MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1018/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1018         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 19 decembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

918. - Hotărâre pentru aprobarea amplasamentului şi declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Racordarea liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Isaccea-Vama şi LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud: Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.198. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Geoparcului Platoul Mehedinţi şi al ariilor naturale protejate cu care se suprapune

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 29 din 17 octombrie 2016 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amplasamentului şi declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Racordarea liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Isaccea-Varna şi LEA400 kV Isaccea-Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud: Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud”

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. d1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, şi ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 794/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna şi LEA400 kV Isaccea-Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud: Etapa II - LEA400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud”,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiţii „Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna şi LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud: Etapa II - LEA400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud”, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, potrivit variantei finale a studiului de fezabilitate.

Art. 2. - Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna şi LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud: Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud”, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

Art. 3. - Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică şi de interes naţional, situate pe raza judeţului Constanţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică şi de interes naţional prevăzut la art. 1, pe raza judeţului Constanţa, în cuantum total de 7.449,28 lei, care sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2016, la capitolul 81.01 „Combustibili şi energie” - titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”.

Art. 5. - Suma de 7.449,28 lei se virează de la bugetul de stat prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică şi de interes naţional, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 6. -(1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Medul de Afaceri, prin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare a sumei alocate, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu dispoziţiile legale.

(2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri are obligaţia înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor prevăzute la art. 3.

Art. 7. - Planul lucrării de utilitate publică şi de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.

Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

 

 

Bucuresti, 8 decembrie 2016.

Nr. 918.

 

ANEXA Nr. 1

 

Amplasamentul obiectivului de investiţii „Racordarea LEA 400 kV Isaccea—Varna şi LEA 400 kV Isaccea—Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud: Etapa II — LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud” şi suprafeţele de teren aferente acestuia

 

UAT Medgidia

 

Parcela (1/1) stâlp nr. 1/1 tip ITn+6 400239 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

1/la

760615.860

308521.261

12.20

1/1b

760627.191

308516.740

14.60

1/1c

760621.780

308503.179

12.20

1/1d

760610.449

308507.700

14.60

S(l/1)= 178 mp P= 53.6 m

 

 

 

 

Parcela (2/2) stâlp nr. 2/2 tip Sn+3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

2/2a

760511,304

308257,266

10,75

2/2b

760521,289

308253,282

7,55

2/2 c

760518,491

308246,269

10,75

2/2d

760508,506

308250,253

7,55

S(2/2)= 81 mp P= 36.6 m

 

 

 

 

Parcela (3/3) stâlp nr. 3/3 tip Ss-3 400235 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

3/3a

760377.596

307922,230

10,80

3/3 b

760387.627

307918.227

7,60

3/3c

760384.810

307911.168

10,80

3/3d

760374.779

307915.171

7,60

S(3/3)= 82 mp P= 36.8 m

 

 

 

 

Parcela (4/4) stâlp nr. 4/4 tip ICn 400237 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

4/40

760266,436

307644,506

10,40

4/4b

760276,449

307641,696

10,40

4/4c

760273,639

307631,683

10,40

4/4d

760263,626

307634,493

10,40

S(4/4)= 108 mp P= 41.6 m

 

 

 

 

Parcela (5/5) stâlp nr. 5/5 tip ICn-6 400238 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

5/5a

760220,170

307360,356

9,80

5/5b

760228,457

307355,123

8.60

5/5c

760223,865

307347,852

9,80

5/5d

760215,579

307353,084

8,60

S(5/5)= 84 mp P= 36.8 m

 

 

 

 

Parcela (6/6) stâlp nr. 6/6 tip Sn-3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

6/6a

760015,074

307214,556

9,25

6/6b

760020,387

307206,984

6,65

6/6c

760014,944

307203,164

9,25

6/6d

760009,631

307210,736

6,65

S(6/6) = 62 mp P = 31.8

 

 

 

 

Parcela (7/7)stâlp nr. 7/7 tip ICn+6 400237 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

7/7a

759728,841

307016,743

12,20

7/7b

759737,525

307008,174

12,20

7/7c

759728,957

306999,490

12,20

7/76

759720,272

307008,058

12,20

S(7/7) = 149 mp P = 48.8 m

 

 

 

 

Parcela (165/300) stâlp nr. 165/300 tip ITn+6 400239 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

165/300a

760566.437

308523.549

12.20

165/300b

760577.483

308518.369

14.60

165/300c

760571.283

308505.151

12.20

165/300d

760560.238

308510.331

14.60

S(165/300) = 178 mp P = 53.6 m

 

 

 

 

Parcela (164 /299) stâlp nr. 164/299 tip Sn+6 .400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

164/299a

760444,014

308261,696

11,50

164/299b

760454,426

308256,813

8,00

164/299c

760451,029

308249,570

11,50

164/299d

760440,617

308254,453

8,00

S(164/299)= 92 mp P= 39 m

 

 

 

 

Parcela (163/298) stâlp nr. 163/298 tip Sn-6 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

163/298a

760310,505

307973,494

8,50

163/298b

760318,200

307969,885

6,20

163/298c

760315,568

307964,271

8,50

163/298d

760307,872

307967,881

6,20

S(163/298) = 53 mp P = 29.4 m

 

 

 

 

Parcela (162/297) stâlp nr. 162/297 tip ICn 400237 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

162/297a

760181,329

307701,759

10,40

162/297b

760191,230

307698,574

10,40

162/297c

760188,045

307688,674

10,40

162/297d

760178,144

307691,858

10,40

S(162/297) = 108 mp P = 41.6 m

 

 

 

 

Parcela (161/296) stâlp nr. 161/296 tip ICn-6 400238 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

161/296a

760130,161

307418,300

9,80

161/296b

760138,448

307413,069

8,60

161/296c

760133,857

307405,796

9,80

161/296d

760125,570

307411,028

8,60

S(161/296) = 84 mp P = 36.8 m

 

 

 

 

Parcela (160/295) stâlp nr. 160/295 tip Sn 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

160/295a

759947,348

307283,995

10,00

160/295b

759953,228

307275,907

7,10

160/295c

759947,485

307271,732

10,00

160/295d

759941,605

307279,821

7,10

S(160/295) = 71 mp P = 34.2 m

 

 

 

 

Parcela (159/294) stâlp nr. 159/294 tip ICn-6400237 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

159/294a

759670,443

307080,874

8,60

159/294b

759676,452

307087,026

8,60

159/294c

759682,604

307081,016

8,60

159/294d

759676,595

307074,864

8,60

S(159/294) = 74 mp P = 34.4 m

 

 

 

 

Parcela (158/293) stâlp nr. 158/293 tip Sn+6 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

158/293a

759593,217

306970,615

11,50

158/293b

759602,675

306964,074

8,00

158/293c

759598,125

306957,494

11,50

158/293d

759588,667

306964,036

8,00

S(158/293) = 92 mp P =39 m

 

 

 

 

Parcela (14a) stâlp nr. 14a tip ICn-3 110243 Medgidia

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

14aa

759700.313

306927.982

3.20

14ab

759703.497

306928.302

4.00

Hac

759703.897

306924.322

3.20

14ad

759700.713

306924.002

4.00

S(14a) = 13 mp P = 14.4 m

 

 

 

 

Parcela (14b) stâlp nr. 14b tip ICn 110243 Medgidia

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

14ba

759546.508

306908.226

4.40

14bb

759546.048

306912.602

3.70

14bc

759549.727

306912.989

4.40

14bd

759550.188

306908.613

3.70

S(14b) = 16 mp P = 16.2 m

 

 

 

 

UAT Ciocârlia

 

Parcela (8/8) stâlp nr. 8/8 tip Sn+6 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

8/8a

759614,136

306849,988

11,50

8/8b

759623,638

306843,510

8,00

8/8c

759619,131

306836,900

11,50

8/8d

759609,629

306843,378

8,00

5(8/8) = 92 mp P = 39 m

 

 

 

 

Parcela (9/9) stâlp nr. 9/9 tip Sn-3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

9/9a

759437,737

306589,245

9,25

9/9b

759445,379

306584,035

6,65

9/9c

759441,634

306578,540

9,25

9/9d

759433,991

306583,750

6,65

S(9/9) = 62 mp P = 31.8 m

 

 

 

 

Parcela (10/10) stâlp nr. 10/10 tip ICn 400238 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

10/10a

759273,103

306345,737

12,20

10/10b

759279,558

306335,385

10,40

10/l0c

759270,734

306329,882

12,20

10/10d

759264,278

306340,234

10,40

S(10/10) = 127 mp P = 45.2 m

 

 

 

 

Parcela (11/11) stâlp nr. 11/11 tip Ss+6 400235 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

11/11a

758913,190

306292,820

13,00

11/11b

758915,039

306279,952

8,90

11/11c

758906,230

306278,686

13,00

11/11d

758904,380

306291,554

8,90

S(11/11) = 116 mp P = 43.8 m

 

 

 

 

Parcela (12/12) stâlp nr. 12/12 tip ICn-3 400237 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

12/12a

758559,284

306239,314

9,50

12/12b

758559,034

306229,817

9,50

12/12c

758549,537

306230,067

9,50

12/12d

758549,787

306239,563

9,50

S(12/12) = 90 mp P = 38 m

 

 

 

 

Parcela (13/13) stâlp nr. 13/13 tip Sn 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

13/13a

758281,655

306293,744

10,00

13/13b

758279,715

306283,934

7,10

13/13c

758272,750

306285,311

10,00

13/13d

758274,690

306295,121

7,10

S(13/13) = 71 mp P = 34.2 m

 

 

 

 

Parcela (14/14) stâlp nr. 14/14 tip Sn-3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

14/14a

757952,298

306358,515

9,25

14/14b

757950,503

306349,441

6,65

14/14c

757943,980

306350,731

9,25

14/14d

757945,775

306359,805

6,65

S(14/14) = 62 mp P = 31.8 m

 

 

 

 

Parcela (15 /292) stâlp nr. 157/292 tip Sn+6 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

157/292a

759504,860

306842,864

11,50

157/292b

759514,318

306836,323

8,00

157/292c

759509,767

306829,743

11,50

157/292d

759500,309

306836,285

8,00

S(157/292) = 92 mp P = 39 m

 

 

 

 

Parcela (156/291) stâlp nr. 156/291 tip Sn-6 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

156/291a

759344,277

306608,049

8,50

156/291b

759351,268

306603,213

6,20

156/291c

759347,741

306598,114

8,50

156/291d

759340,750

306602,949

6,20

S(156/291) = 53 mp P = 29.4 m

 

 

 

 

Parcela (155/290) stâlp nr. 155/290 tip ICn 400238 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

155/290a

759219,297

306425,925

12,20

155/290b

759225,617

306415,490

10,40

155/290c

759216,722

306410,102

12,20

155/290d

759210,401

306420,537

10,40

S(155/290) = 127 mp P = 45.2 m

 

 

 

 

Parcela (154/289) stâlp nr. 154/289 tip Sn-3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

154/289a

758886,700

306381,575

9,25

154/289b

758887,839

306372,395

6,65

154/289c

758881,239

306371,577

9,25

154/289d

758880,101

306380,756

6,65

S(154/289) = 62 mp P = 31.8 m

 

 

 

 

Parcela (153/288) stâlp nr. 153/288 tip ICn-3 400237 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

153/288a

758577,871

306342,571

9,50

153/288b

758577,530

306333,077

9,50

153/288c

758568,036

306333,418

9,50

153/288d

758568,377

306342,912

9,50

S(153/288) = 90 mp P = 38 m

 

 

 

 

Parcela (152/287) stâlp nr. 152/287 tip Sn+3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

152/287a

758285,326

306400,373

10,75

152/287b

758283,240

306389,828

7,55

152/287c

758275,833

306391,293

10,75

152/287d

758277,919

306401,838

7,55

SC 152/287) = 81 mp P = 36.6 m

 

 

 

 

UAT Peştera

 

Parcela (15/15) stâlp nr. 15/15 tip Sn-6 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

15/15a

757647,133

306418,500

8,50

15/15b

757645,484

306410,162

6,20

15/15c

757639,401

306411,365

8,50

15/15d

757641,051

306419,704

6,20

S(15/15) = 53 mp P = 29,.4 m

 

 

 

 

Parcela (16/16) stâlp nr. 16/16 tip Sn+3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

16/16a

757315,242

306485,302

10,75

16/16b

757313,156

306474,756

7,55

16/16c

757305,750

306476,222

10,75

16/16d

757307,836

306486,767

7,55

5(16/16) = 81 mp P = 36.6 m

 

 

 

 

Parcela (17/17) stâlp nr. 17/17 tip Sn-6 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

17/17a

757014,434

306543,661

8,50

17/17b

757012,784

306535,323

6,20

17/17c

757006,702

306536,526

8,50

17/17d

757008,352

306544,865

6,20

5(17/17) = 53 mp P = 29.4 m

 

 

 

 

Parcela (18/18) stâlp nr. 18/18 tip Sn-6 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

18/18a

756733,616

306599,213

8,50

18/18b

756731,966

306590,875

6,20

18/18c

756725,884

306592,078

8,50

18/18d

756727,534

306600,416

6,20

S(18/18) = 53 mp P = 29.4 m

 

 

 

 

Parcela (19/19) stâlp nr. 19/19 tip Ss+6 400235 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

19/19a

756379,513

306671,555

13,00

19/19b

756376,990

306658,802

8,90

19/19c

756368,259

306660,530

13,00

19/19d

756370,782

306673,282

8,90

S(19/19) = 116 mp P = 43.8 m

 

 

 

 

Parcela (20/20) stâlp nr. 20/20 tip Sn-3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

20/20a

756048,531

306735,119

9,25

20/20b

756046,736

306726,045

6,65

20/20c

756040,212

306727,335

9,25

20/20d

756042,008

306736,409

6,65

S(20/20) = 62 mp P = 31.8 m

 

 

 

 

Parcela (21/21) stâlp nr. 21/21 tip Sn-3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

21/21a

755786,156

306787,022

9,25

21/21b

755784,361

306777,948

6,65

21/21c

755777,837

306779,239

9,25

21/21d

755779,632

306788,313

6,65

S(21/21) = 62 mp P = 31.8 m

 

 

 

 

Parcela (22/22) stâlp nr. 22/22 tip Sn-6 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

22/22a

755536,455

306836,036

8,50

22/22b

755534,806

306827,697

6,20

22/22C

755528,724

306828,901

8,50

22/226

755530,373

306837,239

6,20

S(22/22) = 53 mp P = 29.4 m

 

 

 

 

Parcela (23/23) stâlp nr. 23/23 tip Sn+6 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

23/23a

755191,242

306905,855

11,50

23/23b

755189,010

306894,574

8,00

23/23c

755181,162

306896,126

11,50

23/23d

755183,394

306907,408

8,00

S(23/23) = 92 mp P = 39 m

 

 

 

 

Parcela (24/24) stâlp nr. 24/24 tip ICn+6 400237 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

24/24a

754989,172

306946,410

12,20

24/24b

754987,247

306934,363

12,20

24/24c

754975,199

306936,288

12,20

24/24d

754977,125

306948,336

12,20

S(24/24) = 149 mp P = 48.8 m

 

 

 

 

Parcela (25/25) stâlp nr. 25/25 tip Sn-3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

25/25a

754646.835

306986.999

9.25

25/25b

754645.713

306977.817

6.65

25/25C

754639.112

306978.624

9.25

25/25d

754640.234

306987.805

6.65

S(25/25) = 62 mp P = 31.8 m

 

 

 

 

Parcela (26/26) stâlp nr. 26/26 tip Sn-3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

26/26a

754348,244

307023,495

9,25

26/26b

754347,122

307014,314

6,65

26/26c

754340,521

307015,120

9,25

26/26d

754341,643

307024,302

6,65

S(26/26) = 62 mp P = 31.8 m

 

 

 

 

Parcela (27/27) stâlp nr. 27/27 tip Sn-3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

27/27a

754075,722

307056,806

9,25

27/27b

754074,600

307047,624

6,65

27/27c

754067,999

307048,431

9,25

27/27d

754069,121

307057,612

6,65

S(27/27) = 62 mp P = 31.8 m

 

 

 

 

Parcela (28/28) stâlp nr. 28/28 tip Sn-3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

28/28a

753766,573

307094,593

9,25

28/28b

753765,451

307085,411

6,65

28/28c

753758,850

307086,218

9,25

28/28d

753759,972

307095,400

6,65

S(28/28) = 62 mp P = 31.8 m

 

 

 

 

 

Parcela (29/29) stâlp nr. 29/29 tip Sn-6 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

29/29a

753539,875

307121,924

8,50

29/29b

753538,844

307113,487

6,20

29/29c

753532,690

307114,239

8,50

29/29d

753533,721

307122,676

6,20

S(29/29) = 53 mp P = 29.4 m

 

 

 

 

Parcela (30/30) stâlp nr. 30/30 tip Sn 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

30/30a

753278.233

307154.660

10.00

30/30b

753277.020

307144.734

7.10

30/30c

753269.972

307145.595

10.00

30/30d

753271.185

307155.522

7.10

S(30/30) = 71 mp P = 34.2 m

 

 

 

 

Parcela (31/31) stâlp nr. 31/31 tip Sn-3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

31/31a

752955.782

307193.696

9.25

31/31b

752954.659

307184.514

6.65

31/31c

752948.059

307185.321

9.25

31/31d

752949.181

307194.502

6.65

S(31/31) = 62 mp P = 31.8 m

 

 

 

 

 

Parcela (32/32) stâlp nr. 32/32 tip Sn-6 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

32/32a

752708,179

307223,582

8,50

32/32b

752707,148

307215,145

6,20

32/32c

752700,994

307215,897

8,50

32/32d

752702,025

307224,334

6,20

S(32/32) = 53 mp P = 29.4 m

 

 

 

 

Parcela (33/33) stâlp nr. 33/33 tip Sn-6 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

33/33 a

752439,350

307256,441

8,50

33/33 b

752438,319

307248,004

6,20

33/33 c

752432,164

307248,756

8,50

33/33 d

752433,196

307257,193

6,20

S(33/33) = 53 mp P = 29.4 m

 

 

 

 

Parcela (34/34) stâlp nr. 34/34 tip ICn 400237 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

34/34a

752140,891

307294,697

10,40

34/34b

752141,413

307284,311

10,40

34/34c

752131,026

307283,789

10,40

34/34d

752130,504

307294,175

10,40

S(34/34) = 108 mp P = 41.6 m

 

 

 

 

Parcela (35/35) stâlp nr. 35/35 tip Sn-3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

35/35a

751841,822

307227,581

9,25

35/35b

751843,859

307218,558

6,65

35/35C

751837,372

307217,094

9,25

35/35d

751835,335

307226,116

6,65

S(35/35) = 62 mp P = 31.8 m

 

 

 

 

Parcela (36/36) stâlp nr. 36/36 tip Sn 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

36/36a

751501,038

307151,031

10,00

36/36b

751503,240

307141,276

7,10

36/36c

751496,315

307139,713

10,00

36/36d

751494,112

307149,467

7,10

S(36/36) = 71 mp P = 34.2 m

 

 

 

 

Parcela (37/37) stâlp nr. 37/37 tip Ss+3 400235 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

37/37a

751202,999

307084,951

12,35

37/37b

751205,718

307072,904

8,55

37/37c

751197,378

307071,021

12,35

37/37d

751194,658

307083,068

8,55

S(37/37) = 106 mp P = 41.8 m

 

 

 

 

Parcela (38/38) stâlp nr. 38/38 tip ICn 400237 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

38/38a

750831,352

306999,248

10,40

38/38b

750832,195

306988,882

10,40

38/38c

750821,829

306988,039

10,40

38/38d

750820,986

306998,405

10,40

S(38/38) = 108 mp P = 41.6 m

 

 

 

 

Parcela (39/39) stâlp nr. 39/39 tip Sn-3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

39/39a

750456,261

307020,388

9,25

39/39b

750455,710

307011,155

6,65

39/39c

750449,072

307011,551

9,25

39/39d

750449,623

307020,785

6,65

S(39/39) = 62 mp P = 31,8 m

 

 

 

 

Parcela (40/40) stâlp nr. 40/40 tip Sn 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

40/40a

750178,014

307037,378

10,00

40/40b

750177,418

307027,395

7,10

40/40c

750170,331

307027,819

10,00

40/40d

750170,927

307037,801

7,10

S(40/40) = 71 mp P = 34.2 m

 

 

 

 

Parcela (41/41) stâlp nr. 41/41 tip Sn+6 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

41/41a

749844,124

307058,065

11,50

41/41b

749843,438

307046,585

8,00

41/41c

749835,452

307047,062

11,50

41/41d

749836,138

307058,542

8,00

S(41/41) = 92 mp P = 39 m

 

 

 

 

Parcela (42/42) stâlp nr. 42/42 tip Sn+3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

42/42a

749536,165

307076,077

10,75

42/42b

749535,524

307065,346

7,55

42/42c

749527,987

307065,796

10,75

42/42d

749528,628

307076,527

7,55

S{42/42) = 81 mp P = 36.6 m

 

 

 

 

Parcela (43/43) stâlp nr. 43/43 tip Sn-6 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

43/43a

749262,909

307091,265

8,50

43/43b

749262,402

307082,780

6,20

43/43c

749256,213

307083,150

8,50

43/43d

749256,720

307091,635

6,20

S(43/43) = 53 mp P = 29.4 m

 

 

 

 

Parcela (44/44) stâlp nr. 44/44 tip Ss+6 400235 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

44/44a

748870,582

307116,944

13,00

44/44b

748869,807

307103,967

8,90

44/44c

748860,923

307104,498

13,00

44/44d

748861,698

307117,475

8,90

S{44/44) = 116 mp P = 43.8 m

 

 

 

 

Parcela (45/45) stâlp nr. 45/45 tip ITn+3 400239 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

45/45a

748546,221

307135,410

11,20

45/45b

748545,553

307124,229

13,35

45/45c

748532,227

307125,025

11,20

45/45d

748532,895

307136,205

13,35

S(45/45) = 150 mp P = 49.1 m

 

 

 

 

Parcela (46400) stâlp nr. 46400 tip ICT-6 400136 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

46400 a

748448.376

307143.727

9,80

46400 b

748452.346

307134.767

9,80

46400 c

748443.386

307130.797

9,80

46400 d

748439.416

307139.757

9,80

S(46400) = 96 mp P =39,2 m

 

 

 

 

Parcela (47400) stâlp nr. 47400 tip ICT-6 400136 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

47400 a

748359.591

307064.221

9,80

47400 b

748368.253

307059.639

9,80

47400 c

748363.671

307050.976

9,80

47400 d

748355.008

307055.559

9,80

S(47400) = 96 mp P =39.2 m

 

 

 

 

Parcela (46750) stâlp nr. 46 7So tip III ICTn 750113

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

46750 a

748521,377

307049,915

9,38

46750 b

748530,629

307048,403

9,38

46750 c

748529,117

307039,151

9,38

46750 d

748519,865

307040,663

9,38

S(48750) = 88 mp P =37.5 m

 

 

 

 

Parcela (46750) stâlp nr. 46 750 tip II ICTn 750113

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

46750 a

748502,132

307053,060

9,38

46750 b

748511,384

307051,548

9,38

46750 c

748509,872

307042,296

9,38

46750 d

748500,620

307043,808

9,38

S(48750) = 88 mp P =37.5 m

 

 

 

 

Parcela (46750) stâlp nr. 46750 tip I ICTn 750113

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

46750 a

748482,887

307056,205

9,38

46750 b

748492,140

307054,693

9,38

46750 c

748490,628

307045,440

9,38

46750 d

748481,375

307046,952

9,38

S(48750) = 88 mp P =37.5 m

 

 

 

 

Parcela (46 7m) stâlp nr. 46750 tip IV ICTn 750113

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

46750 a

748542,835

307043,654

4,00

46750 b

748546,782

307043,009

4,00

46750 c

748546,137

307039,062

4,00

46750 d

748542,190

307039,707

4,00

S(46750) = 16 mp P = 37.5 m

 

 

 

 

Parcela (151/286) stâlp nr. 151/286 tip Sn 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

151/286a

757967,329

306462,898

10,00

15 l/286b

757965,389

306453,088

7,10

151/286c

757958,424

306454,466

10,00

15 l/286d

757960,364

306464,276

7,10

S(151/286) = 71 mp P = 34.2 m

 

 

 

 

Parcela (150/285) stâlp nr. 150/285 tip Sn-3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

150/285a

757659,025

306523,506

9,25

150/285b

757657,230

306514,432

6,65

150/285c

757650,706

306515,722

9,25

150/285d

757652,501

306524,796

6,65

S(150/285) = 62 mp P = 31.8 m

 

 

 

 

Parcela (149/284) stâlp nr. 149/284 tip Sn-3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

149/284a

757338,124

306586,988

9,25

149/284b

757336,329

306577,914

6,65

149/284C

757329,805

306579,204

9,25

149/284d

757331,600

306588,278

6,65

S(149/284) = 62 mp P = 31.8 m

 

 

 

 

Parcela (148/283) stâlp nr. 148/283 tip Sn 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

148/283a

757035,782

306647,180

10,00

148/283b

757033,841

306637,370

7,10

148/283c

757026,876

306638,748

10,00

148/283d

757028,817

306648,558

7,10

S(148/283) = 71 mp P = 34.2 m

 

 

 

 

Parcela (147/282) stâlp nr. 147/282 tip Sn-6 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

147/282a

756694,910

306713,849

8,50

147/282b

756693,260

306705,510

6,20

147/282c

756687,178

306706,713

8,50

147/282d

756688,827

306715,052

6,20

S(147/282) = 53 mp P = 29.4 m

 

 

 

 

Parcela (146/281) stâlp nr. 146/281 tip Ss+6 400235 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

146/28la

756352,422

306783,894

13,00

146/281b

756349,899

306771,142

8,90

146/281c

756341,168

306772,869

13,00

146/281d

756343,691

306785,621

8,90

S(146/281) = 116 mp P = 43.8 m

 

 

 

 

Parcela (145/280) stâlp nr. 145/280 tip Ss+3 400235 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

145/280a

755967,390

306859,731

12,35

145/280b

755964,993

306847,616

8,56

145/280c

755956,606

306849,275

12,35

145/280d

755959,003

306861,391

8,55

S(145/280) = 106 mp P = 41.8 m

 

 

 

 

Parcela (144/279) stâlp nr. 144/279 tip Sn-6 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

144/279a

755652.248

306920.112

8.50

144/279b

755650.598

306911.773

6.20

144/279c

755644.516

306912.977

8.50

144/279d

755646.165

306921.315

6.20

S(144/279) = 53 mp P = 29.4 m

 

 

 

 

Parcela (143/278) stâlp nr. 143/278 tip Sn+6 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

143/278a

755333,093

306984,777

11,50

143/278b

755330,862

306973,496

8,00

143/278c

755323,014

306975,048

11,50

143/278d

755325,246

306986,330

8,00

S(143/278) = 92 mp P = 39 m

 

 

 

 

Parcela (142/277) stâlp nr. 142/277 tip ICn+6 400237 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

142/277a

755132,302

307025,070

12,20

142/277b

755130,356

307013,026

12,20

142/277c

755118,312

307014,972

12,20

142/277d

755120,258

307027,016

12,20

S(142/277) = 149 mp P = 48.8 m

 

 

 

 

Parcela (141/276) stâlp nr. 141/276 tip Sn-6 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

141/276a

754837,061

307060,549

8,50

141/276b

754836,000

307052,115

6,20

141/276c

754829,849

307052,889

8,50

141/276d

754830,909

307061,322

6,20

S(141/276) = 53 mp P = 29.4 m

 

 

 

 

Parcela (140/275) stâlp nr. 140/275 tip Sn-3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

140/275a

754568,448

307094,703

9,25

140/275b

754567,294

307085,525

6,65

140/275c

754560,696

307086,355

9,25

140/275d

754561,850

307095,532

6,65

S(140/275) = 62 mp P = 31.8 m

 

 

 

 

Parcela (139/274) stâlp nr. 139/274 tip Sn 400232 5.3. B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

139/274a

754235,028

307137,006

10,00

139/274b

754233,780

307127,084

7,10

139/274c

754226,736

307127,970

10,00

139/274d

754227,983

307137,891

7,10

S(139/274) = 71 mp P = 34.2 m

 

 

 

 

Parcela (138/273) stâlp nr. 138/273 tip Sn-3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

138/273a

753924,501

307175,674

9,25

138/273b

753923,347

307166,496

6,65

138/273c

753916,749

307167,326

9,25

138/273d

753917,903

307176,503

6,65

S(138/273) = 62 mp P = 31.8 m

 

 

 

 

Parcela (137/272) stâlp nr. 137/272 tip Sn-3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

137/272a

753656,628

307209,357

9,25

137/272b

753655,474

307200,179

6,65

137/272c

753648,876

307201,009

9,25

137/272d

753650,030

307210,186

6,65

S(137/272) = 62 mp P = 31.8 m

 

 

 

 

Parcela (136/271) stâlp nr. 136/271 tip Sn-3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

136/271a

753336,152

307249,654

9,25

136/271b

753334,998

307240,476

6,65

136/271c

753328,400

307241,306

9,25

136/271d

753329,554

307250,484

6,65

S(136/271) = 62 mp P = 31.8 m

 

 

 

 

Parcela (135/270) stâlp nr. 135/270 tip Sn-3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

135/270a

753052.881

307285.273

9,25

135/270b

753051.727

307276.095

6,65

135/270c

753045.129

307276.925

9,25

135/270d

753046.283

307286.103

6,65

 

 

 

 

 

Parcela (134/269) stâlp nr. 134/269 tip Sn 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

134/269a

752729,203

307326,351

10,00

134/269b

752727,956

307316,429

7,10

134/269c

752720,911

307317,315

10,00

134/269d

752722,159

307327,237

7,10

S(134/269) = 71 mp P = 34.2 m

 

 

 

 

Parcela (133/268) stâlp nr. 133/268 tip Sn-6 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

133/268a

752421,085

307364,338

8,50

133/268b

752420,025

307355,905

6,20

133/268c

752413,873

307356,678

8,50

133/268d

752414,934

307365,112

6,20

S(133/268) = 53 mp P = 29.4 m

 

 

 

 

Parcela (132/267) stâlp nr. 132/267 tip ICn-6 400237 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

132/267a

752149,903

307399,195

8,60

132/267b

752150,380

307390,608

8,60

132/267c

752141,793

307390,132

8,60

132/267d

752141,317

307398,719

8,60

S(132/267) = 74 mp P = 34.4 m

 

 

 

 

Parcela (131/266) stâlp nr. 131/266 tip Sn 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

131/266a

751892,625

307338,912

10,00

131/266b

751894,963

307329,189

7,10

131/266C

751888,060

307327,529

10,00

131/266d

751885,722

307337,252

7,10

S(131/266) = 71 mp P = 34.2 m

 

 

 

 

Parcela (130/265) stâlp nr. 130/265 tip Sn-3 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

130/265a

751595,539

307267,085

9,25

130/2656

751597,702

307258,091

6,65

130/265c

751591,236

307256,536

9,25

130/265d

751589,074

307265,530

6,65

S(130/265) = 62 mp P = 31.8 m

 

 

 

 

Parcela (129/234) stâlp nr. 129/264 tip Sn-6 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D(i, i+1)

0

1

2

3

129/264a

751373,086

307213,205

8,50

129/264b

751375,073

307204,941

6,20

129/264c

751369,045

307203,491

8,50

129/264d

751367,058

307211,755

6,20

S(129/264) = 53 mp P = 29.4 m

 

 

 

 

Parcela (128/263) stâlp nr. 128/263 tip Sn 400232 5.3.B

 

Nr. Pct.

Coordonate pct. de contur