MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1013/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1013         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 16 decembrie 2016

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

97. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea  art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.498. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2016 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

1.499. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autorităţii Navale Române

 

2.227. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru constituirea şi funcţionarea Comisiei Patrimoniului Speologic

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

330. - Decizie privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014

 

331. - Decizie pentru completarea Procedurii privind respectarea cerinţelor de confidenţialitate referitoare la activitatea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 35/2016

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

 

Având în vedere necesitatea creării cadrului legal necesar pentru implementarea în regim de urgenţă, începând cu 1 ianuarie 2017, a liniilor directoare şi a obiectivelor prevăzute în Memorandumul cu tema „Aprobarea strategiei programului «Prima casă» (2017-2021)”, adoptat de Guvern în data de 29 noiembrie 2016, precum şi perioada scurtă de timp rămasă până la sfârşitul anului şi necesitatea modificării şi a legislaţiei secundare aferente programului „Prima casă”, astfel încât începând cu anul 2017 cadrul legal aferent acestui program să reflecte aspectele menţionate în strategia programului „Prima casă”,

pentru preîntâmpinarea producerii unor consecinţe negative, cu impact asupra bugetului de stat, în cadrul procedurilor judiciare în care sunt părţi Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu sau ca reprezentant al statului, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi/său unităţile teritoriale ale acesteia, izvorâte din circumstanţele în care se asigură la acest moment reprezentarea în faţa instanţelor de judecată, prin consilieri juridici,

având în vedere importanţa stabilirii Băncii naţionale de dezvoltare în România pentru realizarea unei creşteri economice sustenabile şi Comunicarea Comisiei Europene privind băncile naţionale de promovare din 22 iulie 2015, conform căreia în vederea Stabilirii rolului şi mandatului unei bănci naţionale de promovare/dezvoltare este necesar să se realizeze o evaluare ex-ante independentă a disfuncţionalităţilor pieţei financiare care vor fi adresate de către aceasta instituţie prin proiecte viabile ale beneficiarilor eligibili finanţate prin instrumente specifice,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin, (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (12) şi (13), cu următorul cuprins:

„(12) Prin locuinţă nouă în sensul programului «Prima casă» se înţelege orice locuinţă, astfel cum este definită la alin. (11), recepţionată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat.

(13) În sensul programului «Prima casă», locuinţele supuse unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt asimilate locuinţelor noi.”

2. Alineatul (31) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(31) Finanţatorii pot opta pentru reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garanţiilor acordate în cadrul Programului, în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N., şi finanţator, proporţional cu procentele de garantare prevăzute la alin. (33). Prevederile prezentului alineat sunt aplicabile numai raporturilor juridice dintre Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. şi finanţatori.”

3. După alineatul (32) se introduce un nou alineat, alineatul (33), cu următorul cuprins:

„(33) Creditele destinate achiziţiei locuinţelor prevăzute la alin. (12) şi (13) pot fi garantate de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare. Pentru creditele destinate achiziţiei celorlalte categorii de locuinţe, procentul garantat de către stat poate fi de maximum 40% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare.”

4. Alineatul (81) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(81) Dispoziţiile art. 242 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cazul executării silite pentru stingerea creanţelor datorate bugetului de stat rezultate din executarea garanţiilor emise în numele şi în contul statului în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziţia sau construirea unei locuinţe în cadrul Programului.”

5. Alineatele (10), (101) şi (102j se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(10) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (9), (102) şi (103) sunt venituri ale bugetului de stat, proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (33).

(101) Prevederile alin. (8), (81) şi (9) se aplică şi în cazul în care asupra bunurilor imobile achiziţionate prin Program este instituită ipoteca de rang I proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (33), atât în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cât şi a finanţatorului.

(102) Prin excepţie de la prevederile art. 258 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sumele încasate potrivit alin, (101) se distribuie proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (33), după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu urmărirea şi conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie.”

Art. II. - (1) în litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată şi calitatea procesuală deţinută, Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu sau ca reprezentant al statului ori al altor instituţii, poate fi reprezentat şi de consilieri juridici din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţile teritoriale ale acesteia, în baza mandatului acordat.

(2) în litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată şi calitatea procesuală deţinută, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în nume propriu sau ca reprezentantă a statului, poate fi reprezentată şi de consilieri juridici din cadrul unităţilor teritoriale ale acesteia, în baza mandatului acordat.

(3) în litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată şi calitatea procesuală deţinută, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice pot fi reprezentate şi de consilieri juridici din cadrul altor direcţii generale regionale ale finanţelor publice, în baza mandatului acordat, cu avizul conform al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4) în litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată şi calitatea procesuală deţinută de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi/sau de unităţile teritoriale ale acesteia, în nume propriu sau ca reprezentant al statului, reprezentarea acestora se poate realiza şi de consilierii juridici din Ministerul Finanţelor Publice sau Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în baza mandatului acordat.

Art. III. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să contracteze servicii de consultanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru realizarea unei evaluări independente ex-ante privind disfuncţionalităţile pieţei financiare, care să fundamenteze necesitatea extinderii activităţii desfăşurate de către S.C. Eximbank - S.A. în numele şi contul statului cu activităţi specifice unei bănci naţionale de dezvoltare, pentru toate domeniile de activitate. Fondurile necesare pentru achiziţionarea acestor servicii se vor asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. IV. - Solicitările de acordare a unei finanţări garantate în cadrul programului „Prima cas㔠transmise cu încadrarea în limita plafonului de garantare alocat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează prin aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii lor.

 

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 8 decembrie 2016.

Nr. 97.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2016 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2016 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.163/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 4 octombrie 2016, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

 

Bucureşti, 13 decembrie 2016.

Nr. 1.498.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI MODIFICAT

pe anul 2016 pentru Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

 

 

 

 

- mii lei –

Cap./ Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2016

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

20.203,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

6.500,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

6.500,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

6.500,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

6.400,00

 

08

 

Venituri din prestări servicii

765,00

 

17

 

Venituri din org. cursuri calificare şi conversie profesională specializare şi perfecţionare

4.035,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

1.600,00

36.10

 

 

Diverse venituri

100,00

 

50

 

Alte venituri

100,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

17,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

17,00

42.00

10

 

IV. SUBVENŢII

13.686,00

42.10

 

 

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

13.686,00

 

38

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii

13.686,00

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL, din care:

20.203,00

 

 

 

Venituri proprii

6.517,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

13.686,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

15.134,00

 

 

 

Venituri proprii

6.417,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

8.717,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

5.500,00

 

 

 

Venituri proprii

2.500,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

3.000,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

4.390,00

 

 

 

Venituri proprii

1.980,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.410,00

 

 

01

Salarii de bază

3.356,00

 

 

 

Venituri proprii

1.276,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.080,00

 

 

03

Indemnizaţie de conducere

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

06

Alte sporuri

710,00

 

 

 

Venituri proprii

440,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

270,00

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

122,00

 

 

 

Venituri proprii

62,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

60,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

16,00

 

 

 

Venituri proprii

16,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

 

30

Alte drepturi salariate în bani

186,00

 

 

 

Venituri proprii

186,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

10.03

 

Contribuţii

1.110,00

 

 

 

Venituri proprii

520,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

590,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

790,00

 

 

 

Venituri proprii

373,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

417,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

21,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

11,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

230,00

 

 

 

Venituri proprii

100,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

130,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

9,00

 

 

 

Venituri proprii

9,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

60.00

 

 

 

Venituri proprii

28,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

32,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

9.634,00

 

 

 

Venituri proprii

3.917,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

5.717,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

5.580,00

 

 

 

Venituri proprii

2.050,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

3.530,00

 

 

01

Furnituri de birou

25,00

 

 

 

Venituri proprii

25,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

25,00

 

 

 

Venituri proprii

25,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

380,00

 

 

 

Venituri proprii

280,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

100,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

25,00

 

 

 

Venituri proprii

25,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

2.835,00

 

 

 

Venituri proprii

805,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.030,00

 

 

06

Piese de schimb

1.100,00

 

 

 

Venituri proprii

400,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

700,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv., internet

90.00

 

 

 

Venituri proprii

90,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

550,00

 

 

 

Venituri proprii

200,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

350,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

550,00

 

 

 

Venituri proprii

200,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

350,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.150,00

 

 

 

Venituri proprii

500,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

650,00

 

20.03

 

Hrana

200,00

 

 

 

Venituri proprii

100,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

100,00

 

 

01

Hrană pentru oameni

200,00

 

 

 

Venituri proprii

100,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

100,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

01

Medicamente

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

105,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

45,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

30,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

75,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

45,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

60.00

 

 

 

Venituri proprii

35.00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

25.00

 

 

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

25,00

 

 

 

Venituri proprii

15,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

10,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

35,00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

15,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

.

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

80,00

 

 

 

Venituri proprii

80,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.449,00

 

 

 

Venituri proprii

1.082,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.367,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

2.449,00

 

 

 

Venituri proprii

1.082,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.367,00

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.069,00

 

 

 

Venituri proprii

100,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

4.969,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

5.069,00

 

 

 

Venituri proprii

100,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

4,969,00

 

71.01

 

Active fixe

4.629,00

 

 

 

Venituri proprii

100,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

4.529,00

 

 

01

Construcţii

100,00

 

 

 

Venituri proprii

100,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

4.314,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

4.314,00

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

30

Alte active fixe

215,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

215,00

 

71,03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

440,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

440,00

 

Data de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016;

1) Număr mediu de personal: 90 persoane

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.724 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plătii conducătorului unităţii (suma de 89 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (122 mii lei), indemnizaţiile pentru delegări (suma de 16 mii lei), precum şi diferenţele salariale ce se vor achita urmare sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile (suma de 186 mii lei).

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autorităţii Navale Române

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autorităţii Navale Române, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Navale Române reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Navală Română poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 154/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Autorităţii Navale Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 14 martie 2016, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 13 decembrie 2016.

Nr. 1.499.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016 pentru Autoritatea Navală Română

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2016

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

113.272,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

67.832,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

67.832,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

2.450,00

30.10

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

570,00

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

570,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

1.880,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

1.880,00

33,00

10

 

C2. VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII

65.382,00

33,10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

61.482,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi ale activităţi

61.482,00

36,10

 

 

DIVERSE VENITURI

3.900,00

 

50

 

Alte venituri

3,900,00

40,10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

45.113,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

45.113,00

42,00

10

 

IV, SUBVENŢII

163,00

42.10

 

 

SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII

163,00

 

39

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

163,00

45,10

 

 

SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLAŢILOR EFECTUATE

164,00

 

01

 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

-

 

02

 

Fondul social european (FSE)

-

 

16

 

Alte facilităţi şi instrumente structurale

164,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTAL

113.272,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

77.519,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

52.534,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

38.271,00

 

 

01

Salarii de bază

29.912,00

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

6.902,00

 

 

06

Alte sporuri

859,00

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

154,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

444,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

5.469,00

 

 

01

Tichete de masă

1.509,00

 

 

02

Norme de hrană

160,00

 

 

03

Uniforme şi echipament obligatoriu

3.800,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în natura

-

 

10,03

 

Contribuţii

8.794,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

6.050,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

210,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

2.090,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

94,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

350,00

 

 

07

Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale

-

20

 

 

Titlul II. BUNURI şi SERVICII

20.131,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

9.718,00

 

 

01

Furnituri de birou

381,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

192,00

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

2.300,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

200,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

1.483,00

 

 

06

Piese de schimb

319,00

 

 

 

 

07

Transport

30,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

1.853,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

1.530,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

1.430,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

2.910,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

38,00

 

 

01

Medicamente

38,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.150,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

1.500,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

40,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

610,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

596,00

 

 

01

Deplasări interne

272,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

324,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

138,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

450,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

212,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

59,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

500,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

3.360,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

72,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţa

530,00

 

 

04

Chirii

282,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

2.476,00

56

 

 

Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

327,00

 

56.01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

-

 

 

01

- Finanţare naţională

-

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

-

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

-

 

56.02

 

Programe din Fondul Social European (FSE)

 

 

 

01

- Finanţare naţională

 

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

 

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

 

 

56.16

 

Alte facilităţi şi instrumente structurale

327,00

 

 

01

- Finanţare naţională

136,00

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

154,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

37,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

4.527,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

4.527,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

4.517,00

 

 

03

Tichete de creşă

10,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

35.753,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

35.753,00

 

71.01

 

Active fixe

34.774,00

 

 

01

Construcţii

10.762,00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

18.579,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

85,00

 

 

30

Alte active fixe

5.348,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

979,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016:

1) Număr mediu de personal: 689 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 4.546 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 138 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 154 mii lei);

5) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile de delegare (suma de 444 mii lei).

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru constituirea şi funcţionarea Comisiei Patrimoniului Speologic

 

În temeiul art. 43 alin. (fi2) şi art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 pct. IV subpct. 432 din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Constituirea Comisiei Patrimoniului Speologic

 

Art. 1. - Se constituie Comisia Patrimoniului Speologic care funcţionează sub coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Art. 2. - Comisia Patrimoniului Speologic are în componenţă 7 membri, nominalizaţi de Institutul de Speologie „Emil Racoviţ㔠al Academiei Române, Federaţia Română de Speologie, organizaţii naţionale cu competenţe în domeniul explorării, protecţiei şi conservării patrimoniului speologic. Componenţa nominală a comisiei este prevăzută în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Funcţionarea şi competenţele Comisiei Patrimoniului Speologic

 

Art. 3. - Comisia Patrimoniului Speologic funcţionează în baza regulamentului propriu, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Comisia Patrimoniului Speologic are competenţa de a emite autorizaţii pentru activităţile prevăzute la art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Modelul de cerere pentru emiterea autorizaţiei pentru activităţi în peşteri este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) în cazul accesului în peşterile în care resursa de apă are rol în alimentarea cu apă potabilă a populaţiei, pentru emiterea autorizaţiei, Comisia Patrimoniului Speologic va consulta Administraţia Naţional㠄Apele Române”.

(4) Administraţia Naţional㠄Apele Române”, prin administratorul captării, are obligaţia ca în baza autorizaţiei să asigure accesul la obiectivele propuse, pe baza unei programări stabilite de comun acord cu titularul autorizaţiilor, conform condiţiilor pentru care au fost emise autorizaţiile.

Art. 5. - Activităţile arheologice derulate în spaţiul peşterii sau intrării acesteia se supun autorizării Comisiei Patrimoniului Speologic, conform legii.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 6, - Autorizaţiile emise de Comisia Patrimoniului Speologic se publică, la momentul emiterii acestora, pe site-ul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului la secţiunea dedicată Comisiei Patrimoniului Speologic, cu excepţia autorizaţiilor emise în condiţiile art. 44 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.044/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Patrimoniului Speologic şi Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 898/2014*) privind aprobarea componenţei Comisiei Patrimoniului Speologic.

Art. 8. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

 

Bucureşti, 21 noiembrie 2016.

Nr. 2.227.


*) Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 898/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Componenţa Comisiei Patrimoniului Speologic

 

Membri:

1. Dr. Silviu Constantin, Institutul de Speologie „Emil Racoviţ㔠al Academiei Române

2. Dr. Cristian Goran, Institutul de Speologie „Emil Racoviţ㔠al Academiei Române

3. Drd. Marius Vlaicu, Institutul de Speologie „Emil Racoviţ㔠al Academiei Române

4. Dr. Eugen Niţu, Institutul de Speologie „Emil Racoviţ㔠al Academiei Române

5. George Fozokoş, Federaţia Română de Speologie

6. Mihai Besesek, Federaţia Română de Speologie

7. Dr. Zoltán Csiki-Sava, Universitatea din Bucureşti

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a Comisiei Patrimoniului Speologic

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Bunurile patrimoniului natural speologic, conform legii, cuprind următoarele elemente naturale:

a) peştera şi resursele acesteia aşa cum sunt precizate la art. 43 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

b) zona de protecţie a peşterii, stabilite conform art. 42 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Obiectivele principale ale Comisiei Patrimoniului Speologic sunt:

a) autorizarea activităţilor speologice în peşteri;

b) încadrarea/reîncadrarea peşterilor în clase de protecţie;

c) evaluarea peşterilor în baza studiilor ştiinţifice asumate;

d) monitorizarea stării de conservare a peşterilor,

Art. 3. - Comisia Patrimoniului Speologic colaborează cu entităţi care au responsabilitate în reglementare şi control asupra peşterilor

 

CAPITOLUL II

Organizarea Comisiei Patrimoniului Speologic

 

Art. 4. - (1) Membrii Comisiei Patrimoniului Speologic sunt nominalizaţi pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit, în mod consecutiv, o singură dată.

(2) Selectarea membrilor Comisiei Patrimoniului Speologic se realizează în mod transparent de către direcţia de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în baza unei metodologii şi a nominalizărilor primite din partea instituţiilor şi organizaţiilor naţionale cu competenţe în domeniul explorării, protecţiei şi conservării patrimoniului speologic.

(3) Comisia Patrimoniului Speologic îşi desfăşoară activitatea curentă în baza procedurilor operaţionale de lucru proprii, adoptate cu majoritate de voturi de plenul comisiei şi cu acordul direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi publicate pe site-ul web al acesteia la secţiunea dedicată Comisiei Patrimoniului Speologic.

(4) înlocuirea unui membru al Comisiei Patrimoniului Speologic are loc în următoarele situaţii:

a) retragerea din proprie iniţiativă sau deces;

b) absenţa nejustificată la 3 sesiuni de lucru în plen consecutive;

c) săvârşirea unor fapte care contravin prezentului regulament sau deciziei Comisiei Patrimoniului Speologic, cu votul majorităţii membrilor;

d) expirarea mandatului de 3 ani;

e) alte situaţii prevăzute de lege.

Art. 5. -(1) Membrii Comisiei Patrimoniului Speologic au următoarele drepturi:

a) să participe activ la sesiunile de lucru sau la alte activităţi stabilite în calendarul Comisiei Patrimoniului Speologic;

b) să exprime puncte de vedere motivate asupra documentelor analizate;

c) să fie delegaţi pentru reprezentarea Comisiei Patrimoniului Speologic în diverse structuri şi comisii la nivel local şi naţional;

d) să elaboreze documentaţii, evaluări, monitorizări şi să emită puncte de vedere asupra peşterilor şi mediului carstic;

e) să exprime condiţionări ale activităţilor speologice supuse autorizării în baza unor argumente temeinice;

f) să îşi exprime votul asupra unei solicitări de autorizare a activităţilor speologice primită din partea unei instituţii/organizaţii care i-a nominalizat.

(2) Membrii Comisiei Patrimoniului Speologic au următoarele obligaţii:

a) să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare şi procedurile operaţionale de lucru ale Comisiei Patrimoniului Speologic;

b) să participe la sesiunile de lucru în plen sau vot electronic ori de câte ori sunt solicitaţi;

c) să exprime un vot asupra documentelor sosite spre autorizare; în cazul unui vot negativ, acesta va fi justificat;

d) să realizeze un raport către preşedintele Comisiei Patrimoniului Speologic atunci când a fost delegat pentru reprezentare în diverse structuri şi comisii la nivel local şi naţional;

e) să se abţină de la exprimarea votului în următoarele situaţii:

1. dacă au participat la elaborarea unor studii, documentaţii, evaluări sau monitorizărilor ale peşterilor şi mediului carstic aflate în proces de evaluare sau autorizare;

2. atunci când solicită, în nume propriu sau sunt parte a echipei de lucru, autorizaţii pentru activităţi speologice în peşteri.

Art. 6. - Comisia Patrimoniului Speologic este condusă de un preşedinte ales din rândul membrilor, la propunerea unuia sau a mai multor membri, prin votul majorităţii absolute.

Art. 7. - Preşedintele Comisiei Patrimoniului Speologic are următoarele atribuţii:

a) coordonează întreaga activitate şi secretariatul Comisiei Patrimoniului Speologic;

b) semnează autorizaţiile şi documentele oficiale emise de Comisia Patrimoniului Speologic;

c) reprezintă Comisia Patrimoniului Speologic în raport cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi alte instituţii;

d) reprezintă Comisia Patrimoniului Speologic în plan naţional şi internaţional prin delegare de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;

e) conduce şedinţele de lucru ale Comisiei Patrimoniului Speologic;

f) convoacă sesiunile de lucru ordinare cu 30 de zile înainte;

g) convoacă sesiunile de lucru extraordinare cu 5 zile înainte;

h) realizează raportul anual şi răspunde la solicitările autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Art. 8. - (1) Secretariatul tehnic al Comisiei Patrimoniului Speologic este asigurat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului prin direcţia de specialitate.

(2) Secretariatul Comisiei Patrimoniului Speologic îndeplineşte funcţia tehnică şi are următoarele responsabilităţi:

a) organizează sesiunile ordinare şi extraordinare de lucru în plen;

b) gestionează şi răspunde de toate documentele Comisiei Patrimoniului Speologic;

c) înregistrează corespondenţa Comisiei Patrimoniului Speologic în registrul de intrări-ieşiri;

d) transmite moderatorului grupului online de discuţii toate solicitările conform atribuţiilor Comisiei Patrimoniului Speologic în vederea dezbaterii acestora;

e) întocmeşte autorizaţiile emise de Comisia Patrimoniului Speologic şi procesele-verbale ale şedinţelor în plen.

(3) Pentru eficientizarea activităţii Comisiei Patrimoniului Speologic, secretarul poate colabora şi cu alte persoane desemnate de preşedinte, prin decizie.

(4) Dezbaterile membrilor Comisiei Patrimoniului Speologic asupra subiectelor supuse autorizării se realizează într-un grup de discuţii online, iar votul electronic final este transmis secretarului care întocmeşte autorizaţiile,

(5) Grupul de discuţii online este moderat de către un membru al Comisiei Patrimoniului Speologic desemnat de preşedinte, secretarul Comisiei Patrimoniului Speologic nefiind membru al acestui grup

(6) Moderatorul grupului online are următoarele atribuţii:

a) gestionează grupul online de discuţii;

b) întocmeşte documentele pentru sesiunile de vot electronic, centralizează rezultatele şi întocmeşte deciziile Comisiei Patrimoniului Speologic pe care le transmite secretarului în vederea emiterii autorizaţiei;

c) centralizează şi transmite secretarului orice alte puncte de vedere solicitate membrilor Comisiei Patrimoniului Speologic.

Art. 9. - (1) Comisia Patrimoniului Speologic poate invita specialişti sau experţi din domeniile specifice speologiei sau conexe acesteia, care să participe la sesiunile de lucru sau la misiunile de teren, atunci când este necesară opinia acestora.

(2) Invitaţiile de participare la sesiunile de lucru sau misiunile de teren ale Comisiei Patrimoniului Speologic se fac la propunerea majorităţii simple a membrilor

(3) Persoanele cu statut de invitat nu au dreptul să participe la procedura de vot din sesiunile de lucru ale Comisiei Patrimoniului Speologic.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile Comisiei Patrimoniului Speologic

 

Art. 10. - Comisia Patrimoniului Speologic are următoarele atribuţii:

a) stabileşte încadrarea/reîncadrarea peşterilor sau sectoarelor de peşteri în clasele A, B, C şi D în baza studiilor de fundamentare ştiinţifică însuşite;

b) autorizează activităţile de cercetare ştiinţifică, explorare speologică, turism speologic specializat şi documentare în peşterile cu clasă de protecţie A;

c) autorizează activităţile de explorare speologică, activităţile de documentare, cercetare ştiinţifică, amenajările turistice sau a altor forme de valorificare în peşterile cu clasă de protecţie C;

d) autorizează activităţile care necesită săpături, derocări sau colectări de faună, fosile sau de obiecte de interes arheologic din peşteri cu clasă de protecţie A, B, C, D şi neclasificate;

e) autorizează activităţile de amenajare a infrastructurii pentru turism sau orice altă formă de utilizare ori exploatare a resurselor peşterilor cu clasă de protecţie A, B, C, D şi neclasificate;

f) evaluează valorile de patrimoniu ale cavităţilor naturale, rezervelor speologice şi a zonelor carstice sau asociate carstului, în scopul clasificării peşterilor;

g) evidenţiază elementele rare, vulnerabile sau reprezentative pentru peşteri şi carstul românesc;

h) identifică factorii de risc asupra peşterilor, carstului şi elementelor de patrimoniu speologic, rezultaţi ca urmare a acţiunii umane, cum ar fi, dar fără a se reduce la: poluare, activităţi industriale şi economice, explorare neadecvată, modificarea factorilor climatici şi ambientali;

i) monitorizează toate activităţile şi intervenţiile antropice în peşteri şi zonele de protecţie aferente, care au implicaţii directe sau indirecte asupra integrităţii sau echilibrului natural al peşterilor, conform legii;

j) monitorizează starea de conservare a peşterilor şi a resurselor acesteia.

Art. 11. - (1) Autorizaţia pentru activităţi în peşteră se eliberează în baza evaluării din partea membrilor Comisiei Patrimoniului Speologic a unei cereri scrise care conţine precizări privind scopul, mijloacele, durata, proporţiile, garanţiile acţiunii, conform procedurii de emitere a autorizaţiei pentru activităţi în peşteri.

(2) Autorizarea activităţilor în peşteri de către Comisia Patrimoniului Speologic se face cu avizul emis de administratorul/custodele ariei naturale protejate, în condiţiile art. 43 alin. (7) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în vederea desfăşurării activităţii de turism speologic specializat, aşa cum este definită la art. 4 alin. (32) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia Patrimoniului Speologic, prin consultarea administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate şi agenţiilor de protecţie a mediului, întocmeşte lista peşterilor sau sectoarele de peşteră, conform planurilor de management şi regulamentelor aprobate, pentru care Comisia Patrimoniului Speologic poate autoriza activităţii de turism speologic specializat

(4) Suspendarea sau retragerea autorizaţiei pentru activităţi în peşteră se face, când obiectul autorizării pentru care a fost eliberată nu este respectat sau în cazul în care termenii autorizaţiei stabiliţi se încalcă de către titularul acesteia, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.

Art. 12. - Comisia Patrimoniului Speologic are obligaţia de a sesiza autorităţile competente cu atribuţii de control şi verificare în domeniu, ca urmare a autosesizării sau luării la cunoştinţă despre efectele negative asupra peşterilor.

Art. 13. - (1) în scopul evidenţei încadrării peşterilor sau sectoarelor de peşteri în clasele de protecţie A, B, C şi D sau în categorii de arii naturale protejate şi a identificării peşterilor pentru care au fost emise autorizaţii se constituie registrul cu denumirea Repertoriul Peşterilor din România, prin grija Comisiei Patrimoniului Speologic.

(2) Repertoriul Peşterilor din România este un instrument şi o bază de date de stocare şi analiză a peşterilor, constituit cu sprijinul direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, care cuprinde informaţii generale referitoare la peşterile din România, atât în starea lor naturală, cât şi aflate sub presiunea antropică.

(3) Repertoriul Peşterilor din România utilizează, în baza unui acord, încadrarea geografică şi datele de identificare existente la Institutului de Speologie „Emil Racoviţ㔠al Academiei Române şi „Lista consolidată a ariilor naturale protejate din România” prevăzută în anexa nr. I la Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a III-a - zone protejate, cu modificările ulterioare.

(4) Informaţiile cuprinse în Repertoriul Peşterilor din România sunt informaţii de interes public, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 43 alin, (6) şi art. 44 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Funcţionarea Comisiei Patrimoniului Speologic

 

Art. 14. - (1) Comisia Patrimoniului Speologic îşi desfăşoară activitatea în sesiuni ordinare, în plen, programate la intervale de 6 luni, sau în sesiuni extraordinare convocate ori de câte ori este nevoie, fiind statutare prin participarea a două treimi din numărul membrilor.

(2) Deciziile Comisiei Patrimoniului Speologic se iau în sesiune de lucru statutară, în plen, după cum urmează:

a) în situaţia încadrării/reîcadrării peşterilor în clase de protecţie sau autorizării unor intervenţii antropice cu scopul de amenajare/reamenajare turistică al unei peşteri sau sector de peşteră, cu votul favorabil a două treimi din numărul total al membrilor, exprimat direct în sesiunea de lucru;

b) în restul situaţiilor, cu majoritate simplă de voturi.

(3) în situaţiile în care Comisia Patrimoniului Speologic nu se întruneşte în sesiune de lucru, în plen, deciziile se iau prin vot transmis electronic, cu majoritate simplă de voturi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) a prezentului regulament.

(4) Autorizaţiile Comisiei Patrimoniului Speologic pot fi contestate, în scris pe bază de argumente temeinice, în termen de 3 zile de la data publicării.

Art. 15. - (1) Votul exprimat de membrii Comisiei Patrimoniului Speologic poate fi „pentru”, „împotriv㔠sau „abţinere”.

(2) Votul „pentru” poate fi însoţit de condiţionări sau comentarii, caz în care este necesară respectarea lor.

(3) Condiţionările exprimate vor fi comunicate solicitantului sau administratorului/custodelui ariei protejate, prin intermediul autorizaţiei

(4) Votul „împotriv㔠trebuie temeinic justificat,

Art. 16. - (1) Neparticiparea nejustificată, timp de trei sesiuni de vot electronic la date diferite, a unui membru al Comisiei Patrimoniului Speologic, conduce la primirea unui avertisment din partea preşedintelui, care se aduce la cunoştinţa membrului Comisiei Patrimoniului Speologic.

(2) în cazul în care, la următoarea sesiune de vot electronic şi după aplicarea avertismentului, membrul Comisiei Patrimoniului Speologic nu participă la sesiunile de vot electronic, se va convoca o sesiune de urgenţă a Comisiei Patrimoniului Speologic şi se va supune la vot cererea de înlocuire a acestuia, care va fi transmisă autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. Decizia de înlocuire se ia cu votul a două treimi din numărul membrilor Comisiei Patrimoniului Speologic.

 

ANEXA Nr. 3

 

Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de către Comisia Patrimoniului Speologic

 

Solicitantul de autorizaţie are obligaţia de a completa toate informaţiile de mai jos:

A. SOLICITANT .................................................................................................................................

Reprezentant (pentru persoană juridică) .........................................................................................

Adresa ..................................................................................................................................................

CNP/CUI ...................................., telefon ...................................., fax e-mail ...................................

B. Peştera/Peşterile* ..........................................................................................................................

 

*Se specifică denumirea şi nr. de inventar al peşterii/peşterilor.

 

C. Aria naturală protejată*

 

* Se specifică denumirea ariei naturale protejate în care se află peştera/peşterile.

 

D. Scopul şi activitatea solicitată*

 

* Se vor menţiona explicit una sau mai multe activităţi descrise în procedura de autorizare a activităţilor în peşteri sau obiectivele proiectului pentru care se face solicitarea.

 

E. Descrierea activităţii*

 

* Se vor detalia pe larg activităţile propuse a se desfăşura.

 

F. Traseul parcurs*

 

* Se va descrie traseul parcurs în subteran pentru care se cere autorizarea.

 

G. Mijloace prin care se preconizează atingerea scopului*

 

* Pentru activităţile speologice se va face o descriere de maximum 10 rânduri; pentru activitatea de amenajare a infrastructurii turistice, activitatea de săpătură, activitatea de derocare şi activitatea de colectare faună, fosile sau de obiecte de interes arheologic se va completa şi Fişa de prezentare a activităţii şi declaraţie pentru obţinerea autorizaţiei pentru activităţi în peşteră.

 

H. Durata pentru care se solicită autorizaţia

I. Proporţiile activităţii (mărimea grupului, număr de intrări în subteran, bivuac etc.)*

 

* Pentru activitatea de amenajare a infrastructurii turistice, activitatea de săpătură, activitatea de derocare şi activitatea de colectare faună, fosile sau de obiecte de interes arheologic se va completa şi Fişa de prezentare a activităţii şi declaraţie pentru obţinerea autorizaţiei pentru activităţi în peşteră.

 

J. Garanţiile activităţii*

 

* Se va detalia cum se va gestiona problema deşeurilor, ocrotirea elementelor de patrimoniu, a faunei subterane etc.

 

K. Ataşat depunem următoarele documente:

 

1. copie după actul de identitate al solicitantului CI/CUI.

2. fişa de prezentare a activităţii şi declaraţie pentru obţinerea autorizaţiei pentru activităţi în peşteră, după caz;

3. alte documente specifice, dacă este cazul.

 

Solicitant,

 

.............................................................................

 

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

 

Data ............................................

 

 

Fişă de prezentare a activităţii şi declaraţie pentru obţinerea autorizaţiei pentru activităţi în peşteră1

 

Prezentul formular se va completa doar în cazul solicitărilor privind autorizarea următoarelor: proiecte, colectări de orice fel, amenajări ale peşterilor în scop speoturistic sau a infrastructurii de vizitare, derocare, săpături arheologice, paleontologice etc. Solicitantul de autorizaţie are obligaţia de a completa toate informaţiile de mai jos.

1. Date generale:

1.1. Solicitant .................................................................................................................................

1.2. Încadrarea activităţii autorizate în*: ....................................................................................

 

* Activitate de amenajare a infrastructurii turistice, activitate de săpătură, activitate de derocare, activitate de colectare faună, fosile sau de obiecte de interes arheologic sau antropologic, minerale, speleoteme.

 

 proiect: .................................................................................................................................

 activitate de management: .................................................................................................

 investiţie: ..............................................................................................................................

1.3. Durata activităţii (preconizată) .......................................................................................

2. Activitatea preconizată:

2.1. Detalierea pe larg a activităţii*

 

* Se prezintă detaliat activitatea solicitată cu informaţii concludente, inclusiv descrierea modalităţilor ştiinţifice/tehnice de realizare.

 

2.2. Memoriu tehnic, plan de acţiune/execuţie*

* Memoriul va cuprinde piese scrise, planşe topografice, plan de situaţie, amplasament (dacă este cazul) etc.

2.3. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate (dacă se cunoaşte).

2.4. Materiale, aparatură şi echipamente utilizate pentru realizarea activităţii.

3. Motivaţia solicitării*

 

* Se va argumenta de ce activităţile menţionate sunt necesare în peşterile pentru care se solicită autorizaţia,

 

4. Planificarea, periodicitatea şi securitatea activităţii*

 

* Se va detalia în cazul în care activităţile sunt planificate pentru o perioadă mai lungă de timp, inclusiv cu durata şi numărul de persoane Implicate.

 

5. Garanţii pentru protecţia mediului şi derularea activităţii în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare*

 

* Se va preciza modul în care se va asigura protecţia elementelor de patrimoniu: mediul fizic, fauna actuală şi fosilă, vestigii arheologice, arta parietală. Se vor face precizări legate de gestiunea deşeurilor, a substanţelor şi preparatelor periculoase, a ambalajelor.

În cazul intervenţiilor majore se va explica modul de asigurare a protecţiei calităţii apelor, aerului, ecosistemelor, biodiversităţii şi peisajului.

Se vor specifica măsurile privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, gradul de pregătire tehnică al participanţilor şi echipările preconizate.

 

Solicitant,

 

.............................................................................

 

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

 

Data ............................................

 

* Conţinutul prezentei fişe şi declaraţii se va adapta în funcţie de specificul activităţii.

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

DECIZIE

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014

 

În temeiul prevederilor:

- art. 69 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15, art. 25 alin. (1) şi (2) şi art. 27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, întrunit în şedinţa din 22 noiembrie 2016, decide:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 28 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 27, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Cu caracter de excepţie, în baza solicitării CAFR, în cazul în care este necesară urgentarea aprobării sau avizării unor acte emise de Consiliul CAFR, conducerea executivă a CSIPPC poate propune preşedintelui Consiliului superior al CSIPPC aprobarea acestora în regim de urgenţă, prin exprimarea unui vot electronic.

(3) Exprimarea votului electronic prevăzut la alineatul precedent se realizează după cum urmează:

a) personalul executiv al CSIPPC transmite electronic membrilor Consiliului superior actul emis de Consiliul CAFR, însoţit de nota de aprobare sau avizare, după caz;

b) în termen de 5 zile de la primirea actului respectiv emis de Consiliul CAFR, membrii Consiliului superior al CSIPPC îşi exprimă, prin e-mail, acordul sau dezacordul cu privire la aceasta;

c) actul emis de Consiliul CAFR care este supus votului electronic se consideră adoptat prin votul exprimat de un număr de cel puţin 5 membri, din care cel puţin 3 voturi să fie «pentru».”

2. La articolul 27, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) în vederea exprimării votului electronic, adresele de e-mail ale membrilor Consiliului superior se comunică în termen de 10 zile de la solicitarea CSIPPC.

(5) Decizia Consiliului superior al CSIPPC de avizare sau aprobare prin vot electronic se transmite la CAFR, în termen de 48 de ore de la data semnării acesteia de către preşedintele Consiliului superior al CSIPPC, dar nu mai mult de 5 zile de la data aprobării/avizării de către Consiliului superior al CSIPPC.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile,

Corneliu Cazacu

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2016.

Nr. 330.

 

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

DECIZIE

pentru completarea Procedurii privind respectarea cerinţelor de confidenţialitate referitoare la activitatea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public

a Profesiei Contabile nr. 35/2016

 

În temeiul prevederilor:

- art. 61 lit. i) şi art. 62 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 şi art. 25 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, întrunit în şedinţa din 22 noiembrie 2016, decide:

Art. I. - Procedura privind respectarea cerinţelor de confidenţialitate referitoare la activitatea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 35/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 9 iunie 2016, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prezenta procedură nu se aplică în raporturile dintre membrii Consiliului superior al CSIPPC şi instituţiile care i-au desemnat ca reprezentanţi în Consiliul superior al CSIPPC.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile,

Corneliu Cazacu

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2016.

Nr. 331

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.