MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 334/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 334         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 29 aprilie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

71. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

 

436. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

 

73. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)

 

438. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)

 

74. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

 

439. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

 

75. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

 

440. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

 

76. - Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti

 

441. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 123 din 3 martie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 837 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

Raport privind activitatea desfăşurată de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2015

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiară din România

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Conservator

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat – PSD

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Puterii Umaniste (social-liberal)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după litera a) se introduce o nouă literă, litera ai), cu următorul cuprins:

„ai) piloţi instructori avioane de la Şcoala Superioară de Aviaţie Civila;”.

2. La articolul 421 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) piloţi, piloţi instructori avioane de la Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, însoţitori de bord/membri ai echipajului de cabină cu licenţă/atestat de membru al echipajului de cabină, paraşutişti şi personalul de inspecţie în zbor, care au vârsta de minimum 50 de ani şi au realizat o vechime de cel puţin 20 de ani de activitate că personal aeronautic civil navigant profesionist;.

Art. II. - Pentru piloţii instructori de avioane din cadrul Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, cuantumul pensiei de serviciu se va calcula sau recalcula luându-se ca bază de calcul 80% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, conform legii, corespunzător ultimei funcţii la bord deţinute de personalul navigant din cadrul Societăţii Comerciale „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. Această medie va fi menţionată în documentul emis de către Societatea Comercială „(Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române-TAROM” - S.A., pe răspunderea acesteia, potrivit art. 422 alin. (2) din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.064/2007, cu modificările ulterioare, şi Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 816/1.349/2015, se vor modifica şi completa, în conformitate cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 28 aprilie 2016,

Nr. 71.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 aprilie 2016.

Nr. 436.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76 din 3 decembrie 2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 5 decembrie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 28 aprilie 2016.

Nr. 73.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 aprilie 2016.

Nr. 438.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 43 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, adoptată în temeiul art. 1 pct. IX.3 din Legea nr. 182/2015

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 31 august 2015, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I, Înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

„- La articolul 1 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«b) pentru arhitecţi, în cazul în care solicitantul este titularul unei calificări care nu este prevăzută în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010, cu modificările ulterioare;»“.

2. La articolul I punctul 12, litera c) a articolului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) solicitantul care a exercitat profesia respectivă cu normă întreagă timp de un an sau durată globală echivalentă cu normă redusă în cei zece ani anteriori într-un alt stat membru ce nu reglementează respectiva profesie şi care deţine unul sau mai multe atestate de competenţă ori titluri de calificare emise de un alt stat membru care nu reglementează profesia respectivă. Atestatele de competenţă sau titlurile de calificare îndeplinesc următoarele condiţii:

1. au fost eliberate de o autoritate competentă dintr-un stat membru, desemnată în conformitate cu actele cu putere de lege şi actele administrative ale respectivului stat membru;

2. atestă pregătirea titularului pentru exercitarea profesiei în cauză.

Experienţa profesională de un an prevăzută la primul paragraf nu poate fi solicitată în cazul în care titlurile de calificare deţinute de solicitant fac dovada educaţiei şi formării reglementate.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 28 aprilie 2016.

Nr. 74.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 aprilie 2016.

Nr. 439.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 15 decembrie 2014, cu următoarea modificare:

- Articolul I se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. I. - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 138 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«j) obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.»

2. La articolul 152, denumirea marginală şi alineatul (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului

Art. 152. - (1) Organele de urmărire penală, cu autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, pot solicita date de trafic şi localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin, (2) sau a unei infracţiuni de concurenţă neloială, de evadare, de fals în înscrisuri, infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive, a unei infracţiuni privind nerespectarea dispoziţiilor privind introducerea în ţară de deşeuri şi reziduuri, a unei infracţiuni privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc ori a unei infracţiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri, şi infracţiuni referitoare la operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive asemănătoare celor determinate de substanţele şi produsele stupefiante sau psihotrope;

b) există temeiuri justificate pentru a se crede că datele solicitate constituie probe;

c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare;

d) măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor ori a probelor ce urmează a fi obţinute sau gravitatea infracţiunii.»

3. La articolul 154, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

«(71) Dispoziţiile alin. (1)-(7) se aplică în mod corespunzător şi cu privire la datele informatice, inclusiv la datele referitoare la traficul informaţional, stocate prin intermediul unui sistem informatic care se află în posesia sau sub controlul altor persoane.»

4. La articolul 205, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 205. - (1) împotriva încheierilor prin care judecătorul de cameră preliminară de la instanţa sesizată cu rechizitoriu dispune asupra măsurilor preventive, inculpatul şi procurorul pot formula contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare sau, după caz, de la comunicare. Contestaţia se depune la judecătorul de cameră preliminară care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, judecătorului de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară, în termen de 48 de ore de la înregistrare.»

5. La articolul 207, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

«(7) Judecătorul de cameră preliminară, în cursul procedurii de cameră preliminară, verifică, din oficiu, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri. Dispoziţiile alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.»

6. La articolul 208, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

«(5) în tot cursul judecăţii, instanţa verifică, prin încheiere, din oficiu, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri. Dispoziţiile art. 207 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.»

7. După articolul 215 se introduce un nou articol, articolul 2151, cu următorul cuprins:

«Durata controlului judiciar

Art. 2151. - (1) în cursul urmăririi penale, măsura controlului judiciar se poate dispune de către procuror sau de către judecătorul de drepturi şi libertăţi pe o durată de cel mult 60 de zile.

(2) în cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror, prin ordonanţă, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputând să depăşească 60 de zile.

(3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul în care măsura a fost luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.

(4) Ordonanţa procurorului prin care, în condiţiile alin. (2) sau (3), s-a prelungit măsura controlului judiciar se comunică în aceeaşi zi inculpatului.

(5) împotriva ordonanţei procurorului prin care, în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), s-a prelungit măsura controlului judiciar, inculpatul poate face plângere la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond, dispoziţiile art. 213 aplicându-se în mod corespunzător.

(6) în cursul urmăririi penale, durata măsurii controlului judiciar nu poate să depăşească un an, dacă pedeapsa prevăzută de lege este amenda sau închisoarea de cel mult 5 ani, respectiv 2 ani, dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea mai mare de 5 ani.

(7) Judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa, în cursul judecăţii, poate dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat pe o durată ce nu poate depăşi 60 de zile.

(8) în cursul judecăţii în primă instanţă, durata totală a controlului judiciar nu poate depăşi un termen rezonabil şi. În toate cazurile, nu poate depăşi 5 ani de la momentul trimiterii în judecată.

(9) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (8)r instanţa de judecată poate dispune luarea unei alte măsuri preventive, în condiţiile legii.»

8. La articolul 216, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(3) Dispoziţiile art. 212-2151 se aplică în mod corespunzător,»

9. La articolul 344, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«(2) Copia certificată a rechizitoriului şi, după caz, traducerea autorizată a acestuia se comunică inculpatului la locul de deţinere ori, după caz, la adresa unde locuieşte sau la adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură. Inculpatului, celorlalte părţi şi persoanei vătămate li se aduc la cunoştinţă obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Termenul este stabilit de către judecătorul de cameră preliminară, în funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei, dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile.

(3) în cazurile prevăzute la art. 90, judecătorul de cameră preliminară la măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu şi stabileşte, în funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei, termenul în care acesta poate formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, care nu poate fi mai scurt de 20 de zile.

(4) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (3), dacă s-au formulat cereri sau excepţii ori dacă a ridicat excepţii din oficiu, judecătorul de cameră preliminară stabileşte termenul pentru soluţionarea acestora, cu citarea părţilor şi a persoanei vătămate şi cu participarea procurorului.»

10. Articolul 345 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Procedura în camera preliminară

Art. 345. - (1) La termenul stabilit conform art. 344 alin. (4), judecătorul de cameră preliminară soluţionează cererile şi excepţiile formulate ori excepţiile ridicate din oficiu, în camera de consiliu, pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror înscrisuri noi prezentate, ascultând concluziile părţilor şi ale persoanei vătămate, dacă sunt prezente, precum şi ale procurorului.

(2) Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă în camera de consiliu, prin încheiere, care se comunică de îndată procurorului, părţilor şi persoanei vătămate.

(3) în cazul în care judecătorul de cameră preliminară constată neregularităţi ale actului de sesizare sau în cazul în care sancţionează potrivit art. 280-282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii ori dacă exclude una sau mai multe probe administrate, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, procurorul remediază neregularităţile actului de sesizare şi comunică judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.»

11. La articolul 346, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 346. - (1) Dacă nu s-au formulat cereri şi excepţii în termenele prevăzute la art. 344 alin. (2) şi (3) şi nici nu a ridicat din oficiu excepţii, la expirarea acestor termene, judecătorul de cameră preliminară constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii. Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă în camera de consiliu, fără citarea părţilor şi a persoanei vătămate şi fără participarea procurorului, prin încheiere, care se comunică de îndată acestora.

(2) Dacă respinge cererile şi excepţiile invocate ori ridicate din oficiu, în condiţiile art. 345 alin. (1) şi (2), prin aceeaşi încheiere judecătorul de cameră preliminară constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii.»

12. La articolul 346, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:

«(41) în cazurile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi c) şi la alin. (4), judecătorul de cameră preliminară se pronunţă prin încheiere, în camera de consiliu, cu citarea părţilor şi a persoanei vătămate şi cu participarea procurorului. Încheierea se comunică de îndată procurorului, părţilor şi persoanei vătămate.

(42) în cazul prevăzut la alin. (3) lit. b), restituirea cauzei la procuror se dispune prin încheierea prevăzută la art. 345 alin. (2).»

13. La articolul 347, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 347. - (1) în termen de 3 zile de la comunicarea încheierilor prevăzute la art. 346 alin. (1)-(42), procurorul, părţile şi persoana vătămată pot face contestaţie. Contestaţia poate privi şi modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor.

............................................................................................................................................

(3) Contestaţia se soluţionează în camera de consiliu, cu citarea părţilor şi a persoanei vătămate şi cu participarea procurorului. Dispoziţiile art. 345 şi 346 se aplică în mod corespunzător.»

14. La articolul 347, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

«(4)în soluţionarea contestaţiei nu pot fi invocate sau ridicate din oficiu alte cereri sau excepţii decât cele invocate sau ridicate din oficiu în faţa judecătorului de cameră preliminară în procedura desfăşurată în faţa instanţei sesizate cu rechizitoriu, cu excepţia cazurilor de nulitate absolută.»

15. La articolul 348, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(2) în cauzele în care faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa sesizată cu rechizitoriu sau, după caz, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară ori completul competent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, învestit cu soluţionarea contestaţiei, verifică legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, procedând potrivit dispoziţiilor art. 207.»

16. La articolul 367, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(8) Dacă inculpatul se află în arest la domiciliu sau este arestat preventiv ori faţă de inculpat s-a dispus măsura controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 208.»

17. La articolul 440, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 440. - (1) Admisibilitatea cererii de recurs în casaţie se examinează în camera de consiliu de un complet format din un judecător, după depunerea raportului magistratului-asistent şi atunci când procedura de comunicare este legal îndeplinită, fără citarea părţilor şi fără participarea procurorului.

(2) Dacă cererea de recurs în casaţie nu este făcută în termenul prevăzut de lege sau dacă nu s-au respectat dispoziţiile art. 434, art. 436 alin. (1), (2) şi (6), art. 437 şi 438, instanţa respinge, prin încheiere definitivă, cererea de recurs în casaţie.»

18. La articolul 476, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(2) Prin încheierea prevăzută la alin. (1), cauza poate fi suspendată până la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept. În cazul în care nu s-a dispus suspendarea odată cu sesizarea, iar cercetarea judecătorească este finalizată înainte ca Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra sesizării, instanţa suspendă dezbaterile până la pronunţarea deciziei prevăzute la art. 477 alin. (1). În cazul în care inculpatul se află în arest la domiciliu sau este arestat preventiv ori dacă faţă de acesta s-a dispus măsura controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 208 pe toată durata suspendării.»

19. La articolul 523 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

«b1) obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;».

20. Articolul 524 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Supravegherea tehnică, reţinerea, predarea şi percheziţionarea corespondenţei şi a obiectelor, percheziţia şi obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în procedura dării în urmărire

Art. 524. - (1) Supravegherea tehnica, reţinerea, predarea şi percheziţionarea corespondenţei şi a obiectelor, percheziţia şi obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului pot fi dispuse, la cererea procurorului care supraveghează activitatea organelor de poliţie care efectuează urmărirea persoanei date în urmărire de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă, dacă acesta apreciază că identificarea, căutarea, localizarea şi prinderea persoanelor date în urmărire nu pot fi făcute prin alte mijloace ori ar fi mult întârziate.

(2) Dispoziţiile art. 138-144, respectiv art. 147, art. 152 şi art. 157-160 se aplică în mod corespunzător.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari, 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 28 aprilie 2016.

Nr. 75.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 aprilie 2016.

Nr. 440.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege

 

Art. I. - Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:

„lege

pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curie de Casape şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori Judecătoreşti”

2. La articolul 3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) este atestat de către Ministerul Culturii ca traducător pentru specialitatea ştiinţe juridice, din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea şi din limba străină în limba română;”.

3. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene pot fi autorizaţi ca interpreţi şi traducători în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, putând dovedi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 lit. e) şi f) şi cu documente emise/eliberate de autorităţile statului membru de origine sau de provenienţă.”

4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Calitatea de interpret şi traducător autorizat, dobândită în temeiul prezentei legi, poate fi suspendată, prin ordin al ministrului justiţiei, la cererea interpretului şi traducătorului sau din oficiu:

a) pentru motive temeinic justificate, numai la cererea interpretului şi traducătorului autorizat;

b) în cazul arestării preventive a interpretului şi traducătorului autorizat, până la încetarea măsurii;

c) în cazul arestului la domiciliu al interpretului şi traducătorului autorizat, până la încetarea măsurii.

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), organul judiciar care a dispus măsura are obligaţia de a comunica Ministerului Justiţiei, de îndată, actul procedural prin care s-a dispus, s-a menţinut ori s-a prelungit măsura arestării preventive sau a arestului la domiciliu a unui interpret şi traducător autorizat.

(3) Ordinul ministrului justiţiei de suspendare a calităţii interpretului şi traducătorului autorizat poate fi atacat la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.

(4) încetarea suspendării calităţii de interpret şi traducător autorizat se dispune prin ordin al ministrului justiţiei, la cererea interpretului şi traducătorului autorizat sau din oficiu, în cazul în care au dispărut împrejurările care au determinat-o. Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.”

5. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 62, cu următorul cuprins:

„Art. 62. - Interpreţii şi traducătorii autorizaţi au obligaţia să respecte confidenţialitatea cu privire la faptele, informaţiile şi documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea activităţii, atât pe durata deţinerii calităţii, cât şi după încetarea acesteia, cu excepţia cazurilor în care legea sau partea interesată de păstrarea confidenţialităţii îi eliberează de această obligaţie.”

Art. II. - (1) Cererile de autorizare ca interpret şi traducător autorizat depuse înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi se soluţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii acestora.

(2) Interpreţii şi traducătorii autorizaţi până la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi păstrează calitatea dobândită în temeiul legii aplicabile la data autorizării.

*

Prezenta lege transpune prevederile art. 5 alin. (1) şi (3) din Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 280 din 26 octombrie 2010,

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 28 aprilie 2016.

Nr. 76.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 aprilie 2016.

Nr. 441.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 123

din 3 martie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 837 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 837 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Mugurel Dumitru în Dosarul nr. 707/303/2015 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.127D/2015.

2. La apelul nominal răspunde, pentru partea Piraeus Bank România - S.A., din Bucureşti, avocat Păuna Neculae, din Baroul Bucureşti, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, lipsind celelalte părţi Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului părţii prezente, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate faţă de faptul că încheierile emise de executorul judecătoresc pot fi atacate cu contestaţie la executare. Mai mult, şi încheierea de stabilire a preţului, alături de raportul de expertiză pot fi atacate cu contestaţie la executare. Mai arată că orice parte interesată se poate adresa executorului judecătoresc pentru numirea unui expert sau poate stabili preţul de comun acord cu cealaltă parte.

4. Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că prevederile legale criticate nu încalcă principiul accesului liber la justiţie. Potrivit art. 837 din Codul de procedură civilă, executorul judecătoresc fixează, prin încheiere definitivă, preţul imobilului, care va fi preţul de pornire a licitaţiei, după ce, în prealabil, a procedat potrivit dispoziţiilor art. 836 din Codul de procedură civilă, încheierea respectivă putând fi supusă controlului unei instanţe judecătoreşti pe calea contestaţiei la executare.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 16 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 707/303/2015, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 837 alin. (1) din Codul de procedură civilă

[fost art. 836 alin. (1) din Codul de procedură civilă], excepţie ridicată de Mugurel Dumitru într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare, prin care se solicită anularea rapoartelor de evaluare a unor imobile şi a tuturor actelor de executare ulterioare întocmirii acestor rapoarte, anularea licitaţiei şi anularea încheierii emise de executorul judecătoresc prin care s-a stabilit preţul de începere a licitaţiei în baza raportului de evaluare întocmit de expertul evaluator potrivit art. 837 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate încalcă accesul liber la justiţie al debitorului, care este privat de dreptul fundamental de a se adresa unei instanţe judecătoreşti pe calea unei contestaţii Sa executare, pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii luate de executorul judecătoresc, şi nu de către o instanţă de executare,

7. Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă apreciază că dispoziţiile legale criticate nu contravin normelor constituţionale invocate în susţinerea excepţiei. Arată că dispoziţiile legale criticate trebui analizate în corelare cu prevederile art. 836 din Codul de procedură civilă. În aceste condiţii reiese că executorul stabileşte prin încheiere definitivă preţul imobilului după ce în prealabil a procedat potrivit art. 836 din Cod. Prin articolul contestat, legiuitorul a urmărit să nu tergiverseze procedura executării silite prin atacarea unor acte de executare, care deja au putut fi contestate anterior, respectiv încheierea de stabilire a valorii de circulaţie a imobilului.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

9. Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constituţionale.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile reprezentantului părţi i prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 837 alin. (1) din Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din

10 aprilie 2015, care au următorul cuprins: „Executorul va fixa preţul Imobilului, care va fi preţul de pornire a licitaţiei, la valoarea stabilită conform art. 836, prin încheiere definitivă, dată fără citarea părţilor.”

13. Dispoziţiile art. 836 - Evaluarea imobilului urmărit la care face referire textul de lege criticat are următorul cuprins:

„(1) Executorul judecătoresc va stabili de îndată, prin încheiere, valoarea de circulaţie a imobilului, raportată la preţul mediu de piaţă din localitatea respectivă, şi o va comunica părţilor.

(2) Totodată, executorul va cere biroului de cadastru şi publicitate imobiliară să îi comunice drepturile reale şi alte sarcini care grevează imobilul urmărit, precum şi eventualele drepturi de preferinţă înscrise în folosul altor persoane. Titularii acestor drepturi vor fi înştiinţaţi despre executare şi vor fi citaţi la termenele fixate pentru vânzarea imobilului.

(3) La cererea părţilor interesate sau în cazul în care nu poate proceda el însuşi la evaluare, executorul judecătoresc va numi un expert care să stabilească valoarea de circulaţie a imobilului.

(4) Cererea de expertiză va fi făcută de părţi, în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii prevăzute la alin. (1), sub sancţiunea decăderii. Expertiza poate fi cerută şi de terţul dobânditor, de coproprietari în cazul prevăzut la art. 823, precum şi de creditorii intervenienţi, în acelaşi termen.

(5) La cerere se vor alătura toate înscrisurile care pot servi pentru evaluarea imobilului.

(6) Expertul va fi numit de către executor prin încheiere executorie, care va arăta şi termenul de depunere a raportului de expertiză, dispoziţiile art. 758 alin. (6)-(9) aplicându-se în mod corespunzător. Încheierea se comunică părţilor şi expertului. Creditorul poate depune la dosar înscrisuri în vederea evaluării imobilului, dacă este cazul.

(7) O altă expertiză nu este admisibilă, dar părţile pot conveni o altă valoare.

(8) Refuzul debitorului de a permite accesul expertului în imobil în vederea evaluării nu împiedică evaluarea, urmând să se ia în considerare înscrisurile depuse la dosarul de executare, precum şi orice alte date sau informaţii disponibile, inclusiv cele

obţinute de executor pe baza demersurilor întreprinse în condiţiile art. 660.”

14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, potrivit textului de lege criticat, executorul judecătoresc stabileşte prin încheiere definitivă preţul imobilului după ce, în prealabil, a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 836 din Codul de procedură civilă care stabileşte procedura de evaluare a imobilului. Potrivit art. 836 alin. (1) din Codul de procedură civilă, executorul judecătoresc identifică valoarea de circulaţie a imobilului prin încheiere. Dacă executorul judecătoresc consideră necesar sau la cererea părţilor interesate va numi un expert care să stabilească valoarea de circulaţie a imobilului [alin. (3) al art. 836 din Codul de procedură civilă].

16. Astfel, după stabilirea valorii de circulaţie a imobilului potrivit art. 836 din Codul de procedură civilă, executorul va consemna preţul de pornire a licitaţiei asupra imobilului prin încheiere definitivă, fără citarea părţilor, potrivit art. 837 din Codul de procedură civilă.

17. Partea nemulţumită de valoarea stabilită potrivit art. 836 din Cod poate cenzura această valoare prin formularea unei contestaţii la executare împotriva încheierii prin care executorul a stabilit valoarea de circulaţie a imobilului, în condiţiile art. 712 din Codul de procedură civilă.

18. Prin urmare, Curtea reţine că încheierea definitivă prevăzută de art. 837 alin. (1) din Codul de procedură civilă atestă cele stabilite potrivit art. 836, aspecte ce au putut fi contestate în instanţă de partea nemulţumită.

19. În aceste condiţii, susţinerile autorului excepţiei potrivit cărora prevederile legale criticate aduc atingere art. 21 din Constituţie nu sunt întemeiate, câtă vreme împotriva actelor de executare silită se poate face contestaţie la executare de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare, potrivit art. 712 din Codul de procedură civilă.

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Mugurel Dumitru în Dosarul nr. 707/303/2015 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 837 alin. (1) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 3 martie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

DEPARTAMENTUL DE CONTROL AL FINANŢĂRII PARTIDELOR POLITICE ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE

 

RAPORT

privind activitatea desfăşurată de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2015

 

Cuprins

 

Capitolul I - Informaţii generale

Capitolul II - Controlul finanţării activităţii partidelor politice în anul 2015 Capitolul III - Sancţiuni aplicate în anul 2015 Capitolul IV - Soluţionarea petiţiilor în anul 2015

Capitolul V - Registrul fiscal al partidelor politice

Capitolul VI - Instruirea personalului Autorităţii Electorale Permanente

Anexa nr. 1 - Situaţia controalelor efectuate la partidele politice în anul 2015

Anexa nr. 2 - Situaţia surselor de finanţare obţinute de către partidele politice controlate în anul 2015

 

CAPITOLUL I

Informaţii generale

 

În temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată (denumită în continuare Legea nr. 334/2006), al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/20071, cu modificările ulterioare (denumite în continuare Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006) şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă exercită atribuţiile privind controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale.

Activitatea de control a finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a fost desfăşurată în anul 2015 de un efectiv de 69 de persoane, dintre care 12 persoane de la Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, 15 persoane de la filialele Autorităţii Electorale Permanente şi un număr de 42 persoane din cadrul birourilor judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente.

În anul 2015, activităţile principale ale Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale au constat în:

- efectuarea controalelor din Planul de control pentru anul 2015;

- efectuarea controalelor în urma unor sesizări;

- soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor primite.


1 Hotărârea Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologica de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 24 iulie 2007, cu modificările ulterioare, a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 26 ianuarie 2016.

 

 

CAPITOLUL II

Controlul finanţării activităţii partidelor politice în anul 2015

 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, Autoritatea Electorală Permanentă desfăşoară, anual şi ori de câte ori este sesizată, activităţi de verificare a respectării prevederilor legale referitoare la sursele de finanţare şi la cheltuielile partidelor politice.

În vederea exercitării atribuţiilor care revin Autorităţii Electorale Permanente, potrivit prevederilor Legii nr. 334/2006 şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a organizat şi a efectuat, în conformitate cu Planul de control pentru anul 2015, aprobat de preşedintele instituţiei, un număr de 174 de controale la formaţiunile politice.

De asemenea s-a efectuat un control ca urmare a unor sesizări referitoare la înstrăinarea unui imobil din patrimoniul propriu al unei formaţiuni politice, fără respectarea prevederilor legale în vigoare. În urma constatărilor efectuate ca urmare a verificărilor şi a documentelor puse la dispoziţie de instituţii publice la solicitarea controlorilor, existând suspiciunea rezonabilă de eludare a legii penale s-a întocmit dosar care a fost transmis spre cercetare Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Controalele din planul anual de control au vizat verificarea finanţării activităţii formaţiunilor politice din perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2014, iar pentru cinci controale perioada verificată a fost extinsă şi pentru anul 2015.

Scopul principal al acţiunilor de control a constat în verificarea modului în care formaţiunile politice au respectat dispoziţiile Legii nr. 334/2006, prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, precum şi reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. Obiectivele principale de control au vizat următoarele aspecte:

- verificarea documentelor de identificare a entităţii controlate;

- verificarea modului de organizare a contabilităţii conform reglementărilor contabile în vigoare;

- verificarea organizării evidenţei cotizaţiilor;

- verificarea organizării evidenţei donaţiilor,

- verificarea organizării evidenţei veniturilor din alte surse conform prevederilor legale, inclusiv a veniturilor provenite din dobânzi bancare;

- verificarea organizării evidenţei cheltuielilor efectuate din subvenţiile de la bugetul de stat;

- verificarea modului de preluare a datelor din timpul campaniilor electorale în evidenţa contabilă a partidului;

- verificarea concordanţei dintre situaţiile privind veniturile publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi datele rezultate din evidenţa contabilă a entităţii controlate;

- verificarea respectării recomandărilor menţionate în raportul de control întocmit cu ocazia controlului efectuat anterior la entitatea verificată.

Repartizarea numărului total de controale pe departament şi filialele Autorităţii Electorale Permanente este următoarea:

 

Autoritatea Electorală Permanentă

Numărul de controale efectuate

Departament

57

Filiala Sud-Muntenia

16

Filiala Sud-Est

22

Filiala Nord-Est

15

Filiala Centru

17

Filiala Sud-Vest Oltenia

14

Filiala Nord-Vest

15

Filiala Vest

18

TOTAL

174

 

Numărul organizaţiilor teritoriale ale formaţiunilor politice verificate în anul 2015 este prezentat în tabelul următor;

 

Nr. crt.

Formaţiunea politică controlată

Organizaţia teritorială (inclusiv sediul central)

1.

Partidul Naţional Liberal

45

2.

Partidul Social Democrat

45

3.

Partidul Democrat Liberal

44

4.

Uniunea Naţională pentru Progresul României

22

5.

Partidul Conservator

6

6.

Uniunea Democrată Maghiară din România

4

7.

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

3

8.

Partidul Mişcarea Populară

2

9.

Partidul Ecologist Român

1

10.

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

1

11.

Partidul România Mare

1

 

TOTAL

174

 

Situaţia controalelor efectuate la partidele politice în anul 2015, detaliată pe fiecare filială în parte, formaţiune politică şi perioada de desfăşurare a controlului este prezentată în anexa nr. 1.

Pentru un număr de 150 de misiuni de control echipa de control a fost constituită din 2 membri, pentru un număr de 20 de controale, echipa a fost formată din 3 membri, iar pentru 4 controale echipa a fost alcătuită din 4 membri.

În urma misiunilor de control desfăşurate în anul 2015 la formaţiunile politice, în vederea verificării modului de respectare a prevederilor legale privind finanţarea activităţii partidelor politice s-a constatat că marea majoritate a formaţiunilor verificate au avut ca surse de finanţare venituri din cotizaţii, donaţii, alte surse potrivit legii şi subvenţii de la bugetul de stat.

Cuantumul veniturilor obţinute în anul fiscal 2014 de către partidele politice controlate a fost de 55.877.385 lei. Situaţia detaliată a veniturilor înregistrate de către formaţiunile politice controlate în anul 2015 pe surse de finanţare, formaţiune politică şi organizaţie teritorială este prezentată în anexa nr. 2.

 

Reprezentarea grafică a surselor de finanţare este următoarea:

 

Cu ocazia celor 174 de controale efectuate în cursul anului 2015 s-a constatat că majoritatea entităţilor controlate au respectat prevederile legale în ceea ce priveşte finanţarea activităţii partidelor politice, existând şi abateri de la legislaţia în vigoare, abateri cu sau fără caracter contravenţional. Abaterile cu caracter contravenţional au vizat aspecte legate de:

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la organizarea contabilităţii partidelor, conform prevederilor contabile în vigoare;

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la sursele de finanţare prevăzute de lege;

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la obligaţia publicării de către partidele politice în Monitorul Oficial al României, Partea I, a datelor obligatorii referitoare la sursele de finanţare obţinute în anul fiscal 2014;

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la obţinerea de venituri din închirierea spaţiilor pentru organizarea birourilor parlamentare;

- acceptarea de donaţii sau servicii cu titlu gratuit de la instituţii publice;

- utilizarea sumelor primite ca subvenţie de la bugetul de stat pentru alte destinaţii decât cele permise de lege;

- nedeclararea la Autoritatea Electorală Permanentă a donaţiilor primite după deschiderea campaniilor electorale;

- depăşirea plafoanelor maxime permise de lege pentru cotizaţii;

- Reprezentarea documentelor solicitate în termenul legal.

Abaterile fără caracter contravenţional au fost legate de erori contabile, de neîntocmirea formularelor de evidenţă a veniturilor (cotizaţii, donaţii), de regimul contabil al evidenţierii subvenţiilor în contabilitatea partidelor şi de transmiterea unor situaţii incorecte privind sursele şi cuantumurile veniturilor obţinute de către partidele politice către Autoritatea Electorală Permanentă.

Pentru remedierea deficienţelor constatate, pe lângă sancţiunile aplicate, au fost formulate şi o serie de recomandări cu caracter general sau specific, care au constat În principal în:

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 749/2007, cu modificările ulterioare;

- organizarea şi conducerea contabilităţii, conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare;

- respectarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

Rezultatele fiecărui control au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente.

 

CAPITOLUL III

Sancţiuni aplicate în anul 2015

 

Cu ocazia verificărilor efectuate de către personalul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2015 a fost aplicat un număr de 73 de sancţiuni contravenţionale, din care 27 de amenzi şi 46 de avertismente. Amenzile aplicate au totalizat 191.000 lei. De asemenea a fost confiscată suma totală de 314.108 lei.

Sancţiunile au fost aplicate cu ocazia controalelor anuale efectuate la partidele politice şi cu ocazia verificărilor efectuate ca urmare a sesizărilor primite.

Sancţiunile au vizat aspecte referitoare la:

- neorganizarea contabilităţii conform reglementărilor legale aplicabile;

- obţinerea şi folosirea altor surse de finanţare decât cele legale;

- nepublicarea datelor referitoare la cotizaţii în Monitorul Oficial al României, Partea I;

- efectuarea de activităţi specifice societăţilor comerciale;

- nedeclararea donaţiilor primite în timpul campaniei electorale la Autoritatea Electorală Permanentă în termenul legal;

- neîndeplinirea obligaţiilor legale de către mandatarul financiar;

- neprezentarea în termenul legal a documentelor solicitate de către Autoritatea Electorală Permanentă.

Situaţia sancţiunilor aferente controalelor desfăşurate în anul 2015 este următoarea:

 

Nr. crt.

Formaţiunea politică verificată

Tipul controlului

Sancţiuni

Valoarea confiscării

1.

Partidul Democrat Liberal Municipiul Bucureşti

Anual

10.000 lei amendă

80.650,00 lei

2.

Partidul Social Democrat Sector 4

Anual

avertisment

-

3.

Partidul Democrat Liberal Ialomiţa

Anual

avertisment şi 5.000 lei amendă

8.560,00 lei

4.

Partidul Democrat Liberal Gorj

Anual

5.000 lei amendă

-

5.

Partidul Democrat Liberal Constanţa

Anual

5.000 lei amendă

20.950,00 lei

6.

Partidul Social Democrat Municipiul Bucureşti

Anual

avertisment

-

7.

Partidul Social Democrat Suceava

Anual

avertisment

-

8.

Partidul Social Democrat Ialomiţa

Anual

avertisment

-

9.

Partidul Social Democrat Giurgiu

Anual

avertisment

-

10.

Partidul Social Democrat Sector 5

Anual

avertisment

-

11.

Partidul Naţional Liberal Sector 3

Anual

avertisment

-

12.

Partidul Social Democrat Olt

Anual

avertisment

-

13.

Partidul Naţional Liberal Sector 1

Anual

10.000 lei amendă

-

14.

Partidul Naţional Liberal Sector 4

Anual

avertisment

-

15.

Partidul Naţional Liberal Sector 6

Anual

2 avertismente

-

16.

Partidul Social Democrat Constanţa

Anual

2 avertismente şi 5.000 lei amendă

-

17.

Partidul Social Democrat Botoşani

Anual

15.000 lei total amenzi

11.100,00 lei

18.

Partidul Social Democrat Sibiu

Anual

5.000 lei amendă

144.706,99 lei

19.

Partidul Social Democrat Bistriţa-Năsăud

Anual

3 avertismente

-

20.

Partidul Social Democrat Maramureş

Anual

avertisment

-

21.

Partidul Social Democrat Gorj

Anual

avertisment

-

22.

Partidul Naţional Liberal Caraş-Severin

Anual

avertisment şi 5.000 lei amendă

-

23.

Uniunea Naţională pentru Progresul României Sector 4

Anual

avertisment

-

24.

Partidul Naţional Liberal Dâmboviţa

Anual

avertisment

-

25.

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - sediul central

Sesizare

20.000 lei amendă

-

26.

Partidul Naţional Liberal Bistriţa-Năsăud

Anual

2 avertismente şi 10.000 lei amendă

24.000,00 lei

27.

Partidul Social Democrat Buzău

Anual

2 avertismente şi 15.000 lei total amenzi

-

28.

Partidul Naţional Liberal Botoşani

Anual

5.000 lei amendă

-

29.

Partidul Naţional Liberal Dolj

Anual

avertisment

-

30.

Partidul Naţional Liberal Argeş

Anual

avertisment

-

31.

Partidul Naţional Liberal Iaşi

Anual

avertisment

-

32.

Partidul Naţional Liberal Hunedoara

Anual

5.000 lei amendă

16.140,60 lei

33.

Partidul Naţional Liberal Satu Mare

Anual

avertisment

-

34.

Partidul Social Democrat Mehedinţi

Anual

avertisment şi 5.000 lei amendă

3.000,00 lei

35.

Partidul Naţional Liberal Olt

Anual

avertisment

-

36.

Partidul Naţional Liberal Gorj

Anual

6.000 lei amendă

-

37.

Partidul Ecologist Român - sediul central

Anual

avertisment şi 5.000 lei amendă

-

38.

Partidul Naţional Liberal Maramureş

Anual

2 avertismente

5.000,00 lei

39.

Partidul Naţional Liberal Suceava

Anual

avertisment

-

40.

Partidul Naţional Liberal Mehedinţi

Anual

5.000 lei amendă

-

41.

Partidul România Mare - sediul central

Anual

avertisment şi 5.000 lei amendă

-

42.

Partidul Social Democrat Bihor

Anual

avertisment şi 5.000 lei amendă

-

43.

Partidul Naţional Liberal Dolj

Anual

avertisment

-

44.

Partidul Mişcarea Populară - sediul central

Anual

avertisment şi 5.000 lei amendă

-

45.

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - sediul central

Anual

avertisment şi 25.000 lei amendă

-

46.

Uniunea Democrată Maghiară din România - sediul central

Anual

5.000 lei amendă

-

47.

Partidul Naţional Liberal - sediul central

Anual

2 avertismente

-

48.

Partidul Democrat Liberal - sediul central

Anual

2 avertismente şi 5.000 lei amendă

-

49.

Uniunea Naţională pentru Progresul României Giurgiu

Anual

avertisment

-

 

CAPITOLUL IV

Soluţionarea petiţiilor în anul 2015

 

În anul 2015 s-a primit de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale un număr de 52 petiţii, Dintre acestea, 28 au avut caracter de solicitări privind informaţii de interes public, 12 au avut caracter de sesizări, iar 10 dintre acestea au solicitat puncte de vedere cu privire la interpretarea Legii nr. 334/2006. Pentru un număr de două petiţii s-a declinat competenţa către Biroul juridic din cadrul Autorităţii Electorale Permanente.

Pentru sesizările primite au fost efectuate cercetări specifice, într-un caz fiind aplicate sancţiuni contravenţionale.

La răspunsurile adresate petenţilor a fost respectat termenul prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Registrul fiscal al partidelor politice

 

În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al partidelor politice. În vederea îndeplinirii acestei prevederi legale, Autoritatea Electorală Permanentă a adus la cunoştinţa formaţiunilor politice obligaţia de a transmite (atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic editabil) o serie de date în vederea completării registrului fiscal al partidelor politice, respectiv:

a) numele şi prenumele, codurile numerice personale, domiciliile (inclusiv codul poştal) şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale persoanelor responsabile de administrarea fondurilor partidului politic (trezorier sau funcţii echivalente), la nivel naţional şi judeţean;

b) adresele sediilor centrale, inclusiv codul poştal şi datele de contact - telefon, fax, e-mail, ale organizaţiilor teritoriale (locale, orăşeneşti, municipale şi judeţene/sector/municipiul Bucureşti) şi ale structurilor interne (organizaţii de femei, tineret, pensionari etc.) ale partidului politic, organizate conform statutului propriu;

c) numele şi prenumele, codurile numerice personale, domiciliile (inclusiv codul poştal) şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale persoanelor îndreptăţite să reprezinte partidul politic la nivel central şi judeţean.

De asemenea, partidelor politice li s-a adus la cunoştinţă faptul că, potrivit prevederilor art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, au obligaţia de a informa Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la orice modificare a datelor prevăzute la art. 60 alin. (1) din aceeaşi lege, în cel mult 45 de zile de la data producerii acesteia.

Conform prevederilor art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, Autoritatea Electorală Permanentă a solicitat transmiterea în termen de 15 zile a următoarelor date: adresa sediului social, codul unic de înregistrare pentru sediul central şi organizaţiile teritoriale, unde este cazul, precum şi o copie conformă cu originalul a statutului înregistrat la Tribunalul Bucureşti.

 

CAPITOLUL VI

Instruirea personalului Autorităţii Electorale Permanente

 

În anul 2015 au avut loc sesiuni de instruire cu personalul Autorităţii Electorale Permanente cu privire la modificările Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, şi elaborarea normelor de aplicare a acestei legi, după cum urmează:

-16-17.06.2015 - instruire organizată la sediul Autorităţii Electorale Permanente - 32 de participanţi;

- 22-24.06.2016 - instruire organizată la sediul Filialei Vest a Autorităţii Electorale Permanente -13 participanţi;

- 22-23.06.2016 - instruire organizată la sediul Filialei Sud-Vest Oltenia a Autorităţii Electorale Permanente - 14 participanţi;

- 22-23.06.2016 - instruire organizată la sediul Filialei Centru a Autorităţii Electorale Permanente -18 participanţi;

- 22-24.06.2016 - instruire organizată la sediul Filialei Vest a Autorităţii Electorale Permanente -13 participanţi;

- 29-30.06.2016 - instruire organizată la sediul Filialei Sud-Est a Autorităţii Electorale Permanente -12 participanţi;

- 29-30.06.2016 - instruire organizată la sediul Filialei Nord-Est a Autorităţii Electorale Permanente -16 participanţi;

- 29.06.2016 - instruire organizată la sediul Filialei Sud - Muntenia a Autorităţii Electorale Permanente -11 participanţi;

- 29.06.2016 - instruire organizată la sediul Filialei Bucureşti - Ilfov a Autorităţii Electorale Permanente - 12 participanţi;

- 21-25.09.2015 - instruire organizată la Păltiniş, judeţul Sibiu, cu personalul din cadrul Filialei Vest, Filialei Nord-Vest, Filialei Sud-Vest Oltenia, Filialei Centru şi birourile judeţene arondate filialelor respective;

- 05-09.10.2015 - instruire organizată la Murighiol, judeţul Tulcea, cu personalul din cadrul Filialei Nord-Est, Filialei Sud-Est, Filialei Sud - Muntenia, Filialei Bucureşti - Ilfov şi birourile judeţene arondate filialelor respective

 

ANEXA Nr. 1

 

SITUAŢIA

controalelor efectuate la partidele politice în anul 2015

 

Nr. crt.

Filiala AEP

Partidul

Filiala

Perioada controlului

1

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Galaţi

02.02-06.02.2015

2

Nord-Est

Partidul Democrat Liberal

Bacău

26.01-04.02.2015

3

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 4

02.02-11.02.2015

4

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 3

02.02-11.02.2015

5

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 5

02.02-11.02.2015

6

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 1

02.02-11.02.2015

7

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 6

02.02-11.022015

8

Sud Muntenia

Partidul Democrat Liberal

Dâmboviţa

02.02-11.02.2015

9

Vest

Partidul Democrat Liberal

Caraş-Severin

02.02-11.02.2015

10

Nord-Est

Partidul Democrat Liberal

Suceava

09.02-13.02.2015

11

Centru

Partidul Democrat Liberal

Braşov

16.02-25.02.2015

12

Nord-Vest

Partidul Democrat Liberal

Cluj

02.02-11.02.2015

13

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Giurgiu

23.02-27.02.2015

14

Sud-Vest Oltenia

Partidul Democrat Liberal

Olt

09.02-13.02.2015

15

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Ilfov

18.02-27.02.2015

16

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Tulcea

16.02-20.02.2015

17

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 1

18.02-27.02.2015

18

Nord-Est

Partidul Democrat Liberal

Botoşani

23.02-27.02.2015

19

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Municipiul Bucureşti

18.02-27.02.2015

20

Nord-Est

Partidul Social Democrat

Bacău

09.03-18.03.2015

21

Sud Muntenia

Partidul Democrat Liberal

Argeş

16.02-20.02.2015

22

Sud-Vest Oltenia

Partidul Democrat Liberal

Vâlcea

27.02-10.03.2015

23

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Călăraşi

09.03-13.03.2015

24

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 3

04.03-13.03.2015

25

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 4

04.03-13.03.2015

26

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 2

04.03-13.03.2015

27

Sud Muntenia

Partidul Democrat Liberal

Prahova

02.03-06.03.2015

28

Vest

Partidul Democrat Liberal

Timiş

16.02-20.02.2015

29

Nord-Vest

Partidul Democrat Liberal

Satu Mare

16.02-20.02.2015

30

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Ialomiţa

23.02-27.02.2015

31

Vest

Partidul Democrat Liberal

Arad

02.03-06.03.2015

32

Nord-Vest

Partidul Democrat Liberal

Bistriţa-Năsăud

02.03-06.03.2015

33

Centru

Partidul Democrat Liberal

Sibiu

09.03-13.03.2015

34

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 2

04.03-13.03.2015

35

Sud Muntenia

Partidul Democrat Liberal

Teleorman

16.03-20.03.2015

36

Sud-Vest Oltenia

Partidul Democrat Liberal

Gorj

16.03-20.03.2015

37

Nord-Vest

Partidul Democrat Liberal

Maramureş

16.03-20.03.2015

38

Vest

Partidul Democrat Liberal

Hunedoara

16.03-20.03.2015

39

Nord-Est

Partidul Democrat Liberal

Iaşi

23.03-27.03.2015

40

Centru

Partidul Democrat Liberal

Mureş

30.03-03,04.2015

41

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 5

02.04-08,04.2015

42

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 6

02.04-08,04.2015

43

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Municipiul Bucureşti

02.04-08.04.2015

44

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Constanţa

30,03-03,04.2015

45

Vest

Partidul Social Democrat

Caraş-Severin

30.03-10.04.2015

46

Sud-Vest Oltenia

Partidul Democrat Liberal

Mehedinţi

30.03-03.04.2015

47

Nord-Vest

Partidul Social Democrat

Cluj

30,03-08.04.2015

48

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Ilfov

02.04-08.04.2015

49

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberai

Sector 1

20.04-29.04.2015

50

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 2

20.04-29.04.2015

51

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Giurgiu

20.04-24.04.2015

52

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Ialomiţa

21.04-24.04.2015

53

Nord-Vest

Partidul Social Democrat

Satu Mare

20.04-24.04.2015

54

Nord-Est

Partidul Social Democrat

Suceava

20.04-24.04.2015

55

Centru

Partidul Democrat Liberal

Alba

20.04-24.04.2015

56

Sud Muntenia

Partidul Social Democrat

Dâmboviţa

20.04-24.04.2015

57

Sud-Vest Oltenia

Partidul Social Democrat

Vâlcea

20.04-29.04.2015

58

Vest

Partidul Social Democrat

Timiş

20.04-24.04.2015

59

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Vrancea

20.04-24.04.2015

60

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Galaţi

27.04-07.05.2015

61

Centru

Partidul Social Democrat

Braşov

28.04-08,05.2015

62

Nord-Vest

Partidul Social Democrat

Bistriţa-Năsăud

04.05-08,05.2015

63

Nord-Est

Partidul Social Democrat

Botoşani

04.05-29.05.20151

64

Sud Muntenia

Partidul Social Democrat

Argeş

04.05-08,05.2015

65

Vest

Partidul Social Democrat

Arad

04.05-08.05.2015

66

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Tulcea

11.05-15.05.2015

67

Sud-Vest Oltenia

Partidul Social Democrat

Olt

11.05-15.05.2015

68

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Constanţa

18.05-22.05.2015

69

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Călăraşi

11.05-15.05.2015

70

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 3

11.05-20.05.2015

71

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 4

11.05-20.05.2015

72

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 5

11.05-20.05.2015

 

1 Controlul a fost efectuat în perioada 04-08.05.2015, 18-22.05.2015, 25-29.05.2015.

 

Nr. crt.

Filiala AEP

Partidul

Filiala

Perioada controlului

73

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 6

11.05-20.05.2015

74

Nord-Vest

Partidul Social Democrat

Maramureş

18.05-22.05.2015

75

Centru

Partidul Social Democrat

Sibiu

18.05-28.05.20152

76

Sud Muntenia

Partidul Social Democrat

Prahova

20.05-26.05.2015

77

Vest

Partidul Social Democrat

Hunedoara

25.05-29.05.2015

78

Sud-Vest Oltenia

Partidul Naţional Liberal

Vâlcea

25.05-29.05.2015

79

Sud Muntenia

Partidul Social Democrat

Teleorman

03.06-09.06.2015

80

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Galaţi

02.06-11.06.2015

81

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Cluj

02.06-11.06.2015

82

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Ilfov

02.06-11.06.2015

83

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Ialomiţa

08.06-12.06.2015

84

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 1

02.06-08.06.2015

85

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 2

02.06-08.06.2015

86

Centru

Partidul Social Democrat

Alba

08.06-12.06.2015

87

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 3

22.06-26.06.2015

88

Sud-Vest Oltenia

Partidul Social Democrat

Gorj

08.06-12.06.2015

89

Vest

Partidul Naţional Liberal

Caraş-Severin

08.06-12.06.2015

90

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Tulcea

22.06-26.06.2015

91

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 4

22.06-26.06.2015

92

Vest

Partidul Naţional Liberal

Timiş

25.06-.01.07.2015

93

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 5

06.07-10.07.2015

94

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 6

06.07-10.07.2015

95

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Municipiul Bucureşti

20.07-24.07.2015

96

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Ilfov

20.07-24.07.2015

97

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Vrancea

22.06-26.06.2015

98

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Giurgiu

22.06-26.06.2015

99

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Bistriţa-Năsăud

29.06-03.07.2015

100

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Constanţa

06.07-10.07.2015

101

Nord-Est

Partidul Naţional Liberal

Bacău

06.07-10.07.2015

102

Sud Muntenia

Partidul Naţional Liberal

Dâmboviţa

06.07-10.07.2015

103

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Brăila

13.07-17.07.2015

104

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Vrancea

13.07-17.072015

105

Centru

Partidul Naţional Liberal

Sibiu

13.07-17.07.2015

106

Nord-Est

Partidul Social Democrat

Iaşi

13.07-17,07.2015

107

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Brăila

20.07-24.07.2015

108

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Brăila

27.07-31.07.2015

109

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Buzău

27.07-31.07.2015

110

Sud Muntenia

Partidul Democrat Liberal

Dolj

03.08-07.08.2015

111

Vest

Partidul Naţional Liberal

Arad

27.07-31.07.2015

112

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Buzău

03.08-07.08.2015

113

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Buzău

03.08-07.08.2015

114

Centru

Partidul Social Democrat

Mureş

03.08-07.08.2015

115

Nord-Est

Partidul Social Democrat

Neamţ

27.07-31.07.2015

116

Nord-Est

Partidul Naţional Liberal

Botoşani

10.08-14.08.2015

117

Nord-Est

Partidul Naţional Liberal

Neamţ

24.08-28.08.2015

118

Sud-Vest Oltenia

Partidul Social Democrat

Mehedinţi

17.08-21.08.2015

119

Sud Muntenia

Partidul Naţional Liberal

Argeş

01.09-07.09.2015

120

Centru

Partidul Naţional Liberal

Alba

31.08-04.09.2015

121

Vest

Partidul Naţional Liberal

Hunedoara

31.08-02.09.2015

122

Sud-Vest Oltenia

Partidul Naţional Liberal

Olt

07.09-11.09.2015

 

2 Controlul a fost efectuat în perioada 18-22.05.2015, 25-28.05.2015.

 

Nr. crt.

Filiala AEP

Partidul

Filiala

Perioada controlului

123

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Satu Mare

07.09-11.09.2015

124

Vest

Partidul Conservator

Timiş

07.09-11.09.2015

125

Sud Muntenia

Partidul Naţional Liberal

Prahova

10.09-19.09.2015

126

Centru

Partidul Naţional Liberal

Braşov

14.09-18.09.2015

127

Nord-Est

Partidul Naţional Liberal

Iaşi

21.09-25.09.2015

128

Sud Muntenia

Partidul Naţional Liberal

Teleorman

21.09-25.09.2015

129

Sud-Est

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Brăila

21.09-25.09.2015

130

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Călăraşi

21.09-25.09.2015

131

Sud-Est

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Galaţi

28.09-02.10.2015

132

Vest

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Caraş-Severin

28.09-02.10.2015

133

Sud-Vest Oltenia

Partidul Naţional Liberal

Gorj

28.09-02.10.2015

134

Centru

Uniunea Democrată Maghiară din România

Covasna

28.09-02.10.2015

135

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Maramureş

05.10-09.10.2015

136

DCFPPCE

Partidul Ecologist Român

Sediul central

05.10-13.10.2015

137

Centru

Partidul Naţional Liberal

Mureş

12.10-16.10.2015

138

Vest

Partidul Poporului-Dan Diaconescu

Arad

12.10-16.10.2015

139

Sud-Est

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Tulcea

12.10-16.10.2015

140

Sud Muntenia

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Argeş

19.10-23.10.2015

141

Nord-Est

Partidul Naţional Liberal

Suceava

19.10-23.10.2015

142

Sud-Vest Oltenia

Partidul Naţional Liberal

Mehedinţi

19.10-23.10.2015

143

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Călăraşi

19.10-23.10.2015

144

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Ialomiţa

19.10-23.10.2015

145

DCFPPCE

Partidul România Mare

Sediul central

19.10-30.10.2015

146

Sud-Est

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Vrancea

26.10-30.10.2015

147

Centru

Uniunea Democrată Maghiară din România

Harghita

26.10-30.10.2015

148

DCFPPCE

Partidul Mişcarea Populară

Sediul central

19.10-30.10.2015

149

Nord-Est

Partidul Democrat Liberal

Neamţ

02.11-06.11.2015

150

Nord-Vest

Partidul Social Democrat

Bihor

26.10-30.10.2015

151

Sud-Vest Oltenia

Partidul Naţional Liberal

Dolj

02.11-06.11.2015

152

Centru

Uniunea Democrată Maghiară din România

Braşov

02.11-06.11.2015

153

Sud Muntenia

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Prahova

02.11-06.11.2015

154

DCFPPCE

Partidul Conservator

Giurgiu

02.11-06.11.2015

155

Vest

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Timiş

02.11-06.11.2015

156

DCFPPCE

Partidul Conservator

Sector 1

02.11-06.11.2015

157

DCFPPCE

Partidul Conservator

Sector 3

02.11-06.11.2015

158

DCFPPCE

Partidul Conservator

Călăraşi

02.11-06.11.2015

159

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Sălaj

09.11-13.11.2015

160

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Giurgiu

10.11-13.11.2015

161

DCFPPCE

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

Sediul central

10.11-13.11.2015

162

Centru

Partidul Social Democrat

Covasna

16.11-20.11.2015

163

Sud-Vest Oltenia

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Olt

16.11-20.11.2015

164

Vest

Partidul Poporului-Dan Diaconescu

Caraş-Severin

16.11-20.11.2015

165

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sediul central

16.11-04.12.2015

166

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sediul central

16.11-04.12.2015

167

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sediul central

16.11-04.12.2015

168

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Bihor

23.11-27.11.2015

169

DCFPPCE

Partidul Poporului-Dan Diaconescu

Sediul central

23.11-08.12.2015

170

Sud Muntenia

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Dâmboviţa

23.11-24.11.2015

171

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sediul central

02.12-16.12.2015

172

Vest

Partidul Mişcarea Populară

Hunedoara

07.12-11.12.2015

173

DCFPPCE

Uniunea Democrată Maghiară din România

Sediul central

09.12-18.12.2015

174

Centru

Partidul Conservator

Braşov

07.12-11.12.2015

 

ANEXA Nr. 2

 

Situaţia surselor de finanţare obţinute de către partidele politice controlate în anul 2015

 

Nr. crt.

Filiala AEP

Partidul

Filială

Veniturile totale

Subvenţii

Cotizaţii

Donaţii

Alte venituri

1

DCFPPCE

Partidul Conservator

Călăraşi

9.577,00

-

9.577,00

-

-

2

DCFPPCE

Partidul Conservator

Giurgiu

7.390,00

-

7.390,00

-

-

3

DCFPPCE

Partidul Conservator

Sector 1

17.000,00

-

17.000,00

-

-

4

DCFPPCE

Partidul Conservator

Sector 3

7.635,70

-

7.635,70

-

-

5

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Călăraşi

52.470,00

-

23.367,00

20.000,00

9.103,00

6

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Giurgiu

37.150,00

-

-

37.150,00

-

7

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Ialomiţa

42.860,00

-

5.700,00

37.160,00

-

8

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Ilfov

51.617,00

-

51.617,00

-

-

9

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Municipiul Bucureşti

1.363.885,00

-

-

1.363.865,00

20,00

10

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 1

730.762,00

-

608.662,00

114.600,00

7.500,00

11

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 2

368.989,59

-

255.500,00

79.403,00

34.086,59

12

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 3

111.107,00

-

2.507,00

105.600,00

3.000,00

13

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 4

41.705,00

-

6.305,00

35.400,00

-

14

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 5

21.700,00

-

21.700,00

-

-

15

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 6

37.839,00

-

20.899,00

13.100,00

3.840,00

16

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sediul central

9.328.374,11

1.066.223,18

2.703.743,00

5.344.687,73

213.720,20

17

DCFPPCE

Partidul Ecologist Român

Sediul central

6.549,58

-

6.549,58

-

-

18

DCFPPCE

Partidul Mişcarea Populară

Sediul central

2.955.269,16

-

268.503,53

2.686.761,67

3,96

19

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Călăraşi

497.393,24

-

205.585,24

287.508,00

4.300,00

20

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Giurgiu

239.856,50

-

135.319,50

104.537,00

-

21

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Ialomiţa

20.000,00

-

13.055,00

6.945,00

-

22

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Ilfov

393.450,00

-

77.950,00

315.500,00

-

23

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 1

496.423,86

-

61.211,00

434.000,00

1.212,86

24

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberai

Sector 2

154.190,10

-

139.355,00

-

14.835,10

25

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 3

89.724,00

-

52.424,00

37.300,00

-

26

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 4

154.033,23

-

9.030,00

145.000,00

3,23

27

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 5

262.775,00

-

116.675,00

146.100,00

-

28

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 6

57.428,30

-

52.438,50

-

4.989,80

29

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sediul central

13.591.117,89

1.525.108,56

5.125.353,45

6.666.902,72

273.753,16

30

DCFPPCE

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

Sediul central

73.405,90

18.482,86

49.193,04

5.730,00

-

31

DCFPPCE

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

Sediul central

1.460.579,12

922.203,39

229.134,69

305.670,36

3.570,68

32

DCFPPCE

Partidul România Mare

Sediul central

10.603,00

-

4.060,00

6.543,00

-

33

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Călăraşi

367.985,94

-

118.527,00

249.458,94

-

34

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Giurgiu

213.392,25

-

154.920,00

51.270,00

7 202,25

35

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Ialomiţa

368.158,00

-

305.958,00

61.000,00

1.200,00

36

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Ilfov

220.520,00

-

171.220,00

49.300,00

-

37

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Municipiul Bucureşti

38.979,00

-

26.979,00

-

12.000,00

38

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 1

223.279,00

-

221.011,00

400,00

1.868,00

39

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 2

130.160,70

-

48.660,70

65.500,00

16.000,00

40

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 3

105.884,51

-

78.552,00

-

27.332,51

41

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 4

100.177,26

-

73.777,16

26.400,10-

 

42

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 5

6.900,00

-

6.900,00

-

-

43

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 6

174.752,12

-

131.102,00

43.650,00

0,12

44

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sediul central

25.522.172,04

2.194.634,74

14.298.095,48

8.484.998,44

544.443,38

45

DCFPPCE

Uniunea Democrată Maghiară din România

Sediul central

2.017.295,14

-

829.632,95

1.116.186,40

71.475,79

46

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Călăraşi

19.590,00

-

12.590,00

7.000,00

-

47

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Giurgiu

-

-

 

-

-

48

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Ialomiţa

-

-

-

-

-

49

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Ilfov

300,00

-

300,00

-

-

50

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Municipiul Bucureşti

129.440,00

-

129.400,00

-

40,00

51

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 1

10.000,00

-

10.000,00

-

-

52

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 2

7.926,00

-

7.926,00

-

-

53

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 3

-

-

-

-

-

54

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 4

-

-

-

-

-

55

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 5

8.000,00

-

-

8.000,00

-

56

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 6

-

-

-

-

-

57

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sediul central

819.756,62

100.350,18

675.100,03

33.465,27

10.841,14

58

Nord-Est

Partidul Democrat Liberal

Bacău

70.883,48

-

36.200,00

34.683,48

-

59

Nord-Est

Partidul Democrat Liberal

Botoşani

74.250,55

-

55.055,00

16.195,25

3.000,30

 

60

Nord-Est

Partidul Democrat Liberal

Iaşi

72.505,00

-

44.523,00

27.982,00

-

61

Nord-Est

Partidul Democrat Liberal

Neamţ

47.013,00

-

8.413,00

38.600,00

-

62

Nord-Est

Partidul Democrat Liberal

Suceava

223.234,11

-

93.918,00

129.316,08

0,03

63

Nord-Est

Partidul Naţional Liberal

Bacău

254.284,00

-

70.434,00

181.250,00

2.600,00

64

Nord-Est

Partidul Naţional Liberal

Botoşani

357.884,26

-

296.016,00

61.868,26

-

65

Nord-Est

Partidul Naţional Liberal

Iaşi

281,659,13

-

142.486,00

139,159,00

14,13

66

Nord-Est

Partidul Naţional Liberal

Neamţ

131.971,00

-

49.242,00

82.729,00

-

67

Nord-Est

Partidul Naţional Liberal

Suceava

30.571,00

-

26.021,00

4.550,00

-

68

Nord-Est

Partidul Social Democrat

Bacău

620.495,00

-

495.095,00

125.400,00

-

69

Nord-Est

Partidul Social Democrat

Botoşani

813.393,04

-

695.543,04

110.750,00

7.100,00

70

Nord-Est

Partidul Social Democrat

Iaşi

594.723,01

-

512.998,00

78.947,00

2.778,01

71

Nord-Est

Partidul Social Democrat

Neamţ

342.773,00

-

339.456,50

3.316,50

-

72

Nord-Est

Partidul Social Democrat

Suceava

338.100,00

-

105.100,00

233.000,00

-

73

Centru

Partidul Conservator

Braşov

11.985,00

-

11.985,00

-

-

74

Centru

Partidul Democrat Liberal

Alba

237.361,00

-

103.453,00

130.112,00

3.796,00

75

Centru

Partidul Democrat Liberal

Braşov

228.772,00

-

109.996,00

108.200,00

10.576,00

76

Centru

Partidul Democrat Liberal

Mureş

10.530,00

-

10.030,00

500,00

-

77

Centru

Partidul Democrat Liberal

Sibiu

172.359,00

-

102.966,00

60.612,00

8.781,00

78

Centru

Partidul Naţional Liberal

Alba

295.240,00

-

165.345,00

111.895,00

18.000,00

79

Centru

Partidul Naţional Liberal

Braşov

319.255,00

-

193.705,00

122.120,00

3.430,00

80

Centru

Partidul Naţional Liberal

Mureş

111.295,00

-

76.860,00

34.435,00

-

81

Centru

Partidul Naţional Liberal

Sibiu

81.179,00

-

37.325,00

38.600,00

5.254,00

82

Centru

Partidul Social Democrat

Alba

387.711,00

-

233.703,00

147.848,00

6.160,00

83

Centru

Partidul Social Democrat

Braşov

468.351,00

-

287.800,00

169.194,00

11.357,00

84

Centru

Partidul Social Democrat

Covasna

32.332,00

-

32.332,00

-

-

85

Centru

Partidul Social Democrat

Mureş

240.217,00

-

240.217,00

-

-

86

Centru

Partidul Social Democrat

Sibiu

468.881,00

-

342.182,00

8.500,00

118.199,00

87

Centru

Uniunea Democrată Maghiară din România

Braşov

24.283,00

-

13.483,00

10.800,00

-

88

Centru

Uniunea Democrată Maghiară din România

Ciuc

81.534,00

-

54.193,00

27.340,00

1,00

89

Centru

Uniunea Democrată Maghiară din România

Covasna

350.494,00

-

147.684,00

202.810,00

-

90

Nord-Vest

Partidul Democrat Liberal

Bistriţa-Năsăud

88.966,00

-

63.966,00

25.000,00

-

91

Nord-Vest

Partidul Democrat Liberal

Cluj

261.659,06

-

69.459,00

186.408,00

5.792,06

92

Nord-Vest

Partidul Democrat Liberal

Maramureş

24.240,00

-

17.240,00

7.000,00

-

93

Nord-Vest

Partidul Democrat Liberal

Satu Mare

100.161,51

-

32.451,50

67.710,00

0,01

94

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Bihor

566.014,79

-

77.545,00

488.464,00

5,79

95

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Bistriţa-Năsăud

187.463,04

-

54.780.00

114.178,00

18.505,04

96

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Cluj

201.166,76

-

130.792,00

61.070,00

9.304,76

97

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Maramureş

321.784,89

-

136.930,00

179.422,89

5.432,00

98

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Satu Mare

72.884,23

-

51.883,00

21,000,00

1,23

99

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Sălaj

74.630,00

-

23.532,00

51.098,00

-

100

Nord-Vest

Partidul Social Democrat

Bihor

378.649,80

-

269.644,80

109.005,00

-

101

Nord-Vest

Partidul Social Democrat

Bistriţa-Năsăud

249.128,00

-

92.428,00

156.700,00

-

102

Nord-Vest

Partidul Social Democrat

Cluj

688.004,20

-

294.640,39

393.363,81

-

103

Nord-Vest

Partidul Social Democrat

Maramureş

339.079,00

-

260.179,00

78.900,00

-

104

Nord-Vest

Partidul Social Democrat

Satu Mare

1.025.172,00

-

478.672,00

546.500,00

-

105

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Brăila

184.023,04

-

766,00

170.123,00

13.134,04

106

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Buzău

42.498,45

-

25.236,00

17,260,00

2,45

107

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Constanţa

284.959,00

-

1.460,00

270.199,00

13.300,00

108

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Galaţi

40.364,72

-

39.910,00

406,72

48,00

109

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Tulcea

94.192,99

-

22.657,00

65.752,27

5.783,72

110

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Vrancea

18.010,00

-

17.010,00

1.000,00

-

111

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Brăila

159.825,76

-

138.750,00

21.075,21

0,55

112

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Buzău

84.567,00

-

23.967,00

60.600,00

-

113

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Constanţa

457.847,53

-

132.834,05

293.000,00

32.013,48

114

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Galaţi

638.050,72

-

294.249,50

318.965,00

24.836,22

115

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Tulcea

166.420,00

-

72.572,00

87.800,00

6.048,00

116

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Vrancea

192.203,82

-

151.769,00

21.185,00

19.249,82

117

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Brăila

459.032,10

-

368.992,10

83.300,60

6.740,00

118

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Buzău

406.589,50

-

227.195,00

148.434,02

30.960,48

119

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Constanţa

426.696,00

-

287.275,00

139.399,00

22,00

 

120

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Galaţi

623.680,77

-

517.662,00

82.060,00

23.958,77

121

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Tulcea

518.342,00

-

351.992,00

166.350,00

-

122

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Vrancea

241.895,00

-

211.895,00

30.000,00

-

123

Sud-Est

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Brăila

-

-

-

-

-

124

Sud-Est

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Galaţi

56.985,00

-

56.985,00

-

-

125

Sud-Est

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Tulcea

2.824,00

-

2.824,00

-

-

126

Sud-Est

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Vrancea

-

-

-

-

-

127

Vest

Partidul Conservator

Timiş

38.675,00

-

31.975,00

6.700,00

-

128

Vest

Partidul Democrat Liberal

Arad

276.072,97

-

60.386,00

192.064,15

23.622,82

129

Vest

Partidul Democrat Liberal

Caraş-Severin

152.427,00

-

36.170,00

116.257,00

-

130

Vest

Partidul Democrat Liberal

Hunedoara

86.475,38

-

25.536,00

60.855,00

84,38

131

Vest

Partidul Democrat Liberal

Timiş

233.688,00

-

83.808,00

110.880,00

39.000,00

132

Vest

Partidul Mişcarea Populară

Hunedoara

31.200,02

-

-

31.200,00

0,02

133

Vest

Partidul Naţional Liberal

Arad

79.858,04

-

58.666,00

9.400,00

11.792,04

134

Vest

Partidul Naţional Liberal

Caraş-Severin

44.000,00

-

5.400,00

38.600,00

-

135

Vest

Partidul Naţional Liberal

Hunedoara

554.956,36

-

329.322,00

210.600,00

15.034,36

136

Vest

Partidul Naţional Liberal

Timiş

960.079,30

-

108.301,00

815.778,30

36 000,00

137

Vest

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

Arad

13.089,79

-

1,557,00

11.532,60

0,19

138

Vest

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

Caraş-Severin

18.882,00

-

382,00

18.500,00

-

139

Vest

Partidul Social Democrat

Arad

296.760,96

-

202.115,96

94.645,00

-

140

Vest

Partidul Social Democrat

Caraş-Severin

82.130.00

-

79.730,00

-

2.400,00

141

Vest

Partidul Social Democrat

Hunedoara

1.098.185,34

-

1.076.184,98

21.500,00

500,36

142

Vest

Partidul Social Democrat

Timiş

1.145.838,00

-

624.338,00

516.500,00

5 000,00

143

Vest

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Caraş-Severin

21.375,78

-

21.375,00

-

0,78

144

Vest

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Timiş

23.829,60

-

11.140,00

1,889,60

10.800,00

145

Sud-Muntenia

Partidul Democrat Liberal

Argeş

105.820,00

-

22.370,00

83.450,00

-

146

Sud-Muntenia

Partidul Democrat Liberal

Dâmboviţa

196.806,00

-

129,256,00

67.550,00

-

147

Sud-Muntenia

Partidul Democrat Liberal

Prahova

291.352,00

-

192.202,00

93.150,00

6 000,00

148

Sud-Muntenia

Partidul Democrat Liberal

Teleorman

51.089,00

-

49.849,00

1.240,00

-

149

Sud-Muntenia

Partidul Naţional Liberal

Argeş

203.316,72

-

126,063,00

77.250,00

3,72

150