MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1024/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1024         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 20 decembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

917. - Hotărâre pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier - Reşiţa - Timişoara - Săcălaz - Arad/LEA 400 kV Morţile de Fier - (Anina) - Reşiţa”

 

942. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

945. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului” desfăşurat în perioada 2015-2018

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

997. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.638/2015 pentru stabilirea condiţiilor şi a procedurii de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte

 

1.221. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0077 Măxineni

 

1.421. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economia, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 971/2014 pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier - Reşiţa - Timişoara - Săcălaz - Arad/LEA 400 kV Porţile de Fier - (Anina) - Reşiţa”

 

Având în prevederile art. 2 alin. (3) lit. d1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, şi al Ordinului viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 789/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier - Reşiţa - Timişoara - Săcălaz - Arad/LEA 400 kV Porţile de Fier - (Anina) - Reşiţa”, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiţii „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier - Reşiţa - Timişoara - Săcălaz - Arad/LEA 400 kV Porţile de Fier - (Anina) - Reşiţa”, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, potrivit variantei finale a studiului de fezabilitate.

Art. 2. - Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier - Reşiţa - Timişoara - Săcălaz - Arad/LEA 400 kV Porţile de Fier-(Anina)- Reşiţa”, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

Art. 3. - Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică şi de interes naţional Situate pe raza a 13 unităţi administrativ-teritoriale, astfel: în judeţul Caraş-Severin (10 unităţi): comuna Ezeriş, municipiul Reşiţa, comuna Caraşova, oraşul Anina, comuna Bozovici, comuna Prigor, comuna Lăpuşnicel, comuna Iablaniţa, comuna Mehadia, Comuna Topleţ şi în judeţul Mehedinţi (3 unităţi): comuna Iloviţa, comuna Brezniţa-Ocol, municipiul Drobeta-Turnu Severin, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, astfel cum este prevăzuta în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică şi de interes naţional prevăzut la art. 1. pe raza a 13 unităţi administrativ-teritoriale, astfel: în judeţul Caraş-Severin (10  unităţi): comuna Ezeriş, municipiul Reşiţa, comuna Caraşova, oraşul Anina, comuna Bozovici, comuna Prigor, comuna Lăpuşnicel, comuna Iablaniţa, comuna Mehadia, Comuna Topleţ şi în judeţul Mehedinţi

(3 unităţi): comuna Iloviţa, comuna Brezniţa-Ocol, municipiul Drobeta-Turnu Severin, în cuantum total de 5,185,71 lei, care sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, la capitolul 81.01 „Combustibili şi energie” - titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 01 „Transferuri interne”, alineatul 55,01 12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”.

Art. 5. - Suma de 5.185,71 lei se virează de la bugetul de stat prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică şi de interes naţional, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 6, - (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare a sumei alocate, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu dispoziţiile legale.

(2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri are obligaţia înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor prevăzute la art. 3.

Art. 7. - Planul lucrării de utilitate publică şi de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.

Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice,
Vasile Dîncu
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Cristiana Paşca Palmer

 

 

Bucureşti, 8 decembrie 2016.
Nr. 917.

ANEXA Nr. 1

AMPLASAMENTUL
obiectivului de investiţii “Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier - Reşiţa - Timişoara - Săcălaz - Arad/LEA 400 kV Porţile de Fier - (Anina) - Reşiţa” şi suprafeţele de teren aferente acestuia


TERITORIUL MUNICIPIULUI DROBETA-TURNU SEVERIN

 

            Parcela (3) stâlp nr. 3, tip ICnR 400170

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

3.1

355674.526

305558.179

12.325

3.2

355664.398

305565.202

10.175

3.3

355670.196

305573.563

12.325

3.4

355680.324

305566.540

10.175

S(3) = 125.40 mp P = 44.999 m

 

 

 

 

            Parcela (3.1) stâlp nr. 3 tip ICnR 400170, UP4-ua92RR4

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

3.6

355674.533

305565.179

5.798

3.9

355671.825

305560.052

9.038

3.2

355664.398

305565.202

3.910

3.8

355666.626

305568.415

4.242

3.7

355670.339

305566.363

4.358

S(3.1) = 40.21 mp P = 27.346 m

 

 

 

 

            Parcela (3.2) stâlp nr. 3, tip ICnR 400170, PD-UP4-ua92G

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

3.5

355678.587

305564.035

4.212

3.6

355674.533

305565.179

5.798

3.9

355671.825

305560.052

3.287

3.1

355674.526

305558.179

7.126

S(3.2) = 23.65 mp P = 20.424 m

 

 

 

 

            Parcela (3.3) stâlp nr. 3, tip ICnR 400170, Ps

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

3.5

355678.587

305564.035

4.212

3.6

355674.533

305565.179

4.358

3.7

355670.339

305566.363

4.242

3.8

355666.626

305568.415

6.265

3.3

355670.196

305573.563

12.325

3.4

355680.324

305566.540

3.048

S(3.3) = 61.53 mp P = 34.450 m

 

 

 

 

            Parcela (4) stâlp nr. 4 tip ICnR+3 400180, A32

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

4.1

355840.784

305760.804

14.730

4.2

355834.864

305774.292

11.006

4.3

355844.942

305778.716

14.730

4.4

355850.862

305765.228

11.006

S(4) = 162.12 mp P = 51.473 m

 

 

 

 

            Parcela (5) stâlp nr. 5 tip ICnR+6 400180, PD-UP4-ua92A

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

5.1

356107.270

305751.439

15.965

5.2

356112.802

305766.415

11.778

5.3

356123.850

305762.333

15.965

5.4

356118.318

305747.357

11.778

S(5) = 188.04 mp P = 55.486 m

 

 

 

 

            Parcela (1s) stâlp 1s, tip ICnR+6 400180, LEA 400 kV Porţile de Fier – Slatina

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

1s.1

355534.941

305469.048

15.965

1s.2

355520.303

305475.420

11.778

1s.3

355525.004

305486.219

15.965

1s.4

355539.642

305479.847

11.778

S(1s) = 188.03 mp P = 55.485 m

 

 

 

 

            Parcela (1s.1) stâlp 1s, tip ICnR+6 400180, LEA 400 kV Porţile de Fier - Slatina, Vh5

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

1s.5

355527.680

305485.055

11.875

1s.6

355524.367

305473.651

4.432

1s.2

355520.303

305475.420

11.778

1s.3

355525.004

305486.219

2.918

S(1s.1) = 43.29 mp P = 31.004 m

 

 

 

 

            Parcela (1s.2) stâlp 1s, tip ICnR+6 400180, LEA 400 kV Porţile de Fier - Slatina, A4

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

1s.5

355527.680

305485.055

11.875

1s.6

355524.367

305473.651

11.532

1s.1

355534.941

305469.048

11.778

1s.4

355539.642

305479.847

13.047

S(1s.2) = 144.75 mp P = 48.232 m

 

 

 

 

            Parcela (2u) stâlp 2u, tip ICnR+6 400170, LEA 400 kV Porţile de Fier – Urecheşti

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

2u.1

355574.988

305449.191

7.688

2uI.2

355570.537

305442.922

4.094

2uI.3

355568.167

305439.584

14.575

2uI.4

355556.283

305448.022

11.782

2uI.5

355563.103

305457.629

11.991

2uI.1

355572.880

305450.687

2.585

S(2u) = 171.72 mp P = 52.715 m

 

 

 

 

            Parcela (2uI.1) stâlp 2u, tip ICnR+6 400170, LEA 400 kV Porţile de Fier - Urecheşti, teren întabulat pentru stâlp nr. 2 LEA 400 kV Porţile de Fier - Slatina, CF 45/N-SPECIALA - nr. cad. 7036

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

2ul.l

355572.880

305450.687

8.111

2ul.2

355570.537

305442.922

4.094

2ul.3

355568.l67

305439.584

14.575

2ul.4

355556.283

305448.022

11.782

2ul.5

355563.l03

305457.629

11.991

S(2uI.1) = 161.79 mp P = 50.552 m

 

 

 

 

            Parcela (2u.l) stâlp 2u, tip ICnR+6 400170, LEA 400 kV Porţile de Fier - Urecheşti, A4

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

2u.1

355574.988

305449.191

2.585

2uI.1

355572.880

305450.687

8.111

2uI.2

355570.537

305442.922

7.688

S(2u.1) = 9.94 mp P = 18.384 m

 

 

 

 

            Parcela (3u) stâlp 3u, tip ICnR+6 400170, LEA 400 kV Porţile de Fier - Urecheşti, Ps

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

3u.1

355678.980

305619.454

14.576

3u.2

355666.556

305627.076

11.782

3u.3

355672.717

305637.119

14.576

3u.4

355685.141

305629.497

11.782

S(3u) = 171.73 mp P = 52.716 m

 

 

 

 

            Parcela (4u) stâlp 4u, tip ICnR+6 400170, LEA 400 kV Porţile de Fier – Urecheşti

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

4u.1

355809.753

305832.242

14.575

4u.2

355797.052

305839.392

11.782

4u.3

355802.832

305849.659

14.575

4u.4

355815.533

305842.509

11.782

S(4u) = 171.73 mp P = 52.715 m

 

 

 

 

            Parcela (4u.1) stâlp 4u, tip ICnR+6 400170, LEA 400 kV Porţile de Fier - Urecheşti, A18/2

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

4u.5

355805.342

305848.246

14.309

4u.6

355811.488

305835.324

3.537

4u.1

355809.753

305832.242

14.575

4u.2

355797.052

305839.392

11.782

4u.3

355802.832

305849.659

2.880

S(4u.1) = 123.51 mp P = 47.084 m

 

 

 

 

            Parcela (4u.2) stâlp 4u, tip ICnR+6 400170, LEA 400 kV Porţile de Fier - Urecheşti, Ps19

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

4u.5

355805.342

305848.246

14.309

4u.6

355811.488

305835.324

8.245

4u.4

355815.533

305842.509

11.695

S(4u.2) = 48.21 mp P = 34.249 m

 

 

 

 

            Parcela (4Ac) stâlp 4A, tip ICnY 220262, LEA 220 kV Porţile de Fier-Cetate, PD-UP5-ua3R3

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

4Ac.1

356248.619

305635.048

5.630

4Ac.2

356243.903

305638.124

4.619

4Ac.3

356246.427

305641.993

5.630

4Ac.4

356251.143

305638.918

4.620

S(4Ac) = 26.01 mp P = 20.500 m

 

 

 

 

            Parcela (6) stâlp nr. 6, tip SsR+12 400160, PD-UP5-ua3E

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

6.1

356274.107

305626.378

11.553

6.2

356281.196

305635.501

9.458

6.3

356288.665

305629.698

11.553

6.4

356281.576

305620.575

9.458

S(6) = 109.28 mp P = 42.024 m

 

 

 

 

            Parcela (7) stâlp nr. 7, tip SnR+3 400150, PD-UP5-ua4B

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

7.1

356528.729

305430.554

8.366

7.2

356533.862

305437.160

7.035

7.3

356539.417

305432.844

8.366

7.4

356534.284

305426.238

7.035

S(7) = 58.85 mp P = 30.801 m

 

 

 

 

            Parcela (8) stâlp nr. 8, tip ICnR 400180, PD-UP4-ua90B

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

8.1

356689.663

305301.085

13.366

8.2

356695.215

305313.243

10.175

8.3

356704.471

305309.017

13.366

8.4

356698.919

305296.859

10.175

S(8) = 136.00 mp P = 47.082 m

 

 

 

 

            Parcela (9) stâlp nr. 9, tip SsR+6 400160, PD-UP5-ua4C

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

9.1

357113.571

305217.015

10.356

9.2

357115.589

305227.172

8.554

9.3

357123.979

305225.505

10.356

9.4

357121.961

305215.348

8.554

S(9) = 88.58 mp P = 37.819 m

 

 

 

 

            Parcela (10) stâlp nr. 10 tip SsR+3 400160, PD-UP5-ua5B

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

10.1

357532.698

305134.043

9.755

10.2

357534.599

305143.611

8.117

10.3

357542.560

305142.029

9.755

10.4

357540.659

305132.461

8.117

S(10) = 79.18 mp P = 35.743 m

 

 

 

 

            Parcela (11) stâlp nr. 11, tip ICnR+3 400170, PD-UP5-ua16A

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

11.1

357825.521

305073.953

13.500

11.2

357828.152

305087.194

11.014

11.3

357838.955

305085.047

13.500

11.4

357836.324

305071.806

11.014

S(11) = 148.69 mp P = 49.028 m

 

 

 

 

            Parcela (12) stâlp nr. 12, tip SsR+3 400160, PD-UP5-ua17A

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

12.1

358278.442

304985.869

9.755

12.2

358280.343

304995.437

8.117

12.3

358288.304

304993.855

9.755

12.4

358286.403

304984.287

8.117

S(12) = 79.18 mp P = 35.743 m

 

 

 

 

            Parcela (13) stâlp nr. 13, tip SnR 400150, PD-UP5-ua17B

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

13.1

358583.446

304926.278

7.770

13.2

358584.960

304933.899

6.578

13.3

358591.412

304932.618

7.770

13.4

358589.898

304924.997

6.578

S(13) = 51.11 mp P = 28.696 m

 

 

 

 

TERITORIUL COMUNEI BREZNITA - OCOL

 

Parcela (14) stâlp nr. 14, tip SnR+6 400150, PD-UP5-ua24D

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

14.1

358792.469

304884.134

8.971

14.2

358794.217

304892.933

7.477

14.3

358801.551

304891.476

8.971

14.4

358799.803

304882.677

7.477

S(14) = 67.08 mp P = 32.897 m

 

 

 

 

            Parcela (15) stâlp nr. 15, tip SnR 400150, PD-UP5-ua25B

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

15.1

359198.807

304804.009

7.770

15.2

359200.321

304811.630

6.578

15.3

359206.773

304810.349

7.770

15.4

359205.259

304802.728

6.578

S(15) = 51.11 mp P = 28.696 m

 

 

 

 

            Parcela (16) stâlp nr. 16, tip SnR+6 400150, PD-UP5-ua2 5A

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

16.1

359507.809

304742.001

8.971

16.2

359509.557

304750.800

7.477

16.3

359516.891

304749.343

8.971

16.4

359515.143

304740.544

7.477

S(16) = 67.08 mp P = 32.897 m

 

 

 

 

            Parcela (17) stâlp nr. 17, tip SnR 400150, PD-UP5-ua 26D

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

17.1

359735.927

304697.287

7.770

17.2

359737.441

304704.908

6.578

17.3

359743.893

304703.627

7.770

17.4

359742.379

304696.006

6.578

S(17) = 51.11 mp P = 28.696 m

 

 

 

 

            Parcela (18) stâlp nr. 18, tip SnR+3 400150, PD-UP5-ua26D

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

18.1

359976.528

304649.178

8.365

18.2

359978.158

304657.383

7.035

18.3

359985.058

304656.012

8.365

18.4

359983.428

304647.807

7.035

S(18) = 58.85 mp P = 30.800 m

 

 

 

 

            Parcela (19) stâlp nr. 19, tip ICnR+3 400170

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

19.1

360203.697

304600.684

13.500

19.2

360204.387

304614.166

11.014

19.3

360215.387

304613.604

13.500

19.4

360214.697

304600.122

11.014

S(19) = 148.69 mp P = 49.028 m

 

 

 

 

            Parcela (19.1) stâlp nr. 19, tip ICnR+3 400170, PD-UP4-ua73C

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

19.5

360211.791

304613.788

8.796

19.6

360204.145

304609.440

4.732

19.2

360204.387

304614.166

7.414

S(19.1) = 17.54 mp P = 20.942 m

 

 

 

 

            Parcela (19.2) stâlp nr. 19, tip ICnR+3 400170, PD-UP4-ua73E

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

19.5

360211.791

304613.788

8.796

19.6

360204.145

304609.440

8.767

19.1

360203.697

304600.684

11.014

19.4

360214.697

304600.122

13.500

19.3

360215.387

304613.604

3.601

S(19.2) = 131.15 mp P = 45.678 m

 

 

 

 

            Parcela (20) stâlp nr. 20, tip SsR+6 400160, PD-UP4-ua72C

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

20.1

360517.104

304630.919

10.356

20.2

360516.133

304641.229

8.555

20.3

360524.650

304642.031

10.356

20.4

360525.621

304631.721

8.555

S(20) = 88.59 mp P = 37.821 m

 

 

 

 

            Parcela (21) stâlp nr. 21, tip SsR+6 400160, PD-UP4-ua68A

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

21.1

361034.336

304679.646

10.356

21.2

361033.365

304689.956

8.555

21.3

361041.882

304690.758

10.356

21.4

361042.853

304680.448

8.555

S(21) = 88.59 mp P = 37.821 m

 

 

 

 

            Parcela (22) stâlp nr. 22, tip ICnR+6 400170, PD-UP4-ua68A

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

22.1

361355.722

304707.805

14.575

22.2

361354.355

304722.316

11.783

22.3

361366.086

304723.421

14.575

22.4

361367.453

304708.910

11.783

S(22) = 171.74 mp P = 52.716 m

 

 

 

 

            Parcela (23) stâlp nr. 23, tip SnR+6 400150, PD-UP4-ua68B

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

23.1

361644.141

304737.791

8.971

23.2

361643.300

304746.722

7.478

23.3

361650.745

304747.423

8. 971

23.4

361651.586

304738.492

7.478

S(23) = 67.08 mp P = 32.897 m

 

 

 

 

            Parcela (78At) stâlp 78A, tip ICn-3 110243, LEA 110 kV Porţile de Fier - Toplet, Ps

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

78At1

361866.826

304785.074

3. 930

78At2

361869.740

304787.711

3.211

78At3

361871.894

304785.330

3.929

78At4

361868.980

304782.694

3.210

S(78At) = 12.62 mp P = 14.280 m

 

 

 

 

            Parcela (78Bt) stâlp 78B, tip ICn-3 110243, LEA 110 kV Porţile de Fier - Toplet, Ps

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

78Bt1

361941.665

304702.368

3.930

78Bt2

361944.579

304705.005

3.211

78Bt3

361946.733

304702.624

3.929

78Bt4

361943.819

304699.988

3.210

S(78Bt) = 12.62 mp P = 14.280 m

 

 

 

 

            Parcela (24) stâlp nr. 24, tip SnR+6 400150, Ps

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

24.1

361915.133

304763.321

8.971

24.2

361914.292

304772.252

7.478

24.3

361921.737

304772.953

8.971

24.4

361922.578

304764.022

7.478

S(24) = 67.08 mp P = 32.897 m

 

 

 

 

            Parcela (25) stâlp nr. 25, tip ICnR 400170, Ps

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

25.1

362109.917

304781.252

12.325

25.2

362111.469

304793.479

10.175

25.3

362121.563

304792.198

12.325

25.4

362120.011

304779.971

10.175

S(25) = 125.41 mp P = 45.000 m

 

 

 

 

            Parcela (26) stâlp nr. 26, tip ICnR 400170, PD-UP5-ua66B

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

26.1

362494.763

304644.688

12.325

26.2

362501.445

304655.044

10.175

26.3

362509.995

304649.528

12.325

26.4

362503.313

304639.172

10.175

S(26) = 125.40 mp P = 44.999 m

 

 

 

 

            Parcela (27) stâlp nr. 27, tip SnR 400150, Fn

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

27.1

362695.582

304442.820

7.770

27.2

362701.153

304448.236

6.577

27.3

362705.738

304443.520

7.770

27.4

362700.167

304438.104

6.577

S(27) = 51.11 mp P = 28.694 m

 

 

 

 

            Parcela (28) stâlp nr. 28, tip SnR 400150, Fn

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

28.1

362889.905

304242.952

7.770

28.1

362895.476

304248.368

6.577

28.1

362900.061

304243.652

7.770

28.1

362894.490

304238.236

6.577

S(28) = 51.11 mp P = 28.694 m

 

 

 

 

TERITORIUL COMUNEI ILOVITA

 

Parcela (29) stâlp nr. 29, tip SnR 400150, Ar

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

29.1

363022.780

304106.286

7.770

29.2

363028.351

304111.702

6.577

29.3

363032.936

304106.986

7.770

29.4

363027.365

304101.570

6.577

S(29) = 51.11 mp P = 28.694 m

 

 

 

 

Parcela (30) stâlp nr. 30, tip ICnR 400170, PD-UP4-ua37E

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

30.1

363245.061

303873.551

12.325

30.2

363252.753

303883.181

10.175

30.3

363260.703

303876.831

12.325

30.4

363253.011

303867.201

10.175

S(30) = 125.40 mp P = 44.999 m

 

 

 

 

            Parcela (31) stâlp nr. 31, tip SsR 400160, PD-UP4-ua34E

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

31.1

363656.077

303623.518

9.139

31.2

363660.841

303631.317

7.655

31.3

363667.373

303627.326

9.139

31.4

363662.609

303619.527

7.655

S(31) = 69.96 mp P = 33.587 m

 

 

 

 

            Parcela (32) stâlp nr. 32, tip SsR+3 400160, PD-UP4-33C

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

32.1

363913.569

303465.852B

9.754

32.2

363918.654

303474.176

8.117

32.3

363925.581

303469.944B

9.754

32.4

363920.496

303461.620B

8.117

S(32) = 79.18 mp P = 35.744 m

 

 

 

 

            Parcela (33) stâlp nr. 33, tip ICnR+6 400170, PD-UP4-33D

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

33.1

364013.152

303402.190

14.575

33.2

364020.750

303414.628

11.782

33.3

364030.804

303408.486

14.575

33.4

364023.206

303396.048

11.782

S(33) = 171.72 mp P = 52.713 m

 

 

 

 

            Parcela (34) stâlp nr. 34, tip ICnR 400170

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

34.1

364448.692

303137.063

12.326

34.2

364454.431

303147.971

10.175

34.3

364463.436

303143.233

12.326

34.4

364457.697

303132.325

10.175

S(34) = 125.42 mp P = 45.002 m

 

 

 

 

            Parcela (34.1) stâlp nr. 34 tip ICnR 400170, PD-UP4-ua17A

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

34.5

364456.695

303146.780

9.946

34.6

364460.459

303137.574

5.931

34.4

364457.697

303132.325

10.175

34.1

364448.692

303137.063

12.326

34.2

364454.431

303147.971

2.558

S(34.1) = 101 mp P = 40.936 m

 

 

 

 

            Parcela (34.2) stâlp nr. 34, tip ICnR 400170, Ar

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

34.5

364456.695

303146.780

9.946

34.6

364460.459

303137.574

6.394

34.3

364463.436

303143.233

7.617

S(34.2) = 24 mp P = 23.957 m

 

 

 

 

            Parcela (35) stâlp nr. 35, tip SnR-3 400150, Fn

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

35.1

364701.617

303026.480

7.157

35.2

364704.537

303033.014

6.116

35.3

364710.121

303030.518

7.157

35.4

364707.201

303023.984

6.116

S(35) = 43.77 mp P = 26.546 m

 

 

 

 

            Parcela (36) stâlp nr. 36, tip SnR-3 400150, Fn

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

36.1

364972.785

302905.283

7.157

36.2

364975.705

302911.817

6.116

36.3

364981.289

302909.321

7.157

36.4

364978.369

302902.787

6.116

S(36) = 43.77 mp P = 26546 m

 

 

 

 

            Parcela (37) stâlp nr. 37, tip ICnR+3 400170, Fn

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

37.1

365198.273

302801.699

13.499

37.2

365205.038

302813.381

11.014

37.3

365214.569

302807.861

13.499

37.4

365207.804

302796.179

11.014

S(37) = 148.68 mp P = 49.027 m

 

 

 

 

            Parcela (38) stâlp nr. 38, tip SnR+3 400150, PD-UP3-ua104C

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

38.1

365297.527

302733.238

8.366

38.2

365302.453

302740.000

7.035

38.3

365308.139

302735.858

8.366

38.4

365303.213

302729.096

7.035

S(38) = 58.85 mp P = 30.801 m

 

 

 

 

            Parcela (33) stâlp nr. 33, tip ICnR+6 400170, PD-UP4-33D

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

33.1

364013.152

303402.190

14.575

33.2

364020.750

303414.628

11.782

33.3

364030.804

303408.486

14.575

33.4

364023.206

303396.048

11.782

S(33) = 171.72 mp P = 52.713 m

 

 

 

 

            Parcela (34) stâlp nr. 34, tip ICnR 400170

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

34.1

364448.692

303137.063

12.326

34.2

364454.431

303147.971

10.175

34.3

364463.436

303143.233

12.326

34.4

364457.697

303132.325

10.175

S(34) = 125.42 mp P = 45.002 m

 

 

 

 

            Parcela (34.1) stâlp nr. 34 tip ICnR 400170, PD-UP4-ua17A

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

34.5

364456.695

303146.780

9.946

34.6

364460.459

303137.574

5.931

34.4

364457.697

303132.325

10.175

34.1

364448.692

303137.063

12.326

34.2

364454.431

303147.971

2.558

S(34.1) = 101 mp P = 40.936 m

 

 

 

 

            Parcela (34.2) stâlp nr. 34, tip ICnR 400170, Ar

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

34.5

364456.695

303146.780

9.946

34.6

364460.459

303137.574

6.394

34.3

364463.436

303143.233

7.617

S(34.2) = 24 mp P = 23.957 m

 

 

 

 

            Parcela (35) stâlp nr. 35, tip SnR-3 400150, Fn

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

35.1

364701.617

303026.480

7.157

35.2

364704.537

303033.014

6.116

35.3

364710.121

303030.518

7.157

35.4

364707.201

303023.984

6.116

 

 

 

 

S(35) = 43.77 mp P = 26.546 m

 

 

 

 

            Parcela (36) stâlp nr. 36, tip SnR-3 400150, Fn

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

36.1

364972.785

302905.283

7.157

36.2

364975.705

302911.817

6.116

36.3

364981.289

302909.321

7.157

36.4

364978.369

302902.787

6.116

 

 

 

 

S(36) = 43.77 mp P = 26.546 m

 

 

 

 

            Parcela (37) stâlp nr. 37, tip ICnR+3 400170, Fn

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

37.1

365198.273

302801.699

13.499

37.2

365205.038

302813.381

11.014

37.3

365214.569

302807.861

13.499

37.4

365207.804

302796.179

11.014

 

 

 

 

S(37) = 148.68 mp P = 49.027 m

 

 

 

 

 

            Parcela (38) stâlp nr. 38, tip SnR+3 400150, PD-UP3-ua104C

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

38.1

365297.527

302733.238

8.366

38.2

365302.453

302740.000

7.035

38.3

365308.139

302735.858

8.366

38.4

365303.213

302729.096

7.035

 

 

 

 

S(38) = 58.85 mp P = 30.801 m

 

 

 

 

            Parcela (39) stâlp nr. 39, tip SsR+3 400160, PD-UP3-104B

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

39.1

365693.078

302444.237

9.755

39.2

365698.821

302452.122

8.117

39.3

365705.382

302447.343

9.755

39.4

365699.639

302439.458

8.117

S(39) = 79.18 mp P = 35.743 m

 

 

 

 

            Parcela (40) stâlp nr. 40, tip ICnR+6 400170

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

40.1

366069.730

302166.880

14.575

40.2

366078.311

302178.661

11.782

40.3

366087.834

302171.724

14.575

40.4

366079.253

302159.943

11.782

S(40) = 171.72 mp P = 52.713 m

 

 

 

 

            Parcela (40.1) stâlp nr. 40, tip ICnR+6 400170, Fn

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

40. 6

366076.921

302176.753

7.382

40.5

366083.964

302174.543

6.994

40.2

366078.311

302178.661

2.361

S(40.1) = 8 mp P = 16.736 m

 

 

 

 

            Parcela (40.2) stâlp nr. 40, tip ICnR+6 400170, Fn

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

40.5

366083.964

302174.543

7.382

40.6

366076.921

302176.753

12.214

40.1

366069.730

302166.880

11.782

40.4

366079.253

302159.943

14.575

40.3

366087.834

302171.724

4.788

S(40.2) = 163 mp P = 50.740 m

 

 

 

 

            Parcela (41) stâlp nr. 41, tip SnR 400150, Fn

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

41.1

366316.320

301991.459

7.771

41.2

366320.895

301997.740

6.578

41.3

366326.212

301993.867

7.771

41.4

366321.637

301987.586

6.578

S(41) = 51.12 mp P = 28.697 m

 

 

 

 

            Parcela (42) stâlp nr. 42 tip SnR-3 400150, PD-UP3-ua8B


 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

42.1

366539.773

301829.064

7.156

42.2

366543.987

301834.848

6.117

42.3

366548.931

301831.246

7.156

42.4

366544.717

301825.462

6.117

S(42) = 43.77 mp P = 26.547 m

 

 

 

 

            Parcela (43) stâlp nr. 43, tip SnR+6 400150

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

43.1

366873.316

301584.968

8.971

43.2

366878.598

301592.219

7.478

43.3

366884.642

301587.816

8.971

43.4

366879.360

301580.565

7.478

 

 

 

 

S(43) = 67.08 mp P = 32.897 m

 

 

 

 

            Parcela (43.1) stâlp nr. 43, tip SnR+6 400150, Fn

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

43.6

366879.126

301591.834

11.098

43.5

366879.126

301580.736

7.188

43.1

366873.316

301584.968

8.971

43.2

366878.598

301592.219

0.653

S(43.1) = 35 mp P = 27.910 m

 

 

 

 

            Parcela (43.2) stâlp nr. 43, tip SnR+6 400150, Fn

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

43.5

366879.126

301580.736

0.290

43.4

366879.360

301580.565

8.971

43.3

366884.642

301587.816

6.824

43. 6

366879.126

301591.834

11.098

S(43.2) = 32 mp P = 27.183 m

 

 

 

 

            Parcela (44) stâlp nr. 44, tip SnR 400150, Fn

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

44.1

367116.517

301408.549

7.771

44.2

367121.092

301414.830

6.578

44.3

367126.409

301410.957

7.771

44.4

367121.834

301404.676

6.578

S(44) = 51.12 mp P = 28.697 m

 

 

 

 

            Parcela (45) stâlp nr. 45, tip ICnR 400170

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

45.1

367281.198

301285.562

12.325

45.2

367288.117

301295.762

10.175

45.3

367296.538

301290.050

12.325

45.4

367289.619

301279.850

10.175

S(45)=125.42 mp P = 45.002 m

 

 

 

 

            Parcela (45.1) stâlp nr. 45, tip ICnR 400170, Fn

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

45.5

367292.599

301284.243

6.552

45.6

367286.047

301284.243

2.572

45.7

367283.486

301284.010

2.765

45.1

367281.198

301285.562

12.325

45.2

367288.117

301295.762

10.175

45.3

367296.538

301290.050

7.017

S(45.1) = 105 mp P = 41.406 m

 

 

 

 

            Parcela (45.2) stâlp nr. 45, tip ICnR 400170, Fn

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

45.5

367292.599

301284.243

6.552

45.6

367286.047

301284.243

2.572

45.7

367283.486

301284.010

7.411

45.4

367289.619

301279.850

5.308

S(45.2) = 20 mp P = 21.843 m

 

 

 

 

            Parcela (46) stâlp nr. 46, tip SsR+6 400160, Fn

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

46.1

367663.426

301045.513

10.355

46.2

367668.949

301054.272

8.554

46.3

367676.184

301049.709

10.355

46.4

367670.661

301040.950

8.554

S(46) = 88.57 mp P = 37.817 m

 

 

 

 

            Parcela (47) stâlp nr. 47, tip SnR+6 400150, PD-UP3-ua10C

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

47.1

367918.015

300885.802

8.971

47.2

367922.800

300893.390

7.477

47.3

367929.125

300889.402

8.971

47.4

367924.340

300881.814

7.477

S(47) = 67.08 mp P = 32.896 m

 

 

 

 

            Parcela (48) stâlp nr. 48, tip SnR 400150, Fn

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

48.1

368223.236

300694.060

7.770

48.2

368227.380

300700.633

6.578

48.3

368232.944

300697.124

7.770

48.4

368228.800

300690.551

6.578

S(48) = 51.11 mp P = 28.697 m

 

 

 

 

            Parcela (49) stâlp nr. 49, tip SnR-3 400150, Fn

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

49.1

368350.477

300614.192

7.156

49.2

368354.294

300620.245

6.118

49.3

368359.469

300616.982

7.156

49.4

368355.652

300610.929

6.118

S(49) = 43.78 mp P = 26.548 m

 

 

 

 

            Parcela (50) stâlp nr. 50, tip ICnR 400170, Fn

 

Nr. pct.

Coordonate pct. de contur

 

Lungimi laturi

 

X [m]

Y [m]

D (i, i+1)

0

1

2

3

50.1

368631.455

300434.942

12.325

50.2

368639.502

300444.277