MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1038/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1038         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE        Joi, 22 decembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

936. - Hotărâre pentru trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului de Informaţii Externe şi de modificare a anexelor nr. 1 şi nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

973. - Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2016 la bugetul Fundaţiei Europene pentru Democraţie (European Endowment for Democracy)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.506/2.878. - Ordin al ministrului transporturilor şi al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 şi a situaţiei centralizate rectificate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016 ale Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

 

6.045. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Comisiei specializate de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar – CSA

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

11. - Hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2017

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului de Informaţii Externe şi de modificare a anexelor nr. 1 şi nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la poziţia cu nr. MFP100973 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne a construcţiilor prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.

Art. 3. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne în proprietatea publică a statului şi administrarea Serviciului de Informaţii Externe.

(2) Se aprobă modificarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui imobil din proprietatea publică a statului şi administrarea Serviciului de Informaţii Externe, ca urmare a constatării unei suprafeţe de teren în plus după finalizarea măsurătorilor tehnice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară şi a alipirii imobilului preluat în administrare potrivit alin. (1), potrivit anexei nr. 4.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 3 alin. (1), liber de construcţii, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Informaţii Externe îşi actualizează în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, operează modificările corespunzătoare ale anexelor nr. 1 şi nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

p. Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Vasilică Sarcă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 8 decembrie 2016.

Nr. 936.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a constatării dublei înregistrări şi reevaluării

 

Număr M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată (lei)

100973

8.19.01

45-103

(teren şi clădiri)

Judeţul Ilfov

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0260 Bucureşti

Cod fiscal -4192774

5.238.590,63

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 

Număr M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresă imobil

Persoana juridică ce administrează imobilele

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Valoarea de inventar a bunurilor care trec în domeniul privat al statului

(lei)

100973

(parţial)

8.19.01

45-103

(clădiri)

Judeţul Ilfov

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0260 Bucureşti

Cod fiscal - 4192774

45-103-01 dormitor mt. Sc = Sd = 162,60 mp

201.119,94

45-103-02 grajd Sc = Sd = 377,40 mp

264.896,84

45-103-03 grajd Sc = Sd = 521,70 mp

350.582,40

45-103-04 cab. pompe baz. Sc = Sd = 9,80 mp

8.485,13

45-103-05 baracă Sc = Sd = 165,10 mp

25.914,07

45-103-06 atelier garaj Sc = Sd = 115,50 mp

128.575,76

45-103-07 cab. pompat baz. Sc = Sd = 98,00 mp

84.851,34

45-103-08 w.c. mt. Sc - Sd - 18,00 mp

10.292,17

45-103-10 patul Sc = Sd = 42,00 mp

19.584,21

45-103-11 patul Sc = Sd = 42,00 mp

19.584,21

45-103-12 patul Sc = Sd = 42,00 mp

19.584,21

45-103-15 baracă Sc = Sd = 22,80 mp

15.718,91

45-103-16 fanar Sc = Sd = 450,00 mp

235.338,00

45-103-17 pct. sacrificare Sc = Sd = 42,00 mp

207.747,47

45-103-18 adăpost păsări Sc = Sd = 210,00 mp

207.799,20

45-103-19 pav. cazare Sc = Sd = 220,00 mp

310.381,78

45-103-20 decantor Sc = Sd = 210,00 mp

123.480,00

45-103-21 wc cadre Sc = Sd = 5,00 mp

6.184,50

45-103-22 wc zoo Sc = Sd = 8,85 mp

10.946,57

45-103-23 depozit Sc = Sd = 160,00 mp

107.520,00

45-103-24 copertină metal Sc = Sd = 400,00 mp

17.267,23

45-103-25 club Sc = Sd = 54,60 mp

67.534,74

canale şi irigaţii

212.464,34

împrejmuire periş

16.478,10

puţ mare adâncime

90.885,03

puţ mare adâncime

181.770,05

reţea iluminat

2.592,30

rezervor apă

28.693,10

TOTAL

2.976.271,6

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unul Imobil din domeniul public al statului care se transmite din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Serviciului de Informaţii Externe

 

Nr. M.F.P

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Datele de identificare

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

100973

8.19.01

45-103

(teren)

87.543 mp

Judeţul Ilfov

2.262.319

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului din domeniul public al statului şi administrarea Serviciului de Informaţii Externe pentru care se modifică descrierea tehnică şi valoarea de Inventar, ca urmare a constatării unei suprafeţe de teren în plus după finalizarea măsurătorilor tehnice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară, a alipirii unor suprafeţe de teren

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Datele de Identificare

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

97051

8.19.01

teren

Suprafaţă rezultată din măsurători cadastrale = 1.504.926 mp

Judeţul Ilfov

5.119.739

100973

8.19.01

teren

+ Suprafaţă preluată În administrare de la MAI = 87.543 mp

Judeţul Ilfov

2.262.319

97051

8.19.01

teren

Total suprafaţă rezultată = 1.592.469 mp

Judeţul Ilfov

7.382.058

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2016 la bugetul Fundaţiei Europene pentru Democraţie (European Endowment for Democracy)

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. j) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin, (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contribuţiei voluntare a României pe anul 2016, în sumă totală de 160 mii euro, la bugetul Fundaţiei Europene pentru Democraţie (European Endowment for Democracy).

Art. 2. - (1) Plata contribuţiei voluntare a României prevăzute la art. 1 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2016, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”, în limita echivalentului în lei al sumei aprobate.

(2) Echivalentul în lei al contribuţiei financiare voluntare prevăzute la art. 1 se calculează pe baza cursului de schimb leu/euro la data efectuării plăţii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 21 decembrie 2016.

Nr. 973.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.506 din 14 decembrie 2016

Nr. 2.878 din 19 decembrie 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 şi a situaţiei centralizate rectificate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016 ale Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin, (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA11, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin, Art. 2. - Se aprobă situaţia centralizată rectificată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016 a Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art. 4. - Regia Autonom㠄Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Ministrul finanţelor publice,

Petru Sorin Buşe

Anca Dana Dragu

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonom㠄Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10

Cod unic de înregistrare: R1589932

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2016 Rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

882.926,79

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

860.689,73

 

 

conform bazelor de cost R391, din care:

3

823.776,67

 

a1

servicii navigaţie aeriană da rută

4

716.564.07

a2

servicii navigaţie aeriană de terminal

5

75.328,53

a3

din alte surse

6

1.100,00

a4

ajustări

7

30.784.07

b)

servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi

8

26.913,06

c)

rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană

9

 

d)

producţia de imobilizări

10

 

f)

alte venituri din exploatare

11

10.000,00

2

 

Venituri financiare, din care:

12

22.237,06

 

a)

din imobilizări financiare

13

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

14

 

c)

din dobânzi

15

2.000,00

d)

alte venituri financiare

16

20.237,06

3

 

Venituri extraordinare

17

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

18

837.616,97

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

19

813.616,97

 

a)

cheltuieli de personal, din care:

20

572.627.60

 

a1

cheltuieli cu salariile

21

390.782,07

a2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale

22

123.116,68

a3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

23

58.026,70

 

a3,1 cheltuieli sociale prevăzute prin art.25 Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

24

10.463,31

a4

cheltuieli pentru contracte de mandat

25

702,15

b)

alte cheltuieli de operare, din care:

26

199.989,37

 

b1

cheltuieli materiale

27

7.937,32

b2

cheltuieli cu energia şi apa

28

5.000,00

b3

cheltuieli privind mărfurile

29

 

b4

cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

30

127.132,78

 

b4,1 EURGCONTROL

31

33,959,37

b4.2 AACR

32

10.422,03

b5

alte cheltuieli de exploatare, din care:

33

59.919,27

 

b5.1 chelt. de protocol

34

1.000,00

b5.2 chelt. de reclamă şi publicitate

35

300,00

b5.3 chelt. cu sponsorizarea

36

2.100,00

c)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

37

41.000,00

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

38

24,000,00

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

39

 

b)

alte cheltuieli financiare

40

24.000,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

41

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

42

45.309,82

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

43

6.887,09

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din căra:

44

38.422,73

 

1

 

Rezerve legale

45

2.265,49

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzut» de lege

46

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

47

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

48

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

49

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la pct.1-5

50

36.157,24

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

51

3.615,72

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu

capital Integral sau majoritar de stat

52

18.078,62

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

53

14.462,90

VI.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

54

201.767,09

 

1

 

Surse proprii

55

201.767,09

 

2

 

Alocaţii de la buget

56

 

 

3

 

Credite bancare

57

 

 

 

a)

- interne

58

 

 

 

b)

- externe

59

 

 

4

 

Fonduri europene

60

 

 

5

 

Alte surse

61

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

62

201.767,09

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

63

201.767,09

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

64

 

 

 

a)

interne

65

 

 

 

b)

externe

66

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

67

16.728,39

 

1

 

Rezerve legale

68

2.265,49

 

2

 

Rezerve statutare

69

 

 

3

 

Alte rezerve

70

14.462,90

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

71

 

 

1

 

Venituri totale

72

682.926,79

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

73

837.616,97

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

74

1.539

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

75

1.509

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice (venituri totale/nr. mediu personal)

76

585,11

 

6

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

77

948,68

 

7

 

Plăţi restante

78

 

 

 

a)

presuri curente

79

 

 

 

b)

preţuri comparabile

80

 

 

8

 

Creanţe restante*

81

 

 

 

a)

preţuri curente, din care:

82

28200,00

 

 

b)

preţuri comparabile

83

28.200,00

 

ANEXA Nr. 2

 

Regia Autonom㠄Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

 

SITUAŢIE CENTRALIZATĂ RECTIFICATĂ

privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2016 Rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

Venituri cuprinse În bazele de cost, din care:

1

850.689,73

 

a)

conform bazelor de cost R391, din care:

2

823.776,67

 

 

a1

servicii navigaţie aeriană de rută

3

716.564,07

 

 

a2

servicii navigaţie aeriană de terminal

4

75.328,53

 

 

a3

din alte surse

5

1.100,00

 

 

a4

ajustări

6

30.784,07

 

b)

servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi

7

26.913,06

II.

 

Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care:

8

779.298,97

 

a)

conform bazelor de cost R 391, din care:

9

708.093,76

 

 

a1

servicii navigaţie aeriană de rută. din care:

10

653.318,91

 

 

 

a1.1 cheltuieli cu personal

11

477.960,58

 

 

 

a1,2 alte cheltuieli de operare, din care:

12

142,610,93

 

 

 

a1.2.1 ROMATSA

13

98.874,21

 

 

 

a1.2.2 EUROCONTROL

14

33.959,37

 

 

 

a1.2.3 AACR

15

9.777,35

 

 

 

a1.3 amortizare

16

32.747,40

 

 

a2

servicii navigaţie aeriană de terminal, din care:

17

54.774,85

 

 

 

a2.1 cheltuieli cu personal

18

41,835,79

 

 

 

a2,2 alte cheltuieli de operare, din care:

19

10.203,91

 

 

 

a2.2.1 ROMATSA

20

9.559,23

 

 

 

a2.2.2 AACR

21

644,68

 

 

 

a2.3 amortizare

22

2.735,15

 

b)

servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi, din care:

23

71.205,21

 

 

b1

cheltuieli cu personal

24

52.831,23

 

 

b2

alte cheltuieli de operare

25

12.856,53

 

 

b3

amortizare

26

5.517,45

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Comisiei specializate de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar - CSA

 

În temeiul prevederilor art. 244 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Comisiei specializate de acreditare a programelor deformare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar - CSA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia formare continuă, Comisia specializată de acreditare, Direcţia generală buget finanţe duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 decembrie 2016.

Nr. 6.045.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL-CADRU

de organizare şi funcţionare a Comisiei specializate de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar - CSA

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Comisia specializată de acreditare, denumită în continuare CSA, este un organism consultativ de nivel naţional, fără personalitate juridică, al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(2) CSA îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în coordonarea direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Art. 2. - CSA urmăreşte, prin activitatea desfăşurată, aplicarea tuturor prevederilor legale, elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor educaţionale privind asigurarea şi creşterea calităţii profesionale a resurselor umane în învăţământul preuniversitar românesc, compatibilizarea acestora cu structurile şi strategiile europene.

 

 

CAPITOLUL II

Rolul şi atribuţiile CSA

 

Art. 3. - (1) CSA îşi desfăşoară activitatea în temeiul prezentului regulament-cadru, în concordanţă cu prevederile Metodologiei de acreditare şi de evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare metodologie.

(2) Scopurile activităţii CSA sunt: evaluarea programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar în vederea acreditării, alocarea de credite profesionale transferabile programelor implementate de furnizori, precum şi echivalarea numărului de credite profesionale transferabile obţinute de personalul din învăţământul preuniversitar în cadrul programelor speciale, în conformitate cu categoriile de programe menţionate în anexa nr. 1, care este parte integrantă a metodologiei.

(3) CSA propune, în baza unui aviz consultativ, acreditarea, amânarea sau respingerea programelor de formare continuă destinate personalului din învăţământul preuniversitar.

Art. 4. - CSA îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) analizează şi evaluează documentaţia de prezentare a programelor de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, pe baza criteriilor precizate în metodologie;

b) propune acreditarea, amânarea sau respingerea, după caz, a programelor de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

c) propune modificări ale criteriilor, standardelor, metodologiei şi instrumentelor de evaluare şi monitorizare a programelor de formare continuă;

d) validează calitatea ştiinţifică a propunerilor direcţiei responsabile de domeniul formării continue din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice privind standardele profesionale de formare continuă pentru toate categoriile de personal din învăţământul preuniversitar, pe funcţii didactice şi niveluri de competenţă;

e) identifică disfuncţionalităţi şi propune măsuri pentru diversificarea şi flexibilizarea pieţei programelor de formare continuă acreditate şi facilitarea accesului beneficiarilor la ofertele de programe de formare acreditate;

f) propune Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi fundamentează propunerile, programe şi proiecte în domeniul formării profesionale a resurselor umane din învăţământul preuniversitar românesc;

g) propune proceduri specifice pentru acreditarea programelor de formare blended-learning şi e-learning;

h) stabileşte numărul de credite profesionale transferabile aferente programelor de formare continuă, în funcţie de categorie, durată, relevanţă şi grup-ţintă;

i) propune, în baza unui aviz consultativ, suspendarea/ retragerea acreditării programelor de formare continuă/ furnizorilor, în condiţiile neîndeplinirii aspectelor prevăzute de metodologie;

j) echivalează numărul de credite profesionale transferabile obţinute de personalul didactic din învăţământul preuniversitar ca urmare a participării la programe speciale, în condiţiile prevăzute de metodologie;

k) propune, prin preşedintele ei, înlocuirea unora dintre membrii săi pentru motive întemeiate pe care le înaintează către direcţia responsabilă cu formarea continuă din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

 

CAPITOLUL III

Selecţia membrilor CSA

 

Art. 5. - CSA este formată din 20 de membri, dintre care un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi.

Art. 6. - (1) Selecţia membrilor CSA se face în baza unei proceduri transparente aprobată de către conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi publicată pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(2) Selecţia membrilor CSA presupune înregistrarea on-line pe platforma mon.medu a candidaturilor şi evaluarea portofoliilor candidaţilor ce vor avea următorul conţinut: CV-ul în format Europass, diplome de studiu, certificări şi recomandări specifice domeniilor de competenţă pentru formarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, contribuţii ştiinţifice, documente de identitate, cazier judiciar.

(3) Selecţia membrilor CSA va respecta următoarele criterii:

a) competenţă profesională;

b) contribuţii ştiinţifice în specialitate sau domeniul politicilor educaţionale privind formarea cadrelor didactice (studii, cercetări, articole de specialitate, cărţi) şi inovare didactică;

c) competenţe de utilizare a tehnologiei informaţiei şi comunicării;

d) competenţe sociale şi organizatorice demonstrate în grupurile de lucru/proiectele în care a participat anterior;

e) integritate morală şi profesională.

Art. 7. - Componenţa CSA este aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

 

 

CAPITOLUL IV

Componenţa CSA

 

Art. 8. - (1) CSA este constituită din personal didactic din învăţământul universitar şi preuniversitar, persoane cu experienţă şi expertiză relevantă necesară evaluării programelor de formare continuă.

(2) Domeniile principale de expertiză sunt: management şi marketing educaţional, asigurarea calităţii în educaţie, proiecte educaţionale, curriculum de formare, didactici de specialitate, inclusiv învăţământ special şi învăţământul tehnic şi profesional, educaţia adulţilor, învăţământ la distanţă şi soft educaţional, programe educaţionale internaţionale şi altele.

Art. 9. - (1) Membrii CSA sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, naţionale şi cercetării ştiinţifice, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea înnoirii mandatului o singură dată.

(2) CSA este formată din 20 de membri, dintre care un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi.

(3) CSA îşi alege, în prima şedinţă de lucru, prin vot secret, cu majoritate simplă, un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi.

(4) Preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi ai CSA sunt numiţi pe o perioadă de 5 ani pe baza rezultatelor consemnate în procesul-verbal al şedinţelor de alegeri.

Art. 10. - (1) CSA se organizează, pentru desfăşurarea activităţilor, pe subcomisii, după cum urmează:

a) Subcomisia pentru acreditarea programelor de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi pentru acreditarea programelor de formare continuă a personalului cu funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar;

b) Subcomisia pentru acreditarea programelor de formare continuă a personalului didactic din domeniul educaţiei speciale şi integrate, precum şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar şi pentru echivalarea numărului de credite profesionale transferabile obţinute de personalul didactic din învăţământul preuniversitar ca urmare a participării la programe speciale, precum şi acreditarea programelor de formare continuă a formatorilor şi mentorilor din învăţământul preuniversitar.

(2) Componenţa subcomisiilor nu este rigidă. Preşedintele şi vicepreşedinţii stabilesc pentru fiecare şedinţă, în funcţie de necesităţi, componenţa subcomisiilor şi pot solicita membrilor altor subcomisii participarea la activităţi ţinând cont de expertiza acestora.

Art. 11. - CSA cooptează în subcomisii, în funcţie de nevoi, specialişti/experţi pe domenii ştiinţifice/tematice specifice programelor de formare continuă.

Art. 12. - CSA îşi desemnează un birou executiv format din preşedinte, cei 2 vicepreşedinţi şi secretarul comisiei care îndeplineşte şi atribuţia de secretar al Biroului executiv.

 

 

CAPITOLUL V

Funcţionarea CSA

 

Art. 13. - (1) Activitatea CSA se desfăşoară la sediul direcţiei responsabile cu formarea continuă din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar şi în teritoriu.

(2) Activităţile în teritoriu se desfăşoară în locaţia/locaţiile precizate de furnizorul de formare, în vederea monitorizării şi evaluării modului de desfăşurare a programului de formare continuă, a calităţii resurselor umane şi materiale disponibile.

Art. 14. - (1) CSA se întruneşte în şedinţe de lucru, de regulă, lunar, în perioada septembrie - iunie.

(2) CSA poate fi reunită şi în şedinţe de lucru bilunare, în special atunci când numărul documentaţiilor depuse de furnizori sau a documentelor de evaluare întocmite de membrii comisiei necesită acest lucru.

(3) Subcomisiile CSA se întrunesc ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a vicepreşedinţilor.

Art. 15. - Şedinţele CSA sunt statutar constituite în cazul întrunirii majorităţii simple.

Art. 16. - (1) Activităţile CSA se consemnează în registrul propriu de procese-verbale.

(2) Hotărârile din cadrul CSA se adoptă cu majoritate simplă de voturi.

(3) Activităţile de secretariat ale CSA sunt asigurate de secretarul CSA, care face parte din personalul direcţiei responsabile cu formarea continuă din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar, cu atribuţii prevăzute, în acest sens, în fişa postului.

Art. 17. - Membrii CSA stabilesc şi aprobă, prin vot deschis, atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui şi ale celor 2 vicepreşedinţi.

Art. 18. - Preşedintele CSA îndeplineşte următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) coordonează activitatea CSA din punct de vedere tehnic;

b) coordonează activitatea Biroului executiv al CSA;

c) Stabileşte calendarul întrunirilor reuniunilor de lucru ale CSA;

d) prezidează reuniunile în plen ale CSA;

e) se informează asupra numărului documentaţiilor depuse de furnizori în vederea acreditării;

f) repartizează subcomisiilor programele de formare continuă pe domenii de competenţe;

g) mediază şi armonizează puncte de vedere exprimate de membrii comisiei;

h) oferă consultanţă, consiliere, sprijin vicepreşedinţilor şi celorlalţi membri ai CSA;

i) propune/recomandă, către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, participarea membrilor CSA, cel puţin o dată pe parcursul unui mandat, la programe/burse/mobilităţi, activităţi destinate dezvoltării expertizei şi competenţelor profesionale;

j) propune directorului direcţiei responsabile cu formare continuă din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar desemnarea unui reprezentant al comisiei care va efectua monitorizarea şi evaluarea, în teritoriu, a furnizorului de formare şi a programului de formare implementat de acesta;

k) supune la vot propunerile şi aprecierile din fişele şi rapoartele de monitorizare/evaluare întocmite de reprezentanţii comisiei în urma activităţii în teritoriu, precum şi rapoartele asupra documentaţiei depuse de furnizorul de formare continuă;

l) înaintează directorului direcţiei responsabile cu formarea continuă din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar propunerea, după caz, de acreditare, amânare sau respingere a programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, conform hotărârii CSA;

m) informează semestrial directorul direcţiei responsabile cu formarea continuă din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar asupra activităţii subcomisiilor/membrilor CSA;

n) propune măsuri de sancţionare/înlocuire a membrilor CSA care absentează nemotivat la 3 şedinţe consecutive sau 4 într-un an de activitate;

o) desemnează un înlocuitor căruia îi deleagă atribuţiile în cazul absenţei sale la una dintre şedinţele în plen.

Art. 19. - Vicepreşedinţii CSA îndeplinesc următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) îndeplinesc atribuţii delegate de preşedintele CSA;

b) coordonează activitatea subcomisiilor;

c) propun CSA, întrunită în plenul acesteia, acreditarea, amânarea sau, după caz, respingerea unui program de formare continuă analizat în cadrul subcomisiei.

Art. 20. - Secretarul CSA:

a) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor în plen;

b) păstrează evidenţa prezenţei/absenţei membrilor CSA la şedinţele în plen şi pe subcomisii;

c) păstrează evidenţa alocării documentaţiei programelor de formare continuă pe membri CSA;

d) aduce la cunoştinţa membrilor CSA programarea şedinţelor în plen sau pe subcomisii;

e) asigură legătura între furnizorii de formare care au depus documentaţii în vederea acreditării şi reprezentantul CSA desemnat să realizeze monitorizarea/evaluarea resurselor materiale şi umane;

f) păstrează şi arhivează anual, cu respectarea prevederilor legale, documentele elaborate/constituite în cadrul CSA.

Art. 21. - Atribuţiile Biroului executiv al CSA sunt:

a) asigură conducerea operativă a CSA;

b) decide convocarea CSA sau a subcomisiilor;

c) menţine legătura cu directorul direcţiei responsabile cu formarea continuă din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar în afara reuniunilor de lucru;

d) ia cunoştinţă de documentaţiile depuse de furnizorii de formare.

Art. 22. - (1) Membrii CSA au obligaţia să participe la activităţile în plen şi ale subcomisiilor.

(2) Absenţa la activităţile CSA/subcomisiilor specializate de acreditare este anunţată şi motivată secretarului comisiei cu minimum 3 zile înainte de şedinţa CSA,

Art. 23. - (1) în caz de absenţă nemotivată la 3 şedinţe consecutive sau 4 într-un an de activitate CSA, preşedintele CSA propune directorului direcţiei responsabile cu formarea continuă din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar suspendarea şi înlocuirea respectivei persoane.

(2) Propunerea de înlocuire se face de către directorul direcţiei responsabile cu formarea continuă din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar care, la rândul său, înaintează ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice un proiect de modificare a componenţei CSA.

Art. 24, - în cazul în care un membru al CSA iese din sistem, nu mai poate sau nu mai doreşte să facă parte din acest organism, va notifica în scris acest lucru preşedintelui CSA, care va face propunerea de înlocuire din funcţie, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 33 alin. (2) din prezentul regulament.

Art. 25. - CSA va aplica prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dacă se constată încălcarea deontologiei profesionale de către unul din membrii.

 

 

CAPITOLUL VI

Procedura de acreditare

 

Art. 26. - Programele de formare continuă supuse acreditării se analizează şi se evaluează de către CSA, pe baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011 pentru aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 27. - CSA:

a) primeşte de la directorul direcţiei responsabile cu formarea continuă din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar, prin secretarul CSA, documentaţia înaintată către Direcţia formare continuă din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar de către furnizorul de formare continuă;

b) elaborează şi aplică unitar şi consecvent criterii şi instrumente metodologice de evaluare pentru aprecierea calităţii programelor de formare continuă, dezvoltate de diferiţi furnizori;

c) în plen sau pe subcomisii, analizează şi evaluează documentaţia programului de formare continuă propus, completeaz㠄Fişa de evaluare” şi ia decizia de a propune acreditarea, respingerea sau amânarea programului;

d) propune, pentru programele acreditate, numărul de credite profesionale transferabile acordate, durata acreditării, locaţiile aprobate şi resursele umane;

e) elaborează şi completează, prin reprezentantul desemnat „Raportul justificativ de acordare a avizului consultativ privind acreditarea/amânarea/respingerea programului de formare continuă”;

f) validează prin vot cu majoritate simplă, în plenul comisiei, „Raportul justificativ de acordare a avizului consultativ privind acreditarea/amânarea/respingerea programului de formare continu㔠de subcomisii sau de reprezentantul CSA desemnat;

g) înainteaz㠄Raportul sintetic al şedinţei CSA de justificare a avizului consultativ privind acreditarea/amânarea/respingerea programului de formare continu㔠conducerii direcţiei responsabile cu formarea continuă din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar;

h) monitorizează şi evaluează printr-un reprezentant desemnat calitatea implementării programului, observă şi urmăreşte activităţile de organizare, coordonare, proiectare, livrare propriu-zisă şi evaluare care au loc în cadrul programului, participă în comisia de evaluare finală a personalului didactic din învăţământul preuniversitar care finalizează programe acreditate în intervalul de timp pentru care s-a acordat acreditarea;

i) oferă feedback cu privire la progresul înregistrat atât furnizorilor, cât şi beneficiarilor sau grupului-ţintă al programului de formare continuă;

j) analizează, evaluează şi validează studiile ştiinţifice realizate în cadrul programelor de formare continuă, studiile de specialitate ale direcţiei responsabile cu formarea continuă din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar şi alte materiale cu caracter ştiinţifico-metodic;

k) iniţiază/propune şi avizează studii de marketing educaţional în învăţământul preuniversitar.

Art. 28. - Rapoartele de monitorizare/evaluare se transmit prin poştă electronică/fax imediat după inspecţia de monitorizare/evaluare sau se depun la secretariatul direcţiei responsabile cu formarea continuă din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar.

Art. 29. - Programele de formare continuă intrate în procedura de acreditare se consultă de către membrii CSA la sediul direcţiei responsabile cu formarea continuă din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar sau pe platforma electronică special concepută în acest sens.

Art. 30. - (1) CSA finalizează procedura de acreditare în termen de cel mult 90 de zile de la data depunerii de către furnizor a documentaţiei complete/actualizate/completate.

(2) Programele depuse între 1 iulie şi 1 septembrie intră în procedură de acreditare în perioada octombrie-decembrie a aceluiaşi an, în ordinea depunerii documentaţiei complete şi în raport cu numărul acestora.

Art. 31. - (1) Acreditarea unui program de formare continuă se acordă pentru un singur furnizor şi pentru una sau mai multe locaţii.

(2) Suplimentarea locaţiilor, a echipei de formatori sau modificarea grupului-ţintă pentru programele de formare continuă depuse se acordă cu respectarea prevederilor metodologice în vigoare.

Art. 32. - Acreditarea programelor de formare se realizează pentru o perioadă de maximum 5 ani, pe categorii de program, pe tipuri de competenţe şi grup-ţintă.

Art. 33. - (1) în cazul în care un membru al CSA, expert sau inspector al direcţiei responsabil cu formarea continuă din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar este implicat în realizarea unui program supus acreditării sau se află în conflict de interese, va informa preşedintele CSA asupra acestui fapt.

(2) în cazul în care situaţia evidenţiată la alin. (1) se află preşedintele CSA, va informa directorul direcţiei responsabile cu formarea continuă din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar

 

 

CAPITOLUL VII

Recunoaşterea activităţii membrilor CSA

 

Art. 34. - Contribuţia membrilor CSA, adusă la derularea activităţii specifice a direcţiei responsabile cu formarea continuă din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar, va fi luată în considerare pentru evoluţia acestora în carieră, ca expertiză în domeniul evaluării programelor educaţionale.

 

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 35. - (1) Activitatea CSA se desfăşoară în condiţii de transparenţă şi cu asigurarea accesului la informaţiile de interes public.

(2) Informaţiile de interes public legate de activitatea CSA se publică pe site-ul ministerului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 36 - (1) CSA poate primi sugestii, propuneri, sesizări, reclamaţii din partea furnizorilor de formare continuă, asociaţiilor profesionale, sindicale sau a diferitelor categorii de beneficiari.

(2) Corespondenţa adresată CSA este direcţionată spre soluţionare de către directorul general al Direcţiei generale învăţământ preuniversitar/directorul direcţiei responsabile CU formarea continuă.

(3) Analiza se face în următoarea şedinţă CSA, cu propunerea sau adoptarea măsurilor corespunzătoare,

Art. 37. - (1) Pentru participarea la şedinţele de lucru în plen sau pe subcomisii, membrii CSA pot primi o Indemnizaţie stabilită/şedinţă în conformitate cu prevederile legale de către conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale şt Cercetării Ştiinţifice.

(2) Cheltuielile de cazare, diurnă şi transport/şedinţă pentru membrii CSA, participanţi la întâlnirile de lucru, desfăşurate lunar, în plen, sau pe subcomisii, sunt suportate integral de la bugetul de stat, de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 38. - Prezentul regulament intră în vigoare în momentul aprobării acestuia.

Art. 39. - Prezentul regulament abrogă prevederile anterioare referitoare la organizarea şi funcţionarea CSA.

 

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2017

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin (2), ale art. 13 lit. b) şi f), precum şi ale art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 50 alin (1) lit. d), e) şi h) şi ale art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 şi 4 din Hotărârea nr. 6/2016 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 21 aprilie 2016,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 14 decembrie 2016, hotărăşte:

Art. 1. - Pentru anul 2017 se stabilesc următoarele cotizaţii fixe:

A. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali la data prezentei hotărâri:

- 410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;

- 170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;

- 250 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;

- 350 lei - pentru persoanele juridice;

B. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2017:

-1.410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;

- 1.170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;

- 750 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;

- 2.350 lei - pentru persoanele juridice.

Art. 2. - Cotizaţiile variabile datorate în anul 2017, aferente veniturilor obţinute din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2016, se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2016, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali, după cum urmează;

1. pentru persoane fizice: - o cotă de 0,4%;

2. pentru persoane juridice:

a) la venituri realizate de până la 100,000 euro, o cotă de 0,4%;

b) la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro, o cotă de 0,75%;

c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1,1%.

Art. 3. - (1) Termenul scadent de plată a cotizaţiilor fixe aferente anului 2017 şi a cotizaţiilor variabile aferente activităţii din anul 2016 este 15 martie 2017.

(2) Stingerea datoriilor se face întotdeauna în ordinea vechimii acestora.

(3) Cotizaţia variabilă pentru consultanţii fiscali activi - persoane fizice - se calculează de la momentul obţinerii de venituri aferente activităţii, ulterior înregistrării la Camera Consultanţilor Fiscali.

(4) Cotizaţia variabilă pentru societăţile de consultanţă fiscală se calculează începând de la momentul obţinerii de venituri aferente activităţii, ulterior autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Art. 4. - (1) Pentru plata cotizaţiei fixe efectuată până la termenul scadent, inclusiv, membrii Camerei Consultanţilor Fiscali beneficiază de o reducere de 10% din cuantumul cotizaţiei fixe datorate.

(2) Neplata cotizaţiei fixe de către membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în termen de 30 de zile de la termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) atrage majorarea acesteia cu 10% din cotizaţia datorată.

Art. 5. - În situaţia în care membrii Camerei Consultanţilor Fiscali îşi schimbă starea de membru activ sau inactiv în cursul anului, cotizaţia anuală datorată de aceştia va fi calculată proporţional, conform perioadelor aferente fiecărei stări.

Art. 6. - (1) Membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - au obligaţia să depună la Camera Consultanţilor Fiscali, până la data de 15 februarie a anului în curs, declaraţia privind activitatea desfăşurată în anul precedent de raportare, conform anexei.

(2) în cazul în care consultanţii fiscali - persoane fizice active - nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau În contul unei persoane juridice, ori nu au desfăşurat deloc activitate de consultanţă fiscală, vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie, conform anexei, în care vor specifica această situaţie, până la data de 15 februarie a anului în curs.

(3) Societăţile de consultanţă fiscală care nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie, conform anexei, până la data de 15 februarie a anului în curs.

Art. 7. - (1) Viza anuală reprezintă dreptul de desfăşurare a activităţii de consultanţă fiscală.

(2) Viza anuală se acordă numai membrilor activi, persoane fizice şi persoane juridice, la momentul îndeplinirii în întregime a tuturor obligaţiilor faţă de Camera Consultanţilor Fiscali, restante şi curente, inclusiv plata cotizaţiilor scadente datorate şi depunerea declaraţiei anuale prevăzută la art. 6. Viza anuală acordată membrilor persoane fizice este sub formă de cârd de membru activ.

(3) Viza anuală este valabilă pe perioada 16 martie 2017- 15 martie 2018, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv.

(4) Desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultantul fiscal care nu a obţinut viza anuală reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.

(5) Membrii care au îndeplinite la zi toate obligaţiile faţă de Camera Consultanţilor Fiscali şi se înregistrează în secţiunea membrilor inactivi primesc un cârd care atestă calitatea de membru inactiv al Camerei Consultanţilor Fiscali şi care este valabil pe toată perioada de inactivitate.

Art. 8. - (1) Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN R036BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN R091RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2.

(2) Sumele rezultate potrivit prevederilor art. 2 se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracţiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracţiunile mai mici de 50 de bani.

Art. 9. - Declaraţiile prevăzute la art. 6 se depun la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60 ori prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro

Art. 10. - (1) Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care vor încălca prevederile prezentei hotărâri prin depăşirea termenului de plată a cotizaţiilor cu mai mult de 12 luni îşi vor pierde calitatea de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali prin aplicarea prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) şi pct. 2 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.

(2) Desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultanţii fiscali înregistraţi ca inactivi reprezintă infracţiune conform art. 25 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi se pedepseşte conform legii penale.

Art. 11. - Deciziile de aplicare a măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre pot fi contestate conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - Direcţia de servicii pentru membri şi Direcţia de servicii generale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 13. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Dan Manolescu

 

Bucureşti, 14 decembrie 2016.

Nr. 11.

 

ANEXĂ

 

Declaraţie rectificativ㠁

Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative.

 

DECLARAŢIE

privind activitatea desfăşurată în anul ...............

 

A

1. Numele şi prenumele ................................................................................

C.N.P.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor al carnetului profesional nr. /an ........................

 

2. Domiciliul:

Localitatea ................................................................, str. ................................................................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ................................................................, telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ................................................................, web ................................................................

3. Persoană fizică independentă/autorizată da/nu, cod fiscal ................................................................ punct de lucru ................................................................

4. Prin cabinete proprii cu angajaţi da/nu, cod fiscal

5. Angajat da/nu

6. În anul ........... am efectuat următoarele:

6.1. expertize extrajudiciare

(Se va specifica, pentru fiecare expertiză în parte, beneficiarul.)

6.2. expertize judiciare

(Se vor specifica, pentru fiecare expertiză în parte, numărul dosarului, tribunalul şi stadiul specificându-se „încheiat㔠sau „în curs de finalizare”.)

7. Membru al următoarelor organizaţii profesionale/anul:

-

-

-

-

8. Dacă nu aţi desfăşurat activitate, completaţi direct lit. F.A.

 

B

1. Date de identificare:

1.1. Denumirea societăţii de consultanţă fiscală ................................................................, autorizaţie nr. /data ................................................................, reprezentată prin administrator/administratori ................................................................ (numele şi prenumele), carnet profesional nr. /data ................................................................, domiciliu ................................................................

1.2. Sediul social, localitatea ................................................................, str. ................................................................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ................................................................, telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ................................................................

1.3. Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. de înregistrare în registrul comerţului J |_|_|/|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

1.4. Capital social la 31 decembrie ............. : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

 

2. Asociaţi, acţionari,

(numele şi prenumele)  (cota de participare la capitalul social)

-

-

-

 

3. Filiale, sucursale, agenţii, puncte de lucru:

Adresa

Forma de organizare

....................................

....................................

....................................

....................................

 

4. Membru al următoarelor organizaţii profesionale/anul:

-

-

-

-

 

5. Persoane fizice care efectuează consultanţă fiscală în numele societăţii:

Carnetul profesional

Numele şi prenumele

Nr./An

Localitatea de domiciliu

..............................................................

|_||_|_|_|_|/|_|_|_|_|

..............................................................

..............................................................

|_||_|_|_|_|/|_|_|_|_|

..............................................................

..............................................................

|_||_|_|_|_|/|_|_|_|_|

..............................................................

 

6. Dacă nu aţi desfăşurat activitate, completaţi direct lit. F.B.

 

C

1. Venituri totale realizate în anul : ...........................:

Total  |_|_|_|_|_|_|_|_|_| din care:

Persoane juridice ................................................

Persoane fizice independente/autorizate ................................................

Prin cabinete proprii cu angajaţi ................................................

 

2. Venituri din activitatea de consultantă fiscală realizate în anul : ...........................:

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| iei,

Număr total contracte ................................................

2.1. din care sume cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei,

 

3. Sume datorate Camerei Consultanţilor Fiscali (cotizaţia variabilă):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei,

 

D

Certificări declaraţii

Tipul declaraţiei/declaraţiilor certificate, denumirea, datele de identificare ale beneficiarului şi valoarea

 

E

Asigurare

- număr poliţă/poliţe valabilă/valabile pentru anul încheiat ................................................

- denumirea asigurătorului ................................................

 

F.A

Declar pe propria răspundere că NU s-au desfăşurat activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu am obţinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul ............. .

 

F.B

Declar pe propria răspundere că NU s-au desfăşurat activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu am obţinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul ............. .

 

Data |_|_|_|_|_|_|_|_|

Semnătura şi parafa

         ziua luna anul

................................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.