MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1020/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1020         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 19 decembrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

383. - Decizie privind eliberarea doamnei Irina Alexe din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

352. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind aprobarea ultimei tranşe din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2016

 

2.196. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea Instrucţiunilor privind circuitul documentelor între compartimentele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi instituţiile aflate în subordinea sa

 

2.844. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

 

5.916. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2016-2017

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

2.196. - Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AKTUALIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Irina Alexe din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 238.630 din 19 decembrie 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.250 din 19 decembrie 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Irina Alexe se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 19 decembrie 2016.

Nr. 383.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind aprobarea ultimei tranşe din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2016

 

În baza prevederilor art. 391 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin

Art. 1. - Se aprobă suma de 25.000 lei, reprezentând ultima tranşă din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, din cadrul Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor din România, pe anul 2016.

Art. 2. - Resursele financiare necesare cofinanţării Centrului European al Consumatorilor România sunt asigurate prin finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, titlul X „Alte cheltuieli”, articolul 59.11 „Asociaţii şi fundaţii”.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marcel Bogdan Pandelică

 

Bucureşti, 8 decembrie 2016.

Nr. 352.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind circuitul documentelor între compartimentele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi instituţiile aflate în subordinea sa

 

Având în vedere art. 20 alin. (2) şi art. 50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 18. alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind circuitul documentelor între compartimentele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi instituţiile aflate în subordinea sa, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi dus la îndeplinire de către compartimentul de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, de către compartimentele de acreditare înfiinţate în cadrul instituţiilor din subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, precum şi de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2016.

Nr. 2.196.

 

INSTRUCŢIUNI

privind circuitul documentelor între compartimentele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şl Instituţiile aflate în subordinea sa

 

Art. 1. - (1) Dosarul de acreditare al furnizorului de servicii sociale, format din cerere de acreditare a furnizorului de servicii sociale şi documente justificative conform prevederilor legale, poate fi transmis astfel:

a) electronic, în format needitabil, la adresa de e-mail a compartimentului de acreditare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice: acreditare@mmuncii.gov.ro;

b) în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea „Solicitare de acreditare furnizor de servicii sociale”, depus direct sau trimis prin poştă la Registratura generală a instituţiei, pe adresa de corespondenţă: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2- 4, sectorul 1, Bucureşti, cod poştal 010026.

(2) Dosarul de acreditare al furnizorului de servicii sociale se înregistrează la registratura Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi în Registrul special de evidenţă a solicitărilor de acreditare ale furnizorilor de servicii sociale, de către persoana desemnată cu această atribuţie şi se repartizează compartimentului de acreditare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Art. 2. - (1) Dosarul de acreditare al serviciului social, format din cererea de acreditare a serviciului social, fişa de autoevaluare şi documente justificative conform prevederilor legale, indiferent de categoria persoanelor beneficiare cărora ii se adresează serviciul social, se transmite astfel:

a) electronic, în format needitabil, la adresa de e-mail a compartimentului de acreditare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice: acreditare@mmuncii.gov.ro;

b) în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea „Solicitare de acreditare serviciu social”, depus direct sau trimis prin poştă la registratura generală a instituţiei, pe adresa de corespondenţă: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1, Bucureşti, cod poştal 010026.

(2) în cazul dosarului de acreditare al serviciului social depus electronic, se va printa doar cererea pe care va fi înscris numărul de la registratura generală a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, de către persoana desemnată cu această atribuţie.

(3) în funcţie de categoria de beneficiari, cererea va fi direcţionată pentru soluţionare către instituţiile subordonate/ direcţia de specialitate a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(4) Dosarul de acreditare al serviciului social transmis electronic va fi redirecţionat de pe adresa acreditare@mmuncii.gov.ro către evaluatorii din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau pe adresele de e-mail ale compartimentelor de acreditare din cadrul instituţiilor subordonate, în funcţie de categoria de beneficiari.

(5) în cazul dosarului de acreditare al serviciului social depus la registratura generală a ministerului sau transmis prin poştă, după înregistrare de către persoana desemnată cu această atribuţie, acesta este înaintat persoanei desemnate din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice care, în funcţie de categoria de beneficiari, îl distribuie compartimentului de acreditare din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau instituţiilor subordonate,

Art. 3. - (1) în data de 5 a fiecărei luni calendaristice, instituţiile din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice transmit prin e-mail compartimentului de acreditare din cadrul ministerului, în format Excel, cu respectarea machetei incluse în anexa care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni, lista nominală cu serviciile sociale acreditate în domeniile de activitate pe care le coordonează, împreună cu copia licenţelor de funcţionare/licenţelor de funcţionare provizorie eliberate în luna anterioară, în vederea înregistrării serviciului social acreditat în Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

(2) în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării licenţei de funcţionare sau, după caz, de la primirea copiei conform prevederilor alin. (1), Direcţia politici servicii sociale din cadrul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are responsabilitatea de a centraliza şi publica pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice datele prezentate la alin. (1), în format Excel şi PDF. Direcţia politici servicii sociale este responsabilă de verificarea acurateţei datelor de contact din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

(3) în termenul prevăzut la alin. (2), în scopul realizării evidenţierii şi vizibilităţii furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor acordate de aceştia, Direcţia politici servicii sociale transmite datele din Registrul electronic unic al serviciilor sociale către Unitatea pentru Tehnologia Informaţiei în vederea actualizării aplicaţiei informatice ce poate fi accesată direct de pe pagina de internet a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

 

ANEXĂ

la instrucţiuni

 

Nr. înregistrare dosar

serviciu

Data iniţială de înregistrare dosar serviciu

Data

înregistrare dosar serviciu

cu reveniri

Nr.

dosar

furnizor

acreditat

Denumire

furnizor

Judeţ

furnizor

E-mail

furnizor

Telefon

1

furnizor

Telefon

2

furnizor

Website

furnizor

Denumire serviciu social

Cod serviciu

social

Tip serviciu social

Stradă serviciu social

Număr stradă

Serviciu social

Bloc

Localitate

Judeţ/ sector

serviciu

E-mail

serviciu

social

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

Telefon

1

serviciu

social

Telefon

2

serviciu

social

Website

serviciu

.social

Forma de

organizare a

serviciului

social

Categorii

beneficiari

Situaţii în care se afla beneficiarii

Capacitate

Număr RG iniţial

REVENIRI

Data

respingerii/

Retragere licenţă

Data licenţă

provizorie

Data licenţă de  funcţionare pe termen de 5 ani

Număr şi  serie licenţă de

funcţionare valabilă 5 ani

Observaţii

Responsabili

Zile rămase pentru soluţionare dosar

Stadiul

rezolvării

dosarului

Zile rămase pentru eliberarea licenţei de

funcţionare (valabilă 5 ani)

Lipsă licenţă de funcţionare

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară de către unele entităţi cu capital de stat,

având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, care reglementează modul de aplicare a acestor standarde şi lasă statelor membre posibilitatea de a permite sau impune şi altor societăţi decât cele ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, să-şi elaboreze situaţiile financiare anuale (individuale şi/sau consolidate) în conformitate cu IFRS,

în baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară prevăzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) se aplică de către următoarele persoane juridice:

a) societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;

b) persoanele juridice prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară de către unele entităţi cu capital de stat;

c) alte entităţi obligate prin prevederi legale să aplice reglementările respective:

d) alte entităţi care au optat pentru aplicarea reglementărilor respective, condiţiile în care acestea pot opta fiind stabilite prin prevederi legale.

(3) Persoanele juridice prevăzute la alin. (2) sunt denumite în cuprinsul prezentului ordin entităţi.

(4) Piaţa reglementată are înţelesul prevăzut la art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) în înţelesul prezentului ordin şi al legislaţiei contabile, entităţile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) reprezintă entităţi de interes public.

Art. 2. - Reglementările prevăzute la art. 1 alin. (1) se aplică împreună cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, precum şi cu alte prevederi legale aplicabile, în scopul asigurării unui grad ridicat de transparenţă şi comparabilitate a situaţiilor financiare anuale.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin nu se aplica: instituţiilor de credit; instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general; instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată; Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar; entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - În înţelesul prezentului ordin, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, denumite în continuare IFRS, reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.

Art. 5. - Administratorii entităţilor, respectiv alte persoane care au obligaţia gestionării entităţilor, precum şi persoanele care au obligaţia organizării şi conducerii acestora, directorii economici, contabilii-şefi sau alte persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Situaţiile financiare anuale individuale, respectiv situaţiile financiare anuale consolidate au componentele prevăzute de IAS 1.

Art. 7. - (1) Situaţiile financiare anuale individuale întocmite de entităţi în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS fac obiectul auditului statutar, potrivit legii.

(2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, şi situaţiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS, întocmite de entităţi în calitate de societăţi-mamă.

Art. 8. - (1) Societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar de raportare întocmesc pentru respectivul exerciţiu financiar situaţii financiare anuale în baza IFRS prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în scopul aplicării alin. (1), entităţile întocmesc o situaţie care să reflecte, pentru fiecare element de bilanţ şi cont de profit şi pierdere, diferenţele dintre tratamentul contabil potrivit reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi tratamentul prevăzut de Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

(3) începând cu exerciţiul financiar următor celui în care valorile lor mobiliare devin admise la tranzacţionare, societăţile organizează şi conduc contabilitatea în bază Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

(4) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b)-d) efectuează retratarea prevăzută de prezentul articol, întocmesc situaţiile financiare anuale, respectiv organizează şi conduc contabilitatea conform prevederilor legale aplicabile acestora.

Art. 9. - (1) în scopul întocmirii prin retratare a situaţiilor financiare anuale, entităţile aplică prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), inclusiv prevederile IFRS 1 „Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”. În acest sens, situaţia poziţiei financiare, parte componentă a situaţiilor financiare anuale, cuprinde informaţii corespunzătoare sfârşitului exerciţiului financiar de raportare, sfârşitului exerciţiului financiar anterior celui de raportare şi începutului exerciţiului financiar anterior celui de raportare. De asemenea, situaţia rezultatului global cuprinde două coloane de informaţii, corespunzătoare exerciţiului financiar curent (de raportare) şi exerciţiului financiar anterior celui de raportare.

(2) Prevederile alin (1) nu se aplică entităţilor care au declarat explicit şi fără rezerve că au întocmit situaţii financiare anuale în baza IFRS şi care se încadrează în cazurile prevăzute expres de IFRS 1.

(3) în scopul întocmirii situaţiilor financiare prevăzute la alin. (1), entităţile procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, efectuarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de retratare, obţinându-se balanţa de verificare ce cuprinde informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS.

(4) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale prevăzute la alin. (1), precum şi a raportării contabile prevăzute la art. 14 alin. (2).

Art. 10. - (1) în înţelesul prezentului ordin, prin retratare se înţelege efectuarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de trecerea de la Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, la Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării prevăzute la alin. (1) se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din reglementările contabile cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 11. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică şi entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 32/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţiile financiare anuale rezultate din retratare şi Situaţia cuprinzând rezultatele retratării, prevăzută în anexa nr. 2, la data aleasă pentru întocmirea acestora.

Art. 12. - (1) Situaţiile financiare anuale prevăzute la art. 9 alin. (1) se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţite de documentele prevăzute de lege.

(2) Odată cu documentele prevăzute la alin. (1) se depune situaţia cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Situaţia prevăzută la alin. (2) se depune în formatul prevăzut în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale în baza IFRS, entităţile procedează la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi evaluarea acestora potrivit prevederilor cuprinse în IFRS.

Art. 14. - (1) Pentru asigurarea sistemului informaţional al statului, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita entităţilor care aplică prevederile prezentului ordin depunerea unei raportări contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Raportarea prevăzută la alin. (1) se întocmeşte pe baza datelor din balanţa de verificare cuprinzând elemente determinate potrivit prevederilor IFRS.

Art. 15. - Prezentul ordin transpune parţial prevederile următoarelor directive:

- Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a directivelor 78/66Q/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din data de 29 iunie 2013;

- Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea de către anumite întreprinderi şi grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data de 15 noiembrie 2014.

Art. 16. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situaţiile financiare ale exerciţiului financiar al anului 2016, cu excepţia prevederilor capitolului 7 „Informaţii nefinanciare şi informaţii privind diversitatea” din anexa nr. 1, care se aplică de la data de 1 ianuarie 2017.

Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 4 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2016.

Nr. 2.844.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2016-2017

 

În vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 267/2016 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2016-2017,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.530/2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2016,

în baza prevederilor:

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;

- Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 119 alin. (1), art. 140 alin. (41) şi alin. (42), art. 150 alin. (5), art. 155 alin. (4), art. 160 alin. (2) şi (3) şi art. 222 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă transferul locurilor - granturilor de studii disponibile de la ciclul de studii universitare de licenţă, după cum urmează:

a) 592 de locuri - granturi de studii de la ciclul de studii universitare de licenţă se transformă în 296 de locuri - granturi de studii pentru ciclul de studii universitare de maşter;

b) 566 de locuri - granturi de studii de la ciclul de studii universitare de licenţă se transformă în 87 de locuri - granturi de studii pentru ciclul de studii universitare de doctorat fără bursă pentru formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă.

(2) Transformarea se realizează raportat la costul mediu per student echivalent pe cicluri şi domenii de studii.

Art. 2. - (1) Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2016-2017, este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de maşter, la forma

de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2016-2017, este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat, cu bursă pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi fără bursă pentru formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2016-2017, este prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală buget-finanţe şi Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, precum şi toate instituţiile de învăţământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Bucureşti, 5 decembrie 2016.

Nr. 5.916.

 

ANEXA

 

Numar de locuri - granturi de studii (anul I) finantate din bugetul de stat pentru studii universitare de licenta,

la forma de invatamant cu frecventa, din institutiile de invatamant superior de stat, pentru anul universitar 2016 - 2017

 

Nr. crt.

Instituţia de învăţământ superior

Pentru tineri cu cetăţenie română, UE şi SEE

Pentru tineri din Republica Moldova absolvenţi cu diplomă de bacalaureat obţinută în România

Pentru tineri de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă

TOTAL, din care:

Romi

TOTAL, din care:

cu bursă

TOTAL, din care:

cu bursă

1.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

4.330

8

13

11

79

50

2.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

902

1

13

13

17

6

3.

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” DIN BUCUREŞTI

274

0

1

0

13

9

4.

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DINBUCUREŞTI

1.220

4

3

2

9

2

5.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

4.410

51

8

8

97

68

6.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI

996

7

0

0

49

19

7.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

2.720

17

15

8

75

66

8.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI

160

9

0

0

16

6

9.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI

200

2

1

1

8

6

10.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CARAGIALE” DIN BUCUREŞTI

158

0

1

1

9

6

11.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI

180

1

2

1

17

10

12.

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI

750

15

6

6

23

11

13.

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

650

4

4

4

24

9

14.

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD

500

3

2

2

19

2

15.

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

585

9

15

9

97

31

16.

UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV

2.765

9

6

6

36

14

17.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

3.205

10

12

9

60

27

18.

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA

858

0

3

3

18

7

19.

UNIVERSITATEA„BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA

4.900

22

15

9

69

54

20.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „IULIU HAŢIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA

600

7

0

0

10

3

21.

ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” DIN CLUJ-NAPOCA

165

0

0

0

4

3

22.

UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ- NAPOCA

153

0

0

0

4

4

23.

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

1.335

12

4

4

91

69

24.

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

120

4

1

1

29

8

25.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

2.825

30

2

2

147

108

26.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

347

4

0

0

27

8

27.

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

1.749

5

9

9

426

320

28.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

2.368

0

9

5

151

38

29.

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE SI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI

690

0

12

9

28

8

30.

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

3.450

22

30

20

303

229

31.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA” DIN IAŞI

700

2

3

3

16

10

32.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” DIN IAŞI

262

3

4

3

26

10

33.

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

1.600

14

3

3

49

20

34.

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

605

0

0

0

78

12

35.

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

810

16

0

0

41

9

36.

UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE” DIN PLOIEŞTI

900

10

2

1

27

5

37.

UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU” DIN REŞIŢA

217

0

0

0

11

6

38.

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

1.630

17

8

5

47

34

39.

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

1.135

3

16

15

113

71

40.

UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE

935

9

0

0

15

5

41.

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU

430

14

0

0

23

6

42.

UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” DIN TÂRGU MUREŞ

420

5

3

3

35

16

43.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ

540

2

5

3

54

33

44.

UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ

71

2

0

0

0

0

45.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA

2.180

3

7

7

38

24

46.

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA

630

2

0

0

6

6

47.

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

2.115

28

8

8

139

110

48.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA

560

5

0

0

32

22

49.

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREŞTI

266

0

0

0

0

0

50.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” DIN BUCUREŞTI

5

0

0

0

0

0

51.

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL” DIN BUCUREŞTI

116

0

0

0

0

0

52.

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN BUCUREŞTI

640

11

0

0

0

0

53.

ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” DIN BRAŞOV

114

0

0

0

0

0

54.

ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” DIN CONSTANŢA

47

0

0

0

0

0

55.

ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU

267

0

0

0

0

0

56.

INSTITUTUL MEDICO-MILITAR

82

0

0

0

0

0

TOTAL

60.842

402

246

194

2.705

1.600

 

Nr. crt.

Instituţia de învăţământ superior

Pentru tineri cu cetăţenie română, UE şi SEE

Pentru tineri de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă

TOTAL, din care:

Romi

TOTAL, din care:

cu bursă

1.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

3.855

4

7

6

2.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

685

2

16

10

3.

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” DIN BUCUREŞTI

57

0

0

0

4.

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

820

0

8

3

5.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

3.410

7

27

17

6.

UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI

58

2

0

0

7.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

1.760

0

16

6

8.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI

80

4

2

2

9.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI

151

1

9

3

10.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CARAGIALE DIN BUCUREŞTI

100

1

2

2

11.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ SI SPORT DIN BUCUREŞTI

121

1

4

2

12.

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI

875

6

10

3

13.

UNIVERSITATEA .,1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

225

1

14

3

14.

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD

250

1

4

4

15.

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

335

3

31

14

16.

UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV

1.315

2

20

7

17.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

1.900

1

14

12

18.

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA

426

0

3

3

19.

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA

3.500

5

28

12

20.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ”IULIU HAŢIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA

60

3

0

0

21.

ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” DIN CLUJ-NAPOCA

70

0

2

1

22.

UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA

90

1

2

2

23.

UNIVERSITATEA .OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

620

5

7

4

24.

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

100

2

3

3

25.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

1.635

10

20

16

26.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

42

0

0

0

27.

UNIVERSITATEA .DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

825

7

402

391

28.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

1.810

0

20

13

29.

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE SI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI

370

0

8

8

30.

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

2.300

4

151

86

31.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA” DIN IAŞI

110

3

0

0

32.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” DIN IAŞI

152

0

12

4

33.

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

765

4

9

4

34.

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

198

0

16

3

35.

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

425

7

12

7

36.

UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE” DIN PLOIEŞTI

300

3

9

3

37.

UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU” DIN REŞIŢA

212

0

4

1

38.

UNIVERSITATEA „LUCIAN BL AGA” DIN SIBIU

910

7

7

3

39.

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

545

0

57

17

40.

UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE

415

7

5

1

41.

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU

125

8

2

1

42.

UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” DIN TÂRGU MUREŞ

225

2

3

3

43.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ

60

3

0

0

44.

UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ

67

0

0

0

45.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA

1.480

2

13

13

46.

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA

350

0

5

2

47.

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

1.205

12

61

13

48.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA

35

2

0

0

49.

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREŞTI

89

0

0

0

50.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” DIN BUCUREŞTI

112

0

0

0

51.

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL” DIN BUCUREŞTI

151

0

0

0

52.

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN BUCUREŞTI

100

0

0

0

53.

ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” DIN BRAŞOV

0

0

0

0

54.

ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEACEL BĂTRÂN” DIN CONSTANŢA

0

0

0

0

55.

ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU

20

0

0

0

TOTAL

35.896

133

1045

713

 

Nr. crt.

Instituţia de învăţământ superior

Pentru tineri cu cetăţenie română, UE şi SEE

Pentru tineri de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă

TOTAL, din care:

Doctorat cu frecvenţă

Doctorat cu frecvenţă nedusă fără bursă

TOTAL, din care:

fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

cu bursă de la bugetul de stat

fără bursă de la bugetul de stat

1.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

440

200

240

0

0

0

0

2.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

47

22

25

0

3

2

1

3.

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” DIN BUCUREŞTI

16

8

0

8

0

0

0

4.

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

82

41

0

41

0

0

0

5.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

360

180

180

0

4

2

2

6.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI

100

50

50

0

0

0

0

7.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

110

55

0

55

1

1

0

8.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI

17

8

9

0

0

0

0

9.

UNIVERSITATEA NAŢIONALA DE ARTE DIN BUCUREŞTI

15

7

8

0

0

0

0

10.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CARAGIALE” DIN BUCUREŞTI

16

8

8

0

0

0

0

11.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI

10

5

5

0

0

0

0

12.

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI

65

32

33

0

0

0

0

13.

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA ÎULIA

13

6

7

0

3

0

3

14.

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD

6

3

3

0

0

0

0

15.

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

5

2

2

1

0

0

0

16.

UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV

58

29

5

24

0

0

0

17.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

211

105

106

0

1

0

1

18.

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA

82

41

0

41

0

0

0

19.

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ- NAPOCA

330

165

165

0

4

4

0

20.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „IULIU HAŢIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA

73

36

0

37

1

0

1

21.

ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” DIN CLUJ-NAPOCA

15

7

0

8

0

0

0

22.

UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA

15

7

8

0

1

0

1

23.

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

25

12

0

13

2

0

2

24.

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

4

2

0

2

0

0

0

25.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

45

21

24

0

0

0

0

26.

UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

23

11

6

6

0

0

0

27.

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

55

22

0

33

5

2

3

28.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

137

57

0

80

0

0

0

29.

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE SI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI

40

14

0

26

0

0

0

30.

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

171

86

78

7

3

2

1

31.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ SI FARMACIE „GR. T. POPA” DIN IAŞI

60

27

33

0

0

0

0

32.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” DIN IAŞI

20

10

0

10

4

2

2

33.

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

15

7

7

1

0

0

0

34.

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

9

4

5

0

1

1

0

35.

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

10

5

5

0

1

1

0

36.

UNIVERSITATEA„PETROL-GAZE” DIN PLOIEŞTI

10

5

3

2

0

0

0

37.

UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGII” DIN REŞIŢA

6

1

5

0

0

0

0

38.

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

35

17

18

0

1

1

0

39.

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

33

16

1

16

3

1

2

40.

UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE

11

5

6

0

1

1

0

41.

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU

0

0

0

0

0

0

0

42.

UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” DIN TÂRGU MUREŞ

13

5

8

0

0

0

0

43.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ

24

12

12

0

1

1

0

44.

UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ

4

2

0

2

0

0

0

45.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA

85

42

43

0

0

0

0

46.

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA

30

15

15

0

0

0

0

47.

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

86

42

44

0

3

1

2

48.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA

25

12

0

13

0

0

0

49.

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREŞTI

15

15

0

0

0

0

0

50.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” DIN BUCUREŞTI

10

10

0

0

0

0

0

51.

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL” DIN BUCUREŞTI

0

0

2ţ)

0

0

0

0

52.

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN BUCUREŞTI

0

0

0

0

0

0

0

53.

ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” DIN BRAŞOV

0

0

0

0

0

0

0

54.

ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” DIN CONSTANŢA

0

0

0

0

0

0

0

55.

ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

3.087

1.494

1.167

426

43

22

21

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AKTUALIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 17 noiembrie 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat desfăşurat la Societatea AKTUALIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Braşov, Strada Castelului nr. 70, camera 2, ap. 1, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J8/448/18.03.2014, cod unic de înregistrare 25655405/11.06.2009 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-579/24.08.2009, reprezentată de către doamna Dragomir Adina Diana, în calitate de administrator,

constatându-se următoarele:

1. Prin Hotărârea asociatului unic al Societăţii AKTUALIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nr. 4 din 22 decembrie 2015 S-au decis următoarele:

„Încetarea activităţii de intermediere a S C. AKTUALIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L, începând cu data de 1 ianuarie 2016 şi solicitarea Autorităţii de Supraveghere” de retragere la cerere a autorizaţiei de funcţionare”.

2. A fost verificată situaţia financiară a Societăţii AKTUALIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., astfel că, la data de 30 iunie 2016 aceasta a înregistrat un profit în suma de 16,002 lei.

3. Societatea AKTUALIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat societăţile de asigurare şi/sau reasigurare cu care a colaborat, cu privire la faptul că, începând cu data de 1 ianuarie 2016 societatea îşi va înceta activitatea, solicitând totodată şi rezilierea contractelor de intermediere/brokeraj/mandat.

4. Societatea AKTUALIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare CU care a colaborat informaţii referitoare la situaţia decontărilor (prime intermediate nedecontate şi documente cu regim special nepredate).

5. Societatea AKTUALIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a înştiinţat clienţii, cu privire la faptul că, începând cu data de 1 ianuarie 2016 nu va mai desfăşura activitate de intermediere, precum şi la faptul că, pentru plata primelor de asigurare la contractele aflate în derulare, clienţii se vor adresa societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare emitente ale acestora.

6. Societatea AKTUALIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrate litigii/reclamaţii pe rolul instanţelor de judecată din România, cu intermediari în asigurări, clienţi sau foşti clienţi, angajaţi sau foşti angajaţi, asistenţi în brokeraj sau alte persoane fizice sau juridice.

7. La data de 30 iunie 2016, Societatea AKTUALIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AKTUALIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Braşov, Strada Castelului nr. 70, camera 2, ap. 1, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J8/448/18.03.2014, cod unic de înregistrare 25655405/11.06.2009 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-579/24.08.2009, reprezentată de către doamna Dragomir Adina Diana, în calitate de administrator, şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 2.196.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.