MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 651/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 651         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 25 august 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

212. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 49/2015 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping

 

607/1.943/1.312- Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „întreţinere Mecanizată a Căii Ferate” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

949. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Şiretului Inferior şi al ariilor naturale protejate cu care se suprapune

 

1.127/4.743. - Ordin al ministrului afacerilor externe şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea burselor „Eugen Ionescu” în anul universitar 2016-2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 49/2015 pentru aprobarea cuantumului taxelor de* prelevare şi analizare a probelor de control doping

 

Având în vedere:

- dispoziţiile art. 7 pct. 2, art. 15 alin. (1), art. 30, 31, 36, art. 47 alin. (2) lit. d) şi e), precum şi art. 84 şi 88 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- dispoziţiile art. 3 alin. (2) lit. a) şi c), art. 4 alin. (1), (3) şi (10) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând:

- referatele Laboratorului de control doping nr. 1.419 din 23 iunie 2016 şi nr. 1.459 din 27 iunie 2016;

- Decizia nr. 1 din 15 iulie 2016 a Consiliului director al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pentru stabilirea cuantumului taxelor pentru analiza hGH a probei de control doping „B” de sânge şi analiza GHRF a unei probe de control doping „A” de urină,

în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Art. I. - Punctul I „Taxe de analiză a probelor de control doping” din anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 49/2015 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 4 martie 2015, se completează după cum urmează:

- După al nouălea rând se introduc două noi rând se introduc două noi rânduri, cu următorul cuprins:

 

„Determinare hGH proba «B» (sânge)

6.700 (lei)

Determinare GHRF proba «A» (urină)

400 (lei).

 

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Doina Ofelia Melinte

 

Bucureşti, 8 august 2016.

Nr. 212.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 607 din 21 iulie 2016

Nr. 1.943 din 18 august 2016

Nr. 1.312 din 1 august 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „întreţinere Mecanizată a Căii Ferate” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1.-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „întreţinere Mecanizată a Căii Ferate” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Societatea Comercială „întreţinere Mecanizată a Căii Ferate” - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul transporturilor,

p. Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Petru Sorin Buşe

Daniela Pescaru,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

secretar de stat

 

 

ANEXĂ

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

Societatea Comercială „întreţinere Mecanizată a Căii Ferate” - S.A.

Bucureşti, Str. Inovatorilor nr. 3, sectorul 1

Cod unic de înregistrare RO 16896005

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2016)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

100.141,32

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

100.130,32

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

11,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

100.141,32

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

100.139,32

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

48.599,79

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

705,89

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

36.266,86

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

27.713,82

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

26.551,67

 

 

 

C2

bonusuri

14

1.162,15

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

243,04

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

8.310.00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

14.566,78

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

2,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.446,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1446,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.000

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.009

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*

50

2,261,63

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2,192,90

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

99,24

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000,00

 

8

 

Plăţi restante

55

19.803,00

 

9

 

Creanţe restante

56

700,00

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Şiretului Inferior şi al ariilor naturale protejate cu care se suprapune

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.715/AC din 20 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia finală a etapei de încadrare nr. 645 din 19 octombrie 2015, emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi în urma derulării procedurii SEA, Avizul Ministerului Culturii nr. 2,356 din 19 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 88,107/108.283/319.750 din 11 februarie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 24.539 din 7 martie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27.415/E.S. din 8 februarie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Şiretului Inferior şi al ariilor naturale protejate cu care se suprapune, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Şiretului Inferior şi al ariilor naturale protejate cu care se suprapune, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Simona Olimpia Negru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 mai 2016.

Nr. 949.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Nr. 1.127 din 27 iulie 2016

Nr. 4.743 din 10 august 2016

 

ORDIN

privind acordarea burselor „Eugen Ionescu” în anul universitar 2016-2017

 

În baza art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 476/2007 privind acordarea burselor „Eugen Ionescu” de studii doctorale şi de cercetare cetăţenilor străini în instituţii de învăţământ superior din România,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe şi ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emit următorul ordin:

Art. 1. - Numărul minim de burse „Eugen Ionescu” de studii universitare de doctorat şi de cercetare ce vor fi acordate în anul universitar 2016-2017 de către Agenţia Universitară a Francofoniei, din plata contribuţiei voluntare anuale a României, este stabilit la 40.

Art. 2. - Domeniile de cercetare sunt următoarele: Administrarea afacerilor; Agronomie; Antropologie; Arheologie; Arhitectură; Arte plastice şi decorative; Asistenţă socială; Astronomie; Biologie; Biotehnologii; Calculatoare şi tehnologia informaţiei; Chimie; Cinematografie şi Media; Comerţ; Contabilitate; Criminologie; Demografie; Drept; Ecologie; Economie; Economie şi Afaceri internaţionale; Educaţie fizică şi Sport; Farmacie; Filologie; Filosofie; Finanţe; Fizică; Geografie; Geologie; Hidrologie; Horticultură; Informatică; Informatică economică; Ingineria autovehiculelor; Ingineria materialelor; Ingineria mediului; Ingineria produselor alimentare; Ingineria sistemelor; Ingineria transporturilor; Inginerie aerospaţială; Inginerie chimică; Inginerie civilă; Inginerie electrică; Inginerie electronică şi Telecomunicaţii; Inginerie energetică; Inginerie forestieră; Inginerie industrială; Inginerie mecanică; Inginerie şi Management; Istorie; Management; Marketing; Matematică; Mecatronică şi Robotică; Medicină; Medicină dentară; Medicină veterinara; Mine, petrol şi gaze; Muzică; Oceanografie; Ordine publică şi Siguranţă naţională; Planificare teritorială; Psihologie; Relaţii internaţionale şi studii europene; Securitate naţională; Silvicultură; Sociologie; Ştiinţa mediului; Ştiinţe administrative; Ştiinţe ale comunicării; Ştiinţe ale educaţiei; Ştiinţe militare şi informaţii; Ştiinţe politice;Teledetecţie; Urbanism; Zootehnie.

Art. 3. - (1) Temele de cercetare pentru anul universitar 2016-2017 s-au stabilit prin consultarea instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare din România, membre ale Agenţiei Universitare a Francofoniei şi partenere la programul de burse „Eugen Ionescu” în domeniile menţionate la art. 2 şi sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) La aceste teme de cercetare se vor adăuga cele propuse de bursierii „Eugen Ionescu”, în funcţie de strategia de cercetare postuniversitară şi de evaluările instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare din România partenere la programul de burse „Eugen Ionescu”.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Externe în cooperare cu Agenţia Universitară a Francofoniei va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Direcţia ONU, Instituţii Specializate şi Francofonie din cadrul Ministerului Afacerilor Externe va aduce la cunoştinţa Agenţiei Universitare a Francofoniei prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Lazăr Comănescu

Mircea Dumitru

 

ANEXĂ

 

TEMELE DE CERCETARE

din cadrul Programului de burse „Eugen Ionescu” pentru anul universitar 2016-2017

 

1. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Inginerie

Caracterizarea şi evaluarea proprietăţilor fizico-chimice şi biologice ale materialelor

Cercetări asupra emisiilor atmosferice

Cercetări asupra tratării nămolurilor de epurare

Evaluarea contaminării solului cu substanţe chimice (metale grele)

Evaluarea ecotoxicităţii şi biomonitorizarea calităţii apei

Evaluarea riscurilor de mediu în activităţi industriale

Gestiunea integrată a resurselor de apă

Riscuri de mediu induse de condiţiile meteorologice şi climatice

Studii asupra potenţialului energetic al deşeurilor

Studii asupra transferului şi bioacumulării metalelor grele şi izotopilor radioactivi naturali

Studii avansate asupra electroremedierii şi fitoremedierii solului

Studii ecotoxicologice asupra substanţelor poluante

Studii şi cercetări asupra depoluării solului folosind spălarea in situ

Studii şi cercetări asupra tratării apelor uzate municipale

Studiul metodelor de evaluare a impactului asupra mediului al planurilor/proiectelor/programelor

Utilizarea GIS în monitorizarea factorilor de mediu

Utilizarea GIS şi a teledetecţiei pentru analiza factorilor de risc hidroclimatici

Utilizarea softurilor statistice pentru analiza parametrilor de mediu

2. Universitatea „Transilvania” din Braşov

Facultatea de Design de Produs şi Mediu

Straturi subţiri de oxizi pentru fotocatalizatori VIS-activi

Straturi subţiri de oxizi şi sulfuri metalice pentru celule fotovoltaice

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Achiziţia imaginilor multispectrale utilizând filtre color şi FPGA

Analiza imaginilor/texturilor color şi multispectrale

Morfologie matematică pentru imagini color şi multispectrale

Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial

Cercetări inovative privind cinematica şi construcţia maşinilor-unelte de danturat roţi dinţate cilindrice cu dinţi bombaţi

Cercetări inovative privind cinematica şi construcţia maşinilor-unelte de danturat roţi dinţate cilindrice cu dinţi curbi

Cercetări inovative privind dezvoltarea unor noi batiuri înfăşurate cu fir

Cercetări inovative privind profilarea prin rectificare rotundă a dinţilor detaşabili ai sculelor pentru frezarea danturilor conice curbe

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Sinteza/Caracterizarea unor compozite pe bază de constituenţi naturali biodegradabili pentru industria cosmetică

3. Academia de Studii Economice din Bucureşti

Şcoala Doctorală în Cibernetică Economică şi Statistică

Analiza complexităţii dinamice şi rolul acesteia în perfecţionarea modelelor de e-afaceri

Dezvoltarea şi aplicarea metodelor analiticii afacerilor (Business Analytics) în vederea creşterii performanţelor companiilor

Rolul analiticii predictive în perfecţionarea metodelor decizionale în cadrul sistemelor economice complexe

Şcoala Doctorală în Economie şi Afaceri Internaţionale

Capitalul teritorial şi formarea avantajelor competitive pe lanţurile de valoare în economia internaţională

Extinderea bilateralismului în comerţul extra-UE: cauze şi implicaţii

Noi direcţii ale gândirii şi cercetării în economia internaţională

Parteneriatul comercial şi de investiţii transatlantic: analiza soluţiilor pentru rezolvarea disputei comerciale dintre Statele Unite şi Uniunea Europeană

Şcoala Doctorală în Informatică Economică Baze de date spaţiale pentru Big Data

4. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

Şcoala Doctorală de Urbanism

Abordări actuale în domeniul arhitecturii şi urbanismului din perspectiva dimensiunii psihosociale

Abordări metodologice şi de cercetare ştiinţifică la nivelul fenomenului şi a formei urbane

Aplicaţii ale metodelor statistice şi geostatistice în cercetarea sistemelor teritoriale

Coeziunea social-culturală şi interconectivitatea în teritoriu

Dezvoltare durabilă şi peisajul natural, antropic şi cultural

Ecologia sistemelor teritoriale (inclusiv a celor urbane - Analiza dinamicii relaţiei dintre sistemele de aşezări şi sistemele în regim natural prin prisma repercusiunilor asupra planificării spaţiale)

Ecologia sistemelor teritoriale (inclusiv a celor urbane - Criterii şi indicatori ai planificării spaţiale durabile din punct de vedere economic, social, ecologic şi cultural)

Ecologia sistemelor teritoriale [inclusiv a celor urbane - Modele ecologice ale organizării structural-funcţionale a aşezărilor umane: structură (componente - relaţii) şi funcţii, cu accent asupra implicaţiilor în planificarea spaţială]

Expansiune/Periferii urbane/Shrinking Cities vs. creştere urbană inteligentă şi dezvoltare inovativă

Implementarea politicilor urbane şi teritoriale în contextul actual european

Integrarea temporală în dezvoltarea urbană durabilă Metode, metodologii şi principii de proiectare durabilă în urbanism şi peisagistică

Morfologia urbană şi dezvoltarea creativă a oraşelor. Rolul inovativ al formei urbane. Interacţiune şi coparticipare în crearea formei urbane

Operaţiuni urbane în cadrul dezvoltării urbane sustenabile

Peisaje urbane micro-macro, vulnerabilitate urbană şi rezilienţa în spaţii intermediare şi peisaje vide

Revalorificarea şt protecţia patrimoniului (urban/rural, cultural, natural şi construit) ca proces de planificare

Risc şi vulnerabilitate în urbanism, peisagistică şi planificare teritorială

Sustenabilitatea în proiectarea şi planificarea peisajului urban

Viaţa urbană - element de referinţă în cercetarea urbanistică

Vocaţia publică a spaţiului urban la scara oraşului şi la nivel teritorial

5. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Facultatea de Agricultură

Analiza microbiontei seminţelor

Control biologic al bolilor plantelor (antagonişti, ciuperci endofite)

Molecule naturale pentru controlul bolilor plantelor

Sensibilitatea patogenilor la fungicide - detecţia raselor rezistente

Facultatea de biotehnologii/Analize moleculare la bacterii lactice

Analize moleculare pe fungi filamentoşi contaminanţi ai produselor alimentare

Antimicrobieni naturali din plante cu potenţial conservant pentru utilizare în industria alimentară

Conservarea prin frig a unor produse vegetale - efectele tratamentelor preliminare asupra calităţii nutriţionale

Extracte vegetale sau din ciuperci comestibile cu activitate antioxidantă, antimicrobiană, enzimatică

6. Universitatea din Bucureşti

Şcoala Doctorală Francofonă în Ştiinţe Sociale

Antropologie

Istorie

Sociologie

Ştiinţe politice

Studii culturale

7. Universitatea Politehnica Bucureşti

Şcoala Doctorală în Ingineria Electrică

Conectarea paralelă a celulelor de comutaţie într-un variator de tensiune alternativă pentru a creşte calitatea formelor de undă şi calitatea energiei electrice

Controlere DSP utilizate în acţionări electrice

Controlul mişcării

Efecte piezoelectrice, magnetostrictive – modelare

Evaluarea deteriorării clasei de exactitate echivalente în sistemele de măsurare cu rate de raportare eterogene şi algoritmi standard de compresie a datelor

Identificarea fenomenului fizic care determină comportarea neliniară a rezonatoarelor de putere cu unde acustice de volum fabricate cu AIN

Îmbătrânirea uleiurilor transformatoarelor electrice sub acţiunea câmpului electric ionizat

Localizarea medicamentelor prin câmp magnetic - modelare

Metodă nouă de integrare numerică a ecuaţiilor circuitelor dinamice neliniare

Metode de extindere a sincronizării PTP la sistemele CAN BUS

Modelarea şi comanda redresoarelor multicelulare unidirecţionale dublu-boost (Power Factor Correction) pentru aplicaţii de joasă tensiune (aeronautică, eoliene etc.)

Noi indicatori de calitate a energiei electrice în microreţele şi metode de evaluare asociate: rata de variaţie a frecvenţei

Optimizare structurală, constructală în sisteme cu fluxuri şi gradienţi conjugaţi - modelare

Reţea flexibilă de monitorizare sincronă cu PTP (Precision Time Protocol) a staţiilor de transformare din sistemul energetic

Sinteză asupra invertoarelor multicelulare serie/paralel pentru aplicaţii de joasă şi medie tensiune (acţionări electrice, conectare la reţea etc.)

Tehnici de bio-impedanţă – modelare

Şcoala Doctorală în Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Modelarea şi optimizarea instalaţiilor de producere a energiei electrice din energie solară prin conversia termică în motoare Ericsson

Prognoza pe termen scurt şi mediu prin metode locale şi satelitare a energiei solare incidente şi a performanţelor sistemelor fototermice şi fotovoltaice

Sisteme termice solare integrate în clădiri

Şcoala Doctorală în Ştiinţe Aplicate

Simularea amplificării în ghidurile optice de undă Spectroscopia optică a plasmelor de ablaţie

8. Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

Comportarea riglelor de cuplare cu alcătuiri diverse pentru pereţii de zidărie la acţiuni gravitaţionale şi orizontale

Revizuirea standardului EN 206, Beton - Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate. Implicaţiile aplicării standardului

Studii experimentale comparative privind comportarea pereţilor de zidărie cu armare în rosturile orizontale utilizând bare de armătură, grile polimerice şi FRF

Studiu privind îmbunătăţirea calibrării factorilor de comportare din Eurocodul 8, pentru diferite sisteme structurale

Vulnerabilitatea seismică a sistemelor de faţade pentru clădiri de locuit

Facultatea de Hidrotehnică

Comportarea pământurilor nesaturate

Determinarea experimentală a influenţei generatoarelor de turbulenţă în zona de lucru a tunelului aerodinamic cu strat-limită

Determinarea experimentală a influenţei rugozităţii variabile asupra profilelor de viteză şi intensitate turbulentă din zona de lucru a tunelului aerodinamic cu strat-limită

Încercări pe tunel de vânt pentru studiul efectelor vântului asupra structurilor

Instrument pentru evaluarea calităţii ambientului din habitaclul vehiculelor

Materiale geosintetice utilizate la lucrările de construcţii

Modelarea numerică a comportării structurilor geotehnice (lucrări de susţinere, fundaţii)

Sisteme inginereşti de protecţie a terenului de fundare împotriva poluărilor (depozite de deşeuri)

Facultatea de Ingineria Instalaţiilor

Analiza multiscară a transferului de căldură şi masă şi a dinamicii curgerii în jeturile de impact

Calculul consumului de energie datorat ventilării şi climatizării clădirilor terţiare

Elemente de anvelopă de înaltă performanţă energetică pentru integrare în clădiri verzi

Evaluarea performanţei energetice a instalaţiilor termice ce utilizează energie solară

Faţade ventilate de înaltă performanţă cu recuperarea energiei solare

Impactul calităţii apelor uzate asupra mediului Instrument pentru evaluarea calităţii ambientului din avioanele comerciale

Investigarea metodelor optime de reabilitare a clădirilor rezidenţiale din România pentru apropierea acestora de standardele nZEB

Management inteligent personalizat al calităţii ambientale la interior

Oportunităţi de utilizare a tehnicilor moderne de creştere a performanţelor energetice în clădirile de învăţământ Securitatea la incendiu în contextul dezvoltării durabile

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Analiza vulnerabilităţii la seism a construcţiilor tradiţionale cu structură din lemn şi umplutură din zidărie sau chirpici

Metode experimentale de testare a soluţiilor de reabilitare a clădirilor de patrimoniu din lemn

Răspunsul seismic al terenului înainte, în timpul şi după un cutremur de mare magnitudine

Studii teoretice şi cercetări experimentale privind îmbinările cu tije metalice utilizate la construcţiile din lemn

Studiul proprietăţilor pământurilor şi deşeurilor

Tehnici de îmbunătăţire a pământurilor

Variabilitatea parametrilor mişcării seismice a terenului (analiza statistică şi modelare probabilistă)

9. Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Electrozi modificaţi cu mediatori redox imobilizaţi în filme de polimeri obţinuţi prin electropolimerizare sau polimerizare in situ pentru detecţia unor analiţi de interes în domeniul medical sau al protecţiei mediului

Eliminarea poluanţilor din ape reziduale prin adsorbţie şi schimb ionic

Modelare moleculară anorganică şi bioanorganică

Studii mecanistice asupra globinelor

Facultatea de Drept

Arbitraj internaţional

Dreptul societăţii

istoria dreptului

Proprietate intelectuală

Răspunderea administrativă

Răspunderea civilă

Răspunderea penală

Regimul drepturilor reale

Regimuri matrimoniale

Facultatea de Fizică

Nanocompozite magnetice de tip dur/moale cuplate prin schimb interfazic

Simularea numerică a proceselor de tip „drug-carrier”

Simularea numerică a solvatării şi cristalizării calcitelor

Simularea numerică a transportului prin nanotuburi de carbon

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Afectivitate şi imanenţă (abordări fenomenologice)

Guvernantă şi reflexivitate (abordări inter- şi transdisciplinare)

Facultatea de Litere

Bilingvism literar şi problematică identitară

De la metapragniatică la pragmatică culturală (domeniile francez, român ...)

Fantasticul francofon: dialog al culturilor, dialog al artelor

Scriitori francofoni şi raportul lor cu limba

Scriitorii francofoni şi media. Abordare interdisciplinară

Studii asupra bilingvismului şi alte fenomene lingvistice şi/sau culturale - consecinţe istorice ale prezenţei modelului francez în cultura română

Studii asupra scriitorilor români care au trăit şi au scris (total sau parţial) în limba franceză

Studii de lingvistică romană

Studii privind migraţia lingvistică/literară, geografia culturală şi circulaţia ideilor literare, având ca puncte de sprijin Franţa, alte ţări francofone şi, respectiv, România

Facultatea de Matematică şi Informatică

Modele matematice ale transplantului de celule stern

Metode vectoriale de punct fix pentru analiza sistemelor de ecuaţii neliniare

Cercetări matematice asupra dinamicii celulelor stern hematopoietice

Teoria punctului critic în mulţimi mărginite

Traiectorii optimale de la Pământ la Marte pentru nave Spaţiale cu împingere înceată

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Gaze cu efect de seră - origine, cuantificare, reducerea emisiilor

Impactul asupra mediului în zone industriale

Metale grele în medii acvatice - comportament şi metode de tratare

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Accepţiuni privind metodologia de analiză a stabilităţii financiare la nivel de entitate

Analiza de ansamblu a performanţelor entităţii

Analiza dinamicii şi structurii poziţiei financiare a entităţii

Analiza echilibrului poziţiei financiare a entităţii

Analiza metodelor şi modelelor modeme de estimare şi prognozare a riscului de faliment

Analiza performanţelor bursiere Analiza politicii financiare de formare a activelor

Analiza riscului de faliment al entităţii

Analiza riscului global al entităţii - aspecte teoretice şi aplicative

Analiza şi evaluarea riscului economic al entităţii

Analiza şi evaluarea riscului financiar al entităţii

Analiza stării de profitabilitate şi rentabilitate

Consideraţii privind analiza factorială a stabilităţii financiare

Elaborarea modelelor analitice moderne de diagnosticare a stabilităţii financiare şi a creşterii economice

Elaborarea şi aplicarea modelului dinamic de stabilitate destinat analizei şi evaluării riscurilor la nivel de entitate

Estimarea raţionalităţii de atragere a creditului

Evaluarea imaginii destinaţiilor turistice religioase şi a efectelor sale asupra comportamentului vizitatorilor

Firmele şi productivitatea agregată (cercetare doctorală)

Impactul factorilor macromediului asupra antreprenoriatului şi a performanţelor în afaceri ale întreprinderilor

Impactul factorilor macromediului asupra stabilităţii financiare a întreprinderii

Instituţii şi creştere economică (cercetare doctorală)

Macroeconomie monetară şi financiară.

Impactul structurii bancare asupra stabilităţii monetare (cercetare postdoctorală)

Migraţia şi economia comportamentală.

Impactul schimbărilor trăsăturilor de consum asupra deciziei de a migra (cercetare postdoctorală)

Riscul în activitatea de antreprenoriat: concept şi particularităţi

Rolul guvernanţei corporative în creşterea performanţelor în afaceri

Facultatea de Studii Europene

Căderea Zidului Berlinului. Influenţe central şi est-europene

Crize în Europa Central-Orientală: de la izolaţionism economic la Marea Depresiune

De la modelul social german la dimensiunea socială a UE

După Francafirique - de la neocolonialism la reconciliere

Etapele modernizării României. Un bilanţ al contemporaneităţii

Integrare şi dezintegrare în Europa Centrală şi de Est în secolul al XX-lea

Marea Neagră: geopolitică şi strategii economice la graniţele Uniunii Europene

Mesajul diasporei române în Occident în perioada revoluţiilor din Est (1989)

Mişcarea europeană în secolul al XX-lea

Mişcări federaliste şi organizaţii de integrare europeană după cel de-ai Doilea Război Mondial

Moştenire istorică şi valori politice în relaţiile dintre statele Europei Central-Orientale şi Comunităţile Europene la începutul anilor 90

Opiniile Comisiei Europene asupra României în perioada premergătoare integrării (limitele tranziţiei de la totalitarism spre democraţie)

Oscilaţii privind percepţia asupra României în Comunitatea Europeană, în perioada regimului comunist

Planul Marshall: un motor al reconstrucţiei Occidentului şi al unităţii Vest-Europene

Politica de vecinătate a României astăzi

Proiecte privind unitatea Europei, în anii celui de-al Doilea Război Mondial

Relaţiile României cu CEE. De la marea deschidere la eşecul regimului Ceauşescu

Rolul exilului din Europa Central-Orientală în conturarea proiectelor de unificare europeană: între vis şi realitate

România în geopolitica începutului de mileniu

Sisteme politice în Africa francofonă Summitul de la Helsinki din 1999.

România în pragul integrării europene

Teza celor Două Europe (industrială vs. agrară): unitate şi ruptură, convergenţă şi divergenţă

Tranziţii politice comparate în Europa de Est şi în Africa francofonă

10. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

Şcoala Doctorală

Artă şi interculturalitate

Artă şi societate în contemporaneitate

Cercetări asupra curentelor artistice

Intervenţii ale artiştilor în spaţii de cult

Management şi comunicare în artele vizuale

Medii tradiţionale şi noile media

Mitologie şi arte vizuale

Modele de reprezentare şi construcţie simbolică a spaţiului în artele vizuale

11. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

Facultatea de Farmacie

Compuşi terapeutici naturali

Dezvoltare de noi compuşi terapeutici

Terapii combinate

Facultatea de Medicină Biomedicină

Cercetare fundamentală/experimentală (inclusiv farmacie)

Chirurgie şi domenii conexe (ATI)

Dezvoltare de biomarkeri şi biopredictori

Genomică-proteomică-metabolomică

Imagistică

Medicină clinică

Medicină translaţională

Nanomedicină (inclusiv stomatologie)

Sănătate publică; psihologie medicală; domenii conexe medicinei; ştiinţe sociale

Facultatea de Medicină Dentară

Cercetare fundamentală/experimentală (inclusiv farmacie)

Chirurgie şi domenii conexe (ATI)

12. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Facultatea de Agricultură

Ameliorarea plantelor

Biodiversitate Botanică

Cultura pajiştilor

Ecopratologie

Entomologie

Fitopatologie

Herbologie

Microbiologie

Plante medicinale

Protecţia mediului

Protecţia plantelor

Resurse de apă

Resursele solului

Facultatea de Horticultură

Aplicaţii matematice şi informatice în ştiinţele agricole Biofizică

Biotehnologii vegetale

Cadastru şi geodezie

Economie şi dezvoltare rurală

Floricultură, arboricultură şi arhitectura peisajului

Genetica şi ameliorarea plantelor

Îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor

Legumicultura

Management şi marketing agricol

Pomicultură

Silvicultură

Viticultură şi enologie

Facultatea de Medicină Veterinară

Analize de compuşi lipofili prin tehnici cromatografice (GC, HPLC, TLC): profil de acizi graşi; colesterol; vitamine liposolubile (retinoli, tocoferoli)

Analize de laborator pentru aprecierea integrităţii şi calităţii igienice a laptelui şi produselor din lapte, cărnii şi preparatelor din came. Identificarea germenilor patogeni, indicatorilor sanitari din alimente de origine animală şi testări de antibiorezistenţă

Anatomie patologică (patologii virale, bacteriene, parazitare)

Cuantificarea reziduurilor de sulfamide din produse de origine animală. Testarea unor biomateriale fosfatidice cu potenţial antibacterian şi stimulator al regenerării ţesuturilor

Determinări enzimatice (enzime antioxidante, profil enzimatic metabolic) în sânge, lapte, ţesuturi animale (normale şi patologice) şi culturi celulare.

Determinări de indici ai stresului oxidativ în ţesuturi de origine animală (normale şi patologice)

Evaluarea capacităţilor antimicrobiene şi imunomodulatoare ale unor extracte vegetale

Examene microbiologice în scop de diagnostic şi instituire a terapiei adecvate.

Examene imunologice pentru diagnostic şi caracterizarea profilului imunofiziologic/imunopatologic

Examenul macroscopic şi microscopic, diluarea şi conservarea materialului seminal.

Fecundaţia in vitro a ovocitelor din ovare provenite de la animale abatorizate sau

obţinute prin puncţie ecoghidată.

Crioconservarea embrionilor animali

Identificarea falsurilor din alimente de origine animală prin tehnici moleculare

Iniţierea de linii celulare stern embrionare murine şi celule stern adulte.

Caracterizarea imunohistochimică a liniilor celulare stern. Izolarea de celule stern mezenchimale, caracterizarea şi diferenţierea acestora

Nanomedicină/Nanotoxicologie

Oncologie

Proteomica laptelui de la diverse specii (electroforeză SDS- PAGE şi cromatografie RP-HPLC)

Sexarea şi transferul embrionilor

Standarde bioetice în cercetarea translaţională din domeniul ştiinţelor vieţii

Studii de citotoxicitate şi genotoxicitate la medicamentele antiparazitare

Studiul anomaliilor cromozomiale numerice şi de structură la principalele specii de fermă.

Studiul citogenetic al ovinelor şi caprinelor autohtone şi de import, care prezintă tulburări ale funcţiei de reproducţie

Studiul efectelor biologice ale unor compuşi (naturali sau de sinteză) activi încorporaţi în nanocompozite din clasa bentonitelor, utilizaţi în profilaxia sau tratamentul unor boli la animale şi/sau la om

Studiul efectelor biologice ale unor extracte obţinute din plante medicinale, în relaţie cu creşterea tumorală, dar şi cu alte patologii, cum sunt diabetul zaharat sau obezitatea

Studiul efectelor biologice ale unor produse obţinute din lapte (Lactoser) în relaţie cu regenerarea hepatică, creşterea tumorală, diabetul zaharat, obezitatea sau alte sindroame metabolice

Testarea în vitro a antioxidanţilor naturali (pigmenţi carotenoidici, tocoferoli, potifenoli) pe linii celulare normale şi tumorale

Teste de chimiorezistenţă ale paraziţilor. Teste de antibiorezistenţă. Determinarea reziduurilor medicamentoase de la animale

Toxicologie/Patologie toxicologică

Utilizarea unor modele de studiu a stresului la peşti în relaţie cu diferite sisteme de creştere, respectiv cu prădătorii naturali (în contextul Programului Natura 2000)

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Băuturi funcţionale

Bioconversii fermentative

Calitatea şi valoarea nutriţională a produselor fermentate

Dezvoltarea şi caracterizarea reologică avansată a unor noi structuri lipidice de tipul oleogelurilor cu aplicabilitate în industria alimentară

Extracţia şi analiza compuşilor bioactivi din matrici vegetale

Fermentaţii şi evaluarea compuşilor bioactivi

Influenţa adaosului de pseudocereale asupra calităţii produselor de panificaţie-patiserie

Utilizarea făinurilor din seminţe germinate în aluaturi acide pentru obţinerea de produse de panificaţie

Facultatea de Zootehnie

Cercetări privind biodiversitatea şi viabilitatea bacteriilor probiotice

Cercetări privind influenţa unor substanţe cu activitate inhibantă asupra creşterii bacteriilor patogene şi comensale

Extracţia, caracterizarea şi dozarea pigmenţilor vegetali folosind tehnici cromatografice performante

Metode moderne şi performante de izolare, identificare şi cuantificare a coloranţilor textili şi aplicarea acestor metode la determinarea coloranţilor din probe de apă reziduală

13. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism

Aspecte ale lizibilităţii spaţiului construit Investigarea şi înţelegerea modului de devenire a spaţiului urban

Istoria arhitecturii

Istoria spaţiului construit urban

Modalităţi de apreciere a calităţii spaţiului construit: de la clădire la oraş şi teritoriu

Modernismul arhitectural şi urban (anii 1950-1970)

Facultatea de Construcţii

Eficienţa energetică a clădirilor

Evaluarea factorului de comportare seismică „q” pentru structuri mixte oţel-beton

Modelarea comportării structurilor din elemente mixte Punţi termice la clădiri

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Algoritmi de învăţare automată pentru analiza sentimentelor în corpusuri de text în limba franceză

Analiza erorilor de exprimare pentru clasificare biometrică

Analiza semnalului muzical folcloric pentru clasificarea ţării sau zonei de provenienţă

Aplicaţii mobile cu facilităţi de recunoaştere de obiecte, destinate nevăzătorilor

Aplicaţii mobile pentru gestiunea stresului bazate pe utilizarea de senzori EEG

Ecuaţii cu derivate parţiale non-locale. Aplicaţii în restaurarea imaginilor

Metode criptografice moderne

Metode de îmbunătăţire a reproducerii imaginilor sau secvenţelor video HDR - High Dynamic Range

Migrarea unor siteuri multiple sau clouduri hibride bazată pe modelul holonic

Prelucrarea statistică a semnalelor

Sinteză de vorbire expresivă în limba franceză folosind date audiobook şi procesarea nesupervizată de text

Soluţii de integrare a SmartTV în aplicaţii pentru clădiri inteligente

Tehnici de optimizare a capturii pentru generarea imaginilor panoramice gigapixel

Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului

Materiale compozite de tip metal-ceramic obţinute prin măcinare mecanică şi sinterizare în plasmă

Materiale magnetice moi performante obţinute prin mecanosinteză şi sinterizatre în plasmă

Pulberi magnetice pseudo „core-shell” de tipul metal-ferită Pulberi şi compacte magnetice moi nanostructurate de tip metal-ferită obţinute prin măcinare mecanică şi sinterizare în plasmă

14. Universitatea „Ovidius” din Constanţa

Facultatea de Construcţii

Studiul impactului încălzirii globale asupra bilanţului hidrologic al lacurilor litorale

Facultatea de Farmacie

Capacitatea antioxidantă a produselor obţinute din plante

Capacitatea antioxidantă totală a unor extracte şi produse naturale şi de sinteză utilizând metode instrumentale de analiză

Implicaţiile biomedicale ale prezenţei aluminiului în ape, soluri, sedimente acvatice, organisme vegetale şi animale

Metode analitice moderne utilizate pentru determinarea conţinutului de biometale şi metale grele din extracte şi produse de origine naturală sau de sinteză

Obţinerea şi optimizarea comprimatelor orodispersabile cu AINS

Sinteza şi analiza medicamentului Niripsaaspil

Sinteza şi caracterizarea activităţii biologice a unor combinaţii complexe ale derivaţilor de biguanid cu metale tranziţionale de tip 3d

Facultatea de Matematică şi Informatică

Sisteme haptice cu autoreglare folosite în educaţie medicală

Facultatea de Medicină

Caracteristici imunohistochimice în atrofia de prostată

Metode neconvenţionale de combatere a infecţiilor nosocomiale

Tehnici şi metode de reabilitare a pacienţilor cu boli reumatologice

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole

Diversitatea şi distribuţia reptilelor în România

Facultatea de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie

Modelarea moleculară a biomaterialelor

Modelarea moleculară a materialelor pentru celule solare sensibilizate cu pigmenţi

15. Universitatea din Craiova

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică

Inteligenţa de calcul distribuit

Logistica sistemelor de fabricaţie

Metode de planificare a traiectoriilor în robotica mobila

Metode de urmărire a traiectoriilor în robotica mobilă

Modelizarea formală a proceselor de afaceri

Negocierea automată

Ontologiile în negociere

Optimizări funcţionale în sistemele flexibile de fabricaţie

Servicii de raţionament

Sisteme multi-agent pentru probleme complexe

Structuri mecatronice evoluate destinate serviciilor

Structuri robotice mobile cu funcţii de manipulare

Facultatea de Drept

Drept constituţional

Drept civil

Drepturile omului

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Analiza, sinteza şi utilizarea informaţiilor financiar-contabile în vederea fundamentării actului decizional în cadrul entităţilor economice

Asistenţa socială în România în contextul integrării în Uniunea Europeană

Audit social

De la legea entropiei la teoria haosului şi percepţia lor economică cu ajutorul informaţiei contabile

Fundamentarea şi aplicarea de strategii şi programe complexe la nivelul firmei

Identificarea, analiza, interpretarea şi gestionarea într-o viziune integratoare a elementelor care definesc mediul intern şi extern al firmei şi care condiţionează performanţa acesteia

Management intercultural

Management public

Management strategic

Managementul internaţional al resurselor umane

Managementul proiectelor

Managementul riscului

Managementul strategic al polilor de competitivitate

Optimizarea managementului financiar-bancar prin intermediul securitizării activelor

Politica fiscală în România în perspectiva adaptării monedei unice europene. Studiu comparativ

Posibilităţi şi dificultăţi în detectarea ingineriilor financiare care se pot manifesta în contabilitate

Responsabilitatea socială a întreprinderilor

Rolul informaţiei contabile în definirea strategiilor şi politicilor de gestiune a riscurilor şi incertitudinilor la nivelul firmei

Rolul investiţiilor străine directe în România

Stabilitatea financiară în condiţiile descentralizării în Uniunea Europeană

Strategia, dezvoltarea durabilă şi responsabilitatea socială a întreprinderii

Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, în contexte mai largi asociate domeniului

Facultatea de Horticultura

Măsuri tehnologice modernizate de cultivare durabilă a speciilor legumicole pe solurile nisipoase din sudul Olteniei

Facultatea de Inginerie Electrică

Controlul optim al sistemelor de poziţionare Filtrele active din a 4-a generaţie

Sisteme de încălzire prin inducţie cu performanţe energetice superioare

Sisteme statice multifuncţionale de filtrare şi de regenerare pentru tracţiunea activă

Facultatea de Ştiinţe

Fenomene neliniare în fizica atmosferică

Metode variaţionale în analiza neliniară

Probleme de comportament asimptotic pentru EDP

Probleme de teoria controlului

Facultatea de Ştiinţe Sociale

Cultura de clasă şi diferenţele socioculturale

Cultura urbană şi cultura rurală

Culturile naţionale şi procesele globale

Efectele procesului de migraţie asupra comunităţilor din ţările de reşedinţă

Fluxul migraţiei în lumea contemporană. Studiu de caz

16. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică

Diagnoză şi recunoaşterea defectelor prin tehnici de recunoaşterea formelor

Electrochimie şi metode electrochimice

Electronică şi diagnosticarea semnalului

Inginerie electrică - comenzi electrice; optimizarea comenzilor electrice; sisteme integrate ale comenzilor electrice; controlul inteligent al comenzilor electrice, vehicule electrice; Sisteme de conversie statică a energiei electrice; convertor de ameliorare a calităţii energiei electrice; transformarea energiei electrice; sisteme hibride de putere cu surse de energie regenerabile

Metode şi tehnici de codare pentru comunicaţii wireless prin canale Ml MO

Prelucrarea semnalelor, descompunerea în componente independente (ICA), diagnoză pe bază de sunete şi vibraţii

Sisteme automate (comandă, optimizare, sisteme adaptive), bazate pe recunoaşterea formelor

Tehnici avansate neuro-fuzzy pentru control inteligent şi prelucrarea semnalelor, cu aplicaţii în robotică şi automotive (industria auto)

Utilizarea DSP pentru prelucrarea semnalelor

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Fiscalitatea şi preturile de transfer

Modele de decizii economice

Politici macroeconomice - riscuri, analize critice, factori de influenţă

Strategii de dezvoltare în domeniul antreprenorial - perspective manageriale şi politici economice

Strategii externe ale întreprinderilor

Structura acţionariatului şi performanţa firmei

Facultatea de Inginerie

Inginerie industrială

Inginerie mecanică

Inginerie şi materiale de prelucrare; nanomateriale şi nanotehnologii

Facultatea de Litere

Argumentare. Retorică. Comunicare. Comunicare profesională şi de afaceri. Analiza discursului în sfera publică şi analiza discursului contemporan: discurs politic, filosofic, mediatic, de specialitate, ştiinţific, al afacerilor, academic

Limba franceză. Cultura francofonă. Interculturalitate. Literatură şi discurs

Facultatea de Medicină şi Farmacie

Analiza homeopatiei

Activitatea antimicrobiană, antitumorală, antiinflamatoare şi antioxidantă a plantelor medicinale

Fenotipuri de rezistenţă la antibiotice ale microorganismelor

Microorganisme implicate în patologia umană

Principii biologic active ale plantelor medicinale cultivate şi din flora spontană

Rezistenţa microbiană faţă de antibiotice

Sănătate şi farmacie: conceperea metodelor de tratare a imaginilor medicale pentru investigarea şi diagnosticul leziunilor şi a modificărilor patologice ale creierului

Studiul plantelor medicinale utilizate în medicina populară

Tincturi şi extracte în practica farmaceutică

Vitamine naturale - extracţie şi analiză

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor

Acvacultura

Arheologie

Biotehnologii pentru industria alimentară

Controlul şi expertiza produselor alimentare

Ecologie şi protecţia mediului Filosofie. Teorii filosofice şi impactul asupra realităţii Ingineria produselor alimentare

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

Istoria culturii. Istoria religiilor. Istoria artei. Istoria mentalităţilor. Antropologie Istorie

Pescuit şi industrializarea peştelui Sociologie

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

Amenajarea teritoriului. Turism şi dezvoltarea teritoriului

Drept internaţional, dreptul refugiaţilor, relaţii internaţionale

Facultatea de Ştiinţe şi Mediu

Analiza compuşilor bioactivi (flavonoide, polifenoli, carotenoide, vitamine, alcaloizi şi alţi compuşi organici), utilizând diverse tehnici biochimice activitate antioxidantă, enzimatică, interacţii cu biomolecule

Biotratare, bioepurare şi biovalorificare a deşeurilor Chimie: chimia solidelor şi a materialelor; chimia fizică a proceselor în sistemele heterogene; chimia mediului

Compuşi organici naturali şi de sinteză

Degradarea materialelor: studierea coroziunii şi protecţiei suprafeţelor materialelor metalice, compozitelor şi a biomaterialelor electrochimice; caracterizarea mecanismelor de coroziune, biocoroziune şi tribocoroziune ale aliajelor; inhibitori de coroziune pe bază de extracte din plante, în contextul dezvoltării durabile

Imagistica medicală/imagistica structurală; Rezonanţa magnetică; tehnici de imagistică neurologică; maladii neurdegenerative ale creierului

Obţinere, extracţie, separare şi identificare din diverse matrici (biomasa vegetală şi alte matrici complexe, alimentare)

Spectroscopie

Ştiinţa şi ingineria materialelor

Studiul şi caracterizarea compuşilor organici prin tehnici: UV- VIS, IR, RMN, HPLC/MS, fluorescenţă

Utilizarea metodelor neconvenţionale în sinteză - „green chemistry”: reacţii sub acţiunea microundelor, ultrasunetelor, biocataliză

17. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Facultatea de Biologie

Arheozoologie şi arheobotanică: Neolitic, Epoca Bronzului, Epoca Fierului, Antichitate, Evul Mediu

Efecte antimicrobiene ale unor compuşi naturali sau de sinteză

Efectul extractelor vegetale tradiţionale la modele de şobolani cu anxietate/depresie/autism sau schizofrenie

Evaluarea efectelor antioxidante şi neuroprotectoare ale extractelor din plante pe modele experimentale animale ale maladiilor Alzheimer şi Parkinson

Studii ecotoxicologice şi comportamentale privind specia Danio rerio (Hamilton, 1822), în cazul intoxicării cu metale grele

Facultatea de Chimie

Cianuri şi cianogeni: metode spectrofometrice şi fluorimetrice

Compuşi coordinativi cu proprietăţi specifice Interacţiuni non covalente în sisteme supramoleculare

Modificări conformaţionale ale peptidelor sub acţiunea metalelor grele

Nanomateriale magnetice cu aplicaţii diverse

Oxizi polimetalici cu potenţiale utilizări în protecţia mediului

Oxizi polimetalici: sinteză, caracterizare, utilizări

Studii computaţionale pe complecşi ai metalelor tranziţionale

Facultatea de Drept

Consacrarea şi garantarea proprietăţii

Instituţia familiei în contextul schimbărilor socioeconomice

Munca şi protecţie socială

Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale prin normele dreptului penal

Separaţia şi echilibrul puterilor în stat

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Analiza portofoliului de produse şi strategia firmei

Avantajul concurenţial şi strategia firmei

Căldura şi competenţa percepute pentru un oraş - influenţa asupra deciziilor turistice

Competitivitatea şi strategia firmei

Contribuţia ISD la dezvoltarea economiei: studiu comparativ

România - celelalte ţări emergente ale Europei Centrale şi de Răsărit

Convergenţă şi divergenţă în procesul integrării economice europene

Convergenta versus divergenta intra-UE. Dinamica transformărilor structurale în Europa Centrală şi de Est

Decizii strategice la nivel de firmă

Dimensiuni ale competitivităţii firmelor, oraşelor şi ţărilor - o analiză calitativă

Falsa problemă a raţiunilor de stat

Firmele multinaţionale în noua teorie a comerţului internaţional

Influenţele profilului cultural individual asupra orientării şi intenţiei antreprenoriale

Managementul calităţii în educaţie

Modelul centru - periferie în dezvoltarea Europei. Cazul periferalităţii estice a UE

Negocierile comerciale multilaterale din cadrul OMC şi perspectivele unui sistem comercial mondial favorabil dezvoltării Noi abordări în relaţia turism - dezvoltare regională. Competitivitate vs. Durabilitate

Orientare spre clienţi şi impactul asupra procesului de producţie

Petrolul în parteneriatul dintre UE şi Rusia: sfidări, mize şi perspective

Reconfigurarea centrelor de putere din economia mondială la începutul secolului XXI

Rezilienţă şi dezvoltare durabilă. Integrarea rezilienţei în teoria creşterii şi dezvoltării

Sisteme de producţie - analiză comparative

Statul şi tentaţia „naturală” a corupţiei

Strategii de creştere la nivel de firmă

Studiu asupra intenţiilor antreprenoriale ale studenţilor

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Socio-Politice

Criza valorilor

Cultură şi civilizaţie

De la logica filosofică la logica filosofiei Dinamica relaţiilor internaţionale în secolul XXI Egalitatea de gen în ştiinţă

Evaluarea programelor şi serviciilor din domeniul social, educaţional şi de sănătate publică Filosofii ale identităţii şi ale diferenţei Gestualitatea ca formă a expresivităţii discursive Ideologii politice contemporane În (toleranţa) alterităţii religioase

Instituţiile şi procedurile de elaborare a politicilor Uniunii Europene

Limbajul uman de la natură la cultură Metafizică analitică şi hermeneutică

Noi experienţe ale gândirii în filosofia contemporană O formă specială a discursului oratoric: dezbaterile politice Obiectivitate şi subiectivitate în ştiinţa politică Omul şi provocările globale Probleme fundamentale în filosofia morală Psihosociologia comunităţii şi a familiei.

Construcţia socială a identităţii

Putere şi magie în lumea contemporană

Secularizarea/Fundamentalismul religios

Sisteme şi regimuri politice

Sociologia elitelor

Sociologie juridică

Ştiinţa politică şi teoria cunoaşterii

Stil şi expresivitate în construcţia discursului oratoric

Teologie şi filosofie primă în secolul XX

Valori etice, alegere şi acţiune

Facultatea de Fizică

Aplicaţii în medicină ale descărcărilor cu barieră dielectrică

Cercetări aprofundate asupra comunicării şi învăţământului de fizică

Efecte de interacţiune în sisteme de nanoparticule magnetice

Filme subţiri nanostructurate pentru aplicaţii tehnologice

Histerezis în compuşi fotocomutabili

Metode de spectroscopie laser de măsurare a evoluţiei spaţiotemporale a parametrilor (densitate, temperatură, viteză) speciilor atomice în faza gazoasă în volumul plasmelor pulsate

Modificări ale suprafeţelor oxidice induse de bombardament ionic în plasmă

Nanoparticule magnetice pentru aplicaţii în biomedicină

Optică, fotonică şi opto-electronică

Procese fizico-chimice în reactori cu plasmă la presiune atmosferică

Reacţii de polimerizare în plasma la presiune atmosferică

Semiconductori magnetici

Teorii gauge generalizate ale gravitaţiei şi surselor sale materiale

Facultatea de Geografie şi Geologie Bazine de culisaj (pull-apart): geneză şi sedimentare

Chimismul apelor subterane

Dinamica actuală a peisajelor montane

Dinamica spaţiilor rurale actuale

Efectele globalizării asupra organizărilor regionale

Evaporarea, precipitaţiile şi procesul de scurgere

Geneza şi structura bazinelor de foreland.

Studiu de caz - bazinele de foreland ale Carpaţilor Orientali

Geochimia metalelor rare

Geochimia rocilor endogene

Geochimia şi poluarea solurilor

Geochimia zăcămintelor de minereuri

Geografia muncii

Geografia populaţiei

Geologia, petrochimia, sedimentologia şi litostratigrafia depozitelor de fliş şi molasă din Carpaţii Orientali

Globalizare/Europenizare: efectele acestora asupra sistemelor urbane

Metalogenia hidrotermală

Modificările învelişului de soluri şi efectele sale asupra dezvoltării durabile

Organizare şi amenajare teritorială Petrologia rocilor cristale planetare Populaţii şi teritorii

Reziduurile miniere. Proprietăţi fizico-chimice şi riscuri de mediu

Riscuri naturale şi tehnologice Schimbările climatice şi implicaţiile lor socioeconomice Studii comparative de geografie economică (industrie, agricultură, transport, comerţ, turism)

Tehnicile GIS în monitorizarea şi administrarea teritoriilor

Turism şi dezvoltare durabilă

Utilizarea tehnicilor SIG în analizarea dinamicii peisajelor rurale

Facultatea de Informatică Algoritmi genetici

Algoritmul EM şi aplicaţiile sale în bioinformatică

Clasificarea non-supervizată

Criptografie şi securitatea informaţiei

Folosirea diversificării în căutarea de imagini

Metode ne-clasice de optimizare (meta-euristice)

Proprietăţi structurale ale grafurilor utilizate în teoria argumentării

Protocoalelor de securitate. Specificare şi verificare

Reţele genetice de regularizare

Secvenţializare de generaţie nouă: algoritmi, implementări şi aplicaţii

Segmentări spaţio-temporale în texte

Semantici formale executabile pentru limbajele de programare

Sincronizări la nivelurile subsintactic, sintactic şi de discurs în analiza limbajului

Text-mining pentru publicaţii biomedicale

Facultatea de Istorie

Istoria comunismului şi postcomunismului Istoria relaţiilor internaţionale în secolele XIX-XX Istoria secolului XX şi a celor două războaie mondiale în sud-estul Europei

Preistoria sud-estului european

Facultatea de Litere

Istoria mentalităţilor şi a ideilor

Literatură comparată: domeniul franco-român, spaţiul francofon

Studii francofone: Literatura română de expresie franceză, Literatura elveţiană romandă, Literatura belgiană de limbă franceză, Studii canadiene şi quebecoaze, Dinamica identităţii în spaţiul francofon

Terminologie religioasă

Facultatea de Matematică Algebră

Analiză matematică Geometrie

Matematici aplicate: Ecuaţii cu derivate parţiale, Teoria controlului, Analiza stocastică, Optimizare etc.

Mecanică

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Analiza factorilor bio-psiho-sociali determinanţi ai stării de sănătate (Interdependenţa psihic-somatic-social în determinarea stării de sănătate

Analiza politicilor educaţionale Cercetare şi intervenţie în cuplu şi familie

Educaţie interculturală

Intervenţii educaţionale pentru promovarea talentelor

Motivaţia elevilor şi performanţa academică

Orientări şi strategii în educaţia pentru diversitate

Persistenţa motivaţională şi aderenţa la tratament medical în boli cronice

Psihoterapie, sugestibilitate şi hipnoză

18. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

Facultatea de Farmacie

Dezvoltarea de noi strategii terapeutice cu profil farmacocinetic şi farmacologic îmbunătăţit, eficiente în tratamentul diabetului zaharat

Facultatea de Medicină

Bioimpedanţa şi ultrasonografia pulmonară ca instrumente obiective în procesul de evaluare a apei - insuficienţa cardiacă, insuficienţa renală, ATI

Cercetări epidemiologice în domeniul patologiei infecţioase şi a bolilor cronice

Factori de mediu şi influenţele lor în cancerul tiroidian

Implicarea homocisteinei ca factor proaterogen prin inducerea disfuncţiei endoteliale

Management multidisciplinar în patologia tumorală digestivă

Facultatea de Medicină Dentară

Evaluarea complexă clinică/paraclinică a pacienţilor candidaţi la reabilitări implanto-protetice

19. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Facultatea de Agricultură

Cercetări privind aplicarea unor secvenţe tehnologice moderne la sorg (Sorghum bicolor L.) în condiţiile pedoclimatice din Centrul Moldovei

Cercetări privind biologia, ecologia, prevenirea şi combaterea ciupercii Venturia inequalis (Cooke) Wint. la măr în condiţiile din Moldova

Cercetări privind comportarea unor specii de graminee şi leguminoase perene în vederea înfiinţării de pajişti temporare în condiţiile Podişului Central Moldovenesc

Cercetări privind creşterea performanţelor combinelor pentru recoltat cereale şi plante tehnice prin folosirea elementelor de automatizare

Cercetări privind evaluarea impactului asupra mediului produs de centralele hidroelectrice de mică putere amenajate pe râuri din judeţul Suceava

Cercetări privind evoluţia structurii categoriilor de folosinţă şi a lucrărilor antierozionale pe terenurile agricole în pantă din bazinul hidrografic Polocin (Colinele Tutovei)

Cercetări privind influenţa unor fertilizanţi foliari ecologici asupra producţiei şi calităţii acesteia la unele specii medicinale şi aromatice

Cercetări privind modul de utilizare al unor produse de biocontrol la o serie de culturi legumicole cultivate în spaţii protejate din regiunea de N-E a României

Cercetări privind optimizarea exploatării maşinilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor din plantaţiile viticole şi pomicole în vederea reducerii gradului de poluare a solului

Cercetări privind optimizarea procesului de lucru pentru fertilizarea şi irigarea prin picurare a culturilor legumicole

Cercetări privind particularităţile agrobiologice la unele specii ale genului Artemisia L. cu privire specială asupra producţiei şi calităţii acesteia în vederea utilizării complexe

Cercetări privind principalii agenţi patogeni şi dăunători la o serie de plante ornamentale în Moldova

Cercetări privind productivitatea şi calitatea furajului la unii hibrizi de porumb pentru siloz în condiţiile din Depresiunea Jijia-Bahlui

Cercetări privind reacţia fiziologică a unor genotipuri de tomate la factorii de stres salin

Cercetări privind rezistenţa unor soiuri de grâu la atacul bolilor în regiunea de nord-est a Moldovei

Cercetări privind starea actuală şi perspectivele combaterii eroziunii solului pe teritoriul judeţului Botoşani

Cercetări privind valorificarea durabilă a resurselor de sol şi apă din incinta îndiguită Albiţa-Fălciu

Impactul precipitaţiilor torenţiale asupra terenurilor agricole şi măsuri de eliminare a efectelor în bazine hidrografice mici

Producerea de sămânţă la specia Bromus inermis Leyss în condiţiile din Podişul Central Moldovenesc

Facultatea de Horticultură

Adaptabilitatea speciilor ornamentale exotice la condiţiile climatice din regiunea de nord-est a României

Comportamentul diferitelor specii de pomi fructiferi plantaţi în afara zonei ecologice de origine

Comportamentul în cultură al anumitor specii geofite ornamentale din flora spontană

Efectele regulatorilor de creştere asupra gramineelor ornamentale

Efectele regulatorilor de creştere asupra unor specii de plante ornamentale agăţătoare

Eficienţa selecţiei conservatoare a speciei Phaseolus coccineus L. în producţia de material semincer

Influenţa diferitelor sisteme de cultură a viţei-de-vie asupra producţiei cantitative şi calitative de struguri

Influenţa schimbărilor climatice asupra valorii agrobiologice şi tehnologice a anumitor varietăţi de viţă-de-vie cultivate în nord-estul României

Influenţa stresorilor abiotici asupra potenţialului biometric al speciilor de arbuşti fructiferi

Optimizarea echipamentelor de încălzire a spaţiilor amenajate pentru cultivarea legumelor, prin metode neconvenţionale

Studii asupra influenţei condiţiilor de depozitare a vinurilor albe asupra solubilizării sărurilor tartrice

Studii asupra influenţei congelării prefermentative a musturilor asupra procesului de fermentaţie alcoolică

Studiu asupra fondului de germoplasmă a speciei Malus domestica din colecţia USAMV Iaşi

Studiu asupra utilizării răşinilor vegetale naturale asupra proceselor fermentative din vinurile albe

Studiul biodiversităţii entomofaunei din diferite ecosisteme agricole ca urmare a schimbărilor climatice şi tehnologice de cultură aplicate

Studiul influenţei diferiţilor factori cromatici externi asupra compuşilor de culoare a vinurilor îmbuteliate

Studiul relaţiilor dintre altoi şi portaltoi la speciile de pomi fructiferi cu probleme de compatibilitate

Facultatea de Medicină Veterinară

Electrodiagnosticul afecţiunilor sistemului nervos la câine

Sindromul mobilizării lipidice la vacile de lapte

Facultatea de Zootehnie

Contribuţii la cunoaşterea însuşirilor organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice ale cărnii de crap (Cyprinus carpio), în funcţie de specificul hrănirii

Contribuţii la cunoaşterea transformărilor lipolitice şi proteolitice ale cărnurilor provenite de la rasele autohtone de suine din România, pe perioada depozitării şi procesării Influenţa sistemelor tehnologice aplicate în fermele de creştere a găinilor ouătoare asupra calităţii ouălor de consum

Relansarea transhumanţei în noile condiţii specifice spaţiului european

Studii privind aptitudinile productive specifice hibrizilor broiler şi eficienţa economică în producerea cărnii de pasăre

Studiul încrucişărilor între rasele de taurine specializate pentru producţia de came şi unele rase locale din regiunea de nord-est a României

20. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Studiul numeric şi experimental privind transferul de căldură şi mecanica fluidelor la interiorul faţadelor ventilate

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Metode ale inteligenţei artificiale aplicate în medicină Sisteme şi algoritmi de analiză complexă de imagini

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Compozite polimere fotoluminiscente

Evaluarea şi managementul resurselor naturale: biomasă (biorafinare, mediu, dezvoltare)

Hidrogeluri pe bază de polimeri naturali pentru tratarea unor afecţiuni ale pielii

Micro- şi nanogeluri pe bază de polizaharide funcţionalizate pentru ţintirea activă a tumorilor maligne

Nanocapsule polimere pentru aplicaţii biomedicale

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Biocaptor electrochimie cu caracteristici microfluide

Biocaptor microfluid pe bază de hârtie

Creşterea performanţelor iluminatului bazat pe LED

Dezvoltarea de senzori bazaţi pe micro- şi nanotehnologii pentru integrarea lor în arhitecturi de tip WSN şi Internet of Things

Dispozitive de diagnostic bazate pe tehnici de medicină complementară şi alternativă

Dispozitive nano-piezoelectrice pentru recuperarea energiei Electronică flexibilă cu aplicaţii medicale Impactul şi integrarea surselor de energie regenerabile în sistemele electroenergetice

Influenţa câmpului electromagnetic asupra funcţionării rulmenţilor

Managementul eficient al energiei pentru comunităţi de dimensiuni mici şi medii

Managementul iluminatului public şi ambiental

Nanocompozite termoplastice activate electromagnetic

Nanocompozite termoplastice conducătoare pentru proiecţie în 3D

Optimizarea transferului termic la modulele semiconductoare de putere

Optimizarea transferului termic la panourile fotovoltaice

Optimizarea transferului termic la tablourile electrice de distribuţie

Reglajul tensiunii în reţelele electrice cu surse distribuite

Utilizarea mediului virtual de învăţare Moodle pentru învăţarea combinată (blended learning) în învăţământul superior de inginerie electrică

Utilizarea optimală a energiei electrice în procese diverse

Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial

Managementul strategic al tripletei „Producţie - Calitate - Mentenanţă”

Optimizarea caracteristicilor mecanice al materialelor compozite ranforsate cu structuri ţesute 3D

21. Universitatea din Piteşti

Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare

Analiza teoretică şi experimentală a filtrelor digitale Aplicaţii de control inteligent pentru sisteme nelineare şi dinamice

Caracterizarea regulatoarelor de tensiune în electronica integrată

Modele aplicative ale tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (ICT) în telemedicină

Optimizări de algoritmi implementaţi în Embedded Systems

Sistem de alimentare hibridă bazată pe energii regenerabile

Studiu teoretic şi experimental de sisteme electromecanice

Facultatea de Litere

Limbajele de specialitate.

Limbajul comunitar.

Abordări ale traducerii şi terminologiei

Lingvistica juridică

Literatura ca lumi alternative. Abordare discursivă

Literatura latină - un model cultural peren

Particularităţile discursului la scriitorii români de expresie franceză

Riturile interacţiunii verbale, paraverbale şi nonverbale în spaţiul francofon românesc

Scriitori creştini de limba latină din nordul Africii

Scriitori români din diaspora contemporană

Ţările Române ale secolului al XVII-lea reflectate în scrierile memorialistice ale unor călători francezi (studiu de caz: Pierre Lescalopier/Jacques Bongars/ Fourquevaux ş.a.)

Teoria şi practica traducerii textului literar

Tipurile de frază ca strategii de didactica limbii franceze în spaţiul Europei Centrale şi Orientale

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie/Automobile şi Transporturi

Cuplarea surselor de putere

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie/Fabricaţie şi Management Industrial

Mecanică computaţională

Mecanisme de distribuţie variabilă

Modelarea şi simularea fluxurilor de producţie şi logistice

Modelarea şi simularea rulării la rece a profilelor de revoluţie

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, Centrul de Cercetare în Ingineria Automobilului

Ameliorarea energetică şi ecologică a motoarelor cu ardere internă (studii de caz diverse)

Biocarburanţi (studii de caz diverse)

Confortul termic la bordul automobilului (studii de caz diverse)

Confortul vibroacustic la automobile (studii de caz diverse)

Diagnosticarea automobilului (studii de caz diverse)

Fiabilitatea automobilului (studii de caz diverse)

Modelarea şi simularea în transporturi (studii de caz diverse)

Optimizarea traficului rutier în oraşe (studii de caz diverse)

Propulsia electrică şi hibridă electrică (studii de caz diverse)

Prototipare rapidă. Fabricare.

Producţie industrială (studii de caz diverse)

Securitatea activă şi pasivă la automobile (studii de caz diverse)

Simularea numerică a curgerilor nepermanente în motoarele cu aprindere prin scânteie. Abordări RANS şi LES

Facultatea de Ştiinţe - Centrul de Cercetări Biotehnologice în Horticultura şi Protecţia Mediului

Aplicaţii biotehnologice ale procesului de creştere submersibilă în vitro a ciupercilor comestibile şi medicinale pentru obţinerea de alimente funcţionale cu proprietăţi nutritive şi terapeutice

Reciclarea ecologică integrală a deşeurilor din viticultură şi pomicultură prin biotehnologii de cultivare controlată a unor specii de ciuperci comestibile

22. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Centrul de Cercetare a Patrimoniului şi Istoriei Socio-Culturale

Istoria comunismului în România

Partide şi ideologii politice în România interbelică

Patrimoniul cultural şi material din Transilvania

Facultatea de Inginerie

Modelarea multi-paradigmatică a sistemelor fizico-cibernetice

Procesarea imaginilor şi viziune artificială

Facultatea de Litere şi Arte

Literatura franceză şi literatură comparată

Ştiinţe umane digitale

Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului

Evoluţii recente în decontaminarea aflatoxinelor din produsele alimentare

Instrumente inovative de analiză a riscului de contaminare cu micotoxine

Izolarea culturilor de drojdii şi utilizarea lor în conducerea proceselor fermentative

Obţinerea şi caracterizarea ambalajelor pentru produsele alimentare biodegradabile

Facultatea de Ştiinţe Economice

Economie, management şi finanţe

Responsabilitate socială corporativă

Facultatea de Ştiinţe Socio-umane

Provocări pentru consolidarea democraţiei în Europa Centrala şi de Est

23. Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea de inginerie alimentară

Cercetări privind dependenţa texturii alimentelor de proprietăţile fizico-chimice ale acestora

Cercetări privind dezvoltarea de tehnici pentru depistarea falsificării mierii de albine

Cercetări privind extracţia de fibre din deşeuri din industria alimentară

Cercetări privind influenţa procedeelor de conservare asupra capacităţii antioxidante a cătinei (Hippophae rhamnoides)

Cercetări privind pelicule şi ambalaje comestibile în scopul reducerii deşeurilor din materiale plastice

Cercetări privind realizarea unui biosenzor pentru controlul ionilor de cupru din vin

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Aplicaţii Matlab pentru recunoaşterea imaginilor jetului de combustibil atomizat

Cercetări privind intensificarea transferului de căldură prin microtuburile termice plate

Transferul de căldură prin microcanale rectangulare

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Autori francofoni din Europa de Est contra dictaturii şi a gulagului: Andrei Makine, Oana Orlea şi Agota Kristof

Creativitate lingvistică în comunicarea cotidiană (limbaj media/al tinerilor/profesional/al periferiei)

Dinamica limbilor şi plurilingvism (nivel lexical/morfo-sintactic/discursiv)

Influenţa contactelor lingvistice în evoluţia limbilor

Laborator de Incubare a Afacerilor

Gestiunea brandului Imaginea de brand în politică

Comportamentul electorului

Comportamentul consumatorului

24. Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Exil şi literatură

Ideologii şi forme literare în proza românească dintre cele două războaie mondiale

Interferenţe literare româno-belgiene în secolul al XIX-lea

25. Universitatea de Vest din Timişoara

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

Finanţe în contextul globalizării

Managementul inovării în economia bazată pe cunoaştere

Marketingul entităţilor economice din cadrul noii economii

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

Comunităţi locale. Aspecte identitare şi contexte multiculturale şi plurilingvistice

Forme şi ideologii literare în contextul globalizării

Şcoala Doctorală în Inginerie

Mecanică

Impactul soluţiilor noi de asigurare a energiei

termoenergetice coroborat cu calitatea aerului şi schimbările climatice

26. Universitatea Politehnica din Timişoara

Şcoala Doctorală în Construcţii Civile şi Instalaţii

Analiza nelineară a pereţilor compuşi oţel-beton Monitorizarea clădirilor cu eficienţă energetică ridicată Reabilitarea structurală a clădirilor multietajate cu pereţi din panouri mari prefabricate

Sisteme pentru monitorizarea comportării construcţiilor în exploatare

Studiu comparativ între clădirile tradiţionale, clădirile pasive şi clădirile aproape zero energie

Studiul riscului seismic al clădirilor de beton armat

Şcoala Doctorală în Electronică şi Telecomunicaţii

Prelucrarea imaginilor - recunoaşterea gesturilor

Şcoala Doctorală în Inginerie Civilă

Calculul structurilor compuse oţel-beton: studiul conexiunii dintre grinda metalică şi dala din beton: abordare inovativă; studiu pentru revizuirea Eurocode 4. Nivel D

Şcoala Doctorală în Inginerie Industrială

Optimizarea costurilor calităţii în IMM - aplicaţie în sistemele agroindustriale

Utilizarea roboţilor şi inteligenţei artificiale în producţia din sere

Şcoala Doctorală în Mecatronică

Analiza teoretică şi experimentală a aspectelor aleatorii din scena de lucru a unui robot mobil

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.