MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1012/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1012         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 16 decembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

920. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa”- S.A., pe o perioadă de 3 ani, şi pentru actualizarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

921. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii

 

922. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 

924. - Hotărâre privind transmiterea imobilului înscris la nr. MF 36009, situat în municipiul Giurgiu, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi pentru actualizarea anexelor nr. 9 şi 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

996. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.515/2013 privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor

 

2.228. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice

 

5.739. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., pe o perioadă de 3 ani, şi pentru actualizarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 59 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui părţi din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, aflat În domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, pe o perioadă de 3 ani, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. - După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 1 alin. (1) se va utiliza de Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., în vederea efectuării lucrărilor în zonele de siguranţă ale pistei de decolare/aterizare din incinta Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa, pentru asigurarea condiţiilor de reconversie a certificatului de aeroport în temeiul Regulamentului Uniunii Europene nr. 139/2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri,

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil, prevăzută la art. 2, aceasta revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 4. - După expirarea perioadei de 3 ani, partea de imobil menţionată la art. 1 alin. (1) revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 5. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Transporturilor îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 8 decembrie 2016.

Nr. 920.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părţii din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., pe o perioadă de 3 ani

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii

(lei)

Valoarea părţii bunului care se transmite

(lei)

Valoarea părţii bunului care nu se transmite

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul CUI

Persoana juridică la care se transmite Imobilul CUI

107136

parţial

8.19.01

Imobil 888 parţial

Judeţul Constanţa, comuna Mihail Kogălniceanu

1. Amenajări la terenuri:

- Drum asfaltat perimetral = 2.910 mp; valoarea contabilă: 5.325,882 lei

- împrejmuire frangibilă din ţeavă PVC = 687 m; valoarea contabilă: 759.439,8906 lei

Total valoare contabilă amenajări la terenuri = 764,765,77 lei

2. Suprafaţa terenului = 78,2008 ha;

valoarea contabilă = 27.910.056,4828 lei

Total valoare = 28.674.822,2554 lei

134.625.551,4

28 674 822,2554

105.950.729,1446

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

Statul român, în administrarea Ministerului Transporturilor fi în concesiunea Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanta” - SA CUI .-13633330

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă modificarea denumirii, descrierii tehnice şi a adresei unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 2 se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează;

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 8 decembrie 2016.

Nr. 921.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor - CUI - 4192880, pentru care se actualizează valoarea de inventar şi, după caz, se modifică denumirea, descrierea tehnică şi/sau adresa

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Codul de clasificare şi nr. MFP

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

- lei -

1.

Hală laborator + anexe

Cod 8.28.04 MF 34057

Suprafaţa construită - 154,45 mp; suprafaţa desfăşurată - 308,9 mp; P + 1; suprafaţă teren - 6,405 mp; anexe: hală, magazie, grajd, coteţ, padoc, cabină poartă, grup sanitar şi rampă, cu suprafaţa construită - 437,58 mp, CF nr. 60980

Comuna Sărata, Str. Livezilor nr. 2, judeţul Bacău

1.234.300

2.

Laborator câmp şi remiză maşini agricole + anexă

Cod 8.28.03 MF 34061

Suprafaţa construită - 458 mp, din care suprafaţa construită anexă - 32 mp; parter; suprafaţă teren curţi construcţii - 3.000 mp, CF nr. 71215

Comuna Mircea Vodă, Str. Gării nr. 19, judeţul Brăila

715.220

3.

Clădire laborator şi birouri

Cod 8.28.03 MF 34071

Suprafaţa construită - 200 mp, P, suprafaţă teren curţi construcţii - 5.000 mp, CF nr. 102380

Satul Tariverde, comuna Cogealac, Str. Tulcei nr. 9, judeţul Constanţa

284.640

4.

Hală laborator Târgu Secuiesc

Cod 8.28.03 MF 34073

Suprafaţa construită - 107 mp; suprafaţa desfăşurată - 214 mp; P + 1; suprafaţă teren curţi construcţii - 3.000 mp; cărămidă; stâlpi; planşeu beton

Municipiul Târgu Secuiesc, str. Kanta nr. -, judeţul Covasna

552.166

5.

Pavilion administrativ Luduş

Cod 8.29.08 MF 34081

Suprafaţa construită -210 mp; P; suprafaţă teren curţi construcţii - 4.300 mp; cărămidă

Oraşul Luduş, str. Nicolae Grigorescu nr. 2, judeţul Mureş

207.462

6.

Clădire laborator

Cod 8.28.03 MF 34087

Suprafaţa construită - 275 mp, P, suprafaţă teren curţi construcţii-4.300 mp, CF 22279

Roşiori de Vede, DN 65 nr. 2, km 100 + 900- km 102 + 495, judeţul Teleorman

589.584

7.

Teren intravilan Satu Mare

Cod 8.05.03 MF 34123

Suprafaţa -187.151 mp, CF nr. 101699, CF nr. 101700, CF nr. 102562

Comuna Odoreu, judeţul Satu Mare

229.049

8.

Teren suprafaţă totală Troianu

Cod 8.05.03 MF 34127

Suprafaţa - 404.200 mp

Roşiori de Vede, DN 65 nr. 2, km 100 + 900- km 102 + 495, judeţul Teleorman

696.774

9.

Remiză maşini agricole şi atelier mecanic Luduş

Cod 8.28.08 MF 106314

Suprafaţă construită - 613 mp

Luduş, str. Nicolae Grigorescu nr. 2, judeţul Mureş

42.660

10.

Laborator câmp + anexe

Cod 8.28.10 MF 106317

Suprafaţă construită - 303 mp, P, anexe: magazie garaj, beci pesticide, beci cartofi, pivniţă ciment, pivniţa ciment câmp, racord instalaţie electrică, racord instalaţie electrică câmp, împrejmuire stâlpi beton, suprafaţă teren curţi construcţii-4.304 mp, CF nr. 50636

Tarlaua 14, parcela 1.361, comuna Bogata, judeţul Mureş

239.875

11.

Şopron maşini agricole Satu Mare + anexe

Cod 8.28.10 MF 106407

Suprafaţă construită - 80 mp, anexe: pătul porumb, fântână, împrejmuire, coteţ porci, depozit carburanţi, grajd, reţea alimentare cu stâlp beton şi post trafo; 234 ml panouri bordurate + plasă gard, puţ forat, alee bordurată

Comuna Odoreu, judeţul Satu Mare

414.058

12.

Remiză maşini agricole Târgu Secuiesc

Cod 8.28.08 MF 106422

Suprafaţă construită - 222 mp

Municipiul Târgu Secuiesc, str. Kanta nr. -, judeţul Covasna

26.585

13.

Remiză utilaje + anexe

Cod 8.28.03 MF 106425

Suprafaţa construită - 160 mp, P, anexe: reţea electrică, instalaţie alimentare energie, gard şi porţi

Roşiori de Vede, DN 65 nr. 2, km 100 + 900- km 102+ 495, judeţul Teleorman

106.994

14.

Teren extravilan Satu Mare

Cod 8.05.03 MF 152135

Suprafaţa - 332.353 mp, CF nr. 102561

Comuna Odoreu, judeţul Satu Mare

248.703

15.

Clădire sediu (tip modular CTS Satu Mare)

Cod 8.27.01 MF 159710

Suprafaţă construită - 385 mp, P, CF nr. 101700

Comuna Odoreu, Str. Odoreului nr. 286, judeţul Satu Mare

1 469.149

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor - CUI - 4192880, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii

 

Nr. crt.

Denumirea

Cod de clasificare şi nr. MFP

Descrierea tehnică

Adresa construcţiei care se transmite

Valoarea de inventar

- lei -

1.

Remiză maşini agricole Satu Mare

Cod 8.28.08 MF 106397

Suprafaţă construită - 200 mp

Comuna Odoreu, judeţul Satu Mare

35.807

2.

Şopron maşini agricole Satu Mare + anexe

Cod 8.28.10 MF 106407 (parţial)

Sc-80 mp, fântână, împrejmuire, coteţ porci, post trafo grajd

Comuna Odoreu, judeţul Satu Mare

137.045

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:

„f) colaborarea cu alte instituţii abilitate în vederea organizării de activităţi muzeale sau expoziţionale atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional, precum şi sprijinirea unei reţele naţionale a memorialelor rezistenţei şi luptei anticomuniste;

g) constituirea şi gestionarea bazelor naţionale de date privind: bibliografia despre comunismul românesc, monumentele şi spaţiile memoriale, luptătorii anticomunişti şi victimele comunismului.”

2. La articolul 3 alineatul (1), litera f) se abrogă.

3. La articolul 3 alineatul (1), literele i), o) şi ţ) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„i) identifică reţeaua ideologică şi colaborările la nivel internaţional promovate de Partidul Comunist Român şi responsabilii pentru ideologia şi propaganda statului totalitar;

............................................................................................................................................................................

o) achiziţionează sau primeşte ca donaţii orice tip de mărturie materială, publicaţie ori document referitoare la istoria comunismului în România şi la cea a fostului exil românesc;

............................................................................................................................................................................

ţ) aduce la cunoştinţa opiniei publice, prin activităţi specifice, rolul activiştilor de partid, militarilor, angajaţilor civili şi magistraţilor care au lucrat în cadrul aparatului represiv de partid şi de stat;”.

4. La articolul 4, literele b), c), d) şi f)-i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) conceperea şi realizarea unor instrumente de lucru de autor şi colective, lucrări de sinteză, enciclopedii, dicţionare tematice, monografii, bibliografii, manuale şi altele, necesare în contextul local şi internaţional;

c) valorificarea rezultatelor cercetării prin publicarea de lucrări ştiinţifice, reviste, broşuri şi colecţii de carte, a unor portaluri electronice, manuale, dar şi a altor lucrări în domeniu, în limba română şi în principalele limbi de circulaţie internaţională, difuzate în format tipărit şi/sau digital;

d) iniţierea, stabilirea, dezvoltarea şi susţinerea de raporturi de colaborare şi cooperare cu alte unităţi sau departamente ale Guvernului României, ale Parlamentului României, ale Administraţiei Prezidenţiale, Academiei Române, Arhivelor Naţionale, cu universităţi acreditate din România şi de peste hotare, asociaţii profesionale, precum şi cu alte universităţi, institute şi centre de cercetare, locale şi internaţionale, care au un obiect de studiu de interes comun;

............................................................................................................................................................................

f) organizarea de seminare, congrese, colocvii, mese rotunde, şcoli de vară, conferinţe şi dezbateri, naţionale şi internaţionale;

g) acordarea de burse sub denumiri care onorează lupta şi disidenţa anticomuniste, precum şi exilul românesc, cu scopul stimulării cercetării în domeniul istoriei comunismului la nivelul învăţământului universitar;

h) oferirea de consultanţă şi expertiză la solicitarea unor structuri publice sau private, în domeniile care ţin de competenţa Institutului;

i) realizarea unui raport anual conţinând principalele rezultate ale activităţilor Institutului.”

5. La articolul 41, alineatele (1)-(3), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Stabilirea obiectivelor generale ale Institutului şi analizarea rezultatelor obţinute se realizează de un Consiliu ştiinţific, din care fac parte câte un reprezentant al Arhivelor Naţionale, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, precum şi personalităţi ale lumii academice şi civice.

(2) Consiliul ştiinţific se întruneşte de câte ori este necesar şi funcţionează după principiul egalităţii membrilor săi. Consiliul ştiinţific este întrunit legal în prezenţa majorităţii membrilor săi. Deciziile Consiliului ştiinţific se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi la întrunire.

(3) Din Consiliul ştiinţific fac parte 17 membri, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea preşedintelui Consiliului ştiinţific.

............................................................................................................................................................................

 (6) Preşedintele şi membrii Consiliului ştiinţific nu sunt remuneraţi.

(7) Pe durata desfăşurării întrunirii Consiliului ştiinţific, cheltuielile de cazare, masă şi transport pot fi acoperite din bugetul institutului.”

6. La articolul 5, alineatele (1), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Institutul este condus de un preşedinte executiv, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului.

............................................................................................................................................................................

 (3) în activitatea sa, preşedintele executiv este ajutat de un vicepreşedinte şi de un Comitet director format din persoanele care ocupă funcţii de conducere în cadrul Institutului.

............................................................................................................................................................................

 (5) Preşedintele executiv poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale vicepreşedintelui sau unuia dintre membrii Comitetului director, în această ordine.”

7. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Vicepreşedintele este numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului. Vicepreşedintele coordonează activitatea din cadrul Institutului referitoare la exilul românesc.”

8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Pentru realizarea activităţilor specifice, Institutul are în dotare un număr de 3 autoturisme şi un microbuz pentru transport de persoane şi marfă, cu încadrarea în alocaţiile bugetare aprobate.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Paul Gheorghiu

Preşedintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc,

Radu Preda

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

p. Ministrul culturii,

Oana Bogdan,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 8 decembrie 2016.

Nr. 922.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea imobilului înscris la nr. MF 36009, situat în municipiul Giurgiu, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi pentru actualizarea anexelor nr. 9 şi 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a elementelor-cadru de descriere tehnică a imobilului situat în municipiul Giurgiu, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, înscris la nr. MF 36009 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a adresei poştale la care este situat imobilul, în urma intabulării şi înscrierii în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul Giurgiu, proprietate publică a statului, înscris la nr. MF 36009 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţi, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. Îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 9 şi 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 8 decembrie 2016.

Nr. 924.

 

ANEXA Nr. 1

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

 

Cod fiscal

Denumire

1.

Ordonator principal de credite

4221306

Ministerul Finanţelor Publice

2.

Ordonator secundar de credite

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

3.

Ordonator terţiar de credite

2844936

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

4.

Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

Elemente de identificare

Nr. MF.

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei RON)

Situaţia juridică

Tip bun

Baza legală

Administrare/

Concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

36009

8/29/08

Sediul Garda Financiară Giurgiu

Nr. CF 30900-C1-U3

Su = 170 mp

Sc = 224 mp

S cotă teren = 30,77 mp

S cotă părţi comune = 53,23 mp

Nr. CF 31023-C1-U2

Su = 237,58 mp

Sc = 224 mp

S cotă teren = 42,66 mp

S cotă părţi comune = 160,27 mp

 

S utilă totală=407,58 mp

S construită totală=448 mp

S totală cotă teren = 73,43 mp

S totală părţi comune=213,50 mp

N = A.D.P.

S = Bl. 104

E = A.D.P.

V = A.D.P.

 

N = A.D.P.

S = BI.105

E = A.D.P.

V = A.D.P.

Ţara: România,

municipiul Giurgiu,

str. Bucureşti, bl. 105, sc. B, ap. 42, mezanin;

str. Bucureşti, bl. 106, sc. A, ap. 43, mezanin

2000

Valoare construcţii = 1.004.800.00

Valoare teren cotă indiviză = 207.600.00

Valoare totală clădire + teren = 1.212.400.00

Ordonanţa Guvernului nr. 61/2000 reevaluat octombrie 2016

administrare

clădire + teren

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului compus din clădire şi teren, situat în municipiul Giurgiu, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală care se transmite în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului imobil

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventară imobilului compus din clădire şi teren

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

36009

8.29.08

Sediul Garda Financiară Giurgiu

Strada Bucureşti, bl. 105, sc. B, ap. 42, mezanin,

municipiul Giurgiu

Strada Bucureşti, bl. 106, sc. A, ap, 43, mezanin,

municipiul Giurgiu

Nr. CF 30900-C1-U3

UAT Giurgiu

Su = 170 mp

Sc = 224 mp

S cote teren = 30,77 mp

S cote părţi comune = 53,23 mp

 

Nr. CF 31023-C1-U2

UAT Giurgiu

Su = 237,58 mp

Sc = 224 mp

S cote teren = 42,66 mp

S cote părţi comune = 160,27 mp

 

S utilă totală = 407,58 mp

S construită totală = 448 mp

S totală cote teren = 73.43 mp

S totală părţi comune = 213,50 mp

Valoare construcţii = 1.004.800, 00 lei

Valoare teren cotă indiviză = 207.600.00 lei

Valoare totală clădire + teren = 1.212.400.00

Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti GIF 2844936

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.

CIF 14234699

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.515/2013 privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor

 

Văzând Referatul de aprobare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) nr. 2.716 din 23 noiembrie 2016,

în temeiul prevederilor:

- art. 55 alin. 1) lit. a) şi art. 56 lit. g) şi h) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015;

- art. 5 lit. a) şi b) şi art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu modificările ulterioare;

- art. 57 şi 58 din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/2016;

- art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.515/2013 privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 11 ianuarie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

ORDIN

privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor”

2. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Producătorii de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, vinuri cu indicaţie geografică sau vinuri varietale au obligaţia de a depune o cerere până la data de 30 iunie a fiecărui an, în vederea luării în evidenţă pentru autorizarea plantaţiilor, la inspectoratele teritoriale ale Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V. Plantaţiile vor fi autorizate până la data de 1 octombrie a anului în care s-a formulat cererea de luare în evidenţă pentru autorizarea plantaţiilor.”

3. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Taxele se vor plăti în contul IBAN nr. R007TREZ70220G335000XXXX, GIF. 26318890, Trezoreria Sectorului 2, beneficiar Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, adresa: Şos. Iancului nr. 49, sectorul 2, municipiul Bucureşti, cod poştal 021719.”

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Se instituie obligativitatea aplicării în sistemul de etichetare al vinurilor cu denumire de origine controlată, al vinurilor cu indicaţie geografică şi al vinurilor varietale a noului însemn de certificare a calităţii, originii şi autenticităţii vinurilor pe fiecare unitate de produs îmbuteliat care este destinat comercializării, urmând ca însemnele anterioare de certificare a calităţii vinurilor, aflate pe stoc, să fie utilizate până la epuizarea acestora.

(2) Noile însemne de certificare sunt realizate şi gestionate de către O.N.V.P.V.

(3) Noul însemn de certificare va fi de tip hologramă autoadezivă personalizată, va avea o formă specială: un cerc cu diametrul de 20 mm cu o prelungire dreptunghiulară de aprox. 10x12 mm, dimensiuni de 20x30 mm şi va conţine obligatoriu următoarele:

a) denumirea „OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI PRODUSELOR VITIVINICOLE”;

b) textul „CERTIFICĂ ORIGINEA ŞI AUTENTICITATEA” scris cu caractere care să permită citirea facilă;

c) sigla O.N.V.P.V.;

d) seria unică formată din 9 caractere alfanumerice de tipul 2 litere şi 7 cifre pe modelul literă-literă-cifră-cifră-cifră-cifră-cifră-cifră-cifră”, inscripţionată în culoarea neagră;

e) codul de bare 2D unic, care generează link-ul de accesare Online a paginii de verificare şi autentificare avansată;

f) alte elemente de securitate încorporate în însemnul de certificare.

(4) Dreptul folosirii însemnelor prevăzute la alin. (1) se acordă numai operatorilor economici care îmbuteliază vinuri cu denumire de origine controlată, vinuri cu indicaţie geografică sau vinuri varietale în vederea comercializării şi care îşi valorifică produsele în baza certificatelor de atestare a dreptului de comercializare, eliberate de O.N.V.P.V.

(5) înstrăinarea, falsificarea sau folosirea în alte scopuri a noilor însemne de certificare se sancţionează conform legii.”

5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Până la data de 15 decembrie a fiecărui an, în baza declaraţiilor de recoltă şi de producţie, operatorii economici depun la inspectoratele teritoriale ale O.N.V.P.V. cereri scrise privind necesarul estimativ de însemne de certificare a calităţii vinurilor pentru anul următor.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Teodor Mihalcea,

secretar de stat

Bucureşti, 13 decembrie 2016.

Nr. 996.

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 1.260/MAM din 11 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. 1 lit. (x) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

 

Bucureşti, 21 noiembrie 2016.

Nr. 2.228.

 

ANEXĂ

 

GHID DE FINANŢARE

a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice

 

CAPITOLUL

Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 1

Ghidul de finanţare

 

(1) Ghidul de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din Fondul pentru mediu informaţii privind derularea Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, denumit în continuare program.

(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:

a) scopul, obiectivele şi indicatorii de performanţă ai programului;

b) eligibilitatea solicitantului finanţării, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;

c) metodologia de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare şi decontare a proiectului propus.

 

ARTICOLUL 2

Scopul programului

 

(1) Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea consumului de energie utilizată în clădiri, eficientizarea energetică prin stimularea utilizării materialelor de izolaţie organic-naturale, sisteme de acoperiş verde, pereţi vegetali, sisteme de optimizare a consumurilor BMS şi sisteme de iluminat pe bază de LED.

(2) Obiectivul programului este creşterea numărului de clădiri certificate energetic a căror performanţă se îmbunătăţeşte cu cel puţin o clasă de eficienţă energetică faţă de cea existentă.

(3) Obiectul programului îl reprezintă efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu.

 

ARTICOLUL 3

Sursa de finanţare pentru derularea programului

 

(1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

(2) Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional.

 

ARTICOLUL 4

Indicatorii de performanţă ai programului

 

Indicatorul de performanţă îl reprezintă numărul de clădiri certificate energetic a căror performanţă se îmbunătăţeşte cu cel puţin o clasă de eficienţă energetică faţă de cea existentă, ai căror proprietari/administratori au beneficiat de finanţare în cadrul programului.

 

ARTICOLUL 5

Definiţii

 

În sensul prezentului ghid, expresiile şi termenii de mai jos se definesc astfel:

a) acoperiş verde sau vegetai - spaţiu verde ce constă într-un ansamblu de componente multistrat special proiectate pentru a fi instalate pe acoperiş, pe care sunt cultivate plante locale, uşor adaptabile, cu mentenanţă scăzută. Elimină efectul de insulă de căldură, este izolator termic şi fonic şi contribuie la creşterea biodiversităţii;

b) Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu;

c) beneficiar - solicitantul care a încheiat un contract de finanţare cu Autoritatea;

d) cerere de plată - solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea lucrărilor prevăzute în prezentul ghid, anexă la contractul pentru finanţare nerambursabilă; formularul cererii de plată este prevăzut în anexa nr. 3 la contractul pentru finanţare nerambursabilă;

e) cerere de finanţare nerambursabilă - document completat şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării din Fondul pentru mediu; formularul cererii de finanţare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid;

f) certificat de performanţă energetică a clădirii - CPE - document elaborat conform metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, prin care este indicată performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire şi care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară şi finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum şi cantitatea de emisii în echivalent CO2 Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde şi măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum şi pentru creşterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum;

g) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de produse, servicii sau lucrări necesare implementării proiectului şi care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate şi a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

h) clădire - ansamblu de spaţii cu funcţiuni precizate, delimitat de elementele de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalaţiile aferente, în care energia este utilizată pentru asigurarea confortului termic interior. Termenul clădire defineşte atât clădirea în ansamblu, cât şi părţi ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat; (definiţie conform Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată);

i) contribuţie proprie - parte din valoarea totală a cheltuielilor eligibile şi cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului, nefinanţată din Fondul pentru mediu, susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii;

j) criterii de eligibilitate - condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obţinerea finanţării; acestea vizează solicitantul, proiectul propus şi cheltuielile proiectului;

k) dosar de decontare - dosarul care cuprinde cererea de plată al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la contractul pentru finanţare nerambursabilă, însoţită în mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută în anexa nr. 4 la contractul pentru finanţare nerambursabilă;

l) dosar de finanţare - dosarul care cuprinde cererea de finanţare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării şi aprobării eligibilităţii de către Autoritate;

m) documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii DAU- documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii (exclusiv avize şi acorduri), însoţită explicit de lista de cantităţi şi preţuri estimate pentru materialele eligibile, tipul materialelor folosite şi detaliul de montare, precum şi toate informaţiile necesare evaluării proiectului conform grilei de punctaj de la anexa nr. 2.4 la ghid, în original sau copie conformă cu originalul; în cazul soluţiei de acoperiş verde sau perete vegetal, se va obţine expertiză tehnică realizată de un inginer structurist autorizat;

n) finisaj - ansamblu de lucrări constând în tencuieli decorative cu permeabilitate la difuzia de apă, pe bază de var, argilă, cazeină, silicat sau materiale similare agrementate tehnic sau placaje uscate care asigură o bună respiraţie a pereţilor, conform specificaţiilor din fişa tehnică;

o) sistem pe bază de LED - este un sistem cu aparate de iluminat dotate cu diode emiţătoare de lumină. În înţelesul prezentului ghid eficacitatea luminoasă peste 120 Im/W, iar sistemul de iluminat are o putere specifică sub 1.2 W/mp/100 Ix. Temperatura de culoare este între 2700 şi 5000 K. Pot fi integrate în sisteme de control cu senzori de prezenţă şi/sau lumină naturală;

p) LED-ul este o diodă emiţătoare de lumină rece Acesta prezintă un consum redus de energie, o durată de viaţă, rezistenţă şi eficientă superioare;

q) materiale de izolaţie de origine organic-naturală - material de bază în proporţie de minimum 70% din următoarele: cânepă, lână de oale, bumbac, denim reciclat, plută, stuf, pale, papură, celuloză din materiale reciclate, agrementate tehnic. Materialele utilizate ca liant nu conţin formaldehidă. Produsul nu va elibera sau emana nicio substanţă deasupra valorilor-limită existente prevăzute de legislaţia în vigoare, care nu afectează sănătatea umană, dovedită prin fişe tehnice, agremente tehnice, declaraţii emise de producător sau furnizor şi/sau, după caz, etichetă ecologică;

r) perete vegetat - ansamblu de componente verticale multistrat ataşate unui perete opac exterior sau sistem independent, de sine stătător, care susţine un strat vegetal. Poate fi vizat un singur perete opac. Este izolator termic şi fonic şi contribuie la creşterea biodiversităţii;

s) organizaţie neguvernamentală (ONG) - persoane juridice române, asociaţii sau fundaţii, înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele înfiinţate în baza altor acte normative;

t) termosistem - ansamblu de materiale utilizat pentru reducerea pierderilor termice ale unui element de construcţie: perete, planşeu, acoperiş. Termosistemul poate fi alcătuit dintr-unul sau mai multe materiale. Nu asigură neapărat şi faţa finită a elementului. Prezentul program ia în consideraţie doar ansamblurile de materiale organic-naturale care asigură permeabilitate elementului de construcţie;

u) sistem BMS (Building Management System) - sistem de optimizare a consumurilor de energie pentru clădiri, care să conţină minimum modulul de eficientizare a energiei electrice şi termice;

v) solicitant - persoana juridică, eligibilă în cadrul ghidului, care depune cerere de finanţare însoţită de documentele obligatorii prevăzute în ghid.

 

ARTICOLUL 6

Organizarea sesiunii de finanţare

 

(1) Pentru organizarea sesiunii de finanţare, prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, se stabilesc:

a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare;

b) suma alocată sesiunii de finanţare.

(2) Dispoziţia preşedintelui prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Autorităţii, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data deschiderii sesiunii de finanţare.

 

ARTICOLUL 7

Etapele sesiunii de finanţare

 

a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare;

b) depunerea şi înregistrarea dosarelor de finanţare;

c) analiza conformităţii administrative a documentelor depuse, a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului;

d) evaluarea şi selectarea dosarelor;

e) aprobarea listei dosarelor de finanţare respinse şi avizarea dosarelor de finanţare propuse spre aprobare;

f) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare respinse;

g) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;

h) aprobarea finanţării dosarelor de finanţare avizate;

i) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare aprobate;

j) încheierea contractelor de finanţare;

k) implementarea proiectelor.

 

CAPITOLUL II

Cuantumul finanţării, eligibilitatea solicitantului, depunerea dosarului de finanţare

 

ARTICOLUL 8

Cuantumul finanţării

 

(1) Valoarea finanţării este de până la maximum 500.000 lei pe proiect, aferentă cheltuielilor eligibile.

(2) Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă îh cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

(3) în cadrul programului, solicitantul poate beneficia de o singură finanţare în cadrul sesiunii.

(4) Finanţarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului.

(5) Procentul de cheltuieli eligibile nefinanţat, precum şi cheltuielile neeligibile ale proiectului constituie contribuţia proprie a solicitantului, asigurată din surse financiare proprii.

(6) Finanţarea se face eşalonat, în maximum 3 tranşe, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finanţare şi pe măsura realizării proiectului.

(7) Dosarele vor fi depuse şi înregistrate în limita a 200% din bugetul alocat sesiunii de finanţare.

 

ARTICOLUL 9

Tipuri de solicitanţi eligibili

 

(1) Sunt eligibile în cadrul programului următoarele persoane juridice: unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice, organizaţii neguvernamentale,

(2) în sensul prezentului ghid, prin unitate administrativ-teritorială se înţelege şi subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului.

 

ARTICOLUL 10

Tipuri de clădiri eligibile

 

Sunt eligibile doar clădirile aflate în proprietatea sau administrarea solicitanţilor eligibili, în care îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de persoane/servicii: unităţi şi instituţii de învăţământ, unităţi medico-sanitare şi spitale, centre maternale, cămine pentru persoane vârstnice, cămine şi cantine sociale, centre de reabilitare, adăposturi de noapte, centre de plasament al copilului.

Criterii de eligibilitate a solicitantului

(1) Pentru a participa la program, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor, amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

b) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

c) să nu fie înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;

d) nu va desfăşura sau nu va influenţa vreo activitate economică [în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene], direct sau indirect, prin sau ca o consecinţă a implementării proiectului, pe perioada de viaţă a activelor finanţate;

e) să facă dovada că poate să asigure şi va asigura contribuţia proprie în vederea implementării proiectului;

f) să aibă în administrare sau în proprietate imobilul construcţie pe care urmează să se implementeze proiectul;

g) proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din alte fonduri naţionale sau/şi comunitare pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare.

(2) Prin excepţie de la alin. (1) lit. f), ONG-ul trebuie să aibă în proprietate imobilul construcţie pe care urmează să se implementeze proiectul.

(3) ONG-urile solicitante trebuie să fie constituite şi acreditate în domeniul asistenţei sociale, educaţiei, protecţiei dreptului copilului. Acestea sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, constituite şi acreditate sau licenţiate să acorde servicii sociale şi educaţionale, potrivit legii.

(4) Unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice/ Organizaţiile neguvernamentale pot solicita finanţare pentru mai multe imobile în cadrul aceleiaşi cereri de finanţare.

 

ARTICOLUL 12

Criterii de eligibilitate a proiectului

 

(1) Este eligibil proiectul care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) utilizează un termosistem din materiale organic-naturale, finisaje compatibile şi sisteme de iluminat pe bază de LED, în baza unui proiect realizat de un arhitect cu drept de semnătură, conform definiţiilor din prezentul ghid;

b) în documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie DALI se vor regăsi explicit prevederile de la alin. (1) lit. a) şi suprafaţa utilă a imobilului construcţie.

(2) Opţional sunt eligibile unul sau mai multe dintre următoarele elemente: geamuri termopan cu tâmplărie din lemn, sistem de acoperiş verde, perete vegetal, sisteme de optimizare a consumurilor de energie de tip BMS, în baza unui proiect realizat de un arhitect cu drept de semnătură, conform definiţiilor din prezentul ghid.

(3) în documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 se vor regăsi explicit prevederile de la alin. (1) şi (2), lista de cantităţi şi preţuri estimate pentru materialele eligibile, tipul materialelor folosite şi detaliul de montare însoţit de fişe tehnice, agremente tehnice şi certificate de conformitate pentru materialele de izolaţie şi tencuielile permeabile, precum şi datele solicitate şi menţionate în anexa nr. 2.4 la ghid: Criterii de punctaj.

(4) în cazul clădirilor cu regim special (de exemplu, dar fără a se limita la, monumente istorice, clădiri din zone protejate), solicitantul este responsabil pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare, conform legislaţiei în vigoare.

 

ARTICOLUL 13

Conţinutul dosarului de finanţare

 

(1) Unităţile administrativ-teritoriale care doresc participarea la program trebuie să depună următoarele documente:

a) cererea de finanţare nerambursabilă, în formatul prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, completată prin tehnoredactare computerizată;

b) împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către persoana împuternicită;

c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

g) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată, sau exprimarea consimţământului expres în vederea însărcinării structurii sau instituţiei publice să facă demersurile necesare pentru obţinerea de la organele abilitate a extrasului de pe cazierul judiciar, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentul ghid;

h) copia hotărârii consiliului local/consiliului judeţean, după caz, din care să rezulte acordul cu privire la participarea la program, certificată conform cu originalul de către persoana împuternicită să semneze;

i) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului construcţie, precum şi destinaţia imobilului pentru care s-a solicitat finanţarea, în original;

j) copia hotărârii consiliului local sau a consiliului judeţean privind aprobarea DALI, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, certificată conform cu originalul;

k) hotărârea consiliului local/judeţean prin care se obligă la asigurarea surselor financiare necesare în vederea susţinerii contribuţiei proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către Autoritate;

l) documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, elaborată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, însoţită explicit de lista de cantităţi şi preţuri estimate pentru materialele eligibile, tipul materialelor folosite şi detaliul de montare, precum şi toate informaţiile necesare evaluării proiectului conform grilei de punctaj de la anexa nr. 2.4 la ghid, în original sau în copie conform cu originalul; în cazul soluţiei de acoperiş verde sau perete vegetal, se va obţine expertiză tehnică realizată de un inginer structurist autorizat;

m) certificat de performanţă energetică a clădirii pentru care se solicită finanţarea, semnat şi datat de proprietarul/ administratorul clădirii, în copie conformă cu originalul;

n) certificat de urbanism.

(2) Instituţiile publice care doresc participarea la program trebuie să depună următoarele documente:

a) cererea de finanţare nerambursabilă, în formatul prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, completată prin tehnoredactare computerizată;

b) împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către persoana împuternicită;

c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se află imobilul/imobilele pentru care se solicită finanţare, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

g) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

h) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original ori în copie legalizata, sau exprimarea consimţământului expres în vederea însărcinării structurii sau instituţiei publice să facă demersurile necesare pentru obţinerea de la organele abilitate a extrasului de pe cazierul judiciar, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentul ghid;

i) copia hotărârii organelor de decizie din care să rezulte acordul cu privire la participarea la program, aprobarea DALI, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi asigurarea surselor financiare necesare în vederea susţinerii contribuţiei proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către Autoritate, certificată conform cu originalul;

j) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului construcţie, precum şi destinaţia imobilului pentru care s-a solicitat finanţarea, în original;

k) documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, însoţită explicit de lista de cantităţi şi preţuri estimate pentru materialele eligibile, tipul materialelor folosite şi detaliul de montare, precum şi toate informaţiile necesare evaluării proiectului conform grilei de punctaj de la anexa nr. 2.4 la ghid, în original sau copie conformă cu originalul; în cazul soluţiei de acoperiş verde sau perete vegetal, se va obţine expertiză tehnică realizată de un inginer structurist autorizat;

l) certificat de performanţă energetică a clădirii pentru care se solicită finanţarea, în copie conformă cu originalul, semnat şi datat de proprietarul/administratorul clădirii;

m) certificat de urbanism.

(3) Organizaţii neguvernamentale care doresc participarea la program trebuie să depună următoarele documente:

a) cererea de finanţare nerambursabilă, în formatul prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, completată prin tehnoredactare computerizată;

b) împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către persoana împuternicită;

c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată:

d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se află imobilul/imobilele pentru care se solicită finanţare, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

g) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

h) certificat de acreditare pentru furnizarea de servicii sociale, conform legislaţiei în vigoare, valabil la momentul depunerii dosarului de finanţare;

i) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original ori în copie legalizată, sau exprimarea consimţământului expres în vederea însărcinării structurii sau instituţiei publice să facă demersurile necesare pentru obţinerea de la organele abilitate a extrasului de pe cazierul judiciar, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentul ghid;

j) copia hotărârii organelor de decizie din care să rezulte acordul cu privire la participarea la program, aprobarea DALI, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi asigurarea surselor financiare necesare în vederea susţinerii contribuţiei proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către Autoritate, certificată conform cu originalul;

k) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar al imobilului construcţie, precum şi destinaţia imobilului pentru care s-a solicitat finanţarea, în original;

l) documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, elaborată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, însoţită explicit de lista de cantităţi şi preţuri estimate pentru materialele eligibile, tipul materialelor folosite, precum şi toate informaţiile necesare evaluării proiectului conform grilei de punctaj de la anexa nr. 2.4 la ghid, în original sau în copie conformă cu originalul. În cazul soluţiei de acoperiş verde sau perete vegetal, se va obţine expertiză tehnică realizată de un inginer structurist autorizat;

m) certificat de performanţă energetică a clădirii pentru care se solicită finanţarea, în copie conformă cu originalul, semnat şi datat de proprietarul/administratorul clădirii;

n) actul constitutiv/statut însoţit de copia hotărârii judecătoreşti, actualizat la zi, din care să rezulte că ONG-ul activează în domeniul asistenţei sociale şi/sau protecţiei dreptului copilului şi a protecţiei speciale, în copie conformă cu originalul;

o) extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, în original, eliberat de autoritatea competentă, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, din care să rezulte că organizaţia nu a fost radiată şi nu se află În procedură de dizolvare sau lichidare; în cazul în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru se va depune actul normativ prin care a fost înfiinţat.

p) certificat de urbanism.

 

ARTICOLUL 14

Cheltuieli eligibile

 

Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul programului:

a) cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiţiei conform DALI: materiale de izolaţie organic-naturale, sisteme de acoperiş verde, perete vegetal, sisteme de eficientizare a consumurilor (BMS), geam termopan cu tâmplărie din lemn;

b) sisteme de iluminat pe bază de LED în limita a 15% din valoarea cheltuielilor pentru investiţia de bază;

c) cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor şi încercărilor;

d) taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă;

e) cheltuielile cu consultanţa, DALI, proiectul tehnic, în limita a 8% din cheltuielile pentru investiţia de bază.

Sumele nedecontate privind cheltuielile pentru proiectare şi consultanţă nu se vor reporta pentru execuţie lucrări şi se vor diminua în mod corespunzător din valoarea contractului de finanţare.

 

ARTICOLUL 15

Cheltuieli neeligibile

 

a) cheltuielile efectuate până la semnarea contractului de finanţare, excluzând cheltuielile prevăzute la art. 14 lit. e);

b) cheltuielile unui eventual credit contractat de beneficiar pentru plata contribuţiei proprii, cheltuielile bancare, comisioanele, diferenţele de curs valutar;

c) costurile de exploatare a instalaţiilor existente sau realizate în cadrul proiectului;

d) cheltuielile realizate în regie proprie;

e) cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor;

f) cheltuielile cu orice fel de amendă sau cheltuielile de judecată generate de lucrările de instalare a sistemului;

g) cheltuieli devenite neeligibile în urma modificărilor aduse proiectului iniţial.

Depunerea dosarului de finanţare

(1) Cererea de finanţare şi documentaţia anexată, legată, numerotată şi opisată, se depun într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii.

(2) Pe plic trebuie menţionate în mod obligatoriu următoarele informaţii:

a) denumirea şi adresa completă ale solicitantului;

b) menţiunea pentru „Programul privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice”;

c) suma solicitată prin Proiect.

 

ARTICOLUL 17

Analiza şi selectarea dosarelor de finanţare

 

(1) Aprobarea proiectului are la bază analiza şi selectarea cererii de finanţare şi a documentaţiei depuse de către solicitant.

(2) Preşedintele Autorităţii emite o dispoziţie prin care numeşte comisia de analiză, constituită din personalul Autorităţii.

(3) După închiderea sesiunii de depunere, Comisia de analiză şi selectare procedează la:

a) deschiderea plicurilor conţinând dosarul de finanţare al solicitantului;

b) analiza conformităţii şi eligibilităţii cererii de finanţare şi a documentelor aferente, din punct de vedere juridic, conform specificaţiilor prevăzute în anexa nr. 2.1 la prezentul ghid;

c) proiectele care nu îndeplinesc criteriile de conformitate şi eligibilitate ale cererii de finanţare şi ale documentelor aferente, din punct de vedere juridic, prevăzute în anexa nr. 2.1 la prezentul ghid nu trec în etapa următoare de analiză;

d) analiza conformităţii şi eligibilităţii cererii de finanţare şi a documentelor aferente şi evaluarea economică conform specificaţiilor prevăzute în anexa nr. 2.2 la prezentul ghid;

e) proiectele care nu îndeplinesc criteriile de conformitate şi eligibilitate ale cererii de finanţare şi ale documentelor aferente, din punct de vedere economic, prevăzute în anexa nr. 2.2 la prezentul ghid nu trec în etapa următoare de analiză;

f) analiza conformităţii şi eligibilităţii cererii de finanţare şi a documentelor aferente şi evaluarea din punct de vedere tehnic conform specificaţiilor prevăzute în anexa nr. 2.3 la prezentul ghid.

(4) Fiecare grilă de conformitate/analiză este completată de către trei evaluatori; în cazul în care există rezultate diferite, se va considera rezultat final cel care întruneşte ponderea de 2/3.

(5) Proiectele respinse în urma analizei conformităţii şi a eligibilităţii, precum şi cele neselectate se includ într-un centralizator.

(6) în baza grilelor întocmite de evaluatori, comisia înaintează Comitetului director pentru avizare centralizatoarele cu cererile propuse spre avizare şi pentru aprobare cererile propuse spre respingere.

(7) Proiectele selectate vor fi dispuse într-un centralizator, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, iar finanţarea se va realiza în limita sumei alocate sesiunii de finanţare. În caz de egalitate a punctajului, bugetul alocat sesiunii va fi suplimentat prin dispoziţie a preşedintelui, în limita bugetului aprobat

(8) Comitetul director înaintează, spre aprobare, Comitetului de avizare al Autorităţii centralizatoarele cuprinzând cererile avizate.

(9) Comitetul de avizare al Autorităţii aprobă sau respinge cererile de finanţare propuse spre aprobare de către Comitetul director.

(10) Lista solicitanţilor aprobaţi şi lista solicitanţilor respinşi se publică pe site-ul Autorităţii, după finalizarea procedurii de analiză.

(11) Solicitanţii respinşi prin decizia Comitetului director pot depune o contestaţie la sediul Autorităţii în termen de 3 zile de la data afişării pe pagina de internet a acesteia a proiectelor aprobate şi a celor respinse.

(12) Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.

(13) Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de 15 zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

(14) Pentru solicitanţii respinşi în etapele de conformitate/analiză juridică sau economică ale căror contestaţii au fost admise de către comisia de contestaţii se va trece la etapa următoare de analiză, cu posibilitatea de a contesta şi după această fază.

(15) Documentaţia conţinând ştersături, ilizibilă, incompletă, neconformă cu realitatea sau care nu respectă cerinţele de la alin. (1) atrage respingerea cererii de finanţare.

 

ARTICOLUL 18

Perfectarea şi acordarea finanţării

 

(1) După primirea scrisorii de aprobare, înainte de semnarea contractului, solicitantul se va prezenta la sediul Autorităţii cu următoarele documente:

a) actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului;

b) documentul care să ateste desemnarea persoanei în vederea semnării contractului pentru finanţare nerambursabilă;

c) documentul doveditor al deschiderii de către beneficiar la Trezoreria Statului a contului disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului;

d) proiectul tehnic elaborat conform prevederilor legale în vigoare, în termen de 30 de zile de la data primirii scrisorii de aprobare, în original.

(2) Lucrările aferente proiectului aprobat spre finanţare, demarate înaintea încheierii contractului pentru finanţare nerambursabilă, sau orice fel de demers (comandă fermă ori contract final), precum şi angajarea de cheltuieli legate de aceste lucrări devin neeligibile în cadrul finanţării din Fondul pentru mediu (fac excepţie cheltuielile pentru consultanţă şi proiectare).

(3) Solicitantul are obligaţia, sub sancţiunea pierderii finanţării, de a se prezenta la Autoritate în termen de 30 de zile de la primirea invitaţiei în vederea semnării contractului de finanţare.

(4) Solicitantul împreună cu Autoritatea stabilesc planificarea temporală a implementării proiectului aprobat şi acordarea finanţării, prin întocmirea listelor cuprinzând capitolele şi subcapitolele de cheltuieli eligibile (anexa nr. 1 la contractul pentru finanţare nerambursabilă), precum şi a graficului de finanţare nerambursabilă a proiectului (anexa nr. 2 la contractul pentru finanţare nerambursabilă). Beneficiarul poate opta pentru plata finanţării nerambursabile în maximum 3 tranşe. Prima cerere de plată va fi depusă nu mai târziu de 12 luni de la data încheierii contactului pentru finanţare nerambursabilă.

(5) Modelul contractului pentru finanţare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 3 la ghid, fără a fi interzisă modificarea de către Autoritate a acestuia, în condiţiile în care modificarea este esenţială pentru îndeplinirea contractului şi atingerea scopului şi obiectivelor programului.

(6) Contractul pentru finanţare nerambursabilă se întocmeşte în două exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate şi unul pentru beneficiar.

(7) Contractul pentru finanţare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia sau la data prevăzută în contract de către părţile contractante, iar valabilitatea lui se stabileşte pentru fiecare proiect în parte.

(8) Durata de realizare a proiectului, stabilită în cadrul contractului pentru finanţare nerambursabilă, nu poate depăşi 24 de luni. Prin excepţie, durata de realizare a proiectului poate fi prelungită cu acordul Comitetului director al Autorităţii.

 

ARTICOLUL 19

Acordarea finanţării

 

(1) Orice modificare şi/sau completare a contractului pentru finanţare nerambursabilă şi a anexelor la acesta se vor/va face cu acordul părţilor, prin act adiţional la contractul pentru finanţare nerambursabilă (cu excepţia modificărilor privind „Data depunerii cererii de plată”, dacă prin acestea nu se modifică şi durata de realizare a proiectului).

(2) Pentru neregularităţile constatate pe parcursul derulării contractului pentru finanţare nerambursabilă, Autoritatea va transmite beneficiarului Notificarea privind deficienţe constatate în derularea contractului pentru finanţare nerambursabilă.

(3) în condiţiile neexecutării de către beneficiar a obligaţiilor ce rezultă din contractul pentru finanţare nerambursabilă, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înştiinţat asupra rezilierii contractului prin Notificarea de reziliere a contractului pentru finanţare nerambursabilă.

(4) Rezilierea contractului pentru finanţare nerambursabilă din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare, de către beneficiar a finanţării primite, sub forma plăţii de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.

(5) în cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima plată, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

 

ARTICOLUL 20

Decontarea cheltuielilor eligibile

 

(D Personalul Autorităţii cu atribuţii în implementarea proiectelor va verifica modul de implementare a acestora de către beneficiarii finanţării, în conformitate cu prevederile contractuale.

(2) Suma aprobată nu se poate suplimenta; beneficiarul trebuie sa asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.

(3) Autoritatea nu acordă plăţi în avans şi finanţează cheltuieli eligibile contractate, angajate şi efectuate după semnarea contractului pentru finanţare nerambursabilă. Prin excepţie se vor deconta cheltuielile aferente consultanţei şi proiectării realizate anterior perfectării contractului pentru finanţare nerambursabilă.

(4) La prima cerere de plată beneficiarul nu este obligat să depună dovada achitării facturilor solicitate la decontare. La ultima cerere de plată beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu la cererile de plată, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile pentru realizarea întregului proiect.

(5) Raportul de finalizare va fi depus obligatoriu de către beneficiar, în original, în termen de 30 de zile de la data ordinului de plată emis de către Autoritate pentru ultima cerere de plată. Odată cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu la ultima cerere de plată.

 

ARTICOLUL 21

Documente obligatorii necesare decontării

 

Beneficiarii finanţării vor depune la sediul Autorităţii cererea de plată, conform anexei nr. 3 la contractul pentru finanţare nerambursabilă, însoţite de documentele obligatorii:

a) contracte de servicii/produse/lucrări şi acte adiţionale ce intervin pe parcursul derulării contractului - în copie „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării, încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Contractele vor conţine prevederi referitoare la

constituirea în favoarea beneficiarului finanţării a garanţiei de bună execuţie (modalitate de constituire, cuantum, valabilitate). Garanţia va fi constituită în conformitate cu prevederile legale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

b) oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de lucrări va fi prezentată în conformitate cu modelul Formularului F3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului dezvoltării lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificările şi completările ulterioare, în copie „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;

c) declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice pentru atribuirea contractelor depuse la cererile de plată, în original;

d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate la finanţare (extrase de cont cu viza instituţiei financiare/bancare însoţite de ordine de plată, bilete la ordin, dispoziţii de plată externe) pentru suma finanţată la tragerea anterioară, în copie „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;

e) procese-verbale de recepţie a serviciilor (la prima cerere de plată) şi proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de o comisie numită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare - la ultima cerere de plată, în original;

f) unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice vor prezenta copie conform cu originalul, semnată şi ştampilată, după factura originală, certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea lucrărilor şi avizată cu „bun de plată”, conform prevederilor legale. ONG-urile vor prezenta factura semnată şi ştampilată de beneficiar, în copie conform cu originalul, aceasta fiind însoţită de situaţiile de lucrări cuantificate valoric, semnate şi ştampilate de către beneficiarul finanţării în copie „conform cu originalul”;

g) certificat de performanţă energetică a clădirii pentru care s-a solicitat finanţarea, emis la finalizarea lucrărilor destinate eficienţei energetice, din care să reiasă creşterea cu cel puţin o clasă energetică faţă de cea iniţială, în copie „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de către proprietarul/ administratorul clădirii;

h) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

j) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se află imobilul/imobilele pentru care se solicită finanţare, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

k) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

l) autorizaţia de construire şi ordinul de începere al lucrărilor, în copie „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;

m) proces-verbal de lucrări ascunse, în copie „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;

n) situaţie de lucrări cuantificate valoric, însuşite de beneficiar şi de persoana care asigura asistenta tehnică, în original;

o) agrement tehnic, în copie „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;

p) documente care să ateste conformitatea materialelor utilizate conform prezentului ghid, în copie „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;

q) alte documente relevante.

 

ARTICOLUL 22

Condiţii generale privind documentele depuse în vederea decontării

 

(1) Factura depusă în vederea decontării va trebui să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie completată corect;

b) să fie emisă înainte de data depunerii cererii de plată la Autoritate şi după data semnării contractului pentru finanţare nerambursabilă, cu excepţia facturilor emise pentru consultanţă, pentru întocmirea DALI şi a proiectului tehnic;

c) să precizeze data şi numărul contractului conform căruia se emite şi perioada în care au fost executate lucrările aferente;

d) să fie însoţită de: situaţii de lucrări prezentate în conformitate cu modelul Formularului F3 din anexa nr. 1 la instrucţiunile aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

(2) în cazul în care intervin modificări ale soluţiei tehnice faţă de proiectul iniţial, conform prevederilor prezentului ghid, acestea se vor realiza pe bază de dispoziţie de şantier dată de proiectant, verificată conform prevederilor legale şi însuşită de beneficiar şi de către proiectant, în care lucrările necesare vor fi descrise în detaliu, cu evidenţierea modificărilor ce au intervenit. Lucrările aferente noii soluţii tehnice vor fi decontate în limita sumei aprobate la finanţare, cu condiţia ca acestea să se încadreze în categoria de cheltuieli eligibile.

(3) Dispoziţia de şantier va fi însoţită de:

a) liste de cantităţi privind renunţările, conform notelor de renunţare;

b) liste de cantităţi privind suplimentările de lucrări;

c) piese desenate;

d) devizul-ofertă pentru lucrările suplimentare care nu sunt evidenţiate în oferta iniţială şi proces-verbal de negociere pentru aceste categorii de lucrări; în vederea finanţării cantităţilor suplimentare de lucrări evidenţiate în documentele mai sus menţionate, beneficiarul va solicita Autorităţii, înaintea realizării acestora, analiza oportunităţii finanţării. Autoritatea va decide în acest sens în cadrul Comitetului director. Beneficiarul va demara execuţia lucrărilor suplimentare pentru care a solicitat finanţare numai după primirea acordului din partea Autorităţii.

(4) La fiecare cerere de plată, Autoritatea finanţează suma rezultată în urma aplicării procentului stabilit la cheltuielile eligibile aprobate (în urma verificării documentelor justificative), dar nu mai mult decât este alocat prin graficul de finanţare al respectivei cereri de plată.

 

ARTICOLUL 23

Monitorizarea

 

(1) Beneficiarul este obligat să menţină investiţia realizată în cadrul programului pentru o perioadă de cel puţin un an de la data finalizării proiectului.

(2) în perioada de monitorizare personalul Autorităţii sau reprezentanţii instituţiilor desemnate pentru controlul programului pot efectua vizite la faţa locului, în vederea constatării menţinerii/nemenţinerii investiţiei realizate.

(3) Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum şi în cazul în care acestea au fost vândute în timpul derulării proiectului şi/sau pe o perioadă de un an de la data finalizării proiectului.

 

ARTICOLUL 24

Reguli de publicitate privind programul

 

(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro

(2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a Administraţiei Fondului pentru Mediu.

(3) Beneficiarul finanţării care a participat la program este obligat să instaleze la locul implementării proiectului un panou de informare cu menţiunea „Proiect finanţat din Fondul pentru Mediu”.

(4) Orice demers publicitar efectuat de către beneficiar sau instalator cu privire la proiectul propus, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că acesta este realizat în cadrul programului derulat de Administraţia Fondului pentru Mediu şi finanţat din Fondul pentru mediu,

 

ARTICOLUL 25

Păstrarea documentelor de către Autoritate

 

(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.

(2) Documentaţia depusă de către solicitant, care a fost aprobată, nu se restituie.

(3) Pe bază de solicitare scrisă. Autoritatea poate restitui dosarul de finanţare, în condiţiile în care acesta a fost respins, în termen de 60 de zile de la comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare.

 

ARTICOLUL 26

Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal

 

Autoritatea răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează.

 

ARTICOLUL 27

 

Responsabilitatea întocmirii documentaţiei de achiziţie, organizării şi derulării procedurii de achiziţie, potrivit prevederilor legislaţiei specifice achiziţiilor publice revine beneficiarului.

 

ARTICOLUL 28

Anexe

 

Anexele nr. 1,2.1-2.4 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ghid.

 

ANEXA Nr. 1

la ghid

 

 

 

 

Antet solicitant ...............................................

Nr. de înregistrare (la solicitant) ............................................... din data ...............................................

Nr. de înregistrare (la Administraţia Fondului pentru mediu) ............................................... din data ...............................................

 

CERERE DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

 

Denumirea solicitantului ..................................................................

Forma juridică de organizare ...........................................................

Codul fiscal ........................................................................................

Adresa sediului: str. ............................................... nr. ...., localitatea (municipiul/oraşul/comuna/satul) ...............................................

judeţul/sectorul ................................................................................

Telefon ..............................................., fax ..............................................., e-mail ...............................................

Reprezentant legal .......................................................

Responsabil de proiect ...............................................

Telefon (fix şi mobil) ..............................................., e-mail ...............................................

 

FINANŢARE SOLICITATĂ

 

................................................................................ (unitatea administrativ-teritorială/instituţia publică/ONG), solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de ....................................... lei, reprezentând ............ % din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice în cadrul următoarelor imobile: .....................................................................

Valoarea totală a proiectului este de ....................................... lei (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile).

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform ghidului de finanţare, este de ....................................... lei.

Contribuţia proprie reprezintă % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

Subsemnatul, reprezentant al ................................................................................ (unitatea administrativ-teritorială/instituţia publică/ONG), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii:

a) nu sunt insolvabil, nu sunt în stare de dizolvare sau lichidare, nici în încetare de plăţi;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea acesteia în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

c) sunt îndeplinite obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat;

d) nu am fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

e) deţin contribuţia proprie necesară implementării proiectului;

f) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate;

g) proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din alte fonduri naţionale sau/şi comunitare;

h) prin sau ca o consecinţă a implementării proiectului nu vom desfăşura sau influenţa, direct sau indirect, vreo activitate economică [în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei 2016/C 262/01 privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene], pe perioada de viaţă a activelor finanţate.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare nerambursabilă şi în toate celelalte formulare şi documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte şi declar că am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.

Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea proiectului ori, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul acestui program, dacă aceasta a fost acordată.

Finanţarea nerambursabilă solicitată, dacă va fi aprobată şi acordată, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanţare nerambursabilă şi în formularele şi documentele aferente.

Prin semnarea prezentei cereri de finanţare nerambursabilă şi aplicarea ştampilei, semnatarul confirmă că a înţeles şi şi-a însuşit în întregime conţinutul acesteia.

 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al solicitantului responsabilului de proiect

Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect

..................................................................

..................................................................

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului

Semnătura responsabilului de proiect

..................................................................

..................................................................

 

ANEXA Nr. 2.1

la ghid

 

GRILĂ

pentru criteriile juridice

 

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

I. CONFORMITATE

1.

Dosarul este depus conform cerinţelor art. 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Cererea de finanţare este completată prin tehnoredactare computerizată, nu prezintă ştersături sau completări făcute manual;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Cererea de finanţare nerambursabilă este ştampilată şi semnată de reprezentanţii autorizaţi ai solicitantului;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Împuternicirea, În original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Extras de carte fundară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului construcţie pentru care s-a solicitat finanţarea, în original;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată sau exprimarea consimţământului expres în vederea însărcinării structurii sau instituţiei publice de a face demersurile necesare pentru obţinerea de la organele abilitate a extrasului de pe cazierul judiciar, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentul ghid;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Document din care să rezulte încadrarea imobilului în tipurile eligibile din cadrul programului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ELIGIBILITATE

3.1.

Din documentele depuse rezultă că beneficiarul are în proprietate/administrare imobilul în care se vor realiza lucrările pentru care se solicită finanţare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Din certificatul de cazier judiciar rezultă că solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Din documentul depus rezultă încadrarea imobilului în tipurile eligibile din cadrul programului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier juridic 1

Consilier juridic 2

Consilier juridic 3

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Numele şi prenumele

 

Numele şi prenumele

 

Numele şi prenumele

 

Data şi semnătura

 

Data şi semnătura

 

Data şi semnătura

 

 

Grila este completată integral şi însuşită de evaluatori iar rezultatul final al analizei va fi completat de către preşedintele Comisiei, conform art. 17 alin. (4) din ghid.

 

Propunerea evaluatorilor

SELECTAT/NESELECTAT

Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare,

..................................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura: ..................................................................

 

Data: ..................................................................

 

NOTE:

1. În cadrul rubricii „îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu „Da” sau „Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.

2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.

3. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va lua în considerare opinia majorităţii.

 

ANEXA Nr. 2.2

la ghid

 

GRILĂ

pentru criteriile economice

 

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

I. CONFORMITATE

1.

Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se află imobilul/imobilele pentru care se solicită finanţare, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Hotărârea consiliului local/judeţean/organelor de decizie prin care se obligă la asigurarea surselor financiare necesare în vederea susţinerii contribuţiei proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către Autoritate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ELIGIBILITATE

2.1.

Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor, amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Declară în cererea de finanţare că, prin sau ca o consecinţă a implementării proiectului, nu va desfăşura sau influenţa, direct sau indirect, vreo activitate economică [în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei 2016/C 262/01 privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene], pe toată durata de viaţă a activelor finanţate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Din hotărârea consiliului local/judeţean/organelor de decizie rezultă că se obligă să asigurare sursele financiare necesare în vederea susţinerii contribuţiei proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către Autoritate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluator economist 1

Evaluator economist 2

Evaluator economist 3

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Numele şi prenumele evaluatorului

 

Numele şi prenumele evaluatorului

 

Numele şi prenumele evaluatorului

 

Data şi semnătura

 

Data şi semnătura

 

Data şi semnătura

 

 

Grila este completată integral şi însuşită de evaluatori, iar rezultatul final al analizei va fi completat de către preşedintele comisiei, conform art. 17 alin. (4) din ghid.

 

Propunerea evaluatorilor

SELECTAT/NESELECTAT

Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare,

..................................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura: ..................................................................

 

Data: ..................................................................

 

 

NOTE:

1. În cadrul rubricii „îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu „Da” sau „Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.

2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.

3. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va lua în considerare opinia majorităţii.

 

GRILĂ

pentru criteriile tehnice

 

Nr. crt.

Criteriul de eligibilitate

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

Da

Nu

Obs.

Da

Nu

Obs.

Da

Nu

Obs.

I. CONFORMITATE

1.

Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Copia hotărârii, din care să rezulte aprobarea DALI, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, certificată conform cu originalul;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

A fost prezentată documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, însoţită explicit de lista de cantităţi şi preţuri estimate pentru materialele eligibile, tipul materialelor folosite şi detaliul de montare, însoţit de fişe tehnice, agremente tehnice şi certificate de conformitate pentru materialele de izolaţie, tencuieli permeabile, în original sau copie certificată „conform cu originalul”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

A fost prezentat certificatul de eficienţă energetică.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ELIGIBILITATE

2.1.

în DALI se găsesc explicit prevederile de la art. 12 alin. (1) lit. a) şi b).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Din listele de cantităţi şi preţuri se pot calcula cheltuielile eligibile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Neîndeplinirea criteriilor prevăzute la pct. 1 atrage respingerea cererii de finanţare.

 

III. CHELTUIELI ELIGIBILE ALE PROIECTULUI

3.

Cheltuieli eligibile

lei

 

lei

 

lei

 

3.1.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile

 

 

 

 

 

 

3.2.

Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile

 

 

 

 

 

 

3.3.

Valoarea propusă spre finanţare

 

 

 

 

 

 

3.4.

Procentul finanţat de Autoritate (%)

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuielile eligibile vor fi evidenţiate în anexă separată după următorul modei:

 

Cheltuiala eligibilă

Cantitatea

Valoarea

 

 

 

 

 

 

 

Evaluator tehnic 1

Evaluator tehnic 2

Evaluator tehnic 3

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Numele şi prenumele evaluatorului

 

Numele şi prenumele evaluatorului

 

Numele şi prenumele evaluatorului

 

Data şi semnătura

 

Data şi semnătura

 

Data şi semnătura

 

 

Propunerea evaluatorilor:

SELECTAT/NESELECTAT

 

NOTĂ:

Suma propusă spre finanţare ....................................... reprezentând ............ % din totalul cheltuielilor eligibile.

 

Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare,

..................................................................

(numele şi prenumele)

 

Semnătura: ..................................................................

 

Data: ..................................................................

 

NOTE:

În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite, se va lua în considerare opinia majorităţii.

Va fi completat de către preşedintele Comisiei, conform art. 17 alin. (4) din ghid.

 

Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare,

..................................................................

 

ANEXA Nr. 2.4

la ghid

 

Criterii de punctaj

 

Nr. crt.

Criterii de punctaj

Condiţii

Punctaj

Evaluat

1.

Suprafaţă izolată termic, pentru fiecare element: pereţi, acoperiş, planşeu

Integral (pereţi, acoperiş,

planşeu)

30 p

 

Pereţi

 

20 p

 

Acoperiş şi planşeu

 

10 p

 

2.

Conductivitatea termică a produsului de izolaţie termică (Lambda)

<=0.044W/mk

>0.044W/mk

 

20 p 10p

 

3.

Instalarea unui sistem de perete vegetal

100% din suprafaţa peretelui, exceptând golurile

10p

 

minimum 50% din suprafaţa peretelui, exceptând golurile

5 p

 

4.

Instalarea unui sistem acoperiş verde

100% din suprafaţa totală desfăşurată a acoperişului, exceptând golurile

10 p

 

minimum 50% din suprafaţa totală desfăşurată a acoperişului, exceptând golurile

5 P

 

5.

Termopan cu tâmplărie din lemn

 

15 p

 

6.

Sisteme de optimizare a consumurilor de energie de tip BMS

 

15 p

 

PUNCTAJ OBŢINUT

Max. 100 p

 

 

Proiectele selectate vor fi dispuse într-un centralizator, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul minim acceptat este de 50 de puncte, iar finanţarea se va realiza în limita sumei alocate sesiunii de finanţare. În caz de egalitate a punctajului, pentru ultimii solicitanţi clasaţi, bugetul alocat sesiunii va fi suplimentat prin dispoziţie a preşedintelui, în limita bugetului aprobat.

 

Evaluator tehnic 1

Evaluator tehnic 2

Evaluator tehnic 3

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Numele şi prenumele evaluatorului

 

Numele şi prenumele evaluatorului

 

Numele şi prenumele evaluatorului

 

Data şi semnătura

 

Data şi semnătura

 

Data şi semnătura

 

 

ANEXA Nr. 3

la ghid

 

CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

Nr. .............. din ..............................

 

Între părţile contractante:

Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ................................................... deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin ................................................... - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,

şi

..................................................., cu sediul în ..................................................., cod de identificare fiscală ..................................................., cont nr. ..................................................., deschis la Trezoreria ..................................................., reprezentată legal prin domnul/doamna ..................................................., care împuterniceşte pe domnul/doamna ..................................................., în calitate de beneficiar, denumită în continuare beneficiar,

a intervenit prezentul contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract.

 

ARTICOLUL 1

Obiectul şi valoarea contractului

 

1.1. Prin prezentul contract, AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în vederea susţinerii proiectului intitulat „...................................................“, denumit în continuare proiect, din cadrul Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice, denumit în continuare program, conform Hotărârii Comitetului de avizare nr. .............. din ..............................

1.2. Programul este finanţat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanţare aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. ............../ .............................. denumit în continuare ghid.

1.3. Valoarea totală a prezentului contract, respectiv finanţarea, este de ....................................... lei, reprezentând .......... % din cheltuielile eligibile ale proiectului,

1.4. Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile şi numai în limita sumei prevăzute la pct. 1.3.

1.5. Procentul de cheltuieli eligibile nefinanţat constituie contribuţia proprie a beneficiarului, asigurată din surse financiare proprii.

1.6. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:

a) sunt realizate conform cererii de finanţare, în limita sumei aprobate de AFM;

b) sunt efectuate numai după intrarea în vigoare a prezentului contract şi pe perioada de execuţie a proiectului, cu excepţia cheltuielilor pentru consultanţă şi proiectare care pot fi realizate anterior intrării în vigoare a contractului;

c) sunt realizate, sunt identificabile, verificabile şi pot fi dovedite prin documente.

1.7. Eventualele diferenţe până la acoperirea integrală a costurilor pentru realizarea proiectului, precum şi cheltuielile neeligibile sunt suportate de către beneficiar din surse proprii.

 

ARTICOLUL 2

Durata contractului

 

2.1. Prezentul contract intră în vigoare la data de ......................................./la data semnării lui de către ambele părţi şi are o valabilitate ............. luni, cu posibilitatea prelungirii acesteia.

2.2. Durata de realizare a proiectului este de ........... luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract, cu posibilitatea prelungirii acesteia, cu acordul prealabil al Comitetului director al AFM.

 

ARTICOLUL 3

Modalitatea de finanţare

 

3.1. Finanţarea se face în maximum 3 tranşe pe fiecare locaţie, prima dintre ele constând în contravaloarea serviciilor de realizare a DALI, a proiectului tehnic şi de consultanţă, iar următoarele cumulând valoarea totală a lucrării de execuţie.

3.2. Prima cerere de plată se depune în maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

3.3. Finanţarea se realizează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor, şi prin creditarea contului nr. ....................................... deschis la ......................................., de către beneficiar, pe bază de cerere de plată, întocmită în formatul prevăzut în anexa nr. 3, însoţită în mod obligatoriu de documentele prevăzute în anexa nr. 4.

3.4. Virarea sumelor din contul AFM în contul beneficiarului se face în condiţiile în care cererea de plată şi documentaţia aferentă sunt complete şi corect întocmite şi sumele încasate la Fondul pentru mediu permit decontarea sumei solicitate.

3.5. Suma neutilizată de beneficiar la data expirării contractului pentru finanţare nerambursabilă se consideră anulată şi rămâne la dispoziţia AFM.

3.6. Orice plată excedentară efectuată de AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 10 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

3.7. Depăşirea termenului stabilit la pct. 3.2 va atrage calcularea de către AFM a sumei reprezentând penalităţi de întârziere, achitarea acesteia fiind în sarcina beneficiarului.

 

ARTICOLUL 4

Obligaţiile părţilor

 

4.1. Beneficiarul se obligă:

a) să utilizeze finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;

b) să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;

c) să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului;

d) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

e) să plătească toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale şi în termenele prevăzute de acestea,

f) să permită reprezentanţilor AFM sau ai instituţiilor desemnate pentru verificarea şi controlul activităţilor desfăşurate în cadrul programului accesul la sediile sale şi la amplasamentele proiectului pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, precum şi a altor documente relevante în legătură cu derularea proiectului;

g) să informeze AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la informaţiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;

h) în îndeplinirea prezentului contract să nu prezinte date, informaţii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;

i) să furnizeze şi să transmită AFM orice informaţie sau documente relevante pentru îndeplinirea prezentului contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării;

j) să specifice în cazul oricărui demers publicitar efectuat în legătură cu proiectul, în orice formă şi în orice mediu, că acesta este realizat în cadrul programului derulat de AFM şi finanţat din Fondul pentru mediu;

k) să depună prima cerere de plată, în maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract;

l) să facă dovada, la depunerea celei de-a două cereri de plată, achitării sumei finanţate în baza primei cereri de plată; să facă dovada, la depunerea ultimei cereri de plată, achitării contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile pentru realizarea întregului proiect;

m) să depună la AFM un raport de finalizare a proiectului şi

să facă dovada achitării ultimei tranşe din finanţare;

n) să achiziţioneze bunuri şi servicii numai de la furnizori autorizaţi;

o) să se asigure că bunurile achiziţionate sunt noi, sunt conforme cu specificaţiile tehnice şi beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare;

p) să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanţarea acordată din Fondul pentru mediu;

q) să utilizeze şi conserve bunurile achiziţionate în baza acestui contract cu diligenţele unui bun proprietar şi să le menţină în funcţiune pe o perioadă de minimum un an de la data finalizării proiectului.

4.2. AFM se obligă:

a) să asigure finanţarea proiectului numai pentru cheltuielile eligibile ale proiectului, stabilite potrivit anexei nr. 1, în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita veniturilor încasate şi disponibile alocate Programului prin bugetul anual propriu de venituri şi cheltuieli;

b) să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de finanţare.

 

ARTICOLUL 5

Răspunderea contractuală

 

5.1. Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile/clauzele asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

5.2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului:

a) comite nereguli de ordin financiar în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

b) situaţia economico-financiară a acestuia nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului.

5.3. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării contractului, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.

5.4. Beneficiarul îşi asumă integrai răspunderea pentru componentele instalate, precum şi pentru soluţiile tehnice adoptate în legătură cu proiectul.

5.5. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru efectuarea lucrărilor destinate eficienţei energetice în lipsa acordurilor, avizelor, autorizaţiilor şi a altor documente necesare conform legii.

5.6. Beneficiarul suportă taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi încetarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente.

5.7. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa ori la iniţiativa sa.

5.8. Orice caz de culpă şi orice disfuncţionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate beneficiarului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. Dacă deficienţele menţionate nu sunt înlăturate în termen de maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:

a) sistarea temporară a utilizării finanţării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă a finanţării şi rezilierea unilaterală a contractului, cu recuperarea sumelor virate către beneficiar, în condiţiile Codului de procedură fiscală/Codului de procedură civilă.

 

ARTICOLUL 6

Încetarea contractului

 

6.1. Prezentul contract încetează de drept:

a) la data prevăzută în contract;

b) la data intervenţiei unui act de autoritate;

c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură, încât îndeplinirea acestuia ar fi contrară AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

6.2. Prezentul contract încetează la iniţiativa beneficiarului, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile calendaristice, în cazul imposibilităţii obiective a acestuia de a realiza proiectul. Acest fapt implică restituirea finanţării conform art. 5 pct. 5.8 lit. b).

6.3. Prezentul contract încetează, prin reziliere, la iniţiativa AFM, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar; în acest caz, beneficiarul este obligat la plata de daune-interese, în cuantum egal cu suma trasă din finanţare, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată la data plăţii; în situaţia în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima plată, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

 

ARTICOLUL 7

Forţa majoră şi cazul fortuit

 

7.1. Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.

7.2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:

a) de a o notifica celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;

b) de a transmite în termen de cei mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;

c) de a comunica data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

7.3. Dacă nu se procedează la anunţare în condiţiile şi în termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.

7.4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

7.5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

7.6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:

a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

7.7. Prevederile de mai sus se aplică şi în caz fortuit.

 

ARTICOLUL 8

Cesiunea

 

Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parţiale.

 

ARTICOLUL 9

Litigii

 

9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă

9.2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente în a căror rază teritorială îşi are sediul AFM.

 

ARTICOLUL 10

Calculul termenelor

 

10.1. Calculul termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului contract se realizează potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă, dacă nu este stipulat contrariul.

10.2. Termenul de „zi” sau „zile” reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu este stipulat altfel.

 

ARTICOLUL 11

Dispoziţii finale

 

11.1. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

11.2. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:

- pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;

- pentru beneficiar: ....................................... .

În cazul în care beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM. Notificările făcute beneficiarului la adresa susmenţionată sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunoştinţă acestuia. Sub condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite şi prin fax, la următoarele numere telefonice:

- pentru AFM: .......................................;

- pentru beneficiar: ....................................... .

11.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.

11.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în

declaraţii.

11.5. Anexele, pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract

11.6. Prezentul contract, inclusiv anexele la acesta, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, prin act adiţional.

11.7. Prin excepţie de la prevederile pct. 11.6, nu este necesară întocmirea unui act adiţional pentru modificările din coloana nr. 4 („Data depunerii cererii de plată*) din anexa nr. 2 la contract, dacă acestea nu implică şi modificarea duratei de realizare a proiectului.

11.8. Sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare, cu această destinaţie. Solicitarea privind decalarea datei programate de depunere a cererii de plată şi/sau modificarea sumei de tras se transmite în scris, cu cel puţin două zile înaintea momentului la care se doreşte ca această modificare să intre în vigoare.

11.9. Prezentul contract s-a semnat la data de ......................................., la sediul AFM, în 2 (două) exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

11.10. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract de finanţare.

 

Administraţia Fondului pentru Mediu

Beneficiar,

Preşedinte,

.......................................

.......................................

 

Direcţia generală de administrare fiscală şi gestiune financiară

 

Director general,

 

.......................................

 

Direcţia economică

 

Director,

 

.......................................

 

Direcţia juridică şi resurse umane

 

Director,

 

.......................................

 

Direcţia generală proiecte

 

Director general,

 

.......................................

 

Direcţia implementare proiecte

 

Director,

 

.......................................

 

Avizat

 

Consilier juridic,

 

.......................................

 

Referent de specialitate,

 

.......................................

 

 

ANEXA Nr. 1

la Contractul de finanţare nerambursabilă nr. ......../...................

 

CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

 

CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administraţia Fondului pentru Mediu

Beneficiar,

Preşedinte,

.......................................

.......................................

 

Direcţia generală de administrare fiscală şi gestiune financiară

 

Director general,

 

.......................................

 

Direcţia economică

 

Director,

 

.......................................

 

Direcţia juridică şi resurse umane

 

Director,

 

.......................................

 

Direcţia generală proiecte

 

Director general,

 

.......................................

 

Direcţia implementare proiecte

 

Director,

 

.......................................

 

Avizat

 

Consilier juridic,

 

.......................................

 

Referent de specialitate,

 

.......................................

 

 

ANEXA Nr. 2

la Contractul de finanţare nerambursabilă nr. ......../...................

 

GRAFIC DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

 

Nr. crt.

Data depunerii cererii de plată

Suma [lei]

0

1

2

1

 

 

2

 

 

...

 

 

Total:

X

 

 

Administraţia Fondului pentru Mediu

Beneficiar,

Preşedinte,

.......................................

.......................................

 

Direcţia generală de administrare fiscală şi gestiune financiară

 

Director general,

 

.......................................

 

Direcţia economică

 

Director,

 

.......................................

 

Direcţia juridică şi resurse umane

 

Director,

 

.......................................

 

Direcţia generală proiecte

 

Director general,

 

.......................................

 

Direcţia implementare proiecte

 

Director,

 

.......................................

 

Avizat

 

Consilier juridic,

 

.......................................

 

Referent de specialitate,

 

.......................................

 

 

ANEXA Nr. 3

la Contractul de finanţare nerambursabilă nr. ......../...................

 

Solicitant .......................................

Sediul .......................................

Cod de identificare fiscală .......................................

Cont nr. ....................................... deschis la Trezoreria .......................................

Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu .......................................

 

Către

Administraţia Fondului pentru Mediu

 

CERERE DE PLATĂ

Nr. ............../..............................

 

În baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. .............................. din ............../ ............../ .............. vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de plată, pentru suma de ....................................... lei, din finanţarea nerambursabilă în valoare de lei.

Această sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate în perioada

Documentele justificative care însoţesc prezenta cerere de plată, conform cerinţelor Ghidului de finanţare a programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. ............../.............................. :

1. ........................................................................................;

2. ........................................................................................;

3. ........................................................................................;

4. ........................................................................................;

5. ........................................................................................;

6. ........................................................................................;

Situaţia finanţării la data prezentei cereri de plată:

 

Suma totală aprobată conform contractului de finanţare

[lei]

Suma acordată până la data prezentei cereri de plată

[lei]

Suma solicitată prin prezenta cerere de plată [lei]

Suma aprobată prin prezenta cerere de plată [lei]

Suma totală trasă din finanţare, inclusiv suma aprobată prin prezenta cerere de plată [lei]

Suma rămasă de tras din finanţarea aprobată  [lei]

(col. 1-5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta cerere şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

 

Reprezentantul legal al beneficiarului

Numele şi prenumele ........................................................................................

Funcţia ........................................................................................

Semnătura ........................................................................................

L.S.

 

 

Aprobat

 

Administraţia Fondului pentru Mediu

 

Preşedinte,

 

.......................................

 

Direcţia generală de administrare fiscală şi gestiune financiară

 

Director general,

 

.......................................

 

Direcţia economică

 

Director,

 

.......................................

 

Direcţia generală proiecte

 

Director general,

 

.......................................

 

Direcţia implementare proiecte

 

Director,

 

.......................................

 

Direcţia implementare .............

 

Şef serviciu,

 

.......................................

 

Referent de specialitate,

 

.......................................

 

 

NB1: Coloanele 1, 2 şi 3 se completează de către beneficiar, iar coloanele 4, 5 şi 6 de către personalul Administraţiei Fondului pentru Mediu,

NB2: După aprobare, o copie a cererii de plată va fi înmânată beneficiarului.

 

ANEXA Nr. 4

la Contractul de finanţare nerambursabilă nr. ......../...................

 

LISTA

documentelor justificative pentru efectuarea plăţilor de către Administraţia Fondului pentru Mediu

 

a) contracte de servicii/produse/lucrări şi acte adiţionale ce intervin pe parcursul derulării contractului - în copie „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării, încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Contractele vor conţine prevederi referitoare la constituirea în favoarea beneficiarului finanţării a garanţiei de bună execuţie (modalitate de constituire, cuantum, valabilitate). Garanţia va fi constituită în conformitate cu prevederile legale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

b) oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de lucrări va fi prezentată în conformitate cu modelul Formularului F3 din anexa nr. 1, la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare, în copie „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;

c) declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice pentru atribuirea contractelor depuse la cererile de plată, în original;

d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate la finanţare (extrase de cont cu viza instituţiei financiare/bancare însoţite de ordine de plată, bilete la ordin, dispoziţii de plată externe) pentru sumele finanţate la tragerile anterioare, în copie „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;

e) procese-verbale de recepţie a serviciilor (la prima cerere de plată) şi proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de o comisie numită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare - la ultima cerere de plată, în original;

f) unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice vor prezenta copie conform cu originalul, semnată şi ştampilată, după factura originală, certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea lucrărilor şi avizată cu „bun de plată”, conform prevederilor legale. ONG-urile vor prezenta factura semnată şi ştampilată de beneficiar, în copie conform cu originalul, aceasta fiind însoţită de situaţiile de lucrări cuantificate valoric, semnate şi ştampilate de către beneficiarul finanţării în copie „conform cu originalul”;

g) certificat de performanţă energetică a clădirii pentru care s-a solicitat finanţarea, emis la finalizarea lucrărilor destinate eficienţei energetice, din care să reiasă creşterea cu cel puţin o clasă energetică faţă de cea iniţială, în copie „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de către proprietarul/ administratorul clădirii;

h) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

j) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se află imobilul/imobilele pentru care se solicită finanţare, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

k) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;

l) autorizaţia de construire şi ordinul de începere al lucrărilor, în copie „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;

m) proces-verbal de lucrări ascunse, în copie „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;

n) situaţie de lucrări cuantificate valoric, însuşite de beneficiar şi de persoana care asigură asistenţa tehnică, în original;

o) agrement tehnic, în copie „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;

p) documente care să ateste conformitatea materialelor utilizate conform prezentului ghid, în copie „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de către beneficiarul finanţării;

q) alte documente relevante.

 

ANEXA Nr. 4

la ghid

 

Model exprimare consimţământ

 

ANTET

 

Domnule .......................................................... (funcţia),

 

Subsemnatul/a, .............................................. (numele şi prenumele), legitimat(ă) cu CI seria ............. numărul .............................................., CNF .............................................., domiciliat/ă în .............................................., în temeiul legislaţiei în vigoare, consimt ca .............................................. (denumirea instituţiei), să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul ................................................................................................................................... (acordarea dreptului/acordarea beneficiului/furnizarea serviciului public) .

Luând în considerare cele de mai sus înţeleg că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta, beneficiind de toate drepturile care decurg din actul normativ anterior menţionat.

Consimţământul este valabil până la exercitarea dreptului de opoziţie. Acest drept poate fi exercitat printr-o cerere datată, semnată şi depusă sau transmisă în format hârtie la adresa .......................................................... (adresa şi denumirea instituţiei) sau în format electronic la adresa de e-mail .......................................................... .

Modelul de cerere de revocare se regăseşte pe site-ul.......................................................... la secţiunea .......................................................... subsecţiunea .......................................................... (după caz).

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele furnizate prin prezenta sunt reale şi complete.

 

Data:

Numele şi prenumele

..............................................

..............................................

 

Semnătura

 

..............................................

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

 

În baza prevederilor art. 18,19, 61,62, 63, 68, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99,100, art. 149 alin. (3), art. 234, 247, 248, 252, 253, 254, 2541, 255, 262, art. 263 alin. (1)-(10), art. 268, 279, 280, 281, 282 şi 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală management şi resurse umane, Direcţia patrimoniu, investiţii şi informatizare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2016.

Nr. 5.739.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1012 bis. care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.