MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 607/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 607         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 9 august 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 315 din 17 mai 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

552. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

156. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul executării de activităţi miniere

 

504/1.338/1.078. – Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

1.024. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0133 Pădurea Bădeana şi al rezervaţiei naturale Pădurea Bădeana

 

1.182/2.628. - Ordin al ministrului afacerilor externe şi al ministrului culturii pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de selecţie, acordare şi monitorizare a utilizării bursei anuale „Ierunca-Lovinescu” pentru studenţi români în Franţa

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 315

din 17 mai 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, excepţie ridicată de Jenica Dumitraşcu şi Ionel Puşcă în Dosarul nr. 2.610/91/2014 al Tribunalului Vrancea - Secţia penală, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.259 D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate. Se arată, în acest sens, că autorii excepţiei consideră, în esenţă, că împrejurarea că procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie beneficiază de suportul unor specialişti determină încălcarea rolului constituţional al procurorului şi, totodată, încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat. Se susţine că, dimpotrivă, existenţa acestor Specialişti la care fac trimitere textele criticate permite procurorului să desfăşoare anchete specializate încă din fazele iniţiale ale anchetei penale, aspect ce contribuie la realizarea rolului constituţional al procurorului şi la apărarea ordinii de drept. Se arată, de asemenea, că reglementarea în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie a unor asemenea specialişti este în conformitate cu cerinţele Convenţiei penale privind corupţia, ratificată prin Legea nr. 27/2002 pentru ratificarea Convenţiei penale privind corupţia, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 30 ianuarie 2002, care, la art. 20, prevede obligaţia statelor membre de a avea organe specializate care să lupte împotriva corupţiei şi că, în paragraful 95 al Raportului explicativ al acestei convenţii se arată că investigarea şi prevenirea faptelor de corupţie trebuie să beneficieze de suportul unor persoane în domenii precum drept, finanţe, economie, contabilitate sau inginerie. Se mai arată că textul criticat nu încalcă nici principiul separaţiei puterilor în stat, de vreme ce nu toţi angajaţii instanţelor exercită funcţii judiciare, după cum nu toţi angajaţii parchetelor exercită funcţii judiciare. De asemenea, se face trimitere la jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale, conform căreia textele criticate nu contravin dreptului la un proces echitabil şi dreptului la apărare.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 2 marile 2015, pronunţată în Dosarul nr. 2.610/91/2014/a4, Curtea de Apel Galaţi - Secţia penali şi pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, excepţie ridicată de Jenica Dumitraşcu şi Ionel Puşcă, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii formulate în temeiul art. 347 din Codul de procedură penală şi art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, împotriva unei încheieri a judecătorului de cameră preliminară de respingere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale şi a excepţiilor şi cererilor cu privire la legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că textele criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (4), întrucât dau dreptul procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie, care aparţin autorităţii judecătoreşti, aşa cum aceasta este reglementată la cap. VI al titlului III din Constituţie, să intervină în cariera unor funcţionari publici ce aparţin puterii executive, determinând, astfel, locul de muncă şi activitatea acestora. Se arată, totodată, că posibilitatea conferită de art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 procurorului Direcţiei Naţionale Anticorupţie de a numi specialişti ai acestei direcţii excede rolului şi statutului constituţional al procurorilor, aşa cum acestea sunt definite la art. 131 şi art. 132 din Constituţie. Se subliniază faptul că normele constituţionale anterior referite nu prevăd dreptul procurorilor de a recruta categorii de funcţionari publici şi de a le conduce activitatea, art. 131 alin. (3) din Constituţie limitând sfera organelor care pot fi conduse şi supravegheate de procurori la organele poliţiei judiciare.

6. Curtea de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se face trimitere la deciziile Curţii Constituţionale nr. 805 din 3 iulie 2008, nr. 242 din 21 mai 2013 şi nr. 190 din 3 aprilie 2014.

7. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Avocatul Poporului arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată şi că îşi menţine punctele de vedere trimise în dosarele Curţii Constituţionale nr. 1.490D/2012 şi nr. 594D/2013, reţinute în deciziile nr. 133 din 7 martie 2013 şi nr. 190 din 3 aprilie 2014.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din data de 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, care au următorul cuprins: (1) în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie sunt numiţi, prin ordin al procurorului şef al acestei direcţii, cu avizul ministerelor de resort, specialişti cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală.

(2) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) au calitatea de funcţionar public şi îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere, supraveghere şi control nemijlocit al procurorilor din Direcţia Naţională Anticorupţie. Specialiştii au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru funcţionarii publici, cu excepţiile menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă. De asemenea, specialiştii beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, cu modificările şi completările ulterioare.”

12. Se susţine că textele criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (4) referitor la principiul separaţiei puterilor, art. 117 cu privire la angajarea răspunderii Guvernului, art. 131 referitor la rolul Ministerului Public şi art. 132 cu privire la statutul procurorilor.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, prin Decizia nr. 952 din 23 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 22 octombrie 2008, Decizia nr. 850 din 9 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 453 din 1 iulie 2009, Decizia nr. 926 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 6 august 2010, Decizia nr. 133 din 7 martie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 12 aprilie 2013, Decizia nr. 190 din 3 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 23 mai 2014, şi Decizia nr. 297 din 28 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 18 iunie 2015, prin care a respins excepţiile de neconstituţionalitate invocate.

14. Prin Decizia nr. 133 din 7 martie 2013 şi Decizia nr. 190 din 3 aprilie 2014, Curtea a reţinut că prevederile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 întrunesc exigenţele impuse de un proces echitabil, inclusiv cea referitoare la necesitatea respectării principiului egalităţii armelor de care părţile pot dispune în cadrul unei proceduri judiciare. Astfel, în acord cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Curtea a reţinut că partea interesată are posibilitatea ca, odată cu prezentarea materialului de urmărire penală, în condiţiile art. 250--254 din Codul de procedură penală (din 1968) să ia cunoştinţă de existenţa constatării tehnico-ştiinţifice ca mijloc de probă efectuat de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Subsecvent, poate formula obiecţiuni la raportul de constatare sau poate contesta în faţa instanţei de judecată, în condiţii de contradictorialitate, mijlocul de probă respectiv. De asemenea, Curtea a observat că în procesul deliberării judecătorul verifică şi evaluează materialul probator şi îşi fundamentează soluţia pe întregul probatoriu administrat îh cauză, prin coroborarea şi aprecierea probelor, iar nu prin raportarea exclusivă la constatările tehnico-ştiinţifice întocmite de specialiştii prevăzuţi de textele de lege criticate, astfel că informaţiile conţinute în constatările tehnico-ştiinţifice nu pot crea în mod concret riscul unui abuz de procedură.

15. Totodată, cu privire la statutul specialiştilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Curtea a constatat că faptul că aceştia îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere, supraveghere şi sub controlul nemijlocit al procurorilor nu echivalează cu lipsa de obiectivitate sau de imparţialitate a acestora. Pe de altă parte, soluţia legislativă este firească, de vreme ce procurorul supraveghează întreaga urmărire penală.

16. De asemenea, prin Decizia nr. 297 din 28 aprilie 2015, paragraful 24, Curtea a reţinut că o reglementare similară cu cea criticată era cuprinsă în art. 112 din Codul de procedură penală din 1968, potrivit căruia, în anumite cazuri, organul de urmărire penală poate folosi cunoştinţele unui specialist sau tehnician, dispunând, din oficiu sau la cerere, efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice, care se efectuează, de regulă, de către specialişti sau tehnicieni care funcţionează în cadrul ori pe lângă instituţia de care aparţine organul de urmărire penală, dar care poate fi efectuată şi de către specialişti sau tehnicieni care funcţionează în cadrul altor organe. Prin aceeaşi decizie, paragraful 26, Curtea a constatat că şi Codul de procedură penală în vigoare prevede, la art. 97 alin. (2) lit. e), ca mijloace de probă, rapoartele de expertiză sau de constatare, iar art. 172 alin. (9) şi (10) din acelaşi cod arată că atunci când există pericol de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaţii de fapt ori este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, organul de urmărire penală poate dispune prin ordonanţă efectuarea unei constatări, iar această constatare este efectuată de către un specialist care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau în afara acestora. De asemenea, ca o garanţie suplimentară, art. 172 alin. (12) din Codul de procedură penală prevede că, după finalizarea raportului de constatare, când organul judiciar apreciază că este necesară opinia unui expert sau când concluziile raportului de constatare sunt contestate, se dispune efectuarea unei expertize.

17. Pentru aceste considerente, Curtea a constatat că prevederile art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 nu contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16, art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (1), art. 124, art. 131 alin. (3) şi nici dispoziţiilor art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina modificarea acestei jurisprudenţe, atât soluţia, cât şi considerente deciziilor anterior analizate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

19. Distinct de cele reţinute prin deciziile anterior invocate, Curtea reţine că, potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, Direcţia Naţională Anticorupţie este o structură cu personalitate juridică în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. De asemenea, Curtea reţine că principiul separaţiei puterilor nu exclude funcţionarea în cadrul instanţelor şi al parchetelor, pe lângă judecători şi procurori, a unor specialişti care să sprijine activitatea acestora. Aşa fiind, numirea în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, conform textelor criticate, a unor specialişti, în domeniile enumerate în cuprinsul acestora, având calitatea de funcţionari publici, nu este de natură a contraveni principiului separaţiei puterilor în stat, prevăzut la art. 1 alin. (4) din Constituţie. Curtea constată că, prin dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, legiuitorul, conform atribuţiilor sale constituţionale prevăzute la art. 61 alin. (1) din Constituţie şi în marja de apreciere prevăzută de acestea, a reglementat implicarea în activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie a unor persoane cu o înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii de competenţă ale acestei direcţii a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea clarificării unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală. Având în vedere această reglementare, constatările tehnico-ştiinţifice efectuate de către aceşti specialişti din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie constituie mijloc de probă, în sensul dispoziţiilor art. 172 şi următoarele din Codul de procedură penală referitoare la expertiză şi la constatare. Acest mijloc de probă poate fi contestat de către părţile interesate, atât în cadrul procedurii în camera preliminară, prin invocarea de excepţii referitoare la legalitatea şi temeinicia actelor de urmărire penală, cât şi în etapa judecăţii, conform dispoziţiilor procesual penale referitoare la administrarea probelor. De altfel, textele criticate reprezintă o aplicare a prevederilor art. 172 alin. (10) din Codul de procedură penală, conform cărora constatarea este efectuată de către un specialist care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora.

20. Pentru aceleaşi motive, Curtea constată că nu poate reţine nici încălcarea, prin prevederile art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, a dispoziţiilor art. 132 din Constituţie referitoare la statutul procurorilor, întrucât acestea prevăd desfăşurarea activităţii procurorilor conform principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, precum şi incompatibilitatea funcţiei pe care o deţin cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, aspecte legale cu care textele criticate sunt în deplină concordanţă.

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Jenica Dumitraşcu şi Ionel Puşcă în Dosarul nr. 2.610/91/2014 al Tribunalului Vrancea - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Decizia se comunică Curţii de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa din data de 17 mai 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La sublista A „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din preţul de referinţă”, poziţia 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„21.

Combinaţii (ferrosi sulfas + acidum ascorbicum)

B03AA07”

 

2. Sublista B „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul de referinţă” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) Poziţiile 103, 145,148, 209 şi 225 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„103.

Tibolonum**

G03CX01

.....................

145.

Brivudinum*#

J05AB15

.....................

148.

Goserelinum***# (concentraţia 3.6 mg)

L02AE03

.....................

 

209.

Ofloxacinum

S01AE01

.....................

225.

Combinaţii (Naproxenum+ Esomeprazolum)**

M01AE52”

 

b) După poziţia 230 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 231-234, cu următorul cuprins:

 

„231

Combinaţii (Rosuvastatinum + Ezetimibum)**

C10BA06

232.

Ingenoli Mebutas**

D06BX2

233.

Combinaţii (Aclidinium bromidum+ Formoterolum fumarat)**

R03AL05

234.

Combinaţii (Metoprololum+ Ivabradinum)**”

 

 

3. Sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%”, secţiunea C1 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă” se modifică şi se completează după cum urmează: a) La punctul G12 poziţia 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„10.

Rotigotinum**

N04BC09”

 

b) La punctul G13 „Miastenia gravis”, poziţia 2 se abrogă.

c) La punctul G14 „Scleroza multiplă”, poziţia 3 se abrogă.

d) Punctul G16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„G16 Demenţe (degenerative, vasculare, mixte)

1.

Donepezilum**

N06DA02

2.

Rivastigminum**

N06DA03

3.

Galantaminum**

N06DA04

4.

Memantinum**

N06DX01”

 

e) Punctul G18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„G18 Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, psoriazis cronic sever şi artrita juvenilă

1.

Sulfasaiazinum

A07EC01

2.

Betamethasonum (forma injectabilă pentru administrare locală)

H02AB01

3.

Methylprednisolonum (forma orală)5

H02AB04

4.

Methotrexatum [sol. inj. în seringă preumplută, sol. inj. În stilou injector (pen) preumplut, cpr. film]

L01BA01

5.

Ciclosporinum

L04AD01

6.

Leflunomidum**

L04AA13

7.

Azathioprinum

L04AX01

8.

Diclofenacum

M01AB05

9.

Hydroxychloroquinum

P01BA02

10

Methotrexatum

L04AX03

 

Tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea reumatologie, nefrologie, medicină internă, pediatrie, reabilitare medicală şi dermatovenerologie.”

f) Punctul G22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„G22 Boli endocrine (guşă endemică, insuficienţă suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară, tumori neuroendocrine şi osteoporoză severă)

1.

Bromocriptinum

G02CB01

2.

Cabergolinum**

G02CB03

3.

Pegvisomantum****

H01AX01

4.

Desmopressinum

H01BA02

5.

Octreotidum****

H01CBQ2

6.

Lanreotidum****

H01CB03

7.

Fludrocortisonum

H02AA02

8.

Prednisolonum

H02AB06

9.

Prednisonum

H02AB07

10.

Hydrocortisonum

H02AB09

11.

Levothyroxinum

H03AA01

12.

Kalii Iodidum

H03CA01

13.

Pasireotidum**

H01CB05

14.

Teriparatidum**

H05AA02

 

Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea endocrinologie sau oncologie.”

g) La punctul G26, poziţia 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„13.

Combinaţii (Brinzolamidum + Timololum)**

S01ED51

 

h) La punctul G27 „Pemfigus”, poziţia 6 se abrogă.

i) La punctul G31 subpunctul G31d „Spondilita ankilozantă”, după poziţia 4 se introduce o nouă poziţie, poziţia 5, cu următorul cuprins:

 

„5.

Certolizumab pegol**** Ω

L04AB05”

 

j) Nota de final se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

NOTĂ.

„Pentru medicamentele corespunzătoare acestei secţiuni iniţierea tratamentului se face de către medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, excepţie făcând medicamentele din G1 - Insuficienţă cardiacă cronică (clasa III sau IV Nyha) poziţiile 2-7 şi 9, pentru care iniţierea tratamentului poate fi efectuată şi de către medicul de familie.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3) se livrează împreună cu solventul.

Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4) se importă cu avizul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (5) se utilizează numai pentru cazurile fără răspuns terapeutic la prednisonum.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (β) se efectuează în baza contractelor cost-volum-rezultat încheiate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (Ω) se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate.”

4. La sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%”, secţiunea C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) La punctul „P1: Programul naţional de boli transmisibile”, litera „A. Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 19, 31 şi 73 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„19.

Combinaţii (lamivudinum + zidovudsnum)**

J05AR01

.....................

31

Combinaţii (cefoperazonum + sulbactam)

J01DD62

.....................

73.

Brivudinum

J05AB15”

 

b) La punctul „P3: Programul naţional de oncologie”, poziţiile 10 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„10.

Methotrexatum (sol. inj/perf., conc. pt. sol. inj./perf., cpr.film)

L01BA01

.....................

15.

Fludarabinum (forma orală**)

L01BB05”

 

c) La punctul „P3: Programul naţional de oncologie”, după poziţia 92 se introduc douăsprezece noi poziţii, poziţiile 93-104, cu următorul cuprins:

 

„93.

Azacitidinum****

L01BC07

94.

Lapatinibum**** Ω

L01XE07

95.

Everolimus(Afinitor)****

L01XE10

96.

Pazopanib****

L01XE11

97.

Afatinibum**** Ω

L01XE13

98.

Bosutinibum****

L01XE14

99.

Axitinibum**** Ω

L01XE17

100.

Ibrutinibum****

L01XE27

101.

Afliberceptum****

L01XX44

102.

Panitumumabum****

L01XC08

103.

Olaparibum****

L01XX46

104.

Talidomidum****

L04AX02”

 

d) La punctul „P4: Programul naţional de boli neurologice. Subprogramul de tratament al sclerozei multiple”, după poziţia 5 se introduce o nouă poziţie, poziţia 6, cu următorul cuprins:

 

„6.

Teriflunomidum****

L04AA31”

 

e) La punctul „P5: Programul naţional de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat”, după poziţia 36 se introduc două noi poziţii, poziţiile 37 şi 38, cu următorul cuprins:

 

„37.

Vildagliptinum*** (cpr. 50 mg)

A10BH02

38.

Lixisenatidum***

A10BX10”

 

f) La punctul ((P6: Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, subpunctul „P6.19: Scleroză tuberoasâ”, poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„1.

Everolimus (Votubia)****

L01XE10”

 

g) La punctul „P6: Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, după subpunctul P6.19 se introduce un nou subpunct, subpunctul P6.20, cu următorul cuprins:

 

„1.

Pirfenidonum****

L04AX05”

 

h) La punctul „P7 Programul naţional de boli endocrine”, poziţia 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„5.

Tibolonum

G03CX0T

 

i) La punctul „P7 Programul naţional de boli endocrine”, poziţia 15 se abrogă.

j) La punctul „P10: Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică”, poziţia 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„14.

Cinacalcetum**

H05BX01”

 

5. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%M, secţiunea C3 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din preţul de referinţă”, poziţia 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„81.

Combinaţii (cefoperazonum + sulbactam)

J01DD62”

 

6. Sublista D „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20% din preţul de referinţă” se modifică după cum urmează:

a) Poziţia 17 va avea următorul cuprins:

 

„17.

Acidum ibandronicum* (concentraţiile 3 mg şi 150 mg) 

M05BA06”

 

b) Nota din subsolul tabelului va avea următorul cuprins:

NOTĂ:

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se iniţiază de către medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii”.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 3 lit. f) şi pct. 4 lit. i) care intră în vigoare la data de 1 octombrie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 iulie 2016.

Nr. 552.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul executării de activităţi miniere

 

Având în vedere prevederile art. 55 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul-cadru al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul executării de activităţi miniere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 144/2005 privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul executării de activităţi miniere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 1 noiembrie 2005.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Sorin Gal

 

Bucureşti, 1 august 2016.

Nr. 156.

 

ANEXĂ 1)

 

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul executarii de activitati miniere

 


1) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR  CU MEDIUL DE AFACERI

Nr. 504 din 27 mai 2016

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.338 din 4 august 2016

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.078 din 14 iunie 2016

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROM ARM - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Costin Grigore Borc

Anca Dana Dragu

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

ANEXĂ

            MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Societatea ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

Şos. Ploieşti-Târgovişte km 8, Ploieşti

Cod unic de înregistrare RO 14361269

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

16.595

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

16.585

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

10

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

16.331

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

16.331

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

6.442

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

152

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

8.684

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

6.535

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

5.794

 

 

 

C2

bonusuri

14

741

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

593

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

184

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.372

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1,053

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

5

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

5

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

264

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

264

 

1

 

Rezerve legale

25

14

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

250

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

28

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

139

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

111

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

7.028

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

992

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

7.028

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

 

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

 

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.813

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.610

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

86

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

984,1

 

8

 

Plăţi restante

55

0

 

9

 

Creanţe restante

56

30

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0133 Pădurea Bădeana şi al rezervaţiei naturale Pădurea Bădeana

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.098/AC din 10 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui - Decizia Etapei de încadrare nr. 18 din 12 august 2013, Avizul Ministerului Culturii nr. 950 din 17 martie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 208.054 din 10 aprilie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 25.732 din 30 martie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.950/1.M. din 25 martie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului ROSCI0133 Pădurea Bădeana şi al rezervaţiei naturale Pădurea Bădeana, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului ROSCI0133 Pădurea Bădeana şi al rezervaţiei naturale Pădurea Bădeana, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 iunie 2016.

Nr. 1.024.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

MINISTERUL CULTURII

Nr. 1.182 din 3 august 2016

Nr. 2.628 din 29 iulie 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de selecţie, acordare şi monitorizare a utilizării bursei anuale „Ierunca-Lovinescu” pentru studenţi români în Franţa

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 392/2016 privind instituirea bursei anuale „Ierunca-Lovinescu”, în favoarea studenţilor români în Franţa, acordată de Ministerul Afacerilor Externe, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.104/2008 privind acceptarea unui legat cu sarcini în favoarea statului român,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe şi ministrul culturii emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind procedura de selecţie, acordare şi monitorizare a utilizării bursei anuale „Ierunca-Lovinescu” pentru studenţi români în Franţa, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Culturii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Ministrul culturii,

Victor Micula,

Corina Şuteu

secretar de stat

 

 

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind procedura de selecţie, acordare şi monitorizare a utilizării bursei anuale „Ierunca-Lovinescu” pentru studenţi români în Franţa

 

Art. 1. - În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 392/2016, Ministerul Afacerilor Externe acordă bursa anuală „Ierunca-Lovinescu”, denumită în continuare bursa, ca urmare a acceptării, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2008, a legatului cu sarcini în favoarea statului român instituit de Monica Lovinescu.

Art. 2. - (1) Potrivit legatului menţionat la art. 1, beneficiari ai bursei sunt studenţi români în Franţa.

(2) în conformitate cu actul de predare-primire a legatului, semnat la Paris la data de 19 mai 2015, prin sintagma „student român în Franţa” se înţelege persoana fizică, cetăţean român sau de origine română, care efectuează o formă de şcolarizare în Franţa, la nivel de licenţă, masterat sau doctorat, într-un domeniu de specializare corespunzător „litere sau ştiinţe sociale”, indiferent de parcursul universitar prin care a dobândit calitatea de student.

(3) Persoana fizică, cetăţean român sau de origine română, poate beneficia o singură dată de bursa prevăzută la art. 1.

Art. 3. - (1) Cuantumul bursei este de 500 euro lunar.

(2) Sursa de finanţare aferentă este bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe, capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”.

Art. 4. - (1) Bursa se atribuie pe o perioadă de stagiu de 10 luni consecutive, începând cu prima zi a anului universitar corespunzător în Franţa.

(2) Suma de bani, în valută, cuvenită cu titlu de bursă se acordă la începutul fiecărei luni calendaristice fie prin transfer bancar, fie în numerar, prin serviciul de contabilitate al Ambasadei României la Paris.

Art. 5. - Studentul beneficiar al bursei este cazat, potrivit legatului, în locuinţa care a aparţinut soţilor Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca, situată în Paris, strada Frangois Pinton nr. 8, 75019, Republica Franceză.

Art. 6. - Potrivit obiectivelor bursei, pe parcursul stagiului, studentul bursier elaborează o lucrare de cercetare în unul dintre domeniile:

- constituirea, evaluarea şi conservarea patrimoniului emigraţiei româneşti;

- studierea documentelor privitoare la exilul românesc;

- cercetarea exilului românesc, ca parte a rezistenţei intelectuale din anii dictaturii şi opresiunii comuniste, în contextul european de dinaintea şi de după căderea comunismului;

- studierea moştenirii culturale Ierunca-Lovinescu şi a importanţei acesteia pentru spaţiul cultural francez şi european;

- studierea influenţelor pe care exilul românesc în Franţa le-a exercitat asupra mişcării intelectuale din România şi din diaspora românească;

- cercetarea contribuţiei diasporei la dezvoltarea patrimoniului cultural românesc.

Art. 7. - (1) Dosarele de candidatură pentru obţinerea bursei includ următoarele documente:

- cerere de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament;

- copie după actul de identitate;

- dovada efectuării de studii (licenţă, masterat, doctorat) în „litere sau ştiinţe sociale”, în Franţa, la momentul solicitării bursei;

- curriculum vitae;

- scrisoare de intenţie incluzând motivaţia solicitării bursei şi portofoliul ştiinţific;

- proiectul lucrării de cercetare în unul dintre domeniile propuse la art. 6.

(2) Candidaţii pot propune şi alte teme de cercetare, circumscrise obiectivelor bursei.

(3) Dosarele de candidatură pentru obţinerea bursei se trimit prin poştă sau se depun personal la sediul Ambasadei României la Paris (5, rue de l’Exposition, 75343, Paris cedex 07) sau la sediul Ministerului Afacerilor Externe (aleea Alexandru nr. 31, sectorul 1, Bucureşti).

(4) Lista candidaţilor va fi publicată pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii şi Ambasadei României la Paris.

Art. 8. - (1) Prin prezentul regulament se instituie Comisia de atribuire a bursei, formată din:

- doi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe;

- un reprezentant al Ministerului Culturii.

(2) Comisia de atribuire a bursei are următoarele responsabilităţi:

a) stabileşte calendarul organizării concursului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament, şi modalităţile practice de jurizare a concursului pentru atribuirea bursei;

b) verifică dosarele, cu luarea în considerare numai a dosarelor complete;

c) evaluează portofoliul ştiinţific al candidaţilor în funcţie de următoarele categorii de activităţi:

(i) publicarea unor lucrări (cărţi) de specialitate;

(ii) publicarea de articole în reviste de specialitate;

(iii) participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.;

d) în urma verificării şi selecţiei dosarelor, redactează şi semnează procesul-verbal privind jurizarea şi rezultatul jurizării concursului pentru atribuirea bursei (analiză şi evaluare);

e) face public rezultatul jurizării concursului pentru atribuirea bursei pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii şi Ambasadei României la Paris;

f) la încheierea stagiului de bursă, evaluează lucrarea de cercetare realizată de studentul bursier potrivit art. 6 şi îi înmânează atestatul privind efectuarea bursei anuale „Ierunca-Lovinescu”, emis sub auspiciile Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 9. - (1) împotriva rezultatului jurizării concursului pentru atribuirea bursei candidaţii pot formula contestaţie în formă scrisă, depusă la sediul Ministerului Afacerilor Externe, în termenul stabilit prin calendarul aprobat de Comisia de atribuire a bursei.

(2) Pentru rezolvarea contestaţiilor se instituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor, formată din:

- doi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe;

- un reprezentant al Ministerului Culturii.

Componenţa prezentei comisii este distinctă de cea a comisiei care a efectuat evaluarea iniţială.

(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează şi rezolvă contestaţiile în termenul stabilit prin calendarul aprobat de Comisia de atribuire a bursei.

(4) Rezultatele privind soluţionarea contestaţiilor se publică pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii şi Ambasadei României la Paris.

Art. 10. - Pentru utilizarea spaţiului de cazare oferit prin bursă, potrivit art. 5, studentul bursier se obligă, printr-un proces-verbal de predare-primire încheiat cu Ambasada României la Paris, la:

- semnarea unui inventar al locuinţei, cu stabilirea stării reale a bunurilor (mobilier, aparatură etc.);

- plata facturilor de utilităţi pe durata efectuării stagiului de bursă (racordarea la internet, telefon, gaze, apă, taxe locale etc.);

- predarea locuinţei în stare bună de folosinţă (uzură normală) la sfârşitul stagiului de bursă.

Art. 11. - În cazul în care studentul bursier renunţă, înscris, la efectuarea stagiului de bursă sau nu predă evaluatorilor (Comisiei de atribuire a bursei) la sfârşitul stagiului de bursă lucrarea de cercetare cu tema aleasă potrivit art. 6, acesta se obligă să returneze cuantumul primit cu titlu de bursă corespunzător duratei de stagiu efectuate.

Art. 12. - Prezentul regulament se aprobă prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului culturii şi intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

CALENDARUL

organizării concursului privind atribuirea bursei anuale „Ierunca-Lovinescu” pentru studenţi români în Franţa

 

Etape

Termen-limită

1. Depunerea dosarelor de candidatură

 

2. Evaluarea dosarelor de candidatură

 

3. Anunţarea rezultatelor

 

4. Depunerea contestaţiilor

 

5. Anunţarea rezultatelor analizării contestaţiilor

 

 

Comisia de atribuire a bursei anuale „Ierunca-Lovinescu” pentru studenţi români în Franţa

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

Domnule Ministru/Domnule Ambasador,

 

Subsemnatul(a), ........................................................................,

student(ă) al/a Universităţii .....................................................,

Facultatea de ...........................................................................,

domeniul/specializarea .............................................................,

în anul ...........................................,

nr. de înmatriculare şcolară .........................................,

CI/paşaport seria/nr. .................,

vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul pentru atribuirea bursei anuale „Ierunca-Lovinescu”, acordată de Ministerul Afacerilor Externe, pentru anul universitar

Expunere de motive: .................................

 

În susţinerea solicitării anexez următoarele documente: ................................

Am luat cunoştinţă de condiţiile de acordare a bursei prevăzute în Regulamentul privind procedura de selecţie, acordare şi monitorizare a utilizării bursei anuale „Ierunca-Lovinescu” pentru studenţi români în Franţa.

 

Data ................................

Semnătura .................................

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.