MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1037/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1037         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 22 decembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

955. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 535/2014 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale

 

956. - Hotărâre privind transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Justiţiei, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 

957. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind instalaţiile pe cablu şi de abrogare a Directivei 2000/9/CE

 

961. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

 

962. - Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2. - Hotărâre a Consiliului de Coordonare al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector de urmărire şi administrare bunuri, promovarea în grad profesional în funcţia de inspector de urmărire şi administrare bunuri, precum şi pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administram a Bunurilor Indisponibilizate

 

4.344/C/2.843. - Ordin al ministrului justiţiei şi al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 535/2014 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Hotărârea Guvernului nr. 535/2014 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 492 din 2 iulie 2014, se abrogă.

Art. 2. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, grupurile de lucru, subgrupurile, platformele, birourile operaţionale specializate, echipele în sistem task-force (echipele mixte) sau alte forme de lucru, constituite prin acte ale autorităţilor sau instituţiilor guvernamentale, cu atribuţii în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscriu ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale şi care funcţionau în cadrul Grupului interministerial strategic îşi încetează activitatea.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dispoziţiile din actele normative care fac trimitere la Grupul interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 535/2014, îşi încetează aplicabilitatea.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Paul Gheorghiu

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 955.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Justiţiei, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 

Având în vedere art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Justiţiei, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. - Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 956.

 

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE

a părţii dintr-un imobil aflat În administrarea Ministerului Justiţiei, care se transmite din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 

Număr M.F.P.

Cod de clasificare

Tip bun

(mobil/imobil)

Denumirea

Locul unde este situată partea de imobil care face obiectul transmiterii

Caracteristicile tehnice ale părţii de imobil/ Carte funciară

Vecinătăţi

Anul dobândirii/ Baza legală de dare în administrare

Valoarea de inventar

(lei)

161299

8.29.09

Imobil

(parţial)

Tribunalul Galaţi

România, judeţul Galaţi,

municipiul Galaţi,

bd. George Coşbuc nr. 249

Pavilioanele A, B, D, O, I, E

Sc = 1.685 mp Sd = 1.685 mp/

CF 121893;

Nr. cadastral 121893 - C1;

Nr. cadastral 121893 - C2;

Nr. cadastral 121893 - C3;

Nr. cadastral 121893 - C4;

Nr. cadastral 121893 - C5;

CD 121894;

Nr. cadastral 121894 -C1.

N - societate comercială;

S - proprietăţi private;

E - bd. George Coşbuc;

V - unitate militară

2016/ Hotărârea Guvernului nr. 318/2016

22.598,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind instalaţiile pe cablu şi de abrogare a Directivei 2000/9/CE

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind instalaţiile pe cablu şi de abrogare a Directivei 2000/9/CE, îh temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării Regulamentului (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind instalaţiile pe cablu şi de abrogare a Directivei 2000/9/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 81 din 31 martie 2016, denumit în continuare Regulament.

Art. 2. - Se desemnează Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri ca autoritate naţională competentă pentru coordonarea aplicării dispoziţiilor Regulamentului.

Art. 3. - Autoritatea competentă pentru supravegherea pieţei, potrivit capitolului V din Regulament, este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR.

Art. 4. - Pentru punerea în aplicare a art. 5 alin. (1) şi (2) şi a art. 8 şi 9 din Regulament se stabilesc următoarele:

a) persoana responsabilă de instalaţia pe cablu este persoana fizică sau juridică care contractează realizarea unei instalaţii pe cablu;

b) executarea lucrărilor de construire aferente infrastructurii instalaţiilor pe cablu se realizează în baza autorizaţiei de construire obţinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;

c) punerea în funcţiune şi utilizarea instalaţiilor pe cablu sunt admise în condiţiile prevăzute de Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, şi cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile instalaţiilor pe cablu.

Art. 5. - (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri este autoritate de notificare responsabilă de instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizarea organismelor notificate, incluzând conformitatea cu dispoziţiile art. 28 din Regulament.

(2) Evaluarea şi monitorizarea prevăzute la alin. (1) sunt efectuate de către un organism naţional de acreditare în sensul şi potrivit Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE)nr. 339/93.

Art. 6. - (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre organismele desemnate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformităţii ca părţi terţe, în temeiul Regulamentului.

(2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile de evaluare şi notificare a organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate, precum şi în legătură cu orice modificări ale acestora.

Art. 7. - În aplicarea art. 26 alin. (9) din Regulament şi în conformitate cu art. R 17 alin. (9) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, organismele de evaluare a conformităţii trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă.

Art. 8. - Lista standardelor române care adoptă standardele armonizate prevăzute la art. 17 din Regulament se elaborează şi se aprobă prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, se actualizează periodic şi se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 9. - (1) Pentru a fi notificat, organismul de evaluare a conformităţii trebuie să depună o cerere de desemnare în vederea notificării la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, în calitate de autoritate competentă

(2) Cererea prevăzută la alin, (1) trebuie să fie însoţită de documentele prevăzute în ordinul ministrului autorităţii competente pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate.

(3) Certificatul de acreditare prevăzut în ordinul ministrului autorităţii competente prevăzut la alin. (2) atestă că organismul de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 26 din Regulament

Art. 10. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 6 din Regulament, cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, precum şi cu una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea utilizării instalaţiei şi, după caz, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a subsistemelor şi componentelor de securitate neconforme:

b) nerespectarea prevederilor art. 11-14, 16 şi 19 din Regulament, cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei, precum şi cu una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea utilizării instalaţiei şi, după caz, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a subsistemelor şi componentelor de securitate neconforme;

c) nerespectarea prevederilor art. 21 din Regulament cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei, precum şi cu una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea comercializării subsistemelor şi componentelor de securitate ori, după caz, interzicerea introducerii pe piaţă până la eliminarea neconformităţilor.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către personalul împuternicit din cadrul ISCIR.

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau îh termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

(4) Orice decizie luată pe baza prezentei hotărâri de către ISCIR, din care rezultă sancţiuni şi una dintre următoarele măsuri administrative, respectiv: restricţii de introducere pe piaţă a subsistemelor şi componentelor de securitate neconforme sau interzicerea utilizării instalaţiei, va menţiona:

a) temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri;

b) căile de atac împotriva deciziei ISCIR;

c) termenele pentru exercitarea căilor de atac; în cazul plângerii la organul de control care a aplicat sancţiunea, se va indica şi termenul în care acesta trebuie să se pronunţe.

(5) Decizia prevăzută la alin. (4) este adusă imediat la cunoştinţă persoanelor interesate, Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Comisiei Europene şi celorlalte state membre.

(6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 21 aprilie 2018, cu excepţia art. 5-7 şi 9, care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi a art. 10, care se aplică începând cu data de 21 martie 2018.

Art. 12. - (1) Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004 privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 30 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă de la data de 21 aprilie 2018, cu excepţia art. 18 şi a anexei nr. 8, care se abrogă de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Ori de câte ori în alt act normativ anterior se face trimitere la actul normativ abrogat la alin. (1), trimiterea se va considera a fi făcută la dispoziţiile corespunzătoare din Regulament şi ale prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 957.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 512 din 9 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Scopul prezentei hotărâri îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat, prevăzute de Codul fiscal, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, denumită în continuare restituire de accize.

......................................................................................................

(5) În înţelesul prezentei hotărâri:

a) prin Cod fiscal se înţelege Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor achiziţionată până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, respectiv Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor achiziţionată începând cu data de 1 ianuarie 2016 inclusiv;

b) prin Cod de procedură fiscală se înţelege Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor achiziţionată până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, respectiv Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor achiziţionată începând cu data de 1 ianuarie 2016 inclusiv.”

2. La articolul 1 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Ajutorul de stat constă în restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat, prevăzute de Codul fiscal, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor în:”.

3. La articolul 1 alineatul (4), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) prin motorină se înţelege motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 până la 2710 19 49.”

4. La articolul 2, alineatele (1), (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Plata ajutorului de stat se efectuează în limita bugetului alocat schemei, conform angajamentelor legale emise în baza deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, pâră la data de 31 decembrie 2017 inclusiv.

(2) Bugetul total maxim estimat al schemei este de 1.971,4 milioane lei, respectiv echivalentul a 416,08 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:

a) credite de angajament pentru perioada 2014-2017 în vederea emiterii deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei pentru motorina achiziţionată potrivit schemei de ajutor de stat;

b) credite bugetare pentru perioada 2014-2017 în vederea restituirii accizei în baza deciziilor de aprobare a cererilor de restituire emise.

(3) Schema de ajutor de stat se finanţează cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pentru Programul «Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizată drept combustibil», din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, după cum urmează:

a) pentru anul 2016 bugetul estimat este de 643,2 milioane lei;

b) pentru anul 2017 bugetul estimat este 661,7 milioane lei.

......................................................................................................

 (5) Măsura instituită potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) şi (3) se acordă pentru motorina achiziţionată după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Legea nr. 63/2015, şi până la data de 31 decembrie 2016.”

5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Aplicarea nivelului diferenţiat de accize stabilit prin diminuarea cu 189,52 lei/1.000 litri, respectiv cu 224,30 lei/tonă a nivelului standard prevăzut pentru motorină se realizează prin restituirea către operatorii economici licenţiaţi în Uniunea Europeană a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor pentru motorină şi nivelul accizelor diferenţiat, pentru cantităţile de motorină aprovizionate de pe teritoriul României.”

6. La articolul 4 alineatul (1) litera c), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(i) nu sunt declaraţi inactivi potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;”.

7. La articolul 4 alineatul (1) litera f), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(i) de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici înregistraţi potrivit Codului fiscal în calitate de comercianţi en détail de produse energetice, utilizând un cârd de gestiune a alimentărilor sau un inel emiţător/receptor;”.

8. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazul operatorilor economici care aprovizionează vehiculele eligibile direct de la operatori economici înregistraţi potrivit Codului fiscal în calitate de comercianţi en détail de produse energetice, prin intermediul unui cârd de gestiune a alimentărilor, respectiv al unui inel emiţător/receptor, baza pentru restituirea de accize reprezintă cantitatea totală de motorină rezultată prin însumarea cantităţilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil în parte.”

9. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Suma de restituit, aferentă diferenţei dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat, stabilite pentru motorină potrivit Codului fiscal, reprezintă valoarea exprimată în lei a rezultatului obţinut prin înmulţirea bazei de restituire prevăzute la art. 6 cu 189,52 lei/1.000 litri.

(2) Suma de restituit se stabileşte fără subdiviziuni, prin reducere atunci când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 şi prin majorare atunci când fracţiunile în bani sunt mai mari sau egale cu 50.”

10. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Operatorii economici care doresc să solicite restituirea sumelor prevăzute la art. 7 alin. (1) au obligaţia ca, înainte de a efectua prima solicitare, să se înregistreze în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, denumit în continuare Registru, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.”

11. La articolul 10, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Invalidarea în Registru a operatorului economic se face din oficiu de către Administratorul schemei şi în cazul în care operatorul economic a fost radiat ca urmare a încetării activităţii sale economice, a fost declarat inactiv conform prevederilor Codului de procedură fiscală sau a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii. În aceste cazuri, invalidarea operează de la data la care operatorul economic nu mai îndeplineşte condiţiile de eligibilitate conform prezentei proceduri.”

12. La articolul 13 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici înregistraţi potrivit Codului fiscal în calitate de comercianţi en détail de produse energetice, un borderou centralizator al cantităţilor de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 5, precum şi copii de pe facturile de achiziţie a motorinei împreună cu anexele la facturi, emise de către staţiile de distribuţie sau de către terţi. Borderoul se întocmeşte pe baza informaţiilor din facturile de achiziţie a motorinei şi din anexele la facturi;”.

13. La articolul 13, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Facturile de achiziţie a motorinei trebuie să conţină informaţiile prevăzute de Codul fiscal.

......................................................................................................

 (4) în cazul operatorilor economici care alimentează direct de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici înregistraţi potrivit Codului fiscal în calitate de comercianţi en détail de produse energetice, pe anexele la facturi trebuie să fie înscrise cel puţin următoarele informaţii: staţia de alimentare, data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, numărul de identificare al cârdului de gestiune a alimentărilor ori, după caz, al inelului emiţător/receptor, cantitatea de motorină alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistraţi la bordul vehiculului la momentul alimentării.”

14. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„( 11) În situaţia în care Administratorului schemei nu i s-au transmis plafoanele trimestriale prevăzute la art. 14 alin. (8), termenul maxim de soluţionare a cererilor de restituire prevăzut la alin. (1) curge de la data primirii de către Administratorul schemei a respectivelor plafoane.”

15. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Controlul ulterior al prezentei scheme de ajutor de stat se efectuează potrivit Codului de procedură fiscală, prin organele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.”

16. La articolul 18 alineatul (3), litera a) se modifică siva avea următorul cuprins:

„a) în cazul operatorilor economici licenţiaţi în România, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală;”.

17. Denumirea cererii prevăzute în anexa nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CERERE

de restituire a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat, prevăzute de Codul fiscal”

18. La anexa nr. 4, nota de subsol 3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

3) În cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici înregistraţi potrivit Codului fiscal în calitate de comercianţi en détail de produse energetice.”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 961.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. e) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea asigurării desfăşurării activităţii unor instituţii publice.

Art. 2. - Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Delia Popescu

Ministrul finanţelor publice.

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 962.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, care trece în domeniul public al statului

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil care face obiectul actului normativ

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral

Elemente-cadru de descriere tehnică

Valoarea părţii bunului care se transmite

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

1.

Ministerul Finanţelor Publice va atribui număr din inventarul domeniului public.

8.29.06

Imobil

Municipiul Bucureşti,

Str. Italiană nr. 22,

sectorul 2 Nr. CF: 205350

Nr. CF vechi: 7497

Nr. cadastral vechi: 2786

- Teren în suprafaţă de 1.117 m2 - Construcţie (cu destinaţie de bloc) formată din 2 (două) subsoluri, parter, şase etaje şi terasă, cu 6 suprafaţă construită de 783 mp

39.419.539,93 lei

Domeniul privat al statului, în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională CUI: 4220947

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL JUSTIŢIEI

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector de urmărire şi administrare bunuri, promovarea în grad profesional în funcţia de inspector de urmărire şi administrare bunuri, precum şi pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

 

Văzând proiectul Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector de urmărire şi administrare bunuri, promovarea în grad profesional în funcţia de inspector de urmărire şi administrare bunuri, precum şi pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, şi Referatul directorului general al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nr. 8/18/2016,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. m) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 358/2016,

în temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (4) din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

Consiliul de Coordonare al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector de urmărire şi administrare bunuri, promovarea în grad profesional în funcţia de inspector de urmărire şi administrare bunuri, precum şi pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

Art. 3. - Directorul general al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate va lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Consiliului de Coordonare al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate,

Andreea Uzlău

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2016.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL

de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector de urmărire şi administrare bunuri, promovarea În grad profesional în funcţia de inspector de urmărire şi administrare bunuri, precum şi pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor indisponibilizate

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor vacante de inspectori de urmărire şi administrare bunuri

 

Art. 1. - Concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector de urmărire şi administrare bunuri, denumit în continuare inspector, în cadrul Agenţiei Naţionale de

Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, denumită în continuare Agenţia, se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 2. - La concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice specifice vacante de inspector poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor, prevăzute la art. 15 alin. (4)-(6) din Legea nr. 318/2015.

Art. 3. - (1) Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de inspector se organizează de către Agenţie, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(2) Dispoziţiile art. 21, 23, 25, art. 26 alin. (2), art. 27, 29, art. 31 alin. (1)-(2) şi (4), art. 32-35, art. 37, art. 40-42, art. 44-48, art. 50, 51, art. 52 alin. (1)-(8) şi (10), art. 53, 54, art. 55 alin. (1) şi (2), art. 56-59, art. 60 alin. (1) şi (2) şi alin. (3) lit. a), art. 61 alin. (1)-(4) şi alin. (5) lit. a), art. 62-71 şi art. 156 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 4. - (1) înainte cu cel puţin 30 de zile de data stabilită pentru proba scrisă, pe baza avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Agenţia asigură publicitatea concursului.

(2) Funcţiile vacante pentru care se organizează concurs, condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea acestora, data şi locul susţinerii probei scrise, regulamentul şi probele de concurs, documentele necesare pentru înscriere, termenul-limită pentru depunerea actelor de înscriere, datele de contact, tematica şi bibliografia se publică la sediul Agenţiei şi pe pagina de Internet a Ministerului Justiţiei sau a Agenţiei, în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Funcţiile vacante pentru care se organizează concursul, probele de concurs şi data stabilită pentru proba scrisă, datele de contact şi termenul-limită pentru depunerea actelor de înscriere se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 5. - (1) în vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun o cerere de înscriere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu următoarele documente:

a) copia actului de identitate;

b) copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;

c) copiile diplomei de licenţă şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate fizică şi psihică corespunzătoare, eliberată, cu cel mult 6 luni anterior datei depunerii cererii de înscriere, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

h) declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar public, care să ateste că nu face parte din niciun partid politic, din nicio formaţiune sau alianţă politică;

i) declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar public, care să ateste că nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) Dispoziţiile art. 49 alin. (3)-(5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de execuţie de inspector temporar vacante

 

Art. 6. - Dispoziţiile art. 43 şi 72 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător

 

SECŢIUNEA a 3-a

Promovarea inspectorilor în gradul profesional imediat superior celui deţinut

 

Art. 7. - Promovarea inspectorilor în gradul profesional imediat superior celui deţinut se organizează şi se desfăşoară conform dispoziţiilor art. 64-65 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 121-143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Dispoziţii generale privind organizarea concursului de ocupare a posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor

 

Art. 8. - Concursul pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, se organizează de către Agenţie şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.473/C/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din Ministerul Justiţiei.

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 4.344/C din 5 decembrie 2016

Nr. 2.843 din 12 decembrie 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind evaluarea si valorificarea bunurilor mobile sechestrate

 

Văzând avizul Consiliului de coordonare al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate exprimat prin Hotărârea nr. 3 din data de 28 noiembrie 2016,

având în vedere art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 29 alin. (6) teza a II-a din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

ministrul justiţiei şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justiţiei,

Ministrul finanţelor publice,

Gabriela Scutea,

Anca Dana Dragu

secretar de stat

 

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE DE LUCRU

privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate prevăzute de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative se fac potrivit prezentei metodologii de lucru.

Art. 2. - În îndeplinirea atribuţiilor privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate, Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, denumită în continuare Agenţia, va lua măsurile necesare pentru a se asigura că valorificarea bunurilor mobile indisponibilizate se realizează la preţul mediu de piaţă, cu cele mai reduse cheltuieli şi în cel mai scurt termen posibil.

 

CAPITOLUL II

Evaluarea bunurilor supuse valorificării

 

Art. 3. - (1) în vederea stabilirii valorii bunurilor care urmează a fi valorificate, Agenţia realizează de îndată după primirea solicitării de valorificare evaluarea acestora printr-o comisie de evaluare sau prin evaluatori autorizaţi, selectaţi cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.

(2) Comisia de evaluare este formată din 3 persoane, respectiv un preşedinte şi 2 membri. Membrii comisiei sunt desemnaţi prin decizie de către directorul general al Agenţiei, din rândul inspectorilor de urmărire şi administrare bunuri.

(3) Evaluarea se realizează prin raportare la preţul mediu practicat pe piaţa liberă pentru bunuri de categorie, cantitate şi calitate similare. Valoarea se corectează, după caz, în funcţie de următoarele criterii:

a) natura bunurilor:

b) gradul de uzură fizică şi morală a bunurilor respective;

c) cantitatea (volumul) bunurilor; în cazul loturilor mari de bunuri se pot utiliza preţurile cu ridicata practicate în zonă;

d) existenţa unui raport de evaluare sau a unui preţ de achiziţie, dacă acesta a fost întocmit, respectiv plătit în ultimele 12 luni;

e) termenul de valabilitate;

f) caracterul sezonier.

(4) în situaţia în care bunurile mobile nu pot fi evaluate prin raportare la criteriile de la alin. (3), comisia de evaluare propune directorului general angajarea unuia sau a mai multor evaluatori autorizaţi, în condiţiile legii.

(5) Membrii comisiei de evaluare nu pot face parte din comisia de licitaţie prevăzută la art. 7.

 

CAPITOLUL III

Alegerea entităţii care valorifică bunurile mobile

 

Art. 4. - (1) Agenţia valorifică bunurile direct sau prin intermediul:

a) entităţilor şi societăţilor specializate;

b) executorilor judecătoreşti, potrivit procedurilor proprii;

c) organelor fiscale, potrivit procedurilor proprii de valorificare.

(2) în vederea stabilirii uneia dintre modalităţile de valorificare prevăzute la alin. (1), în termen de 5 zile de la finalizarea raportului de evaluare, Serviciul administrare şi valorificare bunuri întocmeşte un referat care cuprinde menţiuni cu privire la natura, cantitatea şi calitatea bunurilor, organul care a dus la îndeplinire măsura asigurătorie, locul situării bunului, precum şi propria estimare privind:

a) costurile de depozitare a bunurilor mobile;

b) costurile de conservare a bunurilor mobile;

c) costurile de valorificare a bunurilor mobile;

d) alte cheltuieli necesare, dacă este cazul;

e) termenul în care se va proceda la valorificarea bunurilor mobile;

f) spaţiile de depozitare disponibile, în funcţie de locul situării bunurilor;

g) necesitatea selectării unei entităţi sau societăţi specializate.

(3) Atunci când nu se impune selectarea unei entităţi sau societăţi specializate potrivit alin. (6) lit. a), Agenţia solicită executorilor judecătoreşti, prin intermediul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 15 zile de la primirea solicitării, să transmită o estimare privind elementele prevăzute la alin, (2) lit. a)-e).

(4) în termen de 5 zile de la primirea estimărilor prevăzute la alin. (3), Serviciul administrare şi valorificare bunuri din cadrul Agenţiei propune directorului general, prin notă internă, alegerea uneia dintre modalităţile de valorificare a bunurilor mobile, respectiv prin intermediul Agenţiei, al unui executor judecătoresc sau prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Nota internă cuprinde analiza comparativă a estimărilor prevăzute la alin. (2) şi (3).

(5) Valorificarea se realizează prin intermediul Agenţiei atunci când costurile totale de valorificare estimate de aceasta sunt mai mici cu cel puţin 15% în raport cu cele estimate potrivit alin. (3). În situaţia în care costurile totale de valorificare estimate de entităţile prevăzute la alin. (3) sunt similare, este aleasă entitatea care estimează realizarea valorificării în termenul cel mai scurt.

(6) Valorificarea se realizează printr-o entitate sau societate specializată în unul dintre următoarele cazuri:

a) natura, cantitatea sau calitatea bunurilor necesită capacităţi şi resurse specializate;

b) nu este primită nicio estimare la solicitarea formulată de Agenţie potrivit alin. (3), iar valorificarea prin intermediul Agenţiei implică alocarea de resurse disproporţionate.

(7) Entitatea sau societatea specializată se selectează cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice. În acest sens, în baza referatului prevăzut la alin. (2), Serviciul administrare şi valorificare bunuri propune directorului general, prin nota internă, valorificarea prin entităţi sau societăţi specializate şi iniţierea procedurii de selecţie. Elementele prevăzute la alin. (2) vor fi incluse în anunţul de participare. Agenţia asigură publicitatea vânzării realizată prin intermediul entităţilor sau societăţilor specializate prin publicarea unui anunţ pe pagina sa de internet care cuprinde datele prevăzute la art. 8 alin. (1). Dispoziţiile art. 8 alin. (2) rămân aplicabile.

(8) Modalitatea de valorificare se stabileşte prin decizie motivată a directorului general al Agenţiei.

(9) Directorul general al Agenţiei poate decide valorificarea directă, fără efectuarea procedurii prevăzute la alin. (3), în situaţia în care Agenţia a valorificat în ultimele 6 luni bunuri de categorie şi calitate similare.

 

CAPITOLUL IV

Valorificarea bunurilor prin licitaţie organizată de către Agenţie

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

 

Art. 5. - Valorificarea bunurilor prin licitaţie organizată de către Agenţie se realizează prin licitaţie publică directă sau prin mijloace electronice.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Valorificarea bunurilor prin licitaţie publică directă

 

Art. 6. - (1) Directorul general emite o decizie, la propunerea Serviciului administrare şi valorificare bunuri, prin care stabileşte:

a) data publicării anunţului de licitaţie;

b) locul unde se va desfăşura licitaţia;

c) bunurile care sunt supuse valorificării prin licitaţie, cu descrierea acestora;

d) preţul de pornire a licitaţiei, care este preţul de evaluare a bunului, la care se adaugă, după caz, taxa pe valoarea adăugată;

e) data până la care ofertanţii pot transmite oferte scrise.

(2) Anunţul de licitaţie se publică pe pagina de internet a Agenţiei, se afişează la sediu) Agenţiei, la sediul primăriei de la locul vânzării bunurilor sechestrate, precum şi la locul vânzării.

Art. 7. - (1) Directorul general al Agenţiei desemnează, prin decizie, o comisie de licitaţie formată dintr-un preşedinte de comisie şi 2 membri din rândul inspectorilor de urmărire şi administrare bunuri, respectiv din rândul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Agenţiei.

(2) Comisia de licitaţie are următoarele atribuţii:

a) verifică şi analizează documentele de participare la licitaţie;

b) întocmeşte şi afişează la locul licitaţiei, cu cel puţin o oră înaintea începerii licitaţiei, lista cuprinzând ofertanţii care au depus documentaţia completă;

c) identifică ofertanţii după numărul de ordine de pe lista de participare.

Art. 8. - (1) Anunţul de licitaţie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, va cuprinde cel puţin următoarele date;

a) denumirea şi sediul Agenţiei;

b) numărul dosarului de valorificare;

c) ziua, ora şi locul licitaţiei;

d) data şi ora până la care se pot transmite notificările privind participarea la licitaţie;

e) indicarea şi descrierea sumară a bunurilor ce vor fi vândute la licitaţie publică, cu arătarea pentru fiecare a preţului de începere a licitaţiei;

f) invitaţia pentru toţi cei care pretind vreun drept asupra bunului să anunţe Agenţia înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege;

g) invitaţia către toţi cei care vor să cumpere bunul să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare;

h) locul şi data afişării;

i) semnătura şi ştampila reprezentantului Agenţiei.

(2) în cazurile în care Agenţia este informată cu privire la existenţa unor drepturi referitoare la bunurile supuse vânzării, procedura de valorificare se suspendă şi este informat procurorul, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa de judecată care a dispus valorificarea bunurilor mobile.

(3) în anunţul de licitaţie se va menţiona că ofertanţii trebuie să depună până la termenul de vânzare garanţia de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, care se plăteşte în lei, în contul indicat de Agenţie.

Art. 9. - (1) Pentru a putea participa la licitaţie, orice persoană interesată transmite o notificare scrisă la sediul Agenţiei, în plic sigilat, direct sau prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori, după caz, la o adresă de e-mail care asigură confirmarea primirii, menţionată în anunţul de vânzare, care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) datele de identificare: în cazul ofertantului persoană fizică - numele, prenumele, domiciliul fiscal şi codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, iar în cazul ofertantului persoană juridică - denumirea, domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscală;

b) bunul sau bunurile pentru care licitează.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoţită de:

a) dovada plăţii garanţiei de participare;

b) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, dacă este cazul;

c) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare;

d) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

e) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

f) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate, paşaport sau numărul de identificare fiscală.

(3) Notificările primite se transmit comisiei de licitaţie.

(4) Preţul de pornire a licitaţiei este:

a) pentru prima licitaţie - preţul de evaluare; dacă există o ofertă de cumpărare mai mare decât preţul de evaluare, licitaţia începe de la acest preţ;

b) pentru a două licitaţie - preţul de evaluare diminuat cu 25%;

c) pentru a treia licitaţie - preţul de evaluare diminuat cu 50%.

(5) La cea de-a treia licitaţie, bunurile sechestrate vor fi vândute dacă un ofertant oferă cel puţin 50% din preţul de evaluare.

(6) Bunul se adjudecă celui care, după 3 strigări succesive, făcute la intervale de timp care să permită opţiuni şi supralicitări, oferă preţul cel mai mare, iar atunci când există un singur ofertant, acesta a oferit preţul de pornire a licitaţiei.

Art. 10. - Publicitatea vânzării la licitaţie trebuie efectuată cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea licitaţiei.

Art. 11. - Pentru fiecare termen de licitaţie se realizează o nouă publicitate a vânzării,

Art. 12. - (1) Persoanele înscrise la licitaţie se pot prezenta prin mandatari care trebuie să îşi justifice calitatea prin procură specială sau împuternicire avocaţială.

(2) Proprietarul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse.

Art. 13. - (1) După licitaţie, comisia de licitaţie întocmeşte un proces-verbal cu privire la desfăşurarea şi rezultatele licitaţiei, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, care cuprinde:

a) elemente de identificare a părţilor:

(i) denumirea Agenţiei, data emiterii actului, numele şi semnătura persoanelor împuternicite din partea Agenţiei;

(ii) numele, prenumele sau denumirea proprietarului bunului ce a format obiectul licitaţiei şi domiciliul fiscal;

(iii) numele, prenumele sau denumirea adjudecatarului şi domiciliul fiscal;

b) elemente referitoare la bunurile adjudecate:

(i) indicarea bunurilor adjudecate;

(ii) preţul de adjudecare şi T.V.A., dacă este cazul;

c) elemente referitoare la procedură:

(i) participanţii la licitaţie;

(ii) sumele oferite de fiecare participant.

(2) Preţul bunului sau al bunurilor adjudecate se achită în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul adjudecării. Plata se efectuează în contul unic al Agenţiei.

(3) în termen de cel mult 24 de ore de la achitarea preţului, adjudecatarul comunică Agenţiei dovada plăţii acestuia.

(4) Garanţia de participare depusă de adjudecatar se reţine în contul preţului.

(5) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data plăţii în întregime a preţului, comisia de licitaţie întocmeşte certificatul de adjudecare. Certificatul de adjudecare constituie titlu de proprietate, transferul dreptului de proprietate operând de la data predării bunului. Modelul certificatului de adjudecare este prevăzut în anexa nr. 3.

(6) Predarea-primirea bunului sau bunurilor adjudecate se poate efectua imediat după confirmarea plăţii efectuate în contul Agenţiei, prin încheierea procesului-verbal de predare-primire prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 14. - Garanţia de participare se restituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de licitaţie ofertanţilor care au participat la licitaţie, dar nu au fost declaraţi adjudecatari. Restituirea este dispusă în scris de Agenţie.

Art. 15. - Garanţia de participare nu se restituie în cazul ofertanţilor care:

a) nu s-au prezentat la licitaţie;

b) au refuzat încheierea procesului-verbal de adjudecare;

c) au fost declaraţi adjudecatari. dar nu au plătit preţul.

Art. 16. - În situaţia în care nu există niciun adjudecatar la finalul licitaţiei sau singurul adjudecatar participant nu a plătit preţul, procedura de licitaţie se reia la acelaşi preţ de pornire al respectivului termen.

Art. 17. - Cheltuielile ocazionate de valorificarea bunurilor mobile sunt avansate de Agenţie şi se consemnează într-un proces-verbal. Cheltuielile reprezintă contravaloarea unor servicii, cum ar fi:

a) evaluarea bunurilor supuse executării;

b) ridicarea, manipularea, transportul, depozitarea, conservarea, după caz;

c) remuneraţia custodelui;

d) organizarea licitaţiei.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Valorificarea bunurilor prin licitaţie publică realizată prin mijloace electronice

 

Art. 18. - Vânzarea la licitaţie prin mijloace electronice se desfăşoară conform regulilor prevăzute la secţiunea 1, care se aplică în mod corespunzător, cu excepţia cazurilor când în cadrul prezentei secţiuni se prevede altfel.

Art. 19. - (1) Toate informaţiile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei prin mijloace electronice se publică pe pagina de internet a Agenţiei.

(2) Anunţul de licitaţie prin care se programează licitaţia prin mijloace electronice se publică pe pagina de internet a Agenţiei cu cel puţin 10 zile înainte de data licitaţiei

(3) Vizualizarea publicaţiilor privind licitaţia, participarea la licitaţie, respectiv licitaţia propriu-zisă sunt gratuite.

Art. 20. - (1) în cazul în care din motive tehnice aplicaţia informatică prin intermediul căreia se realizează licitaţia nu este disponibilă pentru un interval de până la o oră, durata licitaţiei se prelungeşte cu 24 de ore.

(2) În cazul în care din motive tehnice aplicaţia informatică prin intermediul căreia se realizează licitaţia nu este disponibilă pentru un interval mai mare de o oră, licitaţia se anulează şi se reprogramează în termen de cel mult 7 zile de la remedierea defecţiunii tehnice, preţul de pornire fiind cel iniţial.

(3) Toate informaţiile şi comunicatele privind motivele tehnice care fac inaccesibilă desfăşurarea licitaţiei se publică în cel mai scurt timp pe pagina de internet a Agenţiei.

Art. 21. - (1) Participarea la licitaţie, fie personal, fie prin reprezentant, este condiţionată de înregistrarea la Agenţie, unde, pe baza datelor de identificare, se atribuie un cod unic şi o parolă.

(2) Sunt admise la licitaţie ofertele care ating cel puţin preţul de pornire, sosite până la termenul comunicat în anunţ.

(3) Licitaţia este câştigată de cel care oferă preţul cel mai mare. În caz de egalitate câştigă prima ofertă înregistrată.

(4) Adjudecatarul este anunţat pe cale electronică de Agenţie, de îndată după terminarea licitaţiei.

(5) în cazul în care nu se face plata în termen de către adjudecatar, licitaţia va fi câştigată de următorul participant de pe listă, în ordine descrescătoare, dacă acesta a oferit cel puţin preţul de evaluare.

 

CAPITOLUL V

Valorificarea prin intermediul unor entităţi şi societăţi specializate, executori Judecătoreşti sau Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

Art. 22.- În condiţiile prevăzute în cap. III, directorul general poate decide valorificarea bunurilor de către o entitate sau societate specializată, executori judecătoreşti sau Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Art. 23. - (1) Bunurile mobile sechestrate se valorifică cel puţin la preţul de evaluare stabilit de Agenţie.

(2) Cu acordul prealabil al Agenţiei, entităţile şi societăţile specializate, executorii judecătoreşti şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pot valorifica bunurile la un preţ redus cu până la 50% din preţul de evaluare prevăzut la alin. (1).

(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor se virează în contul unic al Agenţiei în termen de 30 de zile de la încasare, după deducerea sumelor avansate pentru valorificarea bunurilor reprezentând contravaloarea serviciului prestat, onorariul sau, după caz, cheltuielile de valorificare.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 24. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPOMIBILIZATE

Nr. ................................ din ................................

 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

Anul ...................... luna ................................ ziua ......................

 

În ziua de ...................... luna ................................ anul ...................... ora ......................, în localitatea ............................................., str. ............................................. nr. ...., se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, prima licitaţie/licitaţia a ....-a.:

 

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA

(lei)

Cota TVA/neimpozabil/scutit*)

Observaţii

1. .............................................

.............................................

.............................................

.............................................

2. .............................................

.............................................

.............................................

.............................................

3. .............................................

.............................................

.............................................

.............................................

4. .............................................

.............................................

.............................................

.............................................

 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: .............................................

...............................................................................................................................................

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon .............................................

Data afişării: .............................................

 

Conducătorul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate,

Numele şi prenumele .............................................

Semnătura .............................................

L.S.

 

Informaţii privind formularul:

1. Denumire: Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se întocmeşte în mai multe exemplare de către organul de valorificare.

5. Circulă câte 1 exemplar la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, al primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul şi domiciliul debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, pe pagina de internet.

6. Se arhivează 1 exemplar la dosarul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

 

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPOMIBILIZATE

Nr. ................................ din ................................

 

PROCES-VERBAL

privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile

 

Încheiat astăzi, ...................... luna ................................ anul ...................... ora ......................, în localitatea ............................................., str. ............................................. nr. ....

 

S-a întocmit prezentul proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei organizate care are ca obiect valorificarea bunului mobil/bunurilor mobile pentru care s-a efectuat publicitatea prin Anunţul de vânzare nr. ....... din data de ................................ .

Reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a dat citire la momentul organizării licitaţiei mai întâi anunţului de vânzare şi apoi ofertelor scrise primite, potrivit legii, pentru bunurile mobile .............................................................

Informaţii despre participanţii la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant:

1. ...............................................................................................

2. ...............................................................................................

3. ...............................................................................................

4. ...............................................................................................

Ca urmare a organizării licitaţiei pentru valorificarea bunului mobil/bunurilor mobile pentru care s-a făcut publicitatea prin anunţul de vânzare pentru care s-a dat citire, rezultatul acesteia este următorul:

- nu s-a realizat vânzarea pentru următoarele bunuri: .............................................

.........................................................................................................................................

Denumirea bunului mobil: .............................................

Descrierea sumară: .............................................

Preţul bunului mobil, exclusiv TVA- lei: .............................................

Motivul pentru care nu s-a realizat valorificarea bunului mobil, după caz: .............................................

Preţul de evaluare: .............................................

Preţul de pornire: .............................................

- a fost/au fost adjudecat(e) următoarele bunuri: ....................................................

.........................................................................................................................................

Denumirea bunului mobil adjudecat: .............................................

Descrierea sumară: .............................................

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: .............................................

Preţul bunului mobil, exclusiv TVA- lei: .............................................

Valoarea TVA*), după caz, aferentă preţului de adjudecare - lei: .............................................

Datele de identificare ale adjudecatarului: .............................................

Preţul de evaluare: .............................................

Preţul de pornire: .............................................

Preţul de adjudecare: .............................................

 

Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea garanţiei de participare la licitaţie, în lei, în numerar

sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data adjudecării, la banca  ............................................., în contul  ............................................. .

Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii: .............................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ........ exemplare.

 

Comisia de licitaţie:

Participanţi:

Numele.........................................................

Numele.........................................................

Prenumele ...................................................

Prenumele ...................................................

Semnătura ...................................................

Semnătura ...................................................

 

Informaţii privind formularul:

1. Denumire: Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se întocmeşte în 3 exemplare de către reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

5. Circulă: - 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul său legal);

- 1 exemplar la debitor.

6. Se arhivează 1 exemplar la dosarul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.


*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. TVA datorată conform prevederilor titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, va li plătită odată cu preţul de adjudecare sau, după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi dacă livrarea este operaţiune neimpozabilă conform prevederilor art. 270 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se face această menţiune în prezentul proces-verbal.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPOMIBILIZATE

Nr. ................................ din ................................

 

CERTIFICAT DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI MOBILE

Încheiat astăzi, ...................... luna ................................ anul ...................... ora ......................

 

S-a întocmit prezentul certificat de adjudecare pentru bunul mobil valorificat prin vânzare la licitaţie conform Procesului-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile nr. ....... din data de ................................ .

emis de .............................................

I. Datele de identificare ale cumpărătorului:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

II. Datele de identificare ale proprietarului:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

III. Datele de identificare ale bunului mobil:

- denumirea bunului mobil .............................................

- descrierea sumară: .............................................

Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ............................................. lei, pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de ............................................. lei*).

 

 

Cumpărătorul a efectuat plata preţului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, după cum urmează:

- ............................................. lei, reprezentând garanţia de participare la licitaţie, cu chitanţă/ordin de plată nr. /data ............................................. în contul nr. .............................................;

- ............................................. lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea garanţiei de participare la licitaţie, exclusiv T.V.A. aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr. /data ............................................., în contul nr. .............................................;

- ............................................. lei, reprezentând T.V.A. aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr. /data ............................................., în contul nr. .............................................

 

Prezentul certificat de adjudecare constituie titlu de proprietate.

Prezentul certificat de adjudecare s-a încheiat în exemplare.

 

Conducătorul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate,

Comisia de licitaţie:

Numele şi prenumele .............................................

Semnătura .............................................

Cumpărător:

Numele şi prenumele .............................................

Semnătura .............................................

 

Informaţii privind formularul:

1. Denumire: Certificat de adjudecare pentru bunuri mobile

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se întocmeşte în 3 exemplare de către Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, după caz.

5. Circulă - 1 exemplar la cumpărător (sau reprezentantul său legal);

- 1 exemplar la proprietar.

6. Se arhivează 1 exemplar la Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.


*) TVA se datorează conform prevederilor titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, va fi plătită odată cu preţul de adjudecare sau, după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi dacă livrarea este operaţiune neimpozabilă conform prevederilor art. 270 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se face această menţiune în prezentul proces-verbal.

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPOMIBILIZATE

Nr. ................................ din ................................

 

PROCES-VERBAL

de predare-primire a bunurilor valorificate

 

Încheiat astăzi, ...................... luna ................................ anul ...................... ora ......................, în localitatea ............................................., sectorul/judeţul .............................................,  str. ............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,

locul predării/primirii .............................................

 

Din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate am procedat la predarea bunurilor ce au fost valorificate, pentru care aţi fost declarat cumpărător prin:

- Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile nr. ....... din data de ................................

Datele de identificare ale cumpărătorului: .............................................

Datele de identificare ale bunului mobil:

- denumirea bunului mobil: ................................................................................................................

- descrierea sumară: ............................................................................................................................

Caracteristicile şi elementele bunurilor care fac obiectul prezentului proces-verbal de predare-primire corespund cu cele ale bunurilor mobile descrise în:

Anunţul privind vânzarea bunurilor mobile nr. ....... din data de ................................, în

Procesul-verbal de adjudecare bunuri mobile nr. ....... din data de ................................ şi cu cele prezentate cu ocazia organizării vânzării.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ........ exemplare.

 

Reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Cumpărător

Numele şi prenumele ...................................................

Numele şi prenumele ...................................................

Semnătura.....................................................................

Semnătura.....................................................................

 

Custode

Numele şi prenumele/denumirea ...................................................

Semnătura .....................................................................

L.S.

 

Informaţii privind formularul:

1 Denumire: Proces-verbal de predare-primire a bunurilor valorificate

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4 Se întocmeşte în 4 exemplare de către reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate după caz

5. Circulă:

- 1 exemplar la cumpărător;

- 1 exemplar la custode, după caz.

6. Se arhivează 1 exemplar la Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.