MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1011/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1011         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 16 decembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

201. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare publică şi relaţii publice în Ministerul Afacerilor Interne

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

104. - Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/ sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013

 

105. - Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

 

Statutul Fondului de garantare a depozitelor bancare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare publică şi relaţii publice în Ministerul Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile art. 31 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) lit. c) pct. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 29 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează activitatea de informare publică şi relaţii publice desfăşurată în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI.

Art. 2. - Activitatea de informare publică şi relaţii publice constă în stabilirea şi dezvoltarea unei comunicări permanente cu cetăţenii, prin intermediul mass-mediei sau în mod direct, în scopul cunoaşterii activităţii MAI şi creşterii nivelului de încredere faţă de instituţie

Art. 3. - (1) în MAI, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii de informare publică şi relaţii publice, inclusiv realizarea publicaţiilor, filmelor, emisiunilor şi materialelor audiovizuale, desfăşurate de unităţile aparatului central şi de structurile şi instituţiile aflate în subordinea MAI, se realizează de către Direcţia informare şi reiaţii publice, denumită în continuare DIRP.

(2) Structurile de informare şi relaţii publice constituite la nivelul instituţiilor şi structurilor din subordinea MAI îndrumă, controlează şi coordonează activitatea de linie desfăşurată de Structurile specializate subordonate,

Art. 4. - În înţelesul prezentului ordin, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) activitatea de informare publică - punerea la dispoziţia celor interesaţi a informaţiilor de interes public referitoare la activitatea MÂI, potrivit prevederilor legale în vigoare privind liberul acces la informaţiile de interes public;

b) activitatea de relaţii publice - comunicarea corectă şi promptă către public a informaţiilor legate de demersurile instituţionale şi direcţiile de acţiune stabilite prin documentele programatice implementate de MAI;

c) structura specializată - structura cu atribuţii de informare publică şi relaţii publice, constituită în conformitate cu reglementările interne privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile MAI;

d) personal specializat - persoană desemnată să exercite atribuţii de informare publică şi relaţii publice, inclusiv persoana care are calitatea de purtător de cuvânt.

Art. 5. - (1) Obiectivele şi principiile activităţii de informare publică şi relaţii publice se stabilesc în Strategia de relaţii publice a MAI.

(2) Strategia reprezintă documentul programatic multianual, care se elaborează de DIRP, în conformitate cu Programul de guvernare şi cu celelalte documente strategice ale MAI.

 

CAPITOLUL II

Organizarea activităţii de informare publică şi relaţii publice

 

Art. 6. - (1) Activitatea de informare publică şi relaţii publice se realizează după cum urmează:

a) la nivelul aparatului central - de către DIRP;

b) la nivelul instituţiilor prefectului - de către personalul specializat sau structura specializată din cadrul instituţiei;

c) la nivelul instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, precum şi la nivelul unităţilor teritoriale/judeţene ale acestora - de către personalul specializat sau structurile specializate din cadrul acestora.

(2) în cazul misiunilor în străinătate, activitatea de relaţii publice se realizează de persoana desemnată de comandantul formaţiunii MAI înaintea începerii misiunii. Pregătirea persoanei desemnate se asigură de unitatea căreia îi aparţine respectiva persoană,

Art. 7. - (1) Conducerea fiecărei instituţii/structuri MAI răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare publică şi relaţii publice, de selecţionarea personalului şi de modul de creare şi gestionare a Imaginii instituţionale.

(2) Desemnarea purtătorului de cuvântai unei structuri a MAI se realizează cu avizul consultativ al structurii specializate de la eşalonul ierarhic superior.

(3) Structurile specializate şi personalul specializat se subordonează nemijlocit şefilor instituţiilor/structurilor MAI în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea.

Art. 8. - (1) în conformitate cu obiectivele stabilite prin Strategia de relaţii publice a MAI, DIRP elaborează, anual, pentru anul următor, Planul de informare şi relaţii publice, denumit în continuare Plan, pe baza propunerilor instituţiilor şi structurilor din subordinea/din cadrul MAI.

(2) Propunerile pentru Plan se transmit DIRP până la data de 5 decembrie a anului în curs, pentru anul următor.

(3) Instituţiile şi structurile aflate în subordinea/în cadrul MAI, care au structuri specializata constituita la nivelul acestora, întocmesc, anual, propriul plan, ţinând cont şi de activităţile ce le revin.

(4) Planurile structurilor specializate conţin cel puţin rubricile: acţiunile planificate, canalele de informare şi comunicare folosite şi modalităţile de realizare a comunicării, periodicitatea derulării acţiunilor, resursele materiale şi financiare necesare şi alte activităţi conexe.

Art. 9. - (1) DIRP, cu avizul direcţiei de specialitate a MAI, participă la organizarea şi desfăşurarea pregătirii de specialitate a personalului, în cadrul instituţiilor de învăţământ ale MAI.

(2) Pregătirea de specialitate se asigură, de regulă, în cadrul instituţiilor de învăţământ ale MAI, prin:

a) cursuri de iniţiere şi/sau perfecţionare, pentru formarea/dezvoltarea cunoştinţelor, aptitudinilor şi abilităţilor în domeniul informării publice şi relaţiilor publice;

b) cursuri de informare publică şi relaţii publice, la nivel postuniversitar şi masterat;

c) convocări de specialitate;

d) alte forme de pregătire.

(3) Organizarea convocărilor cu personalul specializat din instituţiile şi structurile din subordinea MAI se realizează de către DIRP.

(4) Structurile specializate din instituţiile şi structurile din subordinea MAI organizează, cel puţin anual, cu informarea DIRP, convocări pentru realizarea pregătirii de specialitate pentru personalul din subordine. Convocările se pot organiza şi în sistem videoconferinţă.

(5) Pentru susţinerea cursurilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) pot fi cooptaţi specialişti în domeniul informare publică şi relaţii publice din afara MAI.

 

CAPITOLUL III

Desfăşurarea activităţii de informare publică şi relaţii publice

 

SECŢIUNEA 1

Reguli generale

 

Art. 10. - Unităţile aparatului central, în funcţie de specific şi atunci când situaţia o impune, transmit la DIRP, în scopul mediatizării, activităţile considerate de interes public.

Art. 11. - (1) Persoanele autorizate să comunice cu mass-media sunt şefii/comandanţii structurilor MAI şi personalul specializat, precum şi alte persoane prevăzute de prezentul articol.

(2) Personalul MAI aflat în misiune poate face declaraţii publice în limita mandatului dat de coordonatorul acţiunii şi fără a crea un prejudiciu de imagine sau a genera o percepţie negativă asupra instituţiei. Dacă nu există un mandat, personalul MAI se va limita la a prezenta numai elementele generale ale acţiunii.

(3) în situaţii deosebite de intervenţie directă, pentru soluţionarea unor cazuri de mare amploare din sfera de competenţă, coordonatorul acţiunii poate da publicităţii date şi informaţii primare, de interes public, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, fără a afecta calitatea intervenţiei sau siguranţa personalului.

(4) în cazul intervenţiei la un eveniment a cărui gestionare se realizează prin cooperarea mai multor structuri ale MAI, persoana autorizată să comunice cu reprezentanţii mass-mediei este fie cea care coordonează activităţile la faţa locului, fie o persoană desemnată în acest scop, conform procedurilor de lucru elaborate de către DIRP.

(5) în cazul intervenţiei la un eveniment a cărui gestionare se realizează prin cooperarea MAI cu alte instituţii, cel care poate oferi informaţii reprezentanţilor mass-mediei este fie coordonatorul activităţilor la faţa locului, fie o persoană desemnată de acesta

(6) În Situaţiile prevăzute la alin. (2)-(5), persoana autorizată să comunice cu mass-media se consultă înainte cu purtătorul de cuvânt al structurii din care face parte sau, atunci când acest lucru nu este posibil, îl informează ulterior, cu celeritate.

Art. 12. - În orice situaţie care presupune o comunicare cu mass-media, oficială sau în nume personal, angajaţii MAI trebuie să respecte următoarele reguli:

a) prin apariţiile şi prin opiniile exprimate să nu aducă prejudicii imaginii instituţiei sau onoarei şi demnităţii profesionale;

b) în afara cadrului oficial să facă numai declaraţii în nume personal;

c) să nu facă propagandă politică sau prozelitism religios şi să nu instige la fapte sau comportamente antisociale;

d) să nu facă declaraţii tendenţioase sau comentarii neadecvate ori în necunoştinţă de cauză;

e) să nu prejudicieze derularea unei cercetări aflate în desfăşurare.

Art. 13. - (1) Responsabilitatea privind veridicitatea datelor şi informaţiilor puse la dispoziţia personalului specializat/ structurii specializate revine persoanei/structurii care le-a furnizat. Pentru concordanţa dintre documentaţia avută la dispoziţie şi informaţiile difuzate mass-mediei, răspunderea aparţine personalului specializat/structurii specializate de relaţii publice, iar pentru materialele făcute publice de structurile/ personalul specializat, răspunderea revine şefului unităţii care a aprobat conţinutul şi difuzarea lor.

(2) Pentru întocmirea materialelor destinate mass-mediei se utilizează standardele şi regulile de comunicare publică prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 14. - (1) La nivelul aparatului central al MAI, acreditarea reprezentanţilor mass-mediei constituie atributul DIRP La nivelul instituţiilor/structurilor din subordinea MAI, acreditarea reprezentanţilor mass-mediei se realizează de către structurile specializate.

(2) Acreditarea reprezentanţilor mass-mediei se face la cerere, după completarea formularului de acreditare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Comunicarea în situaţii cu risc mediatic

 

Art. 15. - Situaţiile cu risc mediatic sunt generate de cazurile care, prin consecinţe, suscită interesul mass-mediei şi al opiniei publice şi sunt de natură a afecta imaginea MAI sau a uneia dintre structurile sale.

Art. 16. - (1) Modalităţile de gestionare a acestor situaţii la nivelul unei singure instituţii sau structuri din subordinea MAI se reglementează prin proceduri elaborate la nivelul respectivei unităţi. _

(2) în astfel de situaţii, prima comunicare publică se va realiza în primele 30 de minute, ulterior urmând a se face comunicări periodice de către coordonatorul operaţiunii sau purtătorul de cuvânt desemnat de coordonatorul operaţiunii.

(3) în situaţii cu risc mediatic care presupun intervenţia mai multor instituţii sau structuri ale MAI, mediatizarea se face după consultarea structurilor ierarhic superioare, gestionarea acestora fiind reglementată prin proceduri elaborate de către DIRP.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Comunicarea prin intermediul internetului

 

Art. 17. - Comunicarea prin intermediul internetului se realizează, de regulă, cu ajutorul paginilor web şi al mesajelor electronice, reţelelor on-line şi al canalelor audiovideo on-line.

Art. 18. - Reţeaua paginilor web ale instituţiilor MAI se compune din:

a) website-ul MA.I., www.mai.gov.ro, gestionat de DIRP, cu sprijinul structurilor din aparatul central;

b) website-urile celorlalte structuri ale MAL

Art. 19. - (1) Forma adreselor oficiale de e-mail folosite de personalul specializat pentru transmiterea/primirea mesajelor electronice se stabileşte la nivelul instituţiilor.

(2) Se interzice folosirea altor adrese de e-mail decât cele oficiale pentru transmiterea materialelor emise de unitate.

Art. 20. - (1) DIRP şi structurile specializate/personalul specializat pot înfiinţa, cu acordul conducerii instituţiilor sau al unităţilor în cadrul cărora funcţionează, pagini instituţionale pe reţelele de socializare, pentru promovarea mesajelor şi informaţiilor publice.

(2) Gestionarea, administrarea şi utilizarea paginilor instituţionale pe reţelele de socializare prevăzute la alin. (1) se reglementează prin proceduri elaborate de către DIRP pentru aparatul central al MAI, respectiv de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea/în cadrul MAI.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Comunicarea internaţională

 

Art. 21. - Comunicarea internaţională este activitatea prin care MAI îşi promovează pe plan internaţional principalele activităţi.

Art. 22. - DIRP desfăşoară, în colaborare cu structurile competente din aparatul central, activităţi circumscrise domeniului comunicării internaţionale.

Art. 23. - DIRP şi structurile specializate/personalul specializat din cadrul instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea MAI iniţiază şi dezvoltă relaţii de colaborare cu structurile de informare publică şi relaţii publice ale ministerelor similare din alte state, precum şi cu alte instituţii europene şi internaţionale.

Art. 24. - DIRP, precum şi structurile specializate/personalul Specializat din instituţiile şi structurile aflate în subordinea MAI acreditează reprezentanţii mass-mediei străini şi facilitează realizarea de către aceştia a unor interviuri cu reprezentanţi ai Structurilor MAI. reportaje, documentare etc., despre acţiunile/activităţile MAI.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Colaborarea instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/ în cadrul MAI la realizarea unor producţii video-radio-tv

 

Art. 25. - Instituţiile şi structurile aflate în subordinea MAI pot colabora cu studiouri, case de film, societăţi de producţie cinematografică, la producerea unor materiale foto-audiovideo, prin punerea la dispoziţie de tehnică, personal şi uniforme proprii. În procesul de aprobare a unui astfel de demers se va avea în vedere şi avizul de oportunitate al structurii specializate de la eşalonul ierarhic superior, pe baza cererii scrise şi a scenariului trimise de solicitantul colaborării.

Art. 26. - (1) Nicio activitate necesară producerii materialelor prevăzute la art. 25 nu poate fi derulată înainte de încheierea unui contract/acord de colaborare ori parteneriat, încheiat în condiţiile reglementărilor în vigoare.

(2) Contractul/Acordul prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă inclusiv clauze referitoare la:

a) indicarea statutului de colaborator sau coproducător al MAI şi menţionarea acestui statut pe generic, copertă, afiş etc.;

b) dreptul unităţii solicitate de a retrage personalul şi tehnica specifică în cazul apariţiei unor neconcordanţe între scenariu, decupajul regizoral şi filmările propriu-zise, de natură să afecteze imaginea acesteia sau a MAI, fără aplicarea vreunei sancţiuni sau naşterea unei obligaţii pentru sine sau MAI.

Art. 27. - La încheierea activităţilor prevăzute la art. 26, unitatea solicitată informează structura specializată de la eşalonul ierarhic superior asupra modului în care s-a realizat colaborarea, problemele apărute şi modul de rezolvare a acestora, precum şi cu privire la alte aspecte de interes, prezentând, după caz, propuneri în consecinţă.

 

CAPITOLUL IV

Atribuţiile personalului specializat

 

Art. 28. - Personalul specializat îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

a) desfăşoară activităţi de planificare, executare şi evaluare a acţiunilor din sfera de competenţă, la nivelul unităţii, potrivit sarcinilor ce decurg din documentele strategice;

b) gestionează relaţia cu mass-media, monitorizează modul de prezentare a activităţii unităţii în mass-media, prezintă conducerii unităţii analize, informări periodice referitoare la imaginea instituţională care includ şi analiza mesajului propriu şi propune măsuri, pe termen scurt, mediu şi lung, de corectare a disfuncţionalităţilor;

c) evaluează periodic stadiul îndeplinirii obiectivelor din planurile de informare publică şi relaţii publice şi informează conducerea unităţii cu privire la rezultatele obţinute;

d) realizează şi prezintă, zilnic, conducerii unităţii revista/analiza presei, pe problematici şi într-o ordine de interes pentru instituţie;

e) redactează proiecte de răspuns şi formulează drept la replică la materialele apărute în mass-media centrală şi locală, care vizează personalul şi unitatea, cu aprobarea şefului acesteia;

f) în cazul apariţiei unor materiale de presă ce afectează imaginea instituţională, prezintă, operativ, conducerii unităţii soluţii de remediere a situaţiei;

g) organizează, cu aprobarea şefului ierarhic, ori de câte ori situaţia o impune, conferinţe sau briefinguri de presă;

h) desfăşoară activităţi de sprijinire a jurnaliştilor din România şi din străinătate în acţiuni de documentare cu privire la activitatea unităţii;

i) redactează proiectele răspunsurilor pentru interviurile/declaraţiile de presă ale conducerii unităţii ori ale personalului anume desemnat să participe la astfel de activităţi;

j) desfăşoară activităţi de informare locală, naţională şi internaţională cu privire la evenimentele de interes public de la nivelul unităţii, precum şi campanii de informare publică, participă la realizarea materialelor promoţionale;

k) elaborează structura paginii web a unităţii şi actualizează permanent informaţiile cuprinse în pagina web a unităţii, incidente domeniului informării publice şi relaţiilor publice;

l) întocmeşte planul de acţiune pentru situaţii cu risc mediatic şi ia măsurile specifice pentru gestionarea acestora cât mai eficientă şi pentru reducerea timpului de răspuns;

m) asigură accesul liber şi neîngrădit al cetăţenilor la orice informaţii de interes public. În condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare;

n) reprezintă unitatea în domeniul comunicării publice, în raporturile cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii şi reprezentanţi ai societăţii civile, pe baza mandatului încredinţat de conducerea acesteia.

Art. 29. - (1) Purtătorii de cuvânt sunt, de regulă, selecţionaţi din rândul personalului ce încadrează structurile specializate

(2) Atribuţiile specifice purtătorului de cuvânt sunt:

a) prezentarea publică a poziţiei oficiale a conducerii unităţii;

b) documentarea solicitărilor din partea mass-mediei pentru oferirea unei poziţii instituţionale;

c) participarea sau gestionarea comunicărilor publice ale reprezentanţilor unităţii;

d) inventarierea temelor mediatice care pot genera dezbateri ce privesc unitatea;

e) evaluarea posibilelor riscuri mediatice care privesc unitatea;

f) transmiterea operativă, prin apariţii publice, a unor informaţii complete şi reale, în situaţia producerii unor evenimente deosebite.

Art. 30. - Purtătorul de cuvânt sau, după caz, persoanele desemnate să ofere mass-mediei informaţii de interes public prezintă punctul de vedere oficial al instituţiei, potrivit mandatul ui încredinţat, fiindu-le interzis să emită păreri personale.

Art. 31. - (1) Structurile specializate şi personalul specializat au obligaţia de a coopera şi de a se consulta, în situaţii care privesc acţiuni comune desfăşurate de personalul pe care fiecare îl reprezintă, precum şi în cazul unor activităţi având ca scop îmbunătăţirea imaginii instituţionale. În acest sens, structurile specializate şi personalul specializat colaborează pentru elaborarea unor comunicate de presă care să evidenţieze contribuţia fiecărei instituţii implicate şi cooperarea dintre acestea pe perioada derulării acţiunilor.

(2) Instituţiile şi structurile aflate în subordinea/în cadrul MAI, precum şi cele aflate în subordinea acestora pot încheia protocoale de cooperare, în domeniul informare şi relaţii publice, cu instituţii guvernamentale sau neguvernamentale, pentru acţiuni punctuale sau cu caracter permanent.

(3) încheierea protocoalelor de cooperare prevăzute la alin. (2) se realizează cu avizul de specialitate al DIRP, iar pentru structurile aflate în subordinea instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea MAI, cu avizul acestora din urmă.

Art. 32. - Documentele gestionate de personalul specializat sunt prevăzute în anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL V

Mijloacele de Informare în masă centrale şi teritoriale ale MAI

 

Art. 33. - (1) Activitatea mijloacelor de informare în masă ale MAI se desfăşoară:

a) în scopul creării unei imagini instituţionale optime/pozitive a MAI şi instituţiilor/unităţilor din subordinea acestuia;

b) în conformitate cu principiul constituţional al libertăţii de exprimare;

c) în limitele şi condiţiile cadrului legal în vigoare;

d) cu respectarea strategiilor derulate la nivelul instituţiei.

(2) Mijloacele de informare în masă ale MAI cuprind:

a) presa scrisă şi alte materiale tipărite/editate;

b) presa audiovizuală;

c) paginile web ale MAI şi ale instituţiilor şi structurilor din subordinea/din cadrul MAI;

d) conturile instituţionale în reţetele de socializare din mediul online.

Art. 34. -- (1) DIRP editează revista „Pentru Patrie”, mijloc de informare şi reprezentare a activităţii MAI.

(2) în cadrul instituţiilor MAI se pot edita publicaţii de specialitate atât la nivel central, cât şi local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Aceste structuri se subordonează, pe linie profesională, DIRP.

(3) înfiinţarea unor noi mijloace de informare în masă ale MAI se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu avizul prealabil al DIRP

(4) în localităţile în care funcţionează posturi locale de radio şi televiziune, şefii instituţiilor sau structurilor aflate în subordinea/în cadrul MAI pot desemna 1-2 angajaţi care să pregătească şi să prezinte rubrici şi emisiuni la posturile respective, privind activitatea proprie,

Art. 35. - (1) Pentru desfăşurarea activităţilor specifice, redacţiile elaborează proceduri de realizare a activităţilor din domeniul publicistic, aprobate de şeful instituţiei/structurii în subordinea căreia se află.

(2) Activităţile administrative, de logistică, financiar, resurse umane, juridic şi celelalte care nu fac parte din atribuţiile redacţionale se asigură de către compartimentele de specialitate ale instituţiei/structurii în subordinea căreia se află.

Art. 36. - (1) Atribuţiile generale ale conducerii redacţiilor mijloacelor de informare în masă, centrale şi locale, ale MAI, sunt următoarele:

a) dispune măsuri de mediatizare a activităţii MAI;

b) elaborează planuri proprii de producţie publicistică scrisă şi audiovizuală pe baza nevoilor de comunicare ale structurii din care fac parte şi cu aprobarea şefilor cărora Si se subordonează,

c) realizează publicaţii, emisiuni de radio şi televiziune pe specificul activităţii structurilor MAI şi asigură apariţia şi difuzarea acestora;

d) dezvoltă relaţii de colaborare cu redacţii similare/corespondente, centrale şi locale, din ţară sau străinătate;

e) organizează şi gestionează propriile baze de date pe specificul activităţii proprii;

f) sprijină activitatea de relaţii publice la nivelul instituţiei sau structurii din care fac parte, prin prezentarea periodică a principalelor activităţi desfăşurate, a strategiilor şi programelor aplicabile la nivelul MAI, a obiectivelor instituţiei etc.;

g) utilizează eficient şi gestionează resursele materiale şi financiare puse la dispoziţie;

h) prezintă anual un raport de activitate în şedinţele de evaluare a instituţiei.

(2) Redactorii-şefi poartă întreaga răspundere în privinţa calităţii şi veridicităţii informaţiei difuzate de redacţiile pe care le conduc.

 

CAPITOLUL VI

Relaţiile cu comunitatea

 

Art. 37.-Comunitatea, în sensul prezentului capitol, include cetăţenii, organele şi organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, organizaţiile profesionale, instituţiile de învăţământ, cluburi sportive, culte religioase recunoscute de lege şi alte entităţi legal constituite.

Art. 38. - Activităţile desfăşurate în domeniul relaţiilor cu comunitatea au ca scop:

a) informarea oportună şi corectă a comunităţii în ceea ce priveşte problemele care pot afecta viaţa sau sănătatea persoanelor, liniştea socială, precum şi în scopul formării unei atitudini preventive, al creării premiselor unei cooperări cu aceasta atât în situaţii de normalitate, cât şi în situaţii cu risc mediatic;

b) atragerea unor persoane reprezentative în comunitate, vectori de imagine şi purtători de mesaj, pentru a susţine mesajele instituţionale şi pentru a promova mesajele informativ-preventive ale MAI.

Art. 39. - Relaţiile cu comunitatea pot fi consolidate prin:

a) contactul cu membrii comunităţii;

b) participarea reprezentanţilor MAI la evenimente importante din viaţa comunităţii;

c) invitarea unor membri marcanţi ai comunităţii, a tinerilor şi copiilor la evenimente importante din viaţa instituţiei, cum sunt: evenimentele aniversare ale instituţiei, concursuri, activităţi de genul „porţi deschise” şi altele;

d) difuzarea, prin intermediul structurilor specializate sau al personalului specializat, de informaţii de larg interes, răspunsuri la solicitările unor organizaţii, publicaţii, cetăţeni, lideri de opinie etc.;

e) editarea şi difuzarea de materiale promoţionale, respectiv broşuri, pliante, afişe, privind activitatea MAI;

f) vizite realizate de personalul MAI în unităţi şcolare, primării etc., aflate pe raza de competenţă;

g) organizarea unor evenimente/campanii de comunicare privind specificul activităţilor desfăşurate de personalul MAI, pe linia apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a avutului public şi privat, a combaterii infracţionalităţii, a asigurării ordinii publice, a prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă - pentru diseminarea cunoştinţelor privind modul de comportare înainte, pe timpul şi după producerea situaţiilor de urgenţă.

 

CAPITOLUL VII

Evaluarea activităţii de informare publică şi relaţii publice

 

Art. 40. - Evaluarea activităţii de informare publică şi relaţii publice se realizează de către DIRP şi de structurile specializate din inspectoratele generale/similare, prin analizarea stadiului de implementare a planurilor de informare şi relaţii publice.

Art. 41. - Analiza de imagine a MAI se execută la nivelul DIRP, pe baza datelor conţinute de articolele/ştirile prezentate de mijloacele de informare în masă centrale şi de alte materiale documentare.

Art. 42. - (1) Analiza de imagine este principalul instrument de lucru pentru evaluarea activităţii de informare publică şi relaţii publice şi se realizează prin monitorizarea mass-mediei, prin sondaje de opinie interne şi externe ori prin alte metode, în funcţie de sistemul de indicatori de imagine stabilit.

(2) Scopul analizei de imagine este stabilirea profilului de imagine şi identificarea deficitului de comunicare.

Art. 43. - Analiza de imagine cuprinde, de regulă, următoarele:

a) date cu privire la mijloacele de informare în masă monitorizate şi alte materiale utilizate pentru elaborarea analizei de imagine;

b) numărul de articole/ştiri de presă care au în conţinut referiri la structura emitentă;

c) numărul de referiri;

d) ponderea referirilor pozitive/negative în structura imaginii instituţiei;

e) principalele teme abordate de mijloacele de informare în masă;

f) factorii de risc imagologic rezultaţi din imaginea promovată de mijloacele de informare m masă;

g) concluzii şi propuneri.

Art. 44. - DIRP elaborează analize de imagine, lunare şi anuale, pe care le prezintă conducerii MAI şi le transmite inspectoratelor generale/similare până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă şi, respectiv, până la data de 20 ianuarie pentru anul precedent.

Art. 45. - Buletinele informative şi comunicatele de presă se păstrează şi se arhivează pe termen nelimitat.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 46. - Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 47. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului de interne nr. 319/2002 privind mediatizarea datelor şi informaţiilor obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu de către lucrătorii Ministerului Afacerilor Interne*);

b) art. 1 alin. (1) lit. a), art. 2 lit. a)-g), art. 3 lit. a)-f), art. 4 alin. (1), (4) şi (5), art. 5, art. 8, art. 9, art. 10 lit. A, art. 12-16, art. 18-35, art. 47, art. 48 alin. (1), art. 49 şi art. 50, precum şi anexele la Instrucţiunile ministrului de interne nr. 171/2001 privind desfăşurarea activităţilor de relaţii publice, tradiţii, educaţie şi sport în Ministerul Afacerilor Interne**).

Art. 48. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Ioan Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 14 decembrie 2016.

Nr. 201.


*) Ordinul ministrului de interne nr. 319/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**) Instrucţiunile ministrului de interne nr. 171/2001 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

ANEXA Nr.1

 

Standarde şi reguli de comunicare

 

1. Materialele trebuie să fie scurte şi simple, dar să răspundă întrebărilor care construiesc o informaţie completă/o ştire de presă: cine?, ce?, unde?, când?, cum?, de ce?. În redactarea materialelor se va folosi, de regulă, metoda „piramidei inversate”. Titlul va fi scurt, percutant şi reprezentativ pentru ceea ce urmează să fie relatat în text. Se va folosi un limbaj accesibil, evitându-se termenii tehnici (sau cu explicarea acestora pe înţelesul tuturor).

2. Informaţiile de interes public, destinate mediatizării, au la bază criteriile comune, acceptate de mijloacele de informare în masă: oportunitate, noutate, impact, proximitate, amploare, unicitate, interes, valoare educaţională, dinamism etc.

3. În realizarea materialelor destinate informării publice şi relaţiilor publice se ţine cont de regulile de identitate vizuală ale MAI şi ale instituţiei emitente, respectiv:

a) însemnul heraldic/sigla al/a instituţiei emitente;

b) logoul instituţiei, în situaţia în care acesta există;

c) tipul materialului de presă - de exemplu: buletin informativ, comunicat, ştire etc.;

d) titlul materialului de presă - care trebuie să fie scurt, concis şi să suscite interesul destinatarului;

e) data emiterii şi, după caz, persoana de contact - grad profesional/militar, nume, prenume, funcţie, număr de telefon.

4. În cazul emiterii unor materiale comune, destinate informării publice şi relaţiilor publice, se regăsesc, alături de elementele de identitate ale MAI, şi elemente de identitate vizuală aparţinând instituţiilor emitente.

5. Materialele de informare publică şi relaţii publice, emise în comun cu reprezentanţii unor state membre ale Uniunii Europene, au în vedere prevederile Manualului de identitate vizuală al Uniunii Europene.

6. Mediatizarea informaţiilor de interes public se va face cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi a prezumţiei de nevinovăţie.

7. Mediatizarea informaţiilor de interes public nu va afecta dreptul la propria imagine şi va urmări protecţia minorilor.

Prezentarea victimelor infracţiunilor sau a minorilor, precum şi a persoanelor suspectate de săvârşirea unor fapte ilegale se poate realiza, fără însă a face posibilă astfel identificarea acestora.

8. Consumatorii de droguri aflaţi în tratament şi consiliere nu pot face obiectul mediatizării decât cu acordul scris al acestora, cu respectarea anonimatului şi a prevederilor legale cu privire la protejarea demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine.

9. Mediatizarea informaţiilor cu privire la persoanele decedate se poate face prin comunicarea elementelor de identificare, doar după anunţarea şi cu acceptul familiilor sau al rudelor apropiate,

10. În situaţia persoanelor dispărute sau a celor cu identitate necunoscută, inclusiv a minorilor, la solicitarea organelor de poliţie care au în lucru cauza respectivă, se poate cere sprijinul populaţiei, prezentându-se, după caz, fotografia, semnalmentele şi datele persoanelor respective,

11. Când situaţia operativă o permite, persoanele urmărite pot fi mediatizate, cu prezentarea fotografiei, a datelor de identificare şi a semnalmentelor, aceste informaţii urmând a fi puse la dispoziţia structurilor de informare şi relaţii publice de către organele judiciare care au în lucru cauza respectivă.

12. Dacă identitatea unei persoane fizice sau juridice a devenit de notorietate, din alte surse, se poate confirma acest lucru, utilizând în continuare elementele de identitate menţionate.

13. Pentru a nu aduce atingere principiului concurenţei loiale nu se vor da publicităţii datele de identificare ale persoanelor juridice, dar se va putea menţiona, în context, domeniul de activitate.

14. Mediatizarea lucrătorilor MAI, care s-au remarcat în instrumentarea unor cazuri, se va realiza numai cu acordul acestora şi cu aprobarea şefului unităţii, care stabileşte oportunitatea mediatizării acestor cazuri.

 

FORMULAR

de solicitare a acreditării pentru jurnalişti

 

I. Numele şi prenumele ..........................................................................................

Nr. legitimaţie de serviciu  ......................................................................................

Tel. fix  ............................... tel. mobil ...............................  fax ...............................

E-mail  ........................................................................................................................

 

II. Numele companiei mass-media  ......................................................................

Adresa companiei  ..................................................................................................

Ţara  ..................................................... oraşul  .......................................................

Tel. fix  ............................... tel. mobil ...............................  fax ...............................

Numele, prenumele şi coordonatele de contact ale managerului general

....................................................................................................................................

 

III. Poziţie (bifaţi)

 redactor-şef  reporter  redactor  cameraman  fotoreporter

Alte funcţii

 

IV. Domeniul de activitate

 ordine public㠁 cultur㠁 sport

 

V. Tipul de media

 presă scris㠁 televiziune  radio  agenţie de pres㠁 on-line

altele ........................................................................................................................

 cotidian  săptămânal  lunar  on-line

altele ........................................................................................................................

 

NOTĂ:

Cu formularul de acreditare se va transmite şi fotocopie după legitimaţia de serviciu a jurnalistului.

 

Semnătură redactor-şef ....................................................... ştampila companiei

 

ANEXA Nr. 3

 

DOCUMENTE

gestionate de personalul specializat

 

În domeniul relaţiilor publice:

1. fişa postului responsabilului desemnat cu informarea publică şi relaţiile publice, întocmită conform prevederilor ordinului ministrului afacerilor interne privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare publică şi reiaţii publice în Ministerul Afacerilor Interne;

2. Planul de activitate, aprobat de conducerea unităţii, întocmit conform reglementărilor interne specifice fiecărei structuri MAI;

3. analiza îndeplinirii sarcinilor stabilite în planurile de activitate, precum şi a altor activităţi;

4. extrasele zilnice din presă, în format tipărit şi/sau electronic;

5. raportările periodice înaintate eşalonului superior, privind activitatea desfăşurată;

6. mapa cu buletinele, comunicatele de presă, drepturile la replică, remise în anul în curs sau, după caz, arhivate pe suport hârtie sau în format electronic;

7. protocoale de parteneriat încheiate cu diverse instituţii în domeniul comunicării/evidenţa acţiunilor desfăşurate în baza acestor protocoale/evaluările periodice ale impactului mediatic;

8. mapa cu materialele prezentate în conferinţele/briefingurile de presă - invitaţia, mapa de presă, materialele prezentate, lista jurnaliştilor participanţi etc.;

9. mapa cu materialele de organizare şi desfăşurare a campaniilor mediatice sau a altor evenimente publice;

10. interviurile acordate 1b presa scrisă de personalul din comanda unităţii sau de alte persoane desemnate, în format tipărit şi/sau electronic.

În domeniul informării publice:

11. lista actualizată cu acreditările pentru anul în curs;

12. Registrul pentru înregistrarea cererilor şi a răspunsurilor privind liberul acces la informaţiile de interes public;

13. informaţiile de interes public, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în format tipărit şi/sau electronic.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013

 

Având în vedere prevederile art. 161 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 23 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileşte condiţiile, termenele şi procedurile de acordare, de suspendare şi de retragere a atestatelor pentru persoanele fizice care desfăşoară:

a) activităţi de verificare a proiectelor tehnice pentru conductele de alimentare din amonte aferente producţiei, pentru instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării, pentru obiectivele/sistemele aferente transportului şi/sau distribuţiei de gaze naturale, pentru instalaţiile aferente activităţii de producere/stocare de gaze naturale comprimate/gaze naturale comprimate pentru vehicule (GNC/GNCV)/biogaz/ biometan, precum şi pentru instalaţiile de gaze naturale lichefiate (GNL);

b) activităţi de expertiză tehnică a proiectelor tehnice şi/sau a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei, a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării, a obiectivelor/sistemelor aferente transportului şi/sau distribuţiei de gaze naturale, a instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare GNC/GNCV/biogaz/biometan, precum şi a instalaţiilor GNL.11

2. La articolul 4 alineatul (1), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) conducte de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale;

b) sisteme de transport al gazelor naturale, sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi sisteme de distribuţie închise ce funcţionează în regim de înaltă presiune;

c) sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi sisteme de distribuţie închise ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune;”.

3. La articolul 4 alineatul (3), literele a-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) conducte de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale;

b) sisteme de transport al gazelor naturale, sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi sisteme de distribuţie închise ce funcţionează în regim de înaltă presiune;

c) sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi sisteme de distribuţie închise ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune;”.

4. La articolul 4 alineatul (6), după litera F se introduce o nouă literă, litera G, cu următorul cuprins:

„G. utilizare sustenabilă a resurselor naturale.”.

5 La articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) în activitatea desfăşurată conform competenţelor deţinute, experţii tehnici vor urmări îndeplinirea în cadrul obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale a cerinţelor precizate la alin. (6) lit. A-G.”

6. La articolul 5 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) actul de studii sau atestatul de recunoaştere/echivalarea acestuia în România, în copie;”.

7. La articolul 5 alineatul (2), litera f) se abrogă.

8 La articolul 10, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Persoanele declarate admise în urma examenului ridică atestatele de la sediul ANRE, în termen de 15 de zile.

.................................................................................................................................................

(5) Dreptul de practică se dovedeşte prin legitimaţia aflată în termen de valabilitate, emisă de către ANRE, prin registrul electronic de evidenţă a legitimaţiilor, împreună cu atestatul prevăzut la alin. (4).”

9 La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Modelul atestatului şi al ştampilei sunt prevăzute în anexele nr. 3a şi 3c.”

10. La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) ANRE afişează pe pagina de internet, pentru fiecare instituţie de învăţământ superior, asociaţie profesională sau operator economic prevăzută/prevăzut la alin. (1), promovabilitatea, exprimată în procente, a candidaţilor declaraţi admişi în urma susţinerii examenului de atestare a verificatorilor de proiecte şi/sau a experţilor tehnici pentru obiectivele/ sistemele din sectorul gazelor naturale.”

11. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - În vederea emiterii unei noi legitimaţii, pentru prelungirea dreptului de practică, în scopul continuării activităţii, verificatorul de proiecte sau expertul tehnic transmite la ANRE, prin e-mail la adresa anre@anre.ro sau prin încărcare pe pagina de internet a AN RE, cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii legitimaţiei, un fişier în formă arhivată care conţine următoarele documente scanate:

a) cererea întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 6;

b) actul de identitate;

c) dovada absolvirii anuale a unui curs de specialitate corespunzător tipului de atestare solicitat, conform prevederilor art. 14;

d) cazierul judiciar fără antecedente penale care să H facă incompatibil cu domeniul de atestare solicitat;

e) dovada achitării tarifului pentru prelungirea dreptului de practică, stabilit prin ordin al preşedintelui ANRE.”

12. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(2) ANRE, prin registrul electronic de evidenţă a legitimaţiilor, emite legitimaţia, prevăzută la alin. (1), în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii însoţite de documentele complete prevăzute la art. 16, respectiv, după caz. de la data completării documentelor solicitate.”

13. La articolul 19, alineatele (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) în cazul suspendării dreptului de practică sau al retragerii calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic, persoana în cauză are obligaţia de a depune la sediul ANRE cel mai apropiat atestatul şi ştampila, în termen de 72 de ore de la data primirii deciziei comisiei menţionate la alin. (4).

.................................................................................................................................................

 (7) La finalul perioadei de suspendare, persoana fizică ridică de la sediul ANRE atestatul şi ştampila.”

14. La articolul 20, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) în cazul suspendării dreptului de practică sau al retragerii calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic, persoana în cauză are obligaţia de a depune la sediul ANRE cel mai apropiat atestatul şi ştampila, în termen de 72 de ore de la data primirii deciziei comisiei menţionate la alin. (3).

.................................................................................................................................................

 (6) La finalul perioadei de suspendare, persoana fizică ridică de la sediul ANRE atestatul şi ştampila.”

15. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) în situaţia pierderii/deteriorării atestatului de verificator de proiecte/expert tehnic, posesorul acestora poate solicita eliberarea unui duplicat; în acest sens, posesorul adresează ANRE o cerere, însoţită de dovada publicării anunţului privind pierderea/deteriorarea atestatului de verificator de proiecte/expert tehnic într-un cotidian de răspândire naţională şi face dovada achitării tarifului de eliberare a duplicatului, conform tarifelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.”

16. La articolul 24 alineatul (3), literele c) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) actul de studii sau atestatul de recunoaştere/echivalare a acestuia în România, în copie;

.................................................................................................................................................

g) atestatul în termen de valabilitate, în copie;”.

17. La articolul 24 alineatul (3), litera h) se abrogă.

18. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - Nu pot participa la examenul de atestare persoanele fizice cărora ANRE le-a aplicat o sancţiune de suspendare sau retragere a unui atestat în ultimii 3 ani.”

19. La anexa nr. 3a, la cerinţe, după litera F se introduce o nouă literă, litera G, cu următorul cuprins:

„G. utilizare sustenabilă a resurselor naturale”.

20. Anexa nr. 3b se abrogă.

21. La anexa nr. 3c, la cerinţele de calitate, după litera F se introduce o nouă literă, litera G, cu următorul cuprins:

„G. utilizare sustenabilă a resurselor naturale”.

22. La anexa nr. 4a, la punctul 6, după litera F se introduce o nouă literă, litera G, cu următorul cuprins:

„G. utilizare sustenabilă a resurselor naturale”.

23. La anexa nr. 4a, punctele 14 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„14. În cazul suspendării dreptului de practică sau al retragerii calităţii de verificator de proiecte, titularul are obligaţia de a depune la sediul ANRE cel mai apropiat atestatul şi ştampila, în termen de 72 de ore de la data primirii deciziei comisiei.

15. În situaţia schimbării datelor de identificare, titularul este obligat să transmită ANRE, în termen de 7 zile lucrătoare, o notificare însoţită de documentele justificative, ocazie cu care solicită modificarea atestatului; atestatul valabil la momentul solicitării se depune la ANRE pentru modificare.”

24. La anexa nr. 4b, la punctul 6, după litera F se introduce o nouă literă, litera G, cu următorul cuprins:

„G. utilizare sustenabilă a resurselor naturale”.

25. La anexa nr. 4b, punctele 15 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„15. În cazul suspendării dreptului de practică sau retragerea calităţii de expert tehnic, titularul are obligaţia de a depune la sediul ANRE cel mai apropiat atestatul şi ştampila, în termen de 72 de ore de la data primirii deciziei comisiei.

16. În situaţia schimbării datelor de identificare, titularul se obligă să transmită ANRE, în termen de 7 zile lucrătoare, O notificare însoţită de documentele justificative, ocazie cu care solicită modificarea atestatului; atestatul valabil la momentul solicitării se depune la ANRE pentru modificare.”

Art. II. - Persoanele fizice care desfăşoară activităţi de verificare tehnică şi de expertiză tehnică, precum şi operatorii economici autorizaţi/licenţiaţi care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 7 decembrie 2016.

Nr. 104.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014

 

Având în vedere prevederile art. 121 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 22 septembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

.Art. 2. - (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea condiţiilor, termenelor şi procedurilor de acordare, suspendare şi retragere a calităţii de instalator autorizat în domeniul gazelor naturale persoanelor fizice, pentru activităţile de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale, conform tabelului nr. 1.

 

Tabelul nr. 1

 

Activitate

Tip obiectiv/sistem/instalaţie

Tip autorizaţie

Proiectare

Instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune

PGIU

Instalaţii aferente activităţii de producere/stocare gaze naturale comprimate/gaze naturale comprimate pentru vehicule GNC/GNCV

PGNC

Sisteme de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sisteme de distribuţie închise ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune

PGD

Instalaţii de producere/stocare biogaz/biometan

Proiectare

Sisteme de transport al gazelor naturale

PGT

Sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi sisteme de distribuţie închise ce funcţionează în regim de înaltă presiune

Conducte de alimentare din amonte

Instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale

Instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune

Execuţie/Exploatare

Instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune

EGIU

Instalaţii aferente activităţii de producere/stocare gaze naturale comprimate/gaze naturale comprimate pentru vehicule GNC/GNCV

EGNC

Sisteme de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sistemele de distribuţie închise ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune

EGD

instalaţii de producere/stocare biogaz/biometan

Sisteme de transport al gazelor naturale

EGT

Sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi sisteme de distribuţie închise ce funcţionează în regim de înaltă presiune

Conducte de alimentare din amonte

Instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale

Instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune

 

(2) Activităţile din domeniul gazelor naturale se desfăşoară de către persoane fizice autorizate/neautorizate conform tabelelor nr. 2 şi nr. 3.

 

Tabelul nr. 2

 

Activitate

Instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune (IU)

Instalaţii aferente activităţii de producere/stocare GNC/GNCV (GNC/GNCV)

 

Categorie personal

Tip autorizare/ atestat

Categorie personal

Tip autorizare/ atestat

Proiectare

Instalatori autorizaţi

PGIU

Instalatori autorizaţi

PGNC

Verificare de proiecte

Verificatori atestaţi de MDRAP

Verificatori atestaţi de ANRE

VGv

Execuţie

Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi EGIU

-

Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi EGNC

-

Instalatori autorizaţi

EGIU

Instalatori autorizaţi

EGNC

Exploatare

IU

Instalatori autorizaţi

Instalatori autorizaţi

-

Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi EGNC

-

Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi EGIU

-

Coş fum

Personal specializat în activităţi de coşerit

Verificare/revizie/întreţinere aparate de utilizare

Operatori autorizaţi de ISCIR

Expertiză tehnică

Experţi tehnici atestaţi de MDRAP

Experţi tehnici atestaţi de ANRE

EGv

 

Tabelul nr. 3

 

Activitate

Sisteme de distribuţie (SD). inclusiv sistemele de distribuţie închise (SDI) ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune şi instalaţii de producere/stocare biogaz/biometan (BG)

Sisteme de transport al gazelor naturale (ST) şi sisteme de distribuţie a gazelor naturale (SOIP) şi sisteme de distribuţie închise ce funcţionează în regim de înaltă presiune (SDIIP) şi conducte de alimentare din amonte (CA) şi instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale (IM) şi instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune (IUIP)

Categorie personal

Tip autorizare/ atestat

Categorie personal

Tip autorizare/ atestat

Proiectare

Instalatori autorizaţi

PGD

Instalatori autorizaţi

PGT

Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi PD

-

Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi PT

-

Verificare de proiecte

SD

SDI

Verificatori atestaţi de ANRE

VGd

IUIP

Verificatori atestaţi de MDRAP

CA

Verificatori atestaţi de ANRE

VGp

ST

VGt

BG

VGb

SDIP

SDIIP

IM

VGs

 

Activitate

Sisteme de distribuţie (SD), inclusiv sistemele de distribuţie închise (SDI) ce funcţionează în regim de medie, redusă şi Joasă presiune şi Instalaţii de producere/stocare biogaz/biometan (BG)

Sisteme de transport al gazelor naturale (ST) şi sisteme de distribuţie a gazelor naturale (SDIP) şi sisteme de distribuţie închise ce funcţionează în regim de înaltă presiune (SDIIP) şi conducte de alimentare din amonte (CA) şi Instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinăm gazelor naturale (IM) şi instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune (IUIP)

Categorie personal

Tip autorizare/ atestat

Categorie personal

Tip autorizare/ atestat

Execuţie

Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi ED

-

Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi ET

-

Instalatori autorizaţi

EGD

Instalatori autorizaţi

EGT

Exploatare

Instalatori autorizaţi

Instalatori autorizaţi

Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi ED

-

Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi ET

-

Expertiză tehnică

SD

SDI

Experţi tehnici atestaţi de ANRE

EGd

IUIP

Experţi tehnici atestaţi de MDRAP

CA

Experţi tehnici atestaţi de ANRE

EGp

ST

EGt

SDIP

SDIIP

 

BG

EGb

IM

EGs”

 

2. La articolul 3 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) legitimaţie - act administrativ individual emis de ANRE, prin registrul electronic de evidenţă a legitimaţiilor, instalatorilor autorizaţi şi care atestă calitatea de instalator autorizat pentru desfăşurarea activităţilor de proiectare/execuţie/exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale;”.

3. La articolul 3 alineatul (1), literele b) şi c) se abrogă.

4. La articolul 8 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) un fişier în formă arhivată ce conţine următoarele documente, scanate:

1. actul de identitate;

2. memoriu de activitate aferent tipului de autorizare solicitat;

3. certificatul de absolvire a unui curs de pregătire teoretică, conform prevederilor art. 18;

4. dovada achitării tarifului, pentru fiecare tip de autorizare solicitat, conform tarifelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE;

5. actul de studii sau atestatul de recunoaştere/echivalare a acestuia în România;

6. foaia matricolă - numai pentru profilul conex activităţilor tehnice în domeniul gazelor naturale;”.

5. La articolul 8 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), care va avea următorul cuprins:

,,f) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la faptul că nu a suferit condamnări, rămase definitive şi irevocabile, pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau infracţiuni pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi."

6. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) în cazul în care solicitantul intenţionează să susţină examenul pentru mai multe tipuri de autorizare, dar nu mai mult de două simultan, sau a depus anterior documente în vederea autorizării, acesta face menţiunile corespunzătoare în cerere şi prezintă documentele comune prevăzute la alin. (1) într-un singur exemplar sau, după caz, declară pe propria răspundere că documentele depuse anterior sunt valabile.”

7. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Calitatea de instalator autorizat este definitivă, fiind dovedită cu ştampila şi legitimaţia de instalator autorizat, numai în condiţiile valabilităţii acestora.”

8. La articolul 10, alineatul (3) se abrogă.

9 La articolul 11 alineatul (1), litera d) se abrogă.

10. La articolul 11 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la faptul că nu a suferit condamnări, râmase definitive şi irevocabile, pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau infracţiuni pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.”

11. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

„Art. 111 - în situaţia în care solicitantul a depus documente la ANRE pentru autorizare, conform prevederilor art. 8r precum şi/sau pentru prelungirea duratei de valabilitate a legitimaţiei, conform prevederilor art. 11, care nu au suferit modificări, atunci acestea pot fi folosite în baza unei declaraţii pe propria răspundere a acestuia care să ateste faptul că documentele în cauză sunt valabile.”

12. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.

13. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Instalatorul autorizat poate deţine mai multe legitimaţii şi mai multe ştampile, în funcţie de numărul tipurilor de autorizaţii.11

14. La articolul 19, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) ANRE afişează pe pagina de internet, pentru fiecare furnizor de formare profesională sau instituţie de învăţământ superior, prevăzut/prevăzută la alin. (1), promovabilitatea, exprimată în procente, a candidaţilor declaraţi admişi în urma susţinerii examenului de autorizare a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale.”

15. La articolul 21, alineatele (4), (6) şi (7) se abrogă.

16. La articolul 26, alineatul (1) se abrogă.

17. La anexa nr. 1, articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Comisia de examinare procedează la corectarea lucrărilor, notând în rubrica «rezultat» punctajul verificării de pe fiecare formular de înscriere a răspunsurilor.”

18. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

19. Anexa nr. 4 se abrogă.

Art. II. - Persoanele fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 7 decembrie 2016.

Nr. 105.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la regulament)

 

Ştampilă instalator autorizat

- model -

 

 

 

 

 

 

NUME ŞI PRENUME

 

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

TIP .................................

LEGITIMAŢIE NR. .................................

PERIOADA DE VALABILITATE .................................

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Lăţimea şi lungimea ştampilei sunt de 30, respectiv 50 milimetri.

Numărul de pe ştampilă este numărul legitimaţiei instalatorului autorizat, posesor al ştampilei, iar perioada de valabilitate reprezintă perioada de valabilitate a legitimaţiei.

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

 

STATUTUL

Fondului de garantare a depozitelor bancare

 

CAPITOLUL I

Statutul juridic

 

Art. 1. - (1) Fondul de garantare a depozitelor bancare, denumit în continuare Fondul, este înfiinţat prin Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Fondul funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, denumită în continuare Legea nr. 311/2015, ale reglementărilor date în aplicarea Legii nr. 311/2015, precum şi ale prezentului statut.

Art. 2. - Fondul are marcă proprie, înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, fiind identificat prin aceasta în orice act care emană de la Fond.

 

CAPITOLUL II

Scopul şi alte atribuţii ale Fondului

 

Art. 3. - Fondul garantează depozitele constituite la instituţiile de credit autorizate de Banca Naţională a României şi participante la Fond şi efectuează plăţile de compensaţii către deponenţii garantaţi, potrivit condiţiilor şi limitelor stabilite în Legea nr. 311/2015.

Art. 4. - (1) Fondul este administrator al fondului de rezoluţie bancară, reglementat prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, denumită în cele ce urmează Legea nr. 312/2015.

(2) Administrarea fondului de rezoluţie bancară se realizează în conformitate cu dispoziţiile legii şi ale actelor delegate incidente adoptate de Comisia Europeană, precum şi cu deciziile Băncii Naţionale a României privind:

a) contribuţiile instituţiilor de credit la fondul de rezoluţie bancară;

b) alimentarea fondului de rezoluţie bancară cu alte resurse;

c) strategia de investire a resurselor disponibile;

d) utilizarea fondului de rezoluţie bancară.

Art. 5. - (1) Fondul poate desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2015 şi activităţi privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, în calitate de administrator temporar al unei instituţii de credit, administrator special pentru o instituţie de credit aflată în rezoluţie, acţionar la o instituţie-punte, precum şi acţionar la un vehicul de administrare a activelor.

(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară în conformitate cu decizia Băncii Naţionale a României privind instituirea unor măsuri de intervenţie timpurie sau de aplicare a unui instrument de rezoluţie ori a mai multor instrumente de rezoluţie.

Art. 6. - (1) Fondul poate desfăşura şi activitate de lichidator unic al instituţiilor de credit, în conformitate cu prevederile art. 256 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Fondul desfăşoară şi activitatea de lichidator judiciar, în conformitate cu Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului instituţiilor de credit, pentru instituţiile de credit în faliment la care a fost numit în această calitate, înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 311/2015.

 

CAPITOLUL III

Conducerea şi administrarea Fondului

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii comune

 

Art. 7. - (1) Administrarea Fondului este asigurată de Consiliul de supraveghere şi de Comitetul director.

(2) Consiliul de supraveghere este constituit conform Legii nr. 311/2015.

(3) Comitetul director este format din 3 membri, care sunt împuterniciţi să asigure, pe bază de contract de mandat, conducerea curentă a Fondului. Persoanele desemnate să exercite calitatea de membri ai Comitetului director şi mandatele acestora sunt supuse aprobării Băncii Naţionale a României, la propunerea Consiliului de supraveghere al Fondului.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Consiliul de supraveghere

 

Art. 8. - (1) Atribuţiile Consiliului de supraveghere sunt prevăzute de Legea nr. 311/2015, de prezentul statut, precum şi de reglementările date în aplicarea Legii nr. 311/2015.

(2) în exercitarea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 311/2015, Consiliul de Supraveghere are şi următoarele prerogative:

a) aprobă strategiile şi politicile referitoare la activitatea Fondului, altele decât cele aflate în competenţa Băncii Naţionale a României;

b) aprobă cadrul general privind administrarea riscurilor;

c) aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare pentru comitetele constituite potrivit art. 9 alin. (3) în care vor fi prevăzute atribuţiile acestora, limitele de competenţă, modul de desfăşurare a activităţii şi obligaţiile de raportare către Consiliul de supraveghere;

d) aprobă reglementările interne/şi alte documente elaborate de Fond pentru care Legea nr. 311/2015 nu prevede în mod expres competenţe de aprobare în sarcina Băncii Naţionale a României sau Comitetului director;

e) poate delega competenţele de aprobare pentru reglementările prevăzute la lit. d) Comitetului director/directorului coordonator al structurii organizatorice ce are competenţe în domeniul care face obiectul reglementării;

f) supune aprobării Băncii Naţionale a României propunerile privind soluţiile de finanţare alternative identificate, precum şi contractarea de împrumuturi.

Art. 9. - (1) Consiliul de supraveghere desemnează din rândul membrilor săi 3 membri pentru constituirea Comitetului de audit, dintre care unul va fi numit preşedinte.

(2) în componenţa comitetului prevăzut la alin. (1) trebuie să se asigure reprezentativitatea instituţiilor menţionate la art. 94 alin. (2) din Legea nr. 311/2015.

(3) Consiliul de supraveghere poate hotărî înfiinţarea unor comitete formate din cel puţin 3 membri, desemnaţi fie dintre cei ai Consiliului de supraveghere, fie dintre cei ai Comitetului director şi salariaţi ai Fondului.

(4) Membrii desemnaţi de Consiliul de supraveghere în diverse comitete, potrivit alin. (1) şi (3), nu beneficiază de indemnizaţii/venituri suplimentare pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestora.

Art. 10. - Pe lângă atribuţiile prevăzute de Legea nr. 311/2015, preşedintele Consiliului de supraveghere are şi următoarele atribuţii:

a) stabileşte ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2015;

b) conduce lucrările şedinţelor Consiliului de supraveghere;

c) solicită directorului general sau, în lipsa acestuia, oricărui membru al Comitetului director prezentarea materialelor aflate pe ordinea de zi;

d) semnează hotărârile Consiliului de supraveghere.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Comitetul director

 

Art. 11. - (1) Comitetul director asigură conducerea activităţii curente a Fondului, îndeplinind actele necesare pentru realizarea activităţilor desfăşurate de acesta, cu excepţia celor prevăzute în sarcina Consiliului de supraveghere.

(2) Pe lângă atribuţiile prevăzute la alin. (1), fiecare dintre membrii Comitetului director coordonează activităţile curente desfăşurate de structurile organizatorice din subordine, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Fondului şi mandatului încredinţat.

(3) Comitetul director îşi exercită atribuţiile sub controlul Consiliului de supraveghere.

Art. 12. - (1) Unul dintre cei 3 membri ai Comitetului director este numit director general

(2) Desemnarea membrilor Comitetului director, al directorului general, stabilirea mandatului şi a termenelor de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin acesta, precum şi Stabilirea cuantumului indemnizaţiei se face de către Consiliul de supraveghere al Fondului şi se aprobă de Banca Naţională a României.

(3) Desemnarea se face pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii.

Art. 13. - (1) Directorul general reprezintă Fondul în relaţiile cu terţii.

(2) în caz de absenţă sau de imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, directorul general al Fondului este înlocuit de un alt membru al Comitetului director desemnat prin decizia sa.

Art. 14. - (1) Comitetul director se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar.

(2) Comitetul director se convoacă de către directorul general, conform Regulamentului Comitetului director.

(3) Pentru validitatea deciziilor Comitetului director este necesară prezenţa a cel puţin 2 membri.

(4) Deciziile Comitetului director se iau cu votul a cel puţin 2 membri.

Art. 15. - (1) Comitetul director prezintă lunar Consiliului de supraveghere o situaţie cu privire la hotărârile adoptate de la ultima şedinţă.

(2) Comitetul director comunică în timp util Consiliului de supraveghere orice informaţie cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influenţă semnificativă asupra activităţii Fondului.

Art. 16. - În exercitarea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 311/2015, Comitetul director are şi responsabilităţi referitoare la:

a) implementarea strategiilor şi politicilor referitoare la activitatea Fondului avizate/aprobate de Consiliul de supraveghere;

b) avizarea/aprobarea procedurilor de identificare, evaluare, monitorizare şi raportare a riscurilor;

c) aprobarea cadrului procedural privind activitatea Fondului;

d) obţinerea de finanţare alternativă de către Fond conform aprobării de la art. 8 alin. (2) lit. f).

 

SECŢIUNEA a 4-a

Comitetul de audit

 

Art. 17. - (1) Comitetul de audit este un organism consultativ constituit potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) la nivelul Consiliului de supraveghere al Fondului pentru realizarea unor responsabilităţi ale acestuia referitoare la:

a) monitorizarea procesului de raportare financiară;

b) monitorizarea eficacităţii sistemelor de control intern, de audit intern şi de administrare a riscurilor din cadrul Fondului;

c) monitorizarea auditului statutar al situaţiilor financiare anuale;

d) analizarea şi avizarea procesului derulat de Fond pentru

selecţia firmei de audit în vederea aprobării de către Banca Naţională a României;

e) verificarea şi monitorizarea modului în care este asigurată independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit.

(2) Cel puţin un membru al Comitetului de audit trebuie să aibă competenţă şi experienţă în contabilitate şi/sau audit.

Art. 18. - Activitatea Comitetului de audit se desfăşoară potrivit Regulamentului Comitetului de audit, aprobat de Consiliul de supraveghere.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea internă

 

Art. 19. - (1) Structura organizatorică şi de personal se aprobă de Consiliul de supraveghere al Fondului, la propunerea Comitetului director.

(2) Atribuţiile structurilor organizatorice ale Fondului sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Fondului.

(3) Activitatea personalului Fondului se desfăşoară în baza contractelor individuale de muncă.

Art. 20. - În cadrul Fondului, pentru desfăşurarea anumitor activităţi, pot funcţiona comitete înfiinţate potrivit prevederilor art. 9 alin. (3).

 

CAPITOLUL V

Secretul profesional

 

Art. 21. - (1) Membrii Consiliului de supraveghere, ai Comitetului director, precum şi salariaţii Fondului nu vor divulga informaţiile confidenţiale la care au acces în cursul activităţii lor.

(2) Prevederile art. 102 din Legea nr. 311/2015 şi ale art. 448-452 din Legea nr. 312/2015 se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL VI

Resurse financiare

 

Art. 22. - Fondul trebuie să dispună de mecanisme de finanţare alternativă, care să permită obţinerea resurselor financiare necesare îndeplinirii obligaţiilor sale legale.

Art. 23. - (1) Orice împrumuturi contractate de Fond, în calitate de schemă de garantare a depozitelor, inclusiv cele de la Ministerul Finanţelor Publice, reprezintă resurse ale schemei de garantare a depozitelor.

(2) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la alin. (1) şi costurile ataşate acestor împrumuturi reprezintă ieşiri de resurse ale schemei de garantare a depozitelor.

 

CAPITOLUL VII

Situaţii financiare

 

Art. 24. - Raportul administratorilor şi situaţiile financiare se supun aprobării Băncii Naţionale a României şi se transmit instituţiilor abilitate conform prevederilor Legii nr. 311/2015.

Art. 25. - Cheltuielile Fondului sunt suportate din veniturile realizate de Fond, potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Banca Naţională a României.

Art. 26. - Profitul Fondului se utilizează pentru suplimentarea resurselor aferente fiecăreia dintre activităţile desfăşurate de Fond potrivit Legii nr. 311/2015, mai puţin o cotă ce nu poate depăşi 1% din profitul net aferent perioadei, care se repartizează salariaţilor, membrilor Comitetului director şi ai Consiliului de supraveghere.

 

CAPITOLUL VIII

Transparenţa

 

Art. 27. - (1) Fondul are obligaţia ca, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, să publice pe site-ul său oficial raportul anual de activitate, împreună cu situaţiile financiare anuale şi raportul auditului statutar.

(2) Raportul anual evidenţiază distinct activităţile prevăzute la art. 4-6 din prezentul statut.

Art. 28. - Fondul publică lunar pe site-ul său resursele investite, valoric şi pe tipuri de instrumente, în conformitate cu strategia anuală de investire a resurselor, aprobată de Banca Naţională a României.

Art. 29. - (1) Site-ul oficial al Fondului trebuie să conţină permanent informaţiile necesare deponenţilor, inclusiv cele referitoare la dispoziţiile legale aplicabile funcţionării schemei de garantare a depozitelor şi condiţiile de garantare a depozitelor, potrivit Legii nr. 311/2015.

(2) Orice modificare în lista instituţiilor de credit participante la Fond este adusă la cunoştinţa publicului, în cel mai scurt timp posibil, prin intermediul site-ului oficial al Fondului.

(3) Fondul publică periodic pe site-ul său oficial date despre depozitele bancare la instituţiile de credit participante, precum şi alţi indicatori şi informaţii cu caracter public.

 

CAPITOLUL IX

Informarea publicului

 

Art. 30. - (1) Fondul promovează o politică activă de informare a deponenţilor despre activitatea sa, obiectivul principal fiind creşterea gradului de conştientizare a acestora despre garantarea depozitelor, scop în care elaborează politici în domeniul comunicării şi informării deponenţilor.

(2) Pentru realizarea obiectivelor politicii de informare a deponenţilor, Fondul utilizează diverse mijloace de comunicare potrivit celor mai bune practici în domeniu.

(3) în situaţiile prevăzute expres de lege, ce impun informarea deponenţilor, Fondul elaborează reglementări specifice aplicabile instituţiilor de credit participante.

 

CAPITOLUL X

Relaţii internaţionale

 

Art. 31. - (1) Fondul stabileşte relaţii de colaborare şi poate încheia acorduri bilaterale şi/sau multilaterale cu alte scheme de garantare a depozitelor şi entităţi care desfăşoară activităţi specifice sau conexe domeniului garantării depozitelor şi rezoluţiei bancare.

(2) Fondul poate fi membru al asociaţiilor internaţionale şi regionale de profil şi poate participa în cadrul structurilor permanente şi de lucru ale acestora, alocând în acest sens resursele necesare.

 

CAPITOLUL XI

Reglementări

 

Art. 32. - (1) Reglementările Fondului, opozabile terţilor, sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Fondului.

(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) sunt semnate de către preşedintele Consiliului de supraveghere al Fondului.

(3) Reglementările care vizează activitatea sa internă sunt semnate conform reglementărilor interne emise de Fond în acest sens.

 

CAPITOLUL XII

Dispoziţii finale

 

Art. 33. - Dizolvarea, încetarea activităţii ori modificarea obiectului de activitate al Fondului se poate face numai prin lege.

Art. 34. - Prezentul statut se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării sale.

Art. 35. - La data intrării în vigoare a prezentului Statut se abrogă Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 1/2011 pentru aprobarea Statutului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 13 iulie 2011, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 

Preşedintele Consiliului de supraveghere al Fondului de garantare a depozitelor bancare,

Lucian Croitoru

 

Bucureşti, 12 decembrie 2016.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.