MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1016/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1016         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 19 decembrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 567 din 12 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. b) raportat la art. 14 alin. (1) lit. f) şi a celor ale art. 59 alin (1) lit. a) raportat la art. 57 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

949. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

 

950. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri”, municipiul Oradea, judeţul Bihor, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

107. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A.

 

108. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Enel Distribuţie Banat - S.A.

 

109. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Enel Distribuţie Dobrogea - S.A.

 

110. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea CEZ Distribuţie - S.A.

 

111. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „E.ON Distribuţie România” - S.A.

 

112. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A.

 

113. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A.

 

114. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A.

 

115. - Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, precum şi a condiţiilor de aplicare a tarifelor reglementate şi a tarifelor componenta de piaţă concurenţială

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 567

din 12 iulie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. b) raportat la art. 14 alin. (1) lit. f) şi a celor ale art. 59 alin. (1) lit. a) raportat la art. 57 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Fabian Niculae - magistral-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. f) şi ale art. 57 alin, (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, excepţie ridicată Sorin Rădulescu în Dosarul nr. 36.326/3/2014 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.832D/2015.

2. Dezbaterile au avut loc la data de 7 iulie 2016, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 57 din Legea nr. 47/1992 şi ale art. 396 alin, (1) din Codul de procedură civilă coroborate cu cele ale art. 14 din Legea nr. 47/1992, a amânat pronunţarea pentru data de 12 iulie 2016, când a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

3. Prin încheierea din 5 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 36.326/3/2014, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. f) şi ale art. 57 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, excepţie ridicată de Sorin Rădulescu într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ, respectiv a unei Dispoziţii a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti prin care s-a dispus anularea dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor şi muniţiilor letale şi neletale, precum şi retragerea permisului de armă tip B.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât sunt neclare şi lipsite de previzibilitate. În condiţiile în care nu s-a reţinut în sarcina sa nicio infracţiune la regimul armelor, sancţionată printr-o hotărâre judecătorească, nu a pus în primejdie ordinea publică şi nici nu a făcut uz de armă în mod nelegal, iar motivele invocate de autoritatea competentă nu au fost serioase şi credibile, dispoziţiile legale criticate lasă loc arbitrarului. Autorul mai arată că numai printr-o hotărâre judecătorească i se poate interzice unei persoane un drept câştigat şi numai dacă a încălcat o prevedere legală, după ce persoana a fost judecată şi condamnată.

5. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Astfel, nu se poate reţine că s-ar aduce atingere dispoziţiilor art. 23 alin. (11) din Constituţie, aprecierea realizată în temeiul dispoziţiilor legale criticate potrivit căreia o persoană prezintă sau nu pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, realizându-se în contextul unui ansamblu de factori, independent de existenţa unui proces penal sau pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti de condamnare. De asemenea, nu se poate reţine că dispoziţiile legale analizate ar fi contrare art. 53 din Constituţie, Curtea Constituţională reiterând în jurisprudenţa sa că din examinarea sistematică a prevederilor Constituţiei României, respectiv a titlului II care consacră drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, reiese faptul că dreptul de a obţine permis de armă nu este un drept constituţional, iar în speţă autorul excepţiei nu a menţionat un drept fundamental încălcat prin dispoziţiile criticate.

6. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

7. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă prin raportare la prevederile art. 23 alin. (11) din Constituţie şi neîntemeiată, prin raportare la prevederile art. 53 din Constituţie. Inadmisibilitatea este argumentată prin faptul că textul constituţional nu este incident autorul excepţiei de neconstituţionalitate aflându-se într-o procedură administrativă, şi nu în cadrul unui proces penal. În ceea ce priveşte raportarea la art. 53 din Constituţie, se arată că acest articol priveşte numai drepturile şi libertăţile înscrise în cap. II al titlului II din Constituţia României. Or, dreptul de a obţine autorizaţia de procurare a armelor letale nu face parte din această categorie.

8. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Se arată că dispoziţiile legale criticate stabilesc condiţiile în care se acordă autorizaţia de procurare a armelor letale şi a celor neletale prevăzute în categoria C din anexa legii, nefiind de natură să aducă atingere prezumţiei de nevinovăţie de care beneficiază orice persoană până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare. Refuzul de autorizare a procurării de arme letale şi neletale în condiţiile stabilite de legiuitor nu operează în sensul prestabilirii unei vinovăţii, ci reprezintă o măsură administrativă cu caracter preventiv pe deplin justificată în contextul reglementat de legea criticată.

9. Se mai arată că Legea nr. 295/2004 a fost adoptată ca urmare a armonizării legislaţiei interne cu cea a Uniunii Europene în domeniul armelor, în vederea integrării în Uniunea Europeană, respectiv transpunerea Directivei Consiliului nr. 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme. Potrivit art. 3 din Directiva nr. 91/477/CEE, „statele membre pot adopta, în cadrul propriilor legislaţii, măsuri mai stricte decât cele prevăzute de prezenta directivă

10. De asemenea, astfel cum reiese din expunerea de motive a proiectului de lege, la adoptarea acestuia s-a ţinut cont de prevederile Convenţiei europene cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari, adoptată la Strasbourg la 28 iunie 1978, ratificată prin Legea nr. 116/1997 şi de prevederile Protocolului împotriva fabricării şi traficului ilegal de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000, la care România a aderat prin Legea nr. 9/2004.

11. Cât priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la art. 53 din Constituţie, se arată că aceasta nu poate fi reţinută, întrucât acest articol are în vedere numai acele drepturi şi libertăţi fundamentale înscrise în Legea fundamentală, nu şi alte drepturi; or, dreptul pretins încălcat de autorul excepţiei de neconstituţionalitate, respectiv acela de a obţine permis de armă, nu este un drept constituţional,

12. În ceea ce priveşte afirmaţia autorului excepţiei de neconstituţionalitate că textul de lege criticat este lipsit de previzibilitate şi claritate juridică se menţionează ca aceasta nu poate fi reţinută. Întrucât Legea nr. 295/2004, republicată, conţine secţiunea denumită „Regimul dreptului de deţinere a armelor letale”, care stabileşte, în mod concret, condiţiile exercitării dreptului de deţinere a armelor, autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de deţinere, precum şi efectele aplicării măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 14 alin. (1) lit. f) şi ale art. 57 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. Din examinarea excepţiei de neconstituţionalitate, rezultă că, în realitate, obiectul acesteia îl constituie prevederile art. 45 alin. (1) lit. b) raportat la art. 14 alin. (1) lit. f) şi cele ale art. 59 alin. (1) lit. a) raportat la art. 57 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 425 din 10 iunie 2014, dispoziţii care au următorul cuprins:

- Art. 45 alin. (1) lit. b): „(1) Anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune de către organele competente dacă titularul dreptului se află în una dintre următoarele situaţii: [...] b) nu mai îndeplineşte vreuna dintre condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b), c), e) şi f);”;

- Art. 14 alin. (1) lit. f): J) Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: [...] f) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente;”;

- Art. 59 alin. (1) lit. a): „(1) Dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situaţii: a) nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. a), c) şi d);”;

- Art. 57 alin. (4) lit. d): „(4) Autorizaţia de procurare a armelor neletale prevăzute în categoria C din anexă se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: [...] d) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente;”.

16. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 23 alin. (11) privind prezumţia de nevinovăţie şi în art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. Din analiza excepţiei de neconstituţionalitate se poate deduce, în mod rezonabil, că autorul acesteia a înţeles să invoce şi prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) în componenta sa privind calitatea legii.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor legale criticate, Curtea constată că prin Decizia nr. 148 din 17 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 26 aprilie 2016, paragrafele 22-24, prin care a analizat prevederile art. 28 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, a reţinut că aceasta a fost adoptată ca urmare a armonizării legislaţiei interne cu cea a Uniunii Europene în domeniul armelor, în vederea integrării în Uniunea Europeană, respectiv transpunerea Directivei Consiliului 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 256 din 13 septembrie 1991. Potrivit art. 3 din Directiva 91/477/CEE, „statele membre pot adopta, în cadrul propriilor legislaţii, măsuri mai stricte decât cele prevăzute de prezenta directivă De asemenea, astfel cum reiese din expunerea de motive a proiectului de lege, la adoptarea acestuia s-a ţinut cont de prevederile Convenţiei europene cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari, adoptată la Strasbourg la 28 iunie 1978, ratificată prin Legea nr. 116/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 8 iulie 1997, şi de prevederile Protocolului împotriva fabricării şi traficului ilegal de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000, la care România a aderat prin Legea nr. 9/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 2 martie 2004 (a se vedea Decizia nr. 421 din 15 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 20 noiembrie 2013).

18. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate apreciază că dispoziţiile legale criticate încalcă prezumţia de nevinovăţie, însă această critică este neîntemeiată, deoarece textele de lege examinate nu operează în sensul prestabilirii unei vinovăţii, ci instituie o măsură administrativă, cu caracter temporar şi preventiv, pe deplin justificată în contextul reglementat de legea criticată. Măsura legală a fost determinată de raţiuni evidente, ce ţin, în primul rând, de opţiunea legiuitorului în materie de politică penală a statului (a se vedea şi Decizia nr. 1.220 din 18 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2008).

19. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în aceste decizii îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

20. De asemenea, Curtea reţine că, potrivit art. 46 alin. (3) şi art. 59 alin. (3) coroborat cu art. 29 alin. (3) din Legea nr. 295/2004, soluţia anulării permisului de armă şi a folosirii armelor letale şi neletale pentru care este necesară autorizarea este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

21. În aceste condiţii, în care nu se poate reţine restrângerea vreunui drept fundamental, nu se poate proceda la analiza criticilor de neconstituţionalitate prin prisma art. 53 din Constituţie.

22. Referitor la pretinsa încălcare a art. 1 alin. (5) în componenta sa privind claritatea şi previzibilitatea legii, Curtea constată că prevederile legale criticate sunt îndeajuns de clare, noţiunea de pericol/pericol social neputând fi reglementată cu o precizie absolută, măsurile luate de autorităţile administrative fiind supuse cenzurii instanţei de contencios administrativ.

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Sorin Rădulescu în Dosarul nr. 36.326/3/2014 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII l-a de contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 45 alin. (1) lit. b) raportat la art. 14 alin. (1) lit. f) şi cele ale art. 59 alin. (1) lit. a) raportat la art. 57 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 12 iulie 2016.

 

PREŞEDINTELE INTERIMAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La anexa nr. 1 punctul I litera A din Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 7 se abrogă.

Art. II. - Posturile şi efectivele disponibilizate ca urmare a aplicării prevederilor art. I se redistribuie în cadrul Jandarmeriei Române pentru îndeplinirea misiunilor din competenţă, prevăzute de lege.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvan Pahonţu

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 949.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri”, municipiul Oradea, judeţul Bihor, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri”, municipiul Oradea, judeţul Bihor, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - SA., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale municipiul Oradea, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 950.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri”, municipiul Oradea, judeţul Bihor

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii „CNI” - S.A. pe perioada realizării investiţiei

Beneficiar final: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Oradea după realizarea investiţiei

Amplasament: Strada Traian Blajovici nr. 24, municipiul Oradea, judeţul Bihor

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

 

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

mii lei

99.963

 

(în preţuri valabile la data de 13,06, 2016; 1 euro = 4,5178 lei),

 

 

 

din care: construcţii-montaj

mii lei

66.949

 

- Valoare totală finanţată prin „CNI” - SA, inclusiv TVA,

mii lei

81.755

 

din care: construcţii-montaj

mii lei

53.217

 

- Valoarea finanţată de UAT Oradea, inclusiv TVA,

mii lei

18.208

 

din care: construcţii-montaj

mii lei

13.732

 

- Eşalonarea investiţiei: INV/C+M

 

 

 

Anul I

mii lei

44.000

 

 

mii lei

30.000

 

Anul II

mii lei

44.000

 

 

mii lei

30.000

 

Anul III

mii lei

11.963

 

 

mii lei

6.949

 

Capacităţi:

 

 

 

Suprafaţă desfăşurată

mp

18.500

 

Locuri în tribune

nr.

5.000

 

Durata de realizare a investiţiei

luni

27

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, şi de la bugetul local al Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Oradea, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) şi lit. ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0560 lei/kVARh, practicat de Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele de 186,51 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2016 pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S A.

Art. 4. - Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice, Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 170/2015 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Enel Distribuţie Muntenia” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 18 decembrie 2015.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 decembrie 2016.

Nr. 107.

 

ANEXĂ

 

TARIFE SPECIFICE

pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice practicate de Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2017

 

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operatorul de distribuţie concesionar

Nivelul de tensiune

Tariful specific (lei/MWh)

Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A.

IT

9,31

MT

28,09

JT

104,10

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Enel Distribuţie Banat - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) şi lit. ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea Enel Distribuţie Banat - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţui pentru energia electrică reactivă de 0,0561 lei/kVARh, practicat de Societatea Enel Distribuţie Banat - S.A.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele de 187,00 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2016 pentru Societatea Enel Distribuţie Banat - S.A.

Art. 4. - Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice, Societatea Enel Distribuţie Banat - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 5 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 168/2015 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Enel Distribuţie Banat” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 18 decembrie 2015.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 decembrie 2016.

Nr. 108.

 

ANEXĂ

 

TARIFE SPECIFICE

pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice practicate de Societatea Enel Distribuţie Banat - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2017

 

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operatorul de distribuţie concesionar

Nivelul de tensiune

Tariful specific (lei/MWh)

Societatea Enel Distribuţie Banat - S.A.

IT

16,80

MT

34,62

JT

103,32

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Enel Distribuţie Dobrogea - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) şi lit. ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea Enel Distribuţie Dobrogea - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţui pentru energia electrică reactivă de 0,0552 lei/kVARh, practicat de Societatea Enel Distribuţie Dobrogea - S A.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele de 184,09 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2016 pentru Societatea Enel Distribuţie Dobrogea - S.A.

Art. 4. - Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice, Societatea Enel Distribuţie Dobrogea - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2015 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Enel Distribuţie Dobrogea” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 18 decembrie 2015.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 decembrie 2016.

Nr. 109.

 

ANEXĂ

 

TARIFE SPECIFICE

pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice practicate de Societatea Enel Distribuţie Dobrogea - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2017

 

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operatorul de distribuţie concesionar

Nivelul de tensiune

Tariful specific (lei/MWh)

Societatea Enel Distribuţie Dobrogea - S A.

IT

18,11

MT

35,99

JT

118,74

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea CEZ Distribuţie - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) şi lit. ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea CEZ Distribuţie - SA, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0549 lei/kVARh, practicat de Societatea CEZ Distribuţie - S.A.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele de 183,01 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2016 pentru Societatea CEZ Distribuţie - S.A.

Art. 4. - Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice, Societatea CEZ Distribuţie - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora,

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 175/2015 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „CEZ Distribuţie” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 18 decembrie 2015.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 decembrie 2016.

Nr. 110.

 

ANEXĂ

 

TARIFE SPECIFICE

pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice practicate de Societatea CEZ Distribuţie - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2017

 

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operatorul de distribuţie concesionar

Nivelul de tensiune

Tariful specific (lei/MWh)

Societatea CEZ Distribuţie - S.A.

IT

21,93

MT

41,95

JT

111,97

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „E.ON Distribuţie România”- S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) şi lit. ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea „E.ON Distribuţie România” - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2, - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0562 lei/kVARh, practicat de Societatea „E.ON Distribuţie România” - S.A.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele de 187,23 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2016 pentru Societatea „E.ON Distribuţie România” - S A.

Art. 4. - Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice, Societatea „E.ON Distribuţie România” - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 174/2015 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrica reactivă, pentru Societatea „E.ON Distribuţie România” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 18 decembrie 2015.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 decembrie 2016.

Nr. 111.

 

ANEXĂ

 

TARIFE SPECIFICE

pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice practicate de Societatea „E.ON Distribuţie România” - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2017

 

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operatorul de distribuţie concesionar

Nivelul de tensiune

Tariful specific (lei/MWh)

Societatea „E.ON Distribuţie România” - S.A.

IT

18,13

MT

40,08

JT

122,90

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) şi lit. ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţui pentru energia electrică reactivă de 0,0562 lei/kVARh, practicat de Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele de 187,41 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2016 pentru Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S A.

Art. 4. - Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice, Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 172/2015 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord”- S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 18 decembrie 2015.

Art. 6, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 decembrie 2016,

Nr. 112.

 

ANEXĂ

 

TARIFE SPECIFICE

pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice practicate de Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2017

 

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operatorul de distribuţie concesionar

Nivelul de tensiune

Tariful specific (lei/MWh)

Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S A.

IT

14,79

MT

33,67

JT

109,35

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) şi lit. ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0563 lei/kVARh, practicat de Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” -SA

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele de 187,54 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2016 pentru Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A.

Art. 4. - Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice, Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 173/2015 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 18 decembrie 2015.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 decembrie 2016.

Nr. 113.

 

ANEXĂ

 

TARIFE SPECIFICE

pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice practicate de Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2017

 

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operatorul de distribuţie concesionar

Nivelul de tensiune

Tariful specific (lei/MWh)

Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” -S.A.

IT

19,05

MT

41,93

JT

96,73

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) şi lit. ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0562 lei/kVARh, practicat de Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” -SA.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele de 187,49 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2016 pentru Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A.

Art. 4. - Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice, Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2015 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 18 decembrie 2015,

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 decembrie 2016.

Nr. 114.

 

ANEXĂ

 

TARIFE SPECIFICE

pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice practicate de Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A„ valabile începând cu data de 1 ianuarie 2017

 

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operatorul de distribuţie concesionar

Nivelul de tensiune

Tariful specific (lei/MWh)

Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” -S.A.

IT

20,63

MT

41,01

JT

103,73

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, precum şi a condiţiilor de aplicare a tarifelor reglementate şi a tarifelor componenta de piaţă concurenţială

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. d), ale art. 75 alin. (1) lit. c), art. 79 alin. (3), alin. (4) lit. d) şi alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2015,

în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) şi al art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, precum şi a condiţiilor de aplicare a tarifelor reglementate şi a tarifelor componenta de piaţă concurenţială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 24 decembrie 2015 se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Furnizorii de ultimă instanţă duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc aplicarea acestuia.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 decembrie 2016,

Nr. 115.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 175/2015)

 

TARIFE REGLEMENTATE

de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici

- Valabile de la 1 ianuarie 2017 –

 

1. Tarife pentru contoare cu plata post consum

 

Nivelul de tensiune

Tariful CS - de tip social

Tariful CD - de tip monom

Tariful CR - de tip monom cu rezervare

Tariful CR2 - de tip monom cu rezervare, diferenţiat pe două zone orare

Tariful CR3 - de tip monom cu rezervare, diferenţiat pe trei zone orare

Tranşa I

(lei/kWh şi abonat)

Transa a II-a

(lei/kWh şi abonat)

Transa a III-a

(lei/kWh şi abonat)

Preţ energie

(lei/kWh)

Preţ rezervare

(lei/zi)

Preţ energie

(lei/kWh)

Preţ rezervare

(lei/zi)

Preţ energie în zona de zi (lei/kWh)

Preţ energie în zona de

Noapte 1)

(lei/kWh)

Preţ rezervare

(lei/zi)

Preţ energie în zona de vârf

(lei/kWh)

Preţ energie în zona normală (lei/kWh)

Preţ energie în zona da gol

(lei/kWh)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)

0,1828

0,4387

0,8648

0,4387

0,1582

0,3289

0,1582

0,5240

0,1704

0,1582

0,7432

0,4142

0,1948

Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

 

0,3411

0,1582

0,2557

0,1582

0,4142

0,1340

0,1582

0,5848

0,3289

0,1462

 

2. Tarif CI - de tip monom cu consum inclus

 

Nivelul de tensiune

Abonamentul

(lei/zi)

Preţ energie

(lei/kWh)

1

2

3

Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)

0,4544

0,3289

Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

0,3886

0,2557

 

3. Tarif CTP - de tip monom

 

Nivelul de tensiune

Tranşa de putere maximă contractată

(kW)

Preţ rezervare

(lei/zi)

Preţ energie

(lei/kWh)

1

2

3

4

Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)

până la 3 kW inclusiv

0,1582

0,2681

 

3-6 kW

0,3411

0,2681

 

peste 6 kW2)

0,5117

0,2681

 

4. Tarife pentru contoare cu preplată

 

Nivelul de tensiune

Tariful CP - de tip monom

Tariful CP2 - de tip monom diferenţiat pe două zone orare

Tariful CP3 - de tip monom diferenţiat pe trei zone orara

Preţ rezervare (lei/zi)

Preţ energie

(lei/kWh)

Preţ rezervare (lei/zi)

Preţ energie în zona de zi (lei/kWh)

Preţ energie în zona de noapte (lei/kWh)1)

Preţ rezervare

(lei/zi)

Preţ energie în zona de vârf (lei/kWh)

Preţ energie în zona normală (lei/kWh)

Preţ energie în

zona de gol (lei/kWh)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)

0,1505

0,3124

0,1505

0,4977

0,1622

0,1505

0,7061

0,3937

0,1852

Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

0,1505

0,2430

0,1505

0,3937

0,1273

0,1505

0,5555

0,3124

0,1389

 

NOTĂ:

Tarifele nu conţin costul certificatelor verzi, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, acciza şi taxa pe valoarea adăugată.

1) Preţul se aplică şi pentru perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 07,00.

2) Pentru tariful cu putere maximă contractată peste 6 kW nu sunt necesare echipamente suplimentare,

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 17B/2015)

 

ZONELE ORARE

specifice tarifelor reglementate de energie electrică

 

1. Zone orare pentru tarifele CR3 şi CP3

 

SEZON

Zona de vârf

Zona de gol

Zona normală

VARA

08,00-09,00

00,00-08,00

21,00-00,00

şi de vineri de la ora 21,00 până luni la ora 08,00

09,00-21,00

IARNĂ

08,00-10,00

19,00-22,00

00,00-08,00

22,00-00,00

şi de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 08,00

10,00-19,00

 

Sezonul de vară: 1 aprilie-30 septembrie Sezonul de iarnă: 1 octombrie-31 martie

 

2. Zone orare pentru tarifele CR2, CP2 şi CPC diferenţiat

 

Zona de zi

Zona de noapte

07,00-22,00

22,00-07,00

şi de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 07,00

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.