MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1032/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1032         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 21 decembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

164. - Hotărâre pentru alegerea preşedintelui Senatului

 

165. - Hotărâre pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

124. - Hotărâre pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

207. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

 

1.444. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia electrică aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Cernavodă - Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea preşedintelui Senatului

 

În temeiul dispoziţiilor art. 64 alin. (2) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 24 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul senator Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, aparţinând Grupului parlamentar al Alianţei Liberalilor şi Democraţilor, se alege în funcţia de preşedinte al Senatului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 21 decembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE DE VÂRSTĂ AL SENATULUI

LEON DĂNĂILĂ

 

Bucureşti, 21 decembrie 2016.

Nr. 164.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 27 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aleg în funcţia de vicepreşedinte al Biroului permanent al Senatului următorii senatori:

1. Bădălău Niculae - Grupul parlamentar al PSD

2. Manda Iulian-Claudiu - Grupul parlamentar al PSD

3. Scântei Laura-Iuliana - Grupul parlamentar al PNL

4. Goţiu Remus Mihai - Grupul parlamentar al USR

Art. 2. - Se aleg în funcţia de secretar al Biroului permanent al Senatului următorii senatori:

1. Ţuţuianu Adrian - Grupul parlamentar al PSD

2. Pavel Marian - Grupul parlamentar al PSD

3. Vela Ion-Marcel - Grupul parlamentar al PNL

4. Talpoş Ioan-Iustin - Grupul parlamentar al PMP

Art. 3. - Se aleg în funcţia de chestor al Biroului permanent al Senatului următorii senatori:

1. Federovici Doina-Elena - Grupul parlamentar al PSD

2. Stănescu Paul - Grupul parlamentar al PSD

3. Pereş Alexandru - Grupul parlamentar al PNL

4. Tánczos Barna - Grupul parlamentar al UDMR

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 decembrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 21 decembrie 2016.

Nr. 165.

 

HOTARARI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 24 şi 25 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aleg în funcţia de vicepreşedinte ai Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

Florin Iordache Grupul parlamentar al PSD

Petru-Gabriel Vlase Grupul parlamentar al PSD

Rovana Plumb Grupul parlamentar al PSD

Marian-Cătălin Predoiu Grupul parlamentar al PNL

Art. 2. - Se aleg în funcţia de secretar al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

Ion-Marcel Ciolacu Grupul parlamentar al PSD

Ioana Bran Grupul parlamentar al PSD

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc Grupul parlamentar al PNL

Cristian Ghinea Grupul parlamentar al USR

Art. 3. - Se aleg în funcţia de chestor al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

Mircea-Gheorghe Drăghici Grupul parlamentar al PSD

Seres Denes Grupul parlamentar al UDMR

Andrei-Dominic Gerea Grupul parlamentar ALDE

Valeriu-Andrei Steriu Grupul parlamentar al PMP

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 decembrie 2016.

 

Bucureşti, 21 decembrie 2016.

Nr. 124.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Direcţia generală are în structura organizatorică următoarele componente:

a) conducerea direcţiei generale;

b) Serviciul 1 - Reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională;

c) Serviciul 2 - Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul;

d) Serviciul 3 - Contencios;

e) Serviciul 4 - Contracte şi jurisdicţia imputaţiilor;

f) Serviciul 5 - Drept internaţional;

g) Serviciul 6 - Coordonare asistenţă juridică;

h) Biroul secretariat şi evidenţă;

i) Structura de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (la nivel de compartiment).”

2. La articolul 8 alineatul (3), litera d) se modifică şt va avea următorul cuprins:

„d) urmăreşte îndeplinirea de către structurile ministerului a obiectivelor stabilite prin documente programatice elaborate la nivelul ministerului sau al Guvernului, care privesc activitatea normativă a ministerului;”,

3. La articolul 8 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) asigură înregistrarea, evidenţa, multiplicarea, prin tipografia ministerului, şi difuzarea ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne care, potrivit legii, nu se publică în Monitorul Oficial al României la celelalte structuri ale ministerului, păstrează evidenţa difuzărilor şi după abrogarea/ieşirea din vigoare a acestora;”.

4. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Directorul general se află în subordinea directă a ministrului şi în subordinea nemijlocită a persoanei desemnate să coordoneze activitatea direcţiei generale. Directorii generali adjuncţi se află în subordinea nemijlocită a directorului general.”

5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Directorul general răspunde, în condiţiile legii, potrivit fişei postului, în faţa ministrului şi a persoanei desemnate să coordoneze activitatea direcţiei generale de întreaga activitate pe care o desfăşoară direcţia generală.”

6. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Directorii generali adjuncţi răspund, în condiţiile legii, potrivit fişelor posturilor, în faţa directorului general de activitatea structurilor care le sunt încredinţate spre coordonare şi îndrumare, precum şi de îndeplinirea altor atribuţii sau competenţe care le sunt dispuse sau delegate de către directorul general.”

7. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Serviciul reglementări pentru ordine publicaşi securitate naţională îndeplineşte atribuţii referitoare la planificarea, elaborarea, avizarea, promovarea şi realizarea altor activităţi procedurale având ca finalitate emiterea, adoptarea sau aprobarea proiectelor de acte normative din domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale.

(2) Serviciul reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) întocmeşte sau contribuie la întocmirea documentelor programatice de la nivelul ministerului sau al Guvernului, care privesc planificarea promovării proiectelor de acte normative;

b) participă sau colaborează cu structurile iniţiatoare din cadrul ministerului la elaborarea proiectelor de acte normative, potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la activitatea normativă în minister;

c) exercită calitatea de iniţiator al proiectelor de acte normative care privesc organizarea activităţii juridice în minister;

d) formulează propuneri de avize la proiecte de ordine, instrucţiuni sau dispoziţii cu caracter normativ pentru care ministrul afacerilor interne, secretarii de stat sau secretarul general au calitatea de emitent;

e) colaborează cu structurile similare ale altor autorităţi publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative care vizează competenţele ministerului;

f) analizează proiectele de acte normative cu care a fost sesizat ministerul, iniţiate de alte autorităţi publice, şi întocmeşte propuneri de avize;

g) îndeplineşte activităţile procedurale referitoare la promovarea şi avizarea proiectelor de acte normative;

h) propune conducerii direcţiei generale sesizarea structurilor interesate cu privire Sa necesitatea unor intervenţii normative, atunci când constată că evoluţia legislaţiei sau sarcinile rezultate din documentele programatice impun asemenea intervenţii;

i) informează periodic conducerea direcţiei generale cu privire la stadiul elaborării proiectelor de acte normative prevăzute în documentele programatice sau care constituie sarcini ale ministerului;

j) monitorizează şi controlează respectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea normativă în minister;

k) evaluează eficienţa aplicării prevederilor legale în vigoare privind activitatea normativă în minister, informează conducerea direcţiei generale cu privire la concluziile rezultate şi formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii normative;

l) redactează documentele necesare susţinerii în Guvern a proiectelor de acte normative înscrise pe agendele de lucru ale şedinţelor Guvernului;

m) elaborează puncte de vedere referitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu,  potrivit competenţei, în situaţia în care unitatea, instituţia sau structura solicitantă ori structura ierarhic superioară nu dispune de asistenţă juridică proprie;

n) elaborează, atunci când este necesar, studii cu privire la cadrul normativ din competenţa ministerului;

o) participă la efectuarea unor acţiuni de îndrumare şi control care vizează activitatea profesională a consilierilor juridici din unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora, conform dispoziţiilor şi ordinelor conducerii ministerului şi ale conducerii direcţiei generale;

p) formulează, în condiţiile legii, răspunsuri la petiţiile ce vizează activitatea normativă a ministerului sau a direcţiei generale, repartizate spre soluţionare de conducerea direcţiei generale;

r) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic, de natura celor prevăzute la alin. (1), stabilite prin lege sau dispuse de conducerea direcţiei generale.”

8. La capitolul V, titlul secţiunii a 6-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 6-a

Serviciul contracte şi jurisdicţia imputaţiilor”

9. La articolul 19, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19 - Serviciul contracte şi jurisdicţia imputaţiilor îndeplineşte, potrivit legii, următoarele atribuţii principale:”.

10. La articolul 19, literele k) şi I) se abrogă.

11. La articolul 19, literele j) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

j) elaborează puncte de vedere referitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, potrivit competenţei, în situaţia în care unitatea, instituţia sau structura solicitantă ori structura ierarhic superioară nu dispune de asistenţă juridică proprie:

m) participă la efectuarea unor acţiuni de îndrumare, sprijin şi control care vizează activitatea profesională a consilierilor juridici din unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora, conform dispoziţiilor şi ordinelor conducerii ministerului şi ale conducerii direcţiei generale;”.

12. La articolul 19, după litera m) se introduce o nouă literă, litera m1), cu următorul cuprins:

„m1) formulează, în condiţiile legii, răspunsuri la petiţiile repartizate spre soluţionare de conducerea direcţiei generale;”.

13. La articolul 19, literele n)-s) se abrogă,

14. La capitolul V, după secţiunea a 6-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea 61, cu articolul 191, având următorul cuprins:

SECŢIUNEA 61

Serviciul coordonare asistenţă juridică Art. 19L - Serviciul coordonare asistenţă juridică îndeplineşte, potrivit legii, următoarele atribuţii principale:

a) coordonează şi, după caz, poate verifica activitatea de asistenţă juridică desfăşurată la nivelul unităţilor din aparatul central al ministerului, al instituţiilor şi structurilor din subordinea ministerului şi al unităţilor subordonate acestora;

b) la solicitarea conducerii direcţiei generale sau a ministerului, efectuează evaluări şi analize privind activitatea de asistenţă juridică desfăşurată la nivelul structurilor ministerului şi, după caz, formulează propuneri;

c) efectuează, conform dispoziţiei conducerii direcţiei generale, acţiuni cu caracter de îndrumare şi sprijin al activităţii consilierilor juridici ai unităţilor din aparatul central al ministerului, din instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi din unităţile din subordinea acestora;

d) efectuează, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, acţiuni de control la unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile din subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora şi participă, din dispoziţia conducerii ministerului, în colective la acţiuni de control sau de verificare în legătură cu activitatea de asistenţă juridică;

e) desfăşoară activităţile necesare pentru examinarea candidaţilor în vederea ocupării posturilor de consilier juridic vacante din structura aparatului central al ministerului şi structurile subordonate unor unităţi centrale;

f) organizează şi păstrează evidenţa consilierilor juridici în activitate din unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile din subordinea ministerului şi din unităţile subordonate acestora:

g) organizează, ori de câte ori este nevoie, întruniri profesionale cu consilierii juridici, în vederea consultării şi îndrumării acestora în probleme de interes comun;

h) sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului cu competenţe în acordarea asistenţei juridice în unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora şi organizează sau participă, după caz, la desfăşurarea de cursuri de formare profesională, cursuri de capacitate, iniţiere sau avansare în gradul următor, potrivit dispoziţiilor care reglementează acest domeniu de activitate;

i) elaborează puncte de vedere referitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, potrivit competenţei, în situaţia în care unitatea, instituţia sau structura solicitantă ori structura ierarhic superioară nu dispune de asistenţă juridică proprie;

j) formulează, în condiţiile legii, răspunsuri la petiţiile repartizate spre soluţionare de conducerea direcţiei generale;

k) formulează răspunsuri la solicitările privind liberul acces la informaţii de interes public, repartizate serviciului de către conducerea direcţiei generale;

l) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea direcţiei generale.”

15. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

16. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 20 decembrie 2016.

Nr. 207.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la regulament)

 

ORGANIGRAMA

Direcţiei generale Juridice

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

LOCŢIITOR ŞEF DIRECŢIE GENERALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul 1

Reglementări pentru ordine

publică şi securitate naţionala

 

Serviciul 2

Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul

 

Serviciul 3

Contencios

 

Serviciul 4

Contracte şi jurisdicţia imputaţiilor

 

 

 

 

Serviciul 5

Drept internaţional

 

 

 

 

Serviciul 6

Coordonare asistenţă .juridici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul Secretariat şi evidenţă

 

 

 

Structura de securitate/ CSTIC *)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) La nivel de compartiment.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la regulament)

DIAGRAMA DE RELAŢII

a Direcţiei generale juridice

 

 

 

 

MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structurile de profil ale Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului şi Guvernului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR DE STAT/ SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

Structurile de profil ale altor autorităţi publice centrale de specialitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituţiile prefectului

CONSILIERI AI MINISTRULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ

 

 

 

 

Instituţii şi organizaţii nonguvernamentale

Unităţi şi structuri ale aparatului central

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢII/ DIRECŢII GENERALE, INSPECTORATE GENERALE (SIMILARE), STRUCTURI TERITORIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURILE DE ASISTENŢA JURIDICA ŞI CONSILIERII JURIDICI DIN STRUCTURILE M.A.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda

 

 

Relaţii de autoritate ierarhică

 

 

 

 

Relaţii de coordonare de specialitate

 

 

 

Relaţii de cooperare

 

 

Relaţii de colaborare

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia electrică aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Cernavodă - Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”

 

Luând în considerare:

- Decizia Consiliului de administraţie nr. 7 din 6 martie 2012 al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „LEA 400 kV Cernavodă - Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”;

- Decizia nr. 325 din 5 aprilie 2016 a Directoratului Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. de aprobare a actualizării

documentaţiei tehnico-economice (Studiul de fezabilitate), a devizului general reactualizat în data de 16 martie 2016 şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „LEA 400 kV d.c. Cernavodă - Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”;

- Decizia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.529 din 1 iulie 2014 de aprobare a „Planului de dezvoltare a reţelei electrice de transport pentru perioada 2014-2023”, elaborat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., în care este prevăzut şi proiectul „LEA 400 kV dublu circuit Cernavodă - Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”;

- prevederile art. 2 alin. (3) lit. d1) şi al art. 5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul nr. 251.806 din 26 octombrie 2016 aprobat de conducerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri,

în temeiul art. 60 din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia electrică aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Cernavodă - Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se duce la îndeplinire de către Direcţia buget financiar şi contabilitate, Direcţia politici industriale şi transport energie, Serviciul investiţii şi achiziţii din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Linia electrică aeriană 400 kV dublu circuit (d.c) Cernavodă - Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”.

 

Titular: Statul român, prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

Beneficiar: Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

Amplasament: 22 de unităţi administrativ-teritoriale ale judeţelor Constanţa, Ialomiţa şi Buzău

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei (cu TVA)

(în preţuri valabile la 16 martie 2016, 1 euro = 4,4775 lei), din care

mii lei

460.596,72

 

- construcţii-montaj

- Valoarea aferentă despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a obiectivului de investiţii

mii lei

250.807,99

 

 

mii lei

32,457544

 

- Eşalonarea investiţiei (INV/C + M,) inclusiv TVA:

Anul 1 230.298,4 mii lei/125.404,0 mii lei

Anul 2 230.298,4 mii lei/125.404,0 mii lei

Capacităţi: Se vor realiza două tronsoane de linie electrică aeriană 400 kV cu dublu circuit, şi anume:

- tronsonul I - 400 kV dublu circuit Cernavodă - Gura Ialomiţei;

- tronsonul II - 400 kV Gura Ialomiţei - Stâlpu, completat cu panouri de linie 400 kV cu simplu circuit, care permit realizarea legăturilor la staţia Gura Ialomiţei, conform cerinţelor investiţiei.

- lungime linie electrică aeriană 400 kV tronsonul I: 55,1 km

- lungime linie electrică aeriană 400 kV tronsonul II: 101,46 km linie dublu circuit + 2,56 km linie simplu circuit

- tensiune linie electrică aeriană: 400 kV

- lungime totală linie electrică aeriană 159,12 km (156,56 km linie dublu circuit + 2,56 km linie simplu circuit)

- Durata de realizare a investiţiei (luni): 24 de luni

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din surse proprii ale Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., precum şi din alte surse legal constituite, iar de la bugetul de stat se alocă prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri sumele aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a obiectivului de investiţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.