MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 593/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 593         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 4 august 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

32. - Normă pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente şi pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente şi pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei,

având în vedere faptul că Orientările privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente, emise de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe (ESMA)în baza art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010, reprezintă viziunea ESMA şi a autorităţilor europene competente asupra modului în care trebuie aplicate prevederile ce transpun directivele 2004/39/CE (MiFID) şi 2003/6/CE (MAD), în domeniul sistemelor automate de tranzacţionare,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 19 iulie 2016,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. 1. - Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică Orientările privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente, prevăzute în anexa nr. 1, în desfăşurarea activităţii sale de supraveghere şi control al respectării dispoziţiilor legale ce transpun prevederile Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului şi Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă), aplicabile sistemelor şi controalelor impuse pentru sistemele de tranzacţionare şi pentru intermediari, într-un mediu de tranzacţionare automat sau în legătură cu furnizarea de acces direct la piaţă sau acces sponsorizat.

Art. 2. - Prevederile din legislaţia naţională care asigură transpunerea dispoziţiilor art. 13 pct. 2, 4, 5 şi 6, art. 14 pct. 1 şi 4, art. 26, art. 39 lit. (b), (c) şi (d), art. 42 şi 43 din Directiva 2004/39/CE, a dispoziţiilor art. 5-9, art. 13,14 şi 51 din Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind cerinţele organizatorice şi condiţiile de funcţionare ale întreprinderilor de investiţii şi termenii definiţi în sensul directivei menţionate, respectiv a prevederilor art. 6 alin. (6) şi (9) din Directiva 2003/6/CE şi a prevederilor art. 7- 10 din Directiva 2004/72/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 privind normele de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte practicile comerciale admise, definirea informaţiei confidenţiale pentru instrumentele financiare derivate din produsele de bază, stabilirea listelor de persoane care au acces la informaţii confidenţiale, declararea operaţiunilor efectuate de persoanele care exercită responsabilităţi de conducere şi notificarea operaţiunilor suspecte sunt cele prevăzute în tabelul de concordanţă din anexa nr. 2.

Art. 3. - Operatorii de piaţă şi de sistem, intermediarii, precum şi alte entităţi care tranzacţionează pe cont propriu şi accesează platformele de tranzacţionare în mod direct, în calitate de participanţi sau prin acces direct/acces sponsorizat, au obligaţia de a lua toate măsurile în vederea aplicării Orientărilor prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă1:

a) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3 din 15 august 2003;

b) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5 din 3 octombrie 2003;

c) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9 din 8 octombrie 2004;

d) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2005;

e) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2005;

f) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/2005;

g) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5 din 4 aprilie 2006;

h) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2 din 5 martie 2008;

i) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 7 din 13 august 2008;

j) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9 din 10 septembrie 2008;

k) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14 din 12 august 2009;

l) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11 din 21 aprilie 2010;

1 Actele prevăzute la art. 5 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

m) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 din 13 octombrie 2010;

n) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3 din 16 februarie 2011;

o) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 7 din 1 iunie 2011;

p) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 7 din 12 martie 2012;

q) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 24 din 20 decembrie 2012;

r) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2 din 20 februarie 2013.

Art. 6. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 21 iulie 2016.

Nr. 32.

 

ANEXA Nr. 1

 

Data; 22/02/2012

ESMA/2012/112 (Ro)

 

ORIENTĂRI

Sisteme şi controale într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente

 

I. Domeniul de aplicare:

Ce?

Cine?

Când?

Cerinţele de raportare

II. Definiţii

III. Obiectiv

IV. Orientări privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente

Orientarea nr. 1. Cerinţe organizatorice pentru sistemele electronice de tranzacţionare ale pieţelor reglementate şi sistemelor multilaterale de tranzacţionare

Orientarea nr. 2. Cerinţe organizatorice pentru sistemele electronice de tranzacţionare ale firmelor de investiţii (inclusiv algoritmii de tranzacţionare)

Orientarea nr. 3. Cerinţe organizatorice pentru pieţele reglementate şi sistemele multilaterale de tranzacţionare în vederea promovării tranzacţionării corecte şi ordonate într-un mediu automat de tranzacţionare

Orientarea nr. 4. Cerinţe organizatorice pentru firmele de investiţii în vederea promovării tranzacţionării corecte şi ordonate într-un mediu de tranzacţionare automat

Orientarea nr. 5. Cerinţe organizatorice pentru pieţele reglementate şi sistemele multilaterale de tranzacţionare pentru a preveni abuzurile pe piaţă (în special manipulările pieţei) într-un mediu de tranzacţionare automat

Orientarea nr. 6. Cerinţe organizatorice pentru firmele de investiţii privind prevenirea abuzurilor de piaţă (în special manipulări ale pieţei) într-un mediu de tranzacţionare automat

Orientarea nr. 7. Cerinţe organizatorice pentru pieţele reglementate şi sistemele multilaterale de tranzacţionare ai căror membri/participanţi şi utilizatori oferă acces direct/acces sponsorizat la piaţă

Orientarea nr. 8. Cerinţe organizatorice pentru firmele de investiţii care furnizează acces direct la piaţă şi/sau acces sponsorizat

I. Domeniul de aplicare

Ce?

1. Prezentul document cuprinde orientări emise în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul AEVMP. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul AEVMP, autorităţile competente şi participanţii la piaţa financiară trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta orientările şi recomandările.

Cine?

2. Prezentele orientări stabilesc punctul de vedere al AEVMP cu privire la modul în care trebuie aplicată legislaţia Uniunii într-un anumit domeniu sau cu privire la practici de supraveghere adecvate în cadrul sistemului european de supraveghere financiară. Prin urmare, AEVMP se aşteaptă ca toate autorităţile competente relevante şi participanţii la piaţa financiară să respecte aceste orientări, cu excepţia cazului în care se specifică altfel.

3. Aceste orientări se referă la:

a. operarea unui sistem electronic de tranzacţionare de către o piaţă reglementată sau de către un sistem multilateral de tranzacţionare;

b. utilizarea unui sistem electronic de tranzacţionare, inclusiv a unui algoritm de tranzacţionare, de către o firmă de investiţii pentru tranzacţionarea pe cont propriu sau executarea ordinelor în numele clienţilor; şi

c. oferirea de acces direct la piaţă sau de acces sponsorizat de către o firmă de investiţii ca parte a serviciului de executare a ordinelor în numele clienţilor.

4. Orientările vor avea, de asemenea, implicaţii asupra firmelor care nu sunt autorizate ca operatori de piaţă sau firme de investiţii în temeiul MiFID. Acestea includ societăţi care vând sisteme electronice de tranzacţionare operatorilor de piaţă sau firmelor de investiţii sau acţionează în calitate de furnizori externi ai acestor sisteme sau furnizează servicii de conectivitate firmelor de investiţii în momentul accesării platformelor de tranzacţionare. Aceste societăţi vor fi afectate de obligaţiile firmelor de investiţii şi ale platformelor de tranzacţionare în legătură cu sistemele lor electronice de tranzacţionare.

5. Orientările vor afecta, de asemenea, societăţile exceptate de la dispoziţiile MiFID care tranzacţionează pe cont propriu şi accesează platforme de tranzacţionare în mod direct, în calitate de membri, participanţi sau utilizatori sau prin ADP sau AS. Acestea vor fi afectate de orientările privind un sistem de tranzacţionare corect şi ordonat pentru platforme de tranzacţionare în legătură cu cerinţele pentru membrii, participanţii şi utilizatorii care nu sunt autorizaţi şi de orientările pentru platformele de tranzacţionare şi firmele de investiţii referitoare la ADP şi AS.

6. Referirile din cadrul orientărilor la firmele de investiţii vizează firmele de investiţii atunci când acestea execută ordine în numele clienţilor şi/sau tranzacţionează pe cont propriu într-un mediu de tranzacţionare automat. Unei firme de investiţii care operează un sistem multilateral de tranzacţionare îi sunt aplicabile orientările referitoare la platformele de tranzacţionare.

7. AEVMP include în sfera sistemelor electronice de tranzacţionare utilizate de firmele de investiţii sistemele electronice pentru trimiterea ordinelor către platformele de tranzacţionare (indiferent dacă ordinele de la clienţi sunt sau nu trimise electronic către firma de investiţii) şi sistemele electronice care generează automat ordine, respectiv algoritmi de tranzacţionare. În sistemele firmelor pentru transmiterea ordinelor către platformele de tranzacţionare pot fi incluse sisteme inteligente de direcţionare a ordinelor. În sensul prezentului document, AEVMP vizează sistemele inteligente de direcţionare a ordinelor doar din perspectiva riscurilor implicate în introducerea de ordine şi nu, de exemplu, în legătură cu cea mai bună executare.

8. Prezentele orientări nu sunt limitate la tranzacţionarea de acţiuni, ci se referă la tranzacţionarea într-un mediu automat a oricărui instrument financiar (conform definiţiei din MiFID).

9. Atât pentru platformele de tranzacţionare, cât şi pentru firmele de investiţii, sistemele şi controalele utilizate pentru respectarea prezentelor orientări ar trebui să ţină seama de natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii acestora.

Când?

10. Prezentele orientări vor intra în vigoare în termen de o lună de la publicarea de către autorităţile naţionale competente a orientărilor pe site-ul lor oficial, în limba lor naţională. Potrivit acestui calendar şi cu excepţia cazului în care primesc alte informaţii, participanţii la piaţă ar trebui să poată să respecte prezentele orientări începând cu 1 mai 2012.

Cerinţele de raportare

11. Autorităţile competente care respectă prezentele orientări ar trebui să le încorporeze în practicile lor de supraveghere, inclusiv în cazul în care orientări specifice din cadrul documentului vizează în principal participanţii la pieţele financiare. Autorităţile naţionale competente trebuie să notifice AEVMP dacă respectă sau intenţionează să respecte aceste orientări şi motivele în caz de nerespectare, în termen de două luni de la publicarea de către AEVMP a orientărilor finale în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene (UE).

12. Participanţii la pieţele financiare nu sunt obligaţi să raporteze către AEVMP dacă respectă aceste orientări şi recomandări.

II Definiţii

13. În sensul prezentelor orientări şi recomandări, termenii scrişi cu caractere italice au înţelesul din tabelul de mai jos. Alţi termeni utilizaţi în prezentele orientări, de exemplu firmă de investiţii, au înţelesul prevăzut la articolul 4 din Directiva privind Dietele instrumentelor financiare.

 

Autorităţi competente

autorităţile competente desemnate în conformitate cu articolul 48 din MiFID

Acces direct la piaţă (ADP)

un acord prin care o firmă de investiţii care este membru/participant sau utilizator al unei platforme de tranzacţionare le permite unor clienţi specificaţi (inclusiv contrapărţi eligibile) să transmită ordine pe cale electronică sistemelor electronice interne de tranzacţionare ale firmei de investiţii pentru a fi transmise automat mai departe, sub ID-ul de tranzacţionare al firmei de investiţii, către o platformă de tranzacţionare specificată.

AEVMP

Regulamentul AEVMP

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe

Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii Europene de Supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, JO L 331, 5.12.2010, p, 84,

Participant la pieţele financiare

o persoană, astfel cum este definită în articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul AEVMP: înseamnă orice persoană căreia i se aplică o obligaţie prevăzută de actele Uniunii menţionate la articolul 1 alineatul (2) [care include MIFID şi MAD şi măsurile de punere în aplicare ale celor două] sau o lege naţională de punere în aplicare a respectivelor acte.”

Directiva privind abuzul pe piaţă (MAD)

Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale şi manipulările pieţei (abuzul pe piaţă)

Directiva privind pieţele instrumentelor financiare (MiFID)

Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004

 

privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivei 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului

Directiva de punere în aplicare a MiFID

Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind cerinţele organizatorice şi condiţiile de funcţionare ale firmelor de investiţii şi termenii definiţi în sensul directivei menţionate

Acces sponsorizat (AS)

un acord prin care o firmă de investiţii care este membru/participant sau utilizator al unei platforme de tranzacţionare permite unor clienţi specificaţi (inclusiv contrapărţi eligibile) să transmită ordine pe cale electronică şi în mod direct către o platformă de tranzacţionare specificată, sub ID-ul de tranzacţionare al firmei de investiţii, fără ca ordinele să fie transmise prin sistemele electronice interne de tranzacţionare ale firmei de investiţii.

Raport privind tranzacţiile suspecte (RTS)

raport către autorităţile competente, obligatoriu în temeiul articolului 6 alineatul (9)

din MAD, în cazul în care o persoană care dispune, conform obligaţiilor sale de serviciu, tranzacţii cu instrumente financiare are motive să creadă că o tranzacţie poate constitui utilizare abuzivă a informaţiilor confidenţiale sau manipulare a pieţei.

Algoritm de tranzacţionare

program informatic care operează pe bază de parametri-cheie stabiliţi de o firmă de investiţii sau de un client al unei firme de investiţii, care generează ordine pentru a fi transmise automat către platformele de tranzacţionare ca răspuns la informaţiile privind piaţa.

Platformă de tranzacţionare

o piaţă reglementată (PR) sau un sistem multilateral de tranzacţionare (SMT)

 

III. Obiectiv

14. Obiectivul prezentelor orientări este asigurarea unei aplicări comune, uniforme şi consecvente a MiFID şi a MAD, astfel cum acestea se aplică sistemelor şi controalelor impuse pentru:

- platformele de tranzacţionare şi firmele de investiţii într-un mediu de tranzacţionare automat; şi

- platformele de tranzacţionare şi firmele de investiţii în legătură cu furnizarea de ADP sau de ÂS.

IV. Orientări privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente

Orientarea nr. 1. Cerinţe organizatorice pentru sistemele electronice de tranzacţionare ale pieţelor reglementate şi sistemelor multilaterale de tranzacţionare

Legislaţia relevantă

Articolul 39 literele (b) şi (c) din MiFID pentru pieţele reglementate

Articolul 14 alineatul (1) şi articolul 13 alineatele (2), (4), (5) şi (6) din MiFID şi articolele 5-9, articolele 13 şi 14 şi articolul 51 din Directiva de punere în aplicare a MiFID pentru sistemele multilaterale de tranzacţionare

Orientare generală

1. Sistemul (sistemele) electronic(e) de tranzacţionare al(e) unei pieţe reglementate sau al(e) unui sistem multilateral de tranzacţionare trebuie să respecte obligaţiile prevăzute de MiFID şi de alte acte legislative relevante ale Uniunii şi naţionale, având în vedere progresul tehnologic şi tendinţele în legătură cu utilizarea tehnologiei de către membrii/participanţii sau utilizatorii acestuia/acestora. În special, sistemul (sistemele) trebuie să fie bine adaptat(e) la activitatea desfăşurată prin intermediul acestuia (acestora) şi sa fie suficient de solid(e) pentru a asigura continuitatea şi regularitatea funcţionării pieţei (pieţelor) automate operate de un operator de piaţă sau o firmă de investiţii.

Orientări detaliate

2. Pentru a respecta orientarea generală, platformele de tranzacţionare ar trebui să ţină seama cel puţin de următoarele aspecte:

a) Guvernanta

- Procesul de guvernanţi este esenţial pentru respectarea obligaţiilor de reglementare. Platformele de tranzacţionare ar trebui, în cadrul lor general de guvernanţă şi de luare a deciziilor, să dezvolte, să achiziţioneze (inclusiv prin externalizare) şi să monitorizeze propriile sisteme electronice de tranzacţionare printr-un proces de guvernanţă dar şi formalizat. Procesul de guvernanţă trebuie să asigure că toate considerentele relevante, inclusiv cele de ordin comercial, tehnic, în materie de risc şi de conformitate, care ar trebui să contribuie la luarea principalelor decizii sunt luate în considerare în mod corespunzător. În special, acest proces trebuie să încorporeze principiile gestionării riscurilor şi conformităţii. Procesul de guvernanţă trebuie să aibă, de asemenea, linii clare de responsabilitate, inclusiv proceduri pentru aprobarea finală în legătură cu elaborarea, aplicarea iniţială, actualizările ulterioare şi soluţionarea problemelor identificate prin monitorizare. Ar trebui să existe, de asemenea, proceduri adecvate pentru comunicarea informaţiilor

- în procesul de guvernanţă, personalul responsabil cu conformitatea ar trebui să asigure claritatea obligaţiilor provenind din reglementări ale firmei sau operatorului de piaţă şi a politicilor şi procedurilor menite sa asigure că utilizarea sistemelor de tranzacţionare este conformă cu obligaţiile firmei sau ale operatorului de piaţă, precum şi detectarea oricăror neconformităţi. Aceasta necesită din partea personalului responsabil cu conformitatea o anumită înţelegere a modului îh care operează sistemele de tranzacţionare, însă nu şi cunoştinţe privind proprietăţile tehnice ale sistemelor de tranzacţionare.

b) Capacitatea şi rezilienţa

- Sistemele electronice de tranzacţionare ale pieţelor reglementate şi ale sistemelor multilaterale de tranzacţionare ar trebui să aibă o capacitate suficientă pentru a permite găzduirea volumelor de mesaje rezonabil previzibile şi să fie scalabile pentru a permite creşterea capacităţii în scopul de a răspunde fluxului crescut de mesaje şi condiţiilor de urgenţă care ar putea ameninţa operarea corectă a acestora.

c) Continuitatea activităţii

- Platformele de tranzacţionare trebuie să dispună de mecanisme eficace de continuitate a activităţii în legătură cu sistemele electronice de tranzacţionare proprii pentru a răspunde incidentelor perturbatoare, inclusiv, fără a se limita la, defectarea sistemului. Mecanismele de continuitate a activităţii ar trebui să garanteze reluarea în timp util a tranzacţiilor, inclusiv, dar fără limitare, în cazul defectării sistemului. Aranjamentele trebuie să acopere, după caz, aspecte precum:

a. guvernanţa pentru dezvoltarea şi punerea în aplicare a mecanismelor;

b. luarea în considerare a unei game adecvate de scenarii posibile în legătură cu operarea sistemelor electronice de tranzacţionare proprii care necesită mecanisme specifice de continuitate;

c. crearea de copii de rezervă ale datelor critice ale firmelor (inclusiv privind conformitatea) care circulă prin sistemele electronice de tranzacţionare ale acestora;

d. procedurile de trecere şi de operare a sistemului electronic de tranzacţionare de la locaţia de rezervă;

e. formarea personalului privind funcţionarea mecanismelor şi rolurile persoanelor din cadrul acestora; şi

f. un program continuu pentru testarea, evaluarea şi revizuirea mecanismelor, inclusiv a măsurilor de modificare a acestora, având în vedere rezultatele programului.

d) Testarea

- înainte de implementarea unui sistem electronic de tranzacţionare şi înainte de implementarea actualizărilor, platformele de tranzacţionare ar trebui să utilizeze metodologii de testare şi dezvoltare bine definite. Utilizarea acestor metodologii ar trebui să aibă ca scop asigurarea că, printre altele, funcţionarea sistemului electronic de tranzacţionare este compatibilă cu obligaţiile pieţei reglementate şi ale sistemului multilateral de tranzacţionare prevăzute de MiFID şi de alte acte legislative relevante ale Uniunii şi naţionale şi că controalele privind gestionarea riscurilor şi conformitatea încorporate în sisteme funcţionează în mod corespunzător (inclusiv generarea automată a rapoartelor privind erorile), iar sistemul electronic de tranzacţionare poate continua să lucreze eficient în condiţii de tensiune pe piaţă.

e) Monitorizarea şi revizuirea

- Platformele de tranzacţionare ar trebui să îşi monitorizeze în timp real sistemele electronice de tranzacţionare. Ele ar trebui să gestioneze în mod adecvat problemele identificate în cel mai scurt timp posibil în ordinea priorităţilor şi să poată, dacă este necesar, să ajusteze, să temporizeze sau să închidă sistemul electronic de tranzacţionare. Deciziile privind măsurile necesare pentru gestionarea problemelor apărute la sistemele electronice de tranzacţionare ar trebui să acorde atenţia cuvenită necesităţii, în măsura posibilului, ca aceste platforme de tranzacţionare să îşi desfăşoare activitatea într-o manieră ordonată.

- Pentru a se asigura că platformele de tranzacţionare rămân în permanenţă eficiente, operatorii acestor platforme de tranzacţionare ar trebui să evalueze şi să revizuiască periodic propriile sisteme electronice de tranzacţionare, precum şi procesul asociat privind guvernanţa, responsabilitatea şi aprobarea finală şi mecanismele asociate privind continuitatea activităţii. Operatorii ar trebui să ia măsuri în urma acestor analize şi evaluări în vederea remedierii deficienţelor. Procesul de evaluare şi de revizuire ar trebui să fie caracterizat de un anumit grad de independenţă care poate fi atins, de exemplu, prin implicarea departamentului de audit intern sau a terţilor.

f) Securitatea

- Platformele de tranzacţionare ar trebui să dispună de proceduri şi mecanisme pentru securitatea fizică şi electronică, destinate protejării sistemelor electronice de tranzacţionare împotriva folosirii abuzive sau accesului neautorizat şi asigurării integrităţii datelor care fac parte din aceste sisteme sau care tranzitează aceste sisteme.

g) Personalul

- Platformele de tranzacţionare ar trebui să dispună de proceduri şi mecanisme, inclusiv de recrutare şi formare, pentru a stabili necesarul de personal şi pentru a asigura, ulterior, angajarea unui personal suficient având expertiza şi competenţele necesare pentru a le gestiona sistemele electronice de tranzacţionare. Aceasta va include angajarea de personal cu cunoştinţe privind sisteme electronice de tranzacţionare relevante, monitorizarea şi testarea acestor sisteme şi tipul de tranzacţionare care va fi efectuat de membrii/participanţii la piaţa reglementată sau de utilizatorii sistemului multilateral de tranzacţionare, precum şi obligaţiile provenind din reglementări ale pieţelor reglementate sau ale sistemelor multilaterale de tranzacţionare.

h) Păstrarea evidenţei şi cooperarea

- Platformele de tranzacţionare ar trebui să păstreze evidenţe în legătură cu sistemele lor electronice de tranzacţionare, cel puţin cu privire la aspectele menţionate la literele a)-g) de mai sus. Aceasta va include informaţii referitoare la principalele decizii, proprietăţile sistemului, metodologiile de testare, rezultatele testelor şi revizuirile periodice. Evidenţele trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite autorităţilor competente să monitorizeze conformitatea cu obligaţiile relevante ale platformei de tranzacţionare. Operatorii de piaţă şi firmele de investiţii care operează sisteme multilaterale de tranzacţionare ar trebui să păstreze evidenţele timp de cel puţin 5 ani. Operatorii de piaţă care operează pieţe reglementate ar trebui să păstreze evidenţele cel puţin pe perioada solicitată de autoritatea naţională competentă în cauză.

- Platformele de tranzacţionare ar trebui să informeze autorităţile competente, în conformitate cu măsurile de supraveghere existente în statul membru respectiv, cu privire la orice risc semnificativ care poate afecta buna gestionare a operaţiunilor tehnice ale sistemului şi incidentele majore în cazul materializării acelor riscuri.

Orientarea nr. 2. Cerinţe organizatorice pentru sistemele electronice de tranzacţionare ale firmelor de investiţii (inclusiv algoritmii de tranzacţionare)

Legislaţia relevantă

Articolul 13 alineatele (2), (4), (5) şi (6) din MiFID şi articolele 5-9, articolele 13 şi 14 şi articolul 51 din Directiva de punere în aplicare a MiFID

Orientări generale

1. Sistemul (sistemele) electronic(e) de tranzacţionare a(le) unei firme de investiţii, inclusiv algoritmii de tranzacţionare, trebuie să asigure că firma respectă obligaţiile aplicabile în temeiul MiFID şi al altor acte legislative relevante ale Uniunii şi naţionale, precum şi normele platformelor de tranzacţionare către care sunt trimise ordine. În special, sistemul (sistemele) trebuie să fie bine adaptat(e) la activitatea desfăşurată prin intermediul acestuia (acestora) şi să fie suficient de solid(e) pentru a asigura continuitatea şi regularitatea efectuării activităţilor şi serviciilor sale de investiţii într-un mediu de tranzacţionare automat.

Orientări detaliate

2. Pentru a respecta orientarea generală, firmele de investiţii trebuie să ia în considerare cel puţin următoarele aspecte:

a) Guvernanţa

- Procesul de guvernanţă este esenţial pentru respectarea obligaţiilor provenind din reglementări. Firmele de investiţii

trebuie, în cadrul lor general de guvernanţă şi de luare a deciziilor, să dezvolte, să achiziţioneze (inclusiv prin externalizare) şi să monitorizeze sistemele electronice de tranzacţionare proprii, inclusiv algoritmii de tranzacţionare, printr-un proces de guvernanţă clar şi formalizat. Acest proces de guvernanţă trebuie să asigure că toate considerentele relevante, inclusiv cele de ordin comercial, tehnic, în materie de risc şi de conformitate care ar trebui să contribuie la adoptarea principalelor decizii, sunt luate în considerare în mod corespunzător. În special, acesta trebuie să încorporeze principiile gestionării riscurilor şi conformităţii. Procesul de guvernanţă trebuie să aibă, de asemenea, linii clare de responsabilitate, inclusiv proceduri pentru aprobarea finală privind elaborarea, implementarea iniţială, actualizările ulterioare şi soluţionarea problemelor identificate prin monitorizare. Ar trebui să existe şi proceduri adecvate pentru comunicarea informaţiilor.

- în procesul de guvernanţă, personalul responsabil cu conformitatea ar trebui să asigure claritatea obligaţiilor provenind din reglementări ale firmei şi a politicilor şi procedurilor menite să asigure că utilizarea sistemelor de tranzacţionare şi a algoritmilor este conformă cu obligaţiile firmei şi că orice neconformităţi sunt detectate. Aceasta necesită din partea personalului responsabil cu conformitatea o anumită înţelegere a modului în care operează sistemele de tranzacţionare şi algoritmii, însă nu şi cunoştinţe privind proprietăţile tehnice ale sistemelor de tranzacţionare sau ale algoritmilor.

b) Capacitatea şi rezilienţa

- Sistemele electronice de tranzacţionare ale firmei de investiţii ar trebui să aibă o capacitate suficientă pentru a permite găzduirea volumelor de mesaje rezonabil previzibile. Capacitatea ar trebui să fie scalabilă şi să poată răspunde creşterii fluxului de mesaje şi condiţiilor de urgenţă care ar putea ameninţa funcţionarea corectă a sistemului.

c) Continuitatea activităţii

- Firmele de investiţii ar trebui să dispună de mecanisme eficace, rezonabile şi adecvate de asigurare a continuităţii activităţii în legătură cu sistemele electronice de tranzacţionare proprii în cazul incidentelor perturbatoare (care pot asigura, dacă este necesar, reluarea promptă a tranzacţionării), incluzând, fără a se limita la, defectarea sistemului, iar aceste mecanisme ar trebui să acopere, după caz, aspecte precum:

a. guvernanţă pentru dezvoltarea şi implementarea procedurilor;

b. luarea în considerare a unei game adecvate de scenarii posibile în legătura cu funcţionarea sistemelor electronice de tranzacţionare proprii care necesită măsuri de continuitate specifice;

c. crearea de copii de rezervă ale datelor critice ale firmelor (inclusiv privind conformitatea) care circulă prin sistemele electronice de tranzacţionare ale acestora;

d. procedurile de mutare şi de operare a sistemului electronic de tranzacţionare de la locaţia de rezervă;

e. formarea personalului privind funcţionarea mecanismelor şi rolul persoanelor din cadrul acestora; şi

f. un program continuu pentru testarea, evaluarea şi revizuirea mecanismelor, inclusiv a procedurilor de modificare a acestora, având în vedere rezultatele programului.

d) Testare

- înainte de implementarea unui sistem electronic de tranzacţionare sau a unui algoritm de tranzacţionare şi înainte de implementarea actualizărilor, firmele de investiţii ar trebui să utilizeze metodologii de testare şi dezvoltare bine definite. În cazul algoritmilor, acestea ar putea include simulări de funcţionare/teste a posteriori sau teste offline într-un mediu de testare al unei platforme de tranzacţionare (atunci când operatorii de piaţă pun la dispoziţie un astfel de mediu de test). Utilizarea acestor metodologii ar trebui să aibă ca scop asigurarea că, printre altele, funcţionarea sistemului electronic de tranzacţionare sau a algoritmului de tranzacţionare este compatibilă cu obligaţiile firmei de investiţii prevăzute de MiFID şi de alte acte legislative relevante ale Uniunii şi naţionale, precum şi de normele platformelor de tranzacţionare pe care le folosesc şi că controalele privind gestionarea riscurilor şi conformitatea încorporate în sistem sau algoritm funcţionează în mod corespunzător (inclusiv generarea automată a rapoartelor privind erorile), iar sistemul electronic de tranzacţionare sau algoritmul poate continua să funcţioneze cu eficacitate în condiţii de tensiune pe piaţă. Funcţionarea eficace în condiţii de tensiune pe piaţă poate însemna (însă nu în mod necesar) că sistemul sau algoritmul se închide în condiţiile respective.

- Firmele de investiţii ar trebui să adapteze testele pentru algoritmii de tranzacţionare (inclusiv testele în afara mediilor reale de tranzacţionare) la strategia pentru care firma va utiliza algoritmul (inclusiv pieţele către care va trimite ordine şi structura acestora). Firma de investiţii ar trebui să se asigure, de asemenea, că aceste teste sunt proporţionale cu riscurile pe care le poate genera strategia atât pentru aceasta însăşi, cât şi pentru funcţionarea corectă şi ordonată a platformelor de tranzacţionare către care firma intenţionează ca algoritmul să trimită ordine. Firmele de investiţii ar trebui să efectueze testări suplimentare dacă pieţele pe care algoritmul urmează să fie utilizat se schimbă faţă de cele vizate iniţial.

- Firmele de investiţii trebuie să lanseze implementarea algoritmilor de tranzacţionare într-un mediu real, în mod controlat şi precaut, de exemplu prin stabilirea unor limite privind numărul de instrumente financiare tranzacţionate, valoarea şi numărul ordinelor, precum şi numărul pieţelor către care sunt trimise ordine,, pentru a permite firmei să verifice dacă un algoritm funcţionează conform aşteptărilor într-un mediu real şi pentru a efectua modificări în caz contrar.

e) Monitorizare şi revizuire

- Firmele de investiţii ar trebui să monitorizeze în timp real sistemele electronice de tranzacţionare proprii, inclusiv algoritmii de tranzacţionare. Acestea trebuie să soluţioneze în mod adecvat problemele identificate în cel mai scurt timp posibil în ordinea priorităţilor şi să poată, după caz, să ajusteze, să temporizeze sau să închidă imediat sistemul electronic de tranzacţionare sau algoritmul de tranzacţionare. Atunci când iau măsuri de gestionare a problemelor apărute la sistemele lor electronice de tranzacţionare, firmele de investiţii ar trebui să acorde, în măsura posibilului, atenţia cuvenită necesităţii ca membrii/participanţii sau utilizatorii pieţelor reglementate să acţioneze în mod ordonat.

- Firmele de investiţii ar trebui să analizeze şi să îşi evalueze periodic sistemele electronice de tranzacţionare şi algoritmii de tranzacţionare, precum şi cadrul asociat pentru guvernanţă, responsabilitate şi aprobare finală, precum şi procedurile asociate pentru continuitatea activităţii. Acestea ar trebui să acţioneze pe baza acestor analize şi evaluări pentru a remedia deficienţele identificate. Procesul de analiză şi de evaluare ar trebui să fie caracterizat de un anumit grad de independenţă care poate fi atins, de exemplu, prin implicarea departamentului

de audit intern sau a terţilor. Analizele performanţei algoritmilor de tranzacţionare ar trebui să includă o evaluare a impactului asupra integrităţii şi rezilienţei pieţei, precum şi a profitului şi pierderilor pe care le înregistrează strategia pentru care este utilizat algoritmul.

f) Securitatea

- Firmele de investiţii ar trebui să dispună de proceduri şi de mecanisme pentru securitatea fizică şi electronică menite să le protejeze sistemele electronice de tranzacţionare şi algoritmii de tranzacţionare împotriva utilizării abuzive sau a accesului neautorizat şi să asigure integritatea datelor care tranzitează sau fac parte din sisteme şi algoritmi.

g) Personalul

- Firmele de investiţii ar trebui să dispună de proceduri şi măsuri, inclusiv de recrutare şi formare, pentru a stabili necesarul de personal şi pentru a angaja personal suficient, având expertiza şi competenţele necesare pentru a le gestiona sistemele electronice de tranzacţionare şi algoritmii de tranzacţionare Aceasta va include angajarea de personal cu cunoştinţe privind sistemele electronice de tranzacţionare şi algoritmii relevanţi, monitorizarea şi testarea acestor sisteme şi a acestor algoritmi, tipul de tranzacţionare pe care firma îl realizează prin sistemele sale şi algoritmii săi de tranzacţionare, precum şi obligaţiile prevăzute de reglementări ale firmelor.

h) Păstrarea evidenţei şi cooperarea

Firmele de investiţii ar trebui să păstreze, timp de cel puţin cinci ani, evidenţa sistemelor lor electronice de tranzacţionare (şi a algoritmilor de tranzacţionare) în legătură cu aspectele prevăzute la punctele a)-g) de mai sus, inclusiv informaţii referitoare la principalele decizii, strategia sau strategiile de tranzacţionare pe care fiecare algoritm este conceput să o (le) execute, proprietăţile sistemului, metodologiile de testare, rezultatele testelor şi analizele periodice. Evidenţele trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite autorităţilor competente să monitorizeze respectarea de către firme a obligaţiilor relevante

- Firmele de investiţii ar trebui să informeze autorităţile competente, în conformitate cu procedurile de supraveghere existente în statul membru în care sunt stabilite, cu privire la orice risc semnificativ care ar putea afecta buna gestionare a operaţiunilor tehnice ale sistemelor sau algoritmilor de tranzacţionare proprii şi cu privire la incidentele majore în cazul materializării acelor riscuri.

Orientarea nr. 3. Cerinţe organizatorice pentru pieţele reglementate şi sistemele multilaterale de tranzacţionare în vederea promovării tranzacţionării corecte şi ordonate într-un mediu automat de tranzacţionare

Legislaţia relevantă

Articolul 39 literele (b), (c) şi (d), articolul 42 şi articolul 43 din MiFID pentru pieţele reglementate

Articolul 14 alienatele (1) şi (4), articolul 13 alineatele (2), (5) şi (6), articolul 42 alineatul (3) şi articolul 26 din MiFID şi articolele 13 şi 14 şi articolul 51 din Directiva de punere în aplicare a MiFID pentru sistemele multilaterale de tranzacţionare

Orientare generală

1. Normele şi procedurile pieţelor reglementate şi ale sistemelor multilaterale de tranzacţionare pentru o tranzacţionare corectă şi organizată pe pieţele electronice ar trebui să fie adecvate naturii şi dimensiunii tranzacţiilor pe aceste pieţe, inclusiv tipurilor de membri, participanţi şi utilizatori şi strategiile lor de tranzacţionare.

Orientări detaliate

2. Pentru a respecta orientarea generală, normele şi procedurile platformelor de tranzacţionare trebuie să includă cel puţin:

a) Cerinţe pentru membrii şi participanţii care nu sunt instituţii de credit sau firme de investiţii

- Platformele de tranzacţionare ar trebui să analizeze cu rigurozitate cererile de a deveni membru/participant sau utilizator primite de la persoanele care nu sunt instituţii de credit sau firme de investiţii în temeiul legislaţiei UE.

- Platformele de tranzacţionare ar trebui să dispună de cerinţe organizatorice pentru membrii sau participanţii care nu sunt instituţii de credit sau firme de investiţii (luând în considerare, după caz, controalele impuse firmelor autorizate din afara SEE), inclusiv cerinţe privind monitorizarea tranzacţiilor care nu respectă normele platformei şi gestionarea riscurilor. Normele platformelor de tranzacţionare trebuie să impună membrilor/participanţilor şi utilizatorilor care nu sunt firme de investiţii să respecte orientările prevăzute în prezentul document pentru firmele de investiţii.

b) Compatibilitatea IT

Platformele de tranzacţionare ar trebui să dispună de testări standardizate ale conformităţii pentru a garanta că sistemele utilizate de membri şi participanţi pentru a accesa platforma au un nivel minim de funcţionalitate compatibil cu sistemul electronic de tranzacţionare al platformelor de tranzacţionare şi nu vor reprezenta un pericol pentru un proces corect şi ordonat de tranzacţionare pe platformă.

c) Controale anterioare şi ulterioare tranzacţionării

- Pentru a asigura un proces de tranzacţionare ordonat pe platformă, platformele de tranzacţionare trebuie să impună cerinţe minime privind controalele anterioare şi ulterioare tranzacţionării efectuate de membri/participanţi şi utilizatori cu privire la activităţile lor de tranzacţionare (inclusiv controale pentru a se asigura că nu există acces neautorizat la sistemele de tranzacţionare). În special, ar trebui să existe controale privind filtre ale preţurilor şi ale cantităţii ordinelor (această cerinţă nu aduce atingere responsabilităţii membrilor/ participanţilor sau utilizatorilor de a pune în aplicare propriile controale anterioare şi ulterioare tranzacţionării).

d) Accesul şi cunoştinţele agentului de bursă

- Platformele de tranzacţionare ar trebui să dispună de standarde care să vizeze cunoştinţele persoanelor din rândul membrilor/participanţilor şi utilizatorilor care vor utiliza sistemele de introducere a ordinelor.

e) Limitarea accesului şi intervenţia asupra tranzacţiilor

- Platformele de tranzacţionare ar trebui să aibă capacitatea de a preveni, integral sau parţial, accesul unui membru sau participant la pieţele lor şi de a anula, modifica sau corecta o tranzacţie. Normele şi procedurile de anulare, modificare sau corectare a tranzacţiilor trebuie să fie transparente pentru membrii/participanţii şi utilizatorii pieţei reglementate sau al sistemului multilateral de tranzacţionare.

f) Măsuri întreprinse pentru a face faţă supraaglomerării registrului de ordine

- Platformele de tranzacţionare trebuie să dispună de mecanisme de prevenire a supraaglomerării registrului de ordine în orice moment, în special prin limite impuse fiecărui participant privind capacitatea de introducere a ordinelor.

g) Prevenirea încălcării limitelor de capacitate

- Platformele de tranzacţionare ar trebui să dispună de mecanisme (precum limitarea traficului) pentru a preveni încălcarea limitelor de capacitate privind mesajele. Ca o cerinţă minimă, cadrul acestor mecanisme ar trebui să fie pus la dispoziţia membrilor/participanţilor şi a utilizatorilor.

h) Măsuri de limitare sau oprire a tranzacţionării

- Platformele de tranzacţionare ar trebui să dispună de mecanisme (de exemplu, întreruperi în caz de volatilitate sau respingerea automată a ordinelor care depăşesc anumite praguri stabilite privind volumul şi preţul) pentru a limita sau opri tranzacţionarea unuia sau mai multor instrumente financiare, după caz, în vederea menţinerii unei pieţe ordonate. Ca o cerinţă minimă, cadrul acestor mecanisme ar trebui să fie pus la dispoziţia membrilor/participanţilor şi a utilizatorilor.

i) Obţinerea de informaţii de la membri/participanţi şi utilizatori

Platformele de tranzacţionare ar trebui să poată obţine informaţii de la un membru/participant sau utilizator pentru a facilita monitorizarea respectării normelor şi procedurilor pieţei reglementate sau a sistemului multilateral de tranzacţionare în legătură cu cerinţele organizatorice şi controalele tranzacţionării.

j) Monitorizarea

Platformele de tranzacţionare ar trebui, în orice moment al funcţionării lor, să îşi monitorizeze pieţele în timp cât mai aproape de real pentru a detecta eventualele semne de tranzacţionare dezordonată. Această monitorizare ar trebui să fie efectuată de personal care înţelege funcţionarea pieţei. Personalul trebuie să fie accesibil autorităţii competente naţionale a platformei şi să aibă autoritatea de a adopta măsuri de remediere, după caz, pentru a proteja tranzacţionarea corectă şi ordonată.

k) Păstrarea înregistrărilor şi cooperarea

i) Platformele de tranzacţionare trebuie să ţină evidenţa aspectelor specificate la literele a)-j) de mai sus, inclusiv a aspectelor care survin în legătură cu politicile şi procedurile menţionate. Înregistrările ar trebui să fie suficient de detaliate pentru a permite autorităţilor competente să monitorizeze conformitatea cu obligaţiile relevante ale platformelor de tranzacţionare. Operatorii de piaţă şi firmele de investiţii care operează sisteme multilaterale de tranzacţionare ar trebui să ţină evidenţa înregistrărilor pentru cel puţin 5 ani. Operatorii de piaţă care operează pieţe reglementate ar trebui să ţină evidenţa înregistrărilor cel puţin atât timp cât este solicitat de autoritatea competentă naţională.

ii) Platformele de tranzacţionare ar trebui să informeze autorităţile competente, în conformitate cu procedurile de supraveghere existente în statul lor membru, cu privire la orice risc semnificativ care ar putea afecta tranzacţionarea corectă şi ordonată, precum şi incidentele majore în cazul materializării acelor riscuri.

Orientarea nr. 4. Cerinţe organizatorice pentru firmele de Investiţii în vederea promovării tranzacţionării echitabile şi ordonate intr-un mediu de tranzacţionare automat

Legislaţia relevantă

Articolul 13 alineatele (2), (4), (5) şi (6) din MiFID şi articolele 5,6,7 şi 9, articolele 13 şi 14, precum şi articolul 51 din Directiva de punere în aplicare a MiFID

Orientare generală

1. Firmele de investiţii ar trebui să dispună de politici şi proceduri pentru a se asigura că activităţile lor de tranzacţionare automată, inclusiv cele prin care furnizează ADP sau AS pe platformele de tranzacţionare, respectă cerinţele lor de reglementare prevăzute de MiFID şi de alte acte legislative relevante ale Uniunii şi naţionale, în special că gestionează riscurile asociate acestor activităţi de tranzacţionare.

Orientări detaliate

2. Pentru respectarea orientării generale, activităţile de tranzacţionare automată ale firmelor de investiţii trebuie să ţină seama cel puţin de următoarele aspecte:

a) Parametrii de preţ sau dimensiune

- Firmele de investiţii ar trebui să poată bloca sau anula automat ordine care nu îndeplinesc parametrii stabiliţi de preţ şi dimensiune (diferenţiaţi, după caz, pentru diferite instrumente financiare), pentru fiecare ordin şi/sau pe o perioadă specificată de timp.

b) Permisiunea de a efectua tranzacţii

- Firmele de investiţii ar trebui să poată bloca sau anula automat ordine de la un agent dacă au informaţii potrivit cărora un agent nu are permisiunea de a efectua tranzacţii în legătură cu un instrument financiar.

c) Gestionarea riscurilor

- Firmele de investiţii ar trebui să poată bloca sau anula automat ordine în cazul în care acestea riscă să compromită propriile praguri privind gestionarea riscurilor. Ar trebui să se aplice controale, în funcţie de necesităţi şi în mod adecvat în raport cu expunerile în legătură cu clienţii individuali sau cu instrumente financiare individuale sau cu grupuri de clienţi sau instrumente financiare, în legătură cu agenţi individuali, birouri de tranzacţionare sau firma de investiţii în ansamblu.

d) Coerenţa cu cadrul juridic şi de reglementare

- Sistemele electronice ale firmelor de investiţii şi ordinele generate de acestea trebuie să fie în concordanţă cu obligaţiile firmei prevăzute de MiFID sau de alte acte legislative ale Uniunii sau naţionale relevante sau în temeiul normelor pieţelor reglementate sau ale sistemelor multilaterale de tranzacţionare către care este trimis ordinul (inclusiv normele asociate tranzacţionării corecte şi ordonate).

e) Obligaţii de raportare către autorităţile de supraveghere

- Firmele de investiţii ar trebui să informeze autorităţile competente, în conformitate cu procedurile de supraveghere care există în statul lor membru, cu privire la riscurile semnificative care pot afecta tranzacţionarea corectă şi ordonată, precum şi incidentele majore, în cazul materializării acelor riscuri.

f) Revocarea controalelor anterioare tranzacţiei

- Firmele de investiţii ar trebui să dispună de proceduri şi măsuri pentru gestionarea ordinelor care au fost blocate automat de controalele anterioare tranzacţionării ale firmei, dar pe care firma de investiţii doreşte să le trimită. Aceste proceduri şi măsuri ar trebui să atragă atenţia personalului responsabil cu gestionarea riscurilor şi conformitatea atunci când controalele sunt revocate şi să le solicite aprobarea pentru o astfel de revocare.

g) Formarea privind procedurile de introducere a ordinelor

- Firmele de investiţii ar trebui să se asigure că angajaţii implicaţi în introducerea ordinelor au beneficiat de o formare adecvată privind procedurile de introducere a ordinelor, de exemplu prin formare la locul de muncă cu agenţi de bursă experimentaţi sau formare în cadrul unor cursuri, inclusiv respectarea cerinţelor impuse de platformele de tranzacţionare, înainte de a primi autorizarea de utilizare a sistemelor pentru introducerea ordinelor.

h) Monitorizarea şi accesibilitatea personalului calificat şi mandatat

- Firmele de investiţii ar trebui, pe parcursul orelor în care trimit ordine către platformele de tranzacţionare, să monitorizeze ordinele în timp cât mai aproape de real, inclusiv din perspective mai multor pieţe, pentru eventuale semne de tranzacţionare neordonată. Această monitorizare trebuie efectuată de un personal care înţelege fluxul de tranzacţionare al firmei. Respectivii membri ai personalului ar trebui să fie accesibili autorităţii competente şi platformelor de tranzacţionare pe care firma este activă şi ar trebui să aibă autoritatea de a lua măsuri de remediere, după caz.

i) Urmărirea atentă din partea personalului responsabil cu conformitatea

- Firmele de investiţii ar trebui să se asigure că personalul responsabil cu conformitatea poate urmări îndeaproape activitatea electronică de tranzacţionare a firmei, pentru a putea răspunde rapid şi corecta orice deficienţe sau încălcări ale reglementărilor care ar putea surveni.

j) Controlul traficului de mesaje

- Firmele de investiţii ar trebui să se asigure că au sub control traficul de mesaje către platformele de tranzacţionare individuale.

k) Gestionarea riscurilor operaţionale

- Firmele de investiţii ar trebui să gestioneze riscurile operaţionale din cadrul tranzacţiilor electronice prin măsuri adecvate şi proporţionale de guvernantă, controale interne şi sisteme interne de raportare, luând în considerare, după caz, Orientările Autorităţii bancare europene (ABE) privind gestionarea riscurilor operaţionale în activităţi pe piaţă.1

l) Compatibilitatea IT

- Firmele de investiţii ar trebui să se asigure că sistemele pe care le utilizează pentru a accesa o platformă de tranzacţionare au un nivel minim de funcţionalitate compatibil cu sistemele electronice de tranzacţionare ale platformelor de tranzacţionare şi nu vor reprezenta un pericol pentru tranzacţionarea corectă şi ordonată pe acea platformă.

 

1 Disponibile la http://www.eba.europa.eu/documents/Publications/Standards-Guidelines/2010/Management-of-op-risk/CEBS- 2010-216-(Guidelines-on-the-management-of-op-.aspx

 

m) Păstrarea evidenţei şi cooperarea

i. Firmele de investiţii ar trebui să păstreze, timp de cel puţin cinci ani, evidenţa înregistrărilor privind aspectele prevăzute la literele a)-I) de mai sus. Înregistrările ar trebui să fie suficient de detaliate pentru a permite autorităţilor competente să monitorizeze conformitatea firmei cu obligaţiile relevante.

ii. Firmele de investiţii ar trebui să informeze autorităţile competente, în conformitate cu procedurile de supraveghere existente în statui membru respectiv, cu privire la orice riscuri semnificative care ar putea afecta tranzacţionarea corectă şi ordonată, precum şi cu privire la incidentele majore în cazul materializării acestor riscuri.

Orientarea nr. 5. Cerinţe organizatorice pentru pieţele reglementate şi sistemele multilaterale de tranzacţionare pentru a preveni abuzurile pe piaţă (în special manipulările pieţei) intr-un mediu de tranzacţionare automat

Legislaţia relevantă

Articolul 39 literele (b) şi (d), articolul 43 din MiFID şi articolul 6 alineatele (6) şi (9) din MAD şi articolele 7-10 din Directiva de punere în aplicare a MAD 2004/72/CE pentru pieţele reglementate

Articolul 14 alineatul (1), articolul 13 alineatele (2), (5) şi (6) şi articolul 26 din MiFID, articolele 5-9 şi articolul 51 din Directiva de punere în aplicare a MiFID şi articolul 6 alineatele (6) şi (9) din MAD şi articolele 7-10 din Directiva de punere în aplicare a MAD 2004/72/CE pentru sistemele multilaterale de tranzacţionare

Orientare generală

1. Platformele de tranzacţionare ar trebui să dispună de mecanisme şi proceduri eficace, având în vedere procedurile/reglementările privind supravegherea din statul membru respectiv, care să le permită să identifice orice comportament al membrilor/participanţilor şi utilizatorilor care ar putea implica abuzul pe piaţă (în special manipularea pieţei) într-un mediu de tranzacţionare automat.

2. Cazurile posibile de manipulare a pieţei care ar putea reprezenta motive deosebite de îngrijorare într-un mediu de tranzacţionare automat includ:

- Ordine de tip „ping” (ping orders) - introducerea de ordine de mici dimensiuni pentru a constata nivelul de ordine ascunse, operaţiune utilizată în special pentru a evalua ce se regăseşte pe o platformă pentru tranzacţii anonime (dark platform).

- Aglomerarea de ordine (quote stuffing) - introducerea unui număr mare de ordine şi/sau anulări/actualizări ale ordinelor pentru a genera incertitudine în rândul celorlalţi participanţi, încetinindu-i şi camuflând propria strategie,

- încurajarea unei tendinţe (momentum ignition) - introducerea de ordine sau serii de ordine prevăzute să iniţieze sau să exacerbeze o tendinţă şi să încurajeze alţi participanţi să accelereze sau să extindă tendinţa, pentru a crea o oportunitate de închidere/deschidere a unei poziţii la un preţ favorabil.

- Stratificarea ordinelor (layering) şi emiterea de ordine înşelătoare (spoofing) - transmiterea mai multor ordine care nu au legătură cu obiectivul pe o parte a registrului de ordine, în scopul executării unei tranzacţii pe cealaltă parte a registrului de ordine. După ce tranzacţia a avut loc, ordinele manipulative vor fi şterse.

Orientări detaliate

3. Pentru a respecta orientarea generală, procedurile şi măsurile luate de platformele de tranzacţionare care încearcă să prevină şi să identifice comportamentul membrilor/ participanţilor şi utilizatorilor care poate implica abuzuri pe piaţă, în special manipulări ale pieţei într-un mediu de tranzacţionare automat, trebuie să includă cel puţin:

a) Personalul

Platformele de tranzacţionare ar trebui să dispună de personal suficient, având o înţelegere a activităţii de tranzacţionare şi a reglementărilor, precum şi competenţele pentru a monitoriza activitatea de tranzacţionare într-un mediu automat de tranzacţionare şi pentru a identifica comportamentul care dă naştere unor suspiciuni de abuz pe piaţă (în special manipulări ale pieţei) în cazul în care le revine responsabilitatea de a monitoriza abuzurile pe piaţă.

b) Monitorizarea

- Platformele de tranzacţionare ar trebui cel puţin să dispună de sisteme (inclusiv sisteme automate de alertă privind tranzacţiile şi ordinele) cu o capacitate suficientă pentru a susţine un nivel ridicat al frecvenţei generării de ordine şi tranzacţii şi o transmitere cu intervale scurte de latenţă, pentru a monitoriza, utilizând un nivel suficient de secvenţiere a timpului, ordinele introduse şi tranzacţiile efectuate de membri/participanţi şi utilizatori şi orice comportament care ar putea implica abuzuri pe piaţă (în special manipulări ale pieţei, inclusiv, în cazul în care platforma de tranzacţionare sesizează acest lucru, comportament speculativ pe piaţă) şi cu capacitatea de a urmări retrospectiv tranzacţiile efectuate de membri/ participanţi şi utilizatori, precum şi ordinele introduse/anulate care ar putea implica manipularea pieţelor.

c) Măsuri pentru identificarea şi raportarea tranzacţiilor şi ordinelor suspecte

Platformele de tranzacţionare ar trebui să dispună de măsuri de identificare a tranzacţiilor şi se recomandă, de asemenea, ca aceste măsuri să vizeze şi ordinele, care impun trimiterea unui raport (RTS) către autorităţile competente în legătură cu abuzurile pe piaţă (în special manipularea pieţelor) şi de elaborare neîntârziată a acestor rapoarte (atunci când se efectuează anchete iniţiale, un raport succint trebuie întocmit în cel mai scurt timp posibil dacă în urma anchetelor nu se identifică o explicaţie satisfăcătoare pentru comportamentul observat).

d) Analizele

- Platformele de tranzacţionare ar trebui să efectueze analizaşi audituri interne periodice ale procedurilor şi măsurilor de prevenire şi identificare a cazurilor de comportament care ar putea implica abuz pe piaţă.

e) Păstrarea înregistrărilor

- Platformele de tranzacţionare ar trebui să păstreze evidenţa aspectelor specificate la literele a)-d) de mai sus, inclusiv un audit adecvat cu privire la modul în care este gestionată fiecare alertă de posibil comportament suspect, indiferent dacă se transmite sau nu un raport autorităţilor competente. Evidenţele trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite autorităţilor competente să monitorizeze conformitatea cu obligaţiile relevante ale platformelor de tranzacţionare.

Operatorii de piaţă şi firmele de investiţii care operează sisteme multilaterale de tranzacţionare ar trebui să păstreze evidenţele timp de cei puţin cinci ani. Operatorii de piaţă care operează pieţe reglementate ar trebui să păstreze evidenţele cel puţin atât timp cât solicită autoritatea competentă naţională.

Orientarea nr. 6, Cerinţe organizatorice pentru firmele de Investiţii privind prevenirea abuzurilor de piaţă (în special manipulări ale pieţei) intr-un mediu de tranzacţionare automat

Legislaţia relevantă

Articolul 13 alineatele (2), (5) şi (6) din MiFID şi articolele 5, 6 şi 9 din Directiva de punere în aplicare a MiFID, precum şi articolul 6 alineatul (9) din MAD şi articolele 7-10 din Directiva de punere în aplicare a MAD 2004/72/CE

Orientare generală

1. Firmele de investiţii ar trebui să dispună de politici şi proceduri pentru a minimiza riscul ca activitatea lor de tranzacţionare automată să determine abuz pe piaţă (în special manipularea pieţei).

2. Tipurile de manipulări ale pieţei care pot genera preocupări deosebite într-un mediu de tranzacţionare puternic automatizat au fost descrise în orientarea 5 (punctul 2 din cadrul Orientării generale).

Orientări detaliate

3. Pentru a respecta orientarea generală, politicile şi procedurile firmelor de investiţii care se angajează în activităţi de tranzacţionare automată ar trebui să includă cel puţin:

a) înţelegerea, competenţele şi autoritatea personalului responsabil cu conformitatea

- Firmele de investiţii ar trebui să dispună de proceduri menite să asigure că personalul care exercită funcţia de asigurare a conformităţii înţelege suficient de bine (atât reglementarea, cât şi activităţile de tranzacţionare) şi are competenţele şi autoritatea de a solicita explicaţii din partea personalului responsabil cu tranzacţionarea în cazul în care activitatea de tranzacţionare generează suspiciuni de abuz pe piaţă (în special manipularea pieţei).

b) Formarea în legătură cu abuzul pe piaţă

- Firmele de investiţii ar trebui să organizeze cursuri de formare iniţială şi de perfecţionare periodică în legătură cu ceea ce reprezintă abuz pe piaţă (în special manipularea pieţei) tuturor celor implicaţi în executarea de ordine în numele clienţilor şi în tranzacţionarea pe cont propriu.

c) Activitatea de monitorizare

- Firmele de investiţii ar trebui să monitorizeze activităţile de tranzacţionare ale persoanelor/algoritmii de tranzacţionare în numele firmei şi activităţile de tranzacţionare ale clienţilor, luând în considerare ordinele trimise, modificate şi anulate, precum şi tranzacţiile executate. Aceasta ar trebui să implice instituirea unor sisteme adecvate (inclusiv sisteme automate de alertă), utilizarea unui nivel suficient de secvenţiere a timpului, pentru a semnala orice comportament care ar putea genera suspiciuni privind abuzul pe piaţă (în special manipularea pieţei), inclusiv (în cazul în care firma observă) comportamentul speculativ în legătură cu mai multe pieţe.

d) Măsuri pentru identificarea şi raportarea tranzacţiilor şi ordinelor suspecte

- Firmele de investiţii ar trebui să dispună de măsuri de identificare a tranzacţiilor şi se recomandă, de asemenea, ca aceste măsuri să vizeze şi ordinele care impun trimiterea unui RTS către autorităţile competente, în legătură cu abuzurile pe piaţă (în special manipularea pieţei) şi elaborarea neîntârziată a acestor rapoarte (atunci când se efectuează anchete iniţiale, un raport succint trebuie întocmit în cel mai scurt timp posibil dacă în urma anchetelor nu se constată o explicaţie satisfăcătoare pentru comportamentul observat).

e) Analize periodice şi audituri interne ale procedurilor şi măsurilor de conformitate

- Firmele de investiţii ar trebui să efectueze analize şi audituri periodice ale procedurilor şi măsurilor pentru a preveni şi identifica cazurile de comportament care ar putea implica abuz pe piaţă.

f) Măsuri revizuite frecvent pentru reglementarea accesului personalului la sistemele de tranzacţionare

- Firmele de investiţii ar trebui să păstreze, timp de cel puţin cinci ani, evidenţa măsurilor şi a procedurilor pentru a identifica orice comportament care ar putea implica abuz pe piaţă, vizând aspectele prevăzute la lit. a)-e), inclusiv un audit eficace privind modul în care este gestionată fiecare alertă de posibil comportament suspect, indiferent dacă se transmite sau nu un raport autorităţilor competente relevante. Aceste înregistrări trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite autorităţilor competente să monitorizeze conformitatea firmelor cu obligaţiile relevante care le revin.

Orientarea nr. 7. Cerinţe organizatorice pentru pieţele reglementate ş/ sistemele multilaterale de tranzacţionare ai căror membri/participanţi şi utilizatori oferă acces direct/acces sponsorizat la piaţă

Legislaţie relevanţi

Articolele 39 litera b) şi 43 alineatul (1) din MiFID pentru pieţele reglementate

Articolul 14 alineatul (1), articolul 13 alineatele (2), (5) şi (6) şi articolul 26 alineatul (1) din MiFID şi articolele 5-9 şi articolul 51 din Directiva de punere în aplicare a MiFID pentru sistemele multilaterale de tranzacţionare

Orientam generală

1. Platformele de tranzacţionare ar trebui să dispună de norme şi proceduri menite să asigure că, în cazul în care permit membrilor/participanţilor sau utilizatorilor să ofere acces direct la piaţă/acces sponsorizat (ADP/AS), oferirea de ADP/AS este compatibilă cu tranzacţionarea corectă şi ordonată. Este important ca platformele de tranzacţionare şi membrii/ participanţii la acestea să păstreze controlul şi să îşi monitorizeze îndeaproape sistemele pentru a minimiza orice potenţială perturbare cauzată de terţe părţi, pentru a evita ca platformele de tranzacţionare să devină vulnerabile la potenţiale abateri sau abuzuri pe piaţă din partea ADP/AS sau la sistemele inadecvate/care generează erori ale acestora.

Orientări detaliate

2. Pentru a respecta orientarea generală, platformele de tranzacţionare ar trebui să stabilească dacă este permis membrilor/participanţilor sau utilizatorilor lor să ofere ADP/AS. În cazul în care le permit participanţilor să ofere ADP şi/sau AS, normele şi procedurile acestora ar trebui să ţină seama cel puţin de următoarele aspecte:

a) Responsabilitatea finală privind mesajele, inclusiv ordinele, şi eventuale intervenţii şi sancţiuni

- Platformele de tranzacţionare ar trebui să clarifice faptul că membrul/participantul sau utilizatorul este singurul responsabil pentru toate mesajele, inclusiv ordinele introduse sub codurile sale de tranzacţionare şi, prin urmare, poate face obiectul intervenţiilor (inclusiv interzicerea accesului membrului/participantului sau utilizatorului la platforma de tranzacţionare) şi sancţiunilor pentru orice încălcare a normelor sau procedurilor în legătură cu aceste ordine.

b) Responsabilitatea subsidiară în momentul oferirii de ADP/AS

- Acordurile privind ADP/AS între platformele de tranzacţionare şi o firma care furnizează ADP/AS ar trebui să sublinieze faptul că firma care furnizează acces direct la piaţă/acces sponsorizat rămâne responsabilă faţă de platforma de tranzacţionare pentru toate tranzacţiile care utilizează codul lor său de identificare ca participant la piaţă sau orice altă identificare.

c) Cerinţele pentru membri/participanţi de a oferi ADP/AS

- Conform orientării 3, platformele de tranzacţionare ar trebui să solicite membrilor/participanţilor sau utilizatorilor să dispună de sisteme adecvate şi controale eficiente, inclusiv controale anterioare şi ulterioare tranzacţiei, pentru a se asigura că oferirea ADP/AS nu afectează negativ conformitatea cu normele pieţei reglementate sau ale sistemului multilateral de tranzacţionare, nu determină o tranzacţionare dezordonată şi nu facilitează un comportament care ar putea implica abuz pe piaţă. Această orientare se aplică şi în cazul în care un membru/participant sau utilizator oferă ADP/AS.

d) Examinarea riguroasă necesară înainte de furnizarea ADP/AS

- Platformele de tranzacţionare ar trebui să solicite membrilor/participanţilor sau utilizatorilor să efectueze o examinare riguroasă a clienţilor cărora le furnizează ADP/AS.

e) Drepturile de acces

- Platformele de tranzacţionare ar trebui să poată refuza o cerere din partea unui membru/participant sau utilizator de a permite unui client să beneficieze de AS în cazul în care piaţa reglementată sau sistemul multilateral de tranzacţionare nu are convingerea că astfel ar fi respectate normele şi procedurile de tranzacţionare corectă şi ordonată. În legătură cu AS transparent, vă rugăm să consultaţi orientarea nr. 8.

f) Monitorizarea ordinelor

- Platformele de tranzacţionare ar trebui, ca parte a obligaţiilor lor de a-şi monitoriza pieţele conform orientării nr. 3, să monitorizeze ordinele trimise sistemelor acestora de către clienţii AS ai unui membru/participant.

g) Posibilele intervenţii asupra AS

(i) Platformele de tranzacţionare ar trebui să poată suspenda sau retrage AS după ce a fost acordat în cazul în care piaţa reglementată sau sistemul multilateral de tranzacţionare nu are convingerea că accesul continuu respectă normele şi procedurile sale de tranzacţionare corectă şi ordonată.

(ii) Platformele de tranzacţionare ar trebui să poată opri ordinele de la o persoană care tranzacţionează prin AS separat de ordinele membrului sau participantului care sponsorizează accesul persoanei respective prin atribuirea de ID-uri de client unice clienţilor care accesează piaţa prin AS.

(iii) Platformele de tranzacţionare ar trebui să poată efectua, după caz, o analiză a sistemelor interne de control al riscurilor instituite de un membru/participant sau utilizator în legătură cu clienţii săi cu acces sponsorizat sau acces direct la piaţă.

h) Păstrarea înregistrărilor

Platformele de tranzacţionare ar trebui să păstreze evidenţa politicilor şi procedurilor acestora în legătură cu ADP/AS sau orice incidente semnificative asociate tranzacţionării prin AS. Înregistrările trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite autorităţilor competente să monitorizeze conformitatea cu obligaţiile relevante ale platformelor de tranzacţionare. Operatorii de piaţă şi firmele de investiţii care operează sisteme multilaterale de tranzacţionare ar trebui să păstreze înregistrările cel puţin 5 ani. Operatorii de piaţă care operează pieţe reglementate ar trebui să le păstreze cel puţin pentru perioada de timp solicitată de autoritatea competentă naţională.

Orientarea nr. 8. Cerinţe organizatorice pentru firmele de investiţii care furnizează acces direct la piaţă şi/sau acces sponsorizat

Legislaţie relevantă

Articolul 13 alineatele (2), (5) şi (6) din MiFID şi articolele 5-9, articolele 13 şi 14 şi articolul 51 din directiva de punere în aplicare a MiFID

Orientare generală

1. Firmele de investiţii care oferă ADP/AS clienţilor (denumiţi în continuare „clienţi ADP/AS*) sunt responsabile pentru tranzacţiile acelor clienţi. Acestea trebuie să stabilească politici şi proceduri pentru a se asigura că tranzacţiile acelor clienţi respectă normele şi procedurile platformelor de tranzacţionare relevante către care sunt trimise ordinele acestor clienţi şi permit firmei de investiţii să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute de MiFID şi de alte acte legislative relevante ale Uniunii şi naţionale relevante.

Orientări detaliate

2. Pentru a respecta orientarea generală, firmele de investiţii trebuie să ţină seama cel puţin de următoarele aspecte:

a) Examinarea riguroasă a clienţilor cu acces direct la piaţă/acces sponsorizat

- Firmele de investiţii trebuie să efectueze o examinare riguroasă a eventualilor clienţi ADP/AS, conformă cu riscurile reprezentate de natura clienţilor, amploarea şi complexitatea viitoarelor activităţi de tranzacţionare ale acestora şi de serviciul oferit. Examinarea riguroasă poate viza, după caz, aspecte precum formarea şi competenţele persoanelor care introduc ordine, controale de acces cu privire la introducerea ordinelor, alocarea responsabilităţii pentru gestionarea acţiunilor şi erorilor, modelul/comportamentul anterior al clientului în legătură cu tranzacţionarea (atunci când este disponibil) şi capacitatea clienţilor de a-şi respecta obligaţiile financiare faţă de firmă. În procesul de examinare riguroasă, firmele de investiţii pot lua în considerare dacă eventualul client este reglementat în temeiul unei directive, al legislaţiei naţionale a unui stat membru sau al unei legi dintr-o ţară terţă şi antecedentele sale disciplinare în legătură cu autorităţile competente şi platformele de tranzacţionare. Rezultatul examinării riguroase ar trebui să fie revizuit periodic,

b) Controalele anterioare tranzacţiei

i. Controale anterioare tranzacţiei cu privire la ordinele clienţilor ADP/AS de tipul celor menţionate la punctul 2 din orientarea nr. 4 privind cerinţele organizaţionale pentru firmele de investiţii în vederea promovării tranzacţiilor corecte şi ordonate într-un mediu de tranzacţionare automat, inclusiv respingerea intrinsecă şi automată a ordinelor care nu respectă anumiţi parametri.

ii. Ar trebui să se specifice în mod clar că firma de investiţii este singura îndreptăţită să modifice parametrii controalelor anterioare tranzacţiilor (aceasta înseamnă că un client ADP/AS nu este autorizat să procedeze astfel).

iii. Firmele de investiţii care oferă ADP/AS pot utiliza controale anterioare şi ulterioare tranzacţiilor, care sunt controale proprietare ale firmei de investiţii, controale achiziţionate de la un vânzător, controale furnizate de un furnizor extern de servicii sau controale oferite de platforma însăşi (şi anume, acestea nu trebuie să fie controale ale clientului cu acces direct la piaţă/acces sponsorizat). Totuşi, în fiecare dintre aceste situaţii, firma de investiţii rămâne responsabilă pentru eficacitatea controalelor şi trebuie să fie singura responsabilă pentru stabilirea parametrilor principali.

c) Acces la piaţă „necontrolat” sau „nefiltrat*1

- Accesul „necontrolat” sau „nefiltrat” la o piaţă reglementată sau SMT, în care ordinele unui client nu sunt supuse unor controale anterioare tranzacţionării înainte de a fi trimise către o piaţă reglementată sau SMT, este interzis în temeiul MiFID. Prin urmare, un client AS nu ar trebui să aibă niciodată posibilitatea de a trimite un ordin către o platformă de tranzacţionare fără ca acesta să fie supus unor controale anterioare tranzacţionării din partea firmei de investiţii.

d) Monitorizarea

(i) Monitorizarea ordinelor (inclusiv pe mai multe pieţe) pe care firmele de investiţii sunt obligate să o efectueze în temeiul orientării nr. 4 ar trebui să se aplice oricărui flux de ordine, inclusiv celui din partea clienţilor ADP/AS şi, în egală măsură, sistemele pe care firmele de investiţii sunt obligate să le aibă în temeiul orientării nr. 6 pentru identificarea posibilelor cazuri de abuz pe piaţă (în special manipulări ale pieţei) ar trebui să fie aplicabile ordinelor de la şi tranzacţiilor efectuate de clienţii ADP/AS.

(ii) Pentru a respecta aceste obligaţii, firmele de investiţii trebuie să poată identifica separat ordinele şi tranzacţiile clienţilor ADP/AS faţă de alte ordine şi tranzacţii ale firmei.

(iii) Firmele de investiţii ar trebui să poată, de asemenea, să oprească imediat tranzacţiile clienţilor individuali cu acces direct la piaţă/acces sponsorizat.

e) Drepturile şi obligaţiile părţilor

- Firmele de investiţii ar trebui să stabilească în mod clar drepturile şi obligaţiile ambelor părţi în legătură cu serviciul ADP/AS.

f) Păstrarea înregistrărilor

- Firmele de investiţii ar trebui să păstreze, timp de cel puţin cinci ani, evidenţa aspectelor prevăzute la litere a)-e) de mai sus, care să fie suficient de detaliate pentru a permite autorităţilor competente să monitorizeze conformitatea firmelor cu obligaţiile relevante. Aceasta ar trebui să includă cel puţin rezultatele examinării riguroase efectuate în ceea ce priveşte posibilii clienţi cu acces direct la piaţă/acces sponsorizat şi revizuirile ulterioare, precum şi drepturile şi obligaţiile ambelor părţi în legătură cu serviciul de acces direct la piaţă/acces sponsorizat.

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL DE CONCORDANŢĂ

 

1

2

Legislaţia europeană

Legislaţia naţională

I. Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului

Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare (1)

Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006, cu modificările ulterioare (2)

Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare (3)

Art. 13 Pct. 1-6 - Cerinţe organizaţionale

(3) Art. 24 alin. (1) lit. a) (1)

Art. 63 alin. (5)

(1) Art. 64

(1) Art. 66 alin. (1)

Art. 14 pct. 1 şi 4 - Procesul de tranzacţionare şi finalizarea tranzacţiilor în MTF

(2) Art. 67 alin. (1) (2)

Art. 68 alin. (2)

Art. 26 pct. 1-2 - Controlul respectării normelor unui MTF şi a altor obligaţii legale

(2) Art. 70 alin. (1)şi(2)

Art. 39 alin. (1) lit. b), c) şi d) - Cerinţe organizatorice

(2) Art. 25 alin. (1)

(2) Art. 25 alin. (4) lit. a), b)

Art. 42 pct. 1-7- Accesul la pieţele reglementate

(2) Art. 35 alin. (1)

(2) Art. 35 alin. (2) lit. a), c), d), e) şi f)

(2) Art. 35 alin. (1)

(2) Art. 36

(1) Art. 240 lit. a)

(2) Art. 38

(2) Art. 82 alin. (1) şi (2)

(2) Art. 83 alin. (1), (2) şi (3)

(2) Art. 56 alin. (6) lit. a)

Art. 43 pct. 1-2 - Controlul respectării normelor pieţelor reglementate şi a altor obligaţii legale

(2) Art. 44 alin. (1)şi (5)

II. Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind cerinţele organizatorice şi condiţiile de funcţionare ale întreprinderilor de investiţii şi termenii definiţi în sensul directivei menţionate

Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare

Art. 5 pct. 1-5 - Art. 13 alin. (2)-(8) din Directiva 2004/39/ CE - Cerinţe organizatorice generale

Art. 63 alin. (2)-(4) şi alin. (6)-(8)

Art. 6 pct. 1-3 - Art. 13 alin. (2) din Directiva 2004/39/CE - Verificarea conformităţii

Art. 67 alin. (2) şi (3)

Art. 68 alin. (1). (3) şi (4)

Art. 7 pct. 1 şi 2 - Art. 13 alin. (5) paragraful al doilea din Directiva 2004/39/CE - Gestionarea riscurilor

Art. 80 alin. (1)-(3)

Art. 8 - Art. 13 alin. (5) paragraful al doilea din Directiva 2004/39/CE - Auditul intern

Art. 82

Art. 9 pct. 1-4 - Art. 13 alin. (2) din Directiva 2004/39/CE - Responsabilitatea cadrelor de conducere

Art. 84 alin. (1)-(4)

Art. 13 pct. 1 şi 2 - Art. 13 alin. (2) şi art. 13 alin, (5) primul paragraf din Directiva 2004/39/CE - Semnificaţia funcţiilor operaţionale esenţiale şi importante

Art. 85 alin. (1) şi (2)

Art. 14 pct. 1-5 - Art. 13 alin. (2) şi art. 13 alin. (5) primul paragraf din Directiva 2004/39/CE - Condiţii pentru externalizarea funcţiilor operaţionale esenţiale sau importante sau a serviciilor sau activităţilor de investiţii

Art. 86 alin. (1)-(6)

Art. 51 pct. 1-5 - Art. 13 alin. (6) din Directiva 2004/39/CE - Păstrarea înregistrărilor

Art. 66 alin. (1)-(4) Art. 10 alin. (4)

III. Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă)

Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 6 pct. 6 şi pct. 9

Art. 249

Art. 250 alin. (3)

IV. Directiva 2004/72/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 privind normele de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte practicile comerciale admise, definirea informaţiei confidenţiale pentru instrumentele financiare derivate din produsele de bază, stabilirea listelor de persoane care au acces la informaţii confidenţiale, declararea operaţiunilor efectuate de persoanele care exercită responsabilităţi de conducere şi notificarea operaţiunilor suspecte

Regulamentul nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 106/2006

Art. 7 - Operaţiuni suspecte care trebuie notificate

Art. 4 pct. 2 - Art. 1131 alin. (1) şi (10)

Art. 8 - Termenul de notificare

Art. 4 pct. 2 - Art. 1131 alin. (1)

Art. 9 pct. 1 şi 2 - Conţinutul notificării

Art. 4 pct. 2 - Art. 1131 alin. (2) şi (3)

Art. 10- Moduri de notificare

Art. 4 pct. 2 - Art. 1131 alin. (4)

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.