MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1040/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1040         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 23 decembrie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.156. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

 

1.157. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Ofiţer

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

389. - Decizie privind eliberarea domnului Mircea Valentin, la cerere, din funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al prim-ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.917. - Ordin al ministrului fondurilor europene pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

5.879. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Odorheiu Secuiesc

 

5.880. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Constanţa

 

5.881. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical de farmacie”, „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” din municipiul Zalău

 

5.888. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ana Lugojana” din municipiul Bucureşti

 

5.889. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Vincenzina Cuzmano” din satul Roşu, comuna Chiajna

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

40. - Normă pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

13. - Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene

 

14. - Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 1 <3/2013 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România

 

15. - Decizie privind elementele acordului pacientului informat

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), şi ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de Urgenţă â Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului Naţional Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia avută la dezvoltarea constantă a relaţiilor politice, economice, sociale şi culturale dintre România şi Republica Federală Germania, pentru eforturile depuse în vederea intensificării dialogului politic dintre cele două state, precum şi a înfiinţării Forumului Româno-German din Bucureşti,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Comandor Excelenţei Sale domnului Werner-Hans Lauk, ambasador al Republicii Federale Germania în România.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 22 decembrie 2016.

Nr. 1.156.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Ofiţer

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), şi ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit, aprobată prin Legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia personală avută la promovarea istoriei şi limbii române, pentru înţelegerea şi interesul manifestate faţă de civilizaţia românească,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Mare Ofiţer domnului profesor Keith Hitchins de la Universitatea din Illinois, Statele Unite ale Americii,

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 22 decembrie 2016.

Nr. 1.157.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Mircea Valentin, la cerere, din funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al prim-ministrului

 

Având în vedere cererea domnului Mircea Valentin, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.318 din 20 decembrie 2016,

în temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mircea Valentin se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 22 decembrie 2016.

Nr. 389.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, republicată;

- Referatul de aprobare nr. 97.519/DRU din 14 decembrie 2016 al Direcţiei resurse umane, îh temeiul:

- Decretului Preşedintelui României nr. 894/2016 pentru numirea domnului Dragoş Cristian Dinu în funcţia de ministru al fondurilor europene;

- dispoziţiilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:

Art. I. - În tot cuprinsul Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 7 martie 2013, cu modificările ulterioare, sintagma „Direcţia economică şi resurse umane” se înlocuieşte cu sintagma „Direcţia resurse umane”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Dragoş Cristian Dinu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 2.917.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Odorheiu Secuiesc

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 31 august 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education”, cu sediul în municipiul Odorheiu Secuiesc, strada Kuvar nr. 33, judeţul Harghita, pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist, limba de predare „maghiară”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Odorheiu Secuiesc, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Odorheiu Secuiesc are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Odorheiu Secuiesc.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Odorheiu Secuiesc este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Harghita, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Ecologică Green Education - Filiala Odorheiu Secuiesc din municipiul Odorheiu Secuiesc, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Odorheiu Secuiesc, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Harghita vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice

Nicoleta-Claudia Moldovan

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2016.

Nr. 5.879.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Constanţa

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 31 august 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1 - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG, cu sediul în municipiul Constanţa, strada I. C. Brătianu nr. 172- 174, judeţul Constanţa, pentru nivelul de învăţământ „postliceal (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical de farmacie”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”,

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Constanţa, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Constanţa are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG din municipiul Constanţa.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Constanţa este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Ecologică Green Filiala Constanţa din municipiul Constanţa, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG din municipiul Constanţa, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice

Nicoleta-Claudia Moldovan

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2016.

Nr. 5.880.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical de farmacie”, „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” din municipiul Zalău

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, gu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar – ARACIP nr. 7 din 31 august 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical de farmacie*, „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana”, cu sediul în municipiul Zalău, Strada Torentului nr. 13-15, judeţul Sălaj.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” din municipiul Zalău are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021, pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical de farmacie”, „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”

Art. 3. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „postliceal”, calificările profesionale „asistent medical de farmacie”, „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, autorizate, se preia la nivelul de învăţământ „postliceal”, calificările profesionale „asistent medical de farmacie”, „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” din municipiul Zalău.

Art. 4. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” din municipiul Zalău este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 5. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Asociaţia Filantropică Medicală „Christiana” - Filiala Zalău, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” din municipiul Zalău, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice

Nicoleta-Claudia Moldovan

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2016.

Nr. 5.881.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ana Lugojana” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 31 august 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ana Lugojana”, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Cuţitul de Argint nr. 8, sectorul 4, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal” şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ana Lugojana” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ana Lugojana” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Ana Lugojana” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ana Lugojana” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială Coman Education - S.R.L. din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Ana Lugojana” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice

Nicoleta-Claudia Moldovan

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2016.

Nr. 5.888.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Vincenzina Cuzmano” din satul Roşu, comuna Chiajna

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 31 august 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Vincenzina Cuzmano”, cu sediul în satul Roşu, comuna Chiajna, judeţul Ilfov, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal” şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Vincenzina Cuzmano" din satul Roşu, comuna Chiajna, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Vincenzina Cuzmano” din satul Roşu, comuna Chiajna are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Vincenzina Cuzmano” din satul Roşu, comuna Chiajna.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Vincenzina Cuzmano” din satul Roşu, comuna Chiajna este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia „Vincenzina Cuzmano” Filiala Roşu din satul Roşu, comuna Chiajna, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Vincenzina Cuzmano” din satul Roşu, comuna Chiajna, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2016.

Nr. 5.889.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

În urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 14 decembrie 2016, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. I. - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 3 aprilie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezenta normă stabileşte cerinţele la nivelul entităţilor autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A. S.F., pentru identificarea, prevenirea şi reducerea impactului potenţial negativ al riscurilor operaţionale generate de utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor la nivel de oameni, procese, sisteme şi mediu extern, inclusiv de fapte ce ţin de criminalitatea informatică.”

2. La articolul 2, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Prezenta normă se aplică următoarelor categorii de entităţi autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şt/sau supravegheate de A.S.F, denumite în continuare entităţi:”.

3. La articolul 2, partea introductivă a literei b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) societăţi de administrare a investiţiilor (SAI), administratori de fonduri de investiţii alternative (AFIA), după cum urmează:”.

4. La articolul 2, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) Fondul de compensare a investitorilor, Fondul de garantare a asiguraţilor şi Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private;”.

5. La articolul 6, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(4) încadrarea, respectiv reîncadrarea entităţilor menţionate la art. 2 lit. b) se realizează în luna ianuarie a fiecărui an calendaristic, în baza valorii totale a activelor în portofoliu/administrate din ultima zi lucrătoare a anului anterior.

(5) încadrarea, respectiv reîncadrarea entităţilor menţionate la art. 2 lit. d) se realizează în luna ianuarie a fiecărui an calendaristic, în baza activităţii autorizate de A.S.F şi a deţinerii calităţii de market maker/furnizor de lichiditate în ultima zi lucrătoare a anului anterior.”

6. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Sistemele informatice care oferă SAI/AFIA şi investitorilor lor accesul la platforme electronice de distribuire a titlurilor de participare asigură cel puţin, fără a se limita la:

a) securitatea şi integritatea datelor procesate prin folosirea unei modalităţi de securizare, asupra datelor trimise către platformele electronice de distribuire a titlurilor de participare;

b) mecanisme care să garanteze nerepudierea datelor transmise şi recepţionate;

c) jurnalizarea în timp real a informaţiei despre instrucţiunile investitorilor transmise;

d) mecanisme de nerepudiere a integrităţii înregistrării operaţiunilor de sistem informatic.”

7. La articolul 9, partea introductivă a alineatului (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Contractul menţionat la alin. (7) trebuie să conţină o clauză expresă prin care auditorul se obligă să notifice în scris A.S.F. În cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 10 zile de la constatare, cu privire la orice fapt sau act în legătură cu sistemul informatic şi de comunicaţii utilizat de entitate şi care:”.

8. La articolul 9, partea introductivă a alineatului (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(10) Contractul prevăzut la alin. (7) trebuie să conţină o clauză expresă prin care, la solicitarea scrisă a A.S.F., auditorul se obligă să prezinte A.S.F. În maximum 10 zile de Sa solicitare:”.

9. La articolul 10, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în vederea obţinerii avizului A.S.F., auditorul IT extern depune la A.S.F. o cerere, în care menţionează sectorul/sectoarele în care sunt autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F. entităţile pentru care intenţionează să presteze servicii, însoţită de documentaţia care trebuie să cuprindă următoarele, după caz:”.

10. La articolul 10 alineatul (2), punctul (v) al literei a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(v) dovada experienţei şi a specializării pe domeniul de audit extern al sistemelor informatice;”.

11. La articolul 10 alineatul (2), punctele (ii) şi (iii) ale literei b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(ii) curriculum vitae al auditorului IT, datat şi semnat, cu prezentarea experienţei profesionale în auditarea externă a sistemelor informatice;

(iii) copia certificatului de auditor IT, semnată pentru conformitate cu originalul, care dovedeşte experienţa în domeniul de audit extern al sistemelor informatice;”.

12. La articolul 10 alineatul (9), după punctul (vii) al literei j), se introduce un nou punct, punctul (viii), cu următorul cuprins:

„(viii) descrierea modului prin care s-a efectuat auditarea evaluării prevăzute la art. 5 alin. (1).”

13. La articolul 10 alineatul (9), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„o) declaraţia pe propria răspundere a auditorului IT extern cu privire la faptul că acesta nu se află în relaţii cu entitatea auditată, cu membrii structurii de conducere sau cu angajaţii acesteia care ar putea să îi afecteze independenţa sau obiectivitatea activităţii de audit.”

14. La articolul 11 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) permit respectarea de către entitate a prevederilor prezentei norme, astfel încât, prin externalizarea activităţilor, să nu se înregistreze nicio evitare a conformării cu prevederile normei;”.

15. La articolul 11 alineatul (4), partea introductivă şi punctele (i) şi (iv) ale literei c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) acte doveditoare în funcţie de tipul serviciului sau activităţii desfăşurate, astfel:

(i) pentru toţi furnizorii - SR ISO/IEC 27001 sau certificări pentru standarde echivalente;

.................................................................................................................................

(iv) pentru furnizarea de servicii de găzduire sau externalizare prin intermediul centrelor de date - respectarea condiţiilor tehnice conform TIA-942 nivel 2 sau echivalent;”.

16. La articolul 14, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Rapoartele prevăzute la alin. (3) se depun la A.S.F. conform sistemului de raportare comunicat de fiecare structură organizatorică din cadrul A.S.F. cu atribuţii de supraveghere a entităţii respective,”

17. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15.- Nerespectarea prevederilor prezentei norme de către entităţile prevăzute la art. 2 constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 163 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, ale art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, lit. b) pct. 5, lit. c) pct. 4, lit. d) pct. 4, lit. e) pct. 7, lit. f) pct. 3, lit. h) pct. 8, lit. i) pct. 3, lit. j) pct. 17 şi lit. k) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 141 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 121 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de tipul entităţii.”

18. La articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru toate entităţile, prima auditare IT se realizează astfel încât raportul auditorului IT extern să fie transmis către A.S.F. cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2016 “

19. La articolul 16, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(4), Fondul de garantare a asiguraţilor şi Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private efectuează primele raportări începând cu anul 2018, pentru anul 2017, în termenele prevăzute la art. 14.”

Art. II. - (1) Auditorii IT externi care au depus documentaţia pentru avizare înainte de data intrării în vigoare a prezentei norme vor fi avizaţi conform prevederilor normei în vigoare la data depunerii cererii, Auditorii IT externi care sunt avizaţi şi înscrişi în Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) înainte de data intrării în vigoare a prezentei norme pot să presteze servicii pentru entităţile supravegheate de către A.S.F.

(2) Auditorul IT extern care este avizat de către A.S.F. şi îşi manifestă intenţia de a presta servicii şi pentru entităţi din cadrul altui/altor sector/sectoare decât cel/cele pentru care este înscris în Registrul public al A.S.F. are obligaţia să transmită o notificare către A.S.F. În care să menţioneze sectorul/sectoarele în care sunt autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F. respectivele entităţi.

(3) în baza notificării menţionate la alin. (2) auditorul IT extern va putea presta servicii numai după înscrierea acestuia în Registrul public al A.S.F. În secţiunea aferentă sectorului/sectoarelor menţionat/menţionate în notificare.

Art. III. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi în Buletinul A.S.F., şi intră în vigoare la data publicării acesteia.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2016.

Nr. 40.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile interne de declanşare a mecanismului de alerta a celorlalte state membre ale Uniunii Europene

 

În temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind procedurile interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficiat al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

 

Bucureşti, 24 septembrie 2016.

Nr. 13.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind procedurile interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene

 

Art. 1. - (1) Colegiul Medicilor Dentişti din România, denumit în continuare CMDR, în calitate de autoritate competentă desemnată prin lege, informează autorităţile competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la medicii dentişti în cazul cărora autorităţile sau instanţele judecătoreşti naţionale:

a) au restrâns sau au interzis desfăşurarea activităţilor profesionale pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar;

b) au constatat că, în scopul recunoaşterii calificărilor de medic dentist şi, respectiv, de medic dentist specialist, au făcut uz de titluri falsificate de calificare profesională.

(2) Din categoria medicilor dentişti prevăzuţi la alin. (1) fac parte:

a) medici dentişti care deţin un titlu prevăzut în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normele privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană, cu modificările şi completările ulterioare;

b) medici dentişti specialişti care deţin un titlu prevăzut în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

c) medicii dentişti titulari ai certificatelor de drepturi dobândite astfel cum sunt menţionate în Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Schimbul de informaţii în temeiul art. 1 dintre CMDR şi autorităţile competente ale celorlalte state membre, denumit în continuare şi mecanism de alertă, se efectuează prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne, denumit în continuare şi IMI, pus la dispoziţia statelor membre UE de către Comisia Europeană, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI*), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 316 din 14 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) La nivelul Consiliului naţional al CMDR se înfiinţează şi funcţionează Comisia centrală de alertă, formată din trei membri desemnaţi de Biroul executiv naţional.

(2) La nivelul consiliilor colegiilor teritoriale se înfiinţează şi funcţionează Comisia de alertă formată din 3 membri desemnaţi de biroul executiv.

(3) Atribuţiile privind declanşarea, modificarea şi, respectiv, revocarea/închiderea alertelor comunicate tuturor celorlalte state membre ale Uniunii Europene sunt deţinute de Comisia centrală de alertă, la nivelul Consiliului naţional al CMDR şi de comisia de alertă, la nivelul consiliilor colegiilor teritoriale.

(4) înregistrarea, modificarea şi revocarea sau închiderea alertelor în cadrul IMI se realizează de către Comisia centrală de alertă în baza deciziilor adoptate conform prezentului regulament.

Art. 4. - Informaţiile transmise în cadrul mecanismului de alertă se limitează la:

a) identitatea medicului dentist în cauză, numele, prenumele şi data naşterii;

b) calificarea cu care acesta exercită profesia de medic dentist;

c) informaţii cu privire la autoritatea sau instanţa naţională care adoptă hotărârea privind restrângerea sau interdicţia;

d) sfera de aplicare a restricţiei sau interdicţiei;

e) perioada în cursul căreia se aplică restricţia sau interdicţia.

Art. 5. - (1) Mecanismul de alertă se derulează în termen de 3 zile de la:

a) data adoptării deciziei privind suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, respectiv a deciziei privind retragerea calităţii de membru CMDR;

b) data emiterii hotărârii judecătoreşti care are ca obiect situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) sau, după caz, de la data luării la cunoştinţă de emiterea acesteia în situaţia în care CMDR nu a deţinut calitatea de parte în dosar.

(2) în vederea aplicării prevederilor alin. (1):

a) pentru deciziile adoptate la nivel local:

(i) deciziile prevăzute la alin. (1), precum şi modificările acestora se transmit de către structura din cadrul colegiului teritorial care a emis decizia, integral sau în extras conţinând cel puţin informaţiile prevăzute la art. 4, către comisiile de alertă organizate la nivel focal, în termen de 24 de ore de la adoptare; în cazul hotărârilor prevăzute la alin. (1) lit. b), Departamentul secretariat din cadrul colegiului teritorial transmite hotărârea către Comisia de alertă în termen de 24 de ore de la primirea hotărârii;

(ii) deciziile de declanşare a alertei emise de comisiile de alertă organizate la nivel local, precum şi modificările ulterioare ale acestora se transmit Comisiei centrale de alertă, de îndată;

(iii) Comisia centrală de alertă efectuează înregistrările corespunzătoare în cadrul IMI;

b) pentru deciziile adoptate la nivel naţional:

(i) deciziile prevăzute la alin. (1), precum şi modificările acestora se transmit de către structura din cadrul CMDR care a emis decizia, integral sau în extras conţinând cel puţin informaţiile prevăzute la art. 4, către Comisia centrală de alertă, în termen de 24 de ore de la adoptare; în cazul hotărârilor prevăzute la alin. (1) lit. b), Departamentul secretariat din cadrul CMDR transmite informarea către Comisia centrală de alertă în termen de 24 de ore de la primirea hotărârii;

(ii) Comisia centrală de alertă adoptă deciziile de declanşare a alertei şi efectuează înregistrările corespunzătoare în cadrul IMI.

Art. 6. - (1) în termen de 3 zile de la data comunicării informaţiilor relevante privind revizuirea condiţiilor de suspendare/retragere a dreptului de exercitare a profesiei, Comisia centrală de alertă modifică corespunzător conţinutul alertei respective, informând în acest sens celelalte statele membre UE, precum şi colegiile teritoriale ale CMDR. Informarea va include data de expirare, precum şi orice altă schimbare a sancţiunii, ulterioară datei respective.

(2) în cazul revocării sau expirării sancţiunii, Comisia centrală de alertă ia măsuri imediate de închidere a alertei, în urma comunicării deciziei de către comisiile de alertă de la nivel local, şi efectuează în acest sens înregistrările corespunzătoare în cadrul IMI. În aceste cazuri, alerta se radiază în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de revocare sau de la expirarea interdicţiei. Radierea alertei se comunică de îndată Biroului executiv naţional al CMDR şi colegiilor teritoriale.

Art. 7. - (1) în cazul medicilor dentişti, membri ai CMDR, care fac obiectul alertei iniţiate de un alt stat membru UE, Comisia centrală de alertă informează, de îndată, Biroul executiv naţional al CMDR şi colegiile teritoriale, în vederea aplicării măsurilor care asigură protecţia pacienţilor de pe teritoriul României.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul alertelor iniţiate de un alt stat membru UE pentru medicii dentişti cetăţeni români sau pentru membrii de familie ai acestora, formaţi în profesie în România şi care nu sunt membri CMDR.

Art. 8. - Comisiile de alertă de la nivel focal sau, după caz, Comisia centrală de alertă înştiinţează în scris medicul dentist care face obiectul uneia dintre măsurile prevăzute la art. 5 alin. (1) cu privire la decizia de alertă (de declanşare, de modificare şi, respectiv, de revocare/închidere), în acelaşi timp cu iniţierea şi derularea mecanismului de alertă.

Art. 9. - (1) Medicul dentist în cazul căruia s-a emis decizie de alertă în condiţiile prezentului regulament are posibilitatea, după caz:

a) să solicite colegiului emitent rectificarea deciziei de alertă, pe baza documentelor doveditoare anexate cererii; sau

b) să conteste decizia de alertă la instanţa de contencios administrativ, potrivit legii.

(2) în cazul în care alerta transmisă celorlalte state membre se dovedeşte a fi neîntemeiată, medicul dentist în cauză poate obţine despăgubiri legate de orice prejudiciu cauzat de aceasta, în condiţiile legii.

(3) în cazurile prevăzute la alin. (2), decizia privind alerta poate conţine precizarea că face obiectul unor proceduri iniţiate de către medicul dentist în cauză.

Art. 10. - (1) Datele privind alertele pot fi prelucrate în IMI atât timp cât sunt valabile.

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul schimbului de informaţii menţionate la art. 1 se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - (1) Colegiile teritoriale ale CMDR au obligaţia de a ţine evidenţa deciziilor emise în aplicarea prezentului regulament, respectiv a hotărârilor prevăzute la art. 5 alin. (1).

(2) Evidenţa se ţine pe suport hârtie, prin completarea registrului de alertă, şi în format electronic, prin înregistrarea informaţiilor relevante în sistemul informatic care conţine Registrul unic naţional al medicilor dentişti din România.

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România

 

În temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:

Art. I. - Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 27 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), punctele 3 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„3. copie a titlului de calificare în profesia de medic dentist, precum şi, după caz, a documentului care atestă recunoaşterea sau echivalarea titlului:

.................................................................................................................................

8. copie a actului prin care se atestă schimbarea numelui solicitantului, dacă este cazul;”.

2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) Copia documentelor prevăzute la alin. (1) pct. 3 şi 8 va fi certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana desemnată prin decizie a biroului executiv pentru primirea documentaţiei depuse de solicitant, prin înscrierea pe document a menţiunii «conform cu originalul», însoţită de numele în clar şi de semnătura acesteia.

(22) Documentele prevăzute la alin. (1) pct. 3 şi 8 se pot depune în copie legalizată, dacă nu se prezintă originalul pentru certificarea conformităţii.”

3. La articolul 6 alineatul (1), punctele 3 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„3. copie a diplomei de licenţă eliberate de instituţia de învăţământ superior care a emis adeverinţa de absolvire a studiilor;

4. copie a actului prin care se atestă schimbarea numelui solicitantului, dacă este cazul;”.

4. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

,,(3) Copia documentelor prevăzute la alin. (1) pct. 3 şi 4 va fi certificată pentru conformitate cu originalul în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (21).

(4) Documentele prevăzute la alin. (1) pct. 3 şi 4 se pot depune în copie legalizată, dacă nu se prezintă originalul pentru certificarea conformităţii.”

5. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Copiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către medicul dentist solicitant conform prevederilor art. 3 alin. (2).”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

 

Bucureşti, 19 noiembrie 2016.

Nr. 14.

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind elementele acordului pacientului informat

 

În temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 660 din acelaşi act normativ,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - Pentru a supune pacientul la metode de prevenţie, diagnostic şi tratament, cu potenţial de risc pentru acesta, medicul dentist va solicita acordul scris, în condiţiile legii.

Art. 2. - Acordul scris al pacientului, necesar potrivit art. 660 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să conţină în mod obligatoriu cel puţin următoarele elemente:

a) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa pacientului;

b) actul medical la care urmează a fi supus;

c) descrierea, pe scurt, a informaţiilor ce i-au fost furnizate de către medicul dentist;

d) acordul exprimat fără echivoc pentru efectuarea actului medical;

e) semnătura şi data exprimării acordului.

Art. 3. - Elementele acordului pacientului informat sunt prevăzute în modelul recomandat din anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 4. - Acordul scris constituie anexă la documentaţia de evidenţă primară.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 2/2013, nepublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

 

Bucureşti, 19 noiembrie 2016.

Nr. 15.

 

ANEXĂ

 

Acordul pacientului informat

 

1. Date pacient

1.1. Nume şi prenume:

 

1.2. Domiciliu/reşedinţă:

 

2. Reprezentantul legal al pacientului*

*Se utilizează în cazul minorilor sau al majorilor fără discernământ.

2.1. Nume şi prenume:

 

2.2. Domiciliu/reşedinţă:

 

2.3. Calitate:

 

3. Actul medical

(descriere)

 

4. Au fost furnizate pacientului următoarele informaţii în legătură cu actul medical:

 

Da

Nu

4.1. Date despre starea de sănătate

 

 

4.2. Diagnostic

 

 

4.3. Prognostic

 

 

4.4. Natura şi scopul actului medical propus

 

 

4.5. Intervenţiile şi strategia terapeutică propuse

 

 

4.6. Beneficiile şi consecinţele actului medical, insistându-se asupra următoarelor:

 

 

4.7. Riscurile potenţiale ale actului medical, insistându-se asupra următoarelor:

 

 

4.8. Alternative viabile de tratament şi riscurile acestora, insistându-se asupra următoarelor:

 

 

4.9. Riscurile neefectuării tratamentului

 

 

4.10. Riscurile nerespectării recomandărilor medicale

 

 

5. Consimţământ pentru recoltare

5.1. Pacientul este de acord cu recoltarea, păstrarea şi folosirea produselor biologice

Da

Nu

 

 

6. Alte Informaţii care au fost furnizate pacientului

 

Da

Nu

6.1. Informaţii despre serviciile medicale disponibile

 

 

6.2. Informaţii despre identitatea şi statutul profesional al personalului care îl va trata* identificat în tabelul cu personalul medical care acordă îngrijiri da sănătate pacientului.

 

 

6.3. Informaţii despre regulile/practicile din unitatea medicală, pe care trebuie să le respecte

 

 

6.4. Pacientul a fost încunoştinţat că are dreptul la o a două opinie medicală

 

 

7. Pacientul doreşte să fie informat în continuare despre starea sa de sănătate

Da

Nu

 

 

 

I. ACCEPT EFECTUAREA ACTULUI MEDICAL.

Subsemnatul(a), ..................................................*, declar că am înţeles toate informaţiile furnizate de către ..................................................**, mai sus-enumerate, că am prezentat medicului dentist doar informaţii adevărate şi că îmi exprim acordul informat pentru efectuarea actului medical.

 

* Numele şi prenumele pacientului/reprezentantului legal

** Numele şi prenumele medicului dentist care a informat pacientul.

...........................................................................................................

(Semnătura pacientului/reprezentantului legal care consimte informat la efectuarea actului medical)

Data: .........................................

Ora: ....................

 

II. REFUZ EFECTUAREA ACTULUI MEDICAL.

Subsemnatul(a), ..................................................*, declar că am înţeles toate informaţiile furnizate de către  ..................................................**, mai sus-enumerate, că mi s-au explicat consecinţele refuzului actului medical şi că îmi exprim refuzul pentru efectuarea actului medical.

 

* Numele şi prenumele pacientului/reprezentantului legal.

** Numele şi prenumele medicului dentist care a informat pacientul.

...........................................................................................................

(Semnătura pacientului/reprezentantului legai care refuză efectuarea actului medical)

Data: .........................................

Ora: ....................

 

Tabel cu personalul medical

care acordă îngrijiri de sănătate dnei/drei/dlui ..........................................................................................

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Profesia

Gradul profesional/specialitatea

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

...

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.