MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1015/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1015         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 16 decembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

935. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

941.- Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016

 

943. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din Fondul de rezervă bugetara la dispoziţia Guvernului pentru acordarea justei despăgubiri Societăţii Comerciale Uzinele Mecanice Timişoara - S.A.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

381. - Decizie pentru reluarea activităţii domnului Nicolae Drăghiea în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

382. - Decizie privind revocarea doamnei Oana Bîzgan-Gayral, la cerere, din funcţia de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

199. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind stabilirea modalităţilor de asigurare a managementului Programului „Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a României”

 

1.408. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea preţurilor maximale pentru medicamentul Tetraxim, suspensie injectabilă, în seringă preumplută, cutie cu 10 seringi preumplute (din sticlă tip I), echipate cu piston cu dop (clorobromobutil sau clorobutil sau bromobutil), cu un ac ataşat x 0,5 ml suspensie injectabilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3S din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele

măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Normele metodologice de aplicare prevăzute la art. 1 se aplică personalului didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, personalului didactic auxiliar şi personalului didactic auxiliar de conducere din învăţământul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicotae Pîslaru

 

Bucureşti, 8 decembrie 2016.

Nr. 935.

 

ANEXĂ

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor, pentru personalul didactic de predare care deţine acest titlu ştiinţific, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut titlul şi nu a beneficiat de această sumă compensatorie; cuantumul sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor se stabileşte la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară;”.

2. Articolul 1 alineatul (4) se completează şi va avea următorul cuprins:

,,(4) în situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2 la care se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a)-e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016 se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se adaugă elementele salariale prevăzute la alin. (2) lit. f), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.”

3. Articolul 2 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar beneficiază de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a), care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului didactic, tranşei de vechime în învăţământ, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim.”

4. Articolul 2 alineatul (3) se modifică şi se completează având următorul cuprins:

(3) în situaţia în care drepturile salariale stabilite utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a), la care se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a)-e), sunt mai mici decât drepturile salariale aferente lunii anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului, se păstrează acestea din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se adaugă elementele salariale prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. f), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.”

5. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi se completează având următorul cuprins:

„(2) Reîncadrarea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar începând cu data de 1 decembrie 2017 se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază. Pentru personalul didactic de predare se menţionează salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau salariul de bază aferent lunii noiembrie 2017, dacă sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a acestuia.”

6. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Reîncadrarea personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar începând cu data de 1 decembrie 2017 se face cu menţionarea salariului de bază din anexa nr. 4 b) sau cu salariul de bază aferent lunii noiembrie 2017, dacă sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a acestuia.”

7. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) în învăţământul superior/universitar, prin vechime în învăţământ se înţelege perioada în care salariatul a desfăşurat cu contract individual de muncă activitate în învăţământ şi cercetare, precum şi în alte sectoare de activitate, în specialitatea înscrisă pe diploma de licenţă. Constituie vechime în învăţământ şi perioadele în care personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic de predare a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic de predare a avut catedră rezervată în învăţământ.

(2) în învăţământul preuniversitar, prin vechime în învăţământ se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic de predare, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, cât şi în calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ, unitate conexă învăţământului preuniversitar ori într-un inspectorat şcolar, indiferent de perioadele când vechimea a fost realizată. Constituie vechime în învăţământ şi perioadele în care personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic de predare a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic de predare a avut catedră rezervată în învăţământ.

(3) Constituie vechime în învăţământ activitatea desfăşurată de profesorii sau maiştrii instructori în perioada 1984-1990, cu normă întreagă în învăţământul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate.

(4) Constituie vechime în învăţământ şi perioada în care persoana angajată în învăţământ, provenită din alte sectoare de activitate, face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, numai în cazul în care ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate.

(5) Nu constituie vechime în învăţământ perioadele în care personalul didactic de predare s-a aflat în concediu fără plată.

(6) Trecerea personalului didactic de predare într-o tranşă superioară de vechime în învăţământ se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în învăţământ faţă de vechimea în învăţământ avută anterior, de drept, fără a fi necesară o cerere a salariatului în acest sens.”

8. Articolul 9 se completează cu alineatul (2) şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază numai la funcţia de bază de o indemnizaţie de concediu de odihnă, care cuprinde salariul de bază, sumele compensatorii, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă.”

9. La articolul 10 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor pentru personalul didactic auxiliar care deţine acest titlu ştiinţific, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut titlul şi nu a beneficiat de această sumă compensatorie; cuantumul sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor se stabileşte la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad/treaptă profesională din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară;”.

10. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Personalul didactic auxiliar de conducere din învăţământul preuniversitar beneficiază de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a), care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului/treptei profesionale, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim.

(2) La aceste salarii de bază se adaugă drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)-e) în măsura în care persoana îndeplineşte condiţiile de acordare.

(3) Pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere de la Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti care nu se regăsesc în anexa nr. 4 a), respectiv în anexa nr. 4 b), stabilirea drepturilor salariale se face utilizând salariul de bază al funcţiei didactice de execuţie pe care o ocupă persoana, prevăzut în anexa nr. 3 pct. 2, respectiv în anexa nr. 2 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, de la data de 1 decembrie 2017, la care se calculează indemnizaţia de conducere în procentul avut şi se adaugă drepturile prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a)-e).

(4) în situaţia în care drepturile salariale stabilite utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a), la care se adaugă drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)-e), respectiv drepturile salariale de la alin. (3), sunt mai mici decât drepturile salariale aferente lunii anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului, se păstrează acestea din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii,”

11. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi se completează având următorul cuprins:

„(2) Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul preuniversitar, începând cu data de 1 decembrie 2017, se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu salariul de bază prevăzut în anexa nr. 4 b) sau cu salariul de bază aferent lunii noiembrie 2017, dacă sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a acestuia.”

12. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi se completează având următorul cuprins:

„(2) Personalul didactic auxiliar pensionat angajat beneficiază de aceleaşi drepturi salariale ca şi personalul didactic auxiliar încadrat pe o funcţie similară din unitatea/ instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o altă unitate/instituţie de învăţământ similară.”

13. La articolul 17, alineatul (3) se completează şi va avea următorul cuprins:

„(3) La salariile de bază stabilite conform alin. (1) sau (2) se adaugă, în cazul personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţia didactică auxiliară de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar, drepturile salariate prevăzute la art. 10 alin. (2) dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, luând în considerare vechimea neîntreruptă în învăţământ realizată în baza unui contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ, înainte de reîncadrarea pe funcţia de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar.”

14. Articolul 18 se completează cu alineatul (2) şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază numai la funcţia de bază de o indemnizaţie de concediu de odihnă, care cuprinde salariul de bază, sumele compensatorii, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă.”

15. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Aplicarea prevederilor alin. (2) şi alin (3) ale art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se va face pentru personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi didactic de conducere, care nu are salariul de bază la nivelul maxim corespunzător funcţiei didactice ocupate, studiilor, tranşei de vechime în învăţământ, vechimii neîntrerupte în învăţământ, vechimii în funcţie sau în specialitate şi gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă, din instituţia de învăţământ superior/universitar respectivă, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Prin aceleaşi condiţii se înţeleg toate elementele enumerate mai sus, precum şi criteriile de performanţă sau realizările în baza cărora cadrele didactice, didactice auxiliare şi didactice de conducere care au obţinut salarii de încadrare între limita minimă şi cea maximă a funcţiei didactice ocupate.”

16. La articolul 21 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) suma compensatorie pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul în care personalul didactic de predare îşi desfăşoară activitatea, calculată în conformitate cu prevederile alin. (8) al art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se va stabili la nivel similar în plată pentru aceeaşi funcţie didactică de predare, tranşă de vechime în învăţământ. În situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul compensaţiei se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare;”.

17. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Reîncadrarea personalului didactic de predare şi conducere din învăţământul superior/universitar începând cu data de 1 decembrie 2017 se face prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 4, respectiv pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau a salariului de bază aferent lunii noiembrie 2017, dacă sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a acestuia.”

18. La articolul 28 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) suma compensatorie pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul în care personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară activitatea, calculată în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se va stabili la nivel similar în plată pentru aceeaşi funcţie didactică auxiliară, grad/treaptă profesională. În situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul compensaţiei se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare;”.

19. La articolul 30 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) pentru personalul didactic auxiliar care îşi păstrează drepturile salariale ale lunii noiembrie 2017, fiind mai mari decât cele aferente lunii decembrie 2017, prin decizia conducătorului unităţii cu menţionarea salariului de bază avut, dacă sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a acestuia.”

Art. II. - Personalul didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, care în urma aplicării prevederilor din anexa nr. 4a a trecut de pe funcţiile de contabil-şef sau de secretar-şef pe funcţiile de execuţie, beneficiază de drepturile salariale avute la funcţiile de conducere la data de 31 iulie 2016, în măsura în care acestea sunt mai favorabile.

Art. III. - Anexele nr. 4 a) şi 4 b) la Hotărârea Guvernului nr. 582/2016 se înlocuiesc cu anexele nr. 4 a) şi 4 b) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ANEXA Nr. 4 a) 01 august 2016

 

Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile de conducere didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar

GRADUL II

1. Funcţii didactice de conducere, îndrumare şi control

 

Nr. crt.

Instituţia de învăţământ

Salariul de bază – lei -

Inspector şcolar general

Inspector şcolar general adjunct

Inspector şcolar

Director CCD

1

Inspectorate şcolare

5.700

5.335

4.780

-

2

Casa Corpului Didactic

-

-

-

5.335

 

Nr. crt.

Unitatea de învăţământ/clase/grupe

Salariul de bază – lei -

Director

(S)

Director adj.

(S)

Contabil-şef (administrator financiar)

Secretar-şef

(S)

(M)

(S)

(M)

1

Şcoli gimnaziale

 

 

 

 

 

 

 

900-1.250 elevi/elevi şi preşcolari

4.320

4.173

3.671

2.542

3.048

2.283

 

peste 1.250 elevi/elevi şi preşcolari

4.334

4.190

3.700

2.560

3.067

2.311

2

Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale

 

 

 

 

 

 

 

900-1.250 elevi/elevi şi preşcolari

4.400

4.180

3.730

2.560

3.100

2.330

 

peste 1.250 elevi/elevi şi preşcolari

4.423

4.218

3.748

2.608

3.116

2.360

3

Colegii, licee, şcoli gimnaziale, cu internat/cantină

 

 

 

 

 

 

 

900-1.250 elevi/elevi şi preşcolari

4.543

4.218

3.821

2.656

3.227

2413

 

peste 1.250 elevi/elevi şi preşcolari

4.603

4.296

3.903

2.698

3.295

2.463

4

Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, şcoli - din învăţământul special cu cel puţin 32 de clase elevi/elevi şi preşcolari cu internat/cantină

4.603

4.296

3.903

2.698

3.295

2,463

5

Palatul Naţional al Copiilor

4.603

4.296

3.903

2.698

 

 

 

GRADUL I

1. Funcţii de conducere didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ

 

Nr. crt.

Unitatea de învăţământ/clase/grupe

Salariul de bază – lei -

Director

(S)

Director adj.

(S)

Contabil-şef (administrator financiar)

Secretar-şef

(S)

(M)

(S)

(M)

1

Grădiniţe cu program normal

 

 

 

 

 

 

 

până la 12 grupe, dar nu mai puţin de 150 de preşcolari

3.716

 

 

 

 

 

 

peste 12 grupe

3.807

 

 

 

 

 

2

Grădiniţe cu program prelungit/săptămânal

 

 

 

 

 

 

 

până la 12 grupe, dar nu mai puţin de 150 de preşcolari

3.897

 

 

 

 

 

 

peste 12 grupe

3.988

 

 

 

 

 

3

Şcoli primare, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate*)

4.013

 

 

 

 

 

4

Şcoli gimnaziale

 

 

 

 

 

 

a)

sub 300 elevi/elevi şi preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate

4.033

 

 

 

 

 

 

cu 1-2 structuri arondate

4.079

 

 

 

 

 

 

cu 3-5 structuri arondate

4.124

 

 

 

 

 

 

cu peste 5 structuri arondate

4.169

 

 

 

 

 

b)

300-499 elevi/elevi şi preşcolari

4.169

 

 

 

 

 

c)

500-599 elevi/elevi şi preşcolari

4.210

3.9751)

 

 

 

 

d)

24 clase/clase şi grupe sau 600-749 elevi/elevi şi preşcolari

4.260

4.0801)

3.560

2.424

2.935

2.166

e)

750-899 elevi/elevi şi preşcolari

4.275

4.150

3.660

2.524

3.035

2.266

5

Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale

 

 

 

 

 

 

a)

sub 300 elevi/elevi şi preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate **)

4.079

 

 

 

 

 

b)

sub 300 elevi/elevi şi preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu structuri arondate

4.124

 

 

 

 

 

c)

300-499 elevi/elevi şi preşcolari

4.215

 

 

 

 

 

d)

500-599 elevi/elevi şi preşcolari

4.280

4.0251)

 

 

 

 

e)

24 clase/clase şi grupe sau 600-749 elevi/elevi şi preşcolari

4.351

4.1251)

3.610

2.474

2.985

2.216

f)

750-899 elevi/elevi şi preşcolari

4396

4,165

3710

2.548

3 085

2315

6

Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat şi cantină

 

 

 

 

 

 

 

300-499 elevi/elevi şi preşcolari

4.305

 

3.678

2.505

3.106

2.295

7

Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat/cantină

 

 

 

 

 

 

a)

500-749 elevi/elevi şi preşcolari

4.441

4.1401)

3.728

2.554

3.156

2.345

b)

750-899 elevi/elevi şi preşcolari

4.522

4.185

3.777

2.603

3.206

2.394

8

Cluburi sportive şcolare cu personalitate juridică

 

 

 

 

 

 

până la 20 grupe, dar nu mai puţin de 300 elevi/elevi şi preşcolari ***)

3.959

 

 

 

 

 

20-24 grupe2) dar nu mai puţin de 300 elevi/elevi şi preşcolari

4.019

 

 

 

 

 

25-29 grupe, dar nu mai puţin de 300 elevi/elevi şi preşcolari

4.069

 

 

 

 

 

30-35 grupe

4.169

 

 

 

 

 

36-50 grupe

4.260

 

3.710

2.573

 

 

peste 50 grupe

4,351

4,185

3,759

2.603

 

 

9

Palate ale copiilor şi elevilor cu personalitate juridică

4.522

4.185

3.759

2.603

 

 

10

Cluburi ale copiilor şi elevilor cu personalitate juridică, dar nu mai puţin de 300 elevi/preşcolari

4.079

 

 

 

 

 

11

Grădiniţe învăţământ special

3.988

 

 

 

 

 

12

Şcoli speciale

 

 

 

 

 

 

a)

cu până la 16 clase, inclusiv ****)

4.215

 

 

 

 

 

b)

cu cel puţin 16 clase cu internat/cantină

4.305

3.989

 

 

 

 

c)

peste 16 clase fără internat/cantină

4.351

4.080

 

 

 

 

d)

peste 24 de clase cu internat/cantină

4.441

4.148

3.710

2.573

3.085

2.315

13

Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, învăţământ special

 

 

 

 

 

 

a)

cu până la 16 clase fără internat/cantină

4215

 

 

 

 

 

b)

cu cel puţin 16 clase cu internat/cantină

4.351

4.080

 

 

 

 

c)

cu cel puţin 24 de clase fără internat/cantină

4.441

4.134

 

 

 

 

d)

cu cel puţin 24 de clase cu internat/cantină

4.522

4.185

3.759

2.603

3.159

2.389

14

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

4.396

4.125

3.660

2.524

 

 

15

Centre şcolare pentru educaţie incluzivă

4.396

4.125

3.660

2.524

 

 

 

NOTĂ:

Pentru funcţiile didactice de conducere, de îndrumare şi control sau pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere ocupate cu personal care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcţiile de conducere cu studii superioare corespunzătoare din tabel.


*) Se aplică numai pentru unităţile de învăţământ primar unice pe unitatea administrativ-teritorială.

**) Se aplică şi pentru Centrele de excelenţă judeţene/al Municipiului Bucureşti.

***) Vor funcţiona numai în anul şcolar 2016-2017.

****) Se aplică numai pentru unităţile de învăţământ special unice pe judeţ care au elevi/preşcolari cu acelaşi tip de deficienţe.

 

1) Se poate norma la unităţile de învăţământ primar şi/sau gimnazial care au între 500-749 elevi/preşcolari şi îndeplinesc una dintre condiţiile: au cel puţin 250 elevi/preşcolari inclusiv din învăţământul primar şi/sau grupe din învăţământul antepreşcolar şi preşcolar sau au secţii cu predare în limbile minorităţilor într-o unitate şcolara cu predare în limba româna sau au secţii cu predare în limba româna într-o unitate şcolara cu predare într-o limbă a minorităţilor.

2) Se aplică numai pentru cluburile sportive cu personalitate juridică unice pe judeţ

 

ANEXA Nr. 4 b)                                  1 decembrie 2017

 

Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile de conducere didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar

 

GRADUL II

1. Funcţii didactice de conducere, îndrumare şi control

 

Nr. crt.

Instituţia de învăţământ

Salariul de bază – lei -

Inspector şcolar general

Inspector şcolar general adjunct

Inspector şcolar

Director CCD

1

Inspectorate şcolare

5.999

5.616

5.030

-

2

Casa Corpului Didactic

-

-

-

5.616

 

2. Funcţii de conducere didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ

 

Nr. crt.

Unitatea de învăţământ/clase/grupe

Salariul de bază - lei

Director

(S)

Director adj.

(S)

Contabil-şef (administrator financiar)

Secretar-şef

(S)

(M)

(S)

(M)

1

Şcoli gimnaziale

 

 

 

 

 

 

 

900-1.250 elevi/elevi şi preşcolari

4.800

4.650

3.750

2.600

3.100

2325

 

peste 1.250 elevi/elevi şi preşcolari

4.850

4.700

3.800

2.650

3.150

2 375

2

Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale

 

 

 

 

 

 

 

900-1.250 elevi/elevi şi preşcolari

4.900

4.700

3.800

2.650

3.150

2.375

 

peste 1.250 elevi/elevi şi preşcolari

4.950

4.750

3.850

2.700

3.200

2.425

3

Colegii, licee, şcoli gimnaziale, cu internat şi/sau cantină

 

 

 

 

 

 

 

900-1.250 elevi/elevi şi preşcolari

5.050

4.750

3.925

2.750

3.314

2.480

 

peste 1.250 elevi/elevi şi preşcolari

5.151

4.838

4.009

2.793

3.384

2.531

4

Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, şcoli - din învăţământul special cu cel puţin 32 de clase elevi/elevi şi preşcolari cu internat/cantină

5.151

4.838

4.009

2.793

3.384

2.531

5

Palatul Naţional al Copiilor

5.151

4.838

4.009

2.793

-

-

 

Nr. crt.

Unitatea de învăţământ/clase/grupe

Salariul de bază – lei -

Director

(S)

Director adj.

(S)

Contabil-şef (administrator financiar)

Secretar-şef

(S)

(M)

(S)

(M)

1

Grădiniţe cu program normal

 

 

 

 

 

 

 

până la 12 grupe, dar nu mai puţin de 150 de preşcolari

4.100

 

 

 

 

 

 

peste 12 grupe

4.200

 

 

 

 

 

2

Grădiniţe cu program prelungit/săptămânal

 

 

 

 

 

 

 

până la 12 grupe, dar nu mai puţin de 150 de preşcolari

4.300

 

 

 

 

 

 

peste 12 grupe

4.400

 

 

 

 

 

3

Şcoli primare conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate*)

4.425

 

 

 

 

 

4

Şcoli gimnaziale

 

 

 

 

 

 

a)

sub 300 elevi/elevi şi preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate

4.450

 

 

 

 

 

 

cu 1-2 structuri arondate

4.500

 

 

 

 

 

 

cu 3-5 structuri arondate

4.550

 

 

 

 

 

 

cu peste 5 structuri arondate

4.600

 

 

 

 

 

b)

300-499 elevi/elevi şi preşcolari

4.650

 

 

 

 

 

c)

500-599 elevi/elevi şi preşcolari

4.675

4.4751)

 

 

 

 

d)

24 de clase/clase şi grupe sau 600 - 749 elevi/elevi şi preşcolari

4.700

4.5001)

3.650

2.525

3.000

2.230

e)

750-899 elevi/elevi şi preşcolari

4.750

4.550

3.700

2.575

3.050

2.280

5

Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale

 

 

 

 

 

 

a)

sub 300 elevi/elevi şi preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate**)

4.500

 

 

 

 

 

b)

sub 300 elevi/elevi şi preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu structuri arondate

4.550

 

 

 

 

 

c)

300-499 elevi/elevi şi preşcolari

4.650

 

 

 

 

 

d)

500-599 elevi/elevi şi preşcolari

4.725

4.5001)

 

 

 

 

e)

24 de clase/clase şi grupe sau 600-749 elevi/elevi şi preşcolari

4.800

4.5251)

3.700

2.550

3.050

2.280

f)

750-899 elevi/elevi şi preşcolari

4,850

4.575

3.750

2.600

3.100

2 330

6

Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat şi cantină

 

 

 

 

 

 

 

300-499 elevi/elevi şi preşcolari

4.750

 

3.718

2.575

3.122

2309

7

Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat/cantină

 

 

 

 

 

 

a)

500-749 elevi/elevi şi preşcolari

4.900

4.5661)

3.768

2.606

3.172

2.360

b)

750-899 elevi/elevi şi preşcolari

4.989

4,616

3,818

2.656

3.222

2409

8

Cluburi Sportive Şcolare cu personalitate juridică

 

 

 

 

 

 

până la 20 de grupe, dar nu mai puţin de 300 elevi/elevi şi preşcolari***)

4.300

 

 

 

 

 

20-24 de grupe2), dar nu mai puţin de 300 elevi/ preşcolari

4.400

 

 

 

 

 

25-29 de grupe dar nu mai puţin de 300 elevi/elevi şi preşcolari

4.500

 

 

 

 

 

30-35 grupe

4.600

 

 

 

 

 

36-50 grupe

4.700

 

3.750

2.625

 

 

peste 50 grupe

4.800

4.615

3.800

2.656

 

 

9

Palate ale copiilor şi elevilor cu personalitate juridică

4.989

4.616

3.800

2.656

 

 

10

Cluburi ale copiilor şi elevilor cu personalitate juridică, dar nu mai puţin de300 elevi/elevi şi preşcolari

4.500

 

 

 

 

 

11

Grădiniţe învăţământ special

4.400

 

 

 

 

 

12

Şcoli speciale

 

 

 

 

 

 

a)

cu până la 16 clase, inclusiv****)

4.700

 

 

 

 

 

b)

cu cel puţin 16 clase cu internat/cantină

4.750

4.400

 

 

 

 

c)

peste 16 clase fără internat/cantină

4.800

4.500

 

 

 

 

d)

peste 24 de clase cu internat/cantină

4.900

4.575

3.750

2.625

3.100

2.330

13

Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, învăţământ special

 

 

 

 

 

 

a)

cu până la 16 clase fără internat şi cantină

4.700

 

 

 

 

 

b)

cu cel puţin 16 clase cu internat şi cantină

4.800

4.500

 

 

 

 

c)

cu cel puţin 24 de clase fără internat şi cantină

4.900

4.560

 

 

 

 

d)

cu cel puţin 24 de clase cu internat şi cantină

4.989

4.616

3.800

2.656

3.175

2400

14

Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

4.850

4.550

3.700

2.575

 

 

15

Centre Şcolare pentru Educaţie Incluzivă

4.850

4.550

3.700

2.575

 

 

 

NOTĂ:

Pentru funcţiile didactice de conducere, de îndrumare şi control sau pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere ocupate cu personal care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcţiile de conducere cu studii superioare corespunzătoare din tabel.

*) Se aplică numai pentru unităţile de învăţământ primar unice pe unitatea administrativ-teritorială.

**) Se aplică şi pentru Centrele de excelenţă judeţene/ai Municipiului Bucureşti.

“**) Vor funcţiona numai în anul şcolar 2016--2017.

“***) Se aplică numai pentru unităţile de învăţământ special unice pe judeţ care au elevi/preşcolari cu aceiaşi tip de deficienţe,

 

1) Se poate norma la unităţile de învăţământ primar şi/sau gimnazial care au între 500-749 elevi/preşcolari şi îndeplinesc una dintre condiţiile: au cel puţin 250 elevi/preşcolari inclusiv din învăţământul primar şi/sau grupe din învăţământul antepreşcolar şi preşcolar sau au secţii cu predare în limbile minorităţilor Într-o unitate şcolară cu predare în limba română sau au secţii cu predare în limba română într-o unitate şcolară cu predare într-o limbă a minorităţilor

2) Se aplică numai pentru cluburile sportive cu personalitate juridică unice pe judeţ.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016

 

În temeiul art. 108 alin. (1) şi (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1, - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2016, cu suma de 652.000 mii lei, la capitolul 60.01 „Apărare”, repartizată astfel:

- titlul 20 „Bunuri şi servicii” - 191.423 mii lei;

- titlul 71 .Active nefinanciare” - 460.577 mii iei.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, va introduce modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 941.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru acordarea justei despăgubiri Societăţii Comerciale Uzinele Mecanice Timişoara - S.A.

 

În baza Sentinţei civile nr. 1.680/2014 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII l-a contencios administrativ şi fiscal, definitivă prin Decizia civilă nr. 2.575/2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal,

având în vedere prevederile art. 18 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata sumei de 41.515.860 lei Societăţii Comerciale Uzinele Mecanice Timişoara - S.A., reprezentând contravaloarea justei despăgubiri pentru imobilul preluat în domeniul public al municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, cu suma de 41.516 mii lei, la capitolul 65.01 «învăţământ”, titlul 59 „Alte cheltuieli” articolul 59.17 „Despăgubiri civile”, pentru punerea în executare a Sentinţei civile nr. 1.680 din 28 mai 2014 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII l-a contencios administrativ şi fiscal şi a Deciziei nr. 2.575 din 12 octombrie 2016 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, definitivă.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pe anul 2016.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice să efectueze plata sumei de 41.515.860 lei, reprezentând contravaloarea justei despăgubiri pentru imobilul preluat în domeniul public al municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, către Societatea Comercială Uzinele Mecanice Timişoara - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 943.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru reluarea activităţii domnului Nicolae Drăghiea în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere cererea domnului Nicolae Drăghiea, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/20.671 /FMT din 13 decembrie 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 96 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 ianuarie 2017, domnul Nicolae Drăghiea îşi reia activitatea în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2016.

Nr. 381.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind revocarea doamnei Oana Bîzgan-Gayral, la cerere, din funcţia de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere cererea doamnei Oana Bîzgan-Gayral,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 286 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Oana Bîzgan-Gayral se revocă, la cerere, din funcţia de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, art. 1 alin. (2) din Decizia prim-ministrului nr. 307/2016 pentru revocarea din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a doamnei Mihaela Carmen Bardoş şi pentru numirea în calitatea de membru a doamnei Oana Bîzgan-Gayral în cadrul aceluiaşi consiliu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 29 septembrie 2016, îşi încetează aplicabilitatea.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2016.

Nr. 382.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind stabilirea modalităţilor de asigurare a managementului Programului „Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a României”

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 943/2001 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 882/2006 privind constituirea Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 220/2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2011--2012,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Definiţii

 

În înţelesul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a) Sistemul integrat pentru securitatea frontierei, denumit în continuare SISF, reprezintă principalul instrument de exercitare a managementului integrat al frontierei, în vederea îndeplinirii cerinţelor acquis-ului Uniunii Europene în privinţa asigurării securităţii frontierelor externe ale Uniunii, denumit în continuare acquis-ul Schengen:

b) Programul SISF reprezintă totalitatea proiectelor finanţate prin fonduri ale statului român şi/sau fonduri europene sau din orice altă sursă externă, derulate şi gestionate de către toate autorităţile statului cu atribuţii în domeniul managementului integrat al frontierei, în părţile care ie privesc, proiecte destinate îndeplinirii obiectivelor strategice prevăzute în Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat a României, pentru care se exercită un management coordonat, în scopul asigurării beneficiilor şi controlului care nu ar putea fi obţinute dacă aceste proiecte ar fi abordate individual;

c) Proiectul SISF reprezintă componenta din Programul SISF realizată în baza Contractului nr. 95.649 din 16 februarie 2005 pentru realizarea şi implementarea SISF, denumit în continuare contractul, încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi firma EADS GmbH, companie denumită în continuare integratorul de sistem.

 

ARTICOLUL 2

Coordonarea implementării aquis-ului Schengen şi a SISF

 

Se desemnează secretarul de stat, preşedinte al Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, denumit în continuare secretarul de stat, să dispună la nivel strategic măsurile necesare îndeplinirii cerinţelor frontierelor Schengen, atât în perioada anterioară aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, cât şi în perioada ulterioară emiterii deciziei Consiliului, şi să reprezinte la cel mai înalt nivel Ministerul Afacerilor Interne în vederea realizării şi implementării Programului SISF.

 

ARTICOLUL 3

Actele emise de secretarul de stat

 

Secretarul de stat emite dispoziţii, în condiţiile legii.

 

ARTICOLUL 4

Atribuţii generale ale secretarului de stat în domeniul managementului integrat al frontierei de stat

 

Secretarul de stat îndeplineşte următoarele atribuţii generale:

a) coordonează, controlează, evaluează şi monitorizează implementarea măsurilor cuprinse în strategiile sectoriale şi documentele programatice de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi de către instituţiile cu atribuţii în domeniul managementului integrat al frontierei de stat;

b) iniţiază şi dispune măsurile necesare asigurării îndeplinirii la nivel naţional a cerinţelor frontierelor Schengen, atât în perioada anterioară aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, cât şi în perioada ulterioară emiterii deciziei Consiliului;

c) evaluează şi monitorizează funcţionarea corectă a sistemelor de management şi control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea asigurării absorbţiei corespunzătoare şi a utilizării eficiente a fondurilor aferente Programului SISF;

d) solicită managerului Programului SISF, ori de câte ori este nevoie, informări asupra derulării Programului SISF;

e) coordonează la nivel naţional relaţiile Ministerului Afacerilor Interne cu alte instituţii şi autorităţi publice sau cu entităţi neguvernamentale în domeniul managementului integrat al frontierei, precum şi cu instituţii europene sau similare din alte state, în domeniul său de competenţă;

f) informează ministrul afacerilor interne în perioada anterioară aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, asupra stadiului îndeplinirii cerinţelor frontierelor Schengen, iar ulterior emiterii deciziei Consiliului, asupra conformităţii managementului frontierelor României cu cerinţele Schengen.

 

ARTICOLUL 5

Atribuţiile secretarului de stat în domeniul Programului SISF

 

În calitate de autoritate decizională de nivel superior în domeniul derulării şi implementării Programului SISF, secretarul de stat are următoarele atribuţii:

a) coordonează, controlează, monitorizează şi evaluează structurile Ministerului Afacerilor Interne pe linia activităţilor de implementare şi realizare a Programului SISF;

b) reprezintă Ministerul Afacerilor Interne la cel mai înalt nivel în relaţiile cu integratorul de sistem al SISF;

c) coordonează toate activităţile desfăşurate pentru implementarea şi derularea Programului SISF, atât prin intermediul Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, denumit în continuare GIRMIFS, cât şi în mod direct, având posibilitatea desemnării unor consilii consultative specializate în problematica de referinţă;

d) informează ministrul afacerilor interne asupra derulării Programului SSSF.

 

ARTICOLUL 6

Managerul Programului SISF

 

(1) Managerul Programului SISF este inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, denumit în continuare IGPF.

(2) Managerul Programului SISF reprezintă Ministerul Afacerilor Interne în derularea şi implementarea Proiectului SISF, precum şi în orice relaţii cu integratorul de sistem în limita competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin prezentul ordin.

(3) Managerul Programului SISF are următoarele atribuţii:

a) asigură coordonarea unitară a Programului SISF, solicitând instituţiilor şi structurilor responsabile cu implementarea acestuia, ori de câte ori situaţia o impune, informaţii cu privire la derularea activităţilor;

b) solicită, la nevoie, sprijin din partea specialiştilor din structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne în vederea acordării consultanţei necesare secretarului de stat;

c) informează secretarul de stat asupra stadiului Programului SISF şi formulează propuneri:

d) pune în aplicare şi răspunde de executarea dispoziţiilor secretarului de stat, în domeniul său de competenţă;

e) avizează informările adresate secretarului de stat pe linia sa de competenţă şi solicită expeditorilor, dacă este cazul, clarificări sau informaţii suplimentare pe marginea acestora;

f) sesizează secretariatului GIRMIFS suprapunerile investiţionale constatate în legătură cu proiecte din cadrul Programului SISF;

g) propune secretarului de stat convocarea grupului interministerial în şedinţe extraordinare, atunci când este cazul.

(4) în ceea ce priveşte derularea Proiectului SISF, managerul Programului SISF este mandatat:

a) să desemneze comisiile de negociere ale anexelor detaliate la contract şi ale actelor adiţionale la anexele detaliate pentru modificarea valorilor livrabilelor contractuale negociate şi pentru modificări ale termenelor de finalizare a contractului sau a anexelor sale detaliate;

b) să semneze, împreună cu managerul Proiectului SISF, anexele detaliate la contract, negociate şi agreate cu integratorul de sistem;

c) să aprobe componenţa şi mandatul comisiei de negociere privind finalizarea contractului.

 

ARTICOLUL 7

Managerul Proiectului SISF

 

Managerul Proiectului SISF

(1) Managerul Proiectului SISF este un adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.

(2) Managerul Proiectului SISF reprezintă Ministerul Afacerilor Interne în derularea şi implementarea contractului, precum şi în orice relaţii cu integratorul de sistem, în limita competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin prezentul ordin.

(3) Managerul Proiectului SISF are următoarele atribuţii:

a) dispune măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor Proiectului SISF;

b) coordonează activitatea Unităţii de management al proiectului - Direcţia de implementare a Sistemului integrat de securitate a frontierei, denumită în continuare UMP-DISISF, precum şi a tuturor structurilor Poliţiei de Frontieră Române, denumită în continuare PFR, care contribuie la realizarea SISF;

c) adoptă decizii în cadrul negocierilor ce intervin pe parcursul realizării şi implementării Proiectului SISF şi aprobă modificările propuse de directorul UMP-DISISF;

d) exercită autoritatea privind planificarea, organizarea şi verificarea activităţilor derulate de structurile PFR cu privire la atribuţiile ce vizează derularea Proiectului SISF;

e) asigură, prin măsurile pe care le dispune, evitarea suprapunerilor în cadrul proiectelor derulate la nivelul PFR cu alte proiecte din componenţa Programului SISF şi informează managerul Programului SISF în acest sens;

f) coordonează cooperarea tehnică la nivelul părţii române şi dintre reprezentanţii părţii române şi integratorul de sistem;

g) iniţiază, negociază şi semnează modificări ale documentelor contractuale, pe baza fundamentării acestora de către UMP-DISISF;

h) semnează toate notificările adresate integratorului de sistem cu privire la derularea contractului;

i) în măsura în care este necesar, solicită prezenţa la negocieri sau consultarea specialiştilor din cadrul direcţiilor de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne:

j) identifică şi propune măsurile necesar a fi luate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru buna derulare a Proiectului SISF;

k) consultă structurile de specialitate care concură la realizarea SISF, în scopul asigurării unui flux coerent de informaţii şi proceduri;

l) efectuează, împreună cu managerul de proiect al integratorului de sistem, analize comune privind activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului SISF;

m) informează managerul Programului SISF şi secretarul de stat, ori de câte ori situaţia o impune, cu privire la stadiul derulării Proiectului SISF.

 

ARTICOLUL 8

Atribuţiile inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră referitoare la Proiectul SISF

 

(1) UMP-DISISF, din cadrul IGPF, reprezintă structura responsabilă cu coordonarea realizării Proiectului SISF şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) exercită direct şi nemijlocit activităţile de negociere, recepţie şi acceptare necesare derulării şi implementării Proiectului SISF, cu participarea structurilor de specialitate din cadrul aparatului central al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră;

b) asigură direct şi nemijlocit concordanţa dintre aspectele de natură tehnică, financiară şi juridică în derularea şi implementarea Proiectului SISF;

c) elaborează documentele de planificare şi raportare privind stadiul proiectului SISF;

d) urmăreşte asigurarea de către integratorul de sistem a suportului logistic integrat constând în pregătirea personalului, mentenanţă, garanţie, suport pentru utilizatori, materiale şi documentaţie, necesar pentru realizarea şi menţinerea funcţionalităţii proiectului SISF;

e) monitorizează achiziţiile publice de bunuri şi servicii pentru realizarea proiectului SISF, în sensul asigurării integrării acestora;

f) cooperează cu organismele Uniunii Europene specializate în domeniul managementului frontierei sau cu alte organizaţii şi organisme similare, după caz;

g) participă, prin personalul de specialitate, la derularea de către PFR a procedurilor de achiziţie publică de bunuri şi servicii necesare implementării, dezvoltării şi extinderii SISF, a asigurării capacităţii operaţionale, mentenanţei şi întreţinerii sistemului pe întregul său ciclu de viaţă.

(2) Structurile de specialitate din cadrul aparatului centrai al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră exercită atribuţiile de natură tehnică, financiară şi juridică în derularea contractului cu integratorul de sistem.

(3) Principalele atribuţii de natură tehnică ale structurilor de specialitate din cadrul aparatului central al IGPF în realizarea Proiectului SISF sunt următoarele:

a) fundamentează deciziile referitoare la acceptarea proiectelor tehnice pentru subsistemele şi subsistemele integrate ale SISF, precum şi la integrarea Proiectului SISF în cadrul Programului SISF;

b) analizează, fundamentează şi formulează propunerile de modificare a documentelor contractuale din punct de vedere tehnic;

c) urmăresc respectarea conformităţii soluţiilor tehnice implementate cu cele acceptate în proiectele tehnice.

(4) Principalele atribuţii de natură financiară ale structurilor de specialitate din cadrul aparatului central al IGPF în realizarea Proiectului SISF sunt următoarele:

a) asigură derularea Proiectului SISF din punct de vedere financiar, în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu prevederile contractuale;

b) asigură efectuarea plăţilor aferente Proiectului SISF, în condiţiile legii;

c) analizează, fundamentează şi formulează din punct de vedere financiar propunerile de modificare a documentelor contractuale;

d) analizează, fundamentează şi formulează din punct de vedere financiar propunerile pentru asigurarea finanţării Proiectului SISF şi întreprinde demersurile necesare în acest sens.

(5) Principalele atribuţii de natură juridică ale structurilor de specialitate din cadrul aparatului central al IGPF în realizarea Proiectului SISF sunt următoarele:

a) asigură derularea Proiectului SISF din punct de vedere juridic, în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu prevederile contractuale;

b) asigură elaborarea şi avizarea pentru legalitate a documentelor contractuale;

c) formulează puncte de vedere cu privire la incidenţa prevederilor contractuale şi a actelor normative în vigoare asupra unor situaţii de fapt, generate de derularea şi implementarea Proiectului SISF;

d) formulează puncte de vedere de specialitate cu privire la Proiectul SISF, solicitate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne şi/sau de celelalte compartimente şi structuri implicate în derularea şi implementarea Proiectului SISF;

e) asigură reprezentarea în instanţă şi în faţa altor autorităţi pentru soluţionarea oricăror litigii apărute cu privire la Proiectul SISF.

 

ARTICOLUL 9

Atribuţiile directorului UMP-DISISF referitoare la Proiectul SISF

 

(1) Directorul UMP-DISISF reprezintă Ministerul Afacerilor Interne în derularea şi implementarea contractului, precum şi în orice relaţii cu integratorul de sistem, în lipsa managerului Proiectului SISF, precum şi în domeniile şi limitele stabilite de managerul Proiectului SISF.

(2) în derularea Proiectului SISF, directorul UMP-DISISF are următoarele atribuţii:

a) răspunde de derularea şt implementarea Proiectului SISF şi dispune întreprinderea măsurilor necesare în acest sens;

b) formulează şi fundamentează propuneri de modificare a documentelor contractuale, pe care le înaintează managerului Proiectului SISF;

c) efectuează, împreună cu managerul Proiectului SISF şi cu echipa de management de proiect a integratorului de sistem, analize comune privind activitatea în cadrul Proiectului SISF;

d) colaborează, la nivel executiv, cu echipa de management de proiect a integratorului de sistem;

e) se asigură că integratorul de sistem realizează şi implementează SISF în condiţiile contractuale;

f) informează săptămânal managerul Proiectului SISF cu privire la stadiul derulării şi implementării Proiectului SISF.

 

ARTICOLUL 10

Semnarea documentelor aferente derulării Proiectului SISF

 

Potrivit competenţelor atribuite prin prezentul ordin se desemnează managerul Proiectului SISF şi directorul UMP-DISISF să semneze documentele aferente derulării Proiectului SISF.

 

ARTICOLUL 11

Dispoziţii finale

 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 154/2013 privind stabilirea modalităţilor de asigurare a managementului Programului „Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 18 noiembrie 2013.

 

ARTICOLUL 12

Publicitatea ordinului

 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Buda,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 decembrie 2016.

Nr. 199.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea preţurilor maximale pentru medicamentul Tetraxim, suspensie injectabilă, în seringă preumplută, cutie cu 10 seringi preumplute (din sticlă tip I), echipate cu piston cu dop (clorobromobutil sau clorobutil sau bromobutil), cu un ac ataşat x 0,5 ml suspensie injectabilă

 

Văzând Referatul de aprobare nr. VW. 6.601 din 8 decembrie 2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,

ţinând cont de prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 845/2016 pentru modificarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 800/2016,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă preţurile maximale pentru medicamentul Tetraxim, suspensie injectabilă, în seringă preumplută, cutie cu 10 seringi preumplute (din sticlă tip I), echipate cu piston cu dop (clorobromobutil sau clorobutil sau bromobutil), cu un ac ataşat x 0,5 ml suspensie injectabilă, prevăzute în tabelul următor:

 

Nr. crt.

Cod_cim

Obs.

Denumire produs

Formă

Concentraţie

Firmă/Ţară

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Preţ producător (lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA

(lei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei)

Stare

Observaţii

Valabilitate preţ

1

W59069005

 

TETRAXIM

SUSP. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

 

SANOFI PASTEUR - S.A.- FRANŢA

VACCIN DIFTERIC, TETANIC, PERTUSSIS, P0LIO INACTIVAT

Cutie cu 10 seringi preumplute (din sticlă tip I). echipate cu piston cu dop (clorobromobutil sau clorobutil sau

bromobutil), cu un ac ataşat x 0.5 ml susp. inj,

J07CAQ2

inovativ

 

635,53

665.53

763,58

 

 

Preţurile sunt valabil până la împlinirea termenelor prevăzuta de art. III din Hotărârea Guvernului nr. 845/2016

 

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Ioana Ursu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 decembrie 2016.

Nr. 1.408.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.