MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 609/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 609         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 10 august 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

264. - Decizie privind eliberarea doamnei Delia Popescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

840. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Delia Popescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, precum şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Delia Popescu se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 9 august 2016.

Nr. 264.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

 

Având în vedere prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale îh domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia de antreprenoriat şi programe pentru IMM din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.532/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 19 septembrie 2012.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

 

Bucureşti, 26 iulie 2016.

Nr. 840.

 

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

 

CAPITOLUL I

Organizarea evidenţei specifice

 

SECŢIUNEA A

Organizarea evidenţei specifice în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

Art. 1. - La nivelul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie subordonate, se organizează evidenţa specifică privind ajutoarele individuale şi alocările specifice în baza schemelor de ajutor de stat de minimis al căror furnizor este Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

Art. 2. - Evidenţa se organizează pe fiecare operator economic beneficiar de ajutor de stat, la fiecare beneficiar evidenţiindu-se actele normative în baza cărora a beneficiat de măsuri de ajutor de stat. Datele şi informaţiile necesare organizării evidenţei specifice se colectează de la operatorii economici beneficiari, conform art. 25 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, prin note de constatare.

Art. 3. - Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie transmit periodic Direcţiei de antreprenoriat şi programe pentru IMM din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, după caz, informaţii privind:

a) ajutoarele de stat/de minimis pentru care s-a emis decizie de recuperare, precum şi condiţiile care au stat la baza autorizării acestora;

b) ajutoarele de stat/de minimis exceptate de la obligaţia notificării, precum şi condiţiile care au stat la baza acordării acestora;

c) modificările intervenite în legătură cu ajutoarele acordate.

Art. 4. - Evidenţa specifică organizată la nivelul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie subordonate Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

a) denumirea operatorului economic beneficiar şi elementele de identificare;

b) domiciliul fiscal;

c) sectorul de activitate exprimat prin clasificarea CAEN;

d) cifra de afaceri, pe ani de activitate, de la data acordării ajutorului de stat/de minimis;

e) numărul de angajaţi, pe ani de activitate;

f) structura acţionariatului;

g) actul normativ/administrativ în temeiul căruia primeşte ajutor de stat/de minimis;

h) cuantumul ajutorului de stat primit, defalcat pe ani;

i) modalitatea de acordare a ajutorului de stat;

j) decizia de autorizare, după caz.

Art. 5. - Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie subordonate Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri au obligaţia de a actualiza permanent evidenţa specifică şi de a transmite informaţii Direcţiei de antreprenoriat şi programe pentru IMM din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, la solicitarea acesteia.

 

SECŢIUNEA B

Organizarea evidenţei specifice în cadrul Direcţiei de antreprenoriat şi programe pentru IMM

 

Art. 6. - Direcţia de antreprenoriat şi programe pentru IMM din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri urmăreşte modul de utilizare a ajutoarelor de stat acordate în conformitate cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat/de minimis.

Art. 7. - Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri transmite Consiliului Concurenţei, la solicitarea acestuia, datele şi informaţiile necesare monitorizării ajutoarelor de stat/de minimis la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Art. 8. - La nivelul Direcţiei de antreprenoriat şi programe pentru IMM din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri se constituie baze de date referitoare la:

a) ajutoarele de stat/de minimis pentru care s-a emis decizie de recuperare, precum şi condiţiile care au stat la baza autorizării acestora;

b) ajutoarele de stat/de minimis exceptate de la obligaţia notificării, precum şi condiţiile care au stat la baza acordării acestora;

c) modificările intervenite îh legătură cu ajutoarele acordate.

 

CAPITOLUL II

Stoparea şi recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis

 

Art. 9. - În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie subordonate Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri dispun măsuri în legătură cu modul de utilizare a ajutoarelor de stat/de minimis aflate în derulare la operatorii economici beneficiari, emit decizii prin care dispun recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis acordate, aceste decizii având caracter de titlu executoriu.

Art. 10. - Prevederile privind stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stafide minimis reglementate de prezentele norme metodologice se aplică tuturor beneficiarilor de ajutoare de stat/de minimis pentru care furnizorul este Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, în cazul în care se constată că aceştia nu respectă:

a) condiţiile prevăzute în schemele de acordare a ajutoarelor de stafide minimis;

b) condiţiile prevăzute în deciziile de autorizare a schemei sau a ajutorului individual;

c) criteriile prevăzute de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat/de minimis;

d) condiţiile prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, referitoare la ajutoarele de stat/de minimis acordate operatorilor economici din zonele defavorizate şi libere.

Art. 11. - Propunerile privind măsurile de stopare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis sau de recuperare a acestora sunt elaborate de oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, în urma acţiunilor de supraveghere şi control derulate prin şi pe baza informaţiilor primite de la compartimentele de specialitate, în toate cazurile indicate la art. 10.

Art. 12. - Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie au obligaţia să informeze dacă la beneficiarii verificaţi se constată premise ale nerespectării prevederilor art. 10.

 

SECŢIUNEA A

Mecanismul de stopare a ajutoarelor de stat

 

 Art. 13. - Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie au obligaţia să informeze Direcţia de antreprenoriat şi programe pentru IMM din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri dacă operatorul economic se află în situaţia atingerii intensităţii maxime a ajutorului de stat/de minimis prevăzute de legislaţie, printr-o adresă semnată de şeful oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie.

Art. 14. - Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie întocmesc o notă de stabilire a creanţei bugetare datorate, elaborând în acest sens şi decizia de recuperare a ajutorului de stat - formularul nr. 3 la prezentele norme metodologice.

Art. 15. - Nota de stabilire a creanţei bugetare datorate, rezultată din neregulile constatate şi dobânda aferentă ajutorului de stat/de minimis şi decizia de recuperare a ajutorului de stat/de minimis, avizate de responsabilii compartimentelor de specialitate, se înaintează spre aprobare şefului oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie.

Art. 16. - Decizia prin care se dispune stoparea ajutorului de stat/de minimis acordat trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:

a) emitentul deciziei, sediul social şi codul de identificare ale acestuia;

b) numărul şi data deciziei;

c) denumirea operatorului economic;

d) codul unic de înregistrare;

e) domiciliul fiscal;

f) obiectul deciziei;

g) motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei;

h) temeiul legal şi modalitatea de acordare a ajutorului de stat/de minimis;

i) cuantumul ajutorului de stat/de minimis de care are dreptul să beneficieze;

j) temeiul legal în baza căruia s-a dispus stoparea ajutorului de stat/de minimis;

k) data la care se realizează stoparea acordării ajutorului de stat;

l) temeiul legal al puterii executorii a deciziei;

m) organul la care se depune contestaţia şi termenul de depunere a acesteia;

n) data la care îşi produce efectele decizia;

o) numele şi semnătura şefului oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie sau ale persoanei înlocuitoare de drept şi ştampila instituţiei publice.

Art. 17. - Decizia de stopare a ajutorului de stat acordat semnată de şeful oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie se transmite operatorului economic beneficiar, instituţiei bancare partenere dacă este cazul şi, spre informare, Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi Consiliului Concurenţei.

 

SECŢIUNEA B

Mecanismul de recuperare a ajutoarelor de sfat

 

Art. 18. - Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie au obligaţia să informeze Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri dacă operatorul economic se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 10, printr-o adresă semnată de şeful oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie,

Art. 19. - Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, prin compartimentele de specialitate, efectuează verificări şi controale la beneficiarii ajutoarelor de stat.

Art. 20. - Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie au obligaţia de a demara procedura de recuperare a ajutorului de stat dacă se constată una dintre următoarele situaţii:

- în urma vizitei la sediul/punctul de lucru al beneficiarului în vederea certificării cheltuielilor efectuate de beneficiari sau a monitorizării acestora timp de 3 ani începând cu anul următor acordării ajutorului de stat/de minimis, constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutor financiar nerambursabil, au schimbat destinaţia ajutorului financiar nerambursabil sau nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute în contract, şi nici cele din procedura de implementare a schemei de ajutor de stat/de minimis,

- beneficiarul ajutorului financiar nerambursabil se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- nu s-au efectuat cheltuielile pentru care administratorul incubatorului de afaceri a primit aprobare cu privire la:

a) extinderea/reabilitarea/reamenajarea spaţiilor;

b) achiziţionarea echipamentelor IT şi mobilier;

c) firma incubată, beneficiară de ajutor financiar nerambursabil;

- Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri sau oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie înregistrează o sesizare din partea instituţiilor statului cu privire la nerespectarea condiţiilor de eligibilitate în baza cărora beneficiarii au primit ajutorul de stat.

Art. 21. - În cazul în care se constată una dintre situaţiile prevăzute la art. 20, aceasta va fi consemnată de către unitatea de monitorizare, control şi raportare, într-un proces-verbal de constatare a neconformităţilor - formularul nr. 1 la prezentele norme metodologice. Procesul-verbal de constatare a neconformităţilor va fi transmis la unitatea de plată din cadrul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie. Unitatea de plată va întocmi nota de stabilire a creanţei bugetare datorate, rezultată din neregulile constatate şi dobânda aferentă ajutorului de stat - formularul nr. 2 la prezentele norme metodologice, precum şi cuantumul sumei datorate de beneficiarul ajutorului de stat, conform Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Aceste calcule vor fi exprimate în moneda naţională.

Art. 22. - Unitatea de plată va înştiinţa şi va propune ordonatorului terţiar de credite al fiecărui oficiu teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie recuperarea totală sau parţială a ajutorului financiar nerambursabil şi va anunţa Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri că a fost declanşată recuperarea ajutorului de stat.

Art. 23. - Nota de stabilire a creanţei bugetare datorate, rezultată din neregulile constatate şi dobânda aferentă ajutorului de stat şi decizia de recuperare a ajutorului de stat, avizate de responsabilii compartimentelor de specialitate, se înaintează spre aprobare şefului oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie.

Art. 24. - Decizia prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat acordat ilegal trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:

a) emitentul deciziei, sediul social şi codul de identificare ale acestuia;

b) numărul şi data deciziei:

c) denumirea operatorului economic;

d) codul unic de înregistrare;

e) domiciliul fiscal;

f) obiectul deciziei;

g) motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei;

h) data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziţia beneficiarului;

i) data până la care s-a calculat dobânda de recuperare;

j) cuantumul ajutorului de stat acordat ilegal, precum şi al dobânzii ce trebuie recuperată;

k) rata dobânzii utilizate pentru determinarea cuantumului dobânzii de recuperat;

l) temeiul legal în baza căruia s-a dispus recuperarea ajutorului de stat, precum şi a dobânzilor aferente;

m) temeiul legal al puterii executorii a deciziei;

n) organul la care poate depune contestaţia şi termenul de depunere a acesteia;

o) data de la care îşi produce efectele decizia;

p) numele şi semnătura şefului oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie sau ale persoanei înlocuitoare de drept şi ştampila instituţiei publice.

Art. 25. - Decizia de recuperare a ajutorului de stat acordat ilegal, semnată de şefului oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, se transmite:

- operatorului economic beneficiar, pentru executarea voluntară;

- pentru informarea Direcţiei de antreprenoriat şi programe pentru IMM din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

 

SECŢIUNEA C

Calcularea sumai datorata, rezultată din nereguli

 

Art. 26. - Calculul sumelor datorate, cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează de către unitatea de plată din cadrul oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie în termen de 30 de zile de la data pierderii calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant sau de la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziţia beneficiarului şi până la data recuperării sale.

Art. 27. - Suma datorată de către beneficiarul ajutorului financiar nerambursabil necuvenit, acordată în cadrul programelor derulate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, se calculează de către unitatea de plată, astfel:

suma datorată = suma constatată ca acordată necuvenit + dobânda calculată începând cu data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată şi până la data recuperării sale, conform Regulamentului (CE) nr. 794/2004.

Art. 28 - Conform Regulamentului (CE) nr. 794/2004, rata dobânzii ce urmează să se aplice este rata în vigoare la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată.

Art. 29. - Rata dobânzii se aplică pe o bază compusă până la data recuperării ajutorului de stat. Dobânzile cumulate pe parcursul anului precedent produc dobânzi în fiecare an următor.

Art. 30. - Rata dobânzii prevăzute la art. 28 se aplică de-a lungul întregii perioade până la data recuperării. Cu toate acestea, în cazul în care trec mai mult de 5 ani de la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată până la data recuperării ajutorului, rata dobânzii se recalculează la intervale de 5 ani, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării.

Art. 31. - Ratele dobânzilor aplicabile recuperării ajutorului de stat, în vigoare şi anterioare, sunt publicate de către Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi, cu titlu de informare, pe internet.

Art. 32. - Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul de creanţă se fac venit la acelaşi buget în care se virează şi creanţa bugetară rezultată din nereguli.

Art. 33. - Creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate li se aplică toate prevederile aplicabile creanţelor bugetare rezultate din nereguli.

 

CAPITOLUL III

Emiterea deciziei de recuperare a ajutorului de stat, căi de atac şi executarea silită

 

SECŢIUNEA A

Transmiterea Deciziei de recuperare a ajutorului de stat şi contestarea acesteia

 

Art. 34. - Unitatea de plată va transmite compartimentului juridic din cadrul oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie procesul-verbal de constatare a neconformităţilor şi nota de stabilire a creanţei bugetare datorate, rezultată din neregulile constatate şi dobânda aferentă ajutorului de stat, în vederea emiterii Deciziei de recuperare a ajutorului de stat - formularul nr. 3 la prezentele norme metodologice - care constituie titlu de creanţă. Titlurile de creanţă constituie titlu executoriu la expirarea termenului de plată.

Art. 35. - Oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie are obligaţia ca în termen de 15 zile să transmită beneficiarului de ajutor financiar nerambursabil Decizia de recuperare a ajutorului de stat. Decizia de recuperare a ajutorului de stat se comunică debitorului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primi re/fax/e-mail.

Art. 36. - Beneficiarul ajutorului de stat are obligaţia de a efectua plata sumelor datorate în termen de 30 de zile de la data comunicării Deciziei de recuperare a ajutorului stat, în contul indicat în cuprinsul acesteia.

Art. 37. - Împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 38. - Contestaţia este o cale administrativă de atac, care se formulează în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării titlului de creanţă, şi trebuie să conţină următoarele elemente:

- datele de identificare a contestatorului;

- obiectul contestaţiei - îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite înscrise în Decizia de recuperare a ajutorului de stat, care reprezintă titlul de creanţă;

- motivele de fapt şi de drept;

- dovezile pe care se întemeiază;

- semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila.

Dovada calităţii de împuternicit a contestatorului se face potrivit legii.

Art. 39. - Contestaţia administrativă se va depune la oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie din subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, care are obligaţia să o soluţioneze în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia,

Art. 40. - Introducerea contestaţiei pe cale administrativă nu suspendă executarea titlului de creanţă.

Art. 41. - Titlul de creanţă poate fi atacat de către contestator la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA B

Executarea silită de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscali

 

Art. 42. - În situaţia în care debitorul nu rambursează suma datorată, conform titlului de creanţă, oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie din subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri va transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală documentaţia aferentă recuperării ajutorului de stat acordat ilegal, respectiv nota de stabilire a creanţei bugetare datorate, rezultată din neregulile constatate şi dobânda aferentă ajutorului de stat - formularul nr. 2 la prezentele norme metodologice -, Decizia de recuperare a ajutorului de stat - formularul nr. 3 la prezentele norme metodologice, şi dovada comunicării acestora debitorului, în vederea înscrierii debitului în evidenţă după expirarea termenului de contestare, pentru titlurile de creanţă necontestate, sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac ori după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Art. 43. - Organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor calcula obligaţii fiscale accesorii:

- de la data primirii la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a documentaţiei aferente recuperării ajutorului de stat, transmisă de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, pentru titlurile de creanţă necontestate;

- de la data rămânerii definitive a acestora în sistemul căilor administrative de atac;

- de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, şi până la data stingerii integrale a sumelor prevăzute de aceasta.

Art. 44. - În cazul debitorilor pentru care instanţa dispune deschiderea procedurii insolvenţei, înscrierea la masa credală pentru creanţele prevăzute mai sus se efectuează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organele sale subordonate.

Art. 45. - Stingerea creanţelor principale şi dobânzile individualizate în titlurile de creanţă se efectuează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau de către organele fiscale competente, potrivit art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Formularul nr. 1

la normele metodologice

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

OFICIUL TERITORIAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE ................

 

PROCES-VERBAL

de constatare a neconformităţilor

Încheiat astăzi ..........................

 

Referitor la: Necesitatea recuperării totale/parţiale a A.F.N.-ului acordat Beneficiarului ...................................................................

Temei legal:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi prevederilor procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat/de minimis

.................................................................................................................................................................

- Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat,

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobate prin Ordinul viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 840/2016:

 

Nr. crt.

Neconformitatea constatată

Observaţii

 

 

 

 

Numele, prenumele şi semnătura membrului UMCR:

Numele, prenumele şi semnătura beneficiarului:

...................................................................

...................................................................

 

Prezentul proces-verbal de constatare a neconformităţilor s-a întocmit în două exemplare originale, cu anexele aferente în copie, unul rămânând la beneficiar.

 

Formularul nr. 2

la normele metodologice

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

OFICIUL TERITORIAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE

 

NOTĂ

de stabilire a creanţei bugetare datorate, rezultată din neregulile constatate şi dobânda aferentă ajutorului de stat

 

Întocmită astăzi, ............................................., în baza procesului-verbal de constatare a neconformităţilor

 

Nr. crt.

Valoarea ajutorului de stat

Data acordării

Dobânda 1)

Dobânda datorată 2)

Cuantumul sumei datorate

Observaţii

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Unitate de plată:

Numele şi prenumele:

Semnătura:

 

Numele şi prenumele:

Semnătura:

 

1) Rata dobânzii aplicabile recuperării ajutorului de stat este cea publicată de Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată.

2) Dobânda aferenta ajutorului datorata de la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziţia beneficiarului şi până la data recuperării sale.

 

Formularul nr. 3

la normele metodologice

 

Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie ..................................................................., cu sediul în ..................................................................., str. ..................................................................., nr. ...., localitatea ..................................................................., reprezentat legal de doamna/domnul ..................................................................., şef de oficiu, în calitate de ordonator terţiar de credite, numit prin ................................................................... nr. .............. din data de .............................

Şeful Oficiului Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie ................................................................... emite prezenta

DECIZIE

de recuperare a ajutorului de stat

nr. ............ din ...............................

Art. 1. - Denumirea şi datele de identificare ale debitorului:

a) denumirea/numele şi prenumele ...................................................................;

b) sediul/domiciliul ...................................................................;

c) codul unic de înregistrare/codul numeric personal ...................................................................;

d) domiciliul fiscal ...................................................................;

e) reprezentantul legal ...................................................................

Art. 2. - Motivele de fapt ...................................................................

Art. 3.-Temeiul de drept (se porneşte de la stabilirea principiilor încălcate - eficienţa utilizării fondurilor-şi se detaliază prevederea încălcată).

Art. 4. - Baza legală prin care s-a dispus recuperarea ajutorului de stat, precum şi a dobânzilor aferente:

a) prevederile ................................................................... nr. .............. din data de ............................. privind Procedura de implementare a Programului ..................................................................., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ............ din ...............................;

b) prevederile Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE;

c) Procesul-verbal nr. .............. din data .............................al Unităţii monitorizare, raportare şi control din cadrul Oficiului Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie ..................................................................., privind vizita la faţa locului, conform Procedurii implementare a Programului;

d) Procesul-verbal de constatare a neconformităţilor nr. .............. din data .............................al Unităţii de monitorizare, raportare şi control din cadrul Oficiului Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie ...................................................................;

e) Nota de stabilire a creanţei bugetare datorate, rezultată din neregulile constatate şi dobânda aferentă ajutorului de minimis nr. .............. din data ............................. de a Unităţii de plată din cadrul Oficiului Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie ...................................................................

Art. 5. - Cuantumul creanţei fiscale

(1) Debitorul ................................................................... datorează ................................................................... un debit în valoare de ..............  lei, la care se adaugă dobânda în cuantum de ..............  lei, calculată, începând cu data acordării ajutorului de stat şi până la data recuperării.

(2) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004, dobânda se datorează de la data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziţia beneficiarului, respectiv ............................. dată la care a fost încheiat Contractul de finanţare credit şi AFN/credit nr. .............. între Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie/instituţia de credit ................................................................... şi ...................................................................

(3) Rata dobânzii aplicabile recuperării ajutorului de stat este cea publicată de către Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Art. 6. - Termen de plată

(1) Prezenta decizie privind recuperarea ajutorului de stat constituie titlu de creanţă, conform art./pct./subpct ..................... din Procedura de implementare a Programului ...................................................................

(2) în conformitate cu prevederile art./pct./subpct din Procedura de implementare a Programului scadenţa creanţei fiscale este de 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu de creanţă debitorului.

(3) în temeiul art./pct./subpct ..................... din Procedura de implementare a Programului ..................................................................., prezenta decizie constituie titlu executoriu la expirarea termenului de plată prevăzut la alin. (2).

Art. 7. - Contul bancar al Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie ..................................................................., în care urmează să se recupereze debitul prevăzut la art. 5 alin. (1), este ..................................................................., deschis la Trezoreria ..................................................................., cod fiscal ...................................................................

Art. 8. - Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creanţă se poate formula contestaţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune, sub sancţiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă.

Art. 9. - Serviciul/Biroul/Compartimentul ................................................................... din cadrul Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie ................................................................... va comunică prezenta decizie ................................................................... (denumirea debitorului), cu confirmare de primire.

 

Compartimentul juridic,

(numele şi prenumele, semnătura)


...................................................................

Şeful Oficiului Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie ...................................................................,

...................................................................

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.