MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 649/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 640         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 24 august 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.442. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

2.460. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii şi a Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8,14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării

 

4.939. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea domeniului de doctorat „Inginerie şi management” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Oradea

 

4.940. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea domeniului de doctorat „Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

 

4.941. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea domeniului de doctorat „Studii culturale” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Bucureşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va elabora o listă a practicienilor în insolvenţă agreaţi de organul fiscal, conform criteriilor stabilite prin prezentul ordin.

Art. 2. - În înţelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) Comisia de agreare şi selecţie - comisia constituită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru întocmirea Listei practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi pentru selecţia practicienilor în insolvenţă înscrişi în Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în vederea susţinerii şi desemnării acestora în procedurile de insolvenţă deschise pentru contribuabilii cu obligaţii fiscale mai mari de 20.000.000 lei;

b) comisiile de selecţie - comisiile constituite prin decizie a conducătorului Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sau al direcţiei generale regionale a finanţelor publice la nivelul unităţilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru selecţia practicienilor agreaţi, în vederea susţinerii desemnării acestora în procedurile de insolvenţă deschise pentru contribuabilii pe care Ti administrează, când au calitate de creditori pentru obligaţii fiscale mai mici de 20.000,000 lei inclusiv;

c) agrearea practicienilor în insolvenţă constă în derularea procedurilor prin care Comisia de agreare şi selecţie verifică, la nivel naţional, îndeplinirea de către practicienii în insolvenţă doritori a cerinţelor minimale prevăzute la art. 7 din prezentul ordin. În urma derulării procedurilor de agreare, Comisia de agreare şi selecţie întocmeşte şi publică, la nivel naţional, Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi pentru participarea la procedurile de selecţie ce au ca obiect desemnarea acestora în procedurile de insolvenţă deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

d) selectarea practicienilor în insolvenţă constă în derularea procedurilor prin care unul sau mai mulţi practicieni în insolvenţă înscrişi în lista celor acreditaţi la nivel naţional sunt selectaţi în dosarele de insolvenţă în care organul fiscal are calitatea de creditor.

Art. 3. - Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se publică pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, fiind actualizată ori de câte ori Comisia de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă efectuează proceduri de selecţie în vederea agreării sau constată că a intervenit o situaţie care impune eliminarea practicienilor în insolvenţă din listă sau ori de câte ori este necesar.

Art. 4. - (1) Procedurile de selecţie a practicienilor în insolvenţă înscrişi în Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în scopul susţinerii desemnării acestora în procedurile de insolvenţă deschise pentru contribuabilii cu creanţe mai mari de 20.000.000 lei, se realizează de către Comisia de agreare şi selecţie constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau, în cazul creanţelor mai mici de 20.000.000 lei inclusiv, de comisiile de selecţie a practicienilor în insolvenţă constituite la nivelul unităţilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumite în continuare comisii de selecţie/comisii competente/comisie competentă.

(2) La nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se constituie Comisia de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă, în vederea organizării procedurilor de agreare a practicienilor în insolvenţă, precum şi în vederea selecţiei practicienilor în insolvenţă înscrişi în Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi, pentru susţinerea desemnării acestora în procedurile de insolvenţă deschise pentru contribuabilii mici/mijlocii/mari cu obligaţii fiscale mai mari de 20.000.000 lei. Comisia se constituie prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, având următoarea componenţă:

- preşedinte - directorul general al Direcţiei generale juridice;

- membru titular - directorul general al Direcţiei generale de reglementare a colectării creanţelor bugetare;

- membru titular - directorul general al Direcţiei generale de informaţii fiscale,

iar secretariatul este asigurat de un reprezentant al Direcţiei generale juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Membrii supleanţi vor fi înlocuitorii de drept sau funcţionarii publici din cadrul direcţiilor de care aparţin, desemnaţi în mod expres de membrul titular care absentează.

(3) La nivelul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi unităţilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se constituie comisii de selecţie în vederea selectării practicienilor în insolvenţă agreaţi, pentru susţinerea desemnării acestora în procedurile de insolvenţă deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează, astfel:

a) prin decizie a conducătorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice, la nivelul acesteia, se constituie comisia de selecţie a practicienilor în insolvenţă, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru obligaţii fiscale mai mari sau egale cu

10.000. 000 lei şi până la 20.000.000 lei inclusiv. Comisia va fi constituită din:

- directorul executiv - colectare - preşedinte;

- directorul executiv - inspecţie fiscală - membru titular;

- şeful serviciului/biroului juridic - membru titular,

iar secretariatul va fi asigurat de un reprezentant al biroului/compartimentului procedura insolvenţei şi lichidări sau de un reprezentant al serviciului/biroului juridic.

Membrii supleanţi sunt înlocuitorii de drept ori alte persoane desemnate în acest sens de către titular;

b) prin decizie a conducătorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice, la nivelul administraţiilor pentru contribuabili mijlocii se constituie comisia de selecţie a practicienilor în insolvenţă, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru obligaţii fiscale mai mici de 10.000.000 lei. Comisia va fi constituită din:

- şeful de administraţie adjunct - colectare - preşedinte;

- şeful de administraţie adjunct - inspecţie fiscală - membrii titular;

- şeful serviciului/biroului juridic al direcţiei generale regionale a finanţelor publice (DGRFP)/administraţiei judeţene a finanţelor publice a contribuabililor mijlocii - membru titular, iar secretariatul va fi asigurat de un reprezentant al biroului/compartimentului procedura insolvenţei şi lichidări sau de un reprezentant al serviciului/biroului juridic.

Membrii supleanţi sunt înlocuitorii de drept ori alte persoane desemnate În acest sens de către titular;

c) prin decizie a conducătorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice, la nivelul fiecărei administraţii judeţene a finanţelor publice din cadrul regiunii se constituie comisia de selecţie a practicienilor în insolvenţă, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru obligaţii fiscale mai mici de

10.000. 000 lei Comisia va fi constituită din:

- şeful de administraţie adjunct - colectare - preşedinte;

- şeful de administraţie adjunct - inspecţie fiscală - membrii titular;

- şeful serviciului/biroului juridic al administraţiei judeţene a finanţelor publice (AJFP) - membru titular,

iar secretariatul este asigurat de reprezentantul compartimentului procedura insolvenţei şi lichidări sau de un reprezentant al serviciului/biroului juridic.

Membrii supleanţi sunt înlocuitorii de drept ori alte persoane desemnate în acest sens de către titular;

d) prin excepţie de la lit. a)-c), la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti se constituie o singură comisie de selecţie a practicienilor în insolvenţă, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru obligaţii fiscale până la

20.000. 000 lei inclusiv. Comisia va fi constituită din:

- directorul executiv-juridic - preşedinte;

- directorul executiv - colectare - membru titular;

- directorul executiv - inspecţie fiscală - membru titular, iar secretariatul va fi asigurat de un reprezentant al compartimentului procedura insolvenţei şi lichidări sau de un reprezentant al structurii juridice.

Membrii supleanţi sunt înlocuitorii de drept ori alte persoane desemnate în acest sens de către titular;

e) prin decizie a conducătorului Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, la nivelul acesteia se constituie comisia de selecţie a practicienilor în insolvenţă, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru obligaţii fiscale mai mici de 20.000.000 lei inclusiv. Comisia va fi constituită din:

- directorul general adjunct - colectare - preşedinte;

- directorul general adjunct - inspecţie fiscală - membru titular;

- şeful serviciului juridic - membru titular,

iar secretariatul va fi asigurat de un reprezentant al biroului/compartimentului procedura insolvenţei şi lichidări sau de un reprezentant al serviciului juridic.

Membrii supleanţi sunt înlocuitorii de drept ori alte persoane desemnate în acest sens de către titular.

(4) Comisiile astfel desemnate îşi vor desfăşura activitatea conform procedurii instituite prin prezentul ordin şi vor acorda punctajele în mod distinct, în funcţie de natura contribuabililor-debitori, conform criteriilor evidenţiate în anexele nr. 6-8.

 

CAPITOLUL II

Procedura de verificare a cerinţelor în vederea agreării de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvenţă

 

Art. 5. - (1) în vederea agreării de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, practicienii în insolvenţă se selectează de către Comisia de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă, desemnată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se aprobă şi se actualizează prin decizie a Comisiei de agreare şi selecţie.

(3) Comisia de agreare şi selecţie constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ia măsuri în vederea actualizării Listei practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, publicării pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi transmiterii acesteia către organele fiscale.

Art. 6. - (1) Procedurile de verificare a practicienilor în insolvenţă în vederea agreării şi completării Listei practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se organizează semestrial.

(2) Procedura de verificare a practicienilor în insolvenţă în vederea agreării de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală începe prin publicarea unui anunţ pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform modelului din anexa nr. 1. Anunţul va fi comunicat în aceeaşi zi şi către Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) prin orice mijloace procedurale de comunicare.

(3) Termenul de depunere a ofertelor expiră la data menţionată în anunţul publicat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, termen ce nu poate fi mai mic de 15 zile de la data publicării anunţului pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a comunicării către UNPIR.

(4) Termenul de deschidere a ofertelor depuse în vederea agreării va fi cel stabilit de către comisie în anunţul publicat.

Art. 7. - (1) Pentru participarea la procedurile de verificare a cerinţelor întocmirii sau completării Listei practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în termenul indicat în anunţul prevăzut la art. 6, ofertanţii trebuie să depună următoarele documente:

a) o scrisoare de intenţie prin care îşi manifestă interesul de a participa la selecţia în vederea înscrierii în Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - va fi completat formularul cuprins în anexa nr. 2;

b) un act justificativ eliberat de UNPIR din care să rezulte că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă este înscrisă în evidenţele UNPIR, precum şi faptul că asociatul coordonator sau asociaţii coordonatori ai acesteia nu au fost supuşi niciunei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanşării procedurii de selecţie;

c) certificatul de atestare fiscală pentru ofertant, eliberat de organul fiscal central competent, din care să rezulte faptul că nu sunt înregistrate obligaţii fiscale restante;

d) o copie certificată de pe poliţa de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, în vigoare la data depunerii ofertei;

e) o declaraţie pe propria răspundere privind dotarea practicianului cu:

- computer;

- abonament la Buletinul insolvenţei (acces pe pagina de internet sau în format hârtie) - se anexează o copie de pe actul justificativ;

- acces la internet;

- adresă de e-mail;

- imprimantă;

- telefon mobil;

- telefon fix;

- fax,

completată conform anexei nr. 3.

(2) Documentaţia va fi depusă în original sau conform cu originalul, opisată, îndosariată în dosar cu şină, în plic sigilat, toate paginile fiind numerotate şi semnate. Participantul va menţiona obligatoriu pe plic numele/denumirea, precum şi adresa/sediul social, cu menţiunea „a nu se deschide - pentru Comisia de selecţie a practicienilor în insolvenţă - agreare”.

Art. 8. - (1) Oferta va fi descalificată în situaţia în care în documentaţie nu este prezentat unul dintre documentele prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2) Oferta va fi respinsă ca fiind tardiv depusă în situaţia în care nu este respectat termenul indicat în anunţul prevăzut la art. 6.

Art. 9. - În situaţia în care se impun clarificări cu privire la documentaţia depusă, Comisia de agreare şi selecţie poate solicita orice informaţii suplimentare pe care le consideră relevante. În măsura în care nu sunt comunicate în timpul stabilit, Comisia de agreare şi selecţie va decide descalificarea ofertei.

Art. 10. - (1) Comisia de agreare şi selecţie se va întruni şi va deschide ofertele la data prevăzută în anunţ. Ofertele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 8 sau 9 sunt descalificate sau respinse ca tardive de către comisie.

(2) În situaţia în care comisia constată înregistrarea de obligaţii fiscale restante pe certificatul de atestare fiscală, va dispune respingerea ofertantului în cauză.

(3) Comisia de agreare şi selecţie va analiza fiecare documentaţie în parte şi va întocmi Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

(4) Rezultatul procedurilor de verificare în vederea agreării va fi afişat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi va fi consemnat într-un proces-verbal, ca urmare a finalizării dezbaterilor Comisiei de agreare şi selecţie. Ofertanţii descalificaţi în condiţiile prevăzute la art. 8 şi 9 sau respinşi în condiţiile art. 10 alin. (2) au posibilitatea de a contesta procesul-verbal al comisiei în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

(5) Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va fi publicată pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi va fi comunicată direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, prin intermediul Direcţiei generale juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 11. - (1) La data suspendării calităţii de practician potrivit art. 74 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va fi considerat suspendat de drept din Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pe perioada aplicării sancţiunii.

(2) La data excluderii definitive din UNPIR, însoţite de pierderea calităţii de practician în insolvenţă, potrivit art. 74 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, practicianul sancţionat va fi eliminat din Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

(3) Anularea sancţiunii în condiţiile legii duce la restabilirea situaţiei anterioare.

Art. 12. - (1) Comisia de agreare şi selecţie va actualiza Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în sensul eliminării practicienilor în insolvenţă agreaţi care nu mai îndeplinesc condiţiile de la data agreării, sunt sancţionaţi administrativ conform art. 11 alin. (2) sau au o colaborare defectuoasă cu organele fiscale.

(2) Prin colaborare defectuoasă cu organele fiscale se înţelege acele măsuri vădit nelegale luate de practicianul în insolvenţă, infirmate definitiv de instanţa competentă şi care au dus la defavorizarea/prejudicierea organului fiscal în cadrul derulării unei proceduri de insolvenţă. Astfel de măsuri vor fi aduse la cunoştinţa Comisiei de agreare şi selecţie într-un termen de maximum 30 de zile de la data rămânerii definitive a soluţiei instanţei competente, printr-un referat întocmit la nivelul structurii juridice care instrumentează cauza, indicându-se în mod expres motivele care susţin o astfel de măsură.

(3) Comisia de agreare şi selecţie constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va analiza sesizările organelor fiscale prejudiciate, precum şi orice alte sesizări care conţin motive de natură a conduce la eliminarea acestora din Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi se va pronunţa prin decizie motivată asupra măsurii de eliminare. Măsura eliminării va fi adusă la cunoştinţa celui în cauză şi poate fi contestată în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art. 13. - Practicienii în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală care, după data agreării, îşi schimbă denumirea şi/sau forma de organizare vor fi consideraţi agreaţi până la următoarea procedura de agreare, În măsura în care aceştia aduc la cunoştinţa Comisiei de agreare şi selecţie acest fapt într-un termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

 

CAPITOLUL III

Procedura de selecţie a practicienilor în insolvenţă înscrişi în Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru susţinerea desemnării acestora în procedurile de insolvenţă deschise pentru contribuabilii pe care îl administrează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale

 

Art. 14. - (1) Procedura de selecţie a practicienilor în insolvenţă prevăzută de prezentul capitol urmează a fi aplicată de Comisia de agreare şi selecţie constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi de comisiile de selecţie a practicienilor în insolvenţă constituite la nivelul unităţilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Pentru contribuabilii administraţi de către unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, indiferent de categoria acestora, care înregistrează obligaţii fiscale în cuantum mai mare 20.000.000 lei, selecţia practicienilor care urmează a fi propuşi judecătorului-sindic de către organul fiscal se efectuează de către Comisia de agreare şi selecţie constituită în condiţiile prevăzute de art. 4 alin. (2).

(3) Pentru contribuabilii administraţi de către unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care înregistrează obligaţii fiscale în cuantum de până la 20.000.000 lei inclusiv, selecţia practicienilor care urmează a fi propuşi judecătorului-sindic de către organul fiscal se efectuează de către comisiile de selecţie constituite în condiţiile prevăzute de art. 4 alin. (3).

(4) Punctajele vor fi acordate de comisiile de selecţie conform anexelor nr. 6-8 la prezentul ordin, în funcţie de natura (categoria) contribuabilului-debitor pentru care se dispune selecţia.

(5) Termenul de depunere a ofertelor expiră la data menţionată în anunţul care se publică pe site-ul organului fiscal, termen ce nu poate fi mai mic 10 zile de la data publicării anunţului pe site-ul antemenţionat. Anunţul va fi comunicat în aceeaşi zi şi UNPIR prin orice mijloace procedurale.

Art. 15. - (1) Ori de câte ori se pune problema propunerii sau a susţinerii/desemnării unui administrator sau a unui lichidator judiciar de către organele fiscale, Comisia de agreare şi selecţie sau, după caz, comisia de selecţie va efectua selecţia pentru desemnarea practicianului în insolvenţă, la solicitarea scrisă a organului fiscal care are calitatea de creditor fiscal.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul debitorilor dizolvaţi anterior în condiţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care deschiderea procedurii insolvenţei a fost deschisă la cererea lichidatorilor desemnaţi, organul fiscal nu va mai solicita efectuarea procedurii de selecţie prevăzute de prezentul ordin. În aceste dosare urmează să fie confirmat în calitate de lichidator judiciar practicianul desemnat anterior de registrul comerţului, cu condiţia ca acesta să se regăsească în lista celor agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În privinţa onorariului, organul fiscal urmează a fi de acord cu onorariul stabilit de judecătorul-sindic prin hotărârea de deschidere a procedurii, fără a depăşi suma de 3.000 de lei pentru întreaga procedură în cazul onorariului fix şi procentul de maximum 3% din sumele distribuite creditorilor în cazul celui de succes. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA, onorariul va fi de 3.000 lei, exclusiv TVA.

(3) În situaţia în care lichidatorul desemnat de registrul comerţului nu este înscris în lista practicienilor agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru societăţile menţionate la alin. (2), se va desemna de către organul fiscal un lichidator judiciar în mod aleatoriu, din lista agreaţilor. La Stabilirea remuneraţiei se vor avea în vedere criteriile prevăzute la alin. (2).

(4) Pentru realizarea selecţiei, comisia competentă va publica pe pagina de internet a organului fiscal central/teritorial o invitaţie de participare conform anexei nr. 4. Invitaţia va fi comunicată în cursul aceleiaşi zile şi către UNPIR.

Art. 16. - (1) Pentru participarea la procedura de selecţie organizată în conformitate cu prevederile art. 14, practicienii în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală trebuie să depună o ofertă financiară care va conţine onorariul lunar, în sumă fixă, şi onorariul de succes, sub formă procentuală exprimată prin raportare la sumele distribuite creditorilor, solicitate de practician, potrivit anexelor nr. 6-8, şi va fi însoţită de următoarele documente:

a) o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se află în situaţia de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit;

b) o declaraţie pe propria răspundere privind numărul de personal calificat şi de specialitate care va fi alocat pentru realizarea activităţilor legate de procedura insolvenţei la respectiva societate; declaraţia va fi însoţită de câte o prezentare a fiecărei persoane şi de dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte;

c) un act justificativ eliberat de UNPIR din care să rezulte că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă este înscrisă în evidenţele UNPIR, precum şi faptul că asociatul coordonator sau asociaţii coordonatori ai acesteia nu au fost supuşi niciunei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanşării procedurii de selecţie;

d) o copie certificată de pe poliţa de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, valabilă la data depunerii ofertei;

e) certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal central competent, din care să nu rezulte obligaţii fiscale restante;

f) toate informaţiile, documentele şi dovezile prevăzute la anexele nr. 6-8, în funcţie de natura (categoria) contribuabilului-debitor.

(2) Documentaţia va fi depusă în original la sediul unităţii fiscale unde se desfăşoară selecţia, în plic închis, toate paginile fiind numerotate şi semnate.

(3) Ofertele depuse vor fi descalificate dacă nu conţin ori nu îndeplinesc următoarele condiţii:

a) ofertanţii nu sunt înscrişi în lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

b) ofertele nu sunt depuse în plic închis şi sigilat;

c) ofertele nu conţin o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se află în situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit;

d) ofertele nu conţin copie certificată de pe poliţa de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, valabilă la data depunerii ofertei;

e) ofertele conţin documente nesemnate;

f) certificatul de atestare fiscală are înscrise sume datorate bugetului de stat;

g) ofertele nu conţin toate informaţiile, documentele şi dovezile prevăzute în anexele de punctare.

Art. 17. - (1) La stabilirea nivelului onorariului de către ofertant vor fi avute în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi va fi exprimat prin raportare la toate atribuţiile prevăzute de legea insolvenţei în sarcina administratorului/lichidatorului judiciar, neputând fi modificat ulterior în cadrul procedurii.

(2) Onorariul propus prin oferta depusă va respecta condiţiile preţului prevăzute de art. 1,660 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Orice ofertă care nu respectă aceste condiţii va fi descalificată. Sunt considerate astfel de oferte cele cu onorariul lunar şi/sau onorariul de succes cu valoare 0 (zero), precum şi cele vădit disproporţionate raportat la societăţile debitoare faţă de care se doreşte selectarea în vederea susţinerii în calitatea de administrator/lichidator judiciar.

(3) Onorariul procentual (de succes) se va aplica exclusiv la sumele distribuite creditorilor în cadrul procedurii, indiferent de orice alte menţiuni contrare exprimate de ofertant la momentul depunerii ofertei.

Art. 18. - (1) Comisia competentă se va întruni şi va puncta ofertele conform anexelor nr. 6-8 prevăzute la prezentul ordin, în funcţie de categoria din care face parte contribuabilul-debitor, declarând câştigătoare oferta care obţine cel mai mare punctaj.

(2) în cazul în care există 2 ofertanţi cu acelaşi punctaj, departajarea se va face în funcţie de oferta financiară mai avantajoasă, iar în cazul în care şi acest criteriu este identic, va fi desemnat ofertantul care are un număr de personal alocat procedurii mai mare. Dacă şi în această situaţie punctajele sunt identice, va fi considerată câştigătoare oferta practicianului în insolvenţă care are o vechime mai mare în activitate.

(3) în situaţia în care nu se depune nicio ofertă, organul fiscal va desemna aleatoriu un practician cu care a avut o colaborare bună, din Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În această situaţie, onorariul va fi stabilit în condiţiile art. 57 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea principiilor de la art. 17.

(4) în cazul în care, în cursul procedurii insolvenţei, practicianul declarat câştigător renunţă la mandatul acordat ori este înlocuit pentru motive temeinice de judecătorul-sindic, organul fiscal poate susţine practicianul care a avut cea de-a două ofertă cea mai avantajoasă în cadrul selecţiei respective, în această situaţie, prevederile referitoare la ofertanţii cu acelaşi punctaj se aplică în mod corespunzător.

Art. 19. - (1) Rezultatele selecţiilor vor fi comunicate practicienilor în insolvenţă care au depus ofertele, prin afişarea pe site, şi organului fiscal care a solicitat efectuarea selecţiei, prin intermediul secretariatului comisiei de selecţie, conform competenţelor stabilite prin prezentul ordin.

(2) La finalizarea selecţiei, dacă organul fiscal cunoaşte procentul creanţei fiscale din totalul creanţelor înscrise la masa credală pentru debitorul faţă de care a fost efectuată selecţia, va înştiinţa practicianul în insolvenţă, concomitent cu rezultatul selecţiei, prin intermediul direcţiei/serviciului/biroului juridic, despre acest fapt, precum şi dacă sunt îndeplinite condiţiile stipulate de prevederile art. 57 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a se decide numirea în cadrul dosarului de instanţă.

(3) în cazul în care comisia competentă nu poate finaliza procedura de selecţie din motive temeinic justificate până la data adunării creditorilor care are pe ordinea de zi confirmarea practicianului în insolvenţă, organul fiscal îl poate susţine pe cel desemnat de instanţa de judecată, cu condiţia ca acesta să fie înscris pe lista practicienilor agreaţi, cu onorariul stabilit de judecătorul-sindic prin hotărârea de deschidere, fără a depăşi suma de 3.000 de lei pentru întreaga procedură în cazul onorariului fix şi procentul de maximum 5% din sumele distribuite creditorilor în cazul celui de succes.

Art. 20. - (1) Organele fiscale care au calitatea de creditori fiscali în dosarele care au ca obiect procedura insolvenţei vor propune judecătorului-sindic şi vor vota desemnarea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, după caz, în condiţiile prezentului ordin, numai dintre cei înscrişi pe Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

(2) în cazul în care procedura de selecţie pentru desemnarea practicienilor în procedurile de insolvenţă deschise este contestată pe calea unei acţiuni în instanţă, organele fiscale care au calitatea de creditori pot fi de acord cu propunerile de desemnare provizorie, până la soluţionarea definitivă a acţiunii, a practicianului în insolvenţă propus de alţi creditori, instituţii publice sau operatori economici cu capital majoritar de stat, cu condiţia ca practicianul propus să fie agreat.

Art. 21. - Selecţia practicienilor în vederea susţinerii în dosarele în care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală/unităţile teritoriale ale acesteia se realizează atât pentru calitatea de administrator, cât şi pentru cea de lichidator judiciar, nefiind necesară câte o selecţie pentru fiecare fază procedurală.

Art. 22. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

CAPITOLUL IV

Măsuri tranzitorii

 

Art. 23. - Până la întocmirea Listei practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile prezentului ordin, comisiile de selecţie vor analiza şi vor ţine cont de toate ofertele depuse în vederea efectuării procedurii de selecţie de către practicienii în insolvenţă.

Art. 24. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. i.451/2015 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 3 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 18 august 2016.

Nr. 2.442.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANUNŢ

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează procedura de verificare a cerinţelor în vederea agreării de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvenţă.

Practicienii în insolvenţă interesaţi de participarea la această procedură pot depune, până cel târziu la data de ..................................... (zi, lună, an), ora..................., dosarele de participare la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, Registratura generală, pentru Direcţia generală juridică din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în plic sigilat, pe care vor fi înscrise următoarele: „Documentaţie în vederea agreării de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală”, numele/denumirea, adresa/sediul social, precum şi menţiunea „A nu se desigila decât de către Comisia de selecţie a practicienilor în insolvenţă”.

Documentaţia de participare la procedura de selecţie se găseşte pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi la Direcţia generală juridică din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de ..................................... (zi, lună, an), ora...................,  la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

OFERTANTUL

...........................................................................................

nr. ....................................../..............................................

(denumirea/numele, sediul social, număr de telefon)

 

SCRISOARE DE INTENŢIE

 

Către

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

I. Având în vedere prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ........................................................................................... (denumirea ofertantului),

depunem documentaţia în vederea agreării de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

 

II. Anexăm la prezenta scrisoare următoarele documente:

1. actul justificativ eliberat de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, din care rezultă calitatea de practician în insolvenţă a ofertantului, faptul că nu este suspendat sau incompatibil şi că ofertantul nu a fost supus niciunei sancţiuni profesionale sau disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanşării procedurii de agreare, de la pagina ..... la pagina .....;

2. certificatul de atestare fiscală pentru ofertant, eliberat de organul fiscal central competent, de la pagina ..... la pagina ......;

3. o copie certificată de pe poliţa de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, în vigoare,

de la pagina la pagina ;

4. o declaraţie pe propria răspundere privind dotarea practicianului cu:

- computer:

- abonament la Buletinul insolvenţei (acces pe pagina de internet sau în formă scrisă);

- acces la internet;

- adresă de e-mail;

- imprimantă;

- telefon mobil;

- fax (de la pagina ... la pagina ...).

Prezenta documentaţie de prezentare a ofertei are ...... pagini.

 

Data ....../....../......

.................................................... (semnătura), în calitate de ...................................................

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ............................................................

 

 

ANEXA Nr. 3

 

OFERTANTUL

...........................................................................................

nr. ....................................../..............................................

(denumirea/numele, sediul social, număr de telefon)

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Având în vedere prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal, declarăm pe propria răspundere că beneficiem de următoarea dotare:

.................................................................................................................................................................................................

 

Data ....../....../......

.................................................... (semnătura), în calitate de ...................................................

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ............................................................  (denumirea/numele ofertantului)

 

ANEXA Nr. 4

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală/............................................................ (se va trece organul fiscal competent care organizează procedura de selecţie) invită practicienii în insolvenţă înscrişi pe Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală să depună, până cel târziu la data de ....................................., ora..................., oferta în vederea desemnării unui practician în insolvenţă în dosarul de insolvenţă privind pe debitoarea ............................................................ (se va menţiona pentru fiecare societate în parte grupa contribuabilului conform evidenţelor organului fiscal), dosar aflat pe rolul Tribunalului ............................................................, întocmită conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

 

ANEXA Nr. 5

 

OFERTANTUL

...........................................................................................

nr. ....................................../..............................................

(denumirea/numele, sediul social, număr de telefon)

 

FORMULAR DE OFERTĂ

 

Către

..........................................................................................., cu sediul în ............................................................., str. ............................................................. nr. ...., judeţul/sectorul .............................................................

 

I. Având în vedere prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2,442/2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ........................................................................................... (denumirea ofertantului), ne manifestăm interesul de a fi numiţi în calitatea de administrator judiciar/lichidator judiciar în Dosarul nr. ..........., aflat pe roiul Tribunalului ............................................................., având ca obiect insolvenţă

debitorului ............................................................. (contribuabil mic/mijlociu/mare),

II. Onorariul lunar pe care îl solicităm, exclusiv TVA, este de ............................. lei.

III. Onorariul de succes pe care îl solicităm este de ............ % din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA.

IV. Anexăm la prezenta scrisoare următoarele documente:

a) o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că ofertantul nu se află în situaţia de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit;

b) o declaraţie pe propria răspundere privind numărul de personal calificat şi de specialitate care va fi alocat pentru realizarea activităţilor legate de procedura insolvenţei la respectiva societate; la această declaraţie sunt ataşate scurte prezentări ale fiecărei persoane şi dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte; se va menţiona totodată şi vechimea contractului încheiat;

c) un act justificativ eliberat de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România din care rezultă calitatea de practician în insolvenţă a ofertantului, faptul că nu este suspendat şi că ofertantul nu a fost supus vreunei sancţiuni profesionale sau disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanşării procedurii de selecţie;

d) o copie certificată de pe poliţa de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, valabilă la data prezentei;

e) certificat de atestare fiscală din care rezultă că ofertantul nu înregistrează datorii;

f) documentele justificative - în funcţie de natura contribuabilului-debitor - solicitate conform anexelor nr. 6-8 ce vor fi avute în vedere la acordarea punctajelor.

Prezenta documentaţie de prezentare a ofertei are pagini.

 

Data ....../....../......

.................................................... (semnătura), în calitate de ...................................................

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ............................................................  (denumirea/numele ofertantului)

 

ANEXA Nr. 6

 

Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadraţi în categoria contribuabililor mici

 

Punctajele pentru selecţia privind susţinerea practicianului în faţa judecătorului-sindic se acordă după cum urmează:

 

Criterii

 

 

Punctaj

Financiare

Onorariu fix

 

Criteriile de punctaj vor fi acordate în funcţie de ofertele înregistrate.

Prag - oferta cea mai mare dintre cele depuse - 2 puncte

Prin raportare la pragul determinat, ofertele în ordine descrescătoare vor fi punctate cu câte 1 punct suplimentar, urmând ca cel mai mic onorariu solicitat să obţină punctajul maxim.

Exemplu situaţie 3 oferte:

- onorariu 4.000 lei - 2 puncte

- onorariu 3.000 iei - 2 + 1 punct

- onorariu 2.500 iei - 2 + 2 puncte

Onorariu de succes

 

Criteriile de punctaj vor fi acordate în funcţie de ofertele înregistrate

Prag - oferta cea mai mare dintre cele depuse - 2 puncte

Prin raportare la pragul determinat, ofertele în ordine descrescătoare vor fi punctate cu câte 1 punct suplimentar/ ofertă, urmând ca cel mai mic onorariu solicitat să obţină punctajul maxim.

Tehnice

Declaraţia pe propria răspundere privind numărul de personal calificat şi de specialitate care va fi alocat pentru realizarea activităţilor legate de procedura insolvenţei la respectiva societate

La această declaraţie va fi ataşată câte o prezentare a fiecărei persoane şi dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte, la respectiva societate (fiecare contract cu valabilitate de minimum 6 luni).

- 5 persoane sau mai multe - 10 puncte

- 4 persoane - 8 puncte

- 3 persoane - 6 puncte

- 2 persoane - 4 puncte

- 1 persoană - 2 puncte

Valoare asigurată conform poliţei de asigurare profesională

Se va avea în vedere poliţa în vigoare.

- pentru cabinete:

- valoare asigurată minimă de 100.000 lei - 2 puncte

- valoare asigurată între 100.001 şi 250.000 - se mai acordă 2 puncte

- valoare asigurată între 250.001 şi 500 000 - se mai acordă 2 puncte

- pentru SPRL/IPURL:

- valoare asigurată minimă de 500.000 lei - 2 puncte

- valoare asigurată între 500.001 şi 2.000.000 - se mai acordă 2 puncte

- valoare asigurată peste 2.000.001 - se mai acordă 2 puncte

Numărul dosarelor din portofoliu instrumentate în ultimii 3 ani

Se va anexa o listă a societăţilor ale căror dosare de insolvenţă au fost instrumentate în ultimii 3 ani.

Ofertantul cu cel mai mic număr de dosare - 2 puncte

Celelalte oferte, în ordine crescătoare, vor fi punctate, cu pas de urcare, cu câte 1 punct.

 

ANEXA Nr. 7

 

Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadraţi în categoria contribuabililor mijlocii

 

Punctajele pentru selecţia privind susţinerea practicianului în faţa judecătorului-sindic se acordă după cum urmează:

 

Criterii

 

 

Punctaj

Financiare

Onorariu fix

 

Criteriile de punctaj vor fi acordate în funcţie de ofertele înregistrate.

Prag - oferta cea mai mare dintre cele depuse - 2 puncte

Prin raportare la pragul determinat, ofertele în ordine descrescătoare vor fi punctate cu câte 1 punct suplimentar, urmând ca cel mai mic

onorariu solicitat să obţină punctajul maxim.

Exemplu situaţie 3 oferte:

- onorariu 4.000 iei - 2 puncte

- onorariu 3.000 lei - 2 + 1 punct

- onorariu 2.500 lei - 2 + 2 puncte

Onorariu de succes

 

Criteriile de punctaj vor fi acordate în funcţie de ofertele înregistrate.

Prag - oferta cea mai mare dintre cele depuse - 2 puncte

Prin raportare la pragul determinat, ofertele în ordine descrescătoare vor fi punctate cu câte 1 punct suplimentar/ofertă, urmând ca cel mai mic onorariu solicitat să obţină punctajul maxim.

Tehnice

Declaraţia pe propria răspundere privind numărul de personal calificat şi de specialitate care va fi alocat pentru realizarea activităţilor legate de procedura insolvenţei la respectiva societate

La această declaraţie va fi ataşată câte o prezentare a fiecărei persoane şi dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte, la respectiva societate (fiecare contract cu valabilitate de minimum 6 luni).

- 10 persoane sau mai multe - 10 puncte

- 8 persoane - 8 puncte

- 6 persoane - 6 puncte

- 4 persoane - 4 puncte

- 2 persoane - 2 puncte

Sub numărul minim de 2 persoane se vor acorda 0 puncte.

Declaraţia pe propria răspundere privind numărul de personal alocat desfăşurării procedurii cu dublă calificare profesională

Notă: Persoanele cu dublă calificare profesională sunt acele persoane care deţin o diplomă de licenţă de studii de învăţământ superior de lungă durată, membri UNPIR, care sunt şi membri ai altor profesii liberale (CECCAR, ANEVAR; UNBR, CAFR sau organisme internaţionale).

Se vor avea în vedere persoanele care au dublă calificare profesională din cele menţionate la categoria anterioară şi se vor anexa dovezi în acest sens

- 5 persoane sau mai multe -10 puncte

- 4 persoane - 8 puncte

- 3 persoane - 6 puncte

- 2 persoane - 4 puncte;

- 1 persoană - 2 puncte

Valoare asigurată conform poliţei de asigurare profesională

Se va avea în vedere media pe ultimii 3 ani şi se vor anexa dovezi.

- pentru cabinete:

- valoare asigurată minimă de 100.000 lei - 2 puncte

- valoare asigurată între 100.001 şi 250.000 - se mai acordă 2 puncte

- valoare asigurată între 250.001 şi 500.000 - se mai acordă 2 puncte

- pentru SPRL/IPURL:

- valoare asigurată minimă de 500.000 lei - 2 puncte

- valoare asigurată între 500.001 şi 2.000.000 - se mai acordă 2 puncte

- valoare asigurată peste 2.000.001 - se mai acordă 2 puncte

Numărul dosarelor din portofoliu instrumentate în

ultimii 3 ani

Se va anexa o listă a societăţilor ale căror dosare de

insolvenţă au fost instrumentate în ultimii 3 ani.

Ofertantul cu cel mai mic număr de dosare - 2 puncte

Celelalte oferte, în ordine crescătoare, vor fi punctate, cu pas de urcare, cu câte 1 punct.

Numărul societăţilor (dosarelor) aflate în instrumentare a căror valoare totală a masei credale este mai mare de 10 mii. lei (RON)

Se va anexa lista acestor societăţi (dosare) cu indicarea numărului de dosar înregistrat la instanţa competentă.

Vor fi avute în vedere doar dosarele de insolvenţă, nu şi dosarele asociate derivate din acestea.

Ofertantul cu cel mai mic număr de dosare - 2 puncte

Celelalte oferte, în ordine crescătoare, vor fi punctate, cu pas de urcare, cu câte 1 punct.

 

NOTĂ:

În situaţia în care numărul de personal este unui impar se va acorda punctaj intermediar; de exemplu, 3 persoane - 3 puncte; 5 persoane - 5 puncte etc.

 

ANEXA Nr. 8

 

Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadraţi în categoria marilor contribuabili

 

Punctajele pentru selecţia privind susţinerea practicianului în faţa judecătorului-sindic se acordă după cum urmează:

 

Criterii

 

 

Punctaj

Financiare

Onorariu fix

 

Criteriile de punctaj vor fi acordate în funcţie de ofertele înregistrate.

Prag - oferta cea mai mare dintre cele depuse - 2 puncte

Prin raportare la pragul determinat, ofertele în ordine descrescătoare vor fi punctate cu câte 1 punct suplimentar, urmând ca cel mai mic onorariu solicitat să obţină punctajul maxim. Exemplu situaţie 3 oferte:

- onorariu 4.000 lei - 2 puncte

- onorariu 3.000 iei - 2 + 1 punct

- onorariu 2.500 iei - 2 + 2 puncte

Onorariu de succes

 

Criteriile de punctaj vor fi acordate în funcţie de ofertele înregistrate.

Prag - oferta cea mai mare dintre cele depuse - 2 puncte

Prin raportare la pragul determinat, ofertele în ordine descrescătoare vor fi punctate cu câte 1 punct suplimentar/ofertă, urmând ca cel mai mic onorariu solicitat să obţină punctajul maxim.

Tehnice

Declaraţia pe propria răspundere privind numărul de personal calificat şi de specialitate care va fi alocat pentru realizarea activităţilor legate de procedura insolvenţei la respectiva societate

La această declaraţie va fi ataşată câte o prezentare a fiecărei persoane şi dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte, la respectiva societate (fiecare contract cu valabilitate de minimum 6 luni).

-12 persoane sau mai multe -10 puncte -10 persoane - 8 puncte

- 8 persoane - 6 puncte

- 6 persoane - 4 puncte

- 4 persoane - 2 puncte

Sub numărul minim de 4 persoane se vor acorda 0 puncte.

Declaraţia pe propria răspundere privind numărul de personal alocat desfăşurării procedurii cu dublă calificare profesională. Notă: Persoanele cu dublă calificare profesională sunt acele persoane care deţin o diplomă de licenţa de studii de învăţământ superior de (ungă durată, membrii UNPIR, care sunt şi membri ai altor profesii liberale (CECCAR, ANEVAR; UNBR, CAFR sau organisme internaţionale)

Se vor avea în vedere persoanele care au dublă calificare profesională din cele menţionate la categoria anterioară şi se vor anexa dovezi în acest sens

-10 persoane sau mai multe -10 puncte

- 8 persoane - 8 puncte

- 6 persoane - 6 puncte

- 4 persoane - 4 puncte

- 2 persoane - 2 puncte

Sub numărul minim de 2 persoane se vor acorda 0 puncte.

Valoare asigurată conform poliţei de asigurare profesională

 

- pentru cabinete:

* valoare asigurată minimă de 100.000 lei - 2 puncte

* valoare asigurată între 100.001 şi 250.000 - se mai acordă 2 puncte

* valoare asigurată între 250.001 şi 500.000 - se mai acordă 2 puncte

- pentru SPRL/IPURL:

* valoare asigurată minimă de 500.000 lei - 2 puncte

* valoare asigurată între 500.001 şi 2.000.000 - se mai acordă 2 puncte

* valoare asigurată peste 2.000.001 - se mai acordă 2 puncte

Numărul dosarelor din portofoliu instrumentate în ultimii 5 ani

Se va anexa o listă a societăţilor ale căror dosare de insolvenţă au fost instrumentate în ultimii 5 ani.

Ofertantul cu cel mai mic număr de dosare - 2 puncte

Celelalte oferte, în ordine crescătoare vor fi punctate, cu pas de urcare, cu câte 1 punct.

Numărul societăţilor (dosarelor) aflate în instrumentare a căror valoare totală a masei credale este mai mare de 15 mii. lei (RON)

Se va anexa lista acestor societăţi (dosare) şi va fi indicat dosarul de instanţa privind procedura insolvenţei.

Vor fi avute în vedere doar dosarele de insolvenţă, nu şi dosarele asociate derivate din acestea.

Ofertantul cu cel mai mic număr de dosare - 2 puncte

Celelalte oferte, în ordine crescătoare, vor fi punctate, cu pas de urcare, cu câte 1 punct.

Numărul dosarelor calificate drept mari proiecte instrumentate în ultimii 5 ani

Se vor avea în vedere debitorii care au o valoare mare a masei credale, număr mare de angajaţi, probleme sociale, economice şi/sau juridice complexe, obiect de activitate specific, numărul litigiilor conexe procedurii insolvenţei etc. şi se vor anexa scurte prezentări ale acestor dosare şi dovezi de identificare ale acestora.

Ofertantul cu cel mai mic număr de proiecte - 2 puncte

Celelalte oferte, în ordine crescătoare vor fi punctate, cu pas de urcare, cu câte 1 punct.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii şi a Instrucţiunilor de completare a casetelor 2,8,14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării

 

Având în vedere prevederile art. 5 pct. 6, ale art. 18, 19 precum şi ale art. 170 alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii,

în baza prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Instrucţiunile de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.633/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar şi a Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 4 decembrie 2014.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, în 22 august 2016.

Nr. 2.460.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME TEHNICE

de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii

 

Art. 1. - Pe teritoriul vamal al României declaraţiile vamale se pot întocmi în nume propriu, prin reprezentare directă sau prin reprezentare indirectă, în situaţiile şi în condiţiile stabilite prin prezentele norme tehnice.

Art. 2. - Reprezentarea directă a unei persoane pe teritoriul vamal al României poate fi realizată de către orice persoană stabilită în România care este în măsură să furnizeze toate informaţiile care sunt solicitate pentru aplicarea dispoziţiilor care reglementează regimul vamal pentru mărfurile care fac obiectul declaraţiei vamale. Această persoană trebuie să fie, de asemenea, în măsură să prezinte mărfurile în cauză sau să asigure prezentarea acestora în vamă, precum şi documentele justificative, conform prevederilor art. 163 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

Art. 3. - (1) Reprezentarea indirectă a unei persoane pe teritoriul vamal al României poate fi realizată de către persoanele juridice române autorizate să funcţioneze în calitate de comisionar în vamă.

(2) Persoanele juridice române, altele decât cele autorizate să funcţioneze în calitate de comisionar în vamă, pot acţiona ca reprezentant indirect numai în cazul în care sunt mandatate de către o singură persoană.

Art. 4. - Prin derogare de la prevederile art. 2 şi ale art. 3 alin. (1), reprezentantul vamal, stabilit într-un alt stat membru al Uniunii, care îndeplineşte criteriile stabilite la art. 39 lit. (a)-(d) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, are dreptul să furnizeze servicii pe teritoriul vamal al României, prin reprezentare directă sau indirectă, cu condiţia ca acesta să deţină statutul de operator economic autorizat pentru simplificări vamale.

Art. 5. - Persoanele stabilite în Uniunea Europeană pot întocmi declaraţii vamale în nume propriu, prin reprezentare directă sau prin reprezentare indirectă.

Art. 6. - (1) Persoanele stabilite într-un stat terţ Uniunii Europene pot întocmi declaraţii vamale în nume propriu, prin reprezentare directă sau indirectă, pentru:

a) regimurile vamale de tranzit şi admitere temporară;

b) punerea în liberă circulaţie, antrepozit vamal, perfecţionare activă, perfecţionare pasivă, export şi reexport, numai cu titlu ocazional şi cu condiţia ca autoritatea vamală să considere acest lucru justificat.

(2) Dacă operaţiunile vamale precizate la alin. (1) lit. b) nu au caracter ocazional, persoanele stabilite într-un stat terţ Uniunii Europene pot întocmi declaraţii vamale numai prin reprezentare indirectă.

În sensul alin. (1) lit. b), se consideră că un operator economic depune declaraţii vamale cu titlu ocazional atunci când numărul acestora nu este mai mare de 3 declaraţii vamale/an calendaristic.

Art. 7. - Întocmirea actelor şi îndeplinirea formalităţilor prevăzute în reglementările vamale prin reprezentare sunt permise numai persoanelor care pot prezenta autorităţii vamale înscrisul care să ateste încredinţarea puterii de reprezentare şi limitele acesteia, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 19 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a casetelor 2, 8,14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării

 

A. Declararea în nume propriu

Art. 1. - (1) în caseta 2 sau 8, după caz, a declaraţiei vamale se indică numele şi prenumele sau denumirea exportatorului/expeditorului, respectiv destinatarului real al mărfurilor.

(2) în caseta 14 a declaraţiei vamale se indică codul de reprezentare [1], urmat de datele de identificare ale exportatorului/expeditorului. respectiv destinatarului real al mărfurilor care acţionează în nume propriu. În acest caz persoana menţionată în caseta 14 a declaraţiei vamale are calitatea de declarant.

(3) în caseta 54 a declaraţiei vamale apare semnătura declarantului menţionat la caseta 14.

B. Declararea prin reprezentarea directă

Art. 2. - (1) în caseta 2 sau 8, după caz, a declaraţiei vamale se indică numele şi prenumele sau denumirea exportatorului/expeditorului, respectiv destinatarului real al mărfurilor.

(2) în caseta 14 a declaraţiei vamale se indică codul de reprezentare (2), urmat de datele de identificare ale reprezentantului în vamă care acţionează în numele şi pe seama persoanei înscrise în caseta 2 sau 8, după caz, pe care o reprezintă. În acest caz persoana menţionată în caseta 14 a declaraţiei vamale are calitatea de reprezentant.

(3) în caseta 54 a declaraţiei vamale apare semnătura reprezentantului menţionat la caseta 14.

C. Declararea prin reprezentarea indirectă

Art. 3. - (1) în caseta 2 sau 8, după caz, a declaraţiei vamale se indică numele şi prenumele sau denumirea exportatorului/expeditorului, respectiv destinatarului real al mărfurilor.

(2) în caseta 14 a declaraţiei vamale se indică codul de reprezentare [3], urmat de datele de identificare ale declarantului care acţionează în nume propriu, dar pe seama persoanei înscrise în caseta 2 sau 8, după caz. În acest caz persoana menţionată în caseta 14 a declaraţiei vamale are calitatea de declarant.

(3) în caseta 54 a declaraţiei vamale apare semnătura declarantului menţionat la caseta 14.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea domeniului de doctorat „Inginerie şi management” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Oradea

 

Având în vedere prevederile art. 138, 158, 159, 168 şi 169 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,

conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.125/2015 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat,

ca urmare a validării domeniului de doctorat de către Consiliul General al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) în data de 1 august 2016,

în baza raportului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) elaborat pe baza rezultatelor evaluării instituţionale a instituţiei de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat, incluzând date privind activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul acestei instituţii,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă domeniul de doctorat „Inginerie şi management” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Oradea.

Art. 2. - Direcţia Generală învăţământ Superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Universitatea din Oradea vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 12 august 2016.

Nr. 4.939.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea domeniului de doctorat „Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Ştiinţe Agronomice si Medicină Veterinară din Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 138, 158, 159, 168 şi 169 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,

conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.125/2015 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat,

ca urmare a validării domeniului de doctorat de către Consiliul General al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) în data de 1 august 2016,

în baza raportului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) elaborat pe baza rezultatelor evaluării instituţionale a instituţiei de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat, incluzând date privind activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul acestei instituţii,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă domeniul de doctorat „Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

Art. 2. - Direcţia Generală învăţământ Superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 12 august 2016.

Nr. 4.940.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea domeniului de doctorat „Studii culturale” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 138, 158, 159, 168 şi 169 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,

conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.125/2015 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat,

ca urmare a validării domeniului de doctorat de către Consiliul General al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) în data de 1 august 2016,

în baza raportului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) elaborat pe baza rezultatelor evaluării instituţionale a instituţiei de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat, incluzând date privind activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul acestei instituţii,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă domeniul de doctorat „Studii culturale” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Bucureşti.

Art. 2. - Direcţia Generală învăţământ Superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Universitatea din Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 august 2016.

Nr. 4.941.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.