MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 330/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 330         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 28 aprilie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

77. - Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

 

442. - Decret pentru promulgarea Legii privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

 

78. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

443. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

444. - Decret privind numirea în funcţie a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 39 din 9 februarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011 şi, în special, a prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

12. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

524. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009

 

525. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestor

 

595. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 51/2016 privind repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

 

796. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acestuia

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor.

(2) Consumatori sunt persoanele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în cazul în care creanţa creditorului izvorând dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea şi/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori.

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică creditelor acordate prin programul „Prima casă”, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Dispoziţiile prezentei legi se coroborează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.

Art. 3. - Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, dacă în termenul prevăzut la art. 5 alin. (3) părţile contractului de credit nu ajung la un alt acord.

Art. 4. - (1) Pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislaţia specială;

b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit;

c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;

d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

(2) în situaţia în care executarea obligaţiilor asumate prin contractul de credit a fost garantată cu două sau mai multe bunuri, în vederea aplicării procedurii prevăzute de prezenta lege debitorul va oferi în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului.

Art. 5. - (1) în vederea aplicării prezentei legi, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind şi condiţiile de admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă şi stabilirea unui interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul legal sau convenţional al instituţiei de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobânzi, penalităţi, izvorând din contractul de credit ipotecar, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

(3) Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia.

(4) Cu cel puţin 3 zile libere înainte de prima zi de convocare la notarul public, părţile transmit acestuia informaţiile şi înscrisurile necesare încheierii actului de dare în plată.

(5) Toate costurile notariale şi, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului se suportă de către debitor.

Art. 6. - (1) De la data primirii notificării prevăzute la art. 5 se suspendă dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum şi împotriva garanţilor personali sau ipotecari.

(2) în situaţia admiterii definitive a contestaţiei prevăzute la art. 7, creditorul poate demara sau, după caz, relua orice procedură Judiciară sau extrajudiciară atât împotriva debitorului, cât şi împotriva altor garanţi personali sau ipotecari.

(3) Demersurile prevăzute la art. 5 şi art. 7-9 pot fi întreprinse şi de codebitori, precum şi de garanţii personali sau ipotecari ai consumatorului principal, cu acordul acestuia sau al succesorilor săi.

(4) Acţiunea în regres împotriva debitorului principal va putea fi formulată numai după stingerea integrală a datoriei izvorând din contractul de credit, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

Art. 7. - (1) în termen de 10 zile de la data comunicării notificării emise în conformitate cu dispoziţiile art. 5, creditorul poate contesta îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege.

(2) Cererea se judecă în procedură de urgenţă, cu citarea părţilor, de judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază consumatorul.

(3) Apelul împotriva hotărârii pronunţate în conformitate cu dispoziţiile alin. (2) se depune de partea interesată în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare şi se judecă cu celeritate.

(4) Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de creditor se menţine suspendarea oricărei plăţi către acesta, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.

(5) în situaţia în care se admite contestaţia formulată de creditor, părţile vor fi puse în situaţia anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de prezenta lege.

(6) în termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestaţiei, creditorul are obligaţia să se prezinte, în conformitate cu notificarea prealabilă a debitorului, la notarul public indicat în cuprinsul acesteia. Dispoziţiile art. 5 alin. (4) sunt aplicabile atât în vederea transmiterii informaţiilor şi a înscrisurilor, cât şi în vederea stabilirii datei exacte a semnării actului de dare în plată.

Art. 8. - (1) în situaţia în care creditorul nu se conformează dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege, debitorul poate cere instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar şi să se transmită dreptul de proprietate către creditor.

(2) Cererea se judecă cu celeritate, cu citarea părţilor, de către judecătoria În circumscripţia căreia domiciliază debitorul.

(3) Până la soluţionarea definitivă a cererii prevăzute la alin. (1) se menţine suspendarea oricărei plăţi către creditor, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.

(4) Acţiunea prevăzută de prezentul articol este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

(5) Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului.

Art. 9. - Hotărârea pronunţată potrivit prevederilor art. 8 poate fi atacată cu apel, în termen de 7 zile de la comunicare.

Art. 10. - (1) La momentul încheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, potrivit prevederilor art. 8 sau, după caz, ale art. 9, va fi stinsă orice datorie a debitorului faţă de creditor, acesta din urmă neputând solicita sume de bani suplimentare.

(2) De dispoziţiile prezentului articol beneficiază şi codebitorul sau fideiusorul care a garantat obligaţia debitorului principal.

Art. 11. - În vederea echilibrării riscurilor izvorând din contractul de credit, precum şi din devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât şi contractelor încheiate după această dată.

Art. 12. - Prezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 28 aprilie 2016.

Nr. 77.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 aprilie 2016.

Nr. 442.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 446 din 23 iunie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 16 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu, fără a aduce atingere moralei publice, ordinii sau imaginii partidului politic;”.

2. La articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Contribuţiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile prevăzute la alin. (1) numai de către candidaţi sau de către mandatarul financiar, la împuternicirea acestora, începând cu data depunerii propunerilor de candidaturi,”

3. La articolul 28, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:

-(14) Conturile bancare pentru campania electorală, prevăzute la alin. (1) şi (2) şi la art. 3 alin. (9), au statut de afecţiune specială şi nu sunt supuse executării.”

4. La articolul 30, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Prevederile art. 28 alin. (9)-(13) se aplică în mod corespunzător contribuţiilor pentru campania electorală care pot fi depuse de către partidul politic,”

5. La articolul 31, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Prevederile art. 28 alin. (9)-(13) se aplică în mod corespunzător contribuţiilor destinate campaniei pentru referendum.”

6. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid politic, a unei alianţe politice, a unei alianţe electorale, a unei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi a unui candidat independent de către sindicate, culte religioase, asociaţii ori fundaţii de naţionalitate română sau de altă naţionalitate decât cea română.”

7. După articolul 34 se introduc două noi articole, articolele 341 şi 342, cu următorul cuprins:

„Art. 341. - Atribuţiile mandatarilor financiari pot fi realizate în baza unui contract cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, după caz.

Art. 342. - Mandatarii financiari înregistraţi la Autoritatea Electorală Permanentă pot fi înlocuiţi oricând de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care i-au desemnat, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 34.”

8. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 411, cu următorul cuprins:

„Art. 411. - În cazul campaniei electorale aferente unui nou tur de scrutin din cadrul aceluiaşi proces electoral, limitele contribuţiilor electorale şi ale cheltuielilor electorale se reduc la jumătate.”

9. La articolul 48, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

„(12) Rambursarea sumelor aferente cheltuielilor efectuate în circumscripţiile electorale, precum şi celor efectuate la nivel central, prevăzută la alin. (1)-(9), se realizează pentru sumele validate de către Autoritatea Electorală Permanentă, în limita plafoanelor prevăzute la art. 37 şi a prevederilor alin. (11).”

10 La articolul 52, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3)-(5), art. 6, 7, art. 8 alin. (1), (2) şi (4), art. 9, 10, 11, 12, 13, art. 14 alin. (2) şi (3), art. 15 alin. (1) şi (3), art. 16 alin. (1) şi (3), art. 17 alin. (1), (2) şi (4), art. 31, art. 32 alin. (1). art. 33 alin. (1) şi (2), art. 34 alin. (5), (6), (8), (9), (11), (12) şi (14), art. 36 alin. (2)-(4) şi (6), art. 39 alin. (1), art. 47 alin. (4), art. 51 alin. (2) şi art. 60 alin. (3),

(2) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2)-(4) şi (6)-(10), art. 25 alin. (2), art. 28, 29, 30, 37, 38, art. 43 alin. (2)-(4), art. 45, art. 47 alin. (1), (2) şi (5), art. 49 alin. (1)-(3) şi (5) şi art. 50 alin. (2).

.........................................................................................................................................................

(4) Sancţiunile se pot aplica, după caz, partidului politic, alianţei politice, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, candidatului independent, mandatarului financiar şi/sau donatorului, precum şi altor persoane care au încălcat dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(3).”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 28 aprilie 2016.

Nr. 78.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 aprilie 2016.

Nr. 443.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

                                                                                                                                                   DECRET

privind numirea în funcţie a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justiţiei şi avizul favorabil al Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Augustin Lazăr se numeşte în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe o perioadă de 3 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 aprilie 2016.

Nr. 444.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 39

din 9 februarie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011 şi, în special, a prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, precum şi ale Legii nr. 234/2011 de aprobare a ordonanţei de urgenţă, excepţie ridicată de Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor „Pro Lex “, în numele şi pentru membrul său de sindicat Adrian-Marius Diţă, în Dosarul nr. 44 040/3/2014 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.245D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legai îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta menţionează jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 547 din 24 mai 2012 şi Decizia nr. 51 din 17 februarie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 18 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 44.040/3/2014, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, precum şi ale Legii nr. 234/2011 de aprobare a ordonanţei de urgenţă.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia arată, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât absolvenţii promoţiei 2011 ai Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” sunt defavorizaţi în raport cu absolvenţii aceleaşi instituţii de învăţământ din promoţiile anterioare, pierzând atât vechimea în profesia de poliţist, promovarea în grad la termen, cât şi drepturi salariale ce li s-ar fi cuvenit. În perioada 1 iulie 2011-1 mai 2012 nu au avut nici calitatea de elevi şi nici pe aceea de angajaţi, deşi absolviseră cursurile încă din iulie 2011, drept pentru care nu puteau să se angajeze legal la un alt angajator, fiind încălcat, practic, dreptul la muncă al membrului de sindicat.

6. Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal opinează în sensul respingerii excepţiei de neconstituţionalitate.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 a reglementat o situaţie concretă, şi anume măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, norma juridică criticată fiind aplicabilă, de la intrarea ei în vigoare, în mod nediscriminatoriu, tuturor destinatarilor ei. De altfel, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 759 din 20 septembrie 2012, a reţinut în mod constant că situaţia diferită în care sa află cetăţenii în funcţie de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispoziţiilor constituţionale care consacră egalitatea îl faţa legii şi a autorităţilor publice fără privilegii şi discriminări.

9. Totodată, dispoziţiile legale criticate sunt în acord şi cu dispoziţiile art. 41 din Constituţie, întrucât absolvenţii promoţiei 2011 au avut posibilitatea să părăsească sistemul de formare iniţială din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor şi, implicit, să se angajeze în raporturi de muncă, potrivit art. 41 din Constituţie, fără a plăti cheltuielile pe care instituţia de învăţământ le-a suportat pe parcursul formării profesionale. Pe de altă parte, ei au putut fi încadraţi în structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor începând cu 1 ianuarie 2012. Legiuitorul a condiţionat încadrarea lor de împlinirea unui anumit termen, condiţionare determinată de situaţia finanţelor publice, până atunci absolvenţii putând exercita orice profesie aleasă (cu respectarea unor condiţii formale, potrivit art. 2 din ordonanţa de urgenţă).

10. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Acesta menţionează jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 51 din 17 februarie 2015.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului şi cel al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat în faţa instanţei de judecată, H constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, precum şi ale Legii nr. 234/2011 de aprobare a ordonanţei de urgenţă. Din examinarea excepţiei, rezultă că, în realitate, obiectul acesteia TI constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea În limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 234/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 7 decembrie 2011, şi, în special, prevederile art. 3 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă. Aceste din urmă dispoziţii au următoarea formulare: „încadrarea promoţiilor de absolvenţi ai şcolilor postliceale pentru formarea agenţilor de poliţie, subofiţerilor, maiştrilor militari, precum şi a promoţiilor de absolvenţi ai şcolilor postliceale pentru formarea subofiţerilor/maiştrilor militari ale Ministerului Apărării Naţionale pregătiri pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor se realizează pe parcursul anului 2012, în limita numărului de posturi vacante/temporar vacante, pe instituţii de învăţământ aparţinând fiecărui inspectorat general/structură prevăzut/prevăzută la alin. (3), potrivit ordinii de priorităţi stabilite prin ordin de către ministrul administraţiei şi internelor.

14. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că aceste texte de lege aduc atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 privind principiul egalităţii în faţa legii şi ale art. 41 privind munca şi protecţia socială a muncii.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că instanţa de contencios constituţional s-a pronunţat asupra dispoziţiilor legale criticate, constatând că acestea sunt constituţionale.

16. Astfel, prin Decizia nr. 51 din 17 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 27 mai 2015, Curtea Constituţională a observat faptul că autorii excepţiei de neconstituţionalitate au absolvit instituţiile de formare profesională iniţială din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor în anul 2011, într-un context economic dificil pentru statul român. În preambulul ordonanţei de urgenţă se specifică faptul că ea a fost adoptată având în vedere efectele crizei economice asupra sistemului bugetar, implicit în ceea ce priveşte posibilitatea de asigurare financiară a cheltuielilor de acordare a drepturilor salariale ale categoriilor menţionate, încadrarea absolvenţilor promoţiei 2011 s-a făcut începând cu 1 ianuarie 2012, ceea ce reprezintă o soluţie rezonabilă într-un context economic dificil.

17. Or, cele două categorii de persoane invocate de către autorii excepţiei nu se află în situaţii juridice similare, situaţia fiecăreia dintre acestea fiind guvernată de acte normative diferite. Astfel, împrejurări de fapt sau de drept care plasează categorii de persoane în situaţii obiectiv diferite justifică, iar uneori chiar impun instituirea unui tratament juridic diferit, fără ca prin aceasta să se aducă atingere principiului egalităţii.

18. În aceste condiţii, Curtea a constatat că norma juridică criticată este aplicabilă, de la intrarea ei în vigoare, în mod nediscriminatoriu, tuturor destinatarilor ei. De altfel, Curtea a reţinut în mod constant că situaţia diferită în care se află cetăţenii în funcţie de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regii actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispoziţiilor constituţionale care consacră egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice fără privilegii şi discriminări. În acest sens este Decizia nr. 759 din 20 septembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2012. Aşadar, având în vedere că autorii excepţiei se aflau într-o situaţie juridica diferită, Curtea nu a putut reţine încălcarea art. 16 din Constituţie.

19. Pe de altă parte, Curtea a constatat că dreptul la muncă nu este încălcat. Potrivit art. 2 din ordonanţa de urgenţă, poliţiştii, cadrele militare în activitate, precum şi elevii şi studenţii seriilor terminale ale anului 2011 din instituţiile de formare profesională iniţială din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor şi absolvenţii promoţiilor anului 2011 ale instituţiilor de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naţionale pregătiţi pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor care solicită în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi 31 decembrie 2012, prin demisie sau la cerere, încetarea raporturilor de serviciu sau trecerea în rezervă, respectiv renunţarea la calitatea de elev sau student al instituţiilor de formare profesională iniţială ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, sunt exoneraţi de la plata cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării şi a cheltuielilor efectuate pe perioada cursurilor/programelor de specializare, perfecţionare, stagii de practică, în ţară sau în străinătate, prevăzute de angajamentele/contractele încheiate potrivit legii (a se vedea şi considerentele Deciziei nr. 613 din 4 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2015, pronunţată în legătură cu o soluţie legislativă similară). Aşadar, absolvenţii promoţiei 2011 au avut posibilitatea să părăsească sistemul deformare iniţială din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor şi, implicit, să se angajeze în raporturi de muncă, în acord cu dispoziţiile art. 41 din Constituţie, fără a plăti cheltuielile pe care instituţia de învăţământ le-a suportat pe parcursul formării profesionale. Pe de altă parte, ei au putut fi încadraţi în structurile Ministerului de Interne începând cu 1 ianuarie 2012. Legiuitorul a condiţionat încadrarea lor de împlinirea unui anumit termen, condiţionare determinată de situaţia finanţelor publice, până atunci absolvenţii putând exercita orice profesie aleasă (cu respectarea unor condiţii formale, potrivit art. 2 din ordonanţa de urgenţă).

20. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în această decizie îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate invocată de Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor „Pro Lex”, în numele şi pentru membrul său de sindicat Adrian-Marius Diţă, în Dosarul nr. 44.040/3/2014 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011 şi, în special, ale art. 3 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 9 februarie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului

 

În vederea eliminării blocajelor existente în prezent în activitatea de transport în regim de taxi de la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti, precum şi a efectelor negative cu impact imediat asupra imaginii externe a României,

pentru evitarea reducerii semnificative a activităţii de transport în regim de taxi de la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti din cauza restricţiilor privind volumul portbagajului, în condiţiile în care nu există o alternativă rezonabilă de transport public spre/dinspre aeroport în orele de vârf de trafic, fapt ce ar aduce prejudicii atât interesului public, cât şi celui privat,

având în vedere că nerezolvarea acestor probleme, în regim de urgenţă, poate genera nemulţumiri în rândul pasagerilor, luând în considerare că în Decizia Comisiei Europene din 15 decembrie 2015 privind proiectul major „îmbunătăţirea serviciilor de transport public de călători pe Linia de Metrou 2 Berceni - Pipera”, proiect care face parte din programul operaţional „Transport” pentru asistenţă structurală comunitară prin Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune în conformitate cu obiectivul „convergenţă” în România, prin care a fost aprobată contribuţia financiară din partea Fondului de coeziune la acea parte a proiectului major „îmbunătăţirea serviciilor de transport public de călători pe Linia de Metrou 2 Berceni - Pipera”, în valoare de 112.375.561 euro, se prevede că „România a transmis Comisiei angajamentul beneficiarului proiectului major de a semna un contract de servicii publice cu organismul competent până în aprilie 2016”,

ţinând seama de faptul că punerea în aplicare a Deciziei Comisiei Europene din 15 decembrie 2015 este prevăzută a fi în cadrul perioadei de eligibilitate stabilite la art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iunie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1990, care face parte din programul operaţional „Transport” pentru asistenţă prin FEDR şi Fondul de coeziune în conformitate cu obiectivul „convergenţă” în România,

considerând că în aceste condiţii se impune stabilirea de urgenţă a unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului,

întrucât neadoptarea acestor măsuri creează riscul nefinanţării proiectelor din această categorie, deoarece cheltuielile aferente devin neeligibile, ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi în mod concret determină suportarea acestora numai de la bugetul de stat,

având în vedere că aceste aspecte constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Alineatul (4) al articolului 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în locurile de aşteptare asigurate de administraţia fiecărui aeroport din raza teritorială a municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov au acces numai taxiurile care deţin autorizaţii emise de autorităţile de autorizare din aceste unităţi administrativ-teritoriale.

Art. II. - (1) Ministerul Transporturilor este desemnat ca autoritate competentă, în sensul prevederilor art. 2 lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, pentru încheierea contactului de servicii publice în domeniul transportului cu metroul.

(2) Contractul de servicii publice în domeniul transportului cu metroul se încheie între Ministerul Transporturilor şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” -

S.A., în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, se actualizează anual după aprobarea bugetului de stat şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.

(3) Contractul de servicii publice de transport de călători cu metroul va conţine în mod obligatoriu următoarele prevederi:

a) natura şi întinderea oricărui drept exclusiv acordat. Într-un mod care să prevină compensarea în exces;

b) definirea obligaţiilor de serviciu public pe care trebuie să le respecte operatorul de servicii publice de transport de călători cu metroul;

c) indicatorii în baza cărora se stabileşte şi se acordă compensaţia de serviciu public;

d) valoarea compensaţiei de serviciu public;

e) stabilirea modalităţilor de calculare a cheltuielilor legate de prestarea de servicii;

f) modalităţile de alocare şi evidenţiere a veniturilor proprii rezultate din vânzarea de titluri de călătorie;

g) durata contractului de serviciu public;

h) o cotă de profit rezonabil de până la 3%;

i) obiective de calitate şi sancţiunile aplicabile;

j) condiţii aplicabile subcontractării.

(4) Transportul public de călători cu metroul are caracter de serviciu public. Pentru acest serviciu compensaţia cuvenită se acordă lunar, în baza contractului de servicii publice de transport cu metroul, încheiat cu respectarea prevederilor legale, inclusiv a prevederilor din domeniul ajutorului de stat.

(5) Contractul de servicii publice de transport de călători cu metroul şi orice modificare a acestuia privind durata, teritoriul deservit, definirea obligaţiilor de serviciu public, nivelul sau modalitatea de stabilire a compensaţiei vor fi supuse avizării de către Consiliul Concurenţei, cu respectarea prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 27 aprilie 2016.

Nr. 12.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009

 

Văzând Referatul de aprobare nr. A.C.R nr. 4.084/2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 2 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) în înţelesul prezentelor norme, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:

a) minister - Ministerul Sănătăţii;

b) medicament OTC - medicamentul care se eliberează fără prescripţie medicală (over the counter);

c) medicament inovativ - medicamentul autorizat în conformitate cu art. 704 şi 706 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau un medicament autorizat în Uniunea Europeană prin procedura centralizată, pe bază de studii clinice proprii. În scopul aplicării prezentelor norme, medicamentele pentru care s-a acordat o autorizaţie de uz pediatric (PUMA) şi medicamentele prevăzute la art. 710 (cu indicaţii susţinute de studii clinice de eficacitate proprii) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt considerate medicamente inovative;

d) medicament orfan - medicamentul definit conform art. 2 lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane. În scopul aplicării prezentelor norme, medicamentele orfane sunt considerate medicamente inovative;

e) medicament generic - medicamentul definit conform art. 708 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În scopul aplicării prezentelor norme, medicamentele autorizate conform art. 708 alin. (3), art. 709, 710 (cu indicaţie de substituţie), 711, 715 şi 718 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt considerate medicamente generice;

f) preţ de referinţă generic - preţ în lei maximal de vânzare al medicamentului generic, precum şi al medicamentului inovativ pentru care există medicament/e generic/e cu preţ aprobat în conformitate cu prezentele norme;

g) reprezentant - persoana fizică sau juridică desemnată de către deţinătorul APP sau, după caz, al autorizaţiei de import să îl reprezinte în relaţia cu ministerul în legătură cu oricare dintre aspectele privind stabilirea preţurilor la medicamente de uz uman;

h) îngheţare a preţurilor - menţinerea nemodificată a preţurilor pe o anumită perioadă;

i) ţară de origine - ţara unde se află locul de producţie a unui medicament de uz uman. Când producţia are loc în două sau mai multe ţări, toate aceste ţări sunt considerate ţări de origine;

j) produs biosimilar - produs similar unui alt produs biologic, deja autorizat, numit produs biologic de referinţă şi înregistrat în baza procedurilor specifice, conform art. 708 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în scopul aplicării prezentelor norme, medicamentele autorizate conform art. 709 din aceeaşi lege a căror substanţă activă este de natură biologică sunt incluse în categoria medicamente biosimilare. Pentru produsele biosimilare, preţul se avizează în acelaşi mod ca la medicamentele generice, iar preţul de referinţă va fi stabilit la un nivel de maximum 80% din preţul produsului biologic de referinţă;

k) medicamente pentru nevoi speciale - medicamente a căror furnizare a fost autorizată în baza art. 703 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

l) Catalogul public naţional al preţurilor, denumit în continuare Catalog public - catalog cuprinzând preţurile maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;

m) Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, denumit în continuare Canamed - catalog cuprinzând preţurile maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) încadrarea în categoria de medicament inovativ, generic sau biosimilar, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. c), d), e) şi j), se realizează de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.”

2. La articolul 5, alineatul (10) va avea următorul cuprins:

„(10) Cu 90 de zile înainte de data expirării termenului în condiţiile alin. (8) şi (9), deţinătorul APP sau reprezentantul este obligat să transmită ministerului, în vederea reanalizării preţului de către minister, documentaţia de aprobare a preţului, care trebuie să cuprindă următoarele documente:

1. În format letric:

a) documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi e);

b) extras «Detalii medicament» de pe site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale;

2. În format electronic (scanate pe CD) documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), c), d) şi alin. (2).”

3. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) în vederea aprobării preţurilor medicamentelor de uz uman, solicitantul trebuie să depună la Ministerul Sănătăţii, structura de specialitate, următoarele documente, cu respectarea prezentelor norme:

a) cerere-tip, conform anexei nr. 1, prin care deţinătorul APP sau reprezentantul solicită aprobarea în condiţiile prezentelor norme a nivelului de preţ de producător propus în lei;

b) copie a APP sau a deciziei Comisiei Europene emise în cadrul procedurii centralizate;

c) copie de pe anexele APP sau ale deciziei Comisiei Europene emise în cadrul procedurii centralizate ori a autorizaţiei de nevoi speciale;

d) comparaţia cu preţul de producător autorizat în:

- Republica Cehă;

- Republica Bulgaria;

- Republica Ungară;

- Republica Polonă;

- Republica Slovacă;

- Republica Austria;

- Regatul Belgiei;

- Republica Italiană;

- Lituania;

- Spania;

- Grecia;

- Germania,

cu prezentarea de către deţinătorul APP sau reprezentant de copii de pe cataloagele existente pe pieţele respective, în vigoare la data depunerii documentaţiei;

e) declaraţie pe propria răspundere a deţinătorului APP sau a reprezentantului, conform anexei nr. 2, în original.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Victor Dan Eugen Strâmbu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 aprilie 2016.

Nr. 524.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. ACR 4.034/2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,

având în vedere prevederile art. 738 alin. (8) şi art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prevederile art. 4 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 279/2005 pentru aprobarea modalităţii de implementare a modificărilor la autorizaţiile de punere pe piaţă, aprobate de Agenţia Naţională a Medicamentului,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Victor Dan Eugen Strâmbu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 aprilie 2016.

Nr. 525.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 51/2016 privind repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 156/2015,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 51/2016 privind repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) în data de 2 mai 2016 se organizează o extragere ocazională a Loteriei bonurilor fiscale.

(2) La extragerea prevăzută la alin. (1) participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic cuprins între data de 1 februarie şi data de 16 aprilie 2016 care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015.”

2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) La extragerea prevăzută la alin. (1) participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic cuprins între data de 17 aprilie şi data de 9 decembrie 2016 care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 aprilie 2016.

Nr. 595.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acestuia

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.103 din 15 aprilie 2016 al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară,

în temeiul prevederilor:

- Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, modificat şi completat prin Regulamentul delegat (UE) nr. 499/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentelor (UE) nr. 1.308/2013 şi (UE) nr. 1.306/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului prin modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate;

- art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 27 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera a) se modifică şt va avea următorul cuprins:

„a) Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogarea Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1,234/2007 ale Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

2. La articolul 3 litera I), punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7. acţiunile de protecţie a mediului prevăzute la art. 33 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 1,308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, inclusiv cumpărarea de active imobilizate;”.

3. La articolul 8, alineatele (1), (2) şi (21) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) în vederea obţinerii recunoaşterii, persoana juridică sau partea clar definită a unei persoane juridice trebuie să îndeplinească una din următoarele condiţii:

a) să fie constituită din minimum 5 membri şi să respecte toate criteriile prevăzute în anexa nr. 2;

b) să fie constituită din minimum 5 membri, să respecte toate criteriile prevăzute în anexa nr. 2 şi să dovedească o valoare a producţiei comercializate de minimum 1.000.000 lei.

(2) Valoarea producţiei comercializate prevăzută la alin. (1) lit. b) este cea realizată într-o perioadă de maximum 12 luni aparţinând anului calendaristic precedent celui în care se solicită recunoaşterea sau aparţinând anului calendaristic în care se solicită recunoaşterea.

(21) în situaţia în care organizaţia de producători nu dispune de date istorice suficiente privind valoarea producţiei comercializate prevăzută la alin. (1) lit. b), se va lua în calcul valoarea medie a producţiei comercializate, în ultimii 3 ani, de toţi producătorii care sunt membri ai organizaţiei de producători la momentul depunerii cererii de recunoaştere.”

4. La articolul 9, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) un centralizator pentru fiecare produs şi fiecare membru privind VPC înregistrată în perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) şi (21), semnat de administrator şi contabil, numai în cazul prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. b).”

5. La articolul 21 alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a) copie a avizului de recunoaştere ca organizaţie de producători în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. b). În cazul în care se aplică dispoziţiile art. 23 alin. (2), copia avizului de recunoaştere va fi înlocuită cu dovada depunerii dosarului pentru obţinerea recunoaşterii ca organizaţie de producători în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. b);

....................................................................................................................................................

c) angajamentul scris al administratorului organizaţiei de producători privind respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei, precum şi ale prezentului ordin;”.

6. La articolul 31, alineatul (1) se modifica şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Pentru acordarea sprijinului financiar menţionat la art. 6 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008, MADR transmite o cerere către Comisia Europeană pentru autorizarea acordării sprijinului financiar naţional pentru programele operaţionale care urmează să fie implementate într-un anumit an calendaristic, până la data de 31 ianuarie a acelui an. Cererea este însoţită de dovada că gradul de organizare a producătorilor în regiunea în cauză este deosebit de scăzut, conform definiţiei prevăzute la art. 91 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei, precum şi de informaţii detaliate privind organizaţia de producători în cauză, valoarea ajutorului în cauză şi procentul contribuţiilor financiare efectuate în conformitate cu art. 17 alin. (1) lit. a).n

7. La articolul 411, alineatele (1), (3), (4), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 411. - (1) Gestionarea măsurii prevăzute la art. 18 alin. (3) lit. d) se face în conformitate cu titlul III, cap. III, secţiunea 2 şi cu titlul III, cap. V, secţiunea 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei.

....................................................................................................................................................

 (3) Cantităţile de produse retrase sunt distribuite gratuit:

a) în conformitate cu art. 33 alin. (4) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1 .308/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului, către asociaţii sau fundaţii care furnizează servicii sociale pentru diverse categorii de persoane aflate în risc de excluziune socială şi asigură masa beneficiarilor şi/sau derulează activităţi de preparare şi distribuire de hrană şi ajutoare alimentare;

b) în conformitate cu art. 33 alin. (4) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, către unităţi penitenciare, şcoli, instituţii publice de educaţie şi tabere de vacanţă pentru copii, precum şi către instituţii/unităţi/ centre publice de asistenţă socială, care beneficiază de aceste cantităţi suplimentar faţă de cantităţile pe care le achiziţionează în mod obişnuit din aceste produse.

(4) în conformitate cu art. 79 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei, cuantumul maxim aferent sprijinului pentru retragerile de pe piaţă este prevăzut în anexa nr. 6. 6 7

....................................................................................................................................................

 (6) Notificarea către MADR/APIA se consideră autorizare, în conformitate cu art. 80 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei.

(7) Destinaţiile permise pentru produsele retrase sunt distribuţia gratuită, distrugerea, utilizarea sub formă de hrană proaspătă sau procesată pentru animale, compostare, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei.”

8. La articolul 55 alineatul (4), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) angajamentul scris al administratorului grupului de producători privind respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei, precum şi ale prezentului ordin;”. 6 7

9. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 64. - Sancţiunile pentru nerespectarea criteriilor de recunoaştere se aplică conform art. 114 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, iar decizia de sancţionare se comunică APIA în termen de maximum 5 zile lucrătoare.”

10. La articolul 65, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 65. - (1) în cazul în care un grup de producători recunoscut preliminar nu înaintează nicio cerere de plată conform art. 55 alin. (2), MADR retrage avizul de recunoaştere şi notifică în conformitate cu art. 64.”

11. Articolul 66 se abrogă.

12. Articolul 67 se abrogă.

13. La articolul 74, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Direcţia tehnică de specialitate din cadrul MADR este responsabilă de eliberarea documentelor prevăzute la art. 3 lit. h)-k). Modelul avizului de recunoaştere dat în baza prezentului ordin este prevăzut în anexa nr. 8.”

14. În anexa nr. 3 - Lista acţiunilor şi cheltuielilor neeligibile din cadrul programelor operaţionale, punctul 1, literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,d) costurilor specifice ale acţiunilor de protecţie a mediului menţionate la art. 33 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului. Costurile legate de utilizarea şi gestionarea ambalajelor nu sunt eligibile în niciun caz;

....................................................................................................................................................

f) costurilor specifice pentru asigurarea monitorizării respectării standardelor menţionate în titlul II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei, a normelor privind sănătatea plantelor şi a nivelului maxim de reziduuri.”

15 în anexa nr. 3, punctul 15, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) dacă sunt denumiri de origine protejată sau indicaţii geografice protejate, vizate de Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare”.

16. În anexa nr. 3, punctul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„17. TVA, cu excepţia taxei TVA nerecuperabile prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.”

17. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Cererile de recunoaştere ca organizaţie de producători aflate în procedura de verificare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se soluţionează cu respectarea prevederilor art. 8 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 28 aprilie 2016.

Nr. 796.

 

ANEXA

(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 694/2008)

 

AVIZ DE RECUNOAŞTERE

Nr. ....../......................

 

Eliberat în temeiul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Procesului-verbal nr. .................................... din ...................................

Prezentul aviz de recunoaştere1 conferă statutul de organizaţie de producători, conform art. 8 alin. (1) lit. a)/organizaţie de producători, conform art. 8 alin. (1) lit. b)/grup de producători recunoscut preliminar pentru 2 ....................................

Avizul a fost înregistrat cu nr. ................................... din data de ................................... în Registrul organizaţiilor de producători din sectorul fructelor şi legumelor şi asigură titularului toate drepturile conferite de lege pentru următoarele produse:

...........................................................................................................................................

Avizul de recunoaştere îşi păstrează valabilitatea pe durata cât titularul îndeplineşte criteriile de recunoaştere pentru care a primit prezentul aviz de recunoaştere.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

...............................................................................


1 Exemplarul 2 al avizului de recunoaştere va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul generai al direcţiei de specialitate, director, personalul din cadrul serviciului de specialitate care a participat la luarea deciziei ţi mandatatul beneficiarului.

2 Denumirea persoanei juridice care solicită recunoaşterea ca organizaţie de producători/grup de producători recunoscut preliminar.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.