MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 665/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 665         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 30 august 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

601. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vaslui, Neamţ, Harghita, Braşov, Bacău şi Covasna, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

691. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vaslui, Neamţ, Harghita, Braşov, Bacău şi Covasna, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, cuprinse în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Ştefan-Alexandru Ţinea,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 24 august 2016.

Nr. 601.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1), art. 17 şi art. 20 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 42/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, a Metodologiei de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi de atestare a acestora, a Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 şi 84 bis din 4 februarie 2016,

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 11 august 2016.

Nr. 691.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este instituţia competentă să gestioneze efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră.

(2) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere şi auditul de siguranţă rutieră se realizează la solicitarea investitorului proiectului de infrastructură rutieră, denumit în continuare investitor.

 

CAPITOLUL II

Contractarea serviciilor privind realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră

 

SECŢIUNEA 1

Evaluarea de Impact asupra siguranţei rutiere

 

Art. 2. - În vederea contractării serviciilor privind asigurarea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, investitorul depune sau transmite prin poştă cu confirmare de primire, la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

Art. 3. - (1) în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea cererii prevăzute la art. 2, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Înaintează solicitantului, în două exemplare, în original, contractul de prestări de servicii privind asigurarea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, semnat şi înregistrat, întocmit conform contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, în vederea semnării de către solicitant.

(2) Solicitantul evaluării de impact asupra siguranţei rutiere are obligaţia de a returna în termen de maximum 10 zile un exemplar original al contractului prevăzut la alin. (1) semnat, împreună cu documentaţia privind fiecare capitol al proiectului de infrastructură rutieră sau al drumului supus evaluării de impact asupra siguranţei rutiere.

(3) Data intrării în vigoare a contractului privind asigurarea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere reprezintă data comunicării.

Art. 4. - În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării contractului privind asigurarea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, investitorul va fi notificat cu privire la auditorul de siguranţă rutieră sau echipa de auditori de siguranţă rutieră desemnaţi în condiţiile legii.

Art. 5. - (1) Documentele minime prevăzute la art. 3 alin. (2), întocmite conform legislaţiei în vigoare, sunt următoarele:

a) părţile scrise ale proiectului*;

b) părţile desenate ale proiectului*;

c) caietele de sarcini ale proiectului;

d) situaţia obiectivelor generatoare atât de trafic rutier, cât şi pietonal;

e) situaţia accidentelor rutiere petrecute în ultimii 3 ani pe sectorul studiat sau în zona intersecţiilor cu acesta;

f) analiza cost-beneficiu, dacă aceasta este disponibilă la data realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere;

g) alte date/informaţii/documente necesare realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere.

(2) La cererea auditorului de siguranţă rutieră sau a echipei de auditori de siguranţă rutieră, autorităţile cu atribuţii în siguranţă rutieră pun la dispoziţia acestora, în scris, informaţiile necesare realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Art. 6. - După realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere în termenii contractuali prevăzuţi, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R, verifică documentul care atestă predarea raportului de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere către solicitant.

Art. 7. - Investitorul are obligaţia de a întreprinde, conform legii, demersurile necesare pentru a asigura respectarea recomandărilor conţinute în raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere.

Art. 8. - Investitorul are dreptul de a contesta motivat recomandările cuprinse în raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere la Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului.


* În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Auditul de siguranţă rutieră

 

Art. 9. - (1) Auditul de siguranţă rutieră este parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră ce se concretizează printr-un raport de audit de siguranţă rutieră, se execută obligatoriu pe capitole, corespunzător pentru fiecare stadiu, cu respectarea prescripţiilor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii;

b) proiect tehnic şi detalii de execuţie;

c) anterior recepţiei la terminarea lucrărilor la drumul public:

d) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic.

(2) Raportul rezultat în urma auditului de siguranţă rutieră are anexat un set de recomandări privind remedierea eventualelor deficienţe constatate.

Art. 10. - Investitorul are obligaţia de a încheia cu Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. câte un contract distinct pentru fiecare stadiu supus auditului de siguranţă rutieră.

Art. 11. - În vederea contractării serviciilor privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră, solicitantul depune sau transmite prin poştă cu confirmare de primire, la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

Art. 12. - (1) în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea cererii prevăzute la art. 2, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Înaintează solicitantului, în două exemplare, în original, contractul de prestări de servicii privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră, semnat şi înregistrat, întocmit conform contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie, în vederea semnării de către solicitant.

(2) Solicitantul auditului de siguranţă rutieră are obligaţia de a returna în termen de maximum 10 zile un exemplar original al contractului prevăzut la alin. (1) semnat, împreună cu documentaţia privind fiecare capitol al proiectului de infrastructură rutieră sau al drumului public supus auditului de siguranţă rutieră.

(3) Data intrării în vigoare a contractului privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră reprezintă data comunicării.

Art. 13. - În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării contractului privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră, investitorul va fi notificat cu privire la auditorul de siguranţă rutieră sau echipa de auditori de siguranţă rutieră desemnaţi în condiţiile legii.

Art. 14. - (1) Documentele prevăzute la art. 12 alin. (2) necesare realizării auditului de siguranţă rutieră, în funcţie de stadiul proiectului, sunt, după caz:

a) raportul privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere;

b) documentele conţinute în studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie, dar nu mai puţin decât:

(i) planurile generale ale traseului;

(ii) planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului;

(iii) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;

(iv) planurile de semnalizare orizontală şi verticală de pe traseu, precum şi ale echipamentelor de tip sistem de transport inteligent;

(v) memorii tehnice;

(vi) analizele de trafic, existent şi prognozat;

c) datele şi informaţiile privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate;

d) informaţiile cu privire la recomandările conţinute în raportul anterior;

e) alte informaţii necesare.

(2) La cererea auditorului de siguranţă rutieră sau a echipei de auditori de siguranţă rutieră, autorităţile cu atribuţii în siguranţa rutieră pun la dispoziţia acestora, în scris, informaţiile necesare realizării auditului de siguranţă rutieră, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Art. 15. - După finalizarea auditului de siguranţă rutieră pentru fiecare stadiu menţionat, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. verifică documentul care atestă predarea raportului de audit de siguranţă rutieră aferent stadiului respectiv către solicitant.

Art. 16. - Investitorul are obligaţia de a întreprinde, conform legii, demersurile necesare pentru a asigura respectarea recomandărilor prevăzute în raportul menţionat la art. 15.

Art. 17. - Investitorul are dreptul de a contesta motivat recomandările cuprinse în raportul menţionat la art. 15 la Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.

 

CAPITOLUL III

Desemnarea auditorilor de siguranţă rutieră

 

Art. 18. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. desemnează auditorii de siguranţă rutieră în vederea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră în termenul legal.

Art. 19. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. păstrează evidenţa auditorilor de siguranţă rutieră în Registrul auditorilor de siguranţă rutieră şi în format electronic.

Art. 20. - (1) Auditorii de siguranţă rutieră au obligaţia de a informa Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. În situaţia în care nu vor fi disponibili în vederea efectuării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere/auditului de siguranţă rutieră pentru o perioadă mai mare de 5 zile.

(2) Informarea se transmite în format electronic, la adresa de e-mail pusă la dispoziţie de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. În acest sens, cu cel puţin o zi înainte de începerea perioadei de indisponibilitate.

(3) Auditorii de siguranţă rutieră au obligaţia de a anunţa, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare intervenită cu privire la datele de contact înscrise în Registrul auditorilor de siguranţă rutieră.

(4) în cazul nerespectării prevederilor alin, (1)-(3), auditorul de siguranţă rutieră nu va mai fi desemnat pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 21. - (1) în vederea desemnării auditorilor de siguranţă rutieră, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. publică pe pagina sa de internet anunţul privind solicitarea investitorului pentru realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere/auditului de siguranţă rutieră care urmează a fi contractată.

(2) Auditorii de siguranţă rutieră au obligaţia de a transmite în format electronic, în termen de 10 zile de la publicarea anunţului Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., solicitarea de înscriere pe lista auditorilor de siguranţă rutieră disponibili pentru proiectul respectiv, însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de independenţă prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului publicat pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R,

(3) La încheierea perioadei prevăzute la alin, (2), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va desemna auditorii de siguranţă rutieră dintre cei înscrişi, în baza procedurii interne de desemnare, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) în situaţia în care nu au fost înregistrate solicitări sau nu se poate asigura numărul necesar de auditori de siguranţă rutieră, desemnarea acestora se realizează de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. conform procedurii menţionate la alin. (3), ţinând seama de prevederile legale.

Art. 22. - (1) Numărul necesar de auditori de siguranţă rutieră se stabileşte având în vedere lungimea sectorului de drum. Pentru un sector de cel mult 20 km, lucrările de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere/audit de siguranţă rutieră se execută de către un auditor de siguranţă rutieră.

(2) Pentru sectoarele de drum care depăşesc 20 km, lucrările de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere/audit de siguranţă rutieră se execută de o echipă formată din doi auditori de siguranţă rutieră. Componenţa echipei de evaluare/audit este stabilită de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Art. 23. - (1) Procedura de desemnare a auditorilor de siguranţă rutieră se finalizează prin încheierea, între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi persoanele desemnate, a unui contract de prestări de servicii întocmit, după caz, conform contractelor-cadru prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 la prezenta metodologie.

(2) în cazul refuzului nejustificat al semnării contractului prevăzut la alin. (1), auditorul de siguranţă rutieră nu va mai fi desemnat pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 24. - (1) în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării contractului prevăzut la art. 3 alin. (1), respectiv art. 12 alin. (1), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite prin poştă, cu confirmare de primire, auditorului de siguranţă rutieră desemnat contractul privind realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere/auditului de siguranţă rutieră, în două exemplare, în original.

(2) Auditorul de siguranţă rutieră returnează un exemplar, în original, al contractului semnat pe fiecare pagină, la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în termen de două zile lucrătoare de la primire.

Art. 25. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite auditorului de siguranţă rutieră documentele necesare realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere/auditului de siguranţă rutieră.

Art. 26. - Lista cuprinzând auditorii de siguranţă rutieră cu care Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a încheiat contracte va fi publicată pe pagina de internet a instituţiei.

 

CAPITOLUL IV

Metodologia de lucru a auditorului de siguranţă rutieră

 

Art. 27. - Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere/Auditul de siguranţă rutieră cuprinde următoarele etape:

a) analiza informaţiilor şi datelor necesare realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere/auditului de siguranţă rutieră, transmise de către investitor si/sau Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., şi, după caz, solicitarea de informaţii suplimentare;

b) şedinţa de deschidere, cu participarea investitorului şi a auditorului/echipei de auditori;

c) realizarea propriu-zisă a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere/auditului de siguranţă rutieră, care include studiul documentaţiei corelat, după caz, cu analiza în baza listei-cadru de verificări corespunzătoare a categoriei de drum supuse auditului de siguranţă rutieră, al cărei model va fi elaborat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., care va fi publicată pe site-ul propriu, în termen de 90 de zile calendaristice de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei metodologii, şi se va actualiza ori de câte ori este necesar;

d) şedinţa de închidere cu participarea auditorului/echipei de auditori de siguranţă rutieră şi a investitorului, în care se prezintă raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere sau, după caz, raportul de audit de siguranţă rutieră întocmit şi se prezintă recomandările din conţinutul acestuia, urmând a se întocmi şi procesul-verbal al şedinţei;

e) depunerea în termenii menţionaţi în contract a raportului de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere sau, după caz, a raportului de audit de siguranţă rutieră, care va avea anexate şi listele-cadru de verificări, precum şi procesul-verbal prevăzut la lit. d).

Art. 28. - (1) Raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere are următoarea structură:

a) denumirea proiectului, perioada de realizare şi auditorul/echipa de auditori de siguranţă rutieră;

b) cuprins;

c) scopul şi obiectivele specifice evaluării de impact asupra siguranţei rutiere;

d) descrierea generală a situaţiei actuale şi situaţia în cazul neiniţierii vreunei acţiuni;

e) date specifice proiectului;

f) analiza impactului alternativelor propuse asupra siguranţei rutiere;

g) compararea alternativelor propuse, inclusiv analiza raportului costuri-beneficii;

h) efecte posibile asupra reţelelor rutiere existente, cum ar fi accese, intersecţii, treceri la nivel şi altele asemenea;

i) recomandări privind adoptarea soluţiei optime din punctul de vedere al siguranţei rutiere;

j) opis cu planurile, documentele, standardele şi formularele utilizate.

(2) Raportul de audit de siguranţă rutieră are următoarea structură:

a) denumirea şi stadiul proiectului, perioada de realizare şi auditorul/echipa de auditori de siguranţă rutieră;

b) cuprins;

c) scopul auditului de siguranţă rutieră;

d) descrierea generală a proiectului;

e) date specifice proiectului;

f) descrierea detaliată a neconformităţilor identificate şi motivarea acestora din punctul de vedere al siguranţei rutiere;

g) recomandări pentru eliminarea neconformităţilor sau reducerea incidenţei acestora, la care se vor avea în vedere rezultatele analizei costuri-beneficii;

h) opis cu planurile, documentele, standardele şi formularele utilizate;

i) lista-cadru de verificări.

Art. 29. - Auditorul de siguranţă rutieră depune la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. sau transmite prin poştă un exemplar în original al raportului de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere/audit de siguranţă rutieră, după caz, precum şi întreaga documentaţie primită în scopul elaborării acestui raport, însoţit de dovada depunerii celui de-al doilea exemplar, în originali la investitor.

Art. 30. - Exemplarul original al raportului de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere/auditului de siguranţă rutieră se arhivează în cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

Art. 31. - În cazul contestaţiei depuse de către investitor, raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere/audit de siguranţă rutieră, după caz, va fi completat cu un exemplar original al deciziei Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor.

Art. 32. - Responsabilitatea privind recomandările conţinute în raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere/audit de siguranţă rutieră, după caz, revine exclusiv auditorului de siguranţă rutieră.

Art. 33. - Contractele-cadru prevăzute în anexele nr. 2-5 la prezenta metodologie reprezintă cadrul general, clauzele putând fi completate dacă specificul şi particularităţile fiecărui caz în parte o impun,

Art. 34. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Către

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

 

Subscrisa (denumirea investitorului) .........................................................................................................................,

reprezentată prin ..................................................................................., în calitate de ..................................................................................., cu sediul în municipiul/oraşul/comuna ..................................................................................., judeţul/sectorul ..................................................................................., la adresa ..................................................................................., cod de identificare fiscală (numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz), nr. ..................................................................................., cont nr. ..................................................................................., deschis la ..................................................................................., în calitate de investitor al proiectului de infrastructură rutieră: (denumire proiect) ..................................................................................., prin prezenta solicit realizarea:

 evaluării de impact asupra siguranţei rutiere*);

 auditului de siguranţă rutieră*), stadiul .................................................... pentru:

 sectorul de drum**) (tipul drumului, identificarea şi detaliile sectorului de drum) ....................................................,

lungimea sectorului de drum fiind de ........................ km; sau

 intersecţia**) (identificare/detalii) ....................................................; sau

 nodul**) (identificare/detalii) ....................................................

 

Menţionez că sectorul de drum pentru care doresc realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere sau auditului de siguranţă rutieră, după caz, este în lungime cumulată de km în afara localităţii, respectiv în lungime cumulată de km în localitate, defalcaţi pe localităţi astfel:

- număr km în interiorul localităţii 1 ...........;

- număr km în interiorul localităţii 2 ...........;

- .......................................................................

 

Data

...............................

 

Investitor

.........................................................................................................................

(denumirea, numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătura)


*) Se bifează evaluare de impact asupra siguranţei rutiere sau audit de siguranţă rutieră.

**) Se va bifa în solicitare pentru ce se doreşte evaluarea de impact sau auditul de siguranţă rutieră, respectiv pentru sectorul de drum sau pentru intersecţie sau pentru nod, după caz.

 

 

CONTRACT-CADRU

de prestări de servicii privind asigurarea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere

 

I. Părţile contractante

1. Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu sediul în Bucureşti ................................................................., cod fiscal nr. ................................................................., având contul nr. ................................................................., deschis la ................................................................., reprezentată prin ................................................................., având funcţia de ................................................................., în calitate de Prestator, pe de o parte,

şi.

2. investitor ................................................................., cu sediul în ................................................................., înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. ................................................................., din ................................................................., cod fiscal nr. ................................................................., din ................................................................., având contul nr. ................................................................., deschis la ................................................................., reprezentată de ................................................................., cu funcţia de ................................................................., în calitate de Beneficiar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii privind asigurarea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul contractului

Prestarea de servicii privind asigurarea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere pentru proiectul .........................................................................................................................*,

având lungimea totală de km, defalcată astfel:

- număr km în interiorul localităţii/localităţilor  ..........., defalcaţi pe localităţi astfel:

- număr km în interiorul localităţii 1 ...........;

- număr km în interiorul localităţii 2 ...........;

- .......................................................................

- număr km în afara localităţii/localităţilor ................

III. Drepturile şi obligaţiile părţilor

1. Drepturile Prestatorul:

- de a solicita completarea documentaţiei necesare realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere depuse de Beneficiar, în situaţia în care se constată că aceasta este incompletă.

2. Obligaţiile Prestatorului:

a) să asigure confidenţialitatea cu privire la datele/informaţiile/documentele puse la dispoziţie de Beneficiar:

b) să desemneze auditorul/echipa de auditori de siguranţă rutieră care urmează a realiza evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere;

c) să depună toate diligenţele în vederea asigurării întocmirii şi predării la termen a Raportului privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere.

3. Drepturile Beneficiarului:

a) să fie informat cu privire la data de începere a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere;

b) să primească Raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, întocmit conform Legii nr. 265/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut în cap. IV pct. 1 din prezentul contract;

c) să conteste motivat la Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, în tot sau în parte, recomandările cuprinse în Raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestuia.

4. Obligaţiile Beneficiarului:

a) să depună sau să transmită la sediul Prestatorului, împreună cu comunicarea contractului, şi documentele necesare realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere existente pentru proiectul care face obiectul prezentului contract, respectiv:

(i) părţile scrise ale proiectului**;

(ii) părţile desenate ale proiectului**;

(iii) caietele de sarcini ale proiectului;

(iv) situaţia obiectivelor generatoare atât de trafic rutier, cât şi pietonal;

(v) situaţia accidentelor rutiere petrecute în ultimii 3 ani pe sectorul studiat sau în zona intersecţiilor cu acesta;

(vi) analiza cost-beneficiu, dacă aceasta este disponibilă la data realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere;

(vii) alte date/informaţii/documente necesare realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere;


* Nu se va completa în cazul proiectelor care vizează intersecţia/nodul rutier/pasajul rutier.

** În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de interveni”, cu modificările şi completările ulterioare.

 

b) să participe la şedinţele de deschidere şi finalizare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere;

c) să asigure condiţiile necesare pentru realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi să pună atât la dispoziţia Prestatorului, cât şi auditorului/echipei de auditori de siguranţă rutieră desemnat/desemnate toate informaţiile şi documentele solicitate;

d) să respecte recomandările conţinute în Raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere şi să întreprindă demersurile necesare în vederea aplicării acestora, în colaborare cu proiectantul şi/sau executantul, după caz;

e) să efectueze plăţile conform contractului.

IV. Durata contractului

1. Durata contractului este de 90 de zile calendaristice de la data comunicării contractului la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

2. Prestatorul se va asigura că Raportul privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere va fi predat la sediul Beneficiarului, într-un exemplar, în original, în intervalul de timp prevăzut la pct. 1.

V. Valoarea contractului

1. Valoarea contractului este de (în cifre şi litere) ......................................................................................................................... lei

şi va fi plătită de Beneficiar prin virament bancar în contul indicat la cap. I din prezentul contract, în termen de 7 zile de la emiterea facturii fiscale de către Prestator.

2. Valoarea contractului este calculată, după caz, astfel: ................

a) valoare contract pentru un sector de drum:

(i) nr. km În interiorul localităţilor x tarif/km în interiorul localităţii = ................ lei;

(ii) nr. km în afara localităţilor x tarif/km în afara localităţii = ................ lei.

Total valoare contract: (i) + (ii) = ................ lei;

b) valoare contract pentru o intersecţie = tarif/buc. pentru intersecţie ................ lei;

c) valoare contract pentru un nod rutier = tarif/buc. pentru nod rutier ................ lei;

d) valoare contract pentru un pasaj rutier = tarif/buc. pentru pasaj rutier ................ lei.

VI Aplicarea penalităţilor de întârziere

1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se supun şi răspund conform prevederilor legale în vigoare.

2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, de la expirarea termenului de îndeplinire a obligaţiilor până la îndeplinirea efectivă a acestora,

3. În cazul în care Beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile financiare prevăzute la cap. V pct. 1, Prestatorul are dreptul de a aplica penalităţi în sumă echivalentă cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare datei scadente până la îndeplinirea efectivă a acestora.

VII. Modificarea clauzelor contractuale

Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante,

VIII. Soluţionarea litigiilor

1. Beneficiarul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

2. În caz contrar, părţile se vor adresa instanţelor competente în domeniu.

IX. Rezilierea contractului

1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese, cu condiţia notificării celeilalte părţi, cu cel puţin 5 zile înainte de data rezilierii;

2. Dacă Beneficiarul nu depune documentaţia solicitată;

3. Prin acordul scris al părţilor.

X. Forţa majoră

1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica imediat cealaltă parte de producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

 

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, din care un exemplar pentru Beneficiar şi un exemplar pentru Prestator.

 

Prestator,

Beneficiar,

....................................................

....................................................

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

CONTRACT-CADRU

de prestări de servicii privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră

 

I. Părţile contractante

1. Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu sediul în Bucureşti ................................................................., cod fiscal nr. ................................................................., având contul nr. ................................................................., deschis la ................................................................., reprezentată prin ................................................................., având funcţia de ................................................................., în calitate de Prestator, pe de o parte,

şi.

2. investitor ................................................................., cu sediul în ................................................................., înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. ................................................................., din ................................................................., cod fiscal nr. ................................................................., din ................................................................., având contul nr. ................................................................., deschis la ................................................................., reprezentată de ................................................................., cu funcţia de ................................................................., în calitate de Beneficiar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră, în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul contractului

Prestarea de servicii privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră pentru proiectul

.........................................................................................................................................,

stadiul .........................................................................................................................*,

având lungimea totală de ........... km, defalcată astfel:

- număr km în interiorul localităţii/localităţilor , defalcaţi pe localităţi astfel:

- număr km în interiorul localităţii 1 ...........;

- număr km în interiorul localităţii 2 ...........;

- .......................................................................

- număr km în afara localităţii/localităţilor ................

 

* Nu se va completa În cazul proiectelor care vizează intersecţia/nodul rutier/pasajul rutier.

 

III. Drepturile şi obligaţiile părţilor

1. Drepturile Prestatorului:

- de a solicita completarea documentaţiei necesare realizării auditului de siguranţă rutieră depusă de Beneficiar, în situaţia în care se constată ca aceasta este incompletă.

2. Obligaţiile Prestatorului:

a) să asigure confidenţialitatea cu privire la datele/informaţiile/documentele puse la dispoziţie de Beneficiar;

b) să desemneze auditorul/echipa de auditori de siguranţă rutieră care urmează a realiza auditul de siguranţă rutieră;

c) să depună toate diligenţele în vederea asigurării întocmirii şi predării la termen a Raportului privind auditul de siguranţă rutieră, pe capitole, corespunzător stadiului.

3. Drepturile Beneficiarului:

a) să fie informat cu privire la data de începere a auditului de siguranţă rutieră;

b) să primească Raportul de audit de siguranţă rutieră pe capitole corespunzător stadiului, întocmit conform Legii nr. 265/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut în cap. IV pct. 1 din prezentul contract;

c) să conteste motivat la Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, în tot sau în parte, recomandările cuprinse în Raportul de audit de siguranţă rutieră pe capitole corespunzător stadiului, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestuia.

4. Obligaţiile Beneficiarului:

A) să depună sau să transmită la sediul Prestatorului, împreună cu comunicarea contractului, şi documentele necesare realizării auditului de siguranţă rutieră existente pentru proiectul care face obiectul prezentului contract, respectiv:

a) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere;

b) documentele conţinute în studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie, dar nu mai puţin decât:

(i) planurile generale ale traseului;

(ii) planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului;

(iii) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;

(iv) planurile de semnalizare orizontală şi verticală de pe traseu, precum şi ale echipamentelor de tip sistem de transport inteligent;

(v) memorii tehnice;

(vi) analizele de trafic existent şi prognozat;

c) datele şi informaţiile privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate;

d) informaţiile cu privire la recomandările conţinute în raportul anterior;

e) alte informaţii necesare;

B) să participe la şedinţele de deschidere şi finalizare a auditului de siguranţă rutieră;

C) să asigure condiţiile necesare pentru realizarea auditului de siguranţă rutieră şi să pună atât la dispoziţia Prestatorului, cât şi auditorului/echipei de auditori de siguranţă rutieră desemnat/desemnate toate informaţiile şi documentele solicitate;

D) să respecte recomandările conţinute în Raportul de audit de siguranţă rutieră, pe capitole, corespunzător stadiului şi să întreprindă demersurile necesare în vederea aplicării acestora, în colaborare cu proiectantul şi/sau executantul, după caz;

E) să efectueze plăţile conform contractului.

IV. Durata contractului

1. Durata contractului este de 90 de zile calendaristice de la data comunicării contractului la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

2. Prestatorul se va asigura că Raportul privind auditul de siguranţă rutieră, pe capitole, corespunzător stadiului va fi predat la sediul Beneficiarului, într-un exemplar, în original, în intervalul de timp prevăzut la pct. 1.

V. Valoarea contractului

1. Valoarea contractului este de (în cifre şi litere) ......................................................................................................................... lei şi va fi plătită de Beneficiar prin virament bancar în contul indicat la cap. I din prezentul contract, în termen de maximum 7 zile de la emiterea facturii fiscale de către Prestator.

2. Valoarea contractului este calculată, astfel:

a) valoare contract pentru un sector de drum:

(i) nr. km în interiorul localităţilor x tarif/km în interiorul localităţii x procent stadiu = ................ lei;

(ii) nr. km în afara localităţilor x tarif/km în afara localităţii x procent stadiu = ................ iei.

Total valoare contract: (i) + (ii) = ................ lei;

b) valoare contract pentru o intersecţie = tarif/buc. pentru intersecţie x procent stadiu = ................ lei;

c) valoare contract pentru un nod rutier = tarif/buc. pentru nod rutier x procent stadiu = ................ lei;

d) valoare contract pentru un pasaj rutier = tarif/buc. pentru pasaj rutier x procent stadiu = ................ lei.

VI. Aplicarea penalităţilor de întârziere

1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se supun şi răspund conform prevederilor legale în vigoare.

2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, de la expirarea termenului de îndeplinire a obligaţiilor până la îndeplinirea efectivă a acestora.

3. În cazul în care Beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile financiare prevăzute la cap. V pct. 1, Prestatorul are dreptul de a aplica penalităţi în sumă echivalentă cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare datei scadente până la îndeplinirea efectivă a acestora.

VII. Modificarea clauzelor contractuale

Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

VIII. Soluţionarea litigiilor

1. Beneficiarul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

2. În caz contrar, părţile se vor adresa instanţelor competente în domeniu.

IX. Rezilierea contractului

1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese, cu condiţia notificării celeilalte părţi, cu cel puţin 5 zile înainte de data rezilierii;

2. Dacă beneficiarul nu depune documentaţia solicitată;

3. Prin acordul scris al părţilor.

X. Forţa majoră

1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica imediat cealaltă parte de producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, din care un exemplar pentru Beneficiar şi un exemplar pentru Prestator.

 

Prestator,

Beneficiar,

....................................................

....................................................

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

CONTRACT-CADRU

de prestări de servicii privind realizarea evaluării de Impact asupra siguranţei rutiere

 

I. Părţile contractante

1. Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu sediul în Bucureşti ................................................................., cod fiscal nr. ................................................................., având contul nr. ................................................................., deschis la ................................................................., reprezentată prin ................................................................., având funcţia de ................................................................., în calitate de Beneficiar,  pe de o parte,

şi.

2. dna/dl ................................................................., cu domiciliul în ................................................................., cod fiscal nr. ................................................................., având contul nr. ................................................................., deschis la ................................................................., având calitatea de auditor de siguranţă rutieră, posesor/posesoare al/a atestatului de auditor de siguranţă rutieră seria ASR nr. .................................................................,

în calitate de Prestator,

3. dna/dl ................................................................., cu domiciliul în ................................................................., cod fiscal nr. ................................................................., având contul nr. ................................................................., deschis la ................................................................., având calitatea de auditor de siguranţă rutieră, posesor/posesoare al/a atestatului de auditor de siguranţă rutieră seria ASR nr. .................................................................,

în calitate de Prestator,

au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii privind realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul contractului

Prestarea de servicii privind asigurarea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, pentru proiectul .........................................................................................................................................*,

având lungimea totală de ................ km, defalcată astfel:

- număr km în interiorul localităţii/localităţilor , defalcaţi pe localităţi astfel:

- număr km în interiorul localităţii 1 ...........;

- număr km în interiorul localităţii 2 ...........;

- .......................................................................

- număr km în afara localităţii/localităţilor ................

III. Drepturile şi obligaţiile părţilor

1. Drepturile Beneficiarului:

- de a refuza plata sumei stabilite în cazul neîndeplinirii obligaţiilor ce decurg din prezentul contract.

2. Obligaţiile Beneficiarului:

a) să pună la dispoziţia auditorului de siguranţă rutieră sau echipei de auditori de siguranţă rutieră, după caz, documentaţia primită de la investitorul proiectului de infrastructură rutieră:

(i) părţile scrise ale proiectului**;

(ii) părţile desenate ale proiectului**;

(iii) caietele de sarcini ale proiectului;

(iv) situaţia obiectivelor generatoare atât de trafic rutier, cât şi pietonal;

(v) situaţia accidentelor rutiere petrecute în ultimii 3 ani, pe sectorul studiat sau în zona intersecţiilor cu acesta;

(vi) analiza cost-beneficiu, dacă aceasta este disponibilă la data realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere;

(vii) alte date/informaţii/documente necesare realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere;

b) să efectueze plata în termen de maximum 10 zile de la data încasării facturii emise către investitor.

 

* Nu se va completa în cazul proiectelor care vizează intersecţia/nodul rutier/pasajul rutier.

** În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificările şi completările ulterioare.

 

3. Drepturile Prestatorului:

- de a primi de la beneficiar documentele transmise de investitor aferente proiectului de infrastructură rutieră care face obiectul prezentului contract.

4. Obligaţiile Prestatorului:

a) să participe la şedinţele de deschidere şi finalizare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere;

b) să prezinte, în cadrul şedinţei de finalizare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, Raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere întocmit;

c) să depună la Beneficiar, în termenul prevăzut la cap. IV pct. 1, un exemplar, în original, al Raportului privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, redactat în limba română;

d) să depună în termenul prevăzut la cap. IV pct. 1 un exemplar original al Raportului privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere la investitorul proiectului de infrastructură rutieră;

e) să depună la Beneficiar o copie a dovezii privind depunerea Raportului de evaluare de impact la investitorul proiectului de infrastructură rutieră în termenul prevăzut la cap. IV pct. 1;

f) să redacteze Raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1 la Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarea structură:

- denumirea proiectului, perioada de realizare şi auditorul/echipa de auditori de siguranţă rutieră;

- cuprins;

- scopul şi obiectivele specifice evaluării de impact asupra siguranţei rutiere;

- descrierea generală a situaţiei actuale şi situaţia în cazul neiniţierii vreunei acţiuni;

- date specifice proiectului;

- analiza impactului alternativelor propuse asupra siguranţei rutiere;

- compararea alternativelor propuse, inclusiv analiza raportului cost-beneficii, dacă aceasta este disponibilă;

- recomandări privind adoptarea soluţiei optime din punctul de vedere al siguranţei rutiere;

- opis cu planurile, documentele, standardele şi formularele utilizate;

g) să asigure deplină confidenţialitate cu privire la datele şi informaţiile la care a avut acces în cursul realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere;

h) să nu implice în realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere persoane care nu respectă condiţiile de independenţă prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

i) să notifice Beneficiarului orice modificare intervenită cu privire la datele şi informaţiile completate în declaraţia pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor de independenţă cu ocazia încheierii prezentului contract;

j) să returneze Beneficiarului documentele primite pentru realizarea evaluării de impact, odată cu predarea Raportului de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere;

k) răspunde pentru conţinutul Raportului de evaluare de Impact asupra siguranţei rutiere;

l) să completeze şi să depună la data încheierii prezentului contract, în original, declaraţia pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor de independenţă prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

IV. Durata contractului

1. Durata contractului este de 60 de zile de la data comunicării contractului la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

2. În intervalul de timp prevăzut la punctul anterior, Prestatorul va depune la sediul Beneficiarului Raportul privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere.

3. Fără a depăşi durata prevăzută la pct. 1, Prestatorul va depune la investitorul proiectului de infrastructură rutieră un exemplar original al Raportului privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere.

V. Valoarea contractului

1. Valoarea contractului este de (în cifre şi litere) ......................................................................................................................... lei, inclusiv T.V.A., şi va fi plătită de Beneficiar în contul indicat la cap. I din prezentul contract, în termen de 10 zile de la data încasării contravalorii facturii emise către investitor.

2. Valoarea contractului este calculată astfel:

a) valoare contract pentru un sector de drum:

(i) nr. km în interiorul localităţilor x tarif onorariu/km în interiorul localităţii = ................ lei;

(ii) nr. km în afara localităţilor x tarif onorariu/km în afara localităţii = ................ lei.

Total valoare contract: (i) + (ii) = ................ lei;

b) valoare contract pentru o intersecţie = tarif onorariu/buc. pentru intersecţie = ................ lei;

c) valoare contract pentru un nod rutier = tarif onorariu/buc. pentru nod rutier = ................ lei;

d) valoare contract pentru un pasaj rutier = tarif onorariu/buc. pentru pasaj rutier = ................ lei.

VI. Aplicarea penalităţilor de întârziere

1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se supun şi răspund conform prevederilor legale în vigoare.

2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din onorariul Prestatorului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

3. În cazul în care Beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile prevăzute la cap. V, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

VII. Rezilierea contractului

1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese, cu condiţia notificării acestui lucru celeilalte părţi, cu cel puţin 5 zile înainte de data de la care doreşte rezilierea.

2. Când Prestatorul încalcă principiul independenţei prevăzut de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Prin acordul scris al părţilor.

Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat rezilierea contractului.

VIII. Soluţionarea litigiilor

1. Beneficiarul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

2. În caz contrar, părţile se vor adresa instanţelor competente în domeniu.

IX. Forţa majoră

1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica imediat cealaltă parte de producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

 

Prezentul contract s-a încheiat în ... exemplare, din care un exemplar pentru Beneficiar şi câte un exemplar pentru fiecare prestator/prestatori.

 

 

Prestator,

Beneficiar,

....................................................

....................................................

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

CONTRACT-CADRU

de prestări de servicii privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră

 

I. Părţile contractante

1. Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu sediul în Bucureşti ................................................................., cod fiscal nr. ................................................................., având contul nr. ................................................................., deschis la ................................................................., reprezentată prin ................................................................., având funcţia de ................................................................., în calitate de Beneficiar,  pe de o parte,

şi

2. dna/dl ................................................................., cu domiciliul în ................................................................., cod fiscal nr. ................................................................., având contul nr. ................................................................., deschis la ................................................................., având calitatea de auditor de siguranţă rutieră, posesor/posesoare al/a atestatului de auditor de siguranţă rutieră seria ASR nr. .................................................................,

în calitate de Prestator,

3. dna/dl ................................................................., cu domiciliul în ................................................................., cod fiscal nr. ................................................................., având contul nr. ................................................................., deschis la ................................................................., având calitatea de auditor de siguranţă rutieră, posesor/posesoare al/a atestatului de auditor de siguranţă rutieră seria ASR nr. .................................................................,

în calitate de Prestator,

au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii privind realizarea auditului de siguranţă rutieră în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul contractului

Prestarea de servicii privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră pentru proiectul ........................................................................................................................................., stadiul .........................................................................................................................................*,

având lungimea totală de km, defalcată astfel:

- număr km în interiorul localităţii/localităţilor .................., defalcaţi pe localităţi astfel:

- număr km în interiorul localităţii 1 ...........;

- număr km în interiorul localităţii 2 ...........;

- .......................................................................

- număr km în afara localităţii/localităţilor .................. .


* Nu se va completa în cazul proiectelor care vizează intersecţia/nodul rutier/pasajul rutier.

 

III. Drepturile şi obligaţiile părţilor

1. Drepturile Beneficiarului:

- de a refuza plata sumei stabilite în cazul neîndeplinirii obligaţiilor ce decurg din prezentul contract.

2. Obligaţiile Beneficiarului:

a) să pună la dispoziţia auditorului de siguranţă rutieră sau echipei de auditori de siguranţă rutieră, după caz, documentaţia primită de la investitorul proiectului de infrastructură rutieră:

a.1 evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere;

a.2 documentele conţinute în studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie, dar nu mai puţin decât:

(i) planurile generale ale traseului;

(ii) planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului;

(iii) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;

(iv) planurile de semnalizare orizontală şi verticală de pe traseu, precum şi ale echipamentelor de tip sistem de transport inteligent;

(v) memorii tehnice;

(vi) analizele de trafic, existent şi prognozat;

a.3 datele şi informaţiile privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate;

a.4 informaţiile cu privire la recomandările conţinute în raportul anterior;

a.5 alte informaţii necesare;

b) să efectueze plata în termen de 10 zile de la data încasării facturii emise către investitor.

3. Drepturile Prestatorului:

- de a primi de la Beneficiar documentele transmise de investitor aferente proiectului de infrastructură rutieră care face obiectul prezentului contract.

4. Obligaţiile Prestatorului:

a) să participe la şedinţele de deschidere şi finalizare a auditului de siguranţă rutieră;

b) să prezinte, în cadrul şedinţei de finalizare a auditului de siguranţă rutieră, Raportul de audit de siguranţă rutieră întocmit pe capitole corespunzător stadiului;

c) să depună la Beneficiar, în termenul prevăzut la cap. IV pct. 1, un exemplar, în original, al Raportului privind auditul de siguranţă rutieră pe capitole corespunzător stadiului, redactat în limba română;

d) să depună, în termenul prevăzut la cap. IV pct. 1, un exemplar original al Raportului privind auditul de siguranţă rutieră pe capitole corespunzător stadiului la investitorul proiectului de infrastructură rutieră;

e) să depună la Beneficiar o copie a dovezii privind depunerea Raportului de audit de siguranţă rutieră pe capitole corespunzător stadiului la investitorul proiectului de infrastructură rutieră în termenul prevăzut la cap. IV pct. 1;

f) să redacteze Raportul de audit de siguranţă rutieră pe capitole corespunzător stadiului, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1 la Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarea structură:

- denumirea proiectului, perioada de realizare şi auditorul/echipa de auditori de siguranţă rutieră;

- cuprins;

- scopul şi obiectivele specifice auditului de siguranţă rutieră;

- descrierea generală a situaţiei actuale şi situaţia în cazul neiniţierii vreunei acţiuni;

- date specifice proiectului;

- analiza impactului alternativelor propuse asupra siguranţei rutiere;

- compararea alternativelor propuse, inclusiv analiza raportului cost-beneficii, dacă aceasta este disponibila;

- recomandări privind adoptarea soluţiei optime din punctul de vedere al siguranţei rutiere;

- opis cu planurile, documentele, standardele şi formularele utilizate;

g) să asigure deplină confidenţialitate cu privire la datele şi informaţiile la care a avut acces în cursul realizării auditului de siguranţă rutieră;

h) să nu implice în realizarea auditului de siguranţă rutieră persoane care nu respectă condiţiile de independenţă prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

i) să notifice Beneficiarului orice modificare intervenită cu privire la datele şi informaţiile completate în declaraţia pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor de independenţă cu ocazia încheierii prezentului contract;

j) să returneze Beneficiarului documentele primite pentru realizarea auditului de siguranţă rutieră, odată cu predarea Raportului de audit de siguranţă rutieră pe capitole corespunzător stadiului;

k) să răspundă pentru conţinutul Raportului de audit de siguranţă rutieră pe capitole corespunzător stadiului;

l) să completeze şi să depună la data încheierii prezentului contract, în original, declaraţia pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor de independenţă prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

IV. Durata contractului

1. Durata contractului este de 60 de zile de la data comunicării contractului la Autoritatea Rutieră Română^- A.R.R.

2. În intervalul de timp prevăzut la punctul anterior, Prestatorul va depune la sediul Beneficiarului Raportul privind auditul de siguranţă rutieră corespunzător stadiului.

3. Fără a depăşi durata prevăzută la pct. 1, Prestatorul va depune la investitorul proiectului de infrastructură rutieră un exemplar original al Raportului privind auditul de siguranţă rutieră pe capitole corespunzător stadiului.

V. Valoarea contractului

1. Valoarea contractului este de (în cifre şi litere) .........................................................................................................................  lei, inclusiv T.V.A., şi va fi plătită de Beneficiar în contul indicat la cap. I din prezentul contract, în termen de 10 zile de la data încasării contravalorii facturii emise către investitor.

2. Valoarea contractului este calculată astfel:

a) valoare contract pentru un sector de drum:

(i) nr. km în interiorul localităţilor x tarif onorariu/km în interiorul localităţii x procent stadiu = ................ lei;

(ii) nr. km în afara localităţilor x tarif onorariu/km în afara localităţii x procent stadiu = ................ lei.

Total valoare contract: (i) + (ii) = ................ lei

b) valoare contract pentru o intersecţie = tarif onorariu/buc. pentru intersecţie x procent stadiu = ................ lei;

c) valoare contract pentru un nod rutier = tarif onorariu/buc. pentru nod rutier x procent stadiu = ................ lei;

d) valoare contract pentru un pasaj rutier = tarif onorariu/buc. pentru pasaj rutier x procent stadiu = ................ lei.

VI. Aplicarea penalităţilor de întârziere

1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se supun şi răspund conform prevederilor legale în vigoare.

2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din onorariul Prestatorului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

3. În cazul în care Beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile prevăzute la cap. V, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

VII. Rezilierea contractului

1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese, cu condiţia notificării acestui lucru celeilalte părţi, cu cel puţin 5 zile înainte de data de la care doreşte rezilierea.

2. Când Prestatorul încalcă principiul independenţei prevăzut de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Prin acordul scris al părţilor.

Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat rezilierea contractului.

VIII. Soluţionarea litigiilor

1. Beneficiarul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

2. În caz contrar, părţile se vor adresa instanţelor competente în domeniu.

IX Forţa majoră

1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica imediat cealaltă parte de producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

Prezentul contract s-a încheiat în ... exemplare, din care un exemplar pentru Beneficiar şi câte un exemplar pentru fiecare Prestator/Prestatori.

 

Prestator,

Beneficiar,

....................................................

....................................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.