MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1028/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1028         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 21 decembrie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

250. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

1.135. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

1.136. - Decret privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016

 

1.137. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului între România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 563 din 12 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. b) raportat la art. 14 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 

Decizia nr. 620 din 13 octombrie 2016 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

933. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.223. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0033 Cheile Şugăului-Munticelu şi ROSPA0018 Cheile Bicazului Hăşmaş

 

2.298. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 1, după alineatul (14) al articolului 31 se introduc opt noi alineate, alineatele (15)-(112), cu următorul cuprins:

„(15) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul din aparatul propriu al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna august 2016

(16) începând cu luna decembrie 2016, salarizarea personalului din cadrul caselor de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi din cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se stabileşte la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere funcţia/gradul/treapta şi gradaţia de salarizare, funcţiile specifice prevăzute de lege pentru casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi echivalarea unor funcţii specifice activităţii caselor de asigurări de sănătate.

(17) Stabilirea nivelului drepturilor de salarizare pentru personalul prevăzut la alin. (16) se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

(18) Prevederile alin. (15) se aplică în mod corespunzător şi personalului din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.

(19) Prevederile alin. (15)-(16) se aplică în mod corespunzător şi personalului din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(110) Pentru persoanele prevăzute la alin. (15)-(18) ale căror salarii de bază sunt mai mari decât cele stabilite potrivit alin. (15), (18) şi (18) se menţin în plată salariile de bază avute.

(111) prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare se stabilesc la nivelul salariilor de bază de care beneficiază personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

(112) Echivalarea salariilor de bază potrivit alin. (1H) se face prin ordin al ministrului transporturilor.”

2. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabileşte pe funcţiile didactice, gradele didactice, tranşele de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională şi gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituţia respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensaţiile tranzitorii.”

3. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1, 2 şi 3 din anexa nr. III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate» la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1

4. La articolul I punctul 1, după alineatul (62) al articolului 32 se introduce un nou alineat, alineatul (63), cu următorul cuprins:

,,(63) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna decembrie 2016, sporurile şi alte drepturi salariale specifice activităţii se vor calcula prin raportare la salariul de bază, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia categoriilor de personal prevăzute la alin. (62).”

5. La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (4) al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru personalul didactic de predare, de predare şi cercetare din universităţi, de conducere, îndrumare şi control, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:”.

6. La articolul I punctul 1, după litera d) a alineatului (4) al articolului 33 se introduc cinci noi litere, literele e)-i), cu următorul cuprins:

,,e) spor de 10-25% din salariul de bază, proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, pentru personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

f) spor de 7%, 10% şi 15% din salariul de bază pentru personalul didactic care asigură predarea simultană la 2, 3, respectiv 4 clase de elevi, stabilit după cum urmează: pentru două clase de elevi - 7%; pentru 3 clase de elevi - 10%; pentru 4 clase de elevi -15%.

g) indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază pentru personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare;

h) spor de 15% din salariul de bază, pentru personalul didactic care desfăşoară activitate de predare - învăţare - evaluare în sistemul penitenciar;

i) spor de până la 15% din salariul de bază, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

7. La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (5) al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Pentru personalul didactic auxiliar din învăţământ şi din cadrul bibliotecilor centrale universitare şi pentru personalul medical şi auxiliar sanitar angajat în învăţământul special, special integrat sau în învăţământul superior/universitar care

nu se regăseşte în anexa nr. 2, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, după caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 şi c.4 se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:”.

8. La articolul I punctul 1, alineatul (7) al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5), aferente personalului didactic de predare şi cercetare şi didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, cum ar fi spor practică pedagogică, spor predare simultană şi indemnizaţie zone izolate, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se menţine la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015-2016.”

9. La articolul I punctul 1, alineatele (11) şi (12) ale articolului 33 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcţie similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5) aferente personalului didactic de predare şi cercetare şi didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, se stabileşte la nivelul cuantumului calculat conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii,

(12) Personalul didactic de predare, de predare şi cercetare din universităţi, de conducere, precum şi cel de îndrumare şi control poate fi salarizat şi în regim de cumul sau plata cu ora.”

10. La articolul I punctul 1, după alineatul 2 al articolului 34 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

(3) începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învăţământ, aferente lunii decembrie 2016, care se regăsesc în anexa nr. 21 la prezenta ordonanţă de urgenţă, se majorează în medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(4) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi personalului nedidactic din cadrul inspectoratelor şcolare.”

11. La articolul I punctul 1, articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - În aplicarea art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34, pentru personalul didactic de predare şi cercetare şi didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

12. La articolul I punctul 1, după alineatul (4) al articolului 36 se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(5) Salarizarea personalului Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive se stabileşte la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

(6) Asimilarea funcţiilor şi salariilor potrivit alin. (5), precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Guvernului şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.”

13. La articolul 1, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

„6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.”

14. După articolul i se introduc două noi articole, articolele I1 şt I2, cu următorul cuprins:

„Art. I1. - Până la data de 31 decembrie 2016, Guvernul aprobă prin hotărâre, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administraţie, sănătate, învăţământ, justiţie, cultură, diplomaţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia, prevăzut la art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. I2. - În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se elaborează şi se aprobă hotărârea Guvernului prevăzută la art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.”

15. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta lege.

16. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015)

 

FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE şi ASISTENŢĂ SOCIALĂ”

 

CAPITOLUL I

Unităţi sanitare, de asistenţi socială şi de asistenţă medico-socială

 

1. Salarii de bază pentru funcţii de conducere

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Spitale peste 400 de paturi

Spitale sub 400 de paturi

Servicii de ambulanţă

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

1

Manager

S

6500

6791

6400

6500

 

 

2

Manager general

S

 

 

 

 

6400

6500

3

Director medical

S

6350

6400

6250

6350

6069

6200

4

Director de cercetare-dezvoltare

S

5500

5600

5450

5500

 

 

5

Director financiar-contabil

S

5500

5600

5450

5500

 

 

6

Director economic

S

 

 

 

 

5450

5500

7

Director tehnic

S

 

 

 

 

4095

4212

8

Director de îngrijiri

S, SSD

4095

4212

 

 

 

 

9

Alţi directori

S

5500

5600

5450

5500

 

 

10

Asistent-şef

S, SSD, PL

 

 

 

 

4095

4212

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T Nicolau”

Centrul de Transfuzie Sanguină al

Municipiului Bucureşti

Centre de transfuzie sanguină regionale

Centre de transfuzie sanguină judeţene

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

1

Director general

 

5500

5737

 

 

 

 

 

 

2

Director, director general adjunct

S

5274

5500

5274

5500

5128

5274

5128

5274

3

Director adjunct ştiinţific

S

5128

5274

 

 

 

 

 

 

4

Director adjunct financiar contabilitate

S

3459

4212

 

 

 

 

 

 

5

Director resurse umane

S

3459

4212

 

 

 

 

 

 

6

Contabil-şef

S

 

 

3459

4212

3400

4095

3363

3557

 

Nr. crt.

Alte funcţii de conducere

Nivelul studiilor

Grad I

Grad II

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

1

Director general*)

S

5500

5737

2

Director general adjunct, director, director executiv*)

S

5274

5500

3

Director adjunct*)

S

5128

5274

4

Director adjunct financiar-contabil*)

S

3659

4212

5

Contabil-şef*)

S

3459

4212

6

Medic şef ambulatoriu de specialitate şi altele similare

S

5500

5550

7

Şef serviciu

S

3459

4212

8

Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu

S

2955

3459

9

Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) şef secţie, şef laborator şi altele similare

S

5500

5550

10

Asistent medical-şef pe unitate

S, SSD, PL

3850

3950

11

Şef formaţie muncitori

 

1500

1900

 

*) Se utilizează în unităţile sanitare fără paturi.

 

NOTE:

1. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţia de medic şef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de creşterea cu 5% a salariului de bază avut.

2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţia de şef laborator şi altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de creşterea cu 5% a salariului de bază avut.

3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de creşterea cu 10% a salariului de bază avut.

4. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţii de conducere în comitetul director al unităţilor sanitare cu paturi beneficiază de creşterea cu 10% a salariului de bază avut.

 

I.1. Persoanele care exercită funcţiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcţii beneficiază de creşterea salariului de bază avut după cum urmează:

 

Nr. crt.

Funcţia

Creştere salariu de bază

- % -

1

Director program de rezidenţial medicină de urgenţă

12,5

2

Responsabil de formare în rezidenţial medicină de urgenţă

10

3

Farmacist şef serviciu

7,5

4

Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef şi/sau coordonator

15

5

Chimist, biolog, biochimist, farmacist, asistent medical şi alt personal cu gestiune

5

6

Spălătoreasă cu gestiune

2,5

7

Şef echipă

2,5

8

Medic, biolog, chimist, inginer, farmacist, fizician, psiholog (inspector/consilier) şi asistent inspector (referent) care exercită atribuţii de control în sănătate publică - direcţia de sănătate publică

12,5

9

Medic coordonator substaţie Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov/substaţie serviciul de ambulanţă judeţean

10

10

Asistent medical coordonator substaţie Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov/substaţie serviciul de ambulanţă judeţean

10

11

Ambulanţier cu atribuţii de avizare tehnică substaţie Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov/substaţie serviciul de ambulanţă judeţean

10

12

Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente (stocul de urgenţă din staţia centrală a Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi staţiile centrale din serviciile de ambulanţă judeţene)

10

 

I.2. Indemnizaţii de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite, pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale.

 

2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială

Unităţile clinice cuprind: spitale clinice judeţene de urgenţă, spitale judeţene de urgenţă, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgenţă, spitale clinice, spitale de urgenţă, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias"*), Institutul Naţional de Sănătate Publică, institute şi centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă

a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

a.1. Unităţi clinice

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Unităţi clinice

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

 

 

 

0

1

2

3

4

5

1

Medic primar

S

4510

4848

5091

5345

5479

5616

2

Medic primar dentist

S

4510

4848

5091

5345

5479

5616

3

Medic specialist

S

3544

3810

4000

4200

4305

4413

4

Medic specialist dentist

S

3544

3810

4000

4200

4305

4413

5

Medic rezident anul VI-VII

S

3262

3507

3682

3866

3963

4062

6

Medic rezident anul IV-V

S

2709

2912

3058

3211

3291

3373

7

Medic dentist rezident anul IV-V

S

2709

2912

3058

3211

3291

3373

8

Medic rezident anul III

S

2635

2833

2974

3123

3201

3281

9

Medic dentist rezident anul III

S

2635

2833

2974

3123

3201

3281

10

Medic rezident anul II

S

2361

2538

2665

2798

2868

2940

11

Medic dentist rezident anul II

S

2361

2538

2665

2798

2868

2940

12

Medic rezident anul I

S

2105

2263

2376

2495

2557

2621

13

Medic dentist rezident anul I

S

2105

2263

2376

2495

2557

2621

14

Medic

S

2600

2795

2935

3081

3159

3237

15

Medic dentist

S

2600

2795

2935

3081

3159

3237

16

Farmacist primar *1)

S

4510

4848

5091

5345

5479

5616

17

Farmacist specialist

S

3544

3810

4000

4200

4305

4413

18

Farmacist rezident anul III

S

2635

2833

2974

3123

3201

3281

19

Farmacist rezident anul II

S

2361

2538

2665

2798

2868

2940

20

Farmacist rezident anul I

S

2105

2263

2376

2495

2557

2621

21

Farmacist

S

2600

2795

2935

3081

3159

3237

22

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal

S

3098

3330

3497

3672

3764

3858

23

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist

S

2538

2728

2865

3008

3083

3160

24

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical

S

2015

2166

2274

2388

2448

2509

25

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant

S

1804

1939

2036

2138

2192

2246

26

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă; principal

S

2760

2967

3115

3271

3353

3437

27

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă

S

2132

2292

2406

2527

2590

2655

28

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă; debutant

S

1704

1832

1923

2020

2070

2122

 

29

Dentist principal

SSD

1832

1969

2068

2171

2226

2261

30

Dentist

SSD

1730

1860

1953

2050

2102

2154

31

Dentist debutant

SSD

1578

1696

1781

1870

1917

1965

32

Asistent medical, asistent medical Specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal

SSD

2389

2568

2697

2831

2902

2975

33

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar

SSD

2093

2250

2362

2481

2543

2606

34

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant

SSD

1646

1769

1858

1951

2000

2050

35

Asistent medical principal*2)

PL

2285

2456

2579

2708

2776

2845

36

Asistent medical*2)

PL

2058

2212

2323

2439

2500

2563

37

Asistent medical debutant*2)

PL

2628

1750

1838

1929

1978

2027

38

Asistent medical principal*2)

M

2081

2237

2349

2466

2528

2591

39

Asistent medical*2)

M

1832

1969

2068

2171

2226

2281

40

Asistent medical debutant*2)

M

1593

1712

1798

1888

1935

1984

41

Tehnician dentar principal*3)

M

2081

2237

2349

2466

2528

2591

42

Tehnician dentar*3)

M

1832

1969

2068

2171

2226

2281

43

Tehnician dentar debutant*3)

M

1593

1712

1798

1888

1935

1984

44

Soră medicală principal*4)

M

1790

1924

2020

2121

2175

2229

45

Soră medicală*4)

M

1638

1761

1849

1941

1990

2040

46

Soră medicală debutant*4)

M

1593

1712

1798

1888

1935

1984

47

Autopsier principal

M

1790

1924

2020

2121

2175

2229

48

Autopsier

M

1638

1761

1849

1941

1990

2040

49

Autopsier debutant

M

1593

1712

1798

1888

1935

1984

50

Statistician medical, registrator medical; principal

M

1790

1924

2020

2121

2175

2229

51

Statistician medical, registrator medical

M

1638

1761

1849

1941

1990

2040

52

Statistician medical, registrator medical; debutant

M

1593

1712

1798

1888

1935

1984

 

a.2. Anatomia patologică şi medicina legală

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Anatomia patologică şi medicina legală

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

 

 

 

0

1

2

3

4

5

1

Medic primar

S

7585

8154

8562

8990

9214

9445

2

Medic specialist

S

5961

6408

6728

7065

7242

7423

3

Medic rezident anul IV-V

S

4557

4898

5143

5400

5535

5674

4

Medic rezident anul III

S

4431

4763

5001

5251

5383

5517

5

Medic rezident anul II

S

3970

4268

4481

4705

4823

4944

6

Medic rezident anul I

S

3541

3806

3997

4197

4302

4409

7

Farmacist primar1)

S

5789

6223

6534

6861

7033

7208

8

Farmacist specialist

S

4727

5082

5336

5602

5742

5886

9

Farmacist

S

4100

4408

4628

4859

4981

5105

10

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat; principal

S

5395

5800

6090

6394

6554

6718

11

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat

S

4139

4449

4672

4905

5028

5154

12

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat; debutant

S

2471

2656

2789

2929

3002

3077

13

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică; principal

SSD

4288

4610

4840

5082

5209

5339

14

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică

SSD

3861

4151

4358

4576

4690

4808

15

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică; debutant

SSD

2305

2478

2602

2732

2800

2870

16

Asistent medical principal*2)

PL

4227

4544

4771

5010

5135

5263

17

Asistent medical*2)

PL

3795

4080

4284

4498

4610

4725

18

Asistent medical debutant*2)

PL

2136

2296

2411

2532

2595

2660

19

Asistent medical principal*2)

M

3692

3969

4167

4376

4485

4597

20

Asistent medical*2)

M

3365

3617

3798

3988

4088

4190

21

Asistent medical debutant*2)

M

2080

2236

2348

2465

2527

2590

22

Soră medicală principal*4)

M

3284

3530

3707

3892

3989

4089

23

Soră medicală*4)

M

2858

3073

3226

3388

3472

3559

24

Soră medicală debutant*4)

M

2080

2236

2348

2465

2527

2590

25

Autopsier principal

M

3284

3530

3707

3892

3989

4089

26

Autopsier

M

2858

3073

3226

3388

3472

3559

27

Autopsier debutant

M

2080

2236

2348

2465

2527

2590

28

Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică; principal

M

3284

3530

3707

3892

3989

4089

29

Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică

M

2858

3073

3226

3388

3472

3559

30

Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică; debutant

M

2080

2236

2348

2465

2527

2590

 

            a.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

 

 

 

0

1

2

3

4

5

1

Medic primar

S

4808

5169

5427

5698

5841

5987

2

Medic dentist primar

S

4808

5169

5427

5698

5841

5987

3

Medic specialist

S

3740

4021

4222

4433

4543

4657

4

Medic dentist specialist

S

3740

4021

4222

4433

4543

4657

5

Medic rezident anul IV-V

S

2819

3030

3182

3341

3425

3510

6

Medic rezident anul III

S

2745

2951

3098

3253

3335

3418

7

Medic rezident anul II

S

2471

2656

2789

2929

3002

3077

8

Medic rezident anul I

S

2215

2381

2500

2625

2691

2758

9

Medic

S

2710

2913

3059

3212

3292

3374

10

Medic dentist

S

2710

2913

3059

3212

3292

3374

11

Farmacist primar^)

S

4808

5169

5427

5698

5841

5987

12

Farmacist specialist

S

3740

4021

4222

4433

4543

4657

13

Farmacist rezident anul III

S

2745

2951

3098

3253

3335

3418

14

Farmacist rezident anul II

S

2471

2656

2789

2929

3002

3077

15

Farmacist rezident anul I

S

2215

2381

2500

2625

2691

2758

16

Farmacist

S

2710

2913

3059

3212

3292

3374

17

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal

S

3102

3335

3501

3676

3768

3863

18

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist

S

2541

2732

2868

3012

3087

3164

19

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical

S

2200

2365

2483

2607

2673

2739

20

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant

S

1844

1982

2081

2185

2240

2296

21

Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală

S

3102

3335

3501

3676

3768

3863

22

Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical

S

2541

2732

2868

3012

3087

3164

23

Biolog, biochimist, chimist, fizician

S

2200

2365

2483

2607

2673

2739

24

Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant

S

1844

1982

2081

2185

2240

2296

25

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditiva licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşă, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică; principal

S

2765

2972

3121

3277

3359

3443

26

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşă, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică

S

2135

2295

2410

2530

2594

2658

27

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşă, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică; debutant

S

1672

1797

1887

1982

2031

2082

28

Dentist principal

SSD

1921

2065

2168

2277

2334

2392

 

29

Dentist

SSD

1866

2006

2106

2212

2267

2324

30

Dentist debutant

SSD

1588

1707

1792

1882

1929

1977

31

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal

SSD

2426

2608

2738

2875

2947

3021

32

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi

protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar

SSD

2095

2252

2365

2483

2545

2609

33

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical

specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant

SSD

1646

1769

1858

1951

2000

2050

34

Asistent medical principal*2)

PL

2376

2554

2682

2816

2886

2959

35

Asistent medical*2)

PL

2142

2303

2418

2539

2602

2667

36

Asistent medical debutant*2)

PL

1700

1828

1919

2015

2065

2117

37

Asistent medical principal*2)

M

2342

2518

2644

2776

2845

2916

38

Asistent medical*2)

M

1908

2051

2154

2261

2318

2376

39

Asistent medical debutant*2)

M

1657

1781

1870

1964

2013

2063

40

Tehnician dentar principal*3)

M

2087

2244

2356

2473

2535

2599

41

Tehnician dentar*3)

M

2908

2051

2154

2261

2318

2376

42

Tehnician dentar debutant*3)

M

1657

1781

1870

1964

2013

2063

43

Soră medicală principal*4)

M

1864

2004

2104

2209

2264

2321

44

Soră medicală*4)

M

1711

1839

1931

2028

2079

2131

45

Soră medicală debutant*4)

M

1657

1781

1870

1964

2013

2063

46

Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenţă; principal

M

1864

2004

2104

2209

2264

2321

47

Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenţă

M

1711

1839

1931

2028

2079

2131

48

Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenţă; debutant

M

1657

1781

1870

1964

2013

2063

 

a.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, unităţi de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-socială

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, unităţi de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-socială

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

 

 

 

0

1

2

3

4

5

1

Medic primar

S

3601

3871

4065

4268

4375

4484

2

Medic dentist primar

S

3601

3871

4065

4268

4375

4484

3

Medic specialist

S

3137

3372

3541

3718

3811

3906

4

Medic dentist specialist

S

3137

3372

3541

3718

3811

3906

5

Medic rezident anul VI-VII

S

2999

3224

3385

3554

3643

3734

6

Medic rezident, medic dentist rezident, anul IV-V

S

2924

3143

3300

3465

3552

3641

7

Medic rezident, medic dentist rezident, anul III

S

2455

2639

2771

2910

2982

3057

8

Medic rezident, medic dentist rezident, anul II

S

2211

2377

2496

2620

2686

2753

9

Medic rezident, medic dentist rezident, anul I

S

1985

2134

2241

2353

2411

2472

10

Medic

S

2485

2671

2805

2945

3019

3094

11

Medic dentist

S

2485

2671

2805

2945

3019

3094

12

Farmacist primar*1)

S

3601

3871

4065

4268

4375

4484

13

Farmacist specialist

S

3137

3372

3541

3718

3811

3906

14

Farmacist rezident anul III

S

2455

2639

2771

2910

2982

3057

15

Farmacist rezident anul II

S

2211

2377

2496

2620

2686

2753

16

Farmacist rezident anul I

S

1985

2134

2241

2353

2411

2472

17

Farmacist

S

2367

2545

2672

2805

2875

2947

18

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal

S

2205

2370

2489

2613

2679

2746

19

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist

S

1921

2065

2168

2277

2334

2392

20

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical

S

1813

1949

2046

2149

2202

2258

21

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant

S

1625

1747

1834

1926

1974

2023

22

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă; principal

S

2302

2475

2598

2728

2797

2866

23

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă

S

1916

2060

2163

2271

2328

2386

24

Asistent medical, tehnician de

radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă; debutant

S

1683

1809

1900

1995

2045

2096

25

Dentist principal

SSD

1730

1860

1953

2050

2102

2154

26

Dentist

SSD

1605

1725

1812

1902

1950

1999

27

Dentist debutant

SSD

1568

1686

1770

1858

1905

1952

 

28

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical Specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal

SSD

2125

2284

2399

2519

2581

2646

29

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar

SSD

1849

1988

2087

2191

2246

2302

30

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical Specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant

SSD

1646

1769

1858

1951

2000

2050

31

Asistent medical principal*2)

PL

2012

2163

2271

2385

2444

2505

32

Asistent medical*2)

PL

1816

1952

2050

2152

2206

2261

33

Asistent medical debutant*2)

PL

1586

1705

1790

1880

1927

1975

34

Asistent medical principal*2)

M

1859

1998

2098

2203

2258

2315

35

Asistent medical*2)

M

1683

1809

1900

1995

2045

2096

36

Asistent medical debutant*2)

M

1553

1669

1753

1841

1887

1934

37

Tehnician dentar principal*3)

M

1713

1841

1934

2030

2081

2133

38

Tehnician dentar*3)

M

1628

1750

1838

1929

1978

2027

39

Tehnician dentar debutant*3)

M

1589

1708

1794

1883

1930

1979

40

Soră medicală principal*4)

M

1638

1761

1849

1941

1990

2040

41

Soră medicală*4)

M

1609

1730

1816

1907

1955

2004

42

Soră medicală debutant*4)

M

1589

1708

1794

1883

1930

1979

43

Autopsier principal

M

1638

1761

1849

1941

1990

2040

44

Autopsier

M

1609

1730

1816

1907

1955

2004

45

Autopsier debutant

M

1589

1708

1794

1883

1930

1979

46

Statistician medical, registrator medical; principal

M

1638

1761

1849

1941

1990

2040

47

Statistician medical, registrator medical

M

1609

1730

1816

1907

1955

2004

48

Statistician medical, registrator medical; debutant

M

1589

1708

1794

1883

1930

1979

 

b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

b.1. Unităţi clinice

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Unităţi clinice

Salariile de bază - lei -

Gradaţia

 

 

 

0

1

2

3

4

5

1

Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală

S

2948

3169

3328

3494

3581

3671

2

Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical

S

2702

2905

3050

3202

3282

3364

3

Biolog, biochimist, chimist, fizician

S

2476

2662

2795

2935

3008

3083

4

Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant

S

1700

1828

1919

2015

2065

2117

5

Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal

S

2782

2991

3140

3297

3380

3464

6

Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social

S

2336

2511

2637

2769

2838

2909

7

Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant

S

1700

1828

1919

2015

2065

2117

8

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5)

SSD

2269

2439

2561

2689

2756

2825

9

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5)

SSD

2141

2302

2417

2537

2601

2666

10

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5)

SSD

1700

1828

1919

2015

2065

2117

11

Psiholog principal

S

2782

2991

3140

3297

3380

3464

12

Psiholog specialist

S

2702

2905

3050

3202

3282

3364

13

Psiholog practicant

S

2336

2511

2637

2769

2838

2909

14

Psiholog stagiar

S

1700

1828

1919

2015

2065

2117

 

b.2. Anatomia patologică şi medicina legală

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Anatomia patologică şi medicina legală

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

 

 

 

0

1

2

3

4

5

1

Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală

S

5528

5943

6240

6552

6716

6883

2

Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical

S

4510

4848

5091

5345

5479

5616

3

Biolog, biochimist, chimist, fizician

S

3528

3793

3982

4181

4286

4393

4

Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant

S

2471

2656

2789

2929

3002

3077

5

Psiholog principal

S

5374

5777

6066

6369

6528

6692

6

Psiholog specialist

S

5197

5587

5866

6159

6313

6471

7

Psiholog practicant

S

4116

4425

4646

4878

5000

5125

8

Psiholog stagiar

S

2305

2478

2602

2732

2800

2870

 

b.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

 

 

 

0

1

2

3

4

5

1

Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal

S

2948

3169

3328

3494

3581

3671

2

Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social

S

2451

2635

2767

2905

2978

3052

3

Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant

S

1909

2052

2155

2263

2319

2377

4

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5)

SSD

2549

2740

2877

3021

3097

3174

5

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5)

SSD

2015

2166

2274

2388

2448

2509

6

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5)

SSD

1700

1828

1919

2015

2065

2117

7

Psiholog principal

S

2948

3169

3328

3494

3581

3671

8

Psiholog specialist

S

2451

2635

2767

2905

2978

3052

9

Psiholog practicant

S

1909

2052

2155

2263

2319

2377

10

Psiholog stagiar

S

1758

1890

1984

2084

2136

2189

 

b.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, unităţi de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-socială

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, unităţi de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-socială

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

 

 

 

0

1

2

3

4

5

1

Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală

S

2782

2991

3140

3297

3380

3464

2

Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical

S

2336

2511

2637

2769

2838

2909

3

Biolog, biochimist, chimist, fizician

S

2141

2302

2417

2537

2601

2666

4

Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant

S

1700

1828

1919

2015

2065

2117

5

Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal

S

2275

2446

2568

2696

2764

2833

6

Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social

S

1941

2087

2191

2300

2358

2417

7

Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant

S

1700

1828

1919

2015

2065

2117

8

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5)

SSD

2003

2153

2261

2374

2433

2494

9

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5)

SSD

1829

1966

2064

2168

2222

2277

10

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5)

SSD

1700

1828

1919

2015

2065

2117

11

Psiholog principal

S

2782

2991

3140

3297

3380

3464

12

Psiholog specialist

S

2336

2511

2637

2769

2838

2909

13

Psiholog practicant

S

2141

2302

2417

2537

2601

2666

14

Psiholog stagiar

S

1700

1828

1919

2015

2065

2117

 

c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

c.1. Unităţi clinice

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Unităţi clinice

Salariile de bază

- lei –

Gradaţia

 

 

 

0

1

2

3

4

5

1

Infirmieră, agent DDD

M; G

1380

1484

1558

1636

1676

1718

2

Infirmieră, agent DDD; debutant

M; G

1365

1467

1541

1618

1658

1700

3

Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare

G

1360

1462

1535

1612

1652

1693

4

Şofer autosanitară II*7)

M

1390

1494

1569

1647

1689

1731

5

Şofer autosanitară III*7)

M; G

1370

1473

1546

1624

1664

1706

 

c.2. Anatomia patologica şi medicina legală

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Anatomia patologică şi medicina legală

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

 

 

 

0

1

2

3

4

5

1

Brancardier, îngrijitoare

G

2075

2231

2342

2459

2521

2584

 

c.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

 

 

 

0

1

2

3

4

5

1

Infirmieră, agent DDD

M; G

1484

1595

1675

1759

1803

1848

2

Infirmieră, agent DDD; debutant

M; G

1467

1577

1656

1739

1782

1827

3

Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare

G

1462

1572

1650

1733

1776

1820

4

Ambulanţier*6)

M

2080

2236

2348

2465

2527

2590

5

Şofer autosanitară I*7)

M

1761

1893

1988

2087

2139

2193

6

Şofer autosanitară II*7)

M

1550

1666

1750

1837

1883

1930

 

c.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, unităţi de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-socială

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, unităţi de asistenţa socială şi unităţi de asistenţă medico-socială

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

 

 

 

0

1

2

3

4

5

1

Infirmieră, agent DDD

M; G

1370

1473

1546

1624

1664

1706

2

Infirmieră, agent DDD; debutant

M; G

1360

1462

1535

1612

1652

1693

3

Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare

G

1350

1451

1524

1600

1640

1681

4

Şofer autosanitară II*7)

M

1375

1478

1552

1630

1670

1712

5

Şofer autosanitară III*7)

M; G

1365

1467

1541

1618

1658

1700

 

NOTE:

1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se aplică şi personalului de specialitate contractual şi funcţionarilor publici din direcţiile de sănătate publică, corespunzător funcţiei, gradului/treptei profesionale, nivelului de studii şi gradaţiei avute. Salariul pentru şef serviciu - funcţionar public - se echivalează cu salariul medicului şef de laborator, gradul II - personal contractual, iar pentru şef birou - funcţionar public se echivalează cu salariul medicului şef de laborator, gradul I - personal contractual.

2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice, anatomie patologică şi medicină legală şi compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţi clinice, institute şi centre medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a1) nr. crt. 1-13, nr. crt. 16-17, nr. crt. 19-21, lit. a2) nr. crt. 1-8, lit. a3) nr. crt. 1-8, nr. crt. 11-12, lit. b1) nr. crt. 1,2, 5. 11, lit. b2) nr. crt. 1-2, lit. b3) nr. crt. 1.

3. Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire pentru funcţiile de ambulanţier şi şofer autosanitară I şi II se utilizează numai pentru încadrarea şi promovarea acestor funcţii la serviciile de ambulanţă şi se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

4. Anexele a.1, b.1, c.1 se utilizează şi pentru cabinetele medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ preşcolar, şcolar şi universitar.

5. Salarizarea prevăzută pentru funcţia de infirmier se utilizează şi pentru muncitorii care asigură supravegherea bolnavilor psihici periculoşi din unităţile, secţiile sau compartimentele de psihiatrie.

6. Anexele a.4, b.4, c.4 se utilizează şi pentru personalul din creşe,

 

*1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane,

*2) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor şi instructor de ergoterapie, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.

*3) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.

*4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moaşă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

*5) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.

*3) Se ocupă prin concurs/examen de promovare, în condiţiile legii, de personalul încadrat pe funcţia de şofer autosanitară I, conducător de şalupă medicală, motorist şi marinar şi posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanţier potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti-Ilfov şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate de Ministerul Sănătăţii prin ordin al ministrului.

*7) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II şi III şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.

 

3. Unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare

1. Salarii de bază pentru funcţii de conducere

 

Nr. crt.

Funcţia

Clase de salarizare potrivit studiilor

Grad I

Grad II

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

a) Unităţi de asistenţă socială/centre cu personalitate juridică

1

Director

S

6143

6498

2

Contabil-şef

S

5450

5500

b) Unităţi de asistenţă socială/centre fără personalitate juridică

3

Şef centru

S

5500

5700

4

Coordonator personal de specialitate

S; SSD; PL

3850

4212

 

NOTĂ:

1. Nivelul de salarizare prevăzut la pct. a) Unităţi de asistenţă socială/centre cu personalitate juridică, pentru personalul de conducere, se aplică şi personalului de conducere funcţionari publici - director executiv, director executiv adjunct, director general, director general adjunct - din direcţiile de asistenţă socială şi protecţia copilului.

2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică

 

Nr. crt.

Funcţia

Clase de salarizare potrivit studiilor

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

 

 

 

0

1

2

3

4

5

1

Medic primar

S

3274

3520

3696

3880

3977

4077

2

Medic primar dentist

S

3274

3520

3696

3880

3977

4077

3

Medic specialist

S

2852

3066

3219

3380

3465

3551