MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1034/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1034         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 22 decembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

906. - Hotărâre privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare „Corvetă multifuncţională”

 

960. - Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.650/2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

275. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 19.691/2016

 

3.609. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

 

3.610. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

 

5.849. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare „Corveta multifuncţională”

 

În conformitate cu prevederile art. 22 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă circumstanţele şi procedura specifică aferente programului strategic de înzestrare „Corvetă multifuncţională”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea furnizării de către Damen Shipyards Group, prin Damen Schelde Naval Shipbuilding BV, a 4 corvete din clasa SIGMA- proiect 10514, construite şi dotate în Şantierul Naval Damen Galaţi - S.A., precum şi a suportului logistic iniţial.

(2) Se aprobă încheierea de către Ministerul Apărării Naţionale de acorduri/contracte interguvernamentale pentru echipamentele, muniţiile şi serviciile necesare dotării corvetelor prevăzute la alin. (1), potrivit procedurii specifice aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale, cu respectarea prevederilor art. 22 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să deruleze procedurile specifice prevăzute la art. 1, să semneze şi să deruleze acordul-cadru/contractul multianual/acordurile/ contractele interguvernamentale atribuite în baza acestora prin Compania Naţională „Romtehnica” - S.A., în conformitate cu prevederile ari. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012.

Art. 3. - Fondurile necesare realizării programului strategic de înzestrare „Corvetă multifuncţională” se asigură, în condiţiile legii, în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale pentru Ministerul Apărării Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

p. Ministrul afacerilor externe,

Marius Cristian Bădescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 906.

 

ANEXĂ

 

CIRCUMSTANŢELE ŞI PROCEDURA SPECIFICA

aferente programului strategic de înzestrare „Corvetă multifuncţională”

 

A. Circumstanţele realizării programului strategic de înzestrare „Corvetă multifuncţională”

1. Pentru Armata României este fundamental ca realizarea lucrărilor de construcţie şi dotare a corvetelor să se facă în România, în vederea eliminării riscurilor care pot afecta îndeplinirea programului strategic de înzestrare „Corvetă multifuncţională” în termenele asumate şi pentru satisfacerea cerinţelor de securitate a aprovizionăm ale forţelor navale române/statului român.

2. Interesul esenţial de securitate pentru statul român îl constituie consolidarea/dezvoltarea pe teritoriul naţional a unei capabilităţi industriale navale, în domeniul militar, în care să se construiască şi să se doteze o primă corvetă în intervalul de 3 ani şi gruparea de 4 corvete într-o perioadă de maximum 7 ani, în vederea furnizării şi intrării în înzestrarea forţelor navale române. Ulterior, această capabilitate navală de pe teritoriul naţional va trebui să fie în măsură să execute lucrările de mentenanţă a corvetelor pe durata de viaţă a acestora, dar şi lucrări de mentenanţă pentru restul navelor din cadrul forţelor navale române, asigurându-se o creştere considerabilă a securităţii aprovizionării pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război.

3. Satisfacerea interesului esenţial de securitate de mai sus se poate realiza doar prin încheierea, potrivit procedurii specifice prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre a Guvernului, cu Damen Shipyards Group, prin Damen Schelde Naval Shipbuilding BV, a acordului-cadru/contractului multianual de furnizare a 4 corvete multifuncţionale din clasa SIGMA, proiect 10514, construite şi dotate în Şantierul Naval Damen Galaţi - S.A., şi a suportului logistic iniţial, cuprinse în programul strategic de înzestrare „Corvetă multifuncţională”, neputându-se satisface şi proteja interesul esenţial de securitate printr-o măsură mai puţin restrictivă.

4. Aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, care transpune în legislaţia naţională dispoziţiile comunitare specifice materiei achiziţiilor publice în domeniul apărării şi securităţii, duce la neprotejarea şi afectarea interesului esenţial de securitate în cauză.

5. În ceea ce priveşte stabilirea eventualului impact asupra concurenţei pe piaţa internă a produselor nemilitare, plecând de la faptul că achiziţia prevăzută de programul strategic de înzestrare „Corvetă multifuncţională” are ca obiect produse militare, produse sensibile şi servicii legate de acestea şi având în vedere că interesul esenţial de securitate menţionat priveşte exclusiv aspecte militare, nu se poate identifica un asemenea impact.

6. în România, singurul şantier naval care deţine infrastructura şi expertiza necesare construcţiei şi dotării unei corvete este Şantierul Naval Damen Galaţi - S.A. în cooperare cu Damen Schelde Naval Shipbuilding BV, şantiere din cadrul Damen Shipyards Group - Olanda. Acest şantier a dezvoltat în România o capabilitate industrială extrem de consistentă în domeniul construcţiei de nave militare şi deţine personalul înalt calificat şi specializat pentru desfăşurarea activităţilor specifice.

B. Procedura specifică aferentă programului strategic de înzestrare „Corvetă multifuncţională”

I. Organizarea procedurii specifice

1. Procedura de atribuire se iniţiază în condiţiile prevăzute de art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012.

2. Procedura de atribuire va avea trei etape, respectiv:

a) etapa de calificare;

b) etapa de negociere;

c) etapa de evaluare a ofertei finale depuse.

3. Limba de derulare a procedurii este limba română. Se admit părţi ale propunerii tehnice redactate în limba engleză, cum ar fi fişe şi prospecte.

4. La procedură va fi invitat să participe Damen Shipyards Group prin Damen Schelde Naval Shipbuilding BV - Olanda.

5. Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura specifică, fără obligaţia de a suporta daune, în următoarele cazuri:

a) operatorul economic nu îndeplineşte cerinţele de calificare;

b) documentele prezentate de operatorul economic conţin date false sau dacă operatorul economic nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă;

c) operatorul economic nu depune o ofertă preliminară sau finală în termenul stabilit;

d) după negociere nu se identifică o soluţie care să satisfacă necesităţile, obiectivele şi constrângerile autorităţii contractante;

e) oferta finală nu corespunde soluţiei stabilite după negociere;

f) preţul total ofertat este mai mare decât valoarea estimată şi nu se identifică fondurile necesare;

g) nu se identifică fondurile necesare până la momentul finalizării procedurii specifice;

h) neacceptarea clauzelor obligatorii din acordul-cadru/contract. inclusiv cele asumate prin angajamente.

6. Perioada de derulare a procedurii specifice nu poate depăşi, în principiu, 180 de zile de la transmiterea invitaţiei de participare operatorului economic.

7. Autoritatea contractantă are obligaţia, în principiu, de a lua decizia privind atribuirea acordului-cadru/contractului multianual în cel mult 90 de zile de la data depunerii ofertei finale.

II. Derularea procedurii specifice

a) Etapa de calificare

1. Iniţierea procedurii specifice se face prin transmiterea unei invitaţii de participare către Damen Shipyards Group prin Damen Schelde Naval Shipbuilding BV. Invitaţia de participare va conţine, cel puţin, următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale autorităţii contractante;

b) nivelul de acces la informaţii clasificate şi tipul de aviz necesar participării la procedura specifică;

c) criteriile de calificare în vederea participării la etapa de negociere;

d) data-limită, ora şi locul depunerii candidaturii;

e) o scurtă descriere a obiectului acordului-cadru;

f) etapele şi calendarul estimat de aplicare a procedurii specifice;

g) limba în care se desfăşoară procedura specifică;

h) termenul de răspuns la solicitările de clarificări, care va fi de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.

2. Pe parcursul evaluării îndeplinirii criteriilor de calificare, comisia de evaluare are dreptul de a solicita precizări în legătură cu documentele depuse, precum şi depunerea unor documente suplimentare pentru verificarea informaţiilor prezentate de operatorul economic în documentele respective.

3. Criteriile de calificare se referă la:

A.1. situaţia personală a operatorului economic:

- în ultimii 5 ani nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru unul sau mai multe dintre motivele următoare: participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, corupţie, fraudă, pentru infracţiuni teroriste sau infracţiuni legate de activităţile teroriste ori instigare, complicitate sau tentativa de a comite aceste acţiuni, spălare de bani şi/sau finanţarea terorismului; nu este intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; în ultimii 2 ani şi-a îndeplinit corespunzător obligaţiile contractuale, îndeosebi pe cele referitoare la securitatea informaţiei şi securitatea aprovizionării; să fi îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit. Îndeplinirea criteriului de calificare se justifică printr-o declaraţie pe propria răspundere;

- deţinerea avizului de securitate de la autoritatea desemnată de securitate;

A.2. satisfacerea şi protejarea interesului esenţial de securitate de către operatorul economic:

- angajamentul privind realizarea în Şantierul Naval Damen Galaţi - S A. a construcţiei şi dotării corvetelor în termen de 3 ani pentru prima navă şi gruparea de 4 nave în termen de maximum 7 ani,

A.3. Îndeplinirea de către operatorul economic a obligaţiilor de securitate a aprovizionării:

- angajamentul privind executarea lucrărilor de mentenanţă a corvetelor pe durata ciclului de viaţă a acestora, pe teritoriul naţional;

- angajamentul privind efectuarea operaţiunilor compensatorii aferente acordului-cadru/contractului multianual în cauză, prioritar, în următoarele domenii: activitatea de modernizare a unor nave din dotarea forţelor navale române, realizarea facilităţilor de instruire, constituirea centrului de mentenanţă şi a facilităţilor de depozitare a muniţiilor în România, precum şi întreprinderea tuturor eforturilor privind semnarea acordului de compensare până la momentul semnării acordului-cadru/contractului multianual;

- angajamentul privind implicarea în activităţile de construcţie şi/sau dotare a corvetelor sau în implementarea operaţiunilor compensatorii aferente acordului-cadru/ contractului multianual a unui şantier naval din România, dispus la Marea Neagră, în apropierea locului de bazare a navelor;

- angajamentul privind acceptul de a realiza transfer tehnologic către un viitor centru de mentenanţă constituit în România, pentru construcţia, dotarea şi mentenanţa corvetelor pe durata ciclului de viaţă.

La sfârşitul etapei de calificare, autoritatea contractantă transmite operatorului economic decizia de continuare sau anulare a procedurii.

b) Etapa de negociere

1. Autoritatea contractantă transmite operatorului economic o invitaţie de participare la etapa de negociere, care va conţine cel puţin următoarele documente, informaţii şi modele de documente:

a) documentaţia descriptivă - clasificată;

b) modelul de acord-cadru şi contract subsecvent/contract multianual (cu menţionarea clauzelor nenegociabile);

c) data-limită, ora şi locul depunerii ofertei preliminare tehnice şi financiare;

d) modalitatea de realizare a negocierii;

e) limba în care trebuie redactate documentele.

2. Operatorul economic prezintă o propunere tehnică însoţită de o propunere financiară ca punct de plecare pentru identificarea soluţiei corespunzătoare cerinţelor din documentaţia descriptivă.

3. Negocierea se realizează de către comisia de evaluare şi operatorul economic în runde succesive, pe baza cerinţelor din documentaţia descriptivă. În cadrul negocierilor se determină toate aspectele tehnice, financiare şi juridice ale acordului-cadru/contractului multianual. La finalul fiecărei runde de negociere, părţile încheie o minută, care conţine cel puţin aspectele discutate, concluziile rezultate, precum şi data începerii următoarei runde.

4. Autoritatea contractantă continuă negocierea prin comisia de evaluare până când este în măsură să identifice soluţia optimă care să îi satisfacă necesităţile, obiectivele şi constrângerile. Etapa de negociere se încheie în momentul în care părţile stabilesc soluţia finală care constituie obiectul acordului-cadru/contractului multianual.

5. Pe timpul etapei de negociere, autoritatea contractantă are dreptul să solicite informaţii cu privire la valorile estimate şi preţurile unitare aferente produselor şi serviciilor care fac obiectul achiziţiei. Pentru produsele puse la dispoziţie de partea română şi care fac obiectul acordurilor interguvernamentale - GFE, autoritatea contractantă poate solicita informaţii şi de la guvernele statelor implicate.

6. În etapa de negociere se stabilesc, cel puţin, următoarele:

a) configuraţia finală a corvetelor multifuncţionale din clasa SIGMA- proiect 10514, a muniţiilor şi suportul logistic iniţial şi produsele/serviciile pentru care operatorul economic va depune oferta finală;

b) echipamentele, muniţiile şi serviciile care se pot achiziţiona numai prin acord interguvernamental sau prin alte proceduri de achiziţie;

c) echipamentele care trebuie să fie puse la dispoziţia furnizorului, termenele de punere a acestora la dispoziţie;

d) montajul financiar şi contractual (plăţi în avans, modalităţi de plată, garanţii etc.);

e) operaţiunile de mentenanţă şi estimarea costurilor asociate pe ciclul de viaţă;

f) clauzele obligatorii din acordul-cadru/contractele subsecvente/contractul multianual, după caz;

g) graficul de desfăşurare a activităţilor şi termenele de livrare;

h) procedura de acceptanţă, audituri tehnice şi omologare;

i) procedura de recepţie cantitativă şi calitativă;

j) operaţiunile compensatorii;

k) serviciile de instruire ce vor fi prestate;

l) detalii privind transferul tehnologic.

7. După ce se declară închisă etapa de negociere, autoritatea contractantă comunică operatorului economic rezultatul etapei.

c) Etapa de evaluare a ofertei finale depuse

1. Autoritatea contractantă transmite operatorului economic invitaţia de a depune oferta finală, invitaţie care conţine cel puţin următoarele informaţii:

a) data şi ora-limită stabilite pentru depunerea ofertei finale;

b) adresa la care se transmite oferta;

c) limba în care trebuie elaborată oferta.

2. Evaluarea ofertei finale constă în verificarea de către comisia de evaluare a corespondenţei ofertei finale cu soluţia stabilită la etapa de negociere, verificarea încadrării preţului total ofertat în valoarea totală estimată a acordului-cadru/contractului multianual.

3. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări, precizări şi îmbunătăţiri ale ofertei finale.

4. Raportul procedurii specifice se auditează de structura specializată şi se aprobă de către ministrul apărării naţionale.

5. În situaţia în care oferta finală depusă de operatorul economic corespunde soluţiei stabilite după etapa de negociere, preţul total ofertat este mai mic sau egal cu valoarea totală estimată a acordului-cadru/contractului multianual şi există fondurile necesare, oferta este declarată câştigătoare.

6. În situaţia în care oferta finală depusă corespunde soluţiei stabilite după etapa de negociere, iar preţul total ofertat este mai mare decât valoarea totală estimată a acordului-cadru/contractului multianual, oferta poate fi declarată câştigătoare în condiţiile în care se identifică fondurile necesare.

7. În situaţia în care oferta finală depusă nu corespunde soluţiei stabilite după etapa de negociere, oferta este respinsă şi procedura specifică este anulată.

8. Operatorul economic primeşte o comunicare scrisă cu privire la rezultatul procedurii specifice.

III. Organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare

1. Structura comisiei de evaluare se aprobă de către ministrul apărării naţionale.

2. Nominalizarea membrilor comisiei se va efectua de către fiecare structură din Ministerul Apărării Naţionale reprezentată în comisie şi de către Compania Naţională „Romtehnica” - S.A., iar aprobarea componenţei acesteia se face de către secretarul de stat pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

3. Comisia îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile prezentei proceduri specifice.

4. De regulă, comisia îşi desfăşoară activitatea în plen. Orice decizie a comisiei trebuie să întrunească votul a cel puţin 2/3 din membrii săi, în cazul în care nu se poate întruni votul a cel puţin 2/3 dintre membrii comisiei din cauza unor divergenţe de păreri între aceştia, preşedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a evaluării propunerii/ofertei. În cazul în care comisia nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi. Membrii comisiei care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală, care se ataşează la minuta şedinţei/raportul proceduri specifice.

5. În situaţii justificate în care comisia nu se poate întruni în plen sau unii membri nu pot participa la şedinţe, acestea se vor desfăşura dacă este asigurată participarea a 2/3 din membri, iar documentele care se întocmesc vor fi prezentate fiecărui membru absent la şedinţă pentru a fi însuşite pe bază de semnătură sau pentru a-şi exprima în scris opinia, după caz, în termen de două zile lucrătoare.

6. Pe lângă comisie pot fi cooptaţi alţi experţi din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi Companiei Naţionale „Romtehnica” - S.A., pentru probleme specifice. Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi va preciza atribuţiile şi responsabilităţile specifice ale acestora şi va justifica necesitatea participării lor la procesul de evaluare. Experţii cooptaţi nu au drept de vot, dar au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnico-operaţionale, financiare, comerciale sau juridice, asupra cărora, pe baza expertizei pe care o deţin, îşi exprimă punctul de vedere.

7. Modificarea componenţei comisiei se face cu aprobarea secretarului de stat pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

8. Comisia de evaluare îşi încetează activitatea la momentul semnării acordului-cadru/contractului multianual de către părţi.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.650/2006

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Legea nr. 83/2016 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.650/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 4 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

*Art. 1. - Beneficiază de indemnizaţia lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată, denumită în continuare lege. pensionarii sistemului public de pensii şi ai sistemului pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, denumit în continuare sistemul pensiilor militare de stat, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute, potrivit legii, ca persoane juridice de utilitate publică, cetăţeni români, străini sau apatrizi cu domiciliul sau reşedinţa în România ori, după caz, în străinătate.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) în cazul persoanelor prevăzute la art. 1, membri a două sau a mai multe uniuni de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, se acordă o singură indemnizaţie lunară prevăzută de lege.

(2) în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 care beneficiază atât de pensie din sistemul public de pensii, cât şi de pensie din sistemul pensiilor militare de stat se acordă o singură indemnizaţie lunară prevăzută de lege, calculată din cuantumul pensiei celei mai avantajoase.”

3. Articolul 3 se abrogă.

4. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Listele transmise caselor teritoriale de pensii şi caselor de pensii sectoriale de către uniunile de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cuprinzând membrii uniunilor având statut de pensionari ai Sistemului public de pensii, respectiv ai sistemului pensiilor militare de stat, sunt actualizate ori de câte ori intervin modificări în structura acestora. Modelul tabelului nominal este prevăzut în anexa nr. 2”.

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Cuantumul indemnizaţiei lunare acordate membrilor uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se calculează, conform legii, ca procent din pensia cuvenită sau, după caz, aflată în plată la data înregistrării cererii la casa teritorială de pensii sau la casa de pensii sectorială, după caz, în a cărei evidenţă se află dosarul de pensie.

(2) Prin pensie cuvenită se înţelege pensia stabilită prin decizia emisă de casa teritorială de pensii sau de casa de pensii sectorială, după caz, şi care nu a fost pusă în plată până la data depunerii cererii de acordare a indemnizaţiei lunare.”

6. La articolul 6 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) precizarea că mandatarul are obligaţiile ce revin titularului dreptului la indemnizaţie, inclusiv obligaţia de a anunţa în termen casei teritoriale de pensii sau casei de pensii sectoriale, după caz, orice schimbare intervenită în situaţia titularului, de natură să modifice sau să înceteze dreptul la indemnizaţie.”

7. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Stabilirea şi plata indemnizaţiei lunare se fac de casa teritorială de pensii sau de casa de pensii sectorială, după caz, în evidenţele căreia se află titularul pensiei, în a cărei rază teritorială titularul sau, după caz, mandatarul îşi are domiciliul ori reşedinţa.

8. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Indemnizaţia lunară se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea, la casa teritorială de pensii sau casa de pensii sectorială în evidenţa căreia se află titularul.

(2) Admiterea sau respingerea cererii de acordare a indemnizaţiei lunare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii sau de casa de pensii sectorială, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii. Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 4.”

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Suspendarea plăţii indemnizaţiei se face în situaţiile de suspendare a plăţii pensiilor, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, precum şi în situaţia suspendării temporare a calităţii de membru, potrivit statutelor uniunilor de creatori”.

10. La articolul 10, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) încetarea plăţii pensiei conform prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;”.

11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Uniunile de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică au obligaţia să anunţe în scris casele teritoriale de pensii sau casele de pensii sectoriale ori de câte ori intervin modificări de natură să conducă la acordarea sau încetarea plăţii indemnizaţiei lunare, în termen de 15 zile de la data producerii acestora.”

12. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

Art. 13. - Indemnizaţia lunară se plăteşte personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială şi autentificată conform reglementărilor legale în vigoare sau reprezentantului legal al acestuia, în funcţie de opţiunea adresată casei teritoriale de pensii sau casei de pensii sectoriale, prin mandat poştal, cont curent sau cont de cârd, în condiţiile negociate prin convenţiile încheiate de Casa Naţională de Pensii Publice, respectiv de casele de pensii sectoriale cu Compania Naţională «Poşta Română» - S.A., respectiv cu bănci.”

13. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Casele teritoriale de pensii sau casele de pensii sectoriale, după caz, recuperează sumele plătite necuvenit în baza deciziei emise de conducerea casei respective, care constituie titlu executoriu”.

14. Anexele nr. 2-4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Ministerul Culturii va furniza, la solicitarea Casei Naţionale de Pensii Publice şi a caselor de pensii sectoriale, lista uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică din domeniile prevăzute de art. 1 alin. (2) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 960.

 

ANEXA nr. 1

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

Denumirea uniunii de creatori .........................................

Localitatea .........................................................................

Judeţul/Sectorul ...............................................................

Telefon ..................................., fax ...................................

 

TABEL

nominal cuprinzând persoanele care au calitatea de pensionar din sistemul public de pensii/sistemul pensiilor militare de stat şi sunt membri ai uniunii de creatori

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Adresa

Numărul deciziei de pensie

CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificăm corectitudinea datelor înscrise în prezentul tabel.

 

Preşedinte,

........................................

 

ANEXA nr. 2

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

CASA TERITORIALĂ DE PENSII ...........................................

 

CASA DE PENSII SECTORIALĂ .............................................

 

Subsemnatul/Subsemnata, .............................................., născut/născută la data de ................................., în localitatea .............................................., judeţul .............................................., fiul/fiica lui .............................................. şi al/a .............................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr. .............................................., având CNP .............................................., domiciliat/domiciliată în localitatea .............................................., str. .............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .............................................., solicit în baza art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată, acordarea indemnizaţiei lunare.

Menţionez că beneficiez de pensie de .............................................., în baza Deciziei nr. .............................................., din .............................................., prin Talon de pensie nr. .............................................., din care anexez câte un exemplar,

Mai anexez la prezenta cerere următoarele acte:

a) copia de pe legitimaţia de membru al uniunii de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoană juridică de utilitate publică;

b) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate;

c) adeverinţă eliberată de uniunea de creatori legal constituită şi recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică al cărei membru sunt.

Solicit ca plata indemnizaţiei să se facă prin: mandat poştal/cont curent/cont de cârd.

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu beneficiez de indemnizaţia acordată în temeiul Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare.

Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar că nu am solicitat altei instituţii cu atribuţii în domeniul stabilirii şi plăţii pensiilor acordarea indemnizaţiei în baza calităţii de membru al unei alte uniuni.

Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar că beneficiez de pensie din:

a) sistemul public de pensii, conform Deciziei nr. ..............................................;

b) sistemul pensiilor militare de stat, conform Deciziei nr. ..............................................;

c) atât din sistemul public de pensii, conform Deciziei nr. .............................................., cât şi din sistemul pensiilor militare de stat, conform Deciziei nr. , şi beneficiez/nu beneficiez de indemnizaţie conform Legii nr. 8/2006, republicată, din sistemul public de pensii/sistemul pensiilor militare de stat.

Mă oblig să anunţ în scris casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială despre orice modificare a condiţiilor de acordare a indemnizaţiei lunare reparatorii, în termen de 15 zile de la data producerii acesteia.

Am luat la cunoştinţă faptul că sunt obligat să restitui sumele încasate necuvenit, ca urmare a intervenirii modificărilor pe care nu le-am comunicat casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale.

 

Data

Semnătura

 

ANEXA nr. 3

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

 

Casa Judeţeană de Pensii ....................................../

Casa Locală de Pensii .............................................

Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti/Casa Locală de Pensii a Sectorului ..........

Casa de Pensii Sectorială a .....................................

 

DECIZIA

Nr. ............... din ...........................

pentru stabilirea indemnizaţiei prevăzute de Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

Cod ...............................................

 

Ca urmare a cererii şi a examinării documentelor din Dosarul înregistrat la nr. ........................./......................... pentru acordarea indemnizaţiei lunare prevăzute de Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată, se admite/se respinge cererea solicitantului .............................................., CNP .............................................., având calitatea de pensionar .............................................., născut/născută la data de .............................................., şi se stabilesc următoarele drepturi lunare începând cu data de ..............................................:

- indemnizaţia lunară de .............................................. lei.

Cererea se respinge pentru următoarele motive: ..............................................

Plata drepturilor se va face către .............................................., CNP .............................................., la adresa:

localitatea .............................................., str. .............................................. nr. ...., bl. ...., sc. .... .

Decizia poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Director executiv adjunct/Director,

..................................................................

Întocmit

Verificat

............................................

............................................

 

În situaţia casei locale de pensii decizia se semnează de şeful casei locale de pensii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 19.691/2016

 

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenţa de dare în administrare pentru explorare nr. 19.691/2016 privind explorarea resurselor de ape minerale terapeutice din perimetrul Sângeorz-Băi Izvorul 6, judeţul Bistriţa Năsăud, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi oraşul Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Sângeorz-Băi, str. Izvoarele nr. 2, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod de înregistrare fiscală 4347321, în calitate de administrator.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

 

Bucuresti, 16 decembrie 2016.

Nr. 275.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) şi ale art. 30 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Dispoziţii generale

 

(1) Prin prezentul ordin se stabileşte competenţa de administrare a marilor contribuabili în sarcina Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se efectuează selecţia/ actualizarea acestora.

(2) Selecţia/Actualizarea marilor contribuabili se realizează în funcţie de criteriile de selecţie prevăzute la art. 3 şi de regulile specifice prevăzute la art. 7.

 

ARTICOLUL 2

Condiţia generală de eligibilitate

 

Se consideră eligibili contribuabilii care se încadrează în una dintre următoarele categorii:

a) contribuabilii prevăzuţi la art. 4 alin. (2);

b) persoanele juridice române înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili;

c) sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

d) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile cu capital majoritar sau integral de stat;

e) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 3

Criterii de selecţie

 

(D Selecţia marilor contribuabili se realizează dintre contribuabilii eligibili, în funcţie de următoarele criterii:

a) criterii specifice;

b) criteriul de bază;

c) criteriul de continuitate.

(2) Contribuabilii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3), precum şi cei stabiliţi în ordine descrescătoare în funcţie de criteriul de bază prevăzut la art. 5 sunt selectaţi în limita unui număr maxim de 1.500 de contribuabili.

(3) Criteriile de selecţie prevăzute la alin. (1) se pot modifica anual prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

ARTICOLUL 4

Criterii specifice

 

(1) Din categoria marilor contribuabili fac parte contribuabilii care îndeplinesc următoarele criterii specifice de selecţie:

a) criteriul specific de activitate desfăşurată; b) criteriul investiţional;

c) criteriul de reprezentare fiscală;

d) criteriul grupului fiscal unic; e) criteriul participării directe.

(2) în criteriul specific de activitate desfăşurată se încadrează: a) Banca Naţională a României;

b) societăţile bancare; c) societăţile de asigurări; d) societăţile de investiţii financiare; e) Societatea Română de Televiziune;

f) Societatea Română de Radiodifuziune.

(3) în criteriul investiţional se încadrează în categoria contribuabililor mari contribuabilii nou-înfiinţaţi care, la data înfiinţării, se angajează prin declaraţie pe propria răspundere să realizeze, într-o perioadă de maximum 3 ani consecutivi de la data înfiinţării, investiţii a căror valoare în lei să fie echivalentul a minimum 10 milioane euro, la cursul de referinţă al pieţei valutare pentru euro, comunicat de Banca Naţională a României, de la data înfiinţării. După expirarea acestei perioade, contribuabilii vor fi selectaţi în funcţie de criteriile de selecţie prevăzute la art. 3, cu excepţia criteriului de continuitate.

(4) Contribuabilii depun declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (3) la organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal declarat al acestora, în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării lor la registrul comerţului. Prin depunerea declaraţiei se consideră că respectivul contribuabilul solicită încadrarea în categoria marilor contribuabili.

(5) în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (3), contribuabilii se preiau în administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de preda re-primi re întocmit potrivit art. 9 alin. (2).

(6) Criteriul de reprezentare fiscală - din categoria marilor contribuabili fac parte contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, potrivit legii.

(7) Criteriul grupului fiscal unic-se încadrează în categoria contribuabililor mari reprezentantul fiscal şi membrii aparţinând grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca unul dintre aceştia să îndeplinească criteriile de selecţie prevăzute la art. 3.

(8) Criteriul participării directe - au calitatea de mari contribuabili persoanele juridice care deţin în mod direct minimum 50% din valoarea/numărul titlurilor de participare la un mare contribuabil, precum şi persoanele juridice la care marii contribuabili deţin în mod direct minimum 50% din valoarea/numărul titlurilor de participare.

 

ARTICOLUL 5

Criteriul de bază

 

(1) Criteriul de bază, reprezentând criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 3 indicatori selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii:

a) cifra de afaceri - 50%.

b) volumul obligaţiilor fiscale declarate - 30%;

c) volumul cheltuielilor cu personalul - 20%.

(2) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi c) sunt cei raportaţi în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează selecţia/actualizarea. Pentru contribuabilii care nu au depus, până la data actualizării listelor, situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea, indicatorii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi c) se calculează pe baza datelor înscrise în următoarele documente:

a) deconturile de taxă pe valoarea adăugată (formular D300) depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecţia/actualizarea, pentru stabilirea cifrei de afaceri;

b) declaraţiile privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (formular D112), depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecţia/actualizarea, pentru stabilirea volumului cheltuielilor cu personalul.

(3) Indicatorul prevăzut la alin. (1) lit. b) este stabilit conform declaraţiilor depuse de către contribuabili în cursul anului precedent celui în care se efectuează selecţia/actualizarea contribuabililor.

 

ARTICOLUL 6

Criteriul de continuitate

 

(1) Contribuabilii mari selectaţi/actualizaţi potrivit prezentului ordin care nu mai îndeplinesc criteriul de bază prevăzut la art. 5 nu mai sunt administraţi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc acest criteriu, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade.

(2) Contribuabilii mari selectaţi/actualizaţi potrivit prezentului ordin care nu mai îndeplinesc regulile specifice prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (4) nu mai sunt administraţi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste reguli, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade.

 

ARTICOLUL 7

Reguli specifice

 

(1) Prin excepţie de la criteriile de selecţie prevăzute la art. 3, contribuabilii mari aflaţi în administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili până la 31 decembrie 2016, care au intrat în procedura insolvenţei în conformitate cu prevederile legislaţiei privind insolvenţa, în anul fiscal în care se face selecţia, vor rămâne în categoria marilor contribuabili.

(2) Contribuabilii care nu sunt în administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi care îndeplinesc criteriile de selecţie, dar sunt în procedura falimentului în conformitate cu prevederile legislaţiei privind insolvenţa, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 4 alin. (2), (7) şi (8), nu intră în categoria marilor contribuabili.

(3) Contribuabilii care îndeplinesc criteriile de selecţie şi pentru care, de la data selecţiei/actualizării listelor şi până la data de 1 ianuarie a anului următor, sentinţa prin care a fost deschisă procedura falimentului a rămas definitivă vor rămâne în administrarea aceluiaşi organ fiscal central la care se aflau la data selecţiei/actualizării, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 4 alin. (2), (7) şi (8).

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul contribuabililor aflaţi îh inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii, precum şi al contribuabililor declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Contribuabilii mari aflaţi în administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili până la data de 31 decembrie 2016 şi care nu realizează investiţii în cuantumul şi în perioada prevăzute la art. 4 alin. (3), după expirarea acestei perioade vor 11 scoşi din administrarea acestei direcţii dacă nu îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute la art. 3, cu excepţia criteriului de continuitate.

(6) Contribuabilii rezultaţi în urma divizării/reorganizării unui mare contribuabil vor fi administraţi în continuare ca mari contribuabili, în condiţiile prezentului ordin.

(7) Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea/reorganizarea unui mare contribuabil cu un alt contribuabil va fi administrat de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului ori de la data reorganizării, după caz.

(8) Dacă un contribuabil absoarbe prin fuziune/reorganizare un mare contribuabil, acesta va fi preluat spre administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului ori de la data reorganizării, după caz.

(9) în situaţia în care, de la data selecţiei/actualizării listelor şi până la data de 1 ianuarie a anului următor, s-au identificat contribuabili care se încadrează în criteriul grupului fiscal unic sau în criteriul participării directe, aceştia se preiau în administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire, în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor celui în care s-a făcut selecţia/actualizarea.

(10) Contribuabilii care se încadrează în criteriul grupului fiscal unic sau în criteriul participării directe după data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a făcut selecţia/actualizarea vor fi preluaţi spre administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care organul fiscal central constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 8

Lista marilor contribuabili, inclusiv a sediilor secundare

 

(1) Stabilirea numărului de contribuabili în funcţie de criteriile de selecţie prevăzute la art. 3 şi regulile specifice prevăzute la art. 7, precum şi lista marilor contribuabili selectaţi/actualizaţi conform prevederilor prezentului ordin se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Sediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.

(3) Ordinul prevăzut la alin. (1) şi lista sediilor secundare ale marilor contribuabili se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4) Lista marilor contribuabili, inclusiv lista sediilor secundare ale acestora, se actualizează anual, pe baza criteriilor de selecţie prevăzute la art. 3 şi a regulilor specifice prevăzute la art. 7, până la data de 10 decembrie a fiecărui an şi se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(5) în situaţia în care, ulterior aprobării listelor marilor contribuabili, se constată erori de selecţie/actualizare, acestea se modifică prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

ARTICOLUL 9

Predarea-primirea marilor contribuabili

 

(1) Contribuabilii mari stabiliţi potrivit criteriilor de selecţie prevăzute la art. 3 se preiau în administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost efectuată selecţia, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 7 alin. (7)-(10).

(2) Predarea-primirea dosarelor fiscale ale marilor contribuabili, inclusiv ale celor prevăzuţi la art. 4 alin. (5) şi art. 7 alin. (7)-(10), precum şi ale sediilor secundare ale acestora se realizează între organele fiscale centrale implicate, pe bază de protocol de predare-primire, potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Modificarea competenţei de administrare a acestor contribuabili se realizează în baza protocolului de predare-primire, fără modificarea listei marilor contribuabili.

(3) Procedura de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili este aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4) Pentru contribuabilii mari care urmează să fie preluaţi în administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi pentru sediile secundare ale acestora, informaţiile aflate în sistemele informatice de administrare a creanţelor fiscale se transferă în format electronic între organele fiscale centrale implicate în procedura de predare-primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la închiderea anului fiscal în care se efectuează selecţia/actualizarea.

(5) Până la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizează selecţia/actualizarea marilor contribuabili, se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mari şi ale sediilor secundare ale acestora.

(6) Contribuabilii care fac obiectul predării sunt notificaţi de către organul fiscal central în a cărui administrare se află la data selecţiei/actualizării, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 10

Dispoziţii finale

 

(1) Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.648/2015 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 22 decembrie 2015, se abrogă.

(3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi întră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 3.609.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 29 alin, (1) şi ale art. 30 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Dispoziţii generale

 

(1) Prin prezentul ordin se stabileşte competenţa de administrare a contribuabililor mijlocii în sarcina direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, prin administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul acestora în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului mijlociu, denumite în continuare administraţii pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii, şi Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se efectuează selecţia/actualizarea acestora.

(2) Selecţia/Actualizarea contribuabililor mijlocii se realizează în funcţie de criteriile de selecţie prevăzute la art. 3 şi de regulile specifice prevăzute la art. 7.

 

 

ARTICOLUL 2

Condiţia generală de eligibilitate

 

Se consideră eligibili contribuabilii care se încadrează în una dintre următoarele categorii:

a) persoanele juridice române înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili;

b) sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

c) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile cu capital majoritar sau integral de stat;

d) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

ARTICOLUL 3

Criterii de selecţie

 

(1) Selecţia contribuabililor mijlocii se realizează între contribuabilii eligibili, în funcţie de următoarele criterii:

a) criterii specifice;

b) criteriul de bază;

c) criteriul de continuitate.

(2) Sunt contribuabili mijlocii contribuabilii care nu intră în categoria marilor contribuabili, stabiliţi în ordine descrescătoare în funcţie de criteriul de bază prevăzut la art. 5, selectaţi în limita unui număr maxim de 18.478 de contribuabili.

(3) Criteriile de selecţie prevăzute la alin. (1) se pot modifica anual prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

 

ARTICOLUL 4

Criterii specifice

 

(1) Din categoria contribuabililor mijlocii fac parte contribuabilii care îndeplinesc următoarele criterii specifice de selecţie:

a) criteriul de reprezentare fiscală;

b) criteriul grupului fiscal unic.

(2) Criteriul de reprezentare fiscală - din categoria contribuabililor mijlocii fac parte contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, potrivit legii.

(3) Criteriul grupului fiscal unic - se încadrează în categoria contribuabililor mijlocii reprezentantul fiscal şi membrii aparţinând grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca unul dintre aceştia să îndeplinească criteriile de selecţie prevăzute la art. 3.

 

 

ARTICOLUL 5

Criteriul de bază

 

(1) Criteriul de bază, reprezentând criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 3 indicatori selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii:

a) cifra de afaceri - 50%;

b) volumul obligaţiilor fiscale declarate - 30%;

c) volumul cheltuielilor cu personalul - 20%.

(2) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi c) sunt cei raportaţi în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează selecţia/actualizarea. Pentru contribuabilii care nu au depus, până la data actualizării listelor, situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea, indicatorii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi c) se calculează pe baza datelor înscrise în următoarele documente:

a) deconturile de taxă pe valoarea adăugată (formular D300) depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecţia/actualizarea, pentru stabilirea cifrei de afaceri;

b) declaraţiile privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (formular D112), depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecţia/actualizarea, pentru stabilirea volumului cheltuielilor cu personalul.

(3) Indicatorul prevăzut la alin. (1) lit. b) este stabilit conform declaraţiilor depuse de către contribuabili în cursul anului precedent celui în care se efectuează selecţia/actualizarea contribuabililor.

 

 

ARTICOLUL 6

Criteriul de continuitate

 

(1) Contribuabilii mijlocii selectaţi/actualizaţi potrivit prezentului ordin care nu mai îndeplinesc criteriul de bază prevăzut la art. 5 nu mai sunt administraţi de către administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc acest criteriu, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade.

(2) Contribuabilii mijlocii selectaţi/actualizaţi potrivit prezentului ordin care nu mai îndeplinesc regulile specifice prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (4) nu mai sunt administraţi de către administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste reguli, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade.

 

 

ARTICOLUL 7

Reguli specifice

 

(1) Prin excepţie de la criteriile de selecţie prevăzute la art. 3, contribuabilii mijlocii aflaţi în administrarea administraţiilor pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti până la 31 decembrie 2016, care au intrat în procedura insolvenţei în conformitate cu prevederile legislaţiei privind insolvenţa, în anul fiscal în care se face selecţia, vor rămâne în categoria contribuabililor mijlocii.

(2) Contribuabilii care nu sunt în administrarea administraţilor pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti şi care îndeplinesc criteriile de selecţie, dar sunt în procedura falimentului în conformitate cu prevederile legislaţiei privind insolvenţa, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 4 alin. (3), nu intră în categoria contribuabililor mijlocii.

(3) Contribuabilii care îndeplinesc criteriile de selecţie şi pentru care, de la data selecţiei/actualizării listelor şi până la data de 1 ianuarie a anului următor, sentinţa prin care a fost deschisă procedura falimentului a rămas definitivă vor rămâne în administrarea aceluiaşi organ fiscal central la care se aflau la data selecţiei/actualizării, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 4 alin. (3).

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul contribuabililor aflaţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii, precum şi al contribuabililor declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Contribuabilii rezultaţi în urma divizării/reorganizării unui contribuabil mijlociu vor fi administraţi în continuare în condiţiile prezentului ordin.

(6) Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea/reorganizarea unui contribuabil mijlociu cu un alt contribuabil va fi preluat spre administrare de administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului ori de la data reorganizării, după caz.

(7) Dacă un contribuabil absoarbe prin fuziune/reorganizare un contribuabil mijlociu, acesta va fi preluat spre administrare de către administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului ori de la data reorganizării, după caz.

(8) în situaţia în care, de la data selecţiei/actualizării listelor şi până la data de 1 ianuarie a anului următor, au fost identificaţi contribuabili care se încadrează în criteriul grupului fiscal unic, aceştia se preiau în administrare de administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor celui în care s-a făcut selecţia/actualizarea.

(9) Contribuabilii care se încadrează în criteriul grupului fiscal unic după data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a făcut selecţia/actualizarea vor fi preluaţi spre administrare de administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care organul fiscal central constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.

(10) în situaţia în care din grupul fiscal unic fac parte 2 sau mai mulţi contribuabili mijlocii ale căror sedii sociale sunt în raza teritorială a unor direcţii generale regionale ale finanţelor publice diferite, competenţa de administrare revine administraţiei pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al reprezentatului grupului fiscal unic, indiferent dacă acesta îndeplineşte sau nu criteriile de selecţie prevăzute la art. 3 ori regulile specifice prevăzute în prezentul articol

 

 

ARTICOLUL 8

Lista contribuabililor mijlocii, inclusiv a sediilor secundare

 

(1) Stabilirea numărului de contribuabili în funcţie de criteriile de selecţie prevăzute la art. 3 şi de regulile specifice prevăzute la art. 7, precum şi lista contribuabililor mijlocii selectaţi/actualizaţi conform prevederilor prezentului ordin se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, în a căror administrare se află contribuabilul mijlociu care le-a înfiinţat.

(3) Ordinul prevăzut la alin. (1) şi lista sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4) Lista contribuabililor mijlocii, inclusiv lista sediilor secundare ale acestora, se actualizează anual, pe baza criteriilor de selecţie prevăzute la art. 3 şi a regulilor specifice prevăzute la art. 7, până la data de 10 decembrie a fiecărui an, şi se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(5) în situaţia în care, ulterior aprobării listelor contribuabililor mijlocii, se constată erori de selecţie/actualizare, acestea se modifică prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

 

ARTICOLUL 9

Predarea-primirea contribuabililor mijlocii

 

(1) Contribuabilii mijlocii stabiliţi potrivit criteriilor de selecţie prevăzute la art. 3 se preiau în administrare de către administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost efectuată selecţia, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 7 alin. (6)-(9).

(2) Predarea-primirea dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii, inclusiv ale celor prevăzuţi la art. 7 alin. (6)-(9), precum şi ale sediilor secundare ale acestora se realizează între organele fiscale centrale implicate, pe bază de protocol de predare-primire, potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Modificarea competenţei de administrare a acestor contribuabili se realizează în baza protocolului de predare-primire, fără modificarea listei contribuabililor mijlocii.

(3) Procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii este aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4) Pentru contribuabilii mijlocii care urmează să fie preluaţi în administrare de către administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz. şi pentru sediile secundare ale acestora, informaţiile aflate în sistemele informatice de administrare a creanţelor fiscale se transferă în format electronic între organele fiscale centrale implicate în procedura de predare-primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la închiderea anului în care se efectuează selecţia/actualizarea.

(5) Până la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizează selecţia/actualizarea contribuabililor mijlocii, se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii şi ale sediilor secundare ale acestora.

(6) Contribuabilii care fac obiectul predării sunt notificaţi de către organul fiscal central în a cărui administrare se află la data selecţiei/actualizării, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

ARTICOLUL 10

Dispoziţii finale

 

(1) Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.649/2015 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 22 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se abrogă.

(3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

 

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 3.610.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 31 august 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Nicoleta-Claudia Moldovan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2016.

Nr. 5.849.

ANEXA

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 9 mal-30 august 2016

 

Judeţul Caraş-Severin

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic „Trandafir Cocîrlă”

14/21.06.2016

-

Municipiul Caransebeş,

Str. Tribunalului nr. 2,

tel. 0255/512131

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Transporturi

-

Tehnician diagnostic auto

Română

Cu frecvenţă/zi

Tehnician auto interne şi internaţionale

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Cluj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

Nr. de clase şcolarizate/ număr de elevi

1

Colegiul „Emil Negruţiu”

12/08.06.2016

-

Municipiul Cluj-Napoca,

Str. Agriculturii nr. 27,

tel./fax: 0264/317051

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Economic

-

Funcţionar bancar

Română

Cu frecvenţă/zi

4/118

Protecţia mediului

-

Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului

 

 

Judeţul Prahova

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic Energetic

12/06.06.2016

-

Municipiul Câmpina,

Str. Griviţei nr. 1,

tel./fax: 0244/ 333924

Liceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Electric

Tehnician energetician

Română

Cu frecvenţă/zi

Electronica automatizări

Tehnician electronist

 

Judeţul Satu Mare

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

 

 

 

1

Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”

14/21.06.2016

-

Municipiul Satu Mare,

bd. Cloşca nr. 48,

tel./ fax: 0261/722055

Liceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

-

Estetica şi igiena corpului omenesc

Română/

Maghiară

Cu frecvenţă/zi

3

Şcoala Postliceală „Henri Coandă”

17/18.07.2016

-

Municipiul Satu Mare,

str. Ştefan cel Mare nr. 12,

tel. 0261/713350

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Sănătate şi asistenţă pedagogică

-

Asistent medical generalist

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Sălaj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

 

 

 

1

Liceul Reformat „Wesselenyi”

10/23.05.2016

-

Municipiul Zalău,

bd. Mihai Viteazul nr. 56/A,

tel./fax: 0260/614881

Primar

-

-

-

Maghiară

Cu frecvenţă/zi

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.