MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 589/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 589         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 3 august 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

907. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute

 

919. - Ordin al ministrului sănătăţii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

2.011. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.439. - Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii NEPTUN BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute

 

Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 2.323 din 28 iulie 2016 al Serviciului medicină de urgenţă,

având în vedere:

- prevederile art. 100 alin. (5) şi (6) şi art. 368 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Adresa Spitalului Clinic de Urgenţ㠄Sf. Pantelimon” Bucureşti nr. 5.021 din 16 martie 2015, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. DS/17.520 din 16 martie 2015, şi Adresa Colectivului de Lucru al AP-TRAUMĂ, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 2.308 din 19 octombrie 2015;

- Adresa Spitalului Clinic de Urgenţ㠄Sf. Ioan” Bucureşti nr. 13.783 din 23 iunie 2016, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. CM46471 din 18 iulie 2016, şi Avizul Colectivului de Lucru al AP-TRAUMĂ,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 9 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 24 litera A, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:

„8. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sfântul Pantelimon» Bucureşti”.

2. La articolul 24 litera C, după punctul 17 se introduc două noi puncte, punctele 18 şi 19, cu următorul cuprins:

„18. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sfântul Pantelimon» Bucureşti

19. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sfântul Ioan» Bucureşti”.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare care derulează acţiunile prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial ai României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 28 iulie 2016.

Nr. 907.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 2.344 din 1 august 2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin;

Art. I. - În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia 5473 se introduce o nouă poziţie, poziţia 5474, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod cim

obs.

Denumire

produs

Forma

Concentraţie

Firma/

Ţara

DCI

Ambalaj

grupa ATC

stătut_frm

statut_anm

Preţ

producător

(tei)

Preţ ridicata maximal fără TVA

(lei)

Preţ

amănuntul maximal cu TVA

(lei)

Stare

Observaţii

Valabilitate preţ

„5474

W42784

009

 

Dultavax

Suspensie inj. în

seringă

preumplută

 

Sanofi Pasteur S.A.

Franţa

Vaccin diftero-tetanic şi polio-mielitic inactivat

Cutie x 1 seringă pre-umplută din sticlă x 0,5 ml suspensie

injectabilă fără

ac ataşat, cu 2 ace separate

J07CA01

Ml

Inovativ

48,85

55,69

70,41

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 2 august 2016.

Nr. 919.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugata, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

Având în vedere dispoziţiile art. 56 şi 58 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a formularului „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (099)”*), cod 14.13.01.10.11/9.1, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor;

a) „Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”, cod 14.13.02.60/î.c.a., prevăzută în anexa nr. 3;

b) „Decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”, cod 14.13.02.60/î.c.r., prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 4. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare ale formularelor de la art. 2 şi 3 sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 5. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugat㔠din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanei impozabile, în condiţiile art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, se consideră valabilă începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

(2) în baza deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, organul fiscal emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, conform alin. (1).

Art. 7. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

Art. 9. - La data intrării în vigoare se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 18/2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2015.

Art. 10. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragos Doroş

 

Bucureşti, 5 iulie 2016.

Nr. 2.011.


*) Formularul este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

 

1.1. Prezenta procedură se aplică pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), de către organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât:

a) au fost declarate inactive conform prevederilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală) sau au fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;

b)  asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi aula avut înscrise în cazierul fiscal fapte, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal;

c) nu au depus niciun decont de taxă, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. d) din Codul fiscal;

d) nu au evidenţiat, în deconturile de taxă depuse, nicio operaţiune realizată, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. e) din Codul fiscal.

1.2. Pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, de către organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (11) lit. h), sunt aplicabile reglementările aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

2. Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.

3. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidenţă persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 35 din Codul de procedură fiscală, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, după caz.

4. Persoanele impozabile, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent formularul 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin şi denumit În continuare cerere de înregistrare în scopuri de TVA.

5. Cererea de înregistrare se completează potrivit instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 la ordin şi se depune, însoţită de documentaţia prevăzută de prezenta procedură sau de alte dispoziţii legale în vigoare, la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

6. (1) După primirea cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate analizează informaţiile cuprinse în cerere şi, după caz, în documentaţia prezentată şi verifică caracterul complet şi corectitudinea acestora. De asemenea, verifică dacă temeiul legal al solicitării de înregistrare în scopuri de TVA corespunde cu motivul pentru care a fost anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA.

(2) în soluţionarea cererilor de înregistrare în scopuri de TVA depuse de persoanele impozabile - societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi prevederile procedurale privind criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

7. Dacă cererea sau documentaţia anexată este incompletă ori incorectă, organul fiscal notifică solicitantul în vederea corectării, aplicându-se corespunzător dispoziţiile art. 77 alin. (2)-(6) din Codul de procedură fiscală. Notificarea, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură, va cuprinde şi erorile constatate. Notificarea se comunică potrivit prevederilor art. 47 din Codul de procedură fiscală.

8. În cazul în care persoana impozabilă nu se prezintă în termen de 15 zile de la primirea notificării, pentru corectarea şi/sau completarea cererii şi/sau a documentaţiei, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, menţionate la pct. 9.

9. În cazul în care cererea şi documentaţia prevăzută de lege sunt corecte şi complete, compartimentul de specialitate, după efectuarea verificărilor şi analizei prevăzute de procedură, întocmeşte următoarele documente:

a) referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA sau respingerea cererii de înregistrare, după caz, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură, denumit în continuare referat, şi, după caz,

b) proiectul Deciziei privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, având bifată căsuţa corespunzătoare temeiului legal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, denumită în continuare decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, sau

c) proiectul Deciziei privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, având bifată căsuţa corespunzătoare motivului de respingere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, denumită în continuare decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

10. Referatul şi decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA sau decizia privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, după caz, se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şt de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct, şi se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

11. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unităţii fiscale se înţelege, după caz:

a) directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) şeful administraţiei pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiei generale regionale a finanţelor publice;

c) şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice;

d) şeful administraţiei sectorului a finanţelor publice din municipiul Bucureşti;

e) şeful serviciului fiscal municipal;

f) şeful serviciului fiscal orăşenesc;

g) şeful biroului fiscal comunal;

h) şeful Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti;

i) şeful Administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti.

12. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul adjunct al unităţii fiscale se înţelege, după caz:

a) directorul general adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul administraţiei pentru contribuabilii mijlocii din direcţia generală regională a finanţelor publice;

c) şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul administraţiei judeţene a finanţelor publice;

d) şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul administraţiei sectorului a finanţelor publice din municipiul Bucureşti;

e) şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti.

13. Deciziile prevăzute la pct. 9 lit. b) şi c) se întocmesc în două exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

14. Împotriva deciziilor prevăzute la pct. 9 lit. b) şi c) se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.

15. După comunicarea deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA către persoana impozabilă, compartimentul de Specialitate operează în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA şi emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

16. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, se comunică persoanei impozabile în condiţiile prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală.

17. După finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabilă, precum şi cele emise de compartimentul de specialitate se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal

 

1. În situaţia persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru că au fost declarate în inactivitate sau au fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere, se face numai dacă a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării, potrivit art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal.

2. (1) După primirea cererii de înregistrare în scopuri de TVA (formular 099), compartimentul de specialitate verifică următoarele:

a) dacă persoana impozabilă a fost reactivată prin decizie a organului fiscal competent, până la data primirii cererii de înregistrare;

b) dacă persoana impozabilă şi-a reluat activitatea prin înscrierea acestei menţiuni în registrul comerţului, până la data primirii cererii de înregistrare;

c) dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal.

(2) Compartimentul de specialitate verifică în Registrul contribuabililor sau Registrul comerţului electronic (RECOM), după caz, datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi datele de identificare ale asociaţilor şi ponderea deţinută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

3. Compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, dacă la data depunerii cererii de înregistrare este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

a) persoana impozabilă nu s-a reactivat;

b) persoana impozabilă nu a înregistrat în registrul comerţului menţiunea de reluare a activităţii, potrivit legii;

c) persoana impozabilă se încadrează într-o altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 din Codul fiscal.

4. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA, de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

5. Compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante, dacă la data depunerii cererii de înregistrare sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) persoana impozabilă s-a reactivat;

b) persoana impozabilă a înregistrat în registrul comerţului menţiunea de reluare a activităţii, potrivit legii;

c) persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

6. Pct. 10-17 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) lit. b) din Codul fiscal

 

1. În situaţia persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA din cauza faptelor înscrise în cazier, înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere, se face numai dacă a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării, potrivit art. 316 alin. (12) lit. b) din Codul fiscal.

2. (1) După primirea Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (formular 099), compartimentul de specialitate verifică următoarele:

a) dacă faptele sancţionate ca infracţiuni sau situaţia privind atragerea răspunderii solidare, care au fost înscrise în cazierul fiscal al persoanei impozabile şi care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, au fost scoase din evidenţa cazierului fiscal până la data primirii cererii de înregistrare;

b) dacă actualii asociaţi/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au/are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau situaţii de atragere a răspunderii solidare, prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată CU modificări prin Legea nr. 327/2015, care nu au fost scoase din evidenţa cazierului fiscal până la data primirii cererii de înregistrare. În cazul societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se verifică dacă actualii asociaţi majoritari sau, după caz, asociatul unic au/are înscrise astfel de fapte/situaţii în cazierul fiscal;

c) dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal.

(2) Compartimentul de specialitate verifică în Registrul contribuabililor sau Registrul comerţului electronic (RECOM), după caz, datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi datele de identificare ale asociaţilor şi ponderea deţinută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

3. Compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, dacă, la data depunerii cererii de înregistrare, este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

a) faptele care au condus la anularea înregistrării nu au fost scoase din evidenţa cazierului fiscal al persoanei impozabile;

b) actualii asociaţi/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au/are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau situaţii de atragere a răspunderii solidare. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se verifică numai asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic dacă au/are înscrise astfel de fapte/situaţii;

c) persoana impozabilă se încadrează într-o altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal.

4. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA, de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

5. Compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante, dacă la data depunerii cererii de înregistrare sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) faptele care au condus la anularea înregistrării nu mai figurează în evidenţa cazierului fiscal al persoanei impozabile;

b) actualii asociaţi/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi nu au/are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau situaţii de atragere a răspunderii solidare. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se verifică dacă actualii asociaţi majoritari sau, după caz, asociatul unic au/are înscrise astfel de fapte/situaţii;

c) persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

6. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ai căror asociaţi din cauza cărora s-a dispus anularea înregistrării în scopuri de TVA nu sunt majoritari la momentul solicitării reînregistrării, compartimentul de specialitate aplică prezenta procedură chiar dacă nu a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării conform art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal, dacă societatea nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

7. Pct. 10-17 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) lit. c) din Codul fiscal

 

1- (1) Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru nedepunerea niciunui decont de taxă, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. d) din Codul fiscal, depun cererea de înregistrare însoţită de:

a) toate deconturile de TVA (formular 300) nedepuse la termen;

b) o cerere motivată din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă;

(2) Compartimentul de specialitate verifică în Registrul contribuabililor sau Registrul comerţului electronic (RECOM), după caz, datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi datele de identificare ale asociaţilor şi ponderea deţinută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

2. După primirea cererii de înregistrare şi a documentaţiei corecte şi complete, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal.

3. Dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

4. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

5. Dacă persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

6. În situaţia în care persoana impozabilă îndeplineşte condiţiile pentru aprobarea înregistrării în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA se face cu data comunicării deciziei privind înregistrare în scopuri de TVA.

7. Pct. 10-17 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) lit. d) din Codul fiscal

 

1. Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea În scopuri de TVA pentru neevidenţierea, în deconturile de taxă depuse, a niciunei operaţiuni realizate, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. e) din Codul fiscal, depun cererea de înregistrare în scopuri de TVA în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (12) lit. d) din Codul fiscal.

2. În cazul societăţilor înmatriculate în registrul comerţului, compartimentul de specialitate verifică în Registrul contribuabililor sau Registrul comerţului electronic (RECOM), după caz, datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi datele de identificare ale asociaţilor şi ponderea deţinută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

3. Prin completarea casetei corespunzătoare din cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin, (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (formular 099), persoana impozabilă declară pe propria răspundere că va desfăşura activităţi economice.

4. După primirea cererii de înregistrare, corect completată, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal.

5. Dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

6. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

7. Dacă persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

8. Pct. 10-17 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Sigla

SIGLA

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

MFP

D.G.R.F.P./

 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ............................................

D.G.A.M.C.

 

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Adresa: ..........................

 

Unitatea fiscală ......................................................................................................

Tel. : ...............................

 

Nr. .................../ ....................................

Fax: .................................

 

 

E-mail: .............................

 

NOTIFICARE

pentru soluţionarea Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ...............................................................................................

 

Domiciliul fiscal:

Localitatea ......................................................., str. ......................................................., nr. ...., bl. ...., ap. ...., et. ...., judeţul/sectorul .......................................................

Codul de identificare fiscală .......................................................

Din analiza datelor furnizate prin Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările

ulterioare (formular 099), înregistrată la organul fiscal cu nr. / a rezultat că este

necesară corectarea/completarea acestei cereri/a documentaţiei prezentate, după cum urmează:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(Se detaliază erorile constatate în cerere sau în documentaţia anexată.)

 

în vederea soluţionării cererii de înregistrare, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru, în termen de 15 zile de la primirea prezentei notificări, pentru a depune următoarele documente:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(Se înscriu informaţiile şi documentele care trebuie prezentate.)

 

În cazul în care nu veţi da curs solicitării în termenul menţionat mai sus, cererea de înregistrare urmează a fi respinsă.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele .......................................................

Semnătura şi ştampila unităţii .......................................................

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal

Cod 14.13.07.60/î.c.a.

 

www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ............................................

 

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Unitatea fiscală ............................................

Nr. ............................................

 

Avizat

Conducătorul adjunct al unităţii fiscale,

.........................................................................

Verificat

Şef compartiment specialitate,

.........................................................................

Acrobat

Conducătorul unităţii fiscale,

.........................................................................

 

REFERAT

privind soluţionarea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată depuse În temeiul art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 

A Date de identificare a persoanei impozabile

Denumirea ..................................................................................................

Codul de identificare fiscală ....................................................................

Codul de înregistrare în scopuri de TVA care a fost anulat ....................................................................

Domiciliul fiscal  ....................................................................

Înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată începând cu data de ....................................................................

întrucât ........................................................................................................................................

(Se detaliază motivele de fapt şi de drept pentru care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.)

B Din analiza Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), înregistrată cu nr. .............................. precum şi a următoarelor informaţii şi

documente: ........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

C. Propunem:

 Respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, depusă după anularea înregistrării în scopuri de TVA, pentru următoarele motive:

 Informaţiile solicitate contribuabilului nu au fost prezentate în termenul înscris în notificare, respectiv 15 zile de la primirea notificării. Prin Adresa nr. ....................../............................ au fost solicitate următoarele date sau documente

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 La data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA:

 persoana impozabilă era declarată inactivă conform prevederilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:

 persoana impozabilă se afla în stare de inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;

 persoana impozabilă avea fapte înscrise în cazierul fiscal, de natura:

 infracţiunilor:

 atragerii răspunderii solidare cu debitorul.

 actualii administratori/asociaţi (în cazul societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică numai pentru asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic).

.....................................................................................................................................................................

(Se înscriu datele de identificare ale acestora.)

aveau fapte înscrise în cazierul fiscal, de natura:

 infracţiunilor

 atragerii răspunderii solidare cu debitorul.

 persoana impozabilă nu a depus deconturile de TVA, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. d) din Codul fiscal:

 persoana impozabilă nu a evidenţiat în deconturile de TVA depuse nicio operaţiune, în condiţiile art. 316 alin. (11) lit. e) din Codul fiscal;

 alte motive legale de respingere

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

(Se detaliază motivele de fapt şi de drept.)

 înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul:

 art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal;

 art. 316 alin. (12) lit. b) din Codul fiscal;

 art. 316 alin. (12) lit. c) din Codul fiscal;

 art. 316 alin. (12) lit. d) din Codul fiscal.

 

Întocmit

.......................................................................

 

ANEXA Nr. 2

 

 

 

Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art.316 alin.(12) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

099

Sigla

AIMAF

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Nr. de operator de date cu caracter personal - 759

 

 

 

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

1. DENUMIRE /NUME, PRENUME

 

2. DOMICILIUL FISCAL

Judeţ

Localitate

 

Sector

 

Strada

 

Nr.

 

Bloc

 

Sc.

 

Et.

 

Ap.  

 

Cod poştal

 

Ţara

 

Telefon

 Fax

 

 

E-mail

 

3. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

 

 

B. REPREZENTARE PRIN ÎMPUTERNICIT

 

Nr. act împuternicire 

 

Data

 

Date de identificare a împuternicitului

1. DENUMIRE/NUME, PRENUME

 

2. DOMICILIUL FISCAL

Judeţ

 

Localitate

 

Sector

 

Strada

 

Nr.

I Bloc

Sc.

 

Et.

 

Ap.  

 

Cod poştal

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

3. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. PRIN PREZENTA, SOLICIT ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ:



1. Înregistrare în scopuri de TVA conform art.316 alin.(12) lit. a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare



2. Înregistrare în scopuri de TVA conform art.316 alin. 12) lit. b) din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.



3. Înregistrare în scopuri de TVA conform art.316 alin.(12) lit. c) din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.



4. Înregistrare în scopuri de TVA conform art.316 alin.(12) lit. d) din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin prezenta declar că voi desfăşura activităţi economice.



5. Înregistrare în scopuri de TVA conform art.316 alin.(12) lit. e) din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

6. Cifra de afaceri estimată a se realiza până la sfârşitul anului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lei

7. Perioada fiscală: 

7.1. Lunară

 

7.2. Trimestrială

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

 

Numele persoanei care face declaraţia

 

Funcţia

 

 

Semnătura

 

Data

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

 

Se completează de personalul organului fiscal

Denumire organ fiscal

 

Număr înregistrare

 Dată înregistrare  

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

Numele şi prenumele persoanei care a verificat

 

Număr legitimaţie

 

 

Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/9.1

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului „Cerere de înregistrare îh scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare” (099)

 

Formularul „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare” (099) se completează şi se depune de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispoziţiile art. 316 alin. (11) lit. a)-e) şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal).

Cererea se depune de către reprezentantul legal al persoanei impozabile pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA sau de altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori prin poştă, cu confirmare de primire.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Rândul 1. Denumirea/Numele, prenumele

Se completează cu denumirea/numele, prenumele persoanei impozabile pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA.

Rândul 2. Domiciliul fiscal

Se completează cu domiciliul fiscal al persoanei impozabile stabilit potrivit legii.

B. Reprezentare prin împuternicit

Se marchează cu „X” în situaţia în care cererea este completată de către împuternicitul desemnat potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală) şi se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

Date de identificare a împuternicitului - se completează cu datele privind numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului, adresa acestuia şi codul de identificare fiscală.

C. Prin prezenta, solicit înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Rândul 1 se marchează cu „X” de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât au fost declarate inactive fiscal sau au fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii.

Rândul 2 se marchează cu „X” de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au avut înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, datorită încetării situaţiei care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA. În cazul societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică numai pentru asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic care au/are înscrise astfel de fapte/situaţii.

Rândul 3 se marchează cu „X” de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât nu au depus niciun decont de TVA, şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA

Rândul 4 se marchează cu „X” de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât nu au evidenţiat, în deconturile de TVA depuse, nicio operaţiune realizată, şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.

Rândul 5 se marchează cu „X” de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscală, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.

Rândul 6 Se înscrie cifra de afaceri pe care estimează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Cifra de afaceri se calculează potrivit dispoziţiilor art. 322 din Codul fiscal.

Rândul 7 Perioada fiscală

Se marchează cu „X” perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile prevăzute de art. 322 din Codul fiscal.

 

ANEXA Nr. 3

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Sigla

SIGLA

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

MFP

D.G.R.F.P./

 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ............................................

D.G.A.M.C.

 

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Adresa: ..........................

 

Unitatea fiscală ......................................................................................................

Tel. : ...............................

 

Nr. .................../ ....................................

Fax: .................................

 

 

E-mail: .............................

 

DECIZIE

privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ...............................................................................................

 

Domiciliul fiscal:

Localitatea ......................................................., str. ......................................................., nr. ...., bl. ...., ap. ...., et. ...., judeţul/sectorul .......................................................

Codul de identificare fiscală .......................................................

 

În urma Cererii dumneavoastră de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), înregistrată la organele fiscale cu nr. .................. din ............................ şi a analizei informaţiilor existente în evidenţele fiscale, vă comunicăm că, în temeiul prevederilor:

 art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal,

 art. 316 alin. (12) lit. b) din Codul fiscal,

 art. 316 alin. (12) lit. c) din Codul fiscal,

 art. 316 alin. (12) lit. d) din Codul fiscal,

 art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal,

 

a fost aprobată înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

 

Data înregistrării în scopuri de TVA este data comunicării prezentei decizii de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele .......................................................

Semnătura şi ştampila unităţii .......................................................

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal

Cod 14.13.02.60/î.c.a.

www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 4

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Sigla

SIGLA

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

MFP

D.G.R.F.P./

 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ............................................

D.G.A.M.C.

 

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Adresa: ..........................

 

Unitatea fiscală ......................................................................................................

Tel. : ...............................

 

Nr. .................../ ....................................

Fax: .................................

 

 

E-mail: .............................

 

DECIZIE

privind respingerea Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ...............................................................................................

 

Domiciliul fiscal:

Localitatea ......................................................., str. ......................................................., nr. ...., bl. ...., ap. ...., et. ...., judeţul/sectorul .......................................................

Codul de identificare fiscală .......................................................

 

În urma Cererii dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la organele fiscale cu nr. .................. din ............................, şi a analizei informaţiilor existente în evidenţele fiscale, vă comunicăm că cererea dumneavoastră a fost respinsă, întrucât:

 nu aţi efectuat în termenul prevăzut de notificarea transmisă de organul fiscal corectarea/completarea cererii de înregistrare şi/sau a documentaţiei;

 la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA:

 persoana impozabilă era declarată inactivă conform prevederilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

 persoana impozabilă se afla în stare de inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;

 persoana impozabilă avea fapte înscrise în cazierul fiscal, de natura:

 infracţiunilor;

 atragerii răspunderii solidare cu debitorul.

 actualii administratori/asociaţi (în cazul societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică numai pentru asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

aveau fapte înscrise în cazierul fiscal, de natura:

(Se Înscriu datele de identificare ale acestora.)

 infracţiunilor;

 atragerii răspunderii solidare cu debitorul.

 persoana impozabilă nu a depus deconturile de TVA, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. d) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 persoana impozabilă nu a evidenţiat în deconturile de TVA depuse nicio operaţiune, în condiţiile art. 316 alin. (11) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 din constatările organului fiscal rezultă că persoana impozabilă - societate înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrarea fiscală, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/201 f>, cu modificările şi completările ulterioare;

 alte motive legale de respingere

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(Se Înscriu motivele de fapt şi de drept.)

După remedierea situaţiei care a condus la respingerea cererii, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, persoana impozabilă poate solicita înregistrarea în scopuri de TVA, prin depunerea unei noi cereri de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (formular 099).

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele .......................................................

Semnătura şi ştampila unităţii .......................................................

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal

Cod 14.13.02.60/î.c.a.

 

ANEXA Nr. 5

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor

 

1. Denumire: „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare” (099)

1.1. Cod: 14.13.01.10.11/9.1

1.2. Format: A4/t1

1.3. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;

                                                - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

1.4. U.M.: set (2 file)

1.5. Se difuzează gratuit.

1.6. Se utilizează pentru înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după anularea înregistrării în scopuri de TVA.

1.7. Se întocmeşte în două exemplare de persoana impozabilă sau de împuternicitul/reprezentantul legal.

1.8. Circulă:                             - originalul, la organul fiscal;

                                                - copia, la contribuabil.

1.9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Denumire: „Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”

2.1. Cod: 14.13.02.60/î.c.a.

2.2. Format: A4/t1

2.3. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;

                                                - se utilizează echipament informatic pentru editare.

2.4. U/M: set (2 file)

2.5. Se difuzează gratuit.

2.6. Se utilizează pentru aprobarea Cererii de înregistrare în scopuri de TVA depuse de persoanele impozabile, în temeiul art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după anularea înregistrării în scopuri de TVA.

2.7. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

2.8. Circulă: - originalul, la contribuabil;

- copia, la organul fiscal.

2.9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. Denumire: „Decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”

3.1. Cod: 14.13.02.60/î.c.r.

3.2. Format: A4/t1

3.3. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;

                                                - se utilizează echipament informatic pentru editare.

3.4. U/M: set (2 file)

3.5. Se difuzează gratuit.

3.6. Se utilizează pentru respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA depuse de persoanele impozabile, în temeiul art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după anularea înregistrării în scopuri de TVA.

3.7. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

3.8. Circulă:                             - originalul, la contribuabil;

                                                - copia, la organul fiscal.

3.9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii NEPTUN BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 28 iunie 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Nota SA-DSC nr. 4.054 din 16 iunie 2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii NEPTUN BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Constanţa, bulevardul Mamaia nr. 34A, bloc LV2, scara A, parter, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J13/2874/07.10.2003, cod unic de înregistrare 15799551/09.10,2003, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK- 186/2003, reprezentată de doamna Albert Ioana, în calitate de director general/administrator, constatând următoarele.

1. Prin Decizia nr. 673/2016*), Autoritatea de Supraveghere Financiară a dispus refuzul aprobării cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii NEPTUN BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., având în vedere că societatea nu a dus la îndeplinire, în totalitate, prevederile art. 16 lit. d) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

2. Prin Adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG - 25.364 din 11 aprilie 2016, Societatea NEPTUN BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a transmis o plângere prealabilă formulată împotriva Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 673/2016, anexând totodată şi înscrisuri/documente în susţinerea acesteia.

3. În urma analizării înscrisurilor/documentelor transmise s-a constatat că, în conformitate cu prevederile art. 2 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 673/2016, societatea a făcut dovada îndeplinirii prevederilor art. 16 lit. d) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, respectiv „notificarea asiguraţilor cu privire la încetarea/suspendarea şi îndrumarea acestora către asigurători pentru contractele de asigurare în derulare”.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii NEPTUN BROKER DE ASIGURARE - S.R.L,, denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Constanţa, bulevardul Mamaia nr. 34A, bloc LV2, scara A, parter, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J13/2874/07.10.2003, cod unic de înregistrare 15799551/09.10.2003. reprezentată de doamna Albert Ioana, în calitate de director general/administrator, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK -186/2003, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 19 iulie 2016.

Nr. 1.439.


*) Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 673/2016 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.