MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 586/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 586         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 2 august 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.498. - Decizie privind închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare, stabilirea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii de faliment şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii „Carpatica Asig” - S.A.

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE AASIGURAŢILOR

 

2. - Instrucţiune privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la 30 iunie 2016 de către Fondul de garantare a asiguraţilor

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare, stabilirea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii de faliment şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii „Carpatica Asig” - S.A.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, identificată cu CIF 31588130 şi contul bancar R083TREZ7005025XXX007370, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată legal prin domnul Mişu Negriţoiu, în calitate de preşedinte, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (i) şi (3) şi art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

conform art. 8 alin. (11), ari. 110 lit. d) şi f) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,

în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor,

având în vedere prevederile Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 183/2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare la Societatea „Carpatica Asig” - S A. şi ale Deciziei A.S.F. nr. 603/2016 privind stabilirea atribuţiilor şi competenţelor Fondului de Garantare a Asiguraţilor - administrator temporar al Societăţii „Carpatica Asig” - S.A.,

în baza Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, adoptată în şedinţa din data de 27 iulie 2016, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. P-DSSF 802/SAR-DSC/5128.1 din 25 iulie 2016 a Direcţiei strategie şi stabilitate financiară şi Direcţiei supraveghere şi control din cadrul Sectorului asigurări-reasigurări, privind situaţia Societăţii „Carpatica Asig” - SA, s-a stabilit faptul că este adecvat ca Societatea „Carpatica Asig” - S.A. să fie lichidată prin procedura obişnuită de insolvenţă şi s-a hotărât închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare, constatarea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii de faliment şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii „Carpatica Asig” - S.A., cu sediul social în Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr. 5, turnul A, etajele 3-7, Centrul de Afaceri Sibiu, judeţul Sibiu, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J32/1053/29.11.1996, cod unic de înregistrare 8990884, înscrisă în Registrul asigurătorilor cu numărul RA-013din data de 10 aprilie 2003, reprezentată legal de Fondul de Garantare a Asiguraţilor, cu sediul în Bucureşti, str. Popa Petre nr. 24, sectorul 2, în calitate de administrator temporar, desemnat în temeiul Legii nr. 246/2015,

avându-se în vedere următoarele motive de fapt şi de drept:

Prin Decizia Consiliului A.S.F. nr. 183/2014, A.S.F. a dispus deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societăţii „Carpatica Asig” - S.A, ca urmare a faptului că la data de 31 martie 2014 societatea nu îndeplinea cerinţele legale privind marja de solvabilitate disponibilă, coeficientul de lichiditate şi gradul de acoperire a rezervelor cu active admise, astfel:

- indicatorul de lichiditate determinat pentru data de 31 martie 2014 avea o valoare subunitară (de 0,84), societatea încălcând astfel prevederile art. 8 alin. (6) din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011, cu modificările ulterioare;

- valoarea totală a activelor admise să acopere rezervele tehnice brute a scăzut sub nivelul rezervelor tehnice constituite la data de 31 martie 2014, societatea acoperindu-şi rezervele tehnice brute cu active admise în proporţie de 64,3%, încălcându-se astfel prevederile pct. 3 din anexa nr. 2 la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- valoarea marjei de solvabilitate disponibile pentru data de 31 martie 2014 era sub valoarea marjei de solvabilitate minime, în sensul că marja de solvabilitate disponibilă determinată de societate pentru data de 31 martie 2014 era de -88.052.346 lei, iar marja de solvabilitate minimă era de 60.827.010 lei, fiind încălcate prevederile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin decizia de deschidere a procedurii de redresare financiară s-a stabilit în sarcina Consiliului de administraţie al societăţii obligaţia de a depune în termenul legai pianul de redresare financiară care să conţină perspectivele de redresare financiară a asigurătorului, precum şi modalităţile concrete şi termenele de îndeplinire a măsurilor asumate de conducerea societăţii în vederea restabilirii situaţiei financiare a acesteia.

Consiliul de administraţie al Societăţii „Carpatica Asig” - S.A. a depus la A.S.F. planul de redresare financiară, acesta fiind aprobat prin Decizia A.S.F. nr. 1.203 din 9 septembrie 2014*).

Principalele măsuri incluse în plan au fost atragerea de noi surse financiare, reducerea ponderii RCA în total portofoliu, reducerea ratei combinate a daunei, reducerea cheltuielilor de achiziţie şi administrare, menţinerea sub control a cheltuielilor cu daunele.

Având în vedere deteriorarea situaţiei financiare a Societăţii „Carpatica Asig” - S.A. şi poziţia acesteia în piaţa de asigurări din România, prin Decizia A.S.F. nr. 198/2016**) s-a dispus aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 246/2015 şi s-a desemnat administrator temporar Fondul de Garantare a Asiguraţilor, în vederea conlucrării acestuia cu organele de conducere ale asigurătorului, fiind totodată stabilită în sarcina Consiliului de administraţie al Societăţii „Carpatica Asig” - S.A. obligaţia implementării măsurilor privind atragerea unui investitor astfel încât:

- să fie restabilit nivelul fondurilor proprii de bază eligibile care acoperă cerinţa minimă de capital (MCR) calculat la data de 1 ianuarie 2016 sau modificat profilul de risc, astfel încât, în termen de 3 luni de la data comunicării deciziei, să fie respectată cerinţa minimă de capital (MCR);

- să fie restabilit nivelul fondurilor proprii eligibile care acoperă cerinţa de capital de solvabilitate (SCR) calculat la data de 1 ianuarie 2016 sau modificat profilul de risc, astfel încât în termen de 6 luni de la data comunicării deciziei, cerinţa de capital de solvabilitate (SCR) să fie din nou respectată.

Aplicarea măsurilor dispuse prin Decizia A.S.F. nr. 198/2016 a avut la bază următoarele considerente:

- valoarea subunitară a coeficientului de lichiditate al Societăţii „Carpatica Asig” - S.A. (0,26 la data de 30 noiembrie 2015) şi situarea activelor societăţii sub nivelul obligaţiilor, ceea ce arăta faptul că în viitorul apropiat societatea era susceptibilă să se afle în imposibilitatea de a achita despăgubirile/indemnizaţiile cuvenite creditorilor de asigurări;

- valoarea negativă a capitalurilor proprii, insuficiente pentru acoperirea cerinţei minime de capital (MCR) prevăzută la art. 95 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Legea nr. 237/2015;

- cota importantă pe piaţa asigurărilor generale şi pe piaţa RCA în special, numărul semnificativ de poliţe de asigurări generale emise, în special a asigurărilor RCA, numărul mare de dosare de daună avizate şi valoarea importantă a rezervei de daună înregistrate de Societatea „Carpatica Asig” - S.A. la data de 31 decembrie 2015, potrivit evidenţelor asigurătorului (date financiare neauditate).

Astfel, a rezultat că societatea intra sau era susceptibilă de a intra într-o stare de dificultate majoră aşa cum este prevăzut de art. 42 alin. (1) lit. a) coroborat cu 43 alin. (1) din Legea nr. 246/2015, fiind necesară aplicarea măsurilor de rezoluţie în vederea protejării creditorilor de asigurări şi evitarea efectelor negative semnificative asupra stabilităţii financiare a pieţei de asigurări, conform art. 42 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 43 alin. (2) din Legea nr. 246/2015.

La începutul anului 2016, ca urmare a desfăşurării de către A.S.F. a unei acţiuni de control la societate, au fost constatate încălcări grave ale legislaţiei În vigoare în ceea ce priveşte activitatea asigurătorului cu efect direct asupra situaţiei financiare a societăţii în sensul deteriorării semnificative a acesteia. Ca urmare a deficienţelor constate de echipa de control, prin Deciziile A.S.F. nr. 659-663/2016 conducerea executivă şi administrativă a fost sancţionată cu retragerea aprobării, iar prin Decizia A.S.F. nr. 603/2016 s-a dispus modificarea mandatului conferit Fondului de Garantare a Asiguraţilor în calitate de administrator temporar al Societăţii „Carpatica Asig” - S.A. respectiv, a fost înlocuit temporar organul de conducere al asigurătorului, administratorul temporar exercitând competenţele acestuia.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Deciziei A.S.F. nr. 198/2016, precum şi în vederea pregătirii aplicării instrumentelor de rezoluţie, în conformitate cu dispoziţiile art. 55 şi art. 57-62 din Legea nr. 246/2015, A.S.F. a dispus efectuarea de către un auditor financiar a evaluării activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale Societăţii „Carpatica Asig” - S.A.

Totodată, în vederea stabilirii şi propunerii măsurilor/instrumentelor de rezoluţie aplicabile, A.S.F. a realizat demersurile legale prevăzute la art. 18-25 din Legea nr. 246/2015 coroborate cu prevederile art. 55-58 şi art. 65 din aceeaşi lege.

În conformitate cu dispoziţiile art. 39 din Legea nr. 246/2015, în cazul aplicării unui instrument de rezoluţie şi exercitării competenţelor de rezoluţie, A.S.F. are în vedere obiectivele rezoluţiei, alegând acele instrumente şi competenţe care permit realizarea în cel mai înalt grad a obiectivelor relevante pentru asigurătorul supus rezoluţiei.

Conform raportului de evaluare întocmit de auditorul financiar desemnat, a datelor privind situaţia Societăţii „Carpatica Asig” - SA, precum şi în urma analizelor efectuate de către direcţiile de specialitate a rezultat că necesarul de finanţare estimat pentru fiecare din cele trei instrumente de rezoluţie prevăzute de Legea nr. 246/2015 este mai mare faţă de situaţia îl care societatea ar intra în procedura obişnuită de insolvenţă, iar declanşarea procedurii de rezoluţie, pentru oricare din instrumentele de rezoluţie prevăzute la art. 68 din Legea nr. 246/2015, nu permite realizarea obiectivului de rezoluţie privind minimizarea impactului asupra fondurilor de protecţie prevăzut la art. 40 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 246/2015,

Din analiza modalităţii aducerii la îndeplinire/respectării planului de redresare asumat de către Societatea „Carpatica Asig” - S.A., a rezultat că măsurile aplicate în cadrul procedurii de redresare financiară nu au fost îndeplinite în mod corespunzător, în termenele şi în condiţiile stabilite, fapt ce nu a putut conduce la atingerea scopului urmărit şi la înlăturarea cauzelor care au generat deteriorarea indicatorilor/situaţiei financiare, astfel:

- la data de 31 decembrie 2015 capitalurile proprii ale societăţii sunt în valoare de minus 611.341.823 lei, necesarul de capital la această dată pentru regimul de solvabilitate I, fiind în valoare de 690.390.035 lei, coeficientul de lichiditate era de 0,31, iar gradul de acoperire a rezervelor tehnice cu active admise era de 38,11%;

- la data de 31 decembrie 2015 asigurările RCA reprezentau 87,59% din portofoliul societăţii, nefiind atins nivelul de 76,80% stabilit în plan pentru această dată;

- la data de 31 decembrie 2015 rata combinată a daunei era de 117,09%, nefiind atins nivelul de 93,20% stabilit în plan pentru această dată;

- până la data de 31 decembrie 2015 nu au fost atrase sursele financiare prevăzute în plan în vederea restabilirii situaţiei financiare, implicit a indicatorilor prudenţiali.

Din rapoartele lunare şi raportul final al administratorului temporar au rezultat următoarele:

- deşi în primul trimestru al anului 2016 Societatea „Carpatica Asig” - SA a înregistrat o creştere a capitalurilor proprii de 10.216.224 lei, nivelul era insuficient pentru restabilirea indicatorilor prudenţiali în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare;

- la data de 30 iunie 2016 capitalurile proprii ale Societăţii „Carpatica Asig” - S.A. erau în valoare de minus 613.731.848 lei, coeficientul de lichiditate era de 0,46, iar necesarul de lichiditate imediată este în valoare de 52.982.156 lei;

- cerinţa minimă de capital calculată la data de 1 ianuarie 2016 era în valoare de 101 milioane lei, iar cerinţa de capital de solvabilitate era în valoare de 285 milioane lei, societatea înregistrând un nivel negativ al fondurilor proprii eligibile să le acopere, acestea situându-se sub limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru pragul absolut, încălcându-se prevederile art. 95 alin. (1) din Legea nr. 237/2015.

Întrucât nu au fost atrase suficiente surse financiare, iar măsurile aplicate în cadrul procedurii de redresare financiară nu au putut conduce la atingerea scopului urmărit şi la înlăturarea cauzelor care le-au generat, situaţia financiară a asigurătorului nu a fost restabilită.

Faţă de faptul că societatea nu îndeplineşte cerinţele legale prevăzute la art. 95 din Legea nr. 237/2015, iar în urma evaluărilor efectuate de A.S.F., astfel cum dispune art. 24 alin. (4) din Legea nr. 246/2015, a rezultat că este adecvat ca Societatea „Carpatica Asig” - S.A. să fie lichidată prin procedura obişnuită de insolvenţă, în vederea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale asiguraţilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară a stabilit faptul că este adecvat ca Societatea „Carpatica Asig” - S.A. să fie lichidată prin procedura obişnuită de insolvenţă şi a hotărât închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare, constatarea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii de faliment şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii „Carpatica Asig” - S.A.

Drept care emite următoarea decizie:

Art. 1. - În temeiul prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor se stabileşte că este adecvat ca Societatea .Carpatica Asig” - S.A. să fie lichidată prin procedura obişnuită de insolvenţă.

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 20 lit. b) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, se dispune închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societăţii „Carpatica Asig” - S.A., cu sediul social în Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr. 5, turnul A, etajele 3-7, Centrul de Afaceri Sibiu, judeţul Sibiu, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J32/1053/29.11.1996, cod unic de înregistrare 8990884, înscrisă în Registrul asigurătorilor cu numărul RA-013 din data de 10 aprilie 2003.

Art. 3. - Se constată starea de insolvenţă a Societăţii „Carpatica Asig” - S.A. astfel cum este definită de art. 3 alin. (1) lit. j) pct. 2 şi 3 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 5 pct. 31 lit. b) şi c) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi se dispune solicitarea intrării în procedura de faliment, conform prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Se dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii „Carpatica Asig” - S.A., cu sediul social în Sibiu, Str. Nicolaus Olahus nr. 5, turnul A, etajele 3-7, Centrul de Afaceri Sibiu, judeţul Sibiu, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J32/1053/29,11.1996, cod unic de înregistrare 8990884, înscrisă în Registrul asigurătorilor cu numărul RA-013 din data de 10 aprilie 2003, conform dispoziţiilor art. 110 lit. d) şi f) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi ale art. 21 alin, (1) lit. b) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - (1) în termen de cel mult 30 de zile de la publicarea deciziei de închidere a procedurii de redresare financiară, Societatea „Carpatica Asig” - S.A, are obligaţia predării către Fondul de Garantare a Asiguraţilor a evidenţelor complete ale dosarelor de daună, precum şi a evidenţelor tehnico-operative şi contabile aferente acestor dosare, în vederea publicării listei potenţialilor creditori în asigurări, conform art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Asigurătorul va lua toate măsurile necesare notificării asiguraţilor atât cu privire la posibilitatea acestora de a denunţa contractele de asigurare încheiate cu Societatea „Carpatica Asig” - S.A., cât şi cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare achitate, aferente acestor contracte, proporţional cu perioada cuprinsă între momentul denunţării şi cel al expirării duratei lor de valabilitate,

(3) Orice persoană care invocă un drept de creanţă împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliţă de asigurare valabilă, între data închiderii procedurii de redresare financiară şi cea a denunţării contractelor de asigurare, poate solicita deschiderea dosarului de daună printr-o cerere adresată Fondului de Garantare a Asiguraţilor potrivit dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor.

Art. 6. (1) - În considerarea prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004 republicată, cu modificările ulterioare, precum şi a faptului că membrii organului de conducere al asigurătorului au fost sancţionaţi de A.S.F. cu retragerea aprobării, tar prin Decizia A.S.F. nr. 603/2016 s-a dispus înlocuirea organului de conducere al Societăţii „Carpatica Asig” - S.A. cu Fondul de Garantare a Asiguraţilor, în vederea protejării intereselor creditorilor de asigurări, se prelungeşte durata mandatului administratorului temporar numai pentru şi până la îndeplinirea de către Societatea „Carpatica Asig” - S.A. a obligaţiei de predare a evidenţelor prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, prevederile art. 3 din Decizia A.S.F. nr. 603/2016 privind stabilirea atribuţiilor şi competenţelor Fondului de Garantare a Asiguraţilor - administrator temporar al Societăţii „Carpatica Asig” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 9 martie 2016, îşi încetează aplicabilitatea.

(3) La data îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), dar nu mai târziu de 30 de zile de la data publicării prezentei decizii, prevederile Deciziei A.S.F. nr. 327/2016***) şi ale Deciziei A.S.F. nr. 603/2016 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 7. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea „Carpatica Asig” - S.A, poate face contestaţie la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 10 zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii.

(2) Prezenta decizie este executorie conform art. 19 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 27 iulie 2016.

Nr. 1.498.


*) Decizia A.S.F. nr. 1.203/2014 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**) Decizia A.S.F. nr. 198/2016 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I

***) Decizia A.S.F. nr. 327/2016 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A ASIGURAŢILOR

 

FONDUL DE GARANTARE A ASIGURAŢILOR

 

INSTRUCŢIUNE

privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la 30 iunie 2016 de către Fondul de garantare a asiguraţilor

 

În conformitate cu prevederile art. 24 lit. a) pct. (vii) şi art. 30 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, în baza prevederilor art. 9 lit. h) din Statutul Fondului de garantare a asiguraţilor*), a prevederilor din Reglementările contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2016, şi a prevederilor din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Fondul de garantare a asiguraţilor emite următoarea instrucţiune:

Art. 1. - Prezenta instrucţiune stabileşte modul de întocmire a situaţiilor financiare semestriale de către Fondul de garantare a asiguraţilor, denumit în continuare Fond, şi de depunere a acestora la unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice, cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor.

Art. 2. - (1) Fondul menţionat la art. 1 depune situaţiile financiare, denumite în continuare raportări contabile la 30 iunie 2016, la unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi format electronic sau numai în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă

(2) Formatul electronic al raportărilor contabile la data de 30 iunie 2016, generat prin programul de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml care conţine datele de identificare a Fondului, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip conţine raportările contabile la 30 iunie 2016 şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de Fond, scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

(3) Formatul electronic prevăzut la alin. (2) conţine formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă şi este obţinut prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2016.

(4) Programul de asistenţă este pus la dispoziţia Fondului în mod gratuit de unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

(5) Raportările contabile la 30 iunie 2016 pot fi depuse la registratura unităţii teritoriale a Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili.

Art. 3. - (1) Fondul întocmeşte şi depune raportări contabile la 30 iunie 2016 care cuprind următoarele formulare:

a) bilanţ, respectiv situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10) - conform anexei nr. 1;

b) cont de profit şi pierdere, respectiv situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20) - conform anexei nr. 2;

c) date informative (cod 30) - conform anexei nr. 3.

(2) Formularele prevăzute la alin. (1) cuprinse în raportările contabile la 30 iunie 2016 sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice încheiată la data de 30 iunie2016 prin utilizarea planului de conturi aplicabil, conform Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor.

Art. 4. - (1) Raportările contabile la 30 iunie 2016 sunt semnate de persoanele în drept şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării Fondului şi include şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2016 se completează cu director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii.

(2) Prin persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Fondul completează datele de identificare (denumire, adresa şi telefon), cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate (anexa nr. 1), precum şi codul unic de înregistrare, citeţ, şi codul privind activitatea, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale.

(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” a datelor prevăzute la alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării Fondului şi, în consecinţă, se consideră că raportările contabile nu au fost depuse.

(3) Fondul completează codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007. În cazul în care Fondul desfăşoară mai multe activităţi, se trece codul activităţii preponderente, care defineşte profilul Fondului (respectiv codul clasei CAEN al activităţii preponderente).

(4) Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2016 se completează în lei. Această unitate de măsură se trece pe fiecare formular în parte.

Art. 6. - Raportările contabile la 30 iunie aprobate de către Consiliul de administraţie al Fondului se depun la unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2016.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta instrucţiune.

Art. 8. - Nerespectarea prevederilor prezentei instrucţiuni se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

 

Directorul general al Fondului de garantare a asiguraţilor,

Cristian Roşu

 

Bucureşti, 21 iulie 2016.

Nr. 2.


*) Statutul Fondului de garantare a asiguraţilor nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 

Judeţul ................................................... |_|_|

Activitatea preponderentă

Entitatea ...................................................

(denumire clasă CAEN) ...................................................

Adresa: localitatea ..................................................., sectorul ........,

Cod clasă CAEN |_|_|_|_|

Str. ................................................... nr. ...., bl. ....

Cod unic de

înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Sc. ....., ap. .....

 

Telefon ................................................... fax ...................................................

 

Forma de proprietate ................................................... |_|_|

 

 

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

 

Cod 10

 

 

- lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold an curent la:

01.01.2016

30.06.2016

 

 

B

1

2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

 

 

 

1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801- 2901)

1

 

 

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)

2

 

 

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (ct. 205 - 2805 - 2905)

3

 

 

4, Alte imobilizări necorporale (ct,208- 2808-2908)

4

 

 

TOTAL (rd. 01 la 04)

5

 

 

11. IMOBILIZĂRI CORPORALE

 

 

 

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211+212- 2811 -2812 -2911 - 2912)

6

 

 

2. instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223-2813-2913)

7

 

 

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

8

 

 

4. Investiţii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

9

 

 

5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct.231 - 2931)

10

 

 

6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct.235 - 2935)

11

 

 

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale( 4093)

12

 

 

TOTAL (rd. 06 la 12)

13

 

 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

 

 

 

I. Împrumuturi acordate Fondului de rezoluţie (ct. 2671 -2966* - 2968*)

14

 

 

2. Alte împrumuturi (ct. 2677 + 2678* + 2679* - 2964 - 2968*)

15

 

 

TOTAL (rd. 141a 15)

16

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 13 + 16)

17

 

 

B.

ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

I. STOCURI

 

 

 

1 .Materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar (ct. 302 + 303 - 392)

18

 

 

2. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (ct. 4091)

19

 

 

TOTAL (rd. 18 la 19)

20

 

 

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

 

 

 

l. Sume de încasat de la asigurători ( ct.451 - 491* - 492*)

21

 

 

2.Sume de încasat din recuperarea

22

 

 

creanţelor Fondului (ct.453 - 493)

 

 

 

3.Sume de încasat de la asigurători pentru Fondul de rezoluţie (ct.4551 + 4552 - 491*-492*)

23

 

 

4. Alte creanţe (ct .4092 + 4094+ 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 461 + 473** - 496* + 5187)

24

 

 

TOTAL (rd. 21 la 24)

25

 

 

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

 

 

 

Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 -597 - 598 + 5113 + 5114)

26

 

 

TOTAL (rd. 26)

27

 

 

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

28

 

 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 20 + 25 + 27 + 28)

29

 

 

C.

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct 471) (rd. 31 + 32), din care:

30

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 *)

31

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 *)

32

 

 

D.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

 

 

 

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 -1691)

33

 

 

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 5191 + 5192 + 5198)

34

 

 

3. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

35

 

 

4. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)

36

 

 

5. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (ct.168)

37

 

 

6. Sume încasate în plus de la asigurători (ct.462*)

38

 

 

7. Sume datorate eu titlu de despăgubiri/indemnizaţii creditorilor de asigurări (ct.452)

39

 

 

8. Sume datorate cu titlu despăgubiri din Fondul de rezoluţie (ct 4559)

40

 

 

9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 -1692 + 269 + 419 + 421 +423 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** 4381 +  444*** + 445*** + 447*** + 4481 + 462*+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

41

 

 

TOTAL (rd. 33 la 41)

42

 

 

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 29 + 31 -42 -61 -64)

43

 

 

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 17 + 32 + 43)

44

 

 

G.

DATORE: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

 

 

 

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, cu prezentarea separată a împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 -1691)

45

 

 

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 -1-1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 5191 + 5192 + 5198)

46

 

 

3. Sume încasate în plus de la asigurători (ct.462*)

47

 

 

4. Sume datorate cu titlu de despăgubiri/indemnizaţii creditorilor de asigurări (ct.452)

48

 

 

5. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

 

 

6. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)

50

 

 

7. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (ct. 168)

51

 

 

8. Sume datorate cu titlu despăgubiri din Fondul de rezoluţie (ct. 4559)

52

 

 

9. Alte datorii, inclusiv datoriile Fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 - 1692 + 269 + 419 + 421 + 423 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

 

 

TOTAL (rd. 45 la 53)

54

 

 

H.

PROVIZIOANE

 

 

 

Provizioane specifice (ct.141 + 142 + 143 -149)

55

 

 

2.Rrovizioane pentru litigii ( ct. 1511)

56

 

 

 

3. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1515 + 1517)

57

 

 

4. Alte provizioane (ct. 1512 + 1513 + 1514+1518)

58

 

 

TOTAL (rd. 55 la 58)

59

 

 

I.

VENITURI ÎN AVANS

 

 

 

 

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) (rd. 61+ 62), din care:

60

 

 

Sume de reluat intr-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

61

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

62

 

 

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 64 + 65), din care:

63

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)

64

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct, 472*)

65

 

 

TOTAL (rd. 60 + 63 )

66

 

 

J.

CAPITAL ŞI REZERVE

 

 

 

I. FONDUL DE REZOLUŢIE PENTRU ASIGURĂTORI (cil03) (rd. 68 + 69), din care:

67

 

 

1. Fondul de rezoluţie aferent asigurărilor generale (ct, 10311 + 10321 + 1033* - 1035*- 10361)

68

 

 

2. Fondul de rezoluţie aferent asigurărilor de viaţă (ct. 10312 + 10322 + 1033* - 1035*- 10362)

69

 

 

II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

70

 

 

III. REZERVE

 

 

 

Alte rezerve (ct. 1068)

71

 

 

 

IV. REZULTATUL REPORTAT - CAPITALUL FONDULUI DE GARANTAREA ASIGURAŢILOR (ct. 117)

SOLD C

72

 

 

SOLDD

73

 

 

V. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121)

SOLD C

74

 

 

SOLDD

75

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

76

 

 

CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 67 + 70 + 71 + 72 - 73 + 74 - 75 - 76)

77

 

 


* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

 

DIRECTOR GENERAL

 

Numele şi prenumele ...................................................

ÎNTOCMIT

Semnătura ...................................................

 Numele şi prenumele  ...................................................

 

Calitatea ...................................................

 

Semnătura ...................................................

 

ANEXA Nr. 2

 

SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

 

Cod 20

 

 

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Perioada de raportare

01.01.2015-30.06.2015

01.01.2016- 30.06.2016

A

B

1

2

1

Venituri specifice Fondului de garantare a asiguraţilor (rd. 02 - rd.03 )

1

 

 

Venituri specifice Fondului de garantare a asiguraţilor (et. 701 + 702 + 704 + 705 + 706)

2

 

 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

3

 

 

2

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

4

 

 

3

Venituri din subvenţii de exploatare (ct.74l)

5

 

 

4

Alte venituri din exploatare (ct.758)

6

 

 

 

- din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)

7

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05 + 06 )

8

 

 

5

Cheltuieli specifice Fondului de garantare a asiguraţilor (ct.601)

9

 

 

6

a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)

10

 

 

b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603)

11

 

 

c) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)

12

 

 

d) Reduceri comerciale primite (ct. 609)

13

 

 

7

Cheltuieli cu personalul (rd. 15 + 16), din care:

14

 

 

a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642)

15

 

 

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

16

 

 

8

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 18-19)

17

 

 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)

18

 

 

a.2) Venituri (ct. 7813)

19

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 21 - 22)

20

 

 

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)

21

 

 

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)

22

 

 

c) Ajustări de valoare privind creanţele Fondului de garantare a asiguraţilor ( rd.24 - 25)

23

 

 

c.l1) Cheltuieli (ct. 683 )

24

 

 

c.2) Venituri (ct. 783)

25

 

 

9

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 32)

26

 

 

9.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 +612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)

27

 

 

9.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)

28

 

 

9.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

29

 

 

9.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

30

 

 

9.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)

31

 

 

9.6. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6588)

32

 

 

Ajustări privind provizioanele (rd. 34 - 35)

33

 

 

- Cheltuieli (ct. 6812)

34

 

 

- Venituri (ct. 7812)

35

 

 

Ajustări privind provizioanele specifice (rd.37 - 38)

36

 

 

- Cheltuieli (ct.684 + 685)

37

 

 

- Venituri (ct.784 + 785)

38

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 9 la 12 - 13 - 14 - 17 - 20 + 23 + 26 + 33 + 36)

39

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

 

 

 

 

- Profit (rd. 08 - 39)

40

- Pierdere (rd.39 - 08)

41

 

 

10

Venituri din dobânzi (ct. 766)

42

 

 

11

Venituri din investiţii financiare cedate (ct.764)

43

 

 

12

Alte venituri financiare (ct.762 + 765 + 767 + 768)

44

 

 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 42 + 43 + 44)

45

 

 

13

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

 

 

- Cheltuieli (ct. 686)

47

 

 

- Venituri (ct. 786)

48

 

 

14

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)

49

 

 

15

Alte cheltuieli financiare (ct. 664 + 665 + 667 + 668)

50

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 50)

51

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

 

 

 

 

- Profit (rd. 45-51)

52

- Pierdere (rd.51 - 45)

53

 

 

VENIT

URI TOTALE (rd. 08 + 45)

54

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 39 + 51)

55

 

 

16

PROFITUL SAU PIERDEREA

 

 

 

 

- Profit (rd.54 - 55)

56

 

 

- Pierdere (rd. 55 - 54)

57

 

 


* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

 

ANEXA Nr. 3

 

DATE INFORMATIVE

 

 

Cod 30

 

 

 

- lei –

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

1

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

2

 

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

3

 

II. Date privind plăţile restante

Nr. rd.

Total

(col. 2 + 3)

Din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

I

2

3

Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:

4

 

 

 

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care:

5

 

 

 

- peste 30 de zile

6

 

 

 

- peste 90 de zile

7

 

 

 

- peste 1 an

8

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.10 la 14), din care:

9

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

10

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

11

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

12

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

13

 

 

 

- alte datorii sociale

14

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

15

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

16

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

18

 

 

 

Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 20 la 22), din care;

19

 

 

 

- restante după 30 de zile

20

 

 

 

- restante după 90 de zile

21

 

 

 

- restante după 1 an

22

 

 

 

Dobânzi restante

23

 

 

 

III. Număr mediu de salariaţi

Nr. rd.

30.06.2015

30.06.2016

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

24

 

 

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

25

 

 

IV. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

26

 

V. Alte informaţii

Nr. rd.

30.06.2015

30.06.2016

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

27

 

 

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

28

 

 

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 30 + 31), din care:

29

 

 

- Împrumuturi acordate Fondului de rezoluţie

30

 

 

- alte împrumuturi

31

 

 

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 33 +34), din care:

32

 

 

- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)

33

 

 

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)

34

 

 

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + 418), din care:

35

 

 

- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor

36

 

 

externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

 

 

 

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411+ din ct. 413)

37

 

 

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

38

 

 

Creanţe în legătură eu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 40 la 44), din care:

39

 

 

- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)

40

 

 

- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 444 + 446)

41

 

 

- subvenţii de încasat (ct. 445)

42

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

43

 

 

- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)

44

 

 

Creanţele provenind din decontări între Fondul de garantare a asiguraţilor şi societăţile de asigurare(ct. 451)

45

 

 

Creanţele provenind din decontări între Fondul de

46

 

 

rezoluţie şi societăţile de asigurare/terţi/Fondul de garantare a asiguraţilor (455)

 

 

 

Creanţe provenind din recuperările la masa credală ale Fondului de garantare a asiguraţilor (453)

47

 

 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

48

 

 

Alte creanţe (ct. 461 +471 + 473 ), (rd. 50 + 51), din care:

49

 

 

- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 )

50

 

 

- sumele preluate din contul 542 “Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

51

 

 

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:

52

 

 

- de la nerezidenţi

53

 

 

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*)

54

 

 

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 +din ct. 508), (rd. 56 la 58), din care:

55

 

 

- obligaţiuni emise de rezidenţi

56

 

 

- titluri de stat

57

 

 

- alte investiţii pe termen scurt

58

 

 

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

59

 

 

Casa în lei şi în valută (rd. 61 + 62), din care:

60

 

 

- în lei (ct. 5311)

61

 

 

- în valută (ct. 5314)

62

 

 

Conturi curente la bănci în tei şi în valută (rd. 64 + 66), din care:

63

 

 

- în Iei (ct. 5121), din care:

64

 

 

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

65

 

 

- în valută (ct. 5124), din care:

66

 

 

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

67

 

 

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 69 + 70), din care:

68

 

 

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în Ici (ct. 5112 + 5125 + 5411)

69

 

 

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

70

 

 

Datorii (rd. 72 + 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 93 + 96 + 99 + 102 + 103 + 106+107+109 + 110 + 115 + 116+120),din care:

71

 

 

împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 73 + 74), din care:

72

 

 

- în lei

73

 

 

- în valută

74

 

 

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct 1681), (rd. 76 + 77), din care:

75

 

 

- în lei

76

 

 

- în valută

77

 

 

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 79 + 80), din care:

78

 

 

- în Iei

79

 

 

- în valută

80

 

 

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct 5198), (rd. 82 + 83), din care:

81

 

 

- în lei

82

 

 

- în valută

83

 

 

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 85 + 86), din care:

84

 

 

- în lei

85

 

 

- în valută

86

 

 

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 88 + 89), din care:

87

 

 

- în lei

88

 

 

- în valută

89

 

 

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 91 + 92), din care:

90

 

 

- în lei

91

 

 

- în valută

92

 

 

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 94 + 95), din care:

93

 

 

- în lei

94

 

 

- în valută

95

 

 

Credite bancare externe pe termen lung (ct, 1623 + 1624 + 1625), (rd. 97 + 98), din care:

96

 

 

- în lei

97

 

 

- în valută

98

 

 

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 100+ 101), din care:

99

 

 

- în lei

100

 

 

- în valută

101

 

 

Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

102

 

 

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 167 + 1687), (rd. 104 + 105), din care:

103

 

 

- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute

104

 

 

- în valută

105

 

 

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

106

 

 

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 +403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

107

 

 

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

108

 

 

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 +426 + 427 + 4281)

109

 

 

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 111 la 114), din care:

110

 

 

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)

111

 

 

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 444 + 446)

112

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

113

 

 

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)

114

 

 

Datoriile provenite din decontări între Fondul de garantare a asiguraţilor şi creditorii de asigurări/terţi (452)

115

 

 

Alte datorii (ct. 269 + 462 + 472 + 473 + 509 ), (rd. 117 1a 119), din care:

116

 

 

- alte datorii în legătură eu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)

117

 

 

- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)

118

 

 

- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)

119

 

 

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

120

 

 

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*)

121

 

 

Fondul de rezoluţie pentru asigurători (ct.103)

122

 

 

Brevete şi licenţe (din ct. 205)

123

 

 

 

VI. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

30.06.2015

30.06.2016

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

124

 

 

VII. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

30.06.2015

30.06.2016

1

Venituri specifice Fondului de garantare a

asiguraţilor (rd,126 - 127 + 128 )

125

 

 

 

Venituri specifice Fondului de garantare a asiguraţilor ( ct.701 + 702 + 704 + 705 + 706)

126

 

 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

127

 

 

Venituri din subvenţii de exploatare (et.741)

128

 

 

2

Venituri din reevaluarea

imobilizărilor corporale (ct. 755)

129

 

 

3

Alte venituri din exploatare (ct.758)

130

 

 

 

- din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)

131

 

 

VENITURI DIN EXPLO ATARE - TOTAL (rd. 125 + 129 +130)

132

 

 

4

a)Cheltuieli specifice Fondului de garantare a asiguraţilor (ct.601)

133

 

 

b) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)

134

 

 

c)Alte cheltuieli materiale (ct. 603 )

135

 

 

d) Alte cheltuieli externe (cu energie şi

apă) (ct. 605)

136

 

 

 

e) Reduceri comerciale primite (ct. 609)

137

 

 

5

Cheltuieli cu personalul (rd. 139 + 140), din care:

138

 

 

a) Salarii şi

indemnizaţii (ct. 641 + 642)

139

 

 

b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

140

 

 

6

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 142 - 143)

141

 

 

a. 1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)

142

 

 

a.2) Venituri (ct. 7813)

143

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele

144

 

 

circulante (rd. 145 - 146)

 

 

 

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)

145

 

 

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)

146

 

 

c) Ajustări de valoare privind creanţele Fondului de garantare a

asiguraţilor (rd, 148 - 149)

147

 

 

c.1) Cheltuieli (ct.683)

148

 

 

c.2) Venituri (ct.783)

149

 

 

7

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 151 la 157)

150

 

 

7.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 +612 + 613 + 614 + 615 + 621 +622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)

151

 

 

7.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)

152

 

 

7.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

153

 

 

7.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

154

 

 

7.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)

155

 

 

7.6. Alte cheltuieli (ct. 6581 +6582 + 6583 + 6588)

156

 

 

7.7 Cheltuieli eu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)

157

 

 

Ajustări privind provizioanele (rd. 159 - 160)

158

 

 

- Cheltuieli (et. 6812)

î 59

 

 

- Venituri (ct. 7812)

160

 

 

Ajustări privind provizioanele specifice (rd.162 -163)

161

 

 

- Cheltuieli (ct.684 + 685)

162

 

 

- Venituri (ct.784 + 785)

163

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 133 la 136 -137 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 158 + 161)

164

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

165

 

 

 

- Profit (rd. 132-164)

- Pierdere (rd. 164 - 132)

166

 

 

8

Venituri din dobânzi (ct. 766)

167

 

 

 

Venituri din investiţii cedate (ct.764)

168

 

 

9

Alte venituri financiare (ct. 762 + 765 + 767 + 768)

169

 

 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 167 +168 + 169)

170

 

 

10

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 172 - 173)

171

 

 

- Cheltuieli (ct. 686)

172

 

 

- Venituri (ct. 786)

173

 

 

11

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)

174

 

 

 

Alte cheltuieli financiare (ct. 664 + 665 + 667 + 668)

175

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 171 + 174 + 175)

176

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

177

 

 

 

- Profit (rd. 170 - 176)

- Pierdere (rd. 176 - 170)

178

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 132 + 170)

179

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 164+ 176)

180

 

 

12

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)

181

 

 

 

- Profit (rd. 179- 180)

- Pierdere (rd.180 - 179)

182

 

 


*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.