MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 663/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 663         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 30 august 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

678. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011

 

1.019. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0107 Lunca Mirceşti şi al rezervaţiei naturale Lunca Mirceşti

 

1.309. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011

 

În temeiul prevederilor art. 10 şi ale art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. IV alin. (2) din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, ale art. 55 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 27 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - În sensul prezentelor norme, inspecţia şi controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere la sediul întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier, operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile, în locurile unde au loc încărcarea, descărcarea şi depozitarea temporară a mărfurilor, în staţiile şi autogările utilizate la transportul rutier de persoane, în locurile în care agenţii economici efectuează activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost, în locurile în care au loc pregătirea personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi pregătirea în vederea obţinerii permisului de conducere, la sediul şcolilor de conducători auto cu care instructorii auto autorizaţi colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, în trafic, în locurile unde este permisă oprirea şi staţionarea vehiculelor, în parcări, precum şi în punctele de trecere a frontierei de stat, la solicitarea autorităţilor care îşi exercită atribuţiile în punctul de trecere a frontierei de stat se efectuează de către inspectorii I.S.C.T.R., denumiţi în continuare inspectori. “

2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) în exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi control, inspectorii au drept de control:

a) în trafic, în punctele unde oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, în punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor, în punctele de trecere a frontierei de stat, la solicitarea autorităţilor care îşi exercită atribuţiile în punctul de trecere a frontierei de stat, în zonele adiacente punctelor de trecere a frontierei de stat, în locurile în care are loc pregătirea practică a personalului în vederea obţinerii permisului de conducere, precum şi în punctele în care se desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, denumit în continuare control în trafic;

b) la sediile operatorilor de transport rutier, ale întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, ale întreprinderilor autorizate, ale operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, ale furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile, la sediul şcolilor de conducători auto cu care instructorii auto autorizaţi colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, în locurile în care au loc pregătirea teoretică a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi pregătirea teoretică în vederea obţinerii permisului de conducere, în locurile unde au loc încărcarea, descărcarea şi depozitarea temporară a mărfurilor, respectiv la sediul oricărui alt agent economic, indiferent de obiectul principal de activitate al acestuia, care desfăşoară activităţi de transport rutier sau activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost, denumit în continuare control la sediu.”

3. Articolul 10 se modifici şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Verificările privind îndeplinirea condiţiilor în vederea licenţierii/certificării/autorizării operatorilor de transport rutier, întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, întreprinderilor autorizate, operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, şcolilor de conducători auto se efectuează de către inspectori la sediul acestora, iar în cazul instructorilor auto autorizaţi se efectuează la sediul şcolilor de conducători auto cu care aceştia colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, la cererea autorităţii emitente a licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier sau a autorizaţiei, după caz.

(2) După finalizarea verificărilor menţionate la alin. (1), inspectorii care au efectuat controlul elaborează rapoarte detaliate. Rezultatele verificărilor efectuate la sediul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto se comunică autorităţii emitente a autorizaţiei, cu avizul inspectorului-sef teritorial.

(3) Verificarea activităţii operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/întreprinderilor autorizate, precum şi verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei de transport/licenţei comunitare/ certificatului de transport în cont propriu/autorizaţiei se efectuează la sediul acestora cel puţin o dată la 5 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii.

(4) Verificarea activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a şcolilor de conducători auto, precum şi verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiilor se efectuează la sediul acestora, iar în cazul instructorilor auto autorizaţi, la sediul şcolilor de conducători auto cu care aceştia colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, cel puţin o dată la 2 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii.

(5) Verificarea activităţii operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, precum şi verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier se efectuează la sediul acestora cel puţin o dată la 2 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii.

(6) Verificarea activităţii furnizorilor de bunuri divizibile se efectuează cel puţin o dată la 2 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii.

(7) Verificarea activităţii beneficiarilor de bunuri divizibile se efectuează motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii.

(8) Verificarea activităţii operatorilor de transport/Întreprinderilor de transport în cont propriu/întreprinderilor autorizate se efectuează şi în cazul în care aceştia/acestea prezintă risc crescut, conform art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului  in 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului.

(9) Verificările prevăzute la alin. (3)-(7) se pot efectua şi în cazul în care se constată încălcări foarte grave sau repetate a reglementărilor în vigoare în activitatea operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/întreprinderilor autorizate/operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile/centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolilor de conducători auto/instructorilor auto autorizaţi.”

4. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) în vederea efectuării controlului la sediu, inspectoratul teritorial în a cărui rază se găseşte sediul va notifica în scris operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în ronţ propriu/întreprinderii autorizate/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorului şi beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto, iar în cazul instructorului auto autorizat, va notifica în scris acestuia şi şcolii de conducători auto cu care acesta colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, data şi ora la care urmează să se efectueze controlul, cu excepţia cazului în care controlul se impune a fi efectuat într-un termen foarte scurt, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.

(2) Operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/întreprinderea autorizată/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorul şi beneficiarul de bunuri divizibile/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcoala de conducători auto/instructorul auto autorizat, după caz, confirmă în scris inspectoratului teritorial care a emis notificarea privind disponibilitatea de a fi prezent, prin managerul de transport, administrator sau orice reprezentant legal, la efectuarea controlului în data respectivă.

(3) în cazul în care în confirmarea scrisă prevăzută la alin. (2) se menţionează că nu se poate efectua controlul în data propusă, inspectoratul teritorial transmite o nouă notificare scrisă, prin poştă cu confirmare de primire, în care se va comunica o altă dată pentru efectuarea controlului.

(4) în cazul în care notificarea prevăzută la alin. (3) nu este primită, aceasta va fi afişată la sediul unde operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/întreprinderea autorizată/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorul şi beneficiarul de bunuri divizibile/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcoala de conducători auto/instructorul auto autorizat îşi desfăşoară activitatea.

(5) La data stabilită în notificare, echipajul de control se va deplasa la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/întreprinderii autorizate/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorului şi beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto notificat/notificate, iar în cazul instructorului auto autorizat, la sediul şcolii de conducători auto cu care acesta colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, pentru efectuarea controlului.

(6) în cazul în care controlul prevăzut la alin. (5) este obstrucţionat sau nu poate fi efectuat din cauze imputabile operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/întreprinderii autorizate/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorului şi beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto/instructorului auto autorizat notificat/notificate, inspectorii aplică sancţiunile şi măsurile corespunzătoare prevăzute de legislaţia în vigoare.

(7) Operatorii de transport rutier/întreprinderile de transport rutier în cont propriu/întreprinderile autorizate/operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorii şi beneficiarii de bunuri divizibile/centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcolile de conducători auto pot fi controlaţi/controlate la sediu, iar în cazul instructorilor auto autorizaţi, la sediul şcolilor de conducători auto cu care aceştia colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, în timpul programului de lucru, fără notificarea scrisă a acestora potrivit prevederilor alin. (1).”

5. La articolul 12, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Controlul la sediu se finalizează prin întocmirea unei note de constatare/raport, după caz, conform reglementărilor în vigoare, ale cărei/cărui model şi conţinut se stabilesc de către I.S.C.T.R.

(2) Sancţiunile contravenţionale, sancţiunile complementare şi/sau măsurile administrative, după caz, se aplică pe baza unei note de constatare/raport.”

6. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Operatorii de transport rutier, întreprinderile de transport rutier în cont propriu, întreprinderile autorizate şi şcolile de conducători auto instruiesc conducătorii auto/instructorii auto utilizaţi privind obligaţia respectării semnalelor inspectorilor şi a instrucţiunilor afişate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare roşie din dotarea autovehiculelor de control ale I.S.C.T.R.”

7. La articolul 29, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Dacă din raportul de control tehnic în trafic rezultă defecţiuni tehnice majore şi/sau periculoase, inspectorul aplică sancţiunile şi măsurile corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare.”

8. La articolul 29, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

.(5) în cazul anulării inspecţiei tehnice periodice a unui vehicul rutier care prezintă defecţiuni tehnice periculoase sau defecţiuni tehnice majore, stabilite prin reglementările specifice în vigoare, inspectorii emit un document care dă dreptul contravenientului să se deplaseze pe drumurile publice pentru o perioadă de 24 de ore de la data emiterii, în vederea obţinerii unei noi inspecţii tehnice periodice. În cazul anulării inspecţiei tehnice periodice a unui vehicul rutier care prezintă defecţiuni tehnice periculoase, documentul se emite după încetarea măsurii de imobilizare.

(6) Modelul şi conţinutul documentului prevăzut la alin. (5) se stabilesc de către I.S.C.T.R. Un exemplar al documentului se înmânează conducătorului auto sub semnătură.”

9. Articolul 31 se abrogă.

10. La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) în cazul constatării contravenţiilor privind circulaţia vehiculelor cu depăşiri ale maselor pe axe sau totale maxime admise/autorizate ori a celor înscrise în autorizaţia specială de transport (AST) sau privind condiţiile de desfăşurare a acestor transporturi, inspectorul aplică sancţiunile contravenţionale şi măsurile corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare.”

11. La articolul 38 alineatul (1), literele d) şi e) şi alineatele (2) şi (3) se abrogă.

12. Denumirea secţiunii a 51-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 51- a

Procedurile de retragere şi de suspendare a licenţei de transport/licenţei comunitare, a copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei de traseu, a autorizaţiei de transport internaţional, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, a autorizaţiei şcolii de conducători auto, a autorizaţiei instructorului auto, a autorizaţiei centrului de pregătire, a atestatului instructorului auto, a atestatului de profesor de legislaţie rutieră şi a atestatului/certificatului care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto”

13. Articolul 381 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 381. - I.S.C.T.R. retrage sau suspendă, după caz, licenţa de transport/licenţa comunitară, copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, licenţa de traseu, autorizaţia de transport internaţional, licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier, autorizaţia şcolii de conducători auto, autorizaţia instructorului auto, autorizaţia centrului de pregătire, atestatul instructorului auto, atestatul de profesor de legislaţie rutieră şi atestatul/ certificatul care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto.”

14. Articolul 382 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 382. - (1) în toate cazurile în care I.S.C.T.R. retrage documentele prevăzute la art. 381, titularul documentului retras nu mai poate solicita eliberarea unui nou document pentru o perioadă de 60 de zile de la data retragerii, dacă reglementările în vigoare nu prevăd altfel.

(2) I.S.C.T.R. suspendă documentele prevăzute la art. 381 pentru o perioadă de 30 de zile, dacă reglementările în vigoare nu prevăd altfel.”

15. Articolul 384 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 384. - (1) I.S.C.T.R comunică decizia motivată de retragere sau suspendare a documentelor prevăzute la art. 381 către autoritatea emitentă a documentului retras/suspendat, cu excepţia atestatului/certificatului care atestă competenţa/ calificarea profesională, în prima zi lucrătoare după data comunicării deciziei către titularul documentului retras/suspendat

(2) I.S.C.T.R. comunică decizia motivată de retragere sau suspendare a atestatului/certificatului care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto către autoritatea emitentă şi angajatorul conducătorului auto, în prima zi lucrătoare după data comunicării deciziei către titularul documentului retras/suspendat.

(3) Odată cu retragerea sau suspendarea unuia dintre documentele prevăzute la art. 381, toate documentele eliberate de către autoritatea emitentă în baza documentului retras devin nule, iar toate documentele eliberate de către autoritatea emitentă în baza documentului suspendat îşi pierd valabilitatea pe perioada suspendării acestuia.”

16. La articolul 385, alineatele (1), (3), (5), (6), (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 385 6. - (1) Licenţa de transport, licenţa comunitară, certificatul de transport în cont propriu, licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier, licenţa de traseu, autorizaţia de transport internaţional, autorizaţia centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, autorizaţia şcolii de conducători auto sau autorizaţia instructorului auto autorizat se reţine la sediul operatorului de transport rutier, al întreprinderii de transport rutier în cont propriu, al operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, al centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, al şcolii de conducători auto sau, în cazul instructorului auto autorizat, la sediul şcolii de conducători auto cu care acesta colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, după caz, de către inspectori, în vederea suspendării/retragerii, în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, unul pentru titularul documentului suspendat şi unul pentru agentul constatator.

.....................................................................................................................

(3) Copia conformă a licenţei de transport, copia conformă a licenţei comunitare şi copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se reţin şi se suspendă/retrag în trafic de către inspectori, în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, unul pentru conducătorul auto şi unul pentru agentul constatator.

.....................................................................................................................

 (5) în cazul în care instructorul auto autorizat, reprezentantul legal/administratorul/managerul de transport/orice alt reprezentant convenţional al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier al şcolii de conducători auto/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere refuză să predea inspectorului licenţa de transport, licenţa comunitară, certificatul de transport în cont propriu, licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier, licenţa de traseu, autorizaţia de transport internaţional sau autorizaţia, după caz, în vederea suspendării/retragerii, inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. În raza căruia îşi are sediul titularul documentului ce urmează a fi suspendat/retras solicită titularului să predea în termen de maximum 5 zile lucrătoare documentul în cauză.

(6) în cazul în care conducătorul auto refuză să predea inspectorului, în vederea suspendării/retragerii, copia conformă a licenţei de transport, copia conformă a licenţei comunitare sau copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. În raza căruia îşi are sediul titularul documentului ce urmează a fi suspendat/retras solicită titularului să predea în termen de maximum 5 zile lucrătoare documentul în cauză.

(7) în cazul în care titularul atestatului instructorului auto, atestatului de profesor de legislaţie rutieră şi atestatului/certificatului care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto refuză să predea inspectorului, în vederea suspendării/retragerii, oricare dintre aceste documente, inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. În raza căruia îşi are sediul titularul documentului ce urmează a fi suspendat solicită titularului să predea în termen de maximum 5 zile lucrătoare documentul în cauză.

.....................................................................................................................

 (9) în cazul în care la expirarea termenului de 5 zile lucrătoare prevăzut la alin. (5)-(7) nu a fost predat documentul suspendat/documentul retras, I.S.C.T.R. aplică sancţiunile corespunzătoare prevăzute de reglementările în vigoare.”

17. La articolul 385, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:

„(41) Atesta tuf instructorului auto, atestatul de profesor de legislaţie rutieră şi atestatul/certificatul care atestă competenţa/ calificarea profesională a conducătorului auto se reţin şi se suspendă/retrag pe loc, în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, unul pentru titularul documentului şi unul pentru agentul constatator.

(42) în cazul în care titularul documentelor de la alin. (41) refuză se semneze şi/sau să primească un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (41), agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal,”

18. La articolul 385 6, alineatul (8) se abrogă.

19. La articolul 38&, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Pe toată durata suspendării atestatului instructorului auto, atestatului de profesor de legislaţie rutieră şi atestatului/certificatului care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto, titularul acestuia nu poate desfăşura activităţi specifice funcţiei.”

20. Articolul 47 se abrogă.

21. Anexa nr. 1c) se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Începând cu data de 1 ianuarie 2017, sintagma „inspectorat teritorial” din cuprinsul Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu sintagma „inspectorat regional”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

Art. III. - Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 10 august 2016.

Nr. 678.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1c) la normele metodologice)

 

Ministerul Transportului

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

Inspectoratul Teritorial ..................................................

 

RAPORT DE CONTROL TEHNIC ÎN TRAFIC CARE INCLUDE LISTA PUNCTELOR CARE FAC OBIECTUL CONTROLULUI

 

1. Locul controlului ......................................................................................................................................

2. Data ............................................................................................................................................................

3. Ora ..............................................................................................................................................................

4. Simbolul naţional rutier şi numărul de înmatriculare al vehiculului ..................................................

5. Identificarea vehiculului/numărul VIN ..................................................................................................

6. Categoria vehiculului................................................................................................................................

 

a)

 N2(a) (peste 3,51 la 121)

e)

 m2(a) [> 9 locuri (b) până la 5t]

b)

 N3(a) (peste 121)

f)

 M3(a) [> 9 locuri (b) peste 5 t]

c)

 O3(a) (peste 3,5 t la 10 t)

g)

 Altă categorie de vehicule

d)

 O4(a) (peste 10 t)

 

 

 

7. Întreprinderea /Operatorul de transport

(a) Numele şi adresa ....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

(b) Numărul licenţei comunitare (c) [Regulamentele (CE) nr. 1072/2009 şi nr. 1073/2009]

........................................................................................................................................................................................

8. Naţionalitatea (conducător auto) .........................................................................................................................

9. Numele conducătorului auto .................................................................................................................................

10. Lista de verificare ..................................................................................................................................................

 

Verificat (d)

Neverificat

Respins (e)

 

(0) identificare vehicul







 

(1) sistem de frânare







 

(2) sistem de direcţie







 

(3) vizibilitate







 

(4) lămpi, dispozitive reflectorizante şi echipamente electrice







 

(5) punţi, roţi. anvelope şi suspensie







 

(6) şasiu, cabină şi elemente ataşate şasiului







 

(7) alte echipamente inclusiv tahograf şi dispozitiv limitator de viteză







 

(8) emisii poluante, inclusiv scurgeri de combustibil şi/sau ulei







 

11. Rezultatul controlului:

      Imobilizarea vehiculului

 

 



 

 

12. Diverse/observaţii/neconformităţi constatate:

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

13. Autoritatea/Inspectorul care a efectuat controlul

Semnătura:

 

Autoritatea /Inspectorul,

Conducătorul auto,

........................................................

........................................................

 

Observaţii:

(a) Categoria vehiculului (în conformitate cu RNTR 2).

(b) Numărul de locuri, inclusiv locul conducătorului auto (elementul S.1 din certificatul de înmatriculare).

(c) Dacă este disponibil.

(d) „Verificat” înseamnă că cel puţin unul sau mai multe dintre elementele inspecţiei enumerate în anexele nr. 1a) şi 1b) la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011 au fost verificate.

(e) Defecţiunile sunt indicate pe verso.

 

 

 

0.

IDENTIFICARE VEHICUL

2.

SISTEM DE DIRECŢIE

4.7.2.

Respectare cerinţe

6.2.4.

Structură de rezistenţă şi podea

0.1

Plăci număr de înmatriculare

2.1.

Stare mecanică

4.8.

Catadioptri, plăci de identificare spate

6.2.5.

Scaun conducător auto

0.2

Identificare vehicul / şasiu, caroserie / număr

2.1.1.

Stare, fixare, funcţionare sistem de direcţie

 

reflectorizant - fluorescente, marcaje

6.2.6.

Alte scaune

 

identificare

2.1.2.

Stare, fixare casetă de direcţie

 

reflectorizante pentru contur

6.2.7.

Comenzi necesare conducătorului auto

1.

SISTEM DE FRÂNARE

2.1.3.

Jocuri în sistemul de direcţie

4.8.1.

Stare şi fixare

6.2.8.

Scări pentru cabină

1.1

Stare mecanică şi funcţionare

2.1.4.

Funcţionare elemente mecanice de legătură

4.8.2.

Respectare cerinţe

6.2.9.

Alte echipamente şi accesorii interioare şi

1.1.1.

Ax pedală frână de serviciu / ax manetă de

 

sistem de direcţie

4.9.

Martori luminoşi

 

exterioare (dacă au fost prevăzute de

 

frână

2.1.5.

Stare, fixare, funcţionare şi etanşeitate

4.9.1.

Stare şi funcţionare

 

producător)

1.1.2

Pedală / manetă de frână şi cursa dispozitivului

 

servodirecţie

4.9.1.

Stare şi funcţionare

6.2.10.

Apărători de noroi, aripi, dispozitive

 

de acţionare a frânei

22.

Volan şi coloană volan

4.9.2.

Respectare cerinţe

 

antiîmproşcare (dacă au fost prevăzute de

1.1.3.

Pompă de vacuum sau compresor şi

22.1.

Stare, fixare volan

4.10.

Conexiuni electrice intre autovehiculul tractor şi

 

producător)

 

rezervoare de aer

22.2.

Stare, fixare coloană volan, cuplaj

 

(semi)remorcă

7.

ALTE ECHIPAMENTE

1.1.4.

Manometru sau indicator pentru presiune

2.3.

Joc la volan

4.11.

Cablaj electric

7.1.

Centuri de siguranţă / catarame şi sisteme de

 

scăzută

2.4.

Aliniament roţi

4.12.

Dispozitive reflectorizante şi lămpi facultative

 

reţinere

1.1.5.

Supapă de comandă a frânei cu acţionare

2.5.

Stare, fixare punte directoare remorci

 

(dacă au fost prevăzute de producător)

7.1.1.

Siguranţa montării centurilor de siguranţă şi a

 

manuală

3.

VIZIBILITATE

4.13.

Baterii(e) de acumulatori

 

cataramelor aferente

1.1.6.

Element de acţionare frână de mână, levier

3.1.

Câmp de vizibilitate

5.

PUNŢI, ROŢI, ANVELOPE ŞI

7.1.2.

Stare, fixare centuri de siguranţă, catarame

 

de comandă frână de mână, clichet frână de

3.2.

Stare parbriz şi celelalte geamuri

 

SUSPENSIE

7.1.3.

Dispozitiv limitator al sarcinii centurii de

 

mână, frână de mână cu acţionare electrică

3.3.

Oglinzi sau. Dispozitive retrovizoare, inclusiv

5.1.

Punţi (axe)

 

siguranţă

1.1.7.

Supape de frânare (supape de comandă,

 

cea suplimentară de la autovehiculele

5.1.1.

Stare, fixare punţi

7.1.4.

Centură de siguranţă cu dispozitiv de

 

supape de descărcare, regulatoare de

 

ŞCOALĂ

5.1.2.

Stare, fixare fuzete

 

pretensionare

 

presiune etc.)

3.4.

Ştergătoare de parbriz

5.1.3.

Rulmenţi roţi

7.1.5.

Airbaguri

1.1.8.

Elemente de cuplare ale frânelor

3.5.

Spălătoare de parbriz

5.2.

Roţi (jante) şi anvelope

7.1.6.

Sisteme SRS (sistem de reţinere suplimentar)

 

(semi)remorcii (electrice şi pneumatice)

3.6.

Sistem de dezaburire

5.2.1.

Stare, fixare butuci roţi

7.2.

Stingător de incendiu

1.1.9.

Rezervoare de aer comprimat

4.

LĂMPI, DISPOZITIVE

5.2.1.

Stare, fixare butuci roţi

7.3.

Încuietori şi dispozitive antifurt

1.1.10.

Dispozitiv servo frână, pompă centrală de

 

REFLECTORIZANTE ŞI

5.2.2.

Stare, fixare roţi

7.4.

Triunghiuri reflectorizante de presemnalizare

 

frână (pentru sistemul de frânare hidraulic)

 

ECHIPAMENTE ELECTRICE

5.2.3.

Stare, li sure anvelope

7.5.

Trusă de prim ajutor

1.1.11.

Conducte de frână rigide

4.1.

faruri

5.3.

Suspensie

7.6.

Cale de roată (dacă sunt necesare)

1.1.12.

Racorduri flexibile de frână

4.1.1.

Stare şi funcţionare

5.3.1.

Arcuri

7.7.

Avertizor acustic (inclusiv cel suplimentar

1.1.13.

Garnituri de fricţiune (plăcuţe, saboţi)

4.1.2.

Orientare

5.3.2.

Amortizoare

 

montat de producător)

1.1.14.

Tamburi şi discuri de frână

4.1.3.

Comutare lumini

5.3.3.

Bară de torsiune, bielete antiruliu. bare şi

7.8.

Vitezometru

1.1.15.

Cabluri de frână, leviere şi conexiuni, tije de

4.1.4.

Respectare cerinţe

 

leviere ale suspensiei

7.9.

Tahograf (dacă este obligatoriu conform

 

acţionare

4.1.5

Dispozitive de reglare pe verticală a farurilor

5.3.2.

Amortizoare

 

legislaţiei)

1.1.16.

Elemente de acţionare sistem frânare (inclusiv

 

(dacă au fost prevăzute de producător)

5.3.3.

Bară de torsiune, bielete antiruliu. bare şi

7.10.

Limitator de viteză (dacă este obligatoriu

 

etriere, cilindri de frână eu are sau cilindri de

4.1.6

Dispozitiv de spălare a farurilor (ştergătorul

 

leviere ale suspensiei

 

conform legislaţiei)

 

frână hidraulici)

 

sau spălătorul de far) (dacă n fost prevăzut de

5.3.4.

Articulaţii suspensie

7.11.

Odometru (dacă a fost prevăzut de

1.1.17.

Regulator automat al frânării în funcţie de

 

producător)

5.3.5.

Suspensie pneumatică

 

producător)

 

încărcare

4.2.

Lămpi de poziţie faţă. Spate şi laterale, lămpi

6.

ŞASIU. CABINĂ ŞI ELEMENTE

7.12.

Sistem de control electronic al stabilităţii

1.1.18.

Dispozitiv de reglare a jocului

 

de gabarit

 

ATAŞATE ŞASIULUI

 

(LSC) (dacă a fost prevăzut de producător)

1.1.19.

Frână de încetinire (dacă a fost prevăzută de

4.2.1.

Stare şi funcţionare

6.1.

Şasiu sau cadru şi elemente ataşate

8.

EMISII POLUANTE

 

producător sau dacă este obligatorie)

4.2.2.

Comutare

6.1.1.

Stare generală şasiu. Şasiu suplimentar,

8.1.

Zgomot

1.1.20.

Acţionare automată a frânei (semi)remorcii

4.2.3.

Respectare cerinţe

 

lonjeroane faţă şi spate la caroseria

8.1.1.

Sistem de reducere a zgomotului

1.1.21.

Ansamblu sistem de frânare

4.3.

Lămpi de frânare

 

autoportantă

8.2.

Gaze de evacuare

1.1.22.

Supape de testare (dacă sunt prevăzute de

4.3.1.

Stare şi funcţionare

6.1.2.

Tubulatură de evacuare, amortizoare de

8.2.1.

Emisii produse de maşini alimentate cu

 

producător)

4.3.2.

Comutare

 

zgomot

 

benzină, GPL sau GNC

1.2.

Performanţă şi eficacitate frână de serviciu

4.3.3.

Respectare cerinţe

6.1 3.

Rezervor de combustibil şi conducte de

8.2.1.1.

Echipament de control al emisiilor de gaze

1.2.1.

Performanţă

4.4.

Lămpi indicatoare de direcţie şi de avarie

 

alimentare (inclusiv rezervorul de

 

 

1.2.2.

Eficacitate

4.4.1.

Stare şi funcţionare

 

combustibil pentru dispozitivul de încălzire

8.2.1.2.

Emisii poluante

1.3.

Performanţă şi eficacitate frână de securitate

4.4.2.

Comutare

 

şi conducte)

8.2.2.

Emisii produse de maşini alimentate cu

 

(dacă este acţionată printr-un sistem separat)

4.4.3.

Respectare cerinţe

6.1.4.

Bare de protecţie, protecţie laterală şi

 

motorină

1.3.1.

Performanţă

4.4.4.

Frecvenţă semnal luminos

 

dispozitive de protecţie antiîmpănare spate

8.2.2.1.

Echipament de control al emisiilor de gaze

1.3.2.

Eficacitate

4.5.

Faruri şi lămpi de ceaţă

 

(dacă au fost prevăzute de producător)

8.2.2.2.

Verificare opacitate

1.4

Performanţă şi eficacitate frână de staţionare

4.5.1.

Stare şi funcţionare

6.1.5.

Suport pentru roata de rezervă (dacă a fost

8.3.

Suprimare interferenţe electromagnetice

 

(când nu este frână de securitate)

4.5.2.

Orientare

 

prevăzut de producător)

8.4.

Alte aspecte referitoare la mediu

1.4.1

Performanţă

4.5.3.

Comutare

6.1.6.

Dispozitiv de cuplare şi dispozitiv de

8.4.1.

Fum vizibil

1.4.2.

Eficacitate

4.5.4.

Respectare cerinţe

 

remorcate

8.4.2.

Scurgeri de lichide

1.5.

Performanţă frână de încetinire

4.6.

Lămpi de mers înapoi

6.1.7.

Transmisie

8.4.2.

Scurgeri de lichide

1.6.

Sistem antiblocare (ABS)

4.6.1.

Stare şi funcţionare

6.1.8.

Fixare mosor pe şasiu sau caroserie

 

 

 

 

4.6.2.

Comutare

6.1.9.

Performanţe motor

 

 

 

 

4.6.3

Respectare cerinţe

6.2.

Cabină şi caroserie

 

 

 

 

4.7.

Dispozitiv de iluminare a plăcii spate cu

6.2.1.

Stare, fixare caroserie, cabină

 

 

 

 

 

numărul de înmatriculare

6.2.2.

Montare caroserie, cabină, suprastructură

 

 

 

 

4.7.1.

Stare şi funcţionare

6.2.3.

Uşi şi dispozitive de închidere uşi

 

 

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0107 Lunca Mirceşti şi al rezervaţiei naturale Lunca Mirceşti

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.124 din 11 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 28 din 27 aprilie 2015, Avizul Ministerului Culturii nr. 837 din 23 februarie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 82.943/163.011/330.136 din 24 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.771/I.M. din 23 decembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului ROSCI0107 Lunca Mirceşti şi al rezervaţiei naturale Lunca Mirceşti, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului ROSCI0107 Lunca Mirceşti şi al rezervaţiei naturale Lunca Mirceşti, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 mai 2016.

Nr. 1.019.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 493/2015 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 13 martie 2015.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 28 septembrie 2016.

Art. 4. - Departamentul pentru Controlul Exporturilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune Directiva (UE) 2016/970 a Comisiei din 27 mai 2016 de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte lista produselor din domeniul apărării, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 163 din 21 iunie 2016.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Dănuţ Sebastian Neculăescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 august 2016.

Nr. 1.309.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

 

Nota 1 Termenii între ghilimele duble („) sunt termeni definiţi. Consultaţi „Definiţiile termenilor utilizaţi în prezenta list㔠anexate la prezenta listă.

Nota 2 în anumite cazuri, substanţele chimice sunt prezentate după denumire şi număr CAS. Lista se aplică substanţelor chimice cu aceeaşi formulă structurală (inclusiv hidraţii) indiferent de denumire sau număr CAS. Numerele CAS sunt prezentate pentru a facilita identificarea unei anumite substanţe chimice sau a unui anumit amestec, indiferent de nomenclatură. Numerele CAS nu pot fi utilizate ca unic mijloc de identificare deoarece unele forme ale substanţelor chimice cuprinse în listă au numere CAS diferite, iar amestecurile conţinând substanţe chimice cuprinse în listă pot avea, de asemenea, numere CAS diferite.

 

ML1. Arme cu ţeavă lisă cu uri calibru mai mic de 20 mm, alte arme de foc şi arme automate cu un calibru mai mic sau egal cu 12,7 mm (calibru 0,50 inchi) şi accesorii,după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

Notă ML1. nu se aplică următoarelor:

a. arme de foc special concepute pentru tragere cu muniţie inertă de instrucţie şi care nu au capacitatea de a descărca un proiectil;

b. arme de foc special concepute pentru a lansa proiectile captive, care nu au încărcături explozive puternice sau legătură de comunicaţie, la o distanţă de 500 m sau mai mică;

c. arme care folosesc muniţie încasetată cu percutare excentrică şi care nu sunt de tip numai cu tragere automată;

d. „arme de foc dezactivate”.

a. Puşti şi arme combinate, arme de mână, mitraliere, pistoale mitralieră, arme cu descărcare simultană sau secvenţială din mai multe ţevi;

Notă ML1.a. nu se aplică următoarelor:

a. puşti şi arme combinate fabricate înainte de anul 1938;

b. reproduceri de puşti şi arme combinate ale căror modele originale au fost fabricate înainte de anul 1890;

c. arme de mână, arme cu descărcare simultană sau secvenţială din mai multe ţevi şi mitraliere fabricate înainte de anul 1890 şi reproducerile acestora;

d. puşti şi arme de mână, special concepute să descarce un proiectil inert prin utilizare de aer comprimat sau CO2.

b. Arme cu ţeavă lisă, după cum urmează:

1. arme cu ţeavă lisă special concepute pentru utilizări militare;

2. alte arme cu ţeavă lisă, după cum urmează:

a. de tip complet automat;

b. de tip semiautomat sau cu dispozitiv pneumatic de armare;

Notă ML1.P.2. nu se aplică armelor special concepute să descarce un proiectil inert prin utilizare de aer comprimat sau C02.

Notă ML1.b. nu se aplică următoarelor:

a. arme cu ţeavă lisă fabricate înainte de anul 1938;

b. reproduceri de arme cu ţeavă lisă ale căror modele originale au fost fabricate înainte de anul 1890;

c. arme cu ţeavă lisă utilizate pentru activităţi de vânătoare sau sportive. Aceste arme nu trebuie să fie special concepute pentru utilizări militare sau de tip numai cu tragere automată;

d. arme cu ţeavă lisă special concepute pentru oricare dintre următoarele;

1. sacrificarea animalelor domestice;

2. tranchilizarea animalelor;

3. testarea seismică;

4. tragerea cu proiectile industriale; sau

5. neutralizarea dispozitivelor explozive de fabricaţie artizanală (IEDs).

N.B. Pentru dispozitivele disruptive, a se vedea ML4. şi rubrica 1A006 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

c. Arme care folosesc muniţie fără tub cartuş;

d. Magazii detaşabile de cartuşe, amortizoare de zgomot sau surdine, monturi speciale pentru arme, dispozitive optice de ochire pentru arme şi ascunzătoare de flacără pentru armele specificate la ML1,a., ML1.b. sau ML1.C.

Notă ML1.d. nu se aplică dispozitivelor optice de ochire pentru arme fără procesarea electronică a imaginii cu mărire 9x sau mai mică, atunci când nu sunt special concepute sau modificate pentru utilizări militare sau când nu încorporează reticule special concepute pentru utilizări militare.

 

ML2. Arme cu ţeavă lisă cu un calibru de 20 mm sau mai mare, alte arme sau armament cu un calibru mai mare de 12,7 mm (calibru 0,50 inchi), lansatoare şi accesorii, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Mitraliere, obuziere, tunuri, mortiere, arme antitanc, lansatoare de proiectile, aruncătoare militare de flăcări, puşti, arme fără recul, arme cu ţeavă lisă şi dispozitive de reducere a semnăturii pentru acestea;

Nota 1 ML2.a. include injectoarele. dispozitivele de măsurare, rezervoarele de stocare, precum şi alte componente special concepute pentru a fi utilizate cu încărcături lichide de propulsie pentru oricare dintre echipamentele specificate la ML2.a.

Nota 2 ML2.a. nu se aplică următoarelor tipuri de arme:

a. puşti, arme cu ţeavă lisă şi arme combinate fabricate înainte de anul 1938;

b. reproduceri de puşti, arme cu ţeavă lisă şi arme combinate ale căror modele originale au fost fabricate înainte de anul 1890;

c. mitraliere, obuziere, tunuri şi mortiere fabricate înainte de anul 1890;

d. arme cu ţeavă lisă utilizate pentru activităţi de vânătoare sau sportive. Aceste arme nu trebuie să fie special concepute pentru utilizări militare sau de tip numai cu tragere automată;

e. arme cu ţeavă lisă special concepute pentru oricare dintre următoarele:

1. sacrificarea animalelor domestice;

2. tranchilizarea animalelor;

3. testarea seismică;

4. tragerea cu proiectile industriale; sau

5. neutralizarea dispozitivelor explozive de fabricaţie artizanală (IEDs);

N.B. Pentru dispozitivele disruptive, a se vedea ML4. şi rubrica 1A006 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

f. lansatoare portabile de proiectile special concepute pentru a lansa proiectile captive, care nu au încărcături explozive puternice sau legătură de comunicaţie, la o distanţă de 500 m sau mai mică.

b. Lansatoare sau generatoare fumigene, de gaz şi pirotehnice, special concepute sau modificate pentru utilizări militare;

Notă ML2.b. nu se aplică pistoalelor de semnalizare.

c. Dispozitive de ochire pentru arme şi suporturi pentru dispozitive de ochire pentru arme, având toate caracteristicile următoare:

1. special concepute pentru utilizări militare; şi

2. special concepute pentru armele specificate la ML2.a.;

d. Monturi şi magazii detaşabile de cartuşe special concepute pentru armele specificate la ML2.a.

 

ML3. Muniţii şi dispozitive de reglare a focosului, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Muniţie pentru armele specificate la ML1., ML2. sau ML12.;

b. Dispozitive de reglare a focosului special concepute pentru muniţia specificată la ML3.a.

Nota 1 Componentele special concepute specificate la ML3. includ:

a. componente fabricate din metal sau din mase plastice, cum ar fi:

 capse, tuburi cartuş, benzi pentru cartuşe, tamburi rotativi şi repere metalice ale muniţiei;

b. dispozitive de siguranţă şi armare, focoase, senzori şi dispozitive de iniţiere a exploziei:

c. surse de putere capabile să furnizeze energie înaltă pentru o singură întrebuinţare;

d. tuburi combustibile pentru încărcături de azvârlire;

e. submuniţii incluzând grenade, mine şi proiectile dirijate pe porţiunea finală a traiectoriei.

Nota 2 ML3.a. nu se aplică următoarelor:

a) muniţiei sertizate fără proiectil (blank star);

b) muniţiei inerte de instrucţie cu tubul cartuş perforat;

c) altor tipuri de muniţie oarbă sau inertă de instrucţie, care nu includ componente concepute pentru muniţia de război; sau

d) componentelor concepute special pentru muniţia oarbă sau inertă de instrucţie, specificată în prezenta notă 2.a., b. sau c.

Nota 3 ML3.a. nu se aplică cartuşelor special concepute pentru oricare dintre următoarele scopuri:

a. semnalizare;

b. alungarea păsărilor; sau

c. aprinderea gazelor la puţurile petroliere.

 

ML4. Bombe, torpile, rachete nedirijate, rachete dirijate, alte dispozitive şi încărcături explozive şi echipamente şi accesorii conexe, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

N.B. 1 Pentru echipamentul de ghidare şi navigaţie, a se vedea ML11.

N.B.2 Pentru sistemele de protecţie antirachetă pentru aeronave (AMPS), a se vedea ML4.c.

a. Bombe, torpile, grenade, încărcături fumigene, rachete nedirijate, mine, rachete dirijate, încărcături explozive de adâncime, încărcături de distrugere, dispozitive şi seturi pentru încărcături de distrugere, dispozitive cu „încărcături pirotehnice”, cartuşe şi simulatoare (adică echipamente de simulare a caracteristicilor oricăruia dintre aceste produse), special concepute pentru utilizări militare;

Notă ML4.a. include:

a. grenade fumigene, bombe exploziv-incendiare, bombe incendiare şi dispozitive explozive;

b. ajutaje pentru rachete dirijate şi vârfuri pentru mijloace de transport la ţintă cu reintrare în atmosferă.

b. Echipamente având toate caracteristicile următoare:

1. special concepute pentru utilizări militare; ş[

2. special concepute pentru «activităţi» legate de oricare dintre următoarele:

a. elementele specificate la ML4.a.; sau

b. dispozitivele explozive de fabricaţie artizanală (IEDs);

Notă tehnică

în sensul ML4.b.2., termenul «activităţi» se referă la mânuire, lansare, calibrare, control, descărcare, detonare, activare, furnizarea energiei necesare pentru o singură întrebuinţare, simularea unor ţinte, bruiere, dragare, detectare sau distrugere.

Nota 1 ML4.b. include:

a. echipamente mobile de lichefiere a gazului capabile să producă o cantitate mai mare sau egală cu 1.000 kg de gaz lichefiat pe zi;

b. cabluri electrice conductoare flotante destinate dragării minelor magnetice.

Nota 2 ML4.b. nu se aplică dispozitivelor portabile (ţinute în mână), limitate prin concepţie numai la detectarea obiectelor metalice şi care nu au capacitatea de a face diferenţierea între mine şi alte obiecte metalice.

c. Sisteme de protecţie antirachetă pentru aeronave (AMPS).

Notă ML4.c. nu se aplică sistemelor de protecţie antirachetă pentru aeronave (AMPS) având

toate caracteristicile următoare:

a. oricare dintre următorii senzori de avertizare antirachetă:

1. senzori pasivi cu răspuns de vârf cuprins între 100 şi 400 nm; sau

2. senzori activi cu impuls Doppler de avertizare antirachetă;

b. sisteme lansatoare de dipoli;

c. capcane termice cu funcţionare în spectrul vizibil şi infraroşu pentru devierea rachetelor sol-aer de pe traiectorie; şi

d. sunt instalate pe o „aeronavă civil㔠şi au toate caracteristicile următoare:

1. AMPS este operabil numai pe „aeronava civil㔠pe care acesta este instalat şi pentru care s-a emis oricare dintre următoarele autorizaţii:

a. un certificat de tip civil emis de autorităţile aeronautice civile dintr-unul sau mai multe state membre ale UE sau state participante la Aranjamentul de la Wassenaar; sau

b. un document echivalent recunoscut de Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO);

2. AMPS foloseşte măsuri de protecţie pentru a preveni accesul neautorizat la „software”: şl

3. AMPS încorporează un mecanism activ care împiedică sistemul să funcţioneze atunci când este înlăturat din „aeronava civilă pe care a fost instalat.

 

ML5, Sisteme de conducere a focului şi echipamente şi sisteme aferente de alertare şi avertizare, echipamente de testare, reglare şi contraacţiune, după cum urmează, special concepute pentru utilizări militare, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea:

a. Dispozitive de ochire pentru arme, calculatoare de tragere, echipamente de dispunere în poziţie de tragere pentru tunuri şi sisteme de control al armamentului:

b. Sisteme de descoperire, marcare, telemetrare, supraveghere sau urmărire a ţintelor; echipamente de descoperire, prelucrare a datelor, recunoaştere sau identificare: echipamente de integrare a senzorilor;

c. Echipamente de contraacţiune pentru produsele specificate la ML5.a. sau ML5.b.;

Notă în sensul ML5.c.: echipamentele de contraacţiune includ echipamentele de detectare.

d. Echipamente de testare sau reglare pe câmpul de luptă, special concepute pentru produsele specificate la ML5,a., ML5.b. sau ML5.c.

 

ML6. Vehicule terestre şi componente pentru acestea, după cum urmează:

N.B. Pentru echipamentul de ghidare şi navigaţie„ a se vedea ML11.

a. Vehicule terestre şi componente pentru acestea, special concepute sau modificate pentru utilizări militare;

Notă tehnică

La ML6.a. termenul vehicule terestre include remorcile.

b. Alte vehicule terestre şi componente pentru acestea, după cum urmează:

1. Vehicule având toate caracteristicile următoare:

a. realizate sau prevăzute cu materiale sau componente pentru a asigura o protecţie balistică de nivel III (potrivit NU 0108,01, septembrie 1985, sau standard naţional comparabil) sau mai bună;

b. o transmisie pentru a furniza tracţiune roţilor din faţă şi celor din spate simultan, inclusiv vehiculele care au roţi suplimentare pentru susţinerea încărcăturii, fie că sunt sau nu puse în mişcare;

c. masa totală maximă autorizată (GVWR) mai mare de 4 500 kg; şi

d. concepute sau modificate pentru utilizare pe drumuri neamenajate;

2. Componente având toate caracteristicile următoare:

a. special concepute pentru vehiculele specificate la ML6.b.1.; şi

b. asigură o protecţie balistică de nivel III (potrivit NU 0108.01, septembrie 1985, sau standard naţional comparabil) sau mai bună.

N.B. A se vedea şi ML13.a.

Nota 1 ML6.a. include:

a. tancuri şi alte vehicule militare înarmate şi vehicule militare amenajate cu suporturi pentru montarea armamentului sau echipament pentru plantarea minelor ori lansarea muniţiei specificate la ML4.;

b. vehicule blindate;

c. vehicule amfibii şi vehicule ce pot traversa vaduri adânci;

d. vehicule de recuperare şi vehicule pentru remorcate sau pentru transport muniţie sau sisteme de arme şi echipamente aferente pentru manipularea încărcăturii.

Nota 2 Modificarea unui vehicul terestru pentru utilizări militare specificate la ML6.a. presupune o schimbare structurală, electrică sau mecanică, care cuprinde una sau mai multe componente special concepute pentru utilizări militare. Asemenea componente includ:

a. anvelope special concepute pentru a asigura protecţia la penetrarea glonţului;

b. protecţia prin blindaj a părţilor vitale (de exemplu, rezervoare de combustibil sau cabina şoferului);

c. Întărituri speciale sau suporturi pentru montarea armelor;

d. iluminare mascată.

Nota 3 ML6. nu se aplică vehiculelor civile concepute sau modificate pentru a transporta bani sau valori.

Nota 4 ML6. nu se aplică vehiculelor care întrunesc toate caracteristicile următoare:

a. au fost fabricate înainte de anul 1946;

b. nu conţin produse specificate în prezenta listă şi fabricate după anul 1945, cu excepţia reproducerilor de componente sau accesorii originale pentru vehicul; şi

c. nu încorporează arme specificate în ML1., ML2. sau ML4., cu excepţia cazului în care nu sunt funcţionale şi nu au capacitatea de a descărca un proiectil.

 

ML7. Agenţi toxici chimici sau biologici, „agenţi pentru combaterea dezordinii publice”, materiale radioactive, echipamente, componente şi materiale aferente, după cum urmează:

a. Agenţi biologici sau materiale radioactive, „adaptate pentru utilizare în război” în vederea producerii de vătămări asupra oamenilor sau animalelor, degradării echipamentelor ori distrugerii recoltelor sau mediului;

b. Agenţi chimici de război (CW), incluzând:

1. agenţi CW toxici neuroparalitici:

a. alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fluorofosfonaţi de O-alchil (≤ C10, inclusiv cicloalchil),

cum ar fi:

sarin (GB): metilfluorofosfonat de O-izopropil (CAS 107-44-8); şi

soman (GD): metilfluorofosfonat de O-pinacolil (CAS 96-64-0);

b. N, N-dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) amidocianofosfaţi de O-alchil (≤ C10, inclusiv cicloalchil), cum ar fi:

tabun (GA): N, N-dimetilamidocianofosfat de O-etil (CAS 77-81-6);

c. alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) tiofosfonaţi de O-alchil (H sau ≤ C10, inclusiv cicloalchil) S-[2-(dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil)amino)etil] şi sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare, cum ar fi:

 VX: metiltiofosfonat de O-etil-S-[2-(diizopropilamino)etil] (CAS 50782-69-9);

2. agenţi CW vezicanţi:

a. iperite cu sulf, cum ar fi:

1.2- cloroetil-clorometil-sulfură (CAS 2625-76-5);

2. bis (2-cloroetil)-sulfură (CAS 505-60-2);

3. bis (2-cloroetiltio)-metan (CAS 63869-13-6);

4. 1,2-bis (2-cloroetiltio)-etan (CAS 3563-36-8);

5. 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propan (CAS 63905-10-2);

6. 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butan (CAS 142868-93-7);

7. 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentan (CAS 142868-94-8);

8. bis (2-cloroetiltîometil)-eter (CAS 63918-90-1);

9. bis (2-cloroetiltîoetil)-eter (CAS 63918-89-8);

b. lewisite, cum ar fi:

1.2- clorovinildicloroarsină (CAS 541-25-3);

2. tris (2-clorovinil) arsină (CAS 40334-70-1);

3. bis (2-clorovinil) cloroarsină (CAS 40334-69-8);

c. iperite cu azot, cum ar fi:

1. HN1: bis (2-cloroetil) etilamină (CAS 538-07-8);

2. HN2: bis (2-cioroetil) metilamină (CAS 51-75-2);

3. HN3: tris (2-cloroetil) amină (CAS 555-77-1);

3. substanţe toxice incapacitante, cum ar fi:

 benzilat de 3-chinuclidinil (BZ) (CAS 6581-06-2);

4. substanţe toxice defoliante, cum ar fi:

a. 2-cloro-4-fluoro-fenoxiacetat de butii (LNF);

b. acid 2,4,5-triclorofenoxiacetic (CAS 93-76-5) în amestec cu acid 2,4-dicJorofenoxiacetic (CAS 94-75-7) [agent Orange (CAS 39277-47-9)];

c. Precursori pentru arme chimice binare şi precursori de bază, după cum urmează:

1. difluoruri alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fosfonice, cum ar fi:

DF: difluorură metilfosfonică (CAS 676-99-3);

2. alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fosfoniţi de O-alchil (H sau ≤ C10, inclusiv cicloalchil)- 0-[2-(dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil)amino)etil] şi sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare, cum ar fi:

QL: metilfosfonit de O-etil-0-[2-(diizopropilamino)etil] (CAS 57856-11-8);

3. clorosarin: metilclorofosfonat de O-izopropil (CAS 1445-76-7);

4. clorosoman: metilclorofosfonat de O-pinacolil (CAS 7040-57-5);

d. „Agenţi pentru combaterea dezordinii publice”, constituenţii chimici activi şi combinaţiile acestora, incluzând:

1. a-brombenzenacetonitril (cianură de brombenzil) (CA) (CAS 5798-79-8);

2. [(2-clorfenil) metilen] propandinitril, (O-clorobenzilidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-clor-1- feniletanonă, clorură de fenilacil (ω-cloroacetofenonă) (CN) (CAS 532-27-4);

4. dibenz-(b, f)-1,4-oxazepină (CR) (CAS 257-07-8);

5.10-clor-5,10 clorură de dihidrofenarsazină, adamsită, (DM), (CAS 578-94-9);

6. N- nonanoilmorfolină, (MPA) (CAS 5299-64-9);

Nota 1 ML7.d. nu se aplic㠄agenţilor pentru combaterea dezordinii publice” în ambalaj individual, destinaţi autoapărării.

Nota 2 ML7.d. nu se aplică constituenţilor chimici activi şi combinaţiilor acestora identificaţi şi ambalaţi pentru industria alimentară sau pentru scopuri medicale.

e. Echipamente special concepute sau modificate pentru utilizări militare, concepute ori modificate pentru răspândirea oricăruia dintre următoarele, precum şi componente special concepute pentru acestea:

1. materiale sau agenţi specificaţi la ML7.a., ML7.b. sau ML7.d.; sau

2. agenţi chimici de război (CW) obţinuţi din precursori specificaţi la ML7.c.;

f. Echipamente de protecţie şi decontaminare, special concepute sau modificate pentru utilizări militare, componente şi amestecuri chimice, după cum urmează:

1. echipamente concepute sau modificate pentru apărarea împotriva materialelor specificate la ML7.a,, Ml7.b, sau Ml7.d,, precum şi componente special concepute pentru acestea;

2. echipamente concepute sau modificate pentru decontaminarea obiectelor contaminate cu materialele specificate la ML7.a. sau ML7.b., precum şi componente special concepute pentru acestea;

3. amestecuri chimice special realizate sau dezvoltate pentru decontaminarea obiectelor contaminate cu materialele specificate la ML7.a, sau ML7.b.;

Notă ML7.f.1. include:

a. unităţi de aer condiţionat special concepute sau modificate pentru filtrare nucleară, biologică ori chimică;

b. Îmbrăcăminte de protecţie.

N.B. Pentru măştile de gaze civile şi echipamentul de protecţie şi decontaminare, a se vedea, de asemenea, rubrica 1A004 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

g. Echipamente special concepute sau modificate pentru utilizări militare, concepute sau modificate pentru detecţia ori identificarea materialelor specificate la ML7.a., ML7.b. sau ML7.d.t precum şi componente special concepute pentru acestea;

Notă ML7.g. nu se aplică dozimetrelor individuale de monitorizare a radiaţiilor

N.B. A se vedea, de asemenea, rubrica 1A004 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

h. „Biopolimeri” special concepuţi sau prelucraţi pentru detecţia ori identificarea agenţilor chimici de război (CW) specificaţi la ML7.b. şi culturi de celule specifice folosite pentru producerea lor;

i. „Biocatalizatori” pentru decontaminarea sau degradarea agenţilor chimici de război (CW) şi sisteme biologice pentru acestea, după cum urmează:

1. „biocatalizatori special concepuţi pentru decontaminarea sau degradarea agenţilor chimici de război (CW) specificaţi la ML7.b. şi care rezultă prin selecţie dirijată în laborator ori prin manipulare genetică a sistemelor biologice;

2. sisteme biologice conţinând informaţie genetică specifică producţiei de „biocatalizatori” specificaţi la ML7.Î.1., după cum urmează:

a. „vectori de expresie”;

b. virusuri;

c. culturi de celule.

Nota 1 ML7.b. şi ML7.d. nu se aplică următoarelor:

a. clorcian (CAS 506-77-4). A se vedea rubrica 1C450.a,5 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE;

b. acid cianhidric (CAS 74-90-8);

c. clor (CAS 7782-50-5);

d. clorură de carbonil (fosgen) (CAS 75-44-5). A se vedea rubrica 1C450.a.4 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE;

e difosgen (triclormetil-cloroformiat) (CAS 503-38-8);

f. ne utilizat din 2004;

g. bromură de xilii, orta: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h. bromură de benzil (CAS 100-39-0);

i. iodură de benzil (CAS 620-05-3);

j. bromacetonă (CAS 598-31-2);

k. bromcian (CAS 506-68-3);

l. bromometiletilcetonă (CAS 816-40-0);

m. cloracetonă (CAS 78-95-5);

n. iodacetat de etil (CAS 623-48-3);

o. iodacetonă (CAS 3019-04-3);

p. cloropicrină (CAS 76-06-2). A se vedea rubrica 1C450.a.7 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

Nota 2 Culturile de celule şi sistemele biologice specificate la ML7.h. şi ML7.L2. sunt exclusive, iar aceste subarticole nu se aplică celulelor sau sistemelor biologice pentru scopuri civile cum ar fi: agricol, farmaceutic, medical, veterinar, protecţia mediului, tratarea deşeurilor sau în industria alimentară.

 

ML8. „Materialo energetice” şi substanţele aferente, după cum urmează:

N.B. 1. A se vedea, de asemenea, rubrica 1C011 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE. N.B.2. Pentru încărcături şi dispozitive, a se vedea ML4. şi rubrica 1A008 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE Note tehnice

1. în sensul ML8., amestecul se referă la un compus format din două sau mai multe substanţe dintre care cel puţin una să fie cuprinsă în subarticolele din ML8.

2. Orice substanţă cuprinsă în ML8. face obiectul acestei liste, chiar şi atunci când este utilizată într-un alt domeniu decât cel indicat (de exemplu, TAGN este utilizat în mod predominant ca exploziv, dar poate fi utilizat de asemenea drept combustibil sau oxidant).

3. În sensul ML8.. dimensiunea particulei este diametrul mediu al particulei raportat la greutate sau la volum, în eşantionarea şi determinarea dimensiunii particulei vor fi utilizate standarde internaţionale sau standarde naţionale echivalente.

a. „Explozivi”, după cum urmează, şi amestecurile acestora:

I. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan sau 7-amino- 4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 97096-78-1);

2 BNCP [perclorat de cis-bis (5-nitrotetrazolat) tetra amino-cobalt (III)] (CAS 117412-28-9);

3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan sau 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 117907-74-1);

4. CL-20 (HNIW sau hexanitrohexaazaizowurtzitan (CAS 135285-90-4); clatraţi ai CL-20 (a se vedea, de asemenea, ML8.g.3. şi ML8.g.4. pentru „precursorii” acestuia);

5. CP [perclorat de 2-(5-ciantetrazolat) penta-amino cobalt III] (CAS 70247-32-4);

6. DADE (1,1 -diamino-2,2-dinitroetilenă, FOX 7) (CAS 145250-81-3);

7. DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6);

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazină);

9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6);

10. DIPAM (3,3-diamino-2,2\4,4,6,6-hexanitrobifenil sau dipicridamidă) (CAS 17215-44-0);

11. DNGU (DINGU sau dinitroglicoluril) (CAS 55510-04-8);

12. furazani, după cum urmează:

a. DAAOF (DAAF, DAAFox, sau diaminoazoxifurazan);

b. DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);

13. HMX şi derivaţi (a se vedea, de asemenea, ML8.g.5. pentru „precursorii” săi), după cum urmează:

a. HMX (ciclotetrametilentetranitramină; octahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazină; 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cidooctan; octogen sau homociclonit) (CAS 2691-41-0);

b. analogi difluoroaminaţi ai HMX;

c. K-55 [2,4,6,8-tetranitrO”2,4r6,8-tetraaza-biciclo (3,3,0)-octanona-3; tetranitrosemiglicouril sau keto-biciclic HMX] (CAS 130256-72-3);

14. HNAD (hexanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15. HNS (hexanitrostilben) (CAS 20062-22-0);

16. imidazoli, după cum urmează:

a. BNNII [octahidro-2,5-bis (nitroimino) imidazo (4,5-d) imidazol];

b. DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol);

e. PTIA (l-picril-2,4,5-trinitroimidazol);

17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilen hidrazină);

18. NTO (ONTA sau 3-nitro-1,2,4-triazol-5-onă) (CAS 932-64-9);

19. polinitrocubani cu mai mult de patru grupe nitro;

20. PYX (2,6-bis (picrilamino)-3,5-dinitropiridină) (CAS 38082-89-2);

21. RDX şi derivaţi, după cum urmează:

a. RDX (ciclotrimetilentrinitramină, ciclonit, T4, hexahidro-1,3,5-trtnitro-1,3,5-triazină; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-ciclohexan; hexogen sau hexogene) (CAS 121-82-4);

b. Keto-RDX (K-6 sau 2,4J6-trinitra-2,4,6-triazaciclohexanonă) (CAS 115029-35-1);

22. TAGN (triaminoguanidină nitrat) (CAS 4000-16-2);

23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (a se vedea, de asemenea, ML 8.g.7. pentru „precursorii” săi);

24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamino)octahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocină);

25. tetrazoli, după cum urmează:

a. NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b. NTNT [1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol];

26. tetril (trinitrofenilmetilnitramină) (CAS 479-45-8);

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadecalină) (CAS 135877-16-6) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.6. pentru „precursorii” săi);

28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidină) (CAS 97645-24-4) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.2. pentru „precursorii” săi);

29. TNGU (SORGUYL sau tetranitroglicoluril) (CAS 55510-03-7);

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-dipiridazină) (CAS 229176-04-9);

31. triazine, după cum urmează:

a. DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazină) (CAS 19899-80-0);

b. NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazină) (CAS 130400-13-4);

32. triazoli, după cum urmează:

a. 5-azido-2-nitrotriazol;

b. ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramidă) (CAS 1614-08-0);

c. ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d. BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amină);

e. DBT (3,3-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f. DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890^6-9);

g. neutilizat din 2010;

h. NTDNT [1-N-(2-nitrotriazolo)-3,5-dinitrotriazol];

i. PDNT (1 -pieriI-3,5-dinitrotriazol);

j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33. explozivi care nu sunt cuprinşi în altă parte în ML8.a. şi care au oricare dintre următoarele:

a. o viteză de detonaţie mai mare de 8.700 m/s la densitatea maximă sau

b. o presiune de detonaţie mai mare de 34 Gpa (340 kbar);

34. neutilizat din 2013

35. DNAN (2,4-dinitroanisol) (CAS 119-27-7);

36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitan);

37. GUDN (dinitramidă guanylurea) FOX-12 (CAS 217464-38-5);

38. tetrazine, după cum urmează:

a. BTAT (bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diaminotetrazină);

b. LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazino-1,4-dioxid);

39. materiale ionice energetice al căror punct de topire se situează între 343 K (70°C) şi 373 K (100°C) şi cu o viteză de detonaţie mai mare de 6.800 m/s sau cu o presiune de detonaţie mai mare de 18 GPa (180 kbar);

b. „încărcături de propulsie”,după cum urmează:

1. orice „încărcătură de propulsie” solidă cu un impuls specific teoretic (în condiţii standard) mai mare de:

a. 240 de secunde pentru „încărcătură de propulsie” nemetalică nehalogenată;

b. 250 de secunde pentru „încărcătură de propulsie” nemetalică halogenată; sau

c. 260 de secunde pentru „încărcătură de propulsie” metalică;

2. neutilizat din 2013;

3. „încărcături de propulsie” având o forţă mai mare de 1.200 kJ/kg;

4. „încărcături de propulsie” care pot realiza o viteză de ardere în regim staţionar mai mare de 38 mm/s în condiţii standard de presiune de 6,89 MPa (68.9 bar) şi temperatură de 294 K(21°C);

5. „încărcături de propulsie” cu bază dublă, reprezentate de elastomer modificat şi turnat (EMCDB) cu o alungire mai mare de 5% la efortul maxim şi la temperatura de 233 K (-40°C);

6. orice „încărcătură de propulsie” conţinând substanţele specificate la ML8,a.;

7. „încărcături de propulsie”, care nu sunt specificate în altă parte în prezenta listă, special concepute pentru utilizări militare;

c. „încărcături pirotehnice”, carburanţi şi substanţe aferente, după cum urmează, precum şi amestecurile acestora:

1. carburanţi de aviaţie special realizaţi pentru scopuri militare;

Notă Carburanţii de aviaţie specificaţi la ML8.C.1. sunt produse finite şi nu constituenţii acestora.

2. alan (hidrură de aluminiu) (CAS 7784-21-6);

3. carborani; decaboran (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 şi 18433-84-6) şi derivaţii acestora;

4. hidrazină şi derivaţi, după cum urmează (a se vedea, de asemenea, ML8.d.8. şi ML8.d.9. pentru derivaţii oxidanţi ai hidrazinei):

a. hidrazină (CAS 302-01-2) cu concentraţia de 70% sau mai mare;

b. monometilhidrazină (CAS 60-34-4);

c. dimetilhidrazină simetrică (CAS 540-73-8);

d. dimetilhidrazină nesimetrică (CAS 57-14-7);

Notă ML8.c.4.a. nu se aplic㠄amestecurilor” de hidrazină special realizate pentru controlul coroziunii.

5. carburanţi metalici, amestecuri de carburanţi sau amestecuri „pirotehnice”, cu particule de formă sferică, atomizate, sferoidale, fulgi sau pulbere, fabricate din materiale care conţin 99% sau mai mult din oricare dintre următoarele:

a. metale după cum urmează, precum şi amestecuri ale acestora:

1. beriliu (CAS 7440-41-7) cu mărimea particulelor mai mică de 60 pm;

2. pulbere de fier (CAS 7439-89-6) cu mărimea particulelor de 3 pm sau mai mică, obţinută prin reducerea oxidului de fier cu hidrogen;

b. amestecuri care conţin oricare dintre următoarele:

1. zirconiu (CAS 7440-67-7), magneziu (CAS 7439-95-4) sau aliaje ale acestora cu mărimea particulelor mai mică de 60 4pm; sau

2. carburanţi cu bor (CAS 7440-42-8) sau cu carbură de bor (CAS 12069-32-8) cu puritatea de 85% ori mai mare şi mărimea particulelor mai mică de 60 pm;

Nota 1 ML8.C.5. se aplică explozivilor şi carburanţilor chiar dacă metalele sau aliajele sunt încapsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu.

Nota 2 ML8.c.5.b. se aplică carburanţilor metalici sub formă de particule numai atunci când sunt amestecaţi cu alte substanţe pentru a forma un amestec realizat pentru scopuri militare, cum ar fi reziduurile de la încărcături lichide de propulsie, încărcături solide de propulsie sau amestecuri pirotehnice.

Nota 3 ML8.c.5.b.2. nu se aplică borului şi carburii de bor îmbogăţite cu bor-10 (20% sau mai mult din conţinutul total de bor-10).

6. materiale militare, conţinând gelifianţi pentru combustibili pe bază de hidrocarburi, special realizate pentru utilizare la muniţiile incendiare sau la aruncătoarele de flăcări, cum ar fi săruri metalice ale acizilor stearic [de exemplu, octal (CAS 637-12-7)] sau palmitic;

7. amestecuri de percloraţi, cloraţi şi cromaţi cu pulberi metalice sau alţi componenţi combustibili cu energie înaltă;

8. pulbere sferică sau sferoidală de aluminiu (CAS 7429-90-5) cu mărimea particulelor de 60 pm sau mai mică şi fabricată din material cu un conţinut în aluminiu de 99% sau mai mare;

9. subhidrură de titan (TiHn) cu echivalent stoichiometric n = 0,65-1,68;

10. combustibili lichizi cu o mare densitate de energie care nu figurează în ML8.C.1., după cum urmează;

a. combustibili micşti, care încorporează atât combustibili solizi, cât şi combustibili lichizi (de exemplu, pasta de bor), cu o densitate de energie bazată pe masă de 40 MJ/kg sau mai mare;

b. alţi combustibili cu o mare densitate de energie şi aditivi pentru combustibili (de exemplu, cubanul, soluţii ionice, JP-7, JP-10), cu o densitate de energie bazată pe volum de 37,5 GJ/m3 sau mai mare, măsurată la 293 K (20âC) şi la o presiune de o atmosferă (101,325 kPa);

Notă ML8.c. 1Q.b. nu se aplică JP-4, JP-8, combustibililor fosili rafinaţi şi biocombustibililor, sau combustibililor pentru motoare certificaţi pentru utilizare în aviaţia civilă.

11. materiale „pirotehnice” şi piroforice, după cum urmează:

a. materiale „pirotehnice” sau piroforice cu formulă specială pentru sporirea sau controlul producţiei de energie radiată în oricare parte a spectrului infraroşu;

b. amestecuri de magneziu, politetrafluoretilenă (PTFE)şi un copolimerde hexafluoropropilen- diftuorură de viniliden (de exemplu, MTV);

12. amestecuri de combustibili, amestecuri „pirotehnice” sau „materiale energetice”, nespecificate în altă parte la ML8., având toate caracteristicile următoare:

a. conţin în proporţie de peste 0,5% particule din oricare dintre următoarele elemente:

1. aluminiu;

2. beriliu;

3. bor;

4. zirconiu;

5. magneziu; sau

6. titan;

b. particule specificate la ML8.c.12.a. cu o dimensiune mai mică de 200 nm în orice direcţie; şi

c. particule specificate la ML8.c.12.a. cu un conţinut de metal de 60% sau mai mare;

d. Oxidanţi, după cum urmează, şi amestecurile acestora:

1. AND (amoniu dinitramidă sau SR 12) (CAS 140456-78-6);

2. AP (perclorat de amoniu) (CAS 7790-98-9);

3. compuşi pe bază de fluor şi oricare dintre următoarele elemente:

a. alţi halogeni;

b. oxigen; sau

c. azot;

Nota 1 ML8.d.3. nu se aplică trifluorurii de clor (CAS 7790-91-2).

Nota 2 ML8.d.3. nu se aplică trifluorurii de azot (CAS 7783-54-2) în stare gazoasă.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidină) (CAS 78246-06-7);

5. HAN (hidroxilamoniu nitrat) (CAS 13465-08-2);

6. HAP (hidroxilamoniu perclorat) (CAS 15588-62-2);

7. HNF (hidraziniu nitroformat) (CAS 20773-28-8);

8. hidrazină nitrat (CAS 37836-27-4);

9. hidrazină perclorat (CAS 27978-54-7);

10. oxidanţi lichizi compuşi din sau conţinând acid azotic roşu fumans inhibat (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Notă ML 8.d. 10. nu se aplică acidului azotic fumans neinhibat.

e. Adezivi, plastifianţi, monomeri şi polimeri, după cum urmează:

1. AMMO (azidometilmetiloxetan şi polimerii acestuia) (CAS 90683-29-7) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.1. pentru „precursorii” acestuia);

2. BAMO (3,3-bis (azidometil)oxetan şi polimerii acestuia) (CAS 17607-20-4) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.1. pentru „precursorii” acestuia);

3. BDNPA [bis (2,2-dinitropropil) acetal] (CAS 5108-69-0);

4. BDNPF (bis (2,2-dinitropropil) formal) (CAS 5917-61-3);

5. BTTN (butantrioltrinitrat) (CAS 6659-60-5) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.8. pentru „precursorii” acestuia);

6. monomeri energetici, plastifianţi sau polimeri, special concepuţi pentru utilizări militare şi care conţin oricare dintre următoarele:

a. grupuri nitro;

b. grupuri azido;

c. grupuri nitrat;

d. grupuri nitraza; sau

e. grupuri difluoroamino;

7. FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oxetan) şi polimerii acestuia;

8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formal) (CAS 17003-79-1);

9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentan-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10. FPF-3 (poli-2l4J4,5>5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptan-117-diol formal);

11. GAP (glicidilazida polimer) (CAS 143178-24-9) şi derivaţii acestuia;

12. HTPB (polibutadienă cu grupe terminale hidroxit) cu o grupă funcţională hidroxil egală sau mai mare de 2,2 şi mai mică sau egală cu 2,4, o valoare hidroxil mai mică de 0,77 meq/g şi o viscozitate la 30°C mai mică de 47 poise (CAS 69102-90-5);

13. poli(epiclorhidrină), cu funcţiuni alcool şi masă moleculară sub 10.000, după cum urmează:

a. poli(epiclorhidrindiol);

b. poli(epiclorhidrintriol);

14. NENAs (compuşi ai nitratetifnitraminei) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 şi 85954-06-9);

15. PGN (poli-GL-YN, poliglicidilnitrat sau poli(nitratometil oxiran)) (CAS 27814-48-8);

16. poli-NIMMO (polinitratometilmetiloxetan) sau poli-NMMO poli(3-nitratometil-3-metiloxetan) (CAS 84051-81-0);

17. polinitroortocarbonaţi;

18. TVOPA (1,2,3-tri-[î,2-bis(difluoroamino)etoxi]propan sau tri-vinoxi-propan aduct) (CAS 53159-39-0);

19. 4,5 diazidometil-2-metiS-1,2,3-triazol (iso- DAMTR);

20. PNO [poli(3-nitrato oxetan)];

f. „Aditivi”, după cum urmează:

1. salicilat bazic de cupru (CAS 62320-94-9);

2. BHEGA (bis-(2-hidroxietfl)glicolamidă) (CAS 17409-41-5);

3. BNO (butadiennitril oxid);

4. derivaţi de ferocen, după cum urmează:

a. butacen (CAS 125856-62-4);

b. catocen (2,2-bis-etilferocenil propan) (CAS 37206-42-1);

c. acizi carboxilici ai ferocenului şi esteri ai acidului ferocen carboxilic;

d. n-butil ferocen (CAS 31904-29-7);

e. alţi aducţi ai derivaţilor polimerici ai ferocenului nespecificaţi în altă parte în ML8.f.4;

f. etil ferocen (CAS 1273-89-8);

g. propil ferocen;

h. pentil ferocen (CAS 1274-00-6);

i. diciclopentil ferocen;

j. diciclohexil ferocen;

k. dietil ferocen (CAS 1273-97-8);

l. dipropil ferocen;

m. dibutil ferocen (CAS 1274-08-4);

n. dihexil ferocen (CAS 93894-59-8);

o. acetil ferocen (CAS 1271-55-2)/1,1-diacetil ferocen (CAS 1273 94-5);

5. beta rezorcilat de plumb (CAS 20936-32-7);

6. cifrat de plumb (CAS 14450-60-3);

7. chelaţi plumb-cupru de beta-rezorcilaţi sau salicilaţi (CAS 68411-07-4);

8. maleat de plumb (CAS 19136-34-6);

9. salicilat de plumb (CAS 15748-73-9);

10. stanat de plumb (CAS 12036-31-6);

11. MAPO (tri-1 -(2-metil)aziridinil fosfin oxid) (CAS 57-39-6); BOBBA8 (bis(2-metil azi rid inii) 2- (2-hidroxipropanoxi) propilamino fosfin oxid); şi alţi derivaţi MAPO;

12. metil BAPO (bis(2-metil aziridinil) metilamino fosfin oxid) (CAS 85068-72-0);

13. N-metil-p-nitroanilină (CAS 100-15-2);

14.3- nitrază-1,5-pentan diizocianat (CAS 7406-61-9);

15. agenţi de cuplare organo-metalici, după cum urmează:

a. (dialil)oxi, tri (dioctil)fosfato-titanat de neopentil (CAS 103850-22-2); cunoscut ca titan IV, 2,2[bis 2-propenolat-metil, butanolat, tris (dioctil)fosfat] (CAS 110438-25-0); sau LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b. titan IV, [(2-propenolat-1)metil, n-metilpropanolat] butanolat-1, tris(dioctil) pirofosfat sau KR 3538;

c. titan IV, [(2-propenolat-1 )metil, n-metil propanolat] butanolat-1, tris(dioctil) fosfat;

16. policiandifluoraminoetilenoxid;

17. lianţi, după cum urmează:

a. 1,1R]1S-trimesoil-tris(2-etilaziridină) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);

b. amide de aziridină polifuncţionale cu bază izoftalică, trimesică, izocianurică sau trimetiladipică şi conţinând de asemenea o grupare 2-metil sau 2-etil aziridinică:

Notă Punctul ML.8.f.17.b. include:

a. 1,1H-isoftaloil-bis(2-metilaziridină)(HX-752) (CAS 7652-64-4);

b. 2,4,6-tris 2-etil-1 -aziridinil)-1,3,5-triazină (HX-874) (CAS 18924-91-9);

c. 1,1 -trimetiladipoil-bis(2-etilazmdină) (HX-877) (CAS 71463-62-2).

18. propilenimină (2-metilaziridină) (CAS 75-55-8);

19. oxid de fier superfin (Fe203) (CAS 1317-60-8) cu o suprafaţă specifică mai mare de 250 m2/g şi mărimea medie a particulelor de 3,0 nm sau mai mică;

20. TEPAN (tetraetilen pentaamin acrilonitril) (CAS 68412-45-3); poliamine cianoetilate şi sărurile for;

21. TEPANOL (tetraetilen pentaamin acrilonitril glicidol) (CAS 68412-46-4); poliamine cianoetilate cu aducti de glicidol şi sărurile lor;

22. TPB (trifenil bismut)(CAS 603-33-8);

23. TEPB (tris (etoxifenil) bismut) (CAS 90591-48-3);

g. „Precursori”, după cum urmează:

N.B. În sensul ML8.g. trimiterile se referă la „materialele energetice” specificate, fabricate din aceste substanţe.

1. BCMO (3,3-bis(clorometil)oxetan) (CAS 78-71-7) (a se vedea, de asemenea, ML8.e.1. şi ML8.e.2.);

2. sare de t-butil-dinitroazetidină (CAS 125735-38-8) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.28,);

3. derivaţi de hexaazaizowurtzitan, inclusiv HBIW (hexabenzilhexaazaizowurtzitan) (CAS 124782-15-6) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.4.) şi TAIW (tetraacetildibenzilhexaazaizowurtzitan) (CAS 182763-60-6) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.4.);

4. neutilizat din 2013;

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciclo octan) (CAS 41378-98-7) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.13.);

6. 1,4,5,8-tetraazadecalin (CAS 5409-42-7) (a se vedea, de asemenea, ML8,a.27.);

7. 1,3,5-triclorbenzen (CAS 108-70-3) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.23.);

8. 1,2,4-trihidroxibutan (1,2,4-butantriol) (CAS 3068-00-6) (a se vedea, de asemenea, ML8.e.5.);

9 DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-ciclooctan) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.13.).

Nota 1 ML8 nu se aplică următoarelor substanţe, în afară de cazul în care acestea intră în compoziţia sau sunt amestecate cu „materialele energetice specificate la ML8.a. sau pulberile metalice specificate la ML8.c.:

a. picrat de amoniu (CAS 131-74-8);

b. pulbere neagră;

c. hexanitrodifenilamină (CAS 131-73-7);

d. difluoramină (CAS 10405-27-3);

e. nitroamidon (CAS 9056-38-6);

f. azotat de potasiu (CAS 7757-79-1);

g. tetranitronaftalină;

h. trinitroanisol;

i. trinitronaftalină;

j. trinitroxiien;

k. N-pirolidonă; 1-metil-2-pirolidonă (CAS 872-50-4);

l. dioctilmaleat (CAS 142-16-5);

m. etilhexilacrilat (CAS 103-11-7);

n. trietilaluminiu (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilaluminiu (TMA) (CAS 75-24-1) şi alţi alchiii şi arili pimforici metalici de litiu, sodiu, magneziu, zinc sau bor;

o. nitroceluloză (CAS 9004-70-0);

p. nitroglicerină (sau gliceroltrinitrat, trinitroglicerină) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 2,4,6-trinitmtoluen (TNT) (CAS 118-96-7);

r. etilendiamindinitrat (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. pentaeritritoltetranitrat (PETN) (CAS 78-11-5);

t. azidă de plumb (CAS 13424-46-9), stifnat de plumb normai (CAS 15245-44-0) şi stifnat de plumb bazic (CAS 12403-82-6) şi explozivi primari sau compoziţii de iniţiere conţinând azide sau complecşi de azide;

u. trietilenglicoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v. 2,4,6-trinitrorezorcinol (acid stifnic) (CAS 82-71-3);

w. dietildifenil uree (CAS 85-98-3); dimetildifenil uree (CAS 611-92-7); metileiildifenil uree [centralite];

x. N, N-difenil uree (difenil uree nesimetrică) (CAS 603-54-3);

y. metil-N, N-difenil uree (metil difenil uree nesimetrică) (CAS 13114-72-2);

z. etil-N, N-difenil uree (etil difenil uree nesimetrică) (CAS 64544-71-4);

aa. 2-nitrodifenil amină (2-NDPA) (CAS 119-75-5);

bb. 4-nitmdifenil amină (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc. 2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd. nitroguanidină (CAS 556-88-7) (a se vedea rubrica 1C011.d din Lista de produse cu dublă utilizare a UE).

Nota 2 ML8. nu se aplică percloratului de amoniu (ML8.d.2.), NTO-ului (ML8.a.18.) sau catocenului (ML8.f.4.b.) care întrunesc toate caracteristicile următoare:

a. au formă şi formulă speciale pentru dispozitivele de producere de gaze pentru utilizări civile;

b. intră în compoziţia sau sunt amestecate cu adezivi sau plastifianţi termorigizi inactivi şi au o masă mai mică de 250 g;

c. conţin maximum 80% perclorat de amoniu (ML8.d.2.) în masa de material activ;

d. conţin o cantitate mai mică sau egală cu 4 g de NTO (ML8.a, 18,); şi

e. conţin o cantitate mai mică sau egală cu 1 g de catocen (ML8.f.4.b.).

 

ML9 Nave de război (de suprafaţă sau subacvatice), echipamente navale speciale, accesorii, componente şi alte nave de suprafaţă, după cum urmează:

N.B. Pentru echipamentul de ghidare şi navigaţie, a se vedea ML11.

a. Nave şi componente, după cum urmează:

1. nave (de suprafaţă sau subacvatice) special concepute ori modificate pentru utilizări militare, indiferent de gradul lor actual de întreţinere sau de condiţiile de operare şi indiferent dacă au ori nu au sisteme de lansare de arme sau blindaje, precum şi corpurile de nave ori părţile de corpuri pentru astfel de nave şi componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare;

2. nave de suprafaţă, altele decât cele specificate la ML9.a.1., având oricare dintre următoarele, fixate sau integrate în navă:

a. arme automate specificate la ML1 ori arme specificate la ML2, ML4, ML12 sau ML19 ori «monturi» sau puncte întărite pentru arme având un calibru de 12,7 mm sau mai mare; Netă tehnică

«Monturi» se referă la suporturi pentru arme sau la întărituri structurale în scopul instalării de arme.

b. sisteme de conducere a focului specificate la ML5.;

c. având toate caracteristicile următoare:

1. «protecţie chimică, biologică, radiologică şi nucleară (CBRN)»; şi

2. «sistem de prespălare sau de spălare» conceput pentru scopuri de decontaminare; sau

Note tehnice

l. «Protecţie CBRN» este un spaţiu interior autonom cu caracteristici ca suprapresiune, izolarea sistemului de ventilaţie, deschideri limitate pentru ventilaţie prin filtre CBRN şi puncte limitate de acces pentru personal care sunt prevăzute cu sisteme de blocare a fluxului de aer.

2. «Sistem de prespălare sau spălare» este un sistem de stropire cu apă de mare capabil să ude în mod simultan suprastructura exterioară şi puntea de comandă a unei nave.

d. sisteme active de contramăsuri specificate la ML4.b., ML5.c. sau ML11.a. şi care au oricare dintre următoarele:

1. «protecţie CBRN»;

2. corpul şi suprastructura special concepute pentru a reduce amprenta radar;

3. dispozitive de reducere a semnăturii termice (de exemplu sistem de răcire a gazelor evacuate), cu excepţia celor special concepute pentru a creşte randamentul instalaţiilor energetice sau pentru a reduce efectele asupra mediului; sau

4. sistem de diminuare a inductanţei magnetice conceput pentru a reduce semnătura magnetică a întregii nave;

b. Motoare şi sisteme de propulsie, după cum urmează, special concepute pentru utilizări militare şi componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare:

1. motoare diesel special concepute pentru submarine, având toate caracteristicile următoare:

a. putere de 1,12 MW (1.500 CP) sau mai mare; şi

b. viteză de rotaţie de 700 rot/min sau mai mare;

2. motoare electrice special concepute pentru submarine, având toate caracteristicile următoare:

a. putere mai mare de 0,75 MW (1.000 CP);

b. schimbare rapidă a sensului de rotaţie;

c. răcire cu lichid; şi

d. total etanşe;

3. motoare diesel nemagnetice, având toate caracteristicile următoare:

a. putere de 37,3 kW (50 CP) sau mai mare; şi

b. conţinut nemagnetic mai mare de 75% din masa totală;

4. sisteme de «propulsie independentă de aer» (AIP), special concepute pentru submarine; Notă tehnică

«Propulsia independentă de aer» (AIP) permite unui submarin scufundat să îşi folosească sistemul de propulsie, fără a avea acces la oxigenul atmosferic, o perioadă mai lungă decât ar fi permis bateriile. În sensul ML9.b.4., AIP nu include energia nucleară.

c. Dispozitive de detecţie subacvatică special concepute pentru utilizări militare, sistemele de comandă ale acestora şi componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare;

d. Plase antisubmarin şi antitorpilă, special concepute pentru utilizări militare;

e. Neutilizat din 2003;

f. Elemente de penetrare a corpului navei şi conectoare special concepute pentru utilizări militare, care permit legătura cu echipamentele din exteriorul navei şi componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare;

Notă ML9.f. include conectoare pentru nave care sunt de tip mono sau multiconductor, coaxial sau cu ghid de undă şi mijloace de penetrare a corpului navei, ambele având capacitatea de a nu fi afectate de infiltraţiile din exterior şi de a-şi păstra caracteristicile la adâncimi marine de peste 100 m; precum şi conectoare cu fibre optice şi mijloace optice de penetrare a corpului navei, special concepute pentru transmiterea fasciculului "laser”, indiferent de adâncime, ML9.f. nu se aplică mijloacelor obişnuite de penetrare a corpului navei de tipul arborelui de propulsie şi al tijei de control hidrodinamic.

g. Rulmenţi silenţioşi având oricare dintre următoarele caracteristici, componente pentru aceştia şi echipamente care conţin astfel de rulmenţi, special concepute pentru utilizări militare;

1. suspensie cu gaz sau magnetică;

2. sisteme de control al semnăturii active; sau

3. sisteme de control al suprimării vibraţiei.

 

ML10. „Aeronave”, „vehicule mai uşoare decât aerul”, vehicule aeriene fără pilot („UAV"), motoare de aviaţie şi echipamente pentru „aeronave”, echipamente şi componente aferente, după cum urmează, special concepute sau modificate pentru utilizări militare:

N.B. Pentru echipamentul de ghidare şi navigaţie, a se vedea ML11.

a. „Aeronave” cu pilot şi „vehicule mai uşoare decât aerul”, precum şi componente special concepute pentru acestea;

b. Neutilizat din 2011;

c. Aeronave fără pilot şi echipamente aferente, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

1. „UAV”, vehicule aeriene comandate de la distanţă (RPVs), vehicule autonome programabile şi „vehicule mai uşoare decât aerul” fără pilot;

2. lansatoare, echipamente de recuperare şi echipamente de sprijin la sol;

3. echipamente concepute pentru aplicaţii de comandă sau control;

d. Motoare de aviaţie cu propulsie şi componente special concepute pentru acestea;

e. Echipamente de realimentare în zbor cu combustibil, special concepute sau modificate pentru oricare dintre următoarele, precum şi componente special concepute pentru acestea:

1. „aeronave” specificate la ML10,a.; sau

2. aeronave fără pilot specificate la ML10.C.;

f. .Echipamente de sol special concepute pentru aeronavele specificate la ML10.a. ori pentru motoarele de aviaţie specificate la ML10.d.;

Notă tehnică

,Echipamentele de sol includ echipamente de alimentare cu carburanţi sub presiune şi echipamente concepute pentru a facilita lucrul în zone limitate.

g. Echipamente de menţinere a vieţii pentru echipaj, echipamente de siguranţă pentru echipaj şi alte dispozitive pentru evacuarea în caz de urgenţă, nespecificate la ML10.a., concepute pentru „aeronave” specificate la ML10.a.;

Notă ML10.g. nu supune controlului căştile de protecţie pentru echipaj care nu încorporează sau nu au monturi sau accesorii pentru echipamentele specificate în prezenta listă.

N.B. Pentru căşti de protecţie, a se vedea, de asemenea, ML13.C.

h. Paraşute, paraşute planoare şi echipamente aferente, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

1. paraşute care nu sunt specificate în altă parte în prezenta listă;

2. paraşute planoare;

3. echipamente special concepute pentru paraşutişti aflaţi la mare altitudine (de exemplu, costume, căşti speciale, sisteme de alimentare cu oxigen, echipament de navigaţie);

i. Echipamente de deschidere controlată a paraşutei sau sisteme de pilotare automată, concepute pentru încărcături paraşutate.

Nota 1 ML10.a. nu se aplic㠄aeronavelor” şi „vehiculelor mai uşoare decât aerul” sau variantelor acelor „aeronave” special concepute pentru utilizări militare şi care au toate caracteristicile următoare:

a. nu sunt aeronave de luptă;

b. nu sunt configurate pentru utilizări militare şi nu sunt dotate cu echipamente sau accesorii special concepute ori modificate pentru utilizări militare; ar

c. sunt certificate pentru utilizări civile de către autorităţile aeronautice civile dintr-unul sau mai multe state membre ale UE sau state participante la Aranjamentul de la Wassenaar.

Nota 2 ML10.d. nu se aplică:

a. motoarelor de aviaţie concepute sau modificate pentru utilizări militare care au fost certificate de către autorităţile aeronautice civile dintr-unul sau mai multe state membre ale UE sau state participante la Aranjamentul de la Wassenaar pentru utilizare la „aeronave civile” sau componentelor special concepute pentru acestea;

b. motoarelor reversibile sau componentelor special concepute pentru acestea, cu excepţia celor special concepute pentru „UAV”.

Nota 3 în sensul ML 10.a. şi ML 10. d. componentele special concepute şi echipamentele aferente pentru „aeronave” nemilitare sau pentru motoare de aviaţie modificate pentru utilizări militare se aplică numai pentru acele componente şi echipamente militare aferente necesare modificării pentru utilizări militare.

Nota 4 în sensul ML10.a., utilizarea militară include: luptă, cercetare din aer, atac, instruire militară, sprijin logistic şi transport şi desantare de trupe sau echipamente militare.

Nota 5 ML10.a. nu se aplic㠄aeronavelor”care întrunesc toate caracteristicile următoare:

a. au fost fabricate prima dată înainte de anul 1946;

b. nu incorporează produse specificate în prezenta listă, cu excepţia cazului în care produsele trebuie să respecte standardele de siguranţă şi de navigabilitate ale autorităţilor aeronautice civile dintr-unul sau mai multe state membre ale UE sau state participante la Aranjamentul de la Wassenaar; şi

c. nu incorporează arme specificate în prezenta listă, cu excepţia cazului în care nu sunt funcţionale şi nu au capacitatea de a redeveni funcţionale.

 

ML11. Echipamente electronice, „vehicule spaţiale” şi componente, care nu sunt specificate în altă parte în prezenta listă, după cum urmează:

a. Echipamente electronice special concepute pentru utilizări militare, precum şi componente special concepute pentru acestea;

Notă ML 11. a. în dude:

a. echipamente electronice de contraacţiune şi de contra-contraacţiune (adică echipamente concepute pentru introducerea semnalelor inutile sau semnalelor eronate în radar ori în receptoarele de radiocomunicaţii sau care împiedică sub orice formă recepţia, funcţionarea ori eficacitatea receptoarelor electronice ale adversarului, inclusiv echipamentele aferente de contraacţiune ale acestuia), inclusiv echipamente de bruiaj şi de combatere a bruiajului;

b. tuburi cu reacordare rapidă a frecvenţei (agilitate de frecvenţă);

c. sisteme sau echipamente electronice concepute fie pentru supravegherea şi controlul spectrului electromagnetic folosite pentru culegerea informaţiilor militare sau pentru scopuri de securitate, fie pentru contracararea unor astfel de operaţiuni de supraveghere şi control;

d. echipamente subacvatice de contraacţiune, inclusiv echipamente acustice şi magnetice de bruiaj şi de inducere în eroare a adversarului, echipamente concepute să introducă semnale inutile sau eronate în receptoarele sonar;

e. echipamente pentru secretizarea prelucrării datelor, echipamente pentru secretizarea datelor şi echipamente pentru secretizarea canalelor de transmisiuni şi de semnalizare, utilizând procedee de cifrare;

f. echipamente de identificare, autentificare şi cifrare, precum şi echipamente pentru gestionare, generare şi distribuţie cifru;

g. echipamente de ghidare şi navigaţie;

h. echipamente digitale de radiocomunicaţii cu dispersie troposferică;

i. demodulatoare digitale special concepute pentru obţinerea informaţiilor secrete sub formă de semnale;

j. „sisteme automate de comandă şi control

N.B. Pentru „software* asociat tehnologiilor radio bazate pe programe „software” (SDR) militare, a se vedea ML21.

b. Echipamente de bruiaj pentru sisteme globale de navigaţie prin satelit (GNSS) şi componente special concepute pentru acestea;

c. „Vehicule spaţiale” special concepute ori modificate pentru utilizări militare şi componente pentru „vehicule spaţiale” special concepute pentru utilizări militare.

 

ML12. Sisteme de arme cu energie cinetică de mare viteză şi echipamente aferente, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Sisteme de arme cu energie cinetică special concepute pentru distrugerea sau pentru determinarea unei ţinte să-şi abandoneze misiunea;

b. Instalaţii de evaluare şi testare special concepute şi modele de testare pentru testarea dinamică a proiectilelor şi a sistemelor cu energie cinetică, inclusiv ţinte şi aparatură de

diagnosticare.

N.B. Pentru sistemele de arme care folosesc muniţie subcalibru sau care folosesc numai propulsie chimică, precum şi pentru muniţia aferentă, a se vedea ML1.-ML4.

Nota 1 ML12. include următoarele, atunci când sunt special concepute pentru sistemele de arme cu energie cinetică:

a. sisteme de lansare-propulsie capabile să accelereze mase mai mari de 0,1 g la viteze de peste 1,6 km/s, în regim de tragere simplu sau rapid;

b. echipamente de producere a puterii primare, a blindajului electric, de stocare a energiei (de exemplu, condensatoare cu capacitate înaltă de stocare a energiei), de control termic, de condiţionare, de comutare sau de manipulare a combustibilului; şi interfeţe electrice între sursa de putere, tun şi alte funcţii de comandă electrică a turelei;

N.B. A se vedea şi rubrica 3A001.e.2. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

pentru condensatoare cu capacitate înaltă de stocare a energiei.

c. sisteme pentru descoperirea şi urmărirea ţintelor, conducerea focului sau pentru evaluarea gradului de distrugere a ţintei;

d. sisteme de autodirijare, dirijare sau de propulsie deviată (acceleraţie laterală) pentru proiectile.

Nota 2 ML12. se aplică sistemelor de arme care utilizează oricare dintre următoarele metode de

propulsie:

a. electromagnetică;

b. electrotermică;

c. cu plasmă;

d. cu gaz uşor; sau

e. chimică (în situaţia în care se utilizează în combinaţie cu oricare dintre cele de mai sus).

 

ML13. Echipamente şi construcţii blindate sau de protecţie şi componente, după cum urmează:

a. Plăci de blindaj metalice sau nemetalice având oricare dintre următoarele:

1. fabricate conform unui standard ori specificaţii militare; sau

2. adecvate pentru utilizări militare;

N.B. pentru veste antiglonţ blindate, a se vedea ML13.d.2.

b. Construcţii din materiale metalice ori nemetalice sau combinaţii ale acestora, special concepute pentru a asigura protecţia balistică a sistemelor militare, precum şi componente special concepute pentru acestea;

c. Căşti militare fabricate în conformitate cu standarde sau specificaţii militare ori cu standarde naţionale comparabile şi componente special concepute pentru acestea (adică partea destinată protecţiei, căptuşeala şi bureţii);

d. Veste antiglonţ sau îmbrăcăminte de protecţie şi componente pentru acestea, după cum urmează:

1. Veste antiglonţ uşoare şi îmbrăcăminte de protecţie confecţionate în conformitate cu standarde sau specificaţii militare ori echivalente, precum şi componente special concepute pentru acestea;

Notă în sensul ML13.d.1., standardele sau specificaţiile militare includ, cel puţin, specificaţiile pentru protecţia contra schijelor.

2. Vestele antiglonţ grele care oferă o protecţie balistică egală sau mai mare decât nivelul III (NU 0101.06, iulie 2008) sau echivalentele naţionale.

Nota 1 ML 13.b. include materiale special concepute pentru a realiza blindaje reactive la explozie sau pentru a construi adăposturi militare.

Nota 2 ML13.C. nu se aplică căştilor convenţionale din oţel, care nu sunt echipate cu, modificate sau concepute să accepte orice tip de dispozitiv accesoriu.

Nota 3 ML13.C. şi ML13.d. nu se aplică vestelor de protecţie, căştilor sau îmbrăcămintei de protecţie, atunci când însoţesc utilizatorul în scopul protecţiei personale.

Nota 4 Singurele căşti concepute special pentru personalul care dezamorsează bombe care sunt specificate la ML13. sunt cele special concepute pentru utilizări militare.

N.B. 1 A se vedea, de asemenea, rubrica 1A005 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE. N.B. 2 Pentru „materiale fibroase şi filamentare” utilizate la fabricarea vestelor şi căştilor de protecţie, a se vedea rubrica 1C010 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

 

ML14. «Echipamente specializate pentru Instruire militară» sau pentru simularea de scenarii militare, simulatoare special concepute pentru antrenamentul utilizării armelor şi armamentului specificate la ML1. sau ML2., precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea:

Notă tehnică

Termenul «echipament specializat pentru instruire militară» include tipurile militare de echipamente de instruire pentru atac, zbor operaţional, descoperire ţinte radar, generare de ţinte radar, executare a tragerilor, acţiuni de luptă antisubmarin, simulatoare de zbor (inclusiv centrifuge

rotative pentru antrenamentul piloţilor sau astronauţilor), simulatoare radar, de zbor instrumental, de navigaţie, de lansare a rachetelor, de echipamente ţintă, de „aeronave” teleghidate, simulatoare de armament, simulatoare de „aeronave” nepilotate, precum şi unităţi mobile de instrucţie şi echipamente de instrucţie pentru operaţii militare terestre.

Nota 1 ML14. include generatoare de imagine şi sisteme interactive cu mediul pentru simulatoare atunci când sunt special concepute sau modificate pentru utilizări militare.

Nota 2 ML14. nu se aplică echipamentelor special concepute pentru antrenament în utilizarea armelor de vânătoare sau sport.

 

ML15. Echipamente pentru formarea de imagini sau de contraacţiune, după cum urmează, special concepute pentru utilizări militare, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea:

a. Echipamente de înregistrare şi prelucrare a imaginii;

b. Camere fotografice şi de filmat, echipamente fotografice şi echipamente de prelucrare a filmelor;

c. Echipamente intensificatoare de imagine;

d. Echipamente de obţinere a imaginilor în infraroşu sau spectru termic;

e. Echipamente senzor radar de formare a imaginii;

f. Echipamente de contraacţiune sau de contra-contraacţiune pentru echipamentele specificate la ML15.a. - ML15.e.

Notă ML15.f. include echipamente concepute să perturbe funcţionarea sau eficacitatea sistemelor militare de formare a imaginii ori să reducă la minimum asemenea efecte perturbatoare.

Nota 1 în sensul ML 15., termenul «componente special concepute» include următoarele produse, atunci când sunt special concepute pentru utilizări militare:

a. tuburi convertoare de imagine în infraroşu;

b. tuburi intensificatoare de imagine (altele decât cele din prima generaţie);

c. plăcuţe microcanal;

d. tuburi de camere TV pentru nivel de luminozitate scăzută;

e. reţele de detectoare (inclusiv sisteme electronice de interconectare sau citire);

f. tuburi de camere TV piroelectrice;

g. sisteme de răcire pentru sistemele de formare a imaginii;

h. obturatoare cu declanşare electrică de tip fotocromic sau etectrooptic având un timp de obturare mai mic de 100 μs, cu excepţia obturatoarelor care constituie o parte esenţială a unei camere ultrarapide;

i. invertoare de imagine cu fibre optice;

j. fotocatozi din semiconductori compuşi.

Nota 2 ML15. nu se aplic㠄tuburilor intensificatoare de imagine din prima generaţie” sau echipamentelor special concepute să funcţioneze cu „tuburi intensificatoare de imagine din prima generaţie*

N.B. Pentru clasificarea dispozitivelor de ochire pentru arme care încorporeaz㠄tuburi intensificatoare de imagine din prima generaţie” a se vedea ML1., ML2. şi ML5.a. N.B. A se vedea, de asemenea, rubricile 6A002.a.2 şi 6A002.b din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

 

ML16. Produse forjate, turnate şi alte semifabricate, special concepute pentru produsele specificat» la ML1. - ML4., ML6., ML9., ML10., ML12. sau ML19.

Notă ML16. se aplică semifabricatelor atunci când sunt identificabile prin compoziţia materialului, geometrie sau funcţionare.

 

ML17. Alte echipamente, materiale şi „biblioteci”, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Aparate de imersiune şi de deplasare sub apă, special concepute sau modificate pentru utilizări militare, după cum urmează:

1. aparate de reîmprospătare a aerului autonome, de imersiune, cu circuit închis sau semiînchis;

2. aparate de deplasare sub apă special concepute pentru a fi folosite împreună cu aparatele de imersiune specificate la ML 17.a.1

N.B. A se vedea şi rubrica 8A002.q. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

b. Echipamente pentru construcţii, special concepute pentru utilizări militare;

c. Accesorii, acoperiri şi tratamente pentru suprimarea semnăturii (caracteristicilor specifice), special concepute pentru utilizări militare;

d. Echipamente pentru unităţi de geniu, special concepute pentru a fi folosite în zona operaţiilor militare;

e. „Roboţi”, controlere de „roboţi” şi „efectori-terminali” pentru „roboţi”, având oricare dintre

următoarele caracteristici:

1. sunt special concepuţi pentru utilizări militare;

2. sunt prevăzuţi cu mijloace de protecţie a conductelor hidraulice împotriva perforărilor din exterior datorate schijelor (de exemplu, încorporând conducte cu autoetanşare) şi concepuţi pentru a folosi fluide hidraulice cu puncte de aprindere la o temperatură mai mare de 839 K (566°C); sau

3. sunt special concepuţi sau calificaţi pentru a funcţiona în condiţii de mediu supus acţiunii impulsurilor electromagnetice (EMP);

Notă tehnică

Impulsul electromagnetic (EMP) nu se referă la interferenţa accidentală cauzată de radiaţia electromagnetică a echipamentelor aflate în apropiere (de exemplu, maşini, electrocasnice sau electronice) ori de fulgere.

f. „Biblioteci” special concepute sau modificate pentru utilizări militare împreună cu sistemele, echipamentele sau componentele specificate în prezenta listă;

g. Echipamente de generare a puterii nucleare sau echipamente de propulsie, inclusiv „reactoare nucleare”, special concepute pentru utilizări militare şi componente ale acestora special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare;

h. Echipamente şi materiale, acoperite sau tratate pentru suprimarea semnăturii (caracteristicilor specifice), special concepute pentru utilizări militare, altele decât cele specificate în altă parte în prezenta listă;

i. Simulatoare special concepute pentru „reactoare nucleare” militare;

j. Ateliere mobile de reparaţii special concepute sau «modificate» pentru întreţinerea şi repararea echipamentelor militare;

k. Generatoare de energie pentru câmpul de luptă special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare;

l. Containere special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare;

m. Feriboturi, altele decât cele specificate în altă parte în prezenta listă, poduri şi pontoane special concepute pentru utilizări militare;

n. Modele de test special concepute pentru „dezvoltarea” produselor specificate la ML4., ML6., ML9. sau ML10.;

o. Echipamente de protecţie laser (de exemplu, protecţia ochilor şi a senzorilor) special concepute pentru utilizări militare;

p. „Pile de combustie”, altele decât cele specificate în altă parte în prezenta listă, special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare.

Note tehnice

1. Neutilizat din 2016.

2. În sensul ML17., termenul «modificat» semnifică orice modificări structurale, electrice, mecanice sau de altă natură care furnizează unui produs nemilitar capabilităţi echivalente cu cele ale unui produs special conceput pentru utilizări militare.

 

ML18. Echipamente de „producţie” şi componente, după cum urmează:

a. Echipamente de „producţie” special concepute sau modificate pentru „producţie” produselor specificate în prezenta listă, precum şi componente special concepute pentru acestea;

b. Instalaţii special concepute pentru testare în condiţii de mediu înconjurător şi echipamente special concepute pentru acestea, pentru omologarea, calificarea sau încercarea produselor specificate în prezenta listă.

Notă tehnică

în sensul ML18., termenul „producţie” include proiectarea, examinarea, producţia, testarea şi verificarea.

Notă ML18.a. şi ML18.b. includ următoarele echipamente:

a. instalaţii de nitrare de tip continuu;

b. echipamente sau aparate de încercare utilizând forţa centrifugă, având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. sunt acţionate de un motor sau motoare având puterea nominală mai mare de 298 kW (400 CP);

2. sunt capabile de a suporta o sarcină utilă de 113 kg sau mai mare; sau

3. sunt capabile de a imprima o acceleraţie centrifugă de 8 g sau mai mare, la o sarcină utilă de 91 kg sau mai mare;

c. prese de deshidratare;

d. prese de extrudare cu şurub, special concepute sau modificate pentru extrudarea explozivilor militari;

e. maşini de tăiat pentru dimensionarea încărcăturilor de propulsie extrudate;

f. tamburi rotativi (cuve rotative) având un diametru de 1,85 m sau mai mare şi o capacitate

de peste 221 kg;

g. amestecătoare cu acţiune continuă pentru încărcături solide de propulsie;

h. mori folosind energia fluidelor pentru măcinarea grosieră sau fină a ingredientelor pentru explozivi militari;

i. echipamente pentru obţinerea atât a sfericităţii cât şi a uniformităţii dimensiunilor particulelor din pulberile metalice cuprinse în ML8.C. 8

j. convertoare folosind curenţi de convecţie pentru transformarea materialelor cuprinse în ML8.C.3.

 

ML19. Sisteme de arme cu energie dirijată (DEW), echipamente aferente sau de contraacţiune şi modele de testare, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Sisteme „laser” special concepute pentru distrugerea sau pentru determinarea unei ţinte să-şi abandoneze misiunea;

b. Sisteme cu fascicul de particule capabile de distrugerea sau de determinarea unei ţinte să-şi abandoneze misiunea;

c. Sisteme de radio frecvenţă (RF) de înaltă putere capabile de distrugerea sau de determinarea unei ţinte să-şi abandoneze misiunea;

d. Echipamente special concepute pentru detectarea, identificarea sau apărarea contra sistemelor specificate la ML19.a. - ML19.C.;

e. Modele pentru teste fizice pentru sistemele, echipamentele şi componentele specificate la ML19,;

f. Sisteme „laser” special concepute pentru a provoca orbirea permanentă asupra privirii neprotejate, adică asupra ochilor descoperiţi sau asupra celor care au dispozitive pentru corecţia vederii.

Nota 1 Sistemele DEW specificate la ML19. includ sistemele a căror performanţă derivă din utilizarea controlată a:

a. „laserelor” de putere suficientă pentru a realiza distrugeri similare celor realizate de muniţia convenţională;

b. acceleratoarelor de particule care proiectează un fascicul de particule încărcate sau neutre cu putere de distrugere;

c. emiţătoarelor de fascicule de radiofrecvenţă în impulsuri de putere mare sau de putere medie ridicată care produc câmpuri suficient de intense pentru a scoate din uz circuitele electronice ale unei ţinte aflate la distanţă.

Nota 2 ML 19. include următoarele echipamente, atunci când sunt special concepute pentru sisteme DEW:

a. echipamente pentru producerea puterii primare, înmagazinarea sau comutarea energiei, condiţionarea puterii ori manipularea combustibilului;

b. sisteme pentru descoperirea sau urmărirea ţintei;

c. sisteme capabile să evalueze avarierea, distrugerea sau abandonarea misiunii de către ţintă;

d. echipamente de dirijare, propagare sau focalizare a fasciculului;

e. echipamente cu posibilitatea de baleiere rapidă a fasciculului pentru operaţiunile rapide asupra ţintelor multiple;

f. sisteme optice adaptive şi dispozitive de conjugare a fazei;

g. injectoare de curent pentru fascicule cu ioni negativi de hidrogen;

h. componente de acceleratoare „calificate pentru utilizări spaţiale”;

i. echipamente pentru emiterea sub formă de con a fasciculelor de ioni negativi;

j. echipamente pentru controlul şi orientarea unui fascicul de ioni de înaltă energie;

k. folii „calificate pentru utilizări spaţiale” destinate neutralizării fasciculelor de izotopi negativi de hidrogen.

 

ML20. Echipamente criogenice şi „supraconductoare”, după cum urmează, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea:

a. Echipamente special concepute sau configurate pentru a fi instalate pe un vehicul pentru misiuni militare terestre, navale, aeriene sau spaţiale, capabile să funcţioneze din mişcare şi să producă ori să menţină temperaturi sub 103K (-170 °C);

Notă ML20.a. include sisteme mobile care încorporează sau folosesc accesorii ori componente fabricate din materiale nemetalice sau electroizolante, cum ar fi materialele plastice ori materialele impregnate cu răşini epoxidice.

b. Echipamente electrice „supraconductoare” (maşini rotative şi transformatoare), special concepute sau configurate pentru a fi instalate pe un vehicul pentru misiuni militare terestre, navale, aeriene ori spaţiale şi capabile să funcţioneze din mişcare.

Notă ML20.b. nu se aplică generatoarelor homopolare hibride de curent continuu care au armături metalice obişnuite cu un singur pol şi care se rotesc într-un câmp magnetic produs de înfăşurările supraconductoare, dacă aceste înfăşurări reprezintă singura componentă supraconductoare a generatorului.

 

ML21. „Software”, după cum urmează:

a. „Software” special conceput sau modificat pentru oricare dintre următoarele:

1. „dezvoltarea; „producţia “, funcţionarea sau întreţinerea echipamentelor specificate în prezenta listă;

2. „dezvoltarea” sau „producţia” materialelor specificate în prezenta listă; sau

3. „dezvoltarea”, „producţia”, funcţionarea sau întreţinerea „software” specificate în prezenta listă;

b. „Software” specific, altul decât cel specificat la ML21.a., după cum urmează:

1. „software” special conceput pentru utilizări militare şi special conceput pentru modelarea, simularea sau evaluarea sistemelor de arme militare;

2. „software” special conceput pentru utilizări militare şi special conceput pentru modelarea sau simularea scenariilor de operaţii militare;

3. „software” pentru determinarea efectelor armelor convenţionale, nucleare, chimice sau biologice;

4. „software” special conceput pentru utilizări militare şi special conceput pentru aplicaţii de comandă, comunicaţii, control şi informaţii (C3I) sau de comandă, comunicaţii, control, computer şi informaţii (C4l);

c. „Software” care nu este specificat la ML21.a. sau ML21.b., special conceput ori modificat să permită echipamentelor care nu sunt specificate în prezenta listă să îndeplinească funcţiunile militare ale echipamentelor specificate în prezenta listă.

 

ML22. „Tehnologie”, după cum urmează:

a. „Tehnologie”, alta decât cea specificată la ML22.b., care este „necesar㔠pentru „dezvoltarea”, „producţia”, exploatarea, instalarea, întreţinerea (verificarea), repararea, revizia generală sau modernizarea produselor specificate în prezenta listă;

b. „Tehnologie”, după cum urmează:

1. „tehnologie” „necesar㔠pentru proiectarea, asamblarea componentelor şi pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor complete de producţie pentru produsele specificate în prezenta listă, inclusiv pentru componentele acestor instalaţii de producţie care nu sunt specificate;

2. „tehnologie” „necesar㔠pentru „dezvoltarea” şi „producţia” armelor de calibru mic chiar dacă este utilizată pentru a produce reproduceri de arme de calibru mic de tip vechi;

3. neutilizat din 2013

N.B. A se vedea ML22.a. pentru „tehnologie” care figura anterior la ML22.b.3.

4. neutilizat din 2013

N.B. A se vedea ML22.a. pentru „tehnologie” care figura anterior la ML22.b.4.

5. „tehnologie” „necesar㔠exclusiv pentru încorporarea „biocatalizatorilor”, specificaţi la ML7.i.1., în substanţe purtătoare militare sau în materiale militare.

Nota 1 „Tehnologia” „necesar㔠pentru „dezvoltarea” „producţia”, exploatarea, instalarea, întreţinerea (verificarea), repararea, revizia generală sau modernizarea produselor specificate în prezenta listă rămâne sub control chiar şi când se aplică produselor care nu sunt specificate în prezenta listă.

Nota 2 ML22. nu se aplică:

a. „tehnologiei” care reprezintă minimumul necesar pentru instalarea, operarea, întreţinerea (verificarea) sau repararea acelor produse care nu sunt supuse controlului sau ale acelora al căror export a fost autorizat prin licenţă;

b. „tehnologiei care aparţine „domeniului public”, pentru „cercetări ştiinţifice fundamentale” sau informaţiilor minime necesare pentru solicitarea brevetelor;

c. „tehnologiei” pentru dispozitive de propulsie cu inducţie magnetică în sistem continuu pentru transporturi civile.

 

Definiţiile termenilor utilizaţi în prezenta listă

 

În continuare sunt enumerate definiţiile termenilor utilizaţi în prezenta listă, în ordinea alfabetică din limba română.

Nota 1 Definiţiile se aplică peste tot în cuprinsul listei. Trimiterile au un rol pur consultativ şi nu au niciun efect asupra aplicării universale a termenilor definiţi în cuprinsul listei.

Nota 2 Termenii şi expresiile din lista de definiţii preiau accepţiunea definită numai în cazurile în care sunt plasate între ghilimele duble Definiţiile termenilor între ghilimele simple (« ») sunt date într-o notă tehnică cu privire la articolul respectiv. În toate celelalte cazuri, termenii şi expresiile sunt folosite în sensul definiţiilor general acceptate (de dicţionar).

ML7.

„Adaptat pentru utilizare de război”

Orice modificare sau selecţie (cum ar fi alterarea purităţii, stabilităţii la depozitare, virulenţei, caracteristicilor de diseminare sau rezistenţei la radiaţii ultraviolete) destinată să crească eficienţa în producerea de vătămări asupra oamenilor sau animalelor, de degradări ale echipamentelor ori de distrugeri ale culturilor sau mediului înconjurător.

ML8.

„Aditivi”

Substanţe utilizate în prepararea explozivilor în scopul îmbunătăţirii proprietăţilor lor.

ML8., ML10., ML14.

„Aeronavă”

Vehicul aerian cu aripi fixe, cu aripi cu geometrie variabilă, cu aripi rotative (elicopter), cu rotor pivotant sau cu aripi pivotante.

ML4., ML10.

„Aeronavă civilă”

Acea „aeronav㔠care, potrivit destinaţiei sale, este înregistrată în listele cu certificatele de navigabilitate aeriană, publicate de autorităţile aeronautice civile dintr-unul sau mai multe state membre ale UE sau state participante la Aranjamentul de la Wassenaar, şi este utilizată în zboruri pe rute interne sau internaţionale comerciale ori este destinată unei utilizări civile legale, particulare sau de afaceri.

ML7.

„Agenţi pentru combaterea dezordinii publice”

Substanţe care, în anumite condiţii de utilizare în scopul combaterii dezordinii publice, produc rapid asupra oamenilor efecte fizice iritante sau incapacitante care dispar la scurt timp după terminarea expunerii. (Substanţele lacrimogene sunt o subclasă a „agenţilor pentru combaterea dezordinii publice”).

ML1

„Armă de foc dezactivată”

O armă de foc care a fost făcută incapabilă de a trage vreun proiectil prin procese definite de autoritatea naţională a statului membru al UE sau a statului participant la Aranjamentul de la Wassenaar. Aceste procese modifică în mod definitiv elementele esenţiale ale armei de foc. În conformitate cu legile şi reglementările naţionale, dezactivarea armei de foc poate fi atestată de un certificat emis de către o autoritate competentă şi poate fi marcată pe arma de foc printr-un marcaj aplicat pe o parte esenţială.

ML17

„Bibliotec㔠(bază de date conţinând parametri tehnici)

O colecţie de informaţii tehnice, a cărei consultare permite îmbunătăţirea performanţelor sistemelor, echipamentelor sau componentelor relevante.

ML7„ ML22.

„Biocatalizatori”

«Enzime» pentru reacţii chimice sau biochimice specifice sau alţi compuşi biologici care se leagă de agenţii chimici de război şi accelerează viteza de degradare a acestora.

Notă tehnică

«Enzime» înseamn㠄biocatalizatori”pentru reacţii chimice specifice sau biochimice specifice.

ML7., ML22.

„Biopolimeri”

Macromolecule biologice, după cum urmează:

a. enzime pentru reacţii chimice sau biochimice specifice;

b. «anticorpi» «antiidiotipici», «monoclonali» sau «policlonali»;

c. «receptori» special concepuţi sau special prelucraţi.

Note tehnice

1. «Anticorpi antiidiotipici» înseamnă anticorpi care se leagă în situsurile de legătură ale antigenului specific ale altor anticorpi.

2. «Anticorpi monoclonali» înseamnă proteine care se leagă la un singur situs antigenic şi sunt produse de o singură clonă de celule.

3. «Anticorpi policlonali» înseamnă un amestec de proteine care se leagă la antigenul specific şi care sunt produse de mai mult de o clonă de celule.

4. «Receptori» înseamnă structuri biologice macromoleculare capabile de legare a liganzilor, legare care afectează funcţiile fiziologice.

ML19.

„Calificat pentru utilizare spaţială”

Conceput, fabricat sau calificat prin testare reuşită pentru a opera la altitudini mai mari de 100 km deasupra suprafeţei Pământului.

Notă

Stabilirea faptului că un produs specific este „calificat pentru utilizare spaţial㔠prin testare nu înseamnă că alte produse din aceeaşi serie de fabricaţie sau acelaşi model sunt „calificate pentru utilizare spaţială* dacă nu sunt testate individual.

ML22.

„Cercetare ştiinţifică fundamentală”

Activitate experimentală sau teoretică desfăşurată în principal pentru obţinerea de noi cunoştinţe despre principiile fundamentale ale fenomenelor ori faptelor observabile şi care nu este orientată în primul rând spre un scop sau obiectiv practic specific.

ML21., ML22.

„Dezvoltare”

Este legată de toate fazele anterioare producţiei de serie, cum sunt: definirea concepţiei, cercetarea în vederea definirii proiectului, analiza proiectului, conceptele de proiectare, execuţia şi testarea de prototipuri, schemele pentru producţia-pilot, datele de proiectare, procesul de transformare a datelor de proiectare într-un produs, proiectul de configurare, proiectele de integrare, planurile generale.

ML22.

„Din domeniul public”

În sensul prezentei liste înseamnă c㠄tehnologia” sau „software”-ul au devenit accesibile fără restricţii privind difuzarea viitoare.

Notă Restricţiile de Copyright nu determină ca „tehnologia” sau „software”-ul să nu fie considerate „din domeniul public”.

ML17

„Efectori terminali”

Cleşti, «unităţi active de prelucrare» şi orice alt mijloc de prelucrare fixat pe placa de bază terminală a braţului de manipulare al unui „robot”.

Notă tehnică

«Unităţi active de prelucrare» sunt dispozitive destinate aplicării, la piesa ce urmează a fi prelucrată, a forţei de antrenare, a energiei de prelucrare sau a senzorilor.

ML8„ ML18.

„Explozivi”

Substanţe sau amestecuri de substanţe lichide, solide ori gazoase care utilizate ca încărcături primare, auxiliare sau principale în componentele de luptă, la demolări sau la alte aplicaţii militare sunt necesare pentru detonare.

ML8.

„Încărcături de propulsie”

Substanţe sau amestecuri care reacţionează chimic pentru a produce volume mari de gaze fierbinţi la viteze controlate pentru a realiza un lucru mecanic.

ML4„ ML8.

„Încărcături pirotehnice”

Amestecuri de combustibili şi oxidanţi solizi sau lichizi care, atunci când sunt aprinse, dezvoltă o reacţie chimică energică cu o viteză controlată pentru a produce timpi de întârziere specifici ori cantităţi determinate de căldură, zgomot, fum, radiaţii în spectrul vizibil sau infraroşu. Substanţele piroforice sunt o subclasă de materiale pirotehnice care nu conţin oxidanţi, dar care se aprind spontan în contact cu aerul.

ML9., ML19.

„Laser”

Un ansamblu de componente în măsură să producă în timp şi în spaţiu lumină coerentă amplificată prin emisiune stimulată de radiaţie.

ML8.

„Materiale energetice”

Substanţe sau amestecuri care reacţionează chimic pentru eliberarea energiei necesare scopului urmărit. „Explozivii”, „încărcăturile pirotehnice” şi „încărcăturile de propulsie” sunt subclase ale „materialelor energetice”.

ML13.

„Materiale fibroase şi filamentare”

Includ:

a. monofilamente continue;

b. fire toarse şi răsucite continue;

c. benzi, ţesături, ţesături groase şi diverse panglici;

d. fibre tăiate, celofibre şi materiale de protecţie din fibre;

e. cristale fibroase, cu structură mono sau policristalină, de orice lungime;

f. poliamide aromatice neprelucrate.

ML22.

„Necesar”

Atunci când se aplic㠄tehnologiei”, desemnează numai acea parte a „tehnologiei” care este esenţială pentru atingerea ori depăşirea nivelurilor de performanţă, a caracteristicilor sau a funcţiilor vizate. Aceste „tehnologii”

„necesare” pot fi comune pentru diferite produse.

ML17.

„Pilă de combustie”

Dispozitiv electrochimie care converteşte energia chimică direct În energie electrică de curent continuu (CC) prin consum de combustibil dintr-o sursă externă.

ML8.

„Precursori”

Substanţe chimice specifice utilizate la fabricarea explozivilor militari.

ML18., ML21..ML22.

„Producţie”

Desemnează toate fazele de producţie, respectiv: tehnologia de producţie, fabricarea, integrarea, asamblarea (montarea), inspecţia, testarea, asigurarea calităţii.

ML17.

„Reactor nuclear”

Include materiale din interiorul vasului reactor sau ataşate direct acestuia, echipamente care controlează nivelul puterii din zona activă şi componente care în mod normal conţin, vin în contact direct sau controlează agentul primar de răcire a zonei active.

ML17.

„Robot”

Un mecanism de manipulare, de tipul cu traiectorie continuă sau punct cu punct, care poate utiliza senzori şi care prezintă toate caracteristicile următoare:

a. este multifuncţional;

b. este capabil să poziţioneze sau să orienteze materiale, piese, scule ori dispozitive speciale prin intermediul unor mişcări variabile în spaţiu tridimensional;

c. Încorporează trei sau mai multe dispozitive de deservire cu buclă închisă sau deschisă, inclusiv motoarele pas cu pas; şi

d. este dotat cu „programabilitate accesibilă utilizatorului” prin metoda de învăţare/redare sau prin intermediul unui calculator electronic, care poate fi un controler logic programabil, adică fără intervenţie mecanică.

„Programabilitate accesibilă utilizatorului” reprezintă posibilitatea utilizatorului de a introduce, modifica sau înlocui „programe” prin mijloace, altele decât:

(a) modificarea fizică a cablajelor sau interconexiunilor; sau

(b) stabilirea comenzilor de funcţionare, inclusiv introducerea de parametri.

Notă Definiţia de mai sus nu include următoarele dispozitive:

1. mecanisme de manipulare cu comandă exclusiv manuală sau controlabile prin telecomandă;

2. mecanisme de manipulare cu secvenţă fixă, adică dispozitive mobile automatizate ale căror mişcări sunt programate şi limitate prin mijloace mecanice; mişcările programate sunt limitate mecanic prin folosirea opritoarelor fixe, cum ar fi camele sau tijele. Succesiunea mişcărilor şi alegerea traiectoriilor sau unghiurilor nu sunt variabile ori modificabile prin mijloace mecanice, electronice sau electrice;

3. mecanisme de manipulare cu secvenţă variabilă şi cu comandă mecanică, adică dispozitive mobile automatizate, ale căror mişcări sunt programate şi limitate prin mijloace mecanice. Mişcările programate sunt limitate mecanic prin folosirea opritoarelor fixe dar reglabile, cum ar fi camele sau tijele. Succesiunea mişcărilor şi alegerea traiectoriilor sau unghiurilor sunt variabile în limitele configuraţiei programate. Variaţiile sau modificările configuraţiei programate (de exemplu: schimbarea camelor sau tijelor) pe una sau mai multe axe de mişcare sunt realizate exclusiv prin operaţii mecanice;

4. mecanisme de manipulare cu secvenţă variabilă ce nu sunt servoasistate, adică dispozitive mobile automatizate, ale căror mişcări sunt programate şi limitate prin mijloace mecanice. Programul este variabil, dar secvenţa este iniţiată numai de semnalul binar provenind de la dispozitivele electrice binare sau de la opritoarele reglabile cu limitare mecanică;

5. cărucioare macara cu platformă, definite ca sisteme de manipulare funcţionând în coordonate carteziene, construite ca parte integrantă a unui ansamblu vertical de compartimente de înmagazinare şi concepute pentru accesul la conţinutul acestor compartimente în vederea stocării sau prelevării.

ML11.

„Sisteme automate de comandă şi control”

Sisteme electronice prin care se introduc, se prelucrează şi se transmit informaţii esenţiale pentru exploatarea eficace a grupării, formaţiunii majore, formaţiunii tactice, unităţii, navei, subunităţii sau a armelor aflate sub comandă. Aceasta se realizează prin utilizarea unui computer şi a altor tipuri de hardware specializate să sprijine funcţionarea unei organizaţii militare de comandă şi control. Principalele funcţii ale unui sistem automat de comandă şi control sunt: colectarea, acumularea, stocarea, prelucrarea eficientă şi automată a informaţiei; afişarea pe ecran a situaţiei şi circumstanţelor care afectează pregătirea şi conducerea operaţiunilor de luptă; calcule la nivel operativ şi tactic pentru alocarea de resurse elementelor şi grupărilor prin ordin operativ de luptă sau desfăşurarea pentru luptă conform misiunii ori stadiului operaţiunii; pregătirea datelor pentru aprecierea situaţiei şi luarea deciziei în orice punct pe timpul operaţiunii sau luptei; simularea pe computer a operaţiunilor de luptă.

ML21.

„Software”

O colecţie de unul sau mai multe „programe” ori «microprograme» stocate pe orice suport accesibil. „Program” reprezintă o secvenţă de instrucţiuni pentru desfăşurarea unui proces exprimată într-o formă executabilă sau convertibilă într-o formă executabilă cu ajutorul unui calculator electronic.

Notă tehnică

«Microprogram» reprezintă o secvenţă de instrucţiuni elementare, înregistrate într-o memorie specială, a căror execuţie este declanşată prin introducerea instrucţiunii sale de referinţă intr-un registru de instrucţiuni.

ML20.

„Supraconductor”

Se referă la materiale (adică metale, aliaje sau compuşi) care îşi pot pierde în totalitate rezistenţa electrică (adică pot căpăta o conductivitate electrică infinită şi pot transporta curenţi electrici foarte mari fără a produce căldură prin efectul Joule).

„Temperatură critic㔠(uneori indicată ca temperatură de tranziţie) a unui anumit material „supraconductor” este temperatura la care materialul îşi pierde total rezistenţa la trecerea curentului electric continuu.

Notă tehnică

Starea „supraconductoare” a unui material este caracterizată individual de o „temperatură critică”, un câmp magnetic critic, care este în funcţie de temperatură şi de densitatea critică a curentului, care este în acelaşi timp în funcţie de câmpul magnetic şi de temperatură.

ML22.

„Tehnologie”

Informaţii specifice necesare pentru „dezvoltarea”, „producţia” sau „utilizarea” unui produs, informaţiile iau forma de «date tehnice» sau «asistenţă tehnică». „Tehnologia” specificată pentru prezenta listă este definită la ML22.

Note tehnice

1. «Datele tehnice» se prezintă sub forma unor planuri, diagrame, modele, formule, tabele, proiecte şi specificaţii tehnice, manuale şi instrucţiuni scrise sau înregistrate pe suporturi sau dispozitive, cum ar fi discuri, benzi, memorii numai pentru citire.

2. «Asistenţa tehnică» se prezintă sub formă de instrucţiuni, procedee practice, instruire, cunoştinţe aplicate, servicii de consultanţă. «Asistenţa tehnică» poate implica un transfer de «date tehnice».

ML15.

„Tuburi Intensificatoare de Imagine din prima generaţie”

Tuburi cu focalizare electrostatică, utilizând la intrare şi ieşire fibre optice sau plăcuţe cu suprafaţă din sticlă, fotocatozi multialcalini (S-20 sau S-25), fără a avea amplificare cu plăcuţe microcanal.

ML21., ML22.

„Utilizare”

Exploatare, instalare (inclusiv instalarea pe amplasament), întreţinere (verificare), reparare, revizie generală şi modernizare.

ML7.

„Vectori de expresie”

Purtători (de exemplu, o genă din plasmă sau un virus) utilizaţi pentru a introduce material genetic în celule gazdă.

ML10.

„Vehicul aerian fără pilot” (Unmanned Aerial Vehicle, „UAV”)

Orice „aeronav㔠capabilă să decoleze şi să efectueze un zbor controlat, precum şi să navigheze fără nicio prezenţă umană la bord.

ML11.

„Vehicul spaţial”

Sateliţi activi sau pasivi şi sonde spaţiale ML10.

„Vehicule mai uşoare decât aerul”

Baloane şi nave aeriene care utilizează pentru ridicare aer cald sau gaze mai uşoare decât aerul, cum ar fi heliu sau hidrogen.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.