MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1022/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1022         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 19 decembrie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.134. - Decret privind convocarea Parlamentului României, ales la data de 11 decembrie 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

842/175. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică

 

1.464. - Ordin al ministrului transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/340 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la licenţele şi certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei

 

1.478. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

13. - Lista partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind convocarea Parlamentului României, ales la data de 11 decembrie 2016

 

În temeiul prevederilor art. 63 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Parlamentul României, ales la data de 11 decembrie 2016, se convoacă în ziua de marţi, 20 decembrie 2016, la ora 12,00, la sediul celor două Camere, aflat în Palatul Parlamentului, din strada Izvor nr. 2-4, sectorul 5, Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 decembrie 2016.

Nr. 1.134.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE

COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ

Nr. 842 din 9 decembrie 2016

Nr.175 din 9 decembrie 2016

 

ORDIN

privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor de achiziţie publică

 

Având în vedere:

- prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare;

- prevederile art. 33 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- obligaţia autorităţilor contractante de a include în cadrul documentaţiei de atribuire, atunci când criteriul de atribuire utilizat este „costul cel mai scăzut”, toate informaţiile necesare pentru calculul financiar al fiecărui element de cost al ciclului de viaţă, inclusiv rata de actualizare care urmează a fi utilizată pentru respectivul calcul;

- fenomenul general de accentuare a caracterului limitat al resurselor disponibile faţă de volumul şi exigenţele sporite ale nevoilor sociale, aspect ce poate fi gestionat de autorităţile contractante prin utilizarea criteriului de atribuire „costul cel mai scăzut” în cadrul procedurii de atribuire a unui contract de achiziţie publică/acord-cadru, în acest fel fiind avute în vedere şi eforturile financiare corespunzătoare elementelor ciclului de viaţă al achiziţiei considerate relevante pentru obiectul respectivului contract de achiziţie publică/acordului-cadru,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu completările ulterioare, şi în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, republicată, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şt preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă metodologia de calcul al ratei de actualizare utilizate pentru calcularea costurilor pe ciclul de viaţă al achiziţiei în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru ce au drept criteriu de atribuire „costul cel mai scăzut”/,,cel mai bun raport calitate-cost”, conform celor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) în aplicarea art. 33 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă stabileşte, în funcţie de specificul obiectului contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, metoda de calcul asociată elementelor de cost ce sunt considerate relevante în cazul respectivei achiziţii pentru criteriul de atribuire „costul cel mai scăzut”/„cel mai bun raport calitate-cost”

(2) Pentru echivalarea costurilor consemnate la momente diferite ale ciclului de viaţă analizat, în vederea însumării economice a acestora, autoritatea contractantă utilizează o rată de actualizare.

(3) Rata de actualizare reprezintă rata folosită pentru a converti o sumă de bani, care trebuie plătită în viitor, corespunzător elementelor de cost ce au fost incluse în criteriul de atribuire, conform alin. (1), în valoarea ei prezentă, şi se calculează ca suma dintre randamentele aferente titlurilor de stat, denumită rata neutră de plasament, ajustată cu o rată ce acoperă eventualele deteriorări ale climatului de afaceri, exprimată prin rata riscului de ţară.

Art. 3. - (1) Rata de actualizare utilizată în cazul contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru finanţate exclusiv de la bugetul de stat, pentru care analiza se realizează la preţurile anului de bază, se determină după formula:

Ra = Rnp + Rt

unde:

Ra - rata de actualizare;

Rnp - rata neutră de plasament (rata fără risc)

Rt - rata riscului ţară.

(2) Având în vedere prognoza factorilor determinanţi, rata de actualizare utilizată la toate procedurile de atribuire menţionate la art. 1, desfăşurate în anul 2017, este de 4,4%.

(3) începând cu anul 2018, nivelul ratei de actualizare se revizuieşte anual, conform prevederilor art. 33 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prin grija Comisiei Naţionale de Prognoză.

Art. 4. - Utilizarea ratei de actualizare prevăzute la art. 3 alin. (2) este obligatorie pentru anul 2017, cu excepţia situaţiilor în care se poate justifica temeinic că specificul obiectului contractului impune utilizarea unor valori mai mari ale ratei de actualizare pentru corectarea costurilor aferente ciclului de viaţă al achiziţiei, deoarece costul aşteptat este mai mare decât valoarea de referinţă impusă.

Art. 5. - (1) în cazul contractelor finanţate din fonduri europene nerambursabile se utilizează rata de actualizare prevăzută drept valoare de referinţă pentru operaţiunile de investiţii publice cofinanţate prin fondurile structurale şi de investiţii europene (ESI), în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime.

(2) Rata de actualizare, menţionată la alin. (1), este cea precizată ca recomandare de către Comisia Europeană în Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, respectiv de 4% pentru fiecare an aferent perioadei 2017-2020.

Art. 6. - (1) Indicatorii care influenţează rata de actualizare se recalibrează anual, în scopul modificării palierelor de evoluţie în funcţie de schimbările condiţiilor economice, aşteptărilor investitorilor şi politicilor economice.

(2) în măsura în care situaţia economică internă sau externă se modifică substanţial se pot aduce actualizări şi pe parcursul anului.

(3) Datele utilizate anual pentru calculul ratei de actualizare au la bază prognozele Comisiei Naţionale de Prognoză din „Prognoza de toamnă” şi ultimele date statistice publicate de Banca Naţională a României şi de Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

Preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză,

Bogdan Puşcaş

Ion Ghizdeanu

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

de calcul a ratei de actualizare

 

Prezenta anexă stabileşte cadrul de date statistice utilizate în analiza indicatorilor implicaţi în metodologia de calcul al ratei de actualizare, utilizată în cazul contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru finanţate exclusiv de la bugetul de stat.

Metodologia aplicată a exclus criteriul politic din motive de transparenţă, obiectivitate şi uşurinţă în aplicarea indicatorilor de risc. Astfel, s-au avut în vedere doar criteriul economic şi cel financiar.

A. Indicatori de performanţă economică

Pentru calculul randamentului titlurilor de stat se utilizează datele de la Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică din Ministerul Finanţelor Publice. Rata neutră de plasament s-a calculat ca media datelor din perioada 15 decembrie 2015-25 octombrie 2016 (data de început fiind data de creştere a dobânzii FED) la care s-a adăugat deviaţia standard. A rezultat astfel o rată de plasament de 4,032%.

Rata privind riscul de ţară a fost determinată ca fiind invers proporţională cu indicatorul de performante economice (Rt = 1/lpe).

Indicele de performanţă economică a fost calculat pe baza a 10 indicatori macroeconomici reprezentativi, respectiv:

- creşterea reală a PIB;

- PIB/locuitor;

- soldul contului curent;

- gradul de acoperire a importurilor de bunuri prin exporturi;

- rata inflaţiei;

- rata dobânzii de politică monetară;

- datoria guvernamentală;

- deficitul bugetar;

- poziţia investiţională internaţională;

- creşterea salariului real.

Pentru fiecare indicator s-au stabilit intervale de variaţie, palierele fiind determinate în funcţie de datele istorice, dar şi de evoluţiile viitoare posibile de realizat.

Fiecărui palier i-a fost atribuit un scor de la 1 la 5, valoarea „1” corespunzând unei evoluţii negative, iar valoarea „5” unor performanţe economice favorabile.

Palierele de variaţie au fost stabilite astfel încât să acopere abaterile admisibile în procesul de prognoză, neinfluenţând scorul alocat indicatorilor.

Pentru o simplificare a calculelor, fiecărui indicator macroeconomic i-a fost atribuită o pondere de 10% (10 indicatori * 10% = 100%).

Acest model de determinare a ratei riscului de ţară induce un rezultat minimal (în cazul în care toţi indicatorii au un scor de „5”, deci performanţele economice sunt remarcabile) de 0,2 şi o valoare maximă de 1.

B. Evaluarea indicatorilor economici şi financiari pentru anul 2017

Pentru anul 2017 s-a bifat cu „X” scorul corespunzător aşteptărilor privind evoluţia fiecărui indicator pentru anul anterior, respectiv pentru anul 2016. Scorul a fost stabilit pe baza „Prognozei de toamnă” elaborate şi publicate pe site-ul Comisiei Naţionale de Prognoză în luna noiembrie 2016, a datelor publicate de Banca Naţională a României (pentru rata dobânzii de politică monetară) şi de Ministerul Finanţelor Publice (pentru datoria guvernamentală şi deficitul bugetar).

 

1. Creşterea reală a PIB (%)

 

Interval

Scor

2017

≤ -1

1

 

(-1,1]

2

 

(1,3]

3

 

(3,5]

4

X

> 5

5

 

 

2. PIB/locuitor (auro)

 

Interval

Scor

2017

≤ 9.000

1

X

(9.000, 9.500]

2

 

(9.500, 10.000]

3

 

(10.000, 10.500]

4

 

> 10.500

5

 

 

3. Soldul contului curent (% din PIB)

 

Interval

Scor

2017

≤ -6

1

 

(-6.-4]

2

 

(-4,-2]

3

X

(-2.0]

4

 

>0

5

 

 

4. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri prin exporturi, %

 

Interval

Scor

2017

≤ 70

1

 

(70,80]

2

 

(80, 90]

3

X

(90, 100]

4

 

> 100

5

 

 

5 Rata inflaţiei (medie anuală), %

 

 

Interval

Scor

2017

≥ 6

1

 

[4,6)

2

 

[2,4)

3

 

[0, 2)

4

 

[-2, 0)

5

X

 

6. Rata dobânzii de politică monetară, %

 

Interval

Scor

2017

≥ 4

1

 

[3, 4)

2

 

[2,3)

3

 

[1,2)

4

X

[0,1]

5

 

 

7. Datoria guvernamentala (% din PIB)

 

Interval

Scor

2017

≥ 60

1

 

[50, 60)

2

 

[40, 50)

3

 

[30, 40)

4

X

[20, 30)

5

 

 

8 Deficitul bugetar (% din PIB)

 

Interval

Scor

2017

-4

1

 

(-4, -3]

2

 

(-3, -2]

3

X

(-2, -1)

4

 

(-1, 0]

5

 

 

9. Poziţia investiţională internaţională (mld. euro)

 

Interval

Scor

2017

≤-70

1

X

(-70, -60]

2

 

(-60, -50]

3

 

(-50, -40]

4

 

> -40

5

 

 

10. Creşterea salariului real (%)

 

Interval

Scor

2017

>10

1

X

(7, 10]

2

 

(4, 7]

3

 

(1, -4]

4

 

≤ 1

5

 

 

C. Determinarea ratei de actualizare

 

Indicatori

Ponderi

(%)

Scor

 

1. Creşterea reală a PIB (%)

10

4

0,4

2. PIB/locuitor (euro)

10

1

0,1

3. Soldul contului curent (% din PIB)

10

3

0,3

4. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri prin exporturi, %

10

3

0,3

5. Rata inflaţiei (medie anuală), %

10

5

0,5

6. Rata dobânzii de politică monetară, %

10

4

0,4

7. Datoria guvernamentală (% din PIB)

10

4

0,4

8. Deficitul bugetar (% din PIB)

10

3

0,3

9. Poziţia investiţională internaţională (mld. euro)

10

1

0,1

10. Creşterea salariului real (%)

10

1

0,1

TOTAL scor Indicatori economici cu impact pe investiţii

I

I

2,90

 

Prin ponderarea scorurilor alocate s-a determinat valoarea indicatorului de performanţă economică, pentru anul următor acesta fiind de 2,9. În aceste condiţii, rata riscului de ţară este 0,345 (1/2,9). Rata de actualizare determinată după formula de la art. 3 alin. (1) din ordin este: 4,032 + 0,345 = 4,377. În calcule se utilizează valoarea rezultată prin rotunjire la o zecimală şi sub formă de indice, respectiv 1,044.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

 

ORDIN

privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/340 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la licenţele şi certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei

 

Având în vedere prevederile art. 5, art. 6 şi art. 11 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2015/340 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la licenţele şi certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei, precum şi secţiunea ATCO.B.030 din anexa I subpartea B a aceluiaşi regulament,

în scopul armonizării reglementărilor naţionale cu cele ale Uniunii Europene în domeniul aviaţiei civile, în temeiul prevederilor art. 4 lit. f) şi m) şi ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) lit. a) pct. 4, 7 şi 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române, anexă la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se desemnează Autoritatea Aeronautică Civilă Română ca autoritate competentă cu responsabilităţi în certificarea şi supravegherea persoanelor şi a organizaţiilor cărora li se aplică prevederile Regulamentului (UE) 2015/340 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la licenţele şi certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2015/340.

Art. 2. - (1) în calitate de autoritate competentă potrivit art. 1, Autoritatea Aeronautică Civilă Română poate decide aplicarea, pentru conformarea cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/67Q/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE şi cu normele sale de aplicare, a mijloacelor acceptabile de conformare adoptate de Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (EASA).

(2) Aplicarea mijloacelor acceptabile de conformare prevăzute la alin. (1) sau a unor mijloace de conformare alternative se aprobă prin decizie a directorului general al Autorităţii Aeronautice Civile Române

Art. 3. - (1) începând cu 31 decembrie 2016, un controlor de trafic aerian şi un controlor de trafic aerian stagiar îşi pot exercita privilegiile asociate licenţei în cadrul unei entităţi certificate şi desemnate ca furnizor de servicii de trafic aerian într-o porţiune de spaţiu aerian indusă în Regiunea de informare a zborurilor - FIR Bucureşti, doar dacă deţin şi o autorizare privind competenţa lingvistică pentru limba română.

(2) Procedura de aprobare a metodei de evaluare pentru demonstrarea competenţei lingvistice şi de stabilire a cerinţelor aplicabile în cazul organismelor de evaluare lingvistică se emite de Autoritatea Aeronautică Civilă Română până la 31 decembrie 2016.

Art. 4. - Autoritatea Aeronautică Civilă Română va analiza reglementările aeronautice civile şi procedurile şi instrucţiunile de aviaţie civilă care tratează aspecte specifice obiectului şi domeniului de aplicare al Regulamentului (UE) 2015/340 şi va propune/realiza modificarea acestora astfel încât să se elimine toate prevederile contrare sau care se suprapun cerinţelor acestui regulament, până la 31 decembrie 2016.

Art. 5. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 148/2012 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate privind licenţele controlorilor de trafic aerian şi anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 28 februarie 2012, se abrogă

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 1.464.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şt funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 5 zile de la publicare.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 8 decembrie 2016.

Nr. 1.478.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.151/2006)

 

TARIFELE

pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

Nr. crt.

Denumirea cursului

Cod

Durata

[ore]

Tariful cu discount de 10% (lei/cursant)

Tariful cu discount de 8% (lei/cursant)

Tariful cu discount de 6%

(lei/cursant)

Tariful cu discount de 4% (lei/cursant)

Tariful cu discount de 2%

(lei/cursant)

Tariful cursului (lei/cursant)

 

Tranşe nr. cursanţi pentru care se va aplica marja de reducere

 

 

peste 1001

501-1000

101-500

21-100

0-20

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. TARIFE CURSURI OBLIGATORII PENTRU PERSONALUL DIN TRANSPORTURILE NAVALE

 

 

 

 

 

 

 

CURSURI OBLIGATORII ÎN MATERIE DE SIGURANŢĂ MARITIMĂ NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENTĂ ŞI ATESTATELOR PENTRU PERSONALUL NAVIGANT MARITIM SAU CERTIFICĂRII PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM-PORTUAR CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW

CURSURI INIŢIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Cursuri iniţiale - brevete compartiment punte

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA) - nivel operaţional - iniţial

RNPO-I

40

812

822

839

857

875

893

2

Limba engleză maritimă (Maritime English) - punte - iniţial

ME-D-I

32

536

542

554

566

577

589

3

Certificat general de operator GMDSS (GMDSS-GOC) - iniţial

GMDSS-GOC I

144

2.664

2.696

2.754

2.813

2.872

2.930

4

Certificat restrâns de operator GMDSS (GMDSS-ROC)

GMDSS-ROC

40

738

747

763

779

795

812

 

B. Cursuri iniţiale - brevete compartiment maşină

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Limba engleză maritimă (Maritime English) - maşină - iniţial

ME-E-I

32

536

542

554

566

577

589

 

C. Cursuri iniţiale - comune compartimente punte şi maşină

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - iniţial

TRMP-I

24

375

384

392

400

409

417

2

Prevenirea poluării mediului marin - iniţial

PPME-I

16

243

248

254

259

265

270

3

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency in personal survival techniques) - iniţial

PST-I

16

266

269

275

281

286

292

4

Competenţa în utilizarea mijloacelor supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats) - iniţial

PSCRB-I

32

549

556

568

580

592

604

5

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships) - iniţial

PSSRBS-I

32

515

521

532

544

555

566

6

Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat (Advanced fire fighting) - Iniţial

AFF-I

56

982

994

1.015

1.037

1.058

1.080

7

Prim ajutor medical (Medical first aid) - iniţial

MFA-I

32

514

520

531

543

554

565

8

Asistenţa medicală (Medical care) - iniţial

MC-I

48

761

770

787

803

820

837

9

Evaluarea competenţelor pe simulator-personal brevetat compartiment punte

ECSP

16

666

674

689

703

718

733

10

Evaluarea competenţelor pe simulator-personal brevetat compartiment maşină

ECSM

16

787

796

814

831

848

866

11

Pregătire maritimă de bază, brevetaţi - iniţial

BTB-I

80

1.395

1.426

1.457

1.488

1.519

1.550

 

D. Cursuri iniţiale - certificate de capacitate şi certificate GMDSS

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de promovare pentru obţinerea certificatului de capacitate de ajutor ofiţer mecanic

CPAOM

120

2.142

2.190

2.237

2.285

2.332

2.380

2

Specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de şef timonier maritim

CSSTM

80

1.399

1,430

1.461

1.492

1.523

1.554

3

Curs de adaptare pentru obţinerea certificatului de timonier maritim

CACTM

56

1.268

1.284

1.311

1.339

1.367

1.395

4

Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de timonier maritim (inclusiv cursurile obligatorii IMO)

CCTM

960

3.188

3.259

3.329

3.400

3.471

3.542

5

Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist (inclusiv cursurile obligatorii IMO)

CCMOT

760

3.485

3.562

3.640

3.717

3.795

3.872

6

Curs de adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist

CAMOT

40

1.109

1.130

1.151

1.173

1.196

1.220

7

Pregătire maritimă de bază, certificaţi

BT.C

80

1.395

1.426

1.457

1.488

1.519

1.550

8

Familiarizare de siguranţă pentru personal nebrevetat

FSTRC

32

468

474

484

494

504

515

 

Modul 1. Prevenirea şi combaterea poluării marine cauzate de nave

FSTRC-

MPSPR

16

229

232

237

242

247

252

 

Modul 2. Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase

FSTRC-

THDHHC

16

239

242

247

252

257

263

9

Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)

PSCRB-N

16

264

267

273

278

284

290

10

Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic punte

MELTD

32

480

486

497

507

518

528

11

Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic maşină

MELTE

32

496

502

513

524

535

546

12

Limba engleză maritimă - Vocabular frazeologic (Personal auxiliar alte categorii de personal interesate de însuşirea limbajului standardizat, aprobat de IMO)

ME- A

40

585

598

611

624

637

650

 

E. Cursuri iniţiale pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Competenţă în utilizarea bărcilor rapide de salvare

PFRB

32

702

711

726

742

757

773

2

Ofiţer cu securitatea navei

SSO-I

24

425

430

440

449

458

468

3

Familiarizare privind securitatea navei

SSA

8

179

181

185

189

193

197

4

Sarcini specifice de securitate la bordul navei

SSD

16

375

380

388

396

404

413

 

F. Cursuri iniţiale pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor petroliere şi chimice - iniţial

BTOCT-I

32

774

788

803

819

835

851

2

Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul de gaze lichefiate - iniţial

BTLG-I

32

764

778

792

808

824

840

3

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor chimice - iniţial

STCT-I

56

1.179

1.205

1.231

1.258

1.284

1.310

4

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul de gaze lichefiate - iniţial

STLGT-I

60

1.242

1.270

1.297

1.325

1.352

1.380

5

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor petroliere - iniţial

STOT-I

80

1.607

1.642

1.678

1.714

1.749

1.785

6

Nave de pasageri

CBP

32

487

493

503

514

525

535

7

Pregătire de bază pentru siguranţă maritimă, auxiliari

BST- A

80

1.395

1.426

1.457

1.488

1.519

1.550

 

CURSURI DE ACTUALIZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Cursuri de actualizare - brevete compartiment punte

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Radar ARPA, activitatea echipei de cart în comandă, căutare şi salvare - nivel managerial (Radar ARPA, bridge teamwork, search and rescue - Managerial Level)

RBTSRM- A

24

465

470

481

491

501

511

2

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - nivel operaţional (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA - Operaţional Level)

RNPO- A

24

502

508

519

530

542

553

3

Limba engleză maritimă - punte (Maritime English)

ME-D-A

16

278

282

288

294

300

306

4

Certificat de operator general GMDSS (GMDSS-GOC)

R GMDSS GOC

40

754

763

779

796

812

829

5

Actualizare brevet ofiţer punte - nivel operaţional

CAOP-O

24

540

552

564

576

588

600

6

Actualizare brevet ofiţer punte - nivel managerial

CAOP-M

16

378

386

395

403

412

420

 

H. Cursuri de actualizare - brevete compartiment maşină

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Limba engleză maritimă - maşină (Maritime English)

ME-E- A

16

278

282

288

294

300

306

 

I. Cursuri de actualizare - comune compartimente punte şi maşină

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase, maşină - actualizare

TRMP.M- A

24

375

384

392

400

409

417

2

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase (Transport and handling of dangerous, hazardous and harmful cargoes)

THDHHC- A

16

257

261

266

272

278

283

3

Prevenirea poluării mediului marin, Marpol 73/78 (Prevention of pollution of the marine environment - Marpol 73/78)

PPME- A

16

253

256

262

267

273

279

4

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency în personal survival techniques)

PST- A

8

146

148

151

154

157

160

5

Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)

PSCRB- A

16

282

286

292

298

304

311

6

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships)

PSSRBS- A

16

257

261

266

272

278

283

7

Prevenirea şi lupta contra incendiilor, Nivel avansat (Advanced fire fighting)

AFF- A

24

419

424

433

442

452

461

8

Prim ajutor medical (Medical first aid)

MFA- A

16

254

257

263

269

274

280

9

Asistenţă medicală (Medical care)

MC- A

24

392

397

405

414

422

431

10

Actualizare brevet ofiţer mecanic - nivel operaţional

CAOM-O

24

509

520

531

542

554

565

11

Actualizare brevet ofiţer mecanic - nivel managerial

CAOM-M

24

477

488

498

509

519

530

12

Actualizare brevet ofiţer electrician maritim

CAOE

24

515

526

538

549

561

572

13

Actualizare certificat de capacitate electrician maritim

CAEB

24

491

502

513

524

535

546

14

Pregătire maritimă de bază, brevetaţi - actualizare

BT.B- A

64

1,157

1.182

1.208

1.234

1.259

1.285

 

J. Cursuri de actualizare pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor petroliere şi chimice - actualizare

BTOCT- A

16

371

378

385

393

401

409

2

Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul de gaze lichefiate - actualizare

BTLGA

16

371

378

385

393

401

409

3

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor chimice - actualizare

STCT- A

16

515

526

538

549

561

572

4

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul de gaze lichefiate - actualizare

STLGT- A

16

515

526

538

549

561

572

5

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor petroliere - actualizare

STOT- A

16

515

526

538

549

561

572

 

K. Cursuri de actualizare pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ofiţer cu securitatea navei

SSO- A

8

129

131

134

136

139

142

 

CURSURI DE RECONFIRMARE

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment punte

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Reconfirmare brevet ofiţer punte - nivel managerial

CRMNG

40

1.454

1.471

1.503

1.535

1.567

1.599

2

Reconfirmare brevet ofiţer punte - nivel operaţional

CROP

40

1.390

1.407

1.438

1.468

1.499

1.529

 

M. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment maşină

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Reconfirmare brevet ofiţer mecanic-nivel managerial

RBOMNM

80

2.549

2.580

2.636

2.692

2.748

2.804

2

Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - nivel operaţional

ROM-NOP

80

2.549

2.580

2.636

2.692

2.748

2.804

3

Curs reconfirmare brevet ofiţer electrician maritim

CROE

40

938

959

979

1.000

1.021

1.042

 

N. Cursuri de reconfirmare - certificate de capacitate

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de reconfirmare a certificatului de timonier maritim

CRCTM

24

807

816

834

852

870

887

2

Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de motorist

CRCCM

24

876

887

906

926

945

964

 

CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL MANAGERIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3000 KW şi mai mare

MANAG-E

1386

8.597

8,756

8.922

9.093

9.271

9.457

2

Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3000 KW şi mai mare

MANAG-E

1296

8.271

8.424

8.583

8.748

8.920

9.098

3

Program de pregătire ofiţer punte nivel managerial pentru nave de 500 GRT şi mai mari

MANAG-P

702

6.310

6,427

6.548

6.674

6.805

6.941

 

CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL OPERAŢIONAL ŞI MANAGERIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Navigaţie folosind dispozitive de afişare a hărţilor electronice - ECDIS pentru asigurarea siguranţei navigaţiei - curs iniţial, nivelurile managerial şi operaţional

ECDIS-I

40

1.177

1.199

1.222

1.245

1.270

1.295

2

Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă îh compartimentul punte, nivel operaţional

HELM-PO

40

1.161

1.182

1.205

1.228

1.252

1.277

3

Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul punte, nivel managerial

HELM-PM

40

1.161

1.182

1.205

1.228

1.252

1.277

4

Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul maşini, nivel operaţional

HELM-MO

40

1.161

1.182

1.205

1.228

1.252

1.277

5

Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă îh compartimentul maşini, nivel managerial

HELM-MM

40

1.161

1.182

1.205

1.228

1.252

1.277

 

EVALUARE CURSANŢI TERŢI PENTRU CURSURI ORGANIZATE PE BAZA DE PROTOCOL PENTRU STUDENŢII/ELEVI AI FORMELOR DE PREGĂTIRE APROBATE ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 1.252/2014 PENTRU APROBAREA CRITERIILOR MINIME DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE A PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM ROMÂN ŞI A SISTEMULUI DE RECUNOAŞTERE A BREVETELOR ŞI A CERTIFICATELOR DE CAPACITATE, CU COMPLETĂRILE ULTERIOARE

1

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - nivel operaţional - iniţial

RNPO-I

9

168

170

173

177

181

185

2

Limba engleză maritimă - punte - iniţial

ME-D-I

5

90

91

93

95

97

99

3

Limba engleză maritimă - maşină - iniţial

ME-E-I

2

34

35

36

36

37

38

4

Certificat general de operator GMDSS - iniţial

GMDSS-GOC-I

16

308

312

319

326

333

339

5

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - iniţial

THDHHC-I

5

72

73

74

76

78

79

6

Prevenirea poluării mediului marin MARPOL 73/78 - iniţial

PPME-I

5

71

72

73

75

76

78

7

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare - iniţial

PST-I

2

57

58

59

61

62

63

8

Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - iniţial

PSCRB-I

3

56

57

58

59

61

62

9

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei - iniţial

PSSRBS-I

5

72

73

74

76

78

79

10

Prevenirea şi lupta contra incendiilor - nivel avansat - iniţial

AFF-I

4

123

124

127

130

133

135

11

Prim ajutor medical - iniţial

MFA-I

3

43

43

44

45

46

47

12

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei

BST-PSSRBS

4

50

51

52

53

54

55

13

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - prevenirea şi lupta contra incendiilor - bază

BST-BFF

5

97

98

100

102

104

107

14

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - tehnici individuale de supravieţuire pe mare

BST-PST

5

79

80

82

84

85

87

15

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - prim ajutor medical elementar

BST-EFA

4

50

51

52

53

54

55

16

Sarcini specifice de securitate la bordul navei

SSDs

2

27

28

28

29

29

30

17

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - evaluare (pentru studenţi/elevi ai formelor de pregătire aprobate, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate, cu completările ulterioare)

BST-s

12

315

322

329

336

343

350

 

II. CURSURI OBLIGATORII NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ ŞI ATESTATELOR PENTRU PERSONAL NAVIGANT MARITIM, MARITIM-PORTUAR ŞI PERSONALULUI NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ CARE INTRA SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW

A. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul maşină

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - iniţial

ETRM-I

40

1.396

1.412

1.443

1.474

1.504

1.535

2

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - actualizare

ETRM- A

24

826

836

855

873

891

909

 

B. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul electric

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de promovare de la nivel operaţional la nivel managerial pentru obţinerea brevetului de şef electrician maritim

CPSELM

120

2.314

2.341

2.392

2.443

2.494

2.545

2

Curs de specializare-adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de electrician de bord

CSAEB

120

2.341

2.369

2.420

2.472

2.523

2.575

 

C. Cursuri obligatorii pentru personalul nebrevetat maritim şi maritim-portuar

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de fitter

CSFT

144

2.427

2.456

2.510

2.563

2.617

2.670

2

Curs de specializare pom pagi u

CSP

56

844

854

873

891

910

929

3

Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de conducător de şalupă maritimă

CPCSM

80

1.575

1.594

1.628

1.663

1.698

1.732

4

Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de marinar (inclusiv cursurile obligatorii IMO)

CCMAR

584

2.784

2.846

2.907

2.969

3.031

3.093

 

D. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de căpitan maritim-portuar

CSCMP

64

1.022

1.035

1.057

1.080

1.102

1.125

2

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de şef mecanic maritim-portuar

CSSMMP

120

2.110

2.136

2.182

2.229

2.275

2.322

3

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de ofiţer electrician maritim-portuar

CSOEMP

120

2.521

2.551

2.607

2.662

2.718

2.773

 

E. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar cu atribuţii specifice

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ofiţer desemnat cu securitatea companiei

CSO

40

889

900

919

939

958

978

2

Curs de actualizare - ofiţer pentru securitatea companiei

UC-CSO

16

371

380

388

396

404

413

3

Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare

PFSO

40

889

900

919

939

958

978

4

Curs de actualizare - ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare

UC-PFSO

16

380

388

397

405

414

422

 

F. Cursuri obligatorii pentru piloţii maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de specializare pilot maritim aspirant

CSPMA

80

2.133

2.159

2.206

2.253

2.300

2.347

2

Reconfirmare brevete piloţi maritimi I/II pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia, Midia

RBPM-CMM

24

589

596

609

622

635

648

3

Curs de specializare pilot maritim aspirant pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră

CSPMA-CDMN

40

1.041

1.054

1.077

1.099

1.122

1.145

4

Reconfirmare brevete piloţi maritimi I/II pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră

RBPM-CDMN

24

585

592

605

617

630

643

5

Program de specializare pilot maritim aspirant pentru sectorul rada Sulina - km 175

PSPMA

48

1.374

1.390

1.420

1.451

1.481

1.511

6

Program de reconfirmare brevete pilot maritim I/II pentru sectorul rada Sulina - km 175

PPM-R

32

802

812

830

847

865

883

7

Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului (Ship Handling and Manoeuvring Simulation)

SHMS

40

1.487

1.505

1.538

1.571

1.603

1.636

8

Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului - reconfirmare

SHMS-R

24

995

1.007

1.029

1.051

1.073

1.095

9

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - iniţial

BTRM-I

40

1.383

1.400

1.430

1.460

1.491

1.521

10

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - actualizare

BTRM- A

24

833

843

861

879

898

916

11

Evaluarea competenţelor pe simulator - personal piloţi maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

ECSPPM

16

657

671

686

700

715

730

 

G. Cursuri obligatorii pentru conducătorii de ambarcaţiuni de agrement

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Program de specializare pentru obţinerea certificatului de conducător ambarcaţiune agrement clasa B

PSCAA

40

1.919

1.942

1.984

2.026

2.068

2.111

2

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A

CPCCAA- A

32

1.732

1.753

1.791

1.829

1.867

1.905

3

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B

CPCCAA-B

24

1.527

1.545

1.579

1.612

1.646

1.680

4

Curs de specializare manevra ambarcaţiunilor cu vele (Sail Craft Manoeuvre)

SCM

32

2.108

2.134

2.180

2.226

2.273

2.319

5

Pregătire pentru obţinere certificat internaţional conducător de ambarcaţiune agrement clasa „A”(Training for obtaining Pleasure Boat Driver Certificate class „A”)

PCIAAA

40

793

811

828

846

863

881

6

Pregătire pentru obţinere certificat internaţional conducător de ambarcaţiune agrement clasa „B” (Training for obtaining Pleasure Boat Driver Certificate class „B”)

PCIAAB

32

672

687

702

717

732

747

7

Pregătire pentru obţinere certificat internaţional conducător de ambarcaţiune agrement clasa „C” (Training for obtaining Pleasure Boat Driver Certificate class „C”)

PCIAAC

24

530

542

554

565

577

589

8

Pregătire pentru obţinere certificat internaţional conducător de ambarcaţiune agrement clasa „D” (Training for obtaining Pleasure Boat Driver Certificate class „D”)

PCIAAD

24

530

542

554

565

577

589

 

III. CURSURI PENTRU PERSONALUL NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ

 

CURSURI OBLIGATORII personal NAVIGANT fluvial - conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competiţiei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, cu modificările şi completările ulterioare

CURSURI INIŢIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Program de specializare „Utilizator radar pe căile navigabile interioare”

PSIUR-I

80

1.210

1.225

1.251

1.278

1.304

1.331

2

Program de specializare „Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile”

PSORAD-I

80

1.349

1.365

1.394

1.424

1.454

1.483

3

Program de specializare „Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile”

PSPPAI-I

40

696

705

720

735

750

766

4

Program de specializare „Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare”

PSIMTMP-I

56

920

931

952

972

992

1.012

5

Curs de pregătire special pentru transport de pasageri

CPSTP

40

607

614

627

641

654

667

6

Program deformare „Expert în navigaţia cu pasageri”

PFENP-I

40

659

667

681

696

710

725

7

Program de specializare „Acordarea primului ajutor medical”

PSPAM-I

24

474

480

490

501

511

522

8

Program de specializare „Utilizare aparat de respirat”

PSUAR-I

32

601

609

622

635

648

661

9

Program de calificare pentru obţinerea brevetului de mecanic fluvial

PCMF

560

2.304

2.332

2.383

2.433

2.484

2.535

10

Program deformare profesională a operatorilor de transport

PFPOT

120

1.975

1.999

2.042

2.086

2.129

2.172

11

Program de specializare „Consilier de siguranţă pentru transportul pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase”;

PSCS-I

136

2.695

2,727

2.787

2.846

2.904

2.965

 

Modul 1. Clasa 1 - Materii şi obiecte explozive

 

24

475

481

491

502

512

523

 

Modul 2. Clasa 2 - Gaze

 

24

475

481

491

502

512

523

 

Modul 3. Clasa 7 - Materii radioactive

 

32

635

642

656

670

684

698

 

Modul 4. Clasele 3, 4, 5. 6, 8 şi 9 de mărfuri periculoase

 

32

635

642

656

670

684

698

 

Modul 5. Numerele ONU 1202,1203 şi 1223 atribuite mărfurilor periculoase

 

24

475

481

491

502

512

523

12

Program calificare marinar fluvial

PCM

920

2.631

2.689

2.748

2.806

2.865

2.923

 

 

CURSURI DE ACTUALIZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Program de specializare „Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile”

PSORAD- A

40

884

894

914

933

953

972

2

Program de specializare „Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile”

PSPPAI- A

32

621

629

642

656

670

683

3

Program de specializare „Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare

PSIMTMP- A

24

445

450

460

470

480

490

4

Program de formare „Expert în navigaţia cu pasageri”

PFENP- A

16

305

309

316

322

329

336

5

Program de specializare „Acordarea primului ajutor medical”

PSPAM- A

8

192

194

198

203

207

211

6

Program de specializare „Utilizare aparat de respirat”

PSUAR- A

16

369

373

381

390

398

406

7

Program de specializare „Consilier de siguranţă pentru transportul pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase”:

PSCS- A

70

1.385

1.405

1.435

1.465

1.495

1.525

 

Modul 1. Clasa 1 - Materii şi obiecte explozive

 

14

277

281

287

293

299

305

 

Modul 2. Clasa 2 - Gaze

 

14

277

281

287

293

299

305

 

Modul 3. Clasa 7 - Materii radioactive

 

14

277

281

287

293

299

305

 

Modul 4. Clasele 3, 4, 5, 6, 8 şi 9 de mărfuri periculoase

 

14

277

281

287

293

299

305

 

Modul 5. Numerele ONU 1202,1203 şi 1223 atribuite mărfurilor periculoase

 

14

277

281

287

293

299

305

8

Specializare „Stabilitatea navelor de transport mărfuri periculoase pe ape interioare”

PSSNTMP

16

549

559

570

581

592

604

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016

 

Nr. crt.

Competitor electoral

Tip competitor

1.

Partida Romilor Pro Europa

minoritate naţională

2.

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România

minoritate naţională

3.

Partidul Social Democrat

partid politic

4.

Partidul Naţional Liberal

partid politic

5.

Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor

partid politic

6.

Partidul Mişcarea Populară

partid politic

 

Bucureşti, 19 decembrie 2016.

Nr. 13.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.