MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 641/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 641         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 22 august 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

582. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

89. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru completarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2014

 

563. - Ordin al ministrului tineretului şi sportului privind recunoaşterea oficială a practicării În România a ramurii de sport „SKANDENBERG - ARMWRESTLING”

 

873. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate Pădurea Fundeanu, cod 2.407

 

936. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiţii unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 512/2014

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.597. - Decizie privind sancţionarea Societăţii W BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3S din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Normele metodologice prevăzute la art. 1 se aplică personalului didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control şi personalului didactic auxiliar din învăţământul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 10 august 2016.

Nr. 582.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare

 

CAPITOLUL I

Stabilirea drepturilor salariale începând CU luna august 2016 pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar

 

Art. 1. - (1) Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2 care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului didactic, tranşei de vechime în învăţământ şi sporul de vechime în muncă pe gradaţii.

(2) Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 şi de alte drepturi salariale, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, după cum urmează:

a) indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;

b) gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;

c) indemnizaţie pentru activitatea de dirigenţie, respectiv indemnizaţie pentru învăţători, educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul primar, profesori pentru învăţământul preşcolar, care se determină prin aplicarea procentului de 10% la salariul de bază sau, după caz, asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la lit. b);

d) sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, care se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale calculate conform lit. a)-c);

e) suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor, pentru personalul didactic de predare care deţine acest titlu ştiinţific, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut titlul şi nu a beneficiat de această sumă compensatorie; cuantumul sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor se stabileşte la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară;

f) alte elemente ale sistemului de salarizare - spor practică pedagogică, spor pentru predare simultană în învăţământul primar şi gimnazial, indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în zone izolate, spor pentru condiţii de muncă aflate în plată, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30% şi alte sporuri prevăzute de lege - se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015-2016.

(3) în situaţia în care persoana nu a beneficiat de elementele sistemului de salarizare prevăzute la alin. (2) lit. f) în anul şcolar 2015-2016, dar îşi desfăşoară activitatea în condiţiile care permit acordarea acestor drepturi, beneficiază de un cuantum brutal acestor elemente ale sistemului de salarizare egal cu cel acordat pentru funcţii similare din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară.

(4) în situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2 la care se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a)-e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016 se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Art. 2. - (1) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a) care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului didactic, tranşei de vechime în învăţământ, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim.

(2) La aceste salarii de bază se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a), b), d) şi e), în măsura în care persoana îndeplineşte condicile de acordare. În situaţii de excepţie, prevăzute de metodologiile specifice emise de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, aprobate prin ordin al ministrului, în care personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar îndeplineşte şi funcţia de diriginte, acesta beneficiază, la salariul de bază prevăzut la alin. (1), şi de indemnizaţia prevăzută de art. 1 alin. (2) lit. c).

(3) în situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a) la care se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a)-e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Art. 3. - (1) Reîncadrarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar începând cu luna august 2016 se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază cuvenit conform anexelor, sau cu menţionarea salariului de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. (1) alin. 1 pentru funcţiile didactice de predare, respectiv cu elementele prevăzute la art. (2) alin. 1 pentru funcţiile didactice de conducere îndrumare şi control, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.

(2) Reîncadrarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar începând cu data de 1 decembrie 2017 se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază. Pentru personalul didactic de predare se menţionează salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau salariul de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. (1) alin. 1, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.

(3) Pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control se menţionează salariul de bază din anexa nr. 4 b) sau salariul de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. (2) alin. 2, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.

(4) Reîncadrarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control se face exclusiv în ceea

ce priveşte salariile de bază cuvenite, fără a se afecta vechimea în învăţământ stabilită anterior.

Art. 4. - Trecerea personalului didactic de predare într-o tranşă superioară de vechime în învăţământ se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în învăţământ necesară.

Art. 5. - Pentru funcţiile de profesor pentru învăţământ preşcolar şi de profesor pentru învăţământ primar se au în vedere, începând cu luna august 2016, cuantumurile salariilor de bază pentru funcţia de profesor cu studii superioare prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2, iar de la data de 1 decembrie 2017, cuantumurile salariilor de bază pentru funcţia de profesor cu studii superioare prevăzute în anexa nr. 2 pct. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Pentru activitatea de dirigenţie efectuată de personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, cu normă întreagă sau cu timp parţial, indemnizaţia aferentă se calculează la nivelul prevăzut pentru norma întreagă.

(2) Personalul didactic de predare care prestează activitate de dirigenţie şi care îşi desfăşoară activitatea didactică în baza mai multor contracte individuale de muncă poate desfăşura activitate de dirigenţie doar în executarea unui singur contract individual de muncă.

Art. 7. - (1) Salarizarea personalului didactic nou angajat în funcţii, grade didactice, tranşe de vechime în învăţământ, gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă se face la nivelul funcţiei similare în plată din unitate/instituţie, în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în situaţiile în care în unitatea/instituţia de învăţământ nu exista funcţie similară în plată, salarizarea se face la nivelul unei funcţii similare într-o unitate/instituţie similară, la salariul de bază adăugându-se, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c), e)şi f). În situaţii de excepţie, prevăzute de metodologiile specifice emise de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, aprobate prin ordin al ministrului, în care personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar îndeplineşte şi funcţia de diriginte, acesta beneficiază, la salariul de bâză prevăzut la alin. (1), şi de indemnizaţia prevăzută de art. 1 alin. (2) lit. c).

(3) Dispoziţiile alin. (1) sau alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi personalului nou-încadrat pe funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar.

Art. 8. - (1) Personalul didactic de predare şi personalul didactic asociat, inclusiv personalul didactic de predare pensionat, poate desfăşura activitate didactică pe perioadă determinată, cu normă întreagă sau cu fracţiune de normă, pe posturi didactice de predare vacante, temporar vacante sau rezervate, conform legii.

(2) Personalul didactic de predare titular sau suplinitor care efectuează, în afara funcţiei de bază, o normă întreagă beneficiază de drepturile salariate de la funcţia didactică de predare. Personalul didactic asociat sau pensionat care efectuează, în afara funcţiei de bază, o normă întreagă beneficiază de salariul de bază cuvenit cadrului didactic cu aceleaşi condiţii de studii, grad didactic, vechime în învăţământ, de compensaţia aferentă titlului ştiinţific de doctor şi de indemnizaţia pentru localităţi izolate.

(3) Pentru personalul didactic de predare salarizat în sistem de plata cu ora, la calculul drepturilor salariate se vor utiliza numărul de ore aferent normei didactice de predare şi salariul de bază al funcţiei didactice de predare şi, după caz, indemnizaţia de învăţământ special, gradaţia de merit, compensaţia pentru titlul ştiinţific de doctor şi indemnizaţia pentru localităţi izolate. Dispoziţiile art. 2 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi la calcularea tarifului orar pentru activitatea desfăşurată în sistem de plată cu ora.

(4) Personalul didactic de predare cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi personalul didactic din corpul profesorilor mentori, care beneficiază de o reducerea a normei didactice cu două ore săptămânal, poate presta activitate şi în sistem de plată cu ora, după efectuarea normei complete, la tarifele orare de la alin. (5).

(5) Tarifele orare din învăţământul preuniversitar se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (3) la numărul de ore aferent normei didactice de predare, astfel:

a) 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână;

b) 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special;

c) 1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână;

d) 1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână;

e) 1/80 pentru profesori pentru învăţământul primar, învăţători, institutori învăţământ primar;

f) 1/100 pentru profesori pentru învăţământul preşcolar, educatoare, institutori învăţământ preşcolar.

Art. 9. - Pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar, acordarea concediului de odihnă şi a indemnizaţiei de concediu de odihnă se face potrivit prevederilor art. 267 şi 269 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Stabilirea drepturilor salariale începând cu luna august 2016 pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

 

Art. 10. - (1) Personalul didactic auxiliar de execuţie din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2, care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului/treptei profesionale şi sporul de vechime în muncă pe gradaţii. La funcţiile didactice auxiliare la care unele grade/trepte profesionale nu se regăsesc în anexă, reîncadrarea se va face pe aceeaşi funcţie didactică auxiliară la gradul/treapta profesională imediat superior/superioară celui/celei de debutant din anexa nr. 3 pct. 2, cu respectarea gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă.

(2) Personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 şi de alte drepturi salariale, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, după cum urmează:

a) indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;

b) gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;

c) sporul de stabilitate, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază sau asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special şi cu gradaţia de merit, pentru personalul clare are o vechime neîntreruptă de peste 10 ani în învăţământ;

d) sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, care se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale calculate conform lit. a)-c);

e) suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor pentru personalul didactic auxiliar care deţine acest titlu ştiinţific, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut titlul şi nu a beneficiat de această sumă compensatorie; cuantumul sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor se stabileşte la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară;

f) alte elemente ale sistemului de salarizare - spor pentru condiţii de muncă de care a beneficiat salariatul, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30%, spor pentru control financiar preventiv şi alte sporuri prevăzute de lege - se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, nivel de studii şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015-2016.

(3) în situaţia în care persoana nu a beneficiat de elementele sistemului de salarizare prevăzute la alin. (2) lit. f) în anul şcolar 2015-2016, dar îşi desfăşoară activitatea în condiţiile care permit acordarea acestor drepturi, beneficiază de un cuantum brut al acestor elemente ale sistemului de salarizare egal cu cel acordat pentru funcţii similare din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară.

(4) Prin vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea realizată în calitate de personal didactic auxiliar cu contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ; reprezintă vechime neîntreruptă şi perioada în care personalul didactic auxiliar a fost încadrat pe funcţie didactică de predare sau pe funcţii echivalate din unităţile de învăţământ preuniversitar.

(5) Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea celor 10 ani neîntrerupţi în învăţământ. Constituie vechime neîntreruptă în învăţământ şi perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors în învăţământ.

(6) în situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2, la care se adaugă drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)-e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Art. 11. - (1) Personalul didactic auxiliar de conducere din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a), care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului/treptei profesionale, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim.

(2) La aceste salarii de bază se adaugă drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)-e) în măsura în care persoana îndeplineşte condiţiile de acordare.

(3) Pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere de la Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti care nu se regăsesc în anexa nr. 4 a), respectiv în anexa nr. 4 b), stabilirea drepturilor salariale se face utilizând salariul de bază al funcţiei didactice de execuţie pe care o ocupă persoana, prevăzut în anexa nr. 3 pct. 2, începând cu luna august 2016, respectiv în anexa 2 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, de la data de 1 decembrie 2017, la care se calculează indemnizaţia de conducere în procentul avut şi se adaugă drepturile prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a)-e).

(4) în situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a), la care se adaugă drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)-e), respectiv drepturile salariale de la alin. (3), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Art. 12. - (1) Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul preuniversitar, începând cu luna august 2016, se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază cuvenit conform anexelor sau cu menţionarea salariului de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. 10 alin. (1) pentru funcţiile de execuţie, respectiv refăcut cu elementele prevăzute la art. 11 alin. (1) pentru funcţiile de conducere, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.

(2) Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul preuniversitar, începând cu data de 1 decembrie 2017, se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu salariul de bază prevăzut în anexa nr. 4 b) sau cu menţionarea salariului de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. 10 alin. (1) pentru funcţiile de execuţie, respectiv refăcut cu elementele prevăzute la art. 11 alin. (1) pentru funcţiile de conducere, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.

(3) Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii de conducere, pentru funcţii didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar se face exclusiv în ceea ce priveşte salariile de bază cuvenite, fără a se afecta vechimea în învăţământ stabilită anterior.

Art. 13. - (1) Promovarea personalului didactic auxiliar de execuţie în cadrul funcţiei didactice auxiliare pe alt nivel de studii sau pe alt grad/treaptă profesională se face conform prevederilor Legii-cadru a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010.

(2) Trecerea personalului didactic auxiliar de execuţie într-o gradaţie superioară se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea necesară în muncă, respectiv la împlinirea a 3 ani, 5 ani, 10 ani, 15 ani şi 20 de ani de vechime în muncă.

(3) Pentru stabilirea drepturilor salariale ale personalului didactic auxiliar de execuţie promovat se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 10. alin. (1) şi (2) dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege.

Art. 14. - (1) Salarizarea personalului didactic auxiliar nou, angajat în funcţii, niveluri de studii, grade/trepte profesionale, gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă se face la nivelul funcţiei similare în plată din unitate/instituţie, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii.

(2) în situaţiile în care în unitatea/instituţia de învăţământ nu există funcţie similară în plată, salarizarea se face la nivelul unei funcţii similare într-o unitate/instituţie de învăţământ similară, la salariul de bază adăugându-se, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile prevăzut la art. 11 alin. (2) lit. a)-c), e) şi f).

(3) Dispoziţiile alin. (1) sau (2) se aplică în mod corespunzător şi personalului nou-încadrat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul preuniversitar.

Art. 15. - (1) Personalul didactic auxiliar pensionat poate fi angajat prin concurs pe durată determinată de maximum 36 de luni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Personalul didactic auxiliar pensionat angajat beneficiază de aceleaşi drepturi salariale ca şi personalul didactic auxiliar încadrat pe o funcţie similară într-o altă unitate/instituţie de învăţământ.

Art. 16. - (1) în conformitate cu pct. 4 din nota de subsol a anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, personalul medical şi personalul auxiliar sanitar din unităţile de învăţământ special şi special integrat care nu se regăseşte în anexa nr. 3 pct. 2 beneficiază, începând cu luna august 2016, de salariile de bază prevăzute în anexele a.4, b.4 şi c.4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază începând cu luna august 2016 şi de drepturile salariale prevăzute la art. 10 alin. (2) dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege.

Art. 17. - (1) Reîncadrarea începând cu luna august 2016 pe funcţia didactică auxiliară de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază cuvenit conform anexei nr. 3 pct. 2.

În această situaţie este obligatorie încheierea unui act adiţional la contractul individual de muncă al persoanei care, la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, era încadrată pe funcţia de îngrijitor şi desfăşura efectiv activitate la grupa de preşcolari, prin care se modifică funcţia şi felul muncii, precum şi modificarea corespunzătoare a fişei postului.

(2) Reîncadrarea pe funcţia didactică auxiliară de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar începând cu data de 1 decembrie 2017 se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, CU menţionarea salariului de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

(3) La salariile de bază stabilite conform alin. (1) sau (2) se adaugă, în cazul personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţia didactică auxiliară de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar, drepturile salariale prevăzute la art. 10 alin. (2) dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, luând în considerare vechimea în învăţământ realizată în baza unui contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ, înainte de reîncadrarea pe funcţia de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar.

Art. 18. - Pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, acordarea concediului de odihnă şi a indemnizaţiei de concediu de odihnă se face potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi de conducere din învăţământul superior/universitar

 

Art. 19. - (1) Aplicarea prevederilor alin. (2) şi alin. (3) ale art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se va face pentru personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi didactic de conducere, care nu are salariul de bază la nivelul maxim corespunzător funcţiei didactice ocupate, studiilor, tranşei de vechime în învăţământ, vechimii neîntrerupte în învăţământ, vechimii în funcţie sau în specialitate şi gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă, din instituţia de învăţământ superior/universitar respectivă, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Prin aceleaşi condiţii se înţelege toate elementele enumerate mai sus, precum şi criteriile de performanţă sau realizările în baza cărora cadrele didactice, didactice auxiliare şi didactice de conducere care au obţinut salarii de încadrare între limita minimă şi cea maximă a funcţiei didactice ocupate.

(2) Nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim corespunzător funcţiei didactice ocupate se stabileşte respectând aceleaşi criterii care s-au avut în vedere la acordarea salariului de încadrare între minim şi maxim, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, fără compensaţii tranzitorii, cu excepţia sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor, doar dacă persoana deţine titlul ştiinţific de doctor în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

Art. 20. - Salariile de bază pentru toate funcţiile din învăţământul superior/universitar prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv anexa nr. 2 şi anexa nr. 3, pot fi majorate cu până la 70%, faţă de nivelul minim. Această majorare cu până la 70% este stabilită anual de către Consiliul de administraţie, pe baza criteriilor aprobate de Senatul universitar, în limita resurselor financiare.

Art. 21. - (1) începând cu luna august 2016 salariile de bază pentru personalul didactic de predare din învăţământul superior/universitar se stabilesc utilizând salariile din anexa nr. 2 pct. 2, având în vedere încadrarea pe funcţia didactică de predare, tranşa de vechime în învăţământ, vechimea neîntreruptă în învăţământ şi sporul de vechime în muncă pe gradaţii.

(2) Personalul didactic de predare din învăţământul superior/universitar beneficiază, începând cu luna august 2016, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege şi de drepturile salariale prevăzute la alin. (4) al art. 3^ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;

b) sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale calculate conform lit. a);

c) suma compensatorie pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul în care personalul didactic de predare îşi desfăşoară activitatea - calculată în conformitate cu prevederile alin. (8) al art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se va stabili la nivel similar în plată pentru aceeaşi funcţie didactică de predare, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă. În situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul compensaţiei se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

d) alte elemente ale sistemului de salarizare: spor pentru conducătorii de doctorat, spor pentru condiţii de muncă aflat în plată, suma acordată din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30% şi alte sporuri prevăzute de lege, se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie didactică de predare, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă cu cel ce se acordă pentru anul universitar 2015-2016, până la 31 decembrie 2016.

(3) Anual, se pot stabili noi cuantumuri ale salariilor diferenţiate, plătite din venituri proprii, prin aplicarea procentului de până la 30% la salariul de bază, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din cap. I lit. B din anexa nr. 2 la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

(4) în situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, conform alin. (1), la care se adaugă drepturile salariale prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016 calculat potrivit reglementărilor în vigoare la acea dată, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la alin. (2) lit. d), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

Art. 22. - (1) Începând cu luna august 2016 salariile de bază pentru personalul didactic de conducere din învăţământul superior/universitar se stabilesc utilizând salariile din anexa nr. 2 pct. 1, care includ salariile de încadrare aferente funcţiei de execuţie, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim, cu respectarea prevederilor din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) La aceste salarii de bază se adaugă drepturile de la art. 21 alin. (2) lit. a)-c), în măsura în care persoana îndeplineşte condiţiile de acordare.

(3) în situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016 conform alin, (1) şi alin. (2) sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. d), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

Art. 23. - (1) Reîncadrarea personalului didactic de predare şi conducere din învăţământul superior/universitar începând cu luna august 2016 se face prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază stabilit conform celor de mai sus sau cu menţionarea salariului de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. 21 alin. (1) pentru funcţiile didactice de predare, respectiv cu elementele prevăzute la art. 22 alin. (1) pentru funcţiile didactice de conducere, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale din luna iulie 2016.

(2) Reîncadrarea personalului didactic de predare şi conducere din învăţământul superior/universitar începând cu data de 1 decembrie 2017 se face prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 4, respectiv pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau a salariului de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. 21 alin. (1) pentru funcţiile didactice de predare, respectiv cu elementele prevăzute la art. 22 alin. (1) pentru funcţiile didactice de conducere, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.

(3) Reîncadrarea personalului didactic de predare şi conducere se face exclusiv în ceea ce priveşte salariile de bază cuvenite, fără a se afecta vechimea în învăţământ stabilită anterior.

(4) La aceste sume se adaugă alte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. d) în cuantumul stabilit pentru anul universitar 2015-2016, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

Art. 24. - Trecerea personalului didactic de predare într-o tranşă superioară de vechime în învăţământ se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în învăţământ necesară.

Art. 25. - (1) Salarizarea personalului didactic de predare nou-angajat în funcţii didactice, tranşe de vechime în învăţământ, gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă se face la nivelul funcţiei similare în plată din instituţia de învăţământ superior, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

(2) în situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul salariului de bază şi al celorlalte elemente, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Dispoziţiile alin. (1) sau (2) se aplică în mod corespunzător şi personalului nou-încadrat pe funcţii didactice de conducere, din învăţământul superior.

Art. 26. - (1) Personalul didactic de predare şi personalul didactic asociat, inclusiv personalul didactic de predare pensionat, poate desfăşura activitate didactică pe perioadă determinată, cu normă întreagă sau cu fracţiune de normă, pe posturi didactice de predare vacante, temporar vacante sau rezervate, conform legii.

(2) Personalul didactic de predare şi personalul didactic asociat, inclusiv personalul didactic de predare pensionat, poate desfăşura activitate în sistem de plată cu ora pe posturile didactice de predare vacante, temporar vacante sau rezervate.

(3) Tarifele pentru orele didactice prestate în sistem de plată cu ora se stabilesc de consiliile de administraţie ale universităţilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia didactică de predare vacantă, temporar vacantă sau rezervată.

Art. 27. - Pentru personalul didactic de predare şi de conducere din învăţământul superior/universitar acordarea concediului de odihnă şi a indemnizaţiei de concediu de odihnă se face potrivit prevederilor art. 304 alin. (13) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 28. - (1) Personalul didactic auxiliar din învăţământul superior/universitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2 care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului/treptei profesionale şi sporul de vechime în muncă pe gradaţii. La funcţiile didactice auxiliare la care unele grade/trepte profesionale nu se regăsesc în anexă, reîncadrarea se va face pe aceeaşi funcţie didactică auxiliară la gradul/treapta profesională imediat superior/superioară celui/celei de debutant din anexa nr. 3 pct. 2, cu respectarea gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă.

(2) Personalul didactic auxiliar din învăţământul superior/universitar beneficiază începând cu luna august 2016 şi de alte drepturi salariale, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, după cum urmează:

a) gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;

b) sporul de stabilitate, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază sau asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu gradaţia de merit, pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de peste 10 ani în învăţământ;

c) sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale prevăzute la lit. a)-b);

d) suma compensatorie pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul în care personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară activitatea - calculată în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se va stabili la nivel similar în plată pentru aceeaşi funcţie didactică auxiliară, grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă. În situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul compensaţiei se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

e) alte elemente ale sistemului de salarizare - spor pentru condiţii de muncă de care a beneficiat salariatul, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30%, spor pentru control financiar preventiv şi alte sporuri prevăzute de lege - se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, nivel de studii, grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar cu cel ce se acordă pentru anul universitar 2015-2016, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, până la 31 decembrie 2016.

(3) Anual se pot stabili noi cuantumuri ale salariilor diferenţiate, plătite din venituri proprii, prin aplicarea procentului de până la 30% la salariul de bază, în conformitate CU prevederile art. 9 alin. (1) din cap. I lit. B din anexa nr. 2 la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

(4) Prin vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic de predare, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, precum şi în calitate de personal de cercetare-dezvoltare, cât şi în calitate de personal didactic auxiliar cu contract individual de muncă/act administrativ de numire, într-o unitate sau instituţie din sistemul naţional de învăţământ, în Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice/inspectorat şcolar, ori într-o unitate/instituţie care face parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare. Reprezintă vechime neîntreruptă şi perioada în care personalul didactic auxiliar a fost încadrat pe o funcţie echivalată din unităţile de învăţământ superior/universitar.

(5) Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea celor 10 ani neîntrerupţi în învăţământ. Constituie vechime neîntreruptă în învăţământ şi perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors în învăţământ.

(6) în situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2, la care se adaugă drepturile de la alin. (2) lit. a)-d), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, calculat potrivit reglementărilor în vigoare la acea dată, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la alin. (2) lit. e), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

(7) Pentru personalul didactic auxiliar de execuţie din unităţile şi instituţiile aflate în coordonarea sau subordonarea ministerului, altele decât instituţiile de învăţământ superior/ universitar, stabilirea drepturilor salariale se face utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2 la care se adaugă drepturile de la alin. (2) lit. b)-d) dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege.

(8) Personalul prevăzut la alin. (7) beneficiază în afara salariului de bază de alte elemente ale sistemului de salarizare - spor pentru condiţii de muncă de care a beneficiat salariatul în condiţiile legii, spor pentru control financiar preventiv care se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, nivel de studii, grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă cu cel ce se acordă în luna iulie 2016, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(9) în situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, pentru personalul de la alin. (7), utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2 la care se adaugă drepturile de la alin. (2) lit. b)-d) sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, calculat potrivit reglementărilor în vigoare la acea dată, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la alin. (8), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

Art. 29. - (1) Personalul didactic auxiliar de conducere din învăţământul superior/universitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1 care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului/ treptei profesionale, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim, conform gradului stabilit la art. 22 alin. (1).

(2) La aceste salarii de bază se adaugă drepturile de la art. 28 alin. (2) lit. a)-d) în măsura în care persoana îndeplineşte condiţiile de acordare.

(3) în situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1 la care se adaugă drepturile de la art. 28 alin. (2) lit. a)-d), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariate stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. e), în măsura îh care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

(4) Pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere din unităţile şi instituţiile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, altele decât instituţiile de învăţământ superior, stabilirea drepturilor salariale se face utilizând salariile de bază ale funcţiei didactice auxiliare de execuţie prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2 la care se calculează indemnizaţia de conducere în procentul avut. Drepturile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) se calculează la suma salariului de bază cu indemnizaţia de conducere, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare. La acest salariu se adaugă cuantumul compensaţiilor tranzitorii prevăzute la art. 28 alin. (2) fit. c), d), dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

(5) Personalul prevăzut la alin. (4) beneficiază în afara salariului de bază de alte elemente ale sistemului de salarizare - spor pentru condiţii de muncă de care a beneficiat salariatul în condiţiile legii, spor pentru control financiar preventiv care se menţin la acelaşi nivel cu cel ce se acordă în luna iulie 2016, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(6) în situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, pentru personalul de la alin. (4), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la alin. (5), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

Art. 30. - (1) începând cu luna august 2016, reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii didactice auxiliare de conducere, cu menţionarea salariului de bază, se face după cum urmează:

a) pentru personalul didactic auxiliar de execuţie şi de conducere din învăţământul superior/universitar prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază din anexa nr. 3 pct. 2, respectiv pct. i;

b) pentru personalul didactic auxiliar de execuţie şi de conducere prevăzut la art. 28 alin. (7), respectiv la art. 29 alin. (4), prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază compus din elementele prevăzute la art. 28 alin. (1), respectiv art. 29 alin. (1);

c) pentru personalul didactic auxiliar care îşi păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016 prin decizia conducătorului unităţii se face cu menţionarea salariului de bază, refăcut conform art. 28 alin. (1) pentru funcţiile de execuţie, respectiv refăcut conform art. 29 alin. (1) pentru funcţiile de conducere.

(2) Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul superior, începând cu data de 1 decembrie 2017, cu menţionarea salariului de bază, se face după cum urmează:

a) pentru personalul didactic auxiliar de execuţie şi de conducere din învăţământul superior prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază din anexa nr. 2 pct. 6, respectiv pct. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pentru personalul didactic auxiliar de execuţie şi de conducere prevăzut la art. 28 alin. (7), respectiv la aii. 29 alin. (4) prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază din anexa nr. 2 pct. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru funcţiile de conducere se calculează şi indemnizaţia de conducere;

c) personalul didactic auxiliar care îşi păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016 fiind mai mari decât cele aferente lunii decembrie 2017, prin decizia conducătorului unităţii se face cu menţionarea salariului de bază refăcut conform art. 28 alin. (1) pentru funcţiile de execuţie, respectiv conform art. 29 alin. (1) pentru funcţiile de conducere.

(3) Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii de conducere pentru funcţii didactice auxiliare din învăţământul superior/universitar şi din celelalte instituţii se face exclusiv în ceea ce priveşte salariile de bază cuvenite, fără a se afecta vechimea în învăţământ stabilită anterior.

Art. 31. - (1) Prevederile art. 13 alin. (1) şi (2) se aplică şi pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul superior/universitar.

(2) Pentru stabilirea drepturilor salariale ale personalului didactic auxiliar de execuţie promovat se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 28 aţin. (1) şi alin. (2), dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege.

Art. 32. - (1) Salarizarea personalului didactic auxiliar nou-angajat în funcţii, niveluri de studii, grade/trepte profesionale şi gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă se face la nivelul funcţiei similare în plată din instituţia respectivă, în măsura îh care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii.

(2) în situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul salariului de bază se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după care se compară cu drepturile salariale ale funcţiei didactice auxiliare formate din elementele prevăzute la art. 28 alin. (1) la care se adaugă drepturile salariale prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) şi lit. d), dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege. Dacă salariul de bază stabilit în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, este mai mare, se acordă acesta din urmă. După comparaţie, la drepturile salariate stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. e) în cazul funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul superior/universitar sau elementele salariale prevăzute la art. 28 alin. (8) pentru funcţiile didactice auxiliare din unităţile şi instituţiile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, altele decât instituţiile de învăţământ superior, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

(3) Dispoziţiile alin. (1) sau alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi personalului nou-încadrat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul superior/universitar sau din celelalte instituţii.

Art. 33. - Personalul didactic auxiliar pensionat care s-a reangajat prin concurs pe perioadă determinată, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de aceleaşi drepturi salariale ca şi personalul didactic auxiliar încadrat pe o funcţie similară din instituţie sau de drepturile salariale determinate conform art. 32 alin. (2), în cazul în care nu există funcţie similară în plată.

Art. 34. - (1) în conformitate cu pct. 4 din Nota de subsol a anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, personalul medical şi personalul auxiliar sanitar din instituţiile de învăţământ superior/universitar care nu se regăsesc în anexa nr. 3 pct. 2 beneficiază, începând cu luna august 2016, de salariile de bază prevăzute în anexele a.4, b.4 şi c.4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază, începând cu luna august 2016, şi de drepturile salariale prevăzute la art. 28 alin. (2), dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege.

Art. 35. - Prevederile art. 18 se aplică şi pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul superior/universitar.

Art. 36. - Anexa nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 a) şi nr. 4 b) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

 

1 august 2016

 

1. Salarii de bază pentru funcţiile didactice de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Grad I

Grad II

Salariul de bază 1 august 2016 - lei -

Salariul de bază 1 august 2016 - lei -

1

Inspector şcolar general*)

S

5564

5700

2

Inspector şcolar general adjunct*)

S

5208

5335

3

Director casa corpului didactic*)

S

5208

5335

4

Director unitate de învăţământ*) - nivel maxim**)

S

4522

4603

5

Director adjunct unitate de învăţământ*) - nivel maxim**)

S

4185

4296

6

Inspector şcolar*)

S

4669

4780


*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.

**) Categoriile de unităţi din învăţământul preuniversitar de stat şi nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct sunt prevăzute în anexa nr. 4 a).

 

2. Salarii de bază pentru funcţiile didactice de predare din învăţământul preuniversitar

 

Nr. crt.

Funcţia didactică şi gradul didactic*)

Nivelul studiilor

Vechimea în învăţământ

Salarii de bază - lei Gradaţia

0

1

2

3

4

5

1

Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I

S

peste 40 ani

 

 

 

 

 

3548

S

35-40 ani

 

 

 

 

 

3379

S

30-35 ani

 

 

 

 

 

3213

S

25-30 ani

 

 

 

 

 

3097

S

22-25 ani

 

 

 

 

 

2965

S

18-22 ani

 

 

 

 

2759

2850

S

14-18 ani

 

 

 

2553

2640

2728

S

10-14 ani

 

 

 

2448

2531

2615

S

6-10 ani

 

 

2108

2209

2284

2359

S

1-6 ani

1842

1958

2054

2152

2225

2298

2

Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II

S

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2924

S

35-40 ani

 

 

 

 

 

2808

S

30-35 ani

 

 

 

 

 

2687

S

25-30 ani

 

 

 

 

 

2597

S

22-25 ani

 

 

 

 

 

2471

S

18-22 ani

 

 

 

 

2300

2376

S

14-18 ani

 

 

 

2139

2212

2285

S

10-14 ani

 

 

 

2113

2185

2257

S

6-10 ani

 

 

1989

2084

2154

2226

S

1-6 ani

1749

1859

1950

2043

2112

2182

3

Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv

S

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2779

S

35-40 ani

 

 

 

 

 

2664

S

30-35 ani

 

 

 

 

 

2548

S

25-30 ani

 

 

 

 

 

2425

S

22-25 ani

 

 

 

 

 

2356

S

18-22 ani

 

 

 

 

2160

2231

S

14-18 ani

 

 

 

2015

2084

2152

S

10-14 ani

 

 

 

1991

2059

2127

S

6-10 ani

 

 

1882

1972

2038

2106

S

1-6 ani

1655

1759

1845

1933

1998

2065

4

Profesor studii superioare de lungă durată debutant

S

până la 1 an

1645

1749

1834

1922

1987

2053

5

Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic 1

SSD

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2969

SSD

35-40 ani

 

 

 

 

 

2817

SSD

30-35 ani

 

 

 

 

 

2687

SSD

25-30 ani

 

 

 

 

 

2578

SSD

22-25 ani

 

 

 

 

 

2432

SSD

18-22 ani

 

 

 

 

2263

2339

SSD

14-18 ani

 

 

 

2117

2189

2262

SSD

10-14 ani

 

 

 

2044

2114

2184

SSD

6-10 ani

 

 

1824

1911

1976

2041

6

Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II

SSD

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2742

SSD

35-40 ani

 

 

 

 

 

2632

SSD

30-35 ani

 

 

 

 

 

2512

SSD

25-30 ani

 

 

 

 

 

2393

SSD

22-25 ani

 

 

 

 

 

2283

SSD

18-22 ani

 

 

 

 

2101

2170

SSD

14-18 ani

 

 

 

1964

2031

2098

SSD

10-14 ani

 

 

 

1911

1976

2041

SSD

6-10 ani

 

 

1812

1898

1963

2027

SSD

1-6 ani

1593

1693

1776

1861

1924

1987

7

Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv

SSD

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2481

SSD

35-40 ani

 

 

 

 

 

2336

SSD

30-35 ani

 

 

 

 

 

2274

SSD

25-30 ani

 

 

 

 

 

2154

SSD

22-25 ani

 

 

 

 

 

2104

SSD

18-22 ani

 

 

 

 

1997

2063

SSD

14-18 ani

 

 

 

1902

1966

2031

SSD

10-14 ani

 

 

 

1878

1942

2006

SSD

6-10 ani

 

 

1782

1866

1929

1994

SSD

1-6 ani

1582

1681

1764

1848

1910

1974

8

Profesor studii superioare de scurtă durată debutant

SSD

până la 1 an

1565

1664

1745

1829

1891

1953

9

Institutor studii superioare lungă durată grad didactic I

S

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2930

S

35-40 ani

 

 

 

 

 

2782

S

30-35 ani

 

 

 

 

 

2646

S

25-30 ani

 

 

 

 

 

2541

S

22-25 ani

 

 

 

 

 

2393

S

18-22 ani

 

 

 

 

2228

2302

S

14-18 ani

 

 

 

2080

2151

2223

S

10-14 ani

 

 

 

1997

2065

2133

S

6-10 ani

 

 

1795

1881

1945

2009

10

Institutor studii superioare lungă durată grad didactic II

S

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2604

S

35-40 ani

 

 

 

 

 

2498

S

30-35 ani

 

 

 

 

 

2377

S

25-30 ani

 

 

 

 

 

2272

S

22-25 ani

 

 

 

 

 

2162

S

18-22 ani

 

 

 

 

2032

2100

S

14-18 ani

 

 

 

1892

1956

2021

S

10-14 ani

 

 

 

1873

1937

2001

S

6-10 ani

 

 

1768

1851

1914

1978

S

1- 6 ani

1569

1668

1750

1833

1895

1958

 

11

Institutor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv

S

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2432

S

35-40 ani

 

 

 

 

 

2310

S

30-35 ani

 

 

 

 

 

2192

S

25-30 ani

 

 

 

 

 

2109

S

22-25 ani

 

 

 

 

 

2071

S

18-22 ani

 

 

 

 

1932

1997

S

14-18 ani

 

 

 

1835

1897

1960

S

10-14 ani

 

 

 

1808

1869

1931

S

6-10 ani

 

 

1688

1769

1828

1888

S

1- 6 ani

1499

1594

1671

1752

1810

1870

12

Institutor studii superioare lungă durată debutant

S

până la 1 an

1476

1569

1646

1725

1783

1842

13

Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic I

SSD

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2857

SSD

35-40 ani

 

 

 

 

 

2707

SSD

30-35 ani

 

 

 

 

 

2601

SSD

25-30 ani

 

 

 

 

 

2466

SSD

22-25 ani

 

 

 

 

 

2331

SSD

18-22 ani

 

 

 

 

2156

2228

SSD

14-18 ani

 

 

 

1994

2062

2130

SSD

10-14 ani

 

 

 

1940

2006

2072

SSD

6-10 ani

 

 

1706

1788

1849

1910

14

Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic II

SSD

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2513

SSD

35-40 ani

 

 

 

 

 

2410

SSD

30-35 ani

 

 

 

 

 

2272

SSD

25-30 ani

 

 

 

 

 

2181

SSD

22-25 ani

 

 

 

 

 

2071

SSD

18-22 ani

 

 

 

 

1944

2009

SSD

14-18 ani

 

 

 

1808

1870

1932

SSD

10-14 ani

 

 

 

1788

1849

1910

SSD

6-10 ani

 

 

1684

1764

1824

1885

SSD

1-6 ani

1495

1590

1667

1747

1806

1866

15

Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv

SSD

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2356

SSD

35-40 ani

 

 

 

 

 

2283

SSD

30-35 ani

 

 

 

 

 

2141

SSD

25-30 ani

 

 

 

 

 

2048

SSD

22-25 ani

 

 

 

 

 

2025

SSD

18-22 ani

 

 

 

 

1888

1951

SSD

14-18 ani

 

 

 

1788

1849

1910

SSD

10-14 ani

 

 

 

1769

1830

1890

SSD

6-10 ani

 

 

1654

1733

1792

1850

SSD

1-6 ani

1469

1562

1638

1716

1774

1832

16

Institutor studii superioare scurtă durată debutant

SSD

până la 1 an

1439

1530

1605

1682

1739

1796

17

Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I

M

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2807

M

35-40 ani

 

 

 

 

 

2695

M

30-35 ani

 

 

 

 

 

2574

M

25-30 ani

 

 

 

 

 

2436

M

22-25 ani

 

 

 

 

 

2308

M

18-22 ani

 

 

 

 

2067

2135

M

14-18 ani

 

 

 

1937

2003

2070

M

10-14 ani

 

 

 

1856

1920

1983

M

6-10 ani

 

 

1712

1794

1854

1915

18

Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II

M

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2425

M

35-40 ani

 

 

 

 

 

2296

M

30-35 ani

 

 

 

 

 

2191

M

25-30 ani

 

 

 

 

 

2104

M

22-25 ani

 

 

 

 

 

2003

M

18-22 ani

 

 

 

 

1908

1972

M

14-18 ani

 

 

 

1821

1882

1945

M

10-14 ani

 

 

 

1805

1866

1928

M

6-10 ani

 

 

1704

1786

1846

1907

M

1-6 ani

1499

1593

1671

1751

1810

1870

19

Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv

M

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2277

M

35-40 ani

 

 

 

 

 

2174

M

30-35 ani

 

 

 

 

 

2056

M

25-30 ani

 

 

 

 

 

1980

M

22-25 ani

 

 

 

 

 

1953

M

18-22 ani

 

 

 

 

1851

1912

M

14-18 ani

 

 

 

1754

1813

1873

M

10-14 ani

 

 

 

1738

1797

1856

M

6-10 ani

 

 

1632

1710

1769

1826

M

1-6 ani

1449

1541

1616

1693

1751

1808

20

Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) debutant

M

până la 1 an

1428

1518

1592

1668

1725

1781

21

Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate)

M

peste 40 ani

 

 

 

 

 

1843

M

35-40 ani

 

 

 

 

 

1824

M

30-35 ani

 

 

 

 

 

1807

M

25-30 ani

 

 

 

 

 

1788

M

22-25 ani

 

 

 

 

 

1777

M

18-22 ani

 

 

 

 

1707

1763

M

14-18 ani

 

 

 

1640

1695

1750

M

10-14 ani

 

 

 

1622

1677

1732

M

6-10 ani

 

 

1533

1607

1661

1715

M

1-6 ani

1363

1449

1520

1593

1646

1699

M

până la 1 an

1358

1438

1508

1581

1633

1687


*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

ANEXA Nr. 2

 

1 august 2016

 

1. Salarii de bază pentru funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior/universitar

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salarii de bază

- lei -

Grad I

Grad II

Salariul de bază - lei -

Salariul de bază - lei -

1

Rector*)

S

7302

8405

2

Prorector*)

S

6636

7636

3

Decan*)

S

6149

7278

4

Prodecan*)

S

5778

7034

5

Director de departament*)

S

5778

7034

6

Director general administrativ al universităţii cu cel puţin 10.000 de studenţi*)

S

6149

7278

7

Director general administrativ al universităţii cu un nr. mai mic de 10.000 de studenţi*)

S

5762

6631

8

Director general adjunct administrativ al universităţii**)

S

5642

6315


*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie, conform prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Se utilizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au fuzionat,

 

2. Salarii de bază pentru funcţiile didactice de predare din învăţământul superior/universitar

 

Funcţia*)

Nivelul

studiilor

Vechimea în învăţământ

Salarii de bază - lei Gradaţia

0

1

2

3

4

5

Profesor universitar

S

peste 40 ani

 

 

 

 

 

6.901

S

35-40 ani

 

 

 

 

 

6.421

S

30-35 ani

 

 

 

 

 

5.970

S

25-30 ani

 

 

 

 

 

5.549

 

S

20-25 ani

 

 

 

 

 

5.230

S

15-20 ani

 

 

 

 

4.760

4.919

S

10-15 ani

 

 

 

4.284

4.431

4.579

S

6-10 ani

 

3.127

3.280

3.436

3.556

3.675

Conferenţiar universitar

S

peste 40 ani

 

 

 

 

 

4.348

S

35-40 ani

 

 

 

 

 

4.269

S

30-35 ani

 

 

 

 

 

4.024

S

25-30 ani

 

 

 

 

 

3.901

S

20-25 ani

 

 

 

 

 

3.698

S

15-20 ani

 

 

 

 

3.420

3.534

S

10-15 ani

 

 

 

3.051

3.155

3.259

S

6-10 ani

 

 

2.590

2.714

2.807

2.901

S

3-6 ani

 

2.437

2.556

2.678

2.769

2.862

Şef lucrări (lector universitar)

S

35-40 ani

 

 

 

 

 

3.292

S

30-35 ani

 

 

 

 

 

3.157

S

25-30 ani

 

 

 

 

 

2,963

S

20-25 ani

 

 

 

 

 

2.904

S

15-20 ani

 

 

 

 

2.760

2.852

S

10-15 ani

 

 

 

2.619

2.708

2.798

S

6-10 ani

 

 

2.483

2.602

2.691

2.780

S

3-6 ani

 

2.340

2.454

2.572

2.659

2.747

Asistent universitar

S

35-40 ani

 

 

 

 

 

2.715

S

30-35 ani

 

 

 

 

 

2.699

S

25-30 ani

 

 

 

 

 

2.683

S

20-25 ani

 

 

 

 

 

2.667

S

15-20 ani

 

 

 

 

2.565

2.650

S

10-15 ani

 

 

 

2.467

2.551

2.636

S

6-10 ani

 

 

2.254

2.362

2.441

2.522

S

3-6 ani

 

2.121

2.225

2.332

2.410

2.489

S

până la 3 ani

1.974

2.100

2.202

2.307

2.385

2.463


*) Funcţiile se ocupă potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3

 

1 august 2016

 

Funcţii didactice auxiliare din învăţământul superior/universitar şi preuniversitar

 

1. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere din învăţământ

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul

studiilor

Grad I

Grad II

Salariul de bază 1 august 2016 - lei -

Salariul de bază 1 august 2016 - lei -

 

învăţământ superior/universitar*)

 

 

 

1

Director, contabil-şef (administrator financiar) al universităţii cu cel puţin 10.000 de studenţi*)

S

5492

6147

2

Director, contabil-şef (administrator financiar)al universităţii cu un nr. mai mic de 10.000 de studenta**)

S

5292

5924

3

Secretar-şef al universităţii cu cel puţin 10.000 de studenţi*)

S

5492

6147

4

Secretar-şef al universităţii cu un nr. mai mic de 10.000 de studenţi*)

S

4864

5292

5

Secretar-şef facultate*)

S

3536

3855

6

Şef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)*

S

3697

4207

7

Şef birou (administrator financiar/patrimoniu)*

S

3227

3350

 

învăţământ preuniversitar**)

 

 

 

1

Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel maxim

S

3.777

3.903

2

Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim

S

3.206

3.295

3

Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel maxim

M

2.716

2.754

4

Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim

M

2.394

2.463


*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie.

**) Categoriile de unităţi din învăţământul preuniversitar de stat şi nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere sunt prevăzute în anexa nr. 4 a).

 

2. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ

 

Nr. crt.

Funcţia, gradul sau treapta profesională

Nivelul studiilor

Salarii de bază - lei Gradaţia

 

Funcţii de execuţie

 

0

1

2

3

4

5

1

Administrator financiar grad I*)

S

2225

2365

2481

2599

2687

2776

grad II*)

S

1824

1939

2034

2131

2203

2275

grad III*)

S

1705

1813

1902

1993

2060

2127

debutant*)

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

2

Informatician gradul IA

S

2258

2400

2517

2637

2726

2817

gradul I

S

2144

2278

2389

2503

2588

2675

gradul II

S

2045

2173

2279

2387

2469

2551

debutant

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

3

Secretar instituţie unitate de învăţământ I**)

S

2191

2328

2442

2559

2645

2733

II**)

S

2090

2221

2330

2441

2524

2607

III**)

S

1624

1726

1811

1897

1961

2026

debutant**)

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

4

Pedagog şcolar, laborant; IA

S

1942

2064

2165

2269

2345

2423

I

S

1751

1861

1952

2045

2114

2184

II

S

1591

1691

1774

1859

1922

1985

debutant

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

5

Instructor-animator, corepetitor; instructor de educaţie extraşcolară gradul I

S

1563

1662

1743

1826

1888

1950

gradul II

S

1437

1529

1603

1680

1736

1793

debutant

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

6

Administrator patrimoniu grad I***)

S

2225

2365

2480

2599

2687

2775

grad II***)

S

1780

1892

1985

2079

2150

2221

grad III***)

S

1641

1744

1829

1917

1981

2047

debutant***)

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

7

Administrator financiar grad I*)

SSD

1735

1844

1934

2026

2095

2164

grad II*)

SSD

1613

1714

1798

1884

1948

2012

grad III*)

SSD

1433

1523

1597

1674

1730

1788

debutant*)

SSD

1354

1408

1446

1487

1508

1530

8

Informatician gradul I

SSD

1814

1928

2022

2119

2191

2263

gradul II

SSD

1642

1745

1830

1917

1982

2048

gradul III

SSD

1462

1554

1630

1708

1766

1824

debutant

SSD

1354

1408

1446

1487

1508

1530

9

Secretar instituţie unitate de învăţământ I**)

SSD

1869

1986

2083

2182

2257

2331

II**)

SSD

1670

1775

1861

1950

2017

2084

III**)

SSD

1490

1583

1661

1740

1799

1859

debutant**)

SSD

1354

1408

1446

1487

1508

1530

10

Pedagog şcolar, laborant I

SSD

1694

1800

1888

1978

2045

2113

II

SSD

1577

1676

1758

1842

1905

1968

III

SSD

1405

1493

1566

1641

1696

1752

debutant

SSD

1354

1408

1446

1487

1508

1530

11

Instructor-animator, corepetitor, instructor de educaţie extraşcolară gradul I

SSD

1439

1529

1604

1681

1737

1795

gradul II

SSD

1364

1450

1521

1594

1647

1701

debutant

SSD

1354

1408

1446

1487

1508

1530

12

Administrator patrimoniu grad I***)

SSD

1411

1500

1573

1648

1704

1760

grad II***)

SSD

1364

1450

1521

1594

1647

1701

grad III***)

SSD

1359

1445

1516

1588

1641

1695

debutant***)

SSD

1354

1408

1446

1487

1508

1530

13

Administrator financiar treapta I*)

M

1486

1580

1657

1736

1794

1854

treapta II*)

M

1402

1490

1563

1638

1693

1750

treapta III*)

M

1334

1418

1487

1558

1611

1664

debutant*)

M

1329

1381

1418

1457

1478

1499

14

Informatician IA

PL/M

1602

1702

1785

1870

1934

1998

I

PL/M

1481

1574

1651

1730

1788

1847

II

PL/M

1346

1431

1500

1572

1625

1679

III

PL/M

1334

1418

1487

1558

1611

1664

debutant

PL/M

1329

1381

1418

1457

1478

1499

15

Secretar instituţie unitate de învăţământ IA**)

M

1602

1702

1785

1870

1934

1998

I**)

M

1481

1574

1651

1730

1788

1847

II**)

M

1346

1431

1500

1572

1625

1679

III**)

M

1334

1418

1487

1558

1611

1664

debutant**)

M

1329

1381

1418

1457

1478

1499

16

Pedagog şcolar IA

M

1341

1426

1496

1567

1620

1673

I

M

1339

1423

1493

1564

1617

1670

II

M

1334

1418

1487

1558

1611

1664

debutant

M

1329

1381

1418

1457

1478

1499

17

Instructor-animator, instructor educaţie extraşcolară IA

M

1341

1426

1496

1567

1620

1673

I

M

1339

1423

1493

1564

1617

1670

II

M

1334

1418

1487

1558

1611

1664

debutant

M

1329

1381

1418

1457

1478

1499

18

Corepetitor I

M

1339

1423

1493

1564

1617

1670

II

M

1334

1418

1487

1558

1611

1664

debutant

M

1329

1381

1418

1457

1478

1499

19

Şef atelier-şcoală, tehnician, administrator patrimoniu treapta I***)

M

1486

1580

1657

1736

1794

1854

treapta II***)

M

1402

1490

1563

1638

1693

1750

treapta III***)

M

1334

1418

1487

1558

1611

1664

debutant***)

M

1329

1381

1418

1457

1478

1499

20

Laborant I

PL/M

1355

1440

1510

1583

1636

1690

II

PL/M

1334

1418

1487

1558

1611

1664

debutant

PL/M

1329

1381

1418

1457

1478

1499

21

Instructor, model I

M

1339

1423

1493

1564

1617

1670

II

M

1334

1418

1487

1558

1611

1664

debutant

M

1329

1381

1418

1457

1478

1499

22

Mediator şcolar I

M/G

1331

1415

1484

1555

1608

1661

II

M/G

1326

1410

1479

1549

1602

1654

debutant

M/G

1321

1373

1410

1448

1469

1490

23

îngrijitor grupă învăţământ preşcolar

M/G

1321

1373

1410

1448

1469

1490

debutant

M/G

1316

1367

1404

1443

1463

1483

24

Supraveghetor noapte I

G

1321

1373

1410

1448

1469

1490

II

G

1316

1367

1404

1443

1463

1483

25

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA - din instituţii de învăţământ superior şi biblioteci centrale universitare

S

2107

2239

2348

2460

2544

2628

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I

S

2087

2218

2326

2437

2519

2603

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II

S

2008

2134

2237

2344

2424

2505

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

26

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I

SSD