr axe

12 Tracţiunea

18. Tracţiune

13 Dimens. anvelopelor

 

Faţă

19.1. Anvelope/jante axe faţă

sau

Mijloc-Spate

19.2. Anvelope/jante axe spate

sau

14 Zgomotul [dB (A)]

 

în mers

U.3. Nivel sonor în mers [dB (A)]

în staţionare

U.1. Nivel sonor în staţionare [dB (A)]

15 Presiunea aerului la cupla de frânare (bar)

 

cu o conductă

-

cu două conducte

-

16 Vit. max. constructivă (km/h)

T. Viteză maximă (km/h)

17 Capacitatea rezervorului (l)

W. Capacitate rezervor (I)

18 Culoarea

R. Culoare

19 Data primei înm./Numărul de înm.

-

-*)

K. Număr omologare de tip

-*)

7. Masă maximă tehnic admisibilă a ansamblului de vehicule (kg)

-*)

8. Masă reală (kg)

-

13. Distanţă între axe (mm)

-

15. Sistem de propulsie

-

V.9. Normă de poluare CE

-

17. Cod naţional de emisii

-

U.2. Turaţie motor (min-1)

-

Q. Raport putere/masă (kW/kg) (numai pentru motociclete)

-*)

V.7. CO2

-

20.1. Suspensie axe faţă

-

20.2. Suspensie axe spate

Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului

Menţiuni (pe a patra pagină din CIV)


*) Elemente menţionate, după caz, la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului”.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea art. 2 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2016 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2)-(4) şi ale art. 12 alin. (2)-(4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 2 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2016 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2 - Contravaloarea certificatului verde neachiziţionat de către operatorii economici care au obligaţie anuală de achiziţie de certificate verzi, în cazul neîndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, este:

a) 534,0673 lei/certificat verde neachiziţionat (respectiv 119,7702 euro/certificat verde neachiziţionat) pentru anul de analiză 2015;

b) 539,4450 lei/certificat verde neachiziţionat (respectiv 119,7702 euro/certificat verde neachiziţionat) pentru anul de analiză 2016.”

Art. II. - Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM” - S.A. şi producătorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 27 aprilie 2016.

Nr. 18.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. i), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. pentru anul 2016 şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică terţilor, beneficiari ai serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile în care Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin TVA.

Art. 3. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 30 martie 2015;

b) anexele nr. 1.a, 1.b, 1.c şi anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 134/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 17 august 2015.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 27 aprilie 2016.

Nr. 19.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. pentru anul 2016

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2016

MWh

40.498.038

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

22,90

Venitul total unitar

lei/MWh

23,92

Rata de creştere a eficienţei economice

 

1,72%

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale realizată de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

29,47

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

29,41

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

27,15

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

25,90

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

24,14

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

19,74

2. Tarif de distribuţie de proximitate

B.6.1. Cu un consum anual peste 250.000 MWh

11,50

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A. În anul 2016, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor din localităţile în care Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A. deţine licenţa de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 3. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2015 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 30 martie 2015, cu modificările ulterioare,

b) anexa nr. 1.d şi anexa nr. 3 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 134/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială CONGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 624 din 17 august 2016.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 27 aprilie 2016.

Nr. 20.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A. pentru anul 2016

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2016

MWh

13.908.000

Venitul unitar

lei/MWh

4,44

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA- S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

113,00

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

112,93

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

110,67

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

109,43

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. i), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA - S.A. În al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică terţilor, beneficiari ai serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile m care Societatea E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA- S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin TVA.

Art. 4. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 14 aprilie 2015.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 27 aprilie 2016.

Nr. 21.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Rata de creştere a eficienţei economice

-1,65%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA- S.A. În al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2016

MWh

23.590.817

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

34,71

Venitul total unitar

lei/MWh

32,03

 

ANEXA Nr. 3

 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA -S.A.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

33,21

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

32,06

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

31,54

B.4, Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

31,11

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

30,46

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

27,52

2. Tarif de distribuţie de tranzit

2,54

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA- S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA- S.A. pentru anul 2016, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor din localităţile în care Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA- S.A. deţine licenţa de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 3. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2015 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 30 martie 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 27 aprilie 2016.

Nr. 22.

 

ANEXA Nr.1

 

Venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A. pentru anul 2016

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2016

MWh

12.551.325

Venitul unitar

lei/MWh

7,86

 

ANFXA Nr. 2

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA - SA pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

A. Clienţi conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

94,44

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

127,64

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

126,50

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

125,98

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

125,55

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.