MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 629/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 629       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 17 august 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 259 din 5 mai 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

580. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.393. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 259

din 5 mal 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, excepţie ridicată de Cosmin Radu Ercuţă şi Mirela Ercuţă în Dosarul nr. 2.011/113/2013 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.686D/2015.

2. La apelul nominal răspund autorii excepţiei, personal şi asistaţi de domnul avocat Coman Giorgiu, cu delegaţie depusă la dosar, lipsind celelalte părţi. Procedura de citare este legai îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul avocatului autorilor excepţiei, care solicită admiterea acesteia. Arată că sintagma „alte documente legale este neclară, deoarece nu există niciun act normativ care să enumere care sunt aceste documente legale. În susţinerea admiterii excepţiei de neconstituţionalitate invocă Decizia nr. 363 din 7 mai 2015 a Curţii Constituţionale. Arată că, pe de-o parte, textul de lege criticat prevede că omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate reprezintă săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, iar, pe de altă parte, potrivit Ordinului nr. 3.055/2009 al ministrului finanţelor publice, această omisiune reprezintă doar o eroare de evidenţiere a operaţiunilor desfăşurate. Lipsa de previzibilitate şi de claritate a dispoziţiilor de lege criticate duce la aplicarea dispoziţiilor de lege criticate într-o modalitate ce determină condamnarea pentru fapte ce nu reprezintă infracţiunea de evaziune fiscală. În concluzie, solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate astfel cum aceasta a fost formulată.

4. Reprezentantul Ministerului Public arată că omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate nu este infracţiune în toate cazurile, ci numai în măsura în care omisiunile au ca scop sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. În continuare apreciază că este neîntemeiată şi critica potrivit căreia sintagma „alte documente legale* este neclară. Se susţine că legea trebuie să fie flexibilă, tocmai de aceea nu există o enumerare exhaustivă a acestor documente legale. Arată că folosirea sintagmei „alte documente legale* este motivată de faptul că, în momentul adoptării Legii nr. 241/2005, legiuitorul nu putea şti care sunt actele normative ce vor intra în vigoare ulterior şi care vor conţine obligaţia evidenţierii operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. De altfel, susţinerile autorilor excepţiei nu reprezintă veritabile critici de neconstituţionalitate, ci reprezintă probleme de interpretare şi aplicare a textului de lege criticat. În concluzie solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă.

5. Având cuvântul în replică, avocatul autorilor excepţiei apreciază că situaţia de faţă este similară, din perspectiva obiectului şi a criticilor de neconstituţionalitate, cu situaţia în care instanţa de contencios constituţional a sancţionat sintagma „alte organe specializate ale statului”, Decizia nr. 51 din 16 februarie 2016.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

6. Prin încheierea din data de 5 noiembrie 2015 pronunţată în Dosarul nr. 2.011/113/2013, Curtea de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, excepţie ridicată de Cosmin Radu Ercuţă şi Mirela Ercuţă, cu ocazia soluţionării unei cauze penale.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis şi clar pentru a putea fi aplicat. O lege îndeplineşte condiţiile calitative impuse atât de Constituţie, cât şi de Convenţie, numai daca norma este enunţată cu suficientă precizie pentru a permite cetăţeanului să îşi adapteze conduita în funcţie de aceasta, astfel încât, apelând la nevoie la consiliere de specialitate în materie, el să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, faţă de circumstanţele speţei, consecinţele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă şi să îşi corecteze conduita. Plecând de la aceste premise, susţine că noţiunile de „omisiune”, „în actele contabile ori în alte documente legale” şi „operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate” nu sunt definite corespunzător. Referitor la noţiunea de „omisiune” arată că aceasta este utilizată şi în cuprinsul Ordinului nr. 3.055/2009 şi a Ordinului nr. 1.802/2014 ale ministrului finanţelor publice. Arată că potrivit „reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin ordinul menţionat, corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat”, iar „prin aceste ordonanţe, legiuitorul recunoaşte faptul că în cadrul activităţii economico-financiare a unui agent economic pot apărea erori de evidenţiere a operaţiunilor desfăşurate, dând acestuia şi posibilitatea legală de corectare a acestora, corectarea acestora fiind astfel firească, legală şi necesară”. Astfel, nu este clar şi nici previzibil care sunt cazurile de omisiune prevăzute de legiuitor în cadrul art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, care ar constitui obiectul infracţiunii de evaziune fiscală.

8. În ceea ce priveşte noţiunea „în actele contabile ori în alte documente legale” arată că operaţiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate sunt consemnate în facturi sau bonuri fiscale emise de către o societate. Apreciază că legiuitorul nu defineşte cu claritate care sunt actele contabile ori documentele legale de referinţă avute în vedere. În ceea ce priveşte sintagma „operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate” arată că în cadrul activităţii desfăşurate de un agent economic sunt cheltuieli şi venituri care nu au nicio implicaţie fiscală. Astfel, neavând nicio influenţă fiscală, legiuitorul nu stabileşte dacă omisiunea înregistrării lor constituie sau nu infracţiunea de evaziune fiscală. Având în vedere cele expuse apreciază că dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 nu întruneşte exigenţele calitative obligatorii pentru orice act normativ, astfel că se impune admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Curtea de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori, făcând referire la Decizia Curţii Constituţionale nr. 189 din 10 februarie 2011, apreciază că dispoziţiile de lege criticate respectă standardul de claritate, precizie, previzibilitate şi accesibilitate a legii, astfel cum acesta a fost conturat în jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

11. Guvernul apreciază că textul de lege criticat prevede în termeni foarte clari, fără echivoc, fapta care constituie infracţiune, şi anume: omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. Arată că, prin Decizia nr. 874 din 23 octombrie 2012, Curtea Constituţională a statuat că „dispoziţiile constituţionale din art. 23 alin. (12) reglementează competenţa legiuitorului de a reglementa infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora. În temeiul dispoziţiilor constituţionale menţionate, legiuitorul este liber sa aprecieze atât pericolul social în funcţie de care urmează să stabilească natura juridică a faptei incriminate, cât şi condiţiile răspunderii pentru acea faptă”. Astfel, în opinia Guvernului, în cauză nu se pune problema neconstituţionalităţii dispoziţiilor legale criticate de către autorii excepţiei, ci este vorba de o problemă strict de interpretare şi aplicare a acestora, în raport cu situaţia de fapt ce urmează a fi reţinută de către instanţa de judecată.

12. Avocatul Poporului apreciază că redactarea actuală a textului de lege criticat poate conduce la înţelegerea clară a conţinutului normei juridice de către destinatarul acesteia, dar şi a conduitei interzise. Identificarea cu exactitate a faptei incriminate şi a elementelor constitutive ale infracţiunii reglementate prin art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 nu este îngreunată de utilizarea excesivă a unor norme de trimitere şi de analiza a numeroase acte normative, care ar fi de natură să conducă la o inaccesibilitate. Terminologia şi tehnica de redactare utilizate de legiuitor sunt de natură să asigure accesibilitatea normei, o înţelegere facilă a acesteia de către cetăţeni. În privinţa dispoziţiilor art. 23 alin. (12) din Constituţie menţionează că normele criticate dau întocmai expresie textului constituţional, potrivit căruia „nicio pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condiţiile şi în temeiul legii”, dar şi a celor ale art. 73 alin. (3) lit. h), care instituie competenţa legiuitorului de a reglementa infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora. Prin urmare, legiuitorul este liber să aprecieze atât pericolul social în funcţie de care urmează să stabilească natura juridică a faptei incriminate, cât şi condiţiile răspunderii juridice pentru acea faptă.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile avocatului autorilor excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îi constituie dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie2005. Dispoziţiile criticate au următorul conţinut: „(1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: (...) b) omisiunea. În tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. [...]”

16. În opinia autorilor excepţiei textul criticat contravine prevederilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (5) potrivit căruia în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, prin Decizia nr. 363 din 7 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 6 iulie 2015, a statuat cu valoare de principiu că dispoziţiile art. 23 alin. (12) din Constituţie impun garanţia reglementării prin lege a incriminării faptelor şi stabilirea sancţiunii corespunzătoare şi, în mod implicit, obligaţia în sarcina legiuitorului de a adopta legi care să respecte cerinţele de calitate a acestora, care se circumscriu principiului legalităţii prevăzut la art. 1 alin. (5) din Constituţie.

18. Având în vedere jurisprudenţa proprie şi cea a Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la condiţiile pe care o lege trebuie să le îndeplinească pentru a fi conformă Constituţiei şi Convenţiei, Curtea a statuat că o lege îndeplineşte condiţiile calitative impuse atât de Constituţie, cât şi de Convenţie, numai dacă norma este enunţată cu suficientă precizie pentru a permite cetăţeanului să îşi adapteze conduita în funcţie de aceasta, astfel încât, apelând la nevoie la consiliere de specialitate în materie, el să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, faţă de circumstanţele speţei, consecinţele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă şi să îşi corecteze conduita. Totodată, Curtea, având în vedere principiul generalităţii legilor, a reţinut că poate să fie dificil să se redacteze legi de o precizie totală şi o anumită supleţe, poate chiar să se dovedească de dorit, supleţe care nu trebuie să afecteze, însă, previzibilitatea legii.

19. Referitor la dispoziţiile de lege criticate, în ceea ce priveşte previzibilitatea sintagmei „omisiune”, Curtea observă că, potrivit Legii nr. 241/2005, constituie infracţiune de evaziune fiscală săvârşirea faptelor în modalităţile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) al art. 9 din Legea nr. 241/2005, sub aspectul laturii subiective presupunând intenţia directă calificată prin scop, şi anume sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

20. Având în vedere acest aspect, Curtea constată că nu orice omisiune de a evidenţia în actele contabile ori în alte documente legale operaţiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală. Astfel, doar dacă se constată că scopul prevăzut de lege - sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale - a fost urmărit prin săvârşirea faptei, se va reţine săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Aşa fiind, reglementarea acestei fapte ca infracţiune nu presupune înlăturarea posibilităţii corectării anumitor erori intervenite în completarea unor acte şi nici că efectuarea acestor corecturi ar echivala cu săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală atât timp cât scopul urmărit nu este acela de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

21. În ceea ce priveşte sintagma „în actele contabile ori în alte documente legale”, Curtea observă că, prin Decizia nr. 189 din 10 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 2 iunie 2011, a reţinut că formulările speciale ce se regăsesc în materia contabilităţii şi fiscalităţii impun contribuabililor obligaţii punctuale în ceea ce priveşte înregistrarea operaţiunilor comerciale şi a veniturilor obţinute. Curtea a reţinut că, de principiu, contribuabilul este obligat să îşi înregistreze toate aceste operaţiuni în evidenţele sale contabile, iar unele dintre acestea şi în alte documente legale. De exemplu, vânzările, ca de altfel şi cumpărările, se înregistrează atât în contabilitatea societăţii în ordine cronologică, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, cât şi în decontul de T.V.A., document special pentru stabilirea, calcularea şi virarea sumelor datorate de contribuabil bugetului de stat şi invers. Totodată, aceste operaţiuni se înregistrează şi în jurnalul de vânzări şi în jurnalul de cumpărări. Astfel, omisiunea evidenţierii operaţiunilor comerciale poate consta fie în neîntocmirea documentelor justificative pentru venitul realizat, fie în neînscrierea documentelor justificative întocmite în celelalte documente contabile sau în alte documente legale, fie înregistrarea unor venituri mai mici decât cele realizate în realitate. Necalcularea, neînregistrarea şi neraportarea acestor operaţiuni determină, în final, pagube la bugetul de stat prin nefacturarea veniturilor încasate şi neplata obligaţiilor fiscale aferente acestora.

22. Având în vedere aceste aspecte, Curtea apreciază că dispoziţiile criticate sunt clar definite de lege, întrunind condiţiile de claritate, precizie, previzibilitate şi accesibilitate circumscrise principiului legalităţii prevăzut de dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţie, indivizii putându-şi da seama din conţinutul dispoziţiilor legale incidente care sunt actele sau omisiunile care angajează răspunderea penală a acestora.

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Cosmin Radu Ercuţă şi Mirela Ercuţă în Dosarul nr. 2.011/113/2013 al Curţii de Apei Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi constată că dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 5 mai 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Măriţiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 7 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) de Organism intermediar pentru implementarea programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;”.

2. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 191, cu următorul cuprins:

„191 propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, precum şi aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a persoanelor juridice străine de drept privat, fără scop lucrativ, în condiţiile prevăzute de lege:”.

3. La articolul 4 alineatul (2) litera a), punctele 4 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„4. iniţiază proiecte de acte normative în domeniul asigurării calităţii serviciilor sociale din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţie;

5. acreditează serviciile sociale destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţiei speciale a copilului, organizate, în condiţiile legii, de către autorităţile publice sau organismele private autorizate.”

4. La articolul 4 alineatul (2) litera b), punctul 8 se abrogă.

5. La articolul 4 alineatul (2) litera h), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. acreditează furnizorii de servicii sociale pentru protecţia victimelor violenţei în familie;”.

6. La articolul 4 alineatul (2) litera i), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 2, cu următorul cuprins:

„2. acreditează furnizorii de servicii sociale pentru protecţia persoanelor cu dizabilităţi.”

7. La articolul 4 alineatul (2) litera j), după punctul 4 se Introduc două noi puncte, punctele 5 şi 6, cu următorul cuprins:

„5. asigură reglementarea, coordonarea, planificarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor şi măsurilor din domeniul îmbătrânirii active şi sprijină promovarea conceptului de îmbătrânire activă;

6. elaborează politici şi programe privind domeniul îngrijirii de lungă durată, inclusiv în vederea creării sistemului unificat al îngrijirii de lungă durată.”

8. La articolul 4, după litera I) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

„m) Dialog social

1. coordonează dialogul social la nivel naţional;

2. pregăteşte, elaborează, negociază şi urmăreşte încheierea înţelegerilor cu partenerii sociali reprezentativi la nivel naţional, potrivit legii;

3. iniţiază, coordonează şi urmăreşte realizarea programelor de dezvoltare a relaţiilor de parteneriat social în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, patronatele, sindicatele, asociaţii, fundaţii şi alte structuri ale societăţii civile organizate, precum şi cu organisme şi instituţii internaţionale în domeniu;

4. participă la reuniunile Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social organizate în condiţiile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. informează Guvernul cu privire la solicitările formulate de partenerii sociali - sindicate şi patronate - în vederea analizării posibilităţii soluţionării lor;

6. sprijină activitatea de dialog social desfăşurată la nivelul administraţiei publice centrale şi locale;

7. iniţiază, coordonează, sprijină şi urmăreşte realizarea de programe în colaborare cu asociaţiile şi fundaţiile;

8. coordonează constituirea şi gestionarea bazei de date şi registrele de evidenţă privind organizaţiile patronale şi sindicale.”

9. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice este de 452 de posturi finanţate de la bugetul da stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

(3) în structura organizatorică a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se organizează şi funcţionează, în subordinea ministrului şi a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor.”

10. Articolul 10 se abroga.

11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, unităţi de management al proiectelor, denumite în continuare UMP, şi unităţi de implementare a proiectelor, denumite în continuare UIP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

(2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(3) Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice numeşte personalul unităţilor prevăzute la alin. (1), în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele conducătorilor UMP şi UIP.

(4) Finanţarea cheltuielilor de personal se face din bugetele proiectelor, prevăzute cu această destinaţie, precum şi din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în condiţiile legii.”

12. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

„Art. 111. - (1) în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se organizează şi funcţionează Unitatea de Management al Proiectelor, denumită în continuare UMP, având următoarele funcţii principale:

a) coordonarea, organizarea, planificarea şi monitorizarea implementării măsurilor incluse în:

(i) Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială, în conformitate cu paragraful 2 al secţiunii I din anexa 2 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 şi ratificat prin Legea nr. 68/2012, cu modificările ulterioare;

(ii) Proiectul privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, în baza Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 928/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

(iii) proiecte cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice;

b) coordonarea echipelor constituite pe structura matriceală cu personalul din direcţiile şi serviciile Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi agenţiilor aflate în autoritatea sau subordinea acestuia, pentru implementarea măsurilor din Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială şi Proiectul privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, precum şi orice alt proiect cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă;

c) managementul financiar al proiectelor, managementul achiziţiilor, precum şi managementul riscului.

(2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Unităţii de Management al Proiectelor se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(3) Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice numeşte personalul Unităţii de Management al Proiectelor prevăzute la alin. (1), în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele conducătorului UMP.

(4) Unitatea de Management al Proiectelor se subordonează direct ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(5) Finanţarea cheltuielilor de personal se face din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi din bugetele proiectelor, prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile legii.”

13. La articolul 19, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat, de secretarul general şi secretarul general adjunct.

(2) Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice poate delega atribuţii, în condiţiile legii, secretarilor de stat, secretarului generai, secretarului general adjunct şi, după caz, altor persoane din aparatul propriu al ministerului şi/sau instituţiilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia.”

14. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are în dotare pentru activităţi specifice în vederea respectării legalităţii în domeniile sale de activitate 7 autoturisme, din care 2 autoturisme achiziţionate din fonduri externe nerambursabile.”

15. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Autoritatea funcţionează cu un număr de 62 de posturi, exclusiv demnitarul.”

2. Articolul 71 se abrogă.

3 Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. III. - Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociala şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 10 august 2016.

Nr. 580.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 344/2014)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

Numărul maxim de posturi este de 452

(exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRU

 

COLEGIUL MINISTERULUI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINET MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIT PUBLIC INTERN*

 

 

UNITATEA DE POLITICI PUBLICE**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISM INTERMEDIAR ***

 

 

UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITATEA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTE CLASIFICATE**

 

 

COMUNICARE, MASS-MEDIA****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ CORP CONTROL, IMPLEMENTARE STRATEGIE NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ AFACERI EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA RELAŢII EXTERNE ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

 

CORPUL ATAŞAŢI LOR PE PROBLEME DE MUNCĂ ŞI SOCIALE**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

 

 

CABINET SECRETAR DE STAT

 

CABINET SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

CABINET secretar de stat

 

CABINET SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politici de Ocupare Competente şi Mobilitate Profesională

 

Direcţia Asigurări Sociale

 

Direcţia Politici Servicii Sociale

 

Direcţia Politici Beneficii Sociale

 

Direcţia Politici Salariale

 

Direcţia Dialog Social

 

Direcţia Generală Juridică

 

Direcţia Resurse Umane

 

Direcţia Generală Planificare şi Management Financiar

 

Direcţia Generală Investiţii, Achiziţii Publice şi Servicii Interne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Legislaţia Muncii, Avizare Acte Normative

 

Direcţia Juridica şi Contencios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Se organizează prin ordin al ministrului.

** Se organizează la nivel de Compartiment.

*** Se organizează la nivel de direcţie.

**** Se organizează la nivel de serviciu

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 344/2014)

 

INSTITUŢII

 

I. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice:

1. Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială (3.935 de posturi, exclusiv demnitarul);

2. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (69 de posturi, exclusiv demnitarul);

3. Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse intre Femei şi Bărbaţi (50 de posturi, exclusiv demnitarul);

4. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (62 de posturi, exclusiv demnitarul).

II. Unităţi care funcţionează cu finanţare externă şi de la bugetul de stat*):

1. unităţi de management al proiectelor (UMP);

2. unităţi de implementare a proiectului (UIP);

3. Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesională (UMAS).

III. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice:

1. Casa Naţională de Pensii Publice;

2. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.


*) Numărul de posturi este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 50/2015)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

 

Numărul maxim de posturi: 62, exclusiv demnitarul

 

 

 

Preşedinte

 

Cabinet preşedinte

 

 

 

Audit public intern*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corp control*

 

 

 

 

 

Relaţii cu publicul*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul juridic, contencios şi resurse umane

 

 

 

 

Serviciul economic, administrativ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Generală

Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul proiecte, programe

 

Serviciul avizare acreditare

 

Serviciul coordonarea implementării convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

 

 


* Se organizează la nivel de compartiment.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA

 

În temeiul art. 11 alin, (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 316 alin. (8), (9), (11) lit. h) şi alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7, 56, 58, art. 342 alin. (1), art. 346 şi art. 352 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Dispoziţiile generale la prezentul ordin sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Procedura privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) Ist. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului, care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. - Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se efectuează de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situaţia în care persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică, potrivit criteriilor stabilite În temeiul art. 316 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările.

Art. 6.-Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse până la data aplicării prezentului ordin se soluţionează conform procedurii în vigoare la data depunerii cererilor.

Art. 7. - (1) Persoanele impozabile care au înregistrat la registrul comerţului menţiuni privind schimbarea sediului social/administratorilor şi/sau a asociaţilor pentru care, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, nu a fost finalizată procedura de evaluare a intenţiei şi a capacităţii, vor fi analizate potrivit dispoziţiilor anexei nr. 4.

(2) Prin procedura de evaluare nefinalizată se înţelege situaţia în care, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, referatul cu propunerea de anulare/menţinere a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA nu a fost aprobat de conducătorul unităţii fiscale.

Art. 8. - (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată1 al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.840/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 5 ianuarie2016.

Art. 12. - Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile subordonate acestora vor duce la împlinire prevederile prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 12 august 2016.

Nr. 2.393.

 

ANEXA Nr. 1

 

Dispoziţii generale

 

1. Organ fiscal central este Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin structurile de specialitate cu atribuţii de administrare a creanţelor fiscale, inclusiv unităţile subordonate acesteia.

2. Organ fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidenţa căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.

3. Direcţia regională antifraudă fiscală competentă este direcţia regională antifraudă fiscală care are sediul în aria de competenţă teritorială a direcţiei generale regionale a finanţelor publice din care face parte organul fiscal competent.

4. Procedura de evaluare a intenţiei şi a capacităţii se aplică de către compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice, din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de evaluare.

5. Procedura privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului, precum şi Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului, care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA, se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.

6. În sensul procedurilor, prin conducătorul unităţii fiscale se înţelege, după caz:

a) directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice;

c) şeful administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti;

d) şeful serviciului fiscal municipal;

e) şeful serviciului fiscal orăşenesc;

f) şeful biroului fiscal comunal;

g) şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii.

7. În sensul procedurilor, prin conducătorul adjuncta1 unităţii fiscale se înţelege, după caz:

a) directorul general adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) şeful administraţiei adjunct-colectare din cadrul administraţiei judeţene a finanţelor publice, după caz;

c) şeful administraţiei adjunct-colectare din cadrul administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti;

d) şeful administraţiei adjunct-colectare din cadrul administraţiei pentru contribuabili mijlocii.

8. În sensul procedurilor, persoana impozabilă este cea definită la art. 269 din Codul fiscal.

 

ANEXA Nr. 2

 

Criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

 

1. Prezentul ordin stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA. conform art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) din Codul fiscal Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România, conform prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor prezentului ordin,

2. (1) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, trebuie, în aceeaşi zi cu depunerea, la oficiul registrului comerţului, a cererii de înmatriculare în registrul comerţului, să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, trebuie să depună la organele fiscale competente declaraţia de menţiuni, conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(3) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, trebuie să depună la organul fiscal competent cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

3. Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevăzute la pct. 1 sunt:

a) persoana impozabilă nu se află în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora;

b) administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, şi nici persoana impozabilă însăşi în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) şi alin. (12) din Codul fiscal, nu are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;

c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România. Ca urmare evaluării persoanele impozabile sunt încadrate în trei grupe de risc: ridicat, mediu şi scăzut.

4. (1) Pentru evaluarea criteriului de la pct. 3 lit. a) persoana impozabilă trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activităţi economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.

(2) Criteriul de la pct. 3 lit. b) se referă la:

a) administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) asociaţi majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratori, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prin asociat majoritar se înţelege persoana fizică sau juridică ce deţine părţi sociale în procent de minimum 50% din capitalul social al societăţii.

(3) În cazul în care administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, definiţi la alin. (2), nu sunt înregistraţi fiscal în România, aceştia trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015.

(4) Pentru evaluarea criteriului de la pct. 3 lit. c) persoana impozabilă trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere (formular 088), conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Formularul (088) trebuie să fie validat de către aplicaţia informatică.

5. (1) La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate verifică documentaţia depusă conform pct. 4.

(2) în cazul în care solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA nu are anexate toate documentele prevăzute la pct. 4, compartimentul de specialitate notifică, în termen de trei zile lucrătoare, de la data depunerii solicitării incomplete, persoana impozabilă în vederea completării documentaţiei,

(3) Compartimentul de specialitate va transmite către compartimentul de evaluare numai solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care au anexate toate documentele prevăzute la pct. 4.

(4) În situaţia în care persoana impozabilă nu transmite documentaţia completată în termenul stabilit prin notificare, compartimentul de specialitate îi transmite, în termen de trei zile lucrătoare, o înştiinţare cu privire la imposibilitatea soluţionării cererii.

6. (1) În vederea soluţionării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate verifică îndeplinirea criteriilor prevăzute la pct. 3 lit. a) şi b).

(2) Pentru soluţionarea cererilor de înregistrare în scopuri de TVA depuse potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate verifică şi dacă a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) lit. a)-e) din Codul fiscal, precum şi dacă persoana impozabilă nu se regăseşte în altă situaţie de anulare, dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (12) lit. a)-d) din Codul fiscal, potrivit Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(3) Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă, fără a se mai verifica celelalte criterii, dacă persoana impozabilă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) depune o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că persoana juridică nu desfăşoară activităţi economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora;

b) administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiţi la pct. 4 alin. (2), sau persoana impozabilă însăşi, în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) şi alin. (12) din Codul fiscal, au/are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;

c) administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiţi la pct. 4 alin. (2), care nu sunt înregistraţi fiscal în România, prezintă o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;

d) persoana impozabilă se regăseşte într-o altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a)-e) din Codul fiscal.

(4) înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate asigură exercitarea, de către contribuabil, a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.

7. (1) Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care îndeplinesc criteriile prevăzute la pct. 3 lit. a) şi b), precum şi solicitările de înregistrare depuse potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, dacă persoanele impozabile nu se regăsesc într-o altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a)-e) din Codul fiscal, sunt supuse analizei, prevăzute la pct. 3 lit. c), care are ca scop evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea loc în România. Analiza se efectuează de către compartimentul de evaluare.

(2) După efectuarea analizei, dacă persoana impozabilă:

a) îndeplineşte criteriile de evaluare este încadrată la risc scăzut - compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;

b) nu îndeplineşte criteriile de evaluare este încadrată la risc ridicat - compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, precum şi motivele de fapt şi de drept care stau la baza acestei propuneri. Pe baza acestui referat, compartimentul de specialitate emite decizia prin care se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;

c) îndeplineşte parţial criteriile de evaluare este încadrată la risc mediu - compartimentul de evaluare invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art. 56 din Codul de procedură fiscală.

8. (1) Invitaţia prevăzută la pct. 7 alin. (2) lit. c) se face în scris şi cuprinde în mod obligatoriu:

a) data, ora şi locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte;

b) baza legală a solicitării;

c) scopul solicitării;

d) documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte.

(2) După primirea invitaţiei, persoana impozabilă poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de prezentare. În cazul în care se admite cererea de amânare, persoana impozabilă va fi informată cu privire la data la care a fost reprogramat interviul. Persoana impozabilă va fi informată şi în cazul în care nu se admite cererea de amânare.

(3) Termenul de soluţionare a cererii de înregistrare în scopuri de TVA se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data comunicării invitaţiei şi data la care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la sediul organului fiscal competent.

(4) Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se respinge în cazul în care reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezintă la locul şi data stabilite prin invitaţie, respectiv nu furnizează informaţiile şi documentele solicitate. În acest caz compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA.

(5) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă şi furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, justificând intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA.

(6) în situaţiile în care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă, dar nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, sau se prezintă, furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, dar nu justifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul de evaluare procedează după cum urmează:

a) respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întocmind un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul în care persoana impozabilă se află la prima cerere de înregistrare în scopuri de TVA;

b) transmite motivat, în altă situaţie decât la lit. a), solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA şi documentaţia care a stat la baza analizei direcţiei regionale antifraudă fiscală care are sediul în aria de competenţă teritorială a direcţiei generale regionale a finanţelor publice din care face parte organul fiscal competent.

(7) în urma verificărilor efectuate, direcţia regională antifraudă fiscală transmite compartimentului de evaluare un raport care cuprinde motivele de fapt şi temeiul de drept care stau la baza propunerii de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA. Compartimentul de evaluare va întocmi, în baza raportului primit de la direcţia regională antifraudă fiscală competentă, referatul cu propunere de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA,

(8) Referatul care cuprinde propunerea de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA va conţine motivele de fapt şi de drept care stau la baza propunerii. Decizia prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA va fi emisă de către compartimentul de specialitate în baza referatului care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, întocmit în temeiul alin. (4), (5), (6) sau (7).

9. (1) înaintea luării deciziei de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de evaluare va asigura exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, conform prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.

(2) Compartimentul de evaluare înştiinţează în scris persoana impozabilă cu privire la soluţia care urmează sa fie adoptată, faptele şi împrejurările relevante care au dus la luarea acestei decizii, inclusiv precizarea termenului la care reprezentantul lega[ al persoanei impozabile trebuie să se prezinte la audiere. În cadrul audierii acesta are dreptul să îşi exprime în scris punctul de vedere sau să notifice despre renunţarea la acest drept,

(3) Concluziile procedurii de audiere a reprezentantului legal al persoanei impozabile sunt consemnate într-un proces-verbal încheiat în două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei impozabile.

(4) Direcţia regională antifraudă fiscală competentă va asigura exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat prin consemnarea punctului de vedere al contribuabilului în procesul-verbal încheiat la finalizarea controlului antifraudă.

10. (1) Soluţionarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se finalizează prin emiterea deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în termenul prevăzut la art. 77 din Codul de procedură fiscală. Decizia va cuprinde, în concret, motivele de fapt şi de drept care au format convingerea organului fiscal că persoana impozabilă nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA.

(2) Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se comunică persoanei impozabile, în conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală.

(3) în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în termenele prevăzute la alin. (1), dar nu înainte de data la care se comunică certificatul de înmatriculare în registrul comerţului.

 

ANEXA Nr. 3

 

Procedura privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului

 

1. Persoanele impozabile, societăţi cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supuse înmatriculării la registrul comerţului, cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, întrucât nu justificau intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, în temeiul art. 316 alin. (9) din Codul fiscal, depun cererea de înregistrare în scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal.

2. Cererea de înregistrare este însoţită de declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA (formular 088), potrivit modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

3. După primirea cererii de înregistrare, corect completată şi însoţită de documentaţia prevăzută la pct. 2, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal.

4. Compartimentul de specialitate verifică în Registrul contribuabililor sau Registrul comerţului electronic (RECOM), după caz, datele de identificare ale administratorilor şi ale asociaţilor persoanei impozabile, precum şi ponderea deţinută de aceştia din urmă în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

5. Dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

6. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

7. Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate asigură exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Dacă persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul de decizie prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, în baza referatului întocmit de compartimentul de evaluare care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, ca urmare a aplicării procedurii de evaluare a intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

9. În cazul în care persoanele impozabile, societăţi înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu îndeplinesc cel puţin una dintre condiţiile de înregistrare în scopuri de TVA prevăzute la art. 316 alin. (12) lit. a)-d) din Codul fiscal, referatul şi decizia prin care se propune respingerea cererii de înregistrare se întocmesc de compartimentul de specialitate. Modelul şi conţinutul referatului şi deciziei sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.

10. Referatul care cuprinde propunerea de aprobare sau respingere a cererii de înregistrare, prevăzut la pct. 8, se avizează de şeful compartimentului de evaluare şi se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

11. Decizia prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzută la pct. 8 şi 9, precum şi referatul prin care se propune respingerea cererii de înregistrare, prevăzut la pct. 9, se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.

12. (1) Deciziile prevăzute la pct. 8 şi 9 se întocmesc în două exemplare, dintre care un exemplar, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

(2) Deciziile vor cuprinde, în concret, motivele de fapt şi de drept care au format convingerea organului fiscal că persoana impozabilă nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA. ^

13. Împotriva deciziilor prevăzute la pct. 8 şi 9 se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.

14. După comunicarea deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA către persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA şi emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

15. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, se comunică persoanei impozabile în condiţiile prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală.

16. După finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabilă, precum şi cele emise de compartimentul de specialitate se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

17. Dispoziţiile pct. 9 din anexa nr. 2 la ordin se aplică în mod corespunzător.

 

ANEXA Nr. 4

 

Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului, care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA

 

1. (1) Organul fiscal competent anulează, din oficiu, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.

(2) Criteriile în funcţie de care se stabilesc intenţia şi capacitatea persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA sunt prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 2 la ordin. Pentru evaluarea criteriilor se au în vedere prevederile pct. 4 din anexa nr. 2 la ordin.

2. Procedura se aplică persoanelor impozabile în următoarele situaţii:

a) persoane impozabile care au fost înregistrate, la cerere sau din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. (10) din Codul fiscal;

b) persoane impozabile, altele decât cele de la lit. a), care prezintă risc fiscal, în urma selecţiei efectuate lunar, în mod automat, prin intermediul aplicaţiei informatice dezvoltate la nivel central, în baza criteriilor stabilite de organul fiscal central desemnat în acest scop. Indicatorii de risc utilizaţi pentru selecţia automată a persoanelor impozabile supuse prezentei proceduri se stabilesc în scopul prevenirii şi limitării utilizării abuzive sau frauduloase a înregistrării în scopuri de TVA. Selecţia nu cuprinde persoanele impozabile care se regăsesc în listele întocmite de compartimentul de specialitate, cu ajutorul aplicaţiei informatice, în aplicarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA şi nici persoanele impozabile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) şi b) din Codul fiscal.

3. (1) Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent identifică lunar, până pe data de 10 a fiecărei luni, persoanele impozabile care fac obiectul prevederilor pct. 2 lit. a) şi care nu au depus declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA (formular 088), potrivit modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Persoanele identificate se notifică, potrivit art. 58 din Codul de procedură fiscală, pentru depunerea acestei declaraţii.

(2) Prin notificare compartimentul de specialitate solicită persoanelor impozabile care fac obiectul prevederilor pct. 2 lit. a) depunerea declaraţiei pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA (formular 088), în termen de 15 zile calendaristice. Termenul poate fi prelungit, pentru motive justificate, cu acordul conducătorului organului fiscal, în temeiul art. 6 alin. (3) din Codul de procedură fiscală.

(3) Compartimentul de specialitate transmite lista persoanelor impozabile notificate potrivit alin. (1), care nu au depus formularul 088, în termenul prevăzut la alin, (2), către compartimentul de evaluare, Lista va conţine, pentru fiecare persoană impozabilă în parte, termenul la care trebuia depusă declaraţia.

(4) Persoanele impozabile de la alin. (3) sunt încadrate automat în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal.

4. (1) Compartimentul de evaluare notifică persoanele impozabile care au fost identificate conform pct. 2 lit. b), în vederea depunerii declaraţiei pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA (formular 088). Declaraţia se depune la organul fiscal competent în termen de 15 zile calendaristice. Termenul poate fi prelungit, pentru motive justificate, cu acordul conducătorului organului fiscal, în temeiul art. 6 alin. (3) din Codul de procedură fiscală.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este asimilată invitaţiei.

(3) Lista cu persoanele impozabile notificate potrivit alin. (1) este înaintată compartimentului de specialitate.

5. (1) După primirea declaraţiilor pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA (formular 088), compartimentul de specialitate identifică persoanele impozabile, prevăzute la pct. 2, care îndeplinesc condiţiile de scoatere din evidenţă ca plătitor de TVA, şi anume:

a) persoana impozabilă depune o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că nu desfăşoară activităţi economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora;

b) persoana impozabilă se regăseşte în listele întocmite de compartimentul de specialitate, cu ajutorul aplicaţiei informatice, în aplicarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA sau îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau b) din Codul fiscal. În situaţia în care administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiţi la pct. 4 alin. (2) din anexa nr. 2 la ordin, nu sunt înregistraţi fiscal în România, aceştia trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, nedepunerea declaraţiei sau depunerea unei declaraţii din care rezultă că administratorii şi/sau asociaţii au comis astfel de fapte fiind considerată condiţie de scoatere din evidenţa ca plătitor de TVA.

(2) Compartimentul de specialitate transmite, de îndată, compartimentului de evaluare declaraţiile pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA (formular 088), depuse de către persoanele impozabile care nu îndeplinesc condiţiile de scoatere din evidenţă ca plătitor de TVA prevăzute la alin. (1),

6. (1) Pentru persoanele impozabile prevăzute la pct. 2 lit. a), care au depus formularul 088 odată cu declaraţia de menţiuni (formular 010) sau ca urmare a notificării transmise, compartimentul de evaluare procedează la evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA, după analiza efectuată de compartimentul de specialitate potrivit pct. 5 alin. (1).

(2) După efectuarea evaluării, dacă persoana impozabilă:

a) îndeplineşte criteriile de evaluare, este încadrată la risc scăzut - compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de menţinere a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA;

b) nu îndeplineşte criteriile de evaluare, este încadrată la risc ridicat - compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, precum şi motivele de fapt şi de drept care stau la baza acestei propuneri;

c) îndeplineşte parţial criteriile de evaluare, este încadrată la risc mediu - compartimentul de evaluare aplică prevederile pct. 7.

7. (1) în situaţiile prevăzute la pct. 3 alin. (4), pct. 4 alin. (1) şi pct. 6 alin. (2) lit. c) compartimentul de evaluare invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art. 56 din Codul de procedură fiscală. Invitaţia se face în scris şi cuprinde în mod obligatoriu:

a) data, ora şi locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte;

b) baza legală a solicitării;

c) scopul solicitării;

d) documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte.

(2) Persoana impozabilă poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de prezentare. În cazul în care se admite cererea de amânare, persoana impozabilă va fi informată cu privire la data la care a fost reprogramat interviul. Persoana impozabilă va fi informată şi în cazul în care nu se admite cererea de amânare.

(3) Intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA nu se consideră justificate în cazul în care reprezentantul legal al persoanelor impozabile, prevăzute la pct. 3 alin. (4) şi pct. 4 alin. (1), nu se prezintă la sediul compartimentului de evaluare ca urmare a invitaţiei şi nu face dovada depunerii formularului 088, în termenul prevăzut, şi persoana impozabilă se încadrează în criteriile de risc stabilite de organul fiscal central desemnat în acest scop. În mod similar, dacă persoana impozabilă prevăzută la pct. 3 alin. (4), pct. 4 alin. (1) şi pct. 6 alin. (2) lit. c) se încadrează în criteriile de risc şi reprezentantul legal depune formularul 088 la organul fiscal competent, dar nu se prezintă la sediul compartimentului de evaluare la termenul stabilit, intenţia şi capacitatea nu se consideră justificate. În aceste situaţii compartimentul de evaluare întocmeşte un referat cu propunerea de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

(4) în situaţia în care reprezentantul legal al persoanelor impozabile prevăzute la pct. 3 alin. (4) şi pct. 4 alin. (1) se prezintă la sediul compartimentului de evaluare, nu face dovada depunerii formularului (088) şi persoana impozabilă se încadrează în criteriile de risc stabilite de organul fiscal central desemnat în acest scop, Intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA nu se consideră justificate. Compartimentul de evaluare emite referatul cu propunerea de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

(5) Dacă reprezentantul legal al persoanelor impozabile prevăzute la pct. 3 alin. (4), pct. 4 alin. (1) şi pct. 6 alin. (2) lit. c) se prezintă la sediul compartimentului de evaluare, face dovada depunerii formularului (088) şi furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, justificând intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA, compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de menţinere a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

(6) Dacă reprezentantul legal al persoanelor impozabile prevăzute la pct. 3 alin. (4), pct. 4 alin. (1) şi pct. 6 alin, (2) lit. c) se prezintă la sediul compartimentului de evaluare, face dovada depunerii formularului (088), dar nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate şi nu justifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA, compartimentul de evaluare va transmite motivat documentaţia care a stat la baza analizei direcţiei regionale antifraudă fiscală care are sediul în aria de competenţă teritorială a direcţiei generale regionale a finanţelor publice din care face parte organul fiscal competent.

(7) În urma verificărilor efectuate, direcţia regională antifraudă fiscală transmite compartimentului de evaluare un raport care cuprinde motivele de fapt şi temeiul de drept care Stau la baza propunerii de anulare sau de menţinere a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA. Compartimentul de evaluare va întocmi, în baza raportului primit de la direcţia regională antifraudă fiscală competentă, referatul cu propunere de anulare sau de menţinere a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

8. În urma aplicării dispoziţiilor pct. 6 şi 7, compartimentul de evaluare transmite către compartimentul de specialitate următoarele documente:

a) referatul cu propunere de anulare, în vederea emiterii de către compartimentul de specialitate a deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Referatul trebuie să cuprindă motivele de fapt şi de drept care stau la baza acestei propuneri;

b) referatul cu propunere de menţinere a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, în vederea emiterii de către compartimentul de specialitate a înştiinţării cu privire la menţinerea acestei calităţi.

9. Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent întocmeşte următoarele documente:

a) referatul prin care propune, pentru persoanele impozabile identificate potrivit pct. 5 alin. (1), anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA;

b) notificări în vederea depunerii declaraţiilor pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA (formular 088), în condiţiile pct. 3;

c) înştiinţări cu privire la menţinerea calităţii de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, în condiţiile pct. 8 lit. b);

d) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare pentru fiecare contribuabil selectat. Deciziile se întocmesc fie pe baza referatelor întocmite potrivit lit. a), fie pe baza referatelor întocmite de compartimentul de evaluare potrivit pct. 8 lit. a) cu includerea, în concret, a motivelor de fapt şi de drept care au format convingerea organului fiscal Că persoana impozabilă nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA. Modelul şi conţinutul deciziei sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin care se aprobă procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA.

10. Documentele prevăzute la pct. 9 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.

11. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

12. Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, se comunică persoanei impozabile, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

13. Împotriva deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.

14. După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, a fost anulată şi aplică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul persoanelor impozabile care figurează în aceste registre la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

15. Dispoziţiile pct. 6 alin. (4) şi ale pct. 9 din anexa nr. 2 la ordin se aplică în mod corespunzător.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.