MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1056/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1056         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 28 decembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

944. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

140. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2011

 

5.929. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi componenţa nominală a acestuia

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 10 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Unităţile aflate sub autoritatea autorităţii publice centrale pentru transporturi, care au în administrare infrastructuri rutiere, feroviare, aeroportuare şi portuare, realizează cartarea zgomotului şi elaborează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pentru drumurile principale din interiorul şi din exteriorul aglomerărilor, căile ferate principale din interiorul şi din exteriorul aglomerărilor şi căile ferate din interiorul aglomerărilor, aeroporturile mari, aeroporturile civile urbane din interiorul aglomerărilor şi porturile din interiorul aglomerărilor, aflate în administrarea acestora, cu respectarea prevederilor alin. (9) şi (10), şi implementează măsurile de reducere şi gestionare a zgomotului, cu respectarea termenelor care se menţionează în acest sens în planurile de acţiune.”

2. La articolul 4 alineatul (18), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(18) Operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, autorităţile administraţiei publice centrale sau alte instituţii ale statului, care deţin sau au competenţa legală de gestionare a unor date care sunt necesare în procesul de cartare a zgomotului ambiant, au următoarele obligaţii:”.

3. La articolul 4, alineatul (20) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(20) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1), unităţile prevăzute la alin. (3) şi operatorii economici prevăzuţi la alin. (29), la elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, au obligaţia să utilizeze date oficiale CU privire la numărul populaţiei, distribuţia populaţiei, date de trafic rutier, feroviar şi aeroportuar, precum şi informaţiile prevăzute în autorizaţiile integrate de mediu emise operatorilor economici care deţin sau administrează amplasamente industriale în interiorul aglomerărilor şi care desfăşoară activităţi în conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013.”

4. La articolul 4 alineatul (22), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(22)Autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care au în responsabilitate realizarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013, pentru amplasamentele industriale aflate în interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8, pot depune cereri de finanţare din Fondul pentru mediu, după cum urmează:”.

5. La articolul 4 alineatul (27), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013, în cazul amplasamentelor industriale din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8;”.

6. La articolul 4 alineatul (28), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(28) Măsurile de gestionare şi reducere a zgomotului prevăzute la art. 11 alin. (3), elaborate pentru amplasamentele industriale din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8, care desfăşoară activităţi în conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, se pun în aplicare astfel:”.

7. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Până la data de 30 iunie 2012 se elaborează şi se aprobă hărţile strategice de zgomot care prezintă situaţia anului calendaristic precedent pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale şi aeroporturile mari, iar acestea se refac şi, dacă este căzui, se revizuiesc, cel puţin la fiecare 5 ani de la această dată.”

8. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Până la data de 18 iulie 2013 se elaborează şi se aprobă planurile de acţiune care cuprind măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu prioritate pentru situaţiile în care este depăşită oricare valoare-limită în vigoare sau utilizând alte criterii alese în acest scop, pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale şi aeroporturi mari, iar aceste planuri de acţiune se reevaluează şi, dacă este cazul, se revizuiesc atunci când se produc modificări importante care afectează situaţia existentă privind nivelul zgomotului şi cel puţin la fiecare 5 ani de la această dată.”

9. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale, aeroporturile civile urbane şi aeroporturile mari, precum şi porturile maritime şi/sau fluviale pentru care trebuie realizate hărţile strategice de zgomot şi datele aferente acestora până la data de 30 iunie 2017 şi planurile de acţiune aferente până la data de 18 iulie 2018 sunt prevăzute în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre.

Art. III. - Înainte ca autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului să realizeze raportarea către Comisia Europeană se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru transporturi următoarele:

a) datele aferente hărţilor strategice de zgomot elaborate pentru drumurile principale, cu excepţia drumurilor judeţene, căile ferate principale, aeroporturile mari, aeroporturile civile urbane aflate în administraţia Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti” - S.A. şi porturile din interiorul aglomerărilor, prevăzute în tabelele nr. 2-6 din anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre, precum şi datele aferente hărţilor strategice de zgomot elaborate pentru căile ferate din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre;

b) planurile de acţiune elaborate pentru drumurile principale, cu excepţia drumurilor judeţene, căile ferate principale, aeroporturile mari, aeroporturile civile urbane aflate în administraţia Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti”-S.A. şi porturile din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelele nr. 2-6 din anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre, precum şi planurile de acţiune elaborate pentru căile ferate din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre.

Art. IV. - Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile aflate sub autoritatea autorităţii publice centrale pentru transporturi prevăzute la art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (29) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când realizează cartarea strategică de zgomot şi elaborează hărţile strategic» de zgomot şi planurile de acţiune, utilizează până la data intrării în vigoare a actului normativ de transpunere a Directivei (UE) 2015/996 metodele interimare de calcul pentru L^ şi L^apte prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. V.- În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Transporturilor va actualiza Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor şi aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 23 august 2005, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CJOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 944.

 

ANEXĂ

 

Aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale, aeroporturile urbane şi aeroporturile mari, precum şt porturile maritime şi/sau fluviale pentru care trebuie realizate hărţile strategice de zgomot până la data de 30 iunie 2017 şi planurile de acţiune aferente până la data de 18 iulie 2018 potrivit prevederilor prezentei hotărâri

 

Tabelul nr. 1. Aglomerări identificate cu o populaţie de peste 100.000 locuitori, sursa datelor statistice: Institutul Naţional de Statistică

 

Nr. crt.

Aglomerare

Autoritatea administraţiei publice locale

1.

Municipiul Bucureşti

Primăria Generală a Municipiului Bucureşti

2.

Municipiul Iaşi

Primăria Municipiului Iaşi

3.

Municipiul Cluj-Napoca

Primăria Municipiului Cluj-Napoca

4.

Municipiul Timişoara

Primăria Municipiului Timişoara

5.

Municipiul Constanţa

Primăria Municipiului Constanţa

6.

Municipiul Craiova

Primăria Municipiului Craiova

7.

Municipiul Galaţi

Primăria Municipiului Galaţi

8.

Municipiul Braşov

Primăria Municipiului Braşov

9.

Municipiul Ploieşti

Primăria Municipiului Ploieşti

10.

Municipiul Piteşti

Primăria Municipiului Piteşti

11.

Municipiul Bacău

Primăria Municipiului Bacău

12.

Municipiul Oradea

Primăria Municipiului Oradea

13.

Municipiul Botoşani

Primăria Municipiului Botoşani

14.

Municipiul Brăila

Primăria Municipiului Brăila

15.

Municipiul Buzău

Primăria Municipiului Buzău

16.

Municipiul Târgu Mureş

Primăria Municipiului Târgu Mureş

17.

Municipiul Sibiu

Primăria Municipiului Sibiu

18.

Municipiul Arad

Primăria Municipiului Arad

19.

Municipiul Baia Mare

Primăria Municipiului Baia Mare

20.

Municipiul Satu Mare

Primăria Municipiului Satu Mare

 

Tabelul nr. 2. Drumurile principale, sursa: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

 

Nr. crt.

Drumul

Poziţia kilometrică

Lungimea

(metri)

Total vehicule

Limitele sectorului

1.

DN1

12 + 461-16 + 000

3539

24194390

DNCB - Otopeni

2.

DN1

16 + 000-36 + 110

20110

10551420

Otopeni - DJ101C

3.

DN1

36 + 110-53 + 650

17540

11437275

DJ101C- M. Ploieşti

4.

DN1

53 + 650-5 + 750

6100

6957265

Municipiul Ploieşti - DN1A

5.

DN1

59 + 750-67 + 284

7534

12411460

DN1A - DN1B

6.

DN1

67 + 284-79 + 580

12296

10701070

DN1B - DJ100F (Băicoi)

7.

DN1

79 + 580-95 + 450

15870

10013410

DJ100F - DJ101R (Câmpina)

8.

DN1

95 + 450-122 + 000

26.550

8788835

DJ101R - Sinaia

9.

DN1

122 + 000-125 + 000

3000

4277435

Sinaia-Sinaia (ieşire)

10.

DN1

125 + 000-138 + 000

13000

8469825

Sinaia - DRDP Braşov

11.

DN1

138 + 000-140 + 923

2923

5756050

DRDP Bucureşti - DN73A

12.

DN1

140 + 923-160 + 798

19875

4391315

DN73A - Municipiul Braşov

13.

DN1

173 + 375-175 + 205

1830

5711155

Municipiul Braşov - DN73B (4 benzi)

14.

DN1

175 + 205-179 + 700

4495

4024125

DN73B - Municipiul Codlea (4 benzi)

15.

DN1

220 +010-232 + 600

12590

3557655

DN73A - Municipiul Făgăraş

16.

DN1

236 + 100-258 + 618

22518

4101870

Municipiul Făgăraş - DJ105C

17.

DN1

258 + 618-267 + 152

8534

4411755

DJ105C - DN7C

18.

DN1

267 + 152-296 + 150

28998

4256995

DN7C - DN7

19.

DN1

296 + 150-307 + 050

10900

5608590

DN7- Municipiul Sibiu (4 benzi)

20.

DN1

315 + 500-320 + 505

5005

3168930

Municipiul Sibiu - Cristian

21.

DN1

370 + 000-375 + 930

5930

5847300

Municipiul Sebeş - Municipiul Alba Iulia

22.

DN1

385 + 160-397 + 049

11889

6955440

Municipiul Alba Iulia - DN14B (Teiuş)

23.

DN1

397 + 049-406 + 950

9901

6021770

DN14B (Teiuş) - DJ107I (Municipiul Aiud)

24.

DN1

412 +000-441 +640

29640

4136545

Municipiul Aiud (DJ107I) - A3

25.

DN1

441 + 640-444 + 650

3010

3554005

A3 - Municipiul Turda

26.

DN1

450 + 000-465 + 105

15105

6163390

Turda - VOCE

27.

DN1

465 + 105-473 + 600

8495

6363775

Municipiul Turda - Municipiul Cluj-Napoca

28.

DN1

481 + 500-491 +413

9913

6030530

Municipiul Cluj-Napoca - A3

29.

DN1

491 +413-500 + 000

8587

4284005

A3 - DN1J

30.

DN1

500 + 000-514 + 050

14050

3576635

DN1J - DJ108C

31.

DN1

514 + 050-527 + 027

12977

3723000

DJ108C - DN1G (Huedin)

32.

DN1

527 + 027-548 + 835

21808

3449615

DN1G (Huedin) - DJ108A (Ciucea)

33.

DN1

548 + 835-567 + 200

18365

3557290

DJ108A(Ciucea) - Corniţei

34.

DN1

567 + 200-590 + 575

23375

3644525

Corniţei - DN1H (Aleşd)

35.

DN1

590 + 575-604 + 751

14176

4610680

DN1H (Aleşd) - DN1P (Uileacu de Criş)

36.

DN1

604 + 751-622 + 000

17249

7567180

DN1P (Uileacu de Criş) - Municipiul Oradea

37.

DN1

637 + 500-642 + 327

4.27

4860340

Municipiul Oradea - PCTF Borş (4 benzi)

38.

DN2

11 + 540-18 + 330

6790

8605970

DNCB - Afumaţi (4 benzi)

39.

DN2

18 + 330-40 + 166

21836

6624750

Afumaţi - DJ302 (Moviliţa)

40.

DN2

40 + 166-55 + 800

15634

7670840

DJ302 - DN2A

41.

DN2

55 + 800-95 + 353

39553

5614065

DJ102H - DN2C (Costeşti)

42.

DN2

95 + 353-104 + 828

9475

5587785

DN2C - DN1B

43.

DN2

104 + 828-106 + 790

1962

5662610

DN1B- Municipiul Buzău

44.

DN2

114 + 500-117 + 834

3334

11752270

Municipiul Buzău - DJ203K

45.

DN2

117 + 834-144 + 070

26236

4792815

DJ203K- Municipiul Râmnicu Sărat

46.

DN2

147 + 870-152 + 430

4560

4397155

Municipiul Râmnicu Sărat - DRDP Iaşi

47.

DN2

152 + 430-163 + 630

11200

4715435

DRDP Bucureşti - DN2N

48.

DN2

163 + 630-180 + 250

16620

3189005

DN2N- Municipiul Focşani

49.

DN2

180 + 250-185 + 910

5660

7783625

Centura Municipiului Focşani

 

50.

DN2

185 + 910-200 + 600

14690

5957165

Municipiul Focşani - DN24 (Tişiţa)

51.

DN2

200 + 600-228 + 470

27870

4267215

DN24 - Municipiul Adjud

52.

DN2

257 + 667-278 + 717

21050

3760960

DJ206B - Municipiul Bacău

53.

DN2

292 + 350-311 + 660

19310

5124965

Municipiul Bacău - DJ159

54.

DN2

311 + 600-321 + 537

9877

3635765

DJ159 - DJ158

55.

DN2

321 + 537-328 + 692

7155

4917645

DJ158 - Municipiul Roman

56.

DN2

333 + 775-341 + 885

8110

4245315

Municipiul Roman - DN28 (Săbăoani)

57.

DN2

375 + 541-379 + 367

3826

3075855

DN28A - DN15B

58.

DN2

403 + 500-410 + 000

6500

3774465

DN15C - Municipiul Fălticeni

59.

DN2

415 + 000-431 +400

16400

3559845

Municipiul Fălticeni - Municipiul Suceava

60.

DN2

441 + 500-457 + 100

15600

3298870

Municipiul Suceava - DN2H

61.

DN3

242 + 800-254 + 350

11550

6348810

DN22C (Murfatlar) - Nod rutier A4

62.

DN3

254 + 350-256 + 000

1650

9381230

Nod rutier A4- Municipiul Constanţa

63.

DN4

12 + 500-39 + 100

26600

3713875

DNCB - DJ301 (Budeşti)

64.

DN5

10 + 356-19 + 700

9344

6299900

DNCB - Intr. V. Ad. C.

65.

DN5

19 + 700-23 + 200

3500

4511400

DN5 (Intr. V. Ad. C) - DN5 (Ies. V. Ad. C)

66.

DN5

23 + 200-51 + 290

28090

5045030

DN5 (Ies. V. Ad. C) - DN41

67.

DN5

51 +290-55+ 100

3810

5220595

DN41 -DC94

68.

DN5

55 + 100-59 + 00

3900

5226435

DC94 - Municipiul Giurgiu

69.

DN6

11 + 120-23 + 300

12180

9126095

DNCB - DJ412A (Mihăileşti)

70.

DN6

23 + 300-39 + 418

16118

4831505

DJ412A - DN61 (Ghimpaţi)

71.

DN6

61 + 316-86 + 300

24984

3244120

DJ503 - Municipiul Alexandria

72.

DN6

233 + 000-238 + 350

5350

5575375

Municipiul Craiova-4 benzi (Işalniţa)

73.

DN6

238 + 350-265 + 000

26650

4203705

Işalniţa (4 benzi) - DN66

74.

DN6

332 + 190-343 + 200

11010

5096495

DN56A - Municipiul Drobeta-Turnu Severin

75.

DN6

343 + 200-358 + 000

14800

4138370

Municipiul Drobeta-Turnu Severin - DRDP Timişoara

76.

DN6

358 + 000-364 + 607

6607

3065270

DRDP Craiova - Municipiul Orşova (DN57)

77.

DN6

364 + 607-380 + 665

16058

3033150

Municipiul Orşova - DN67D

78.

DN6

435 + 203-453 + 000

17797

3434285

Slatina – Timiş - Municipiul Caransebeş

79.

DN6

455 + 340-458 + 740

3400

4094570

DN58 - Intersecţia cu centura municipiului Caransebeş (DN6)

80.

DN6

481 + 679-500 + 435

18756

3595615

DJ681-Intrare A6

81.

DN6

500 + 435-514+988

14553

4862165

Intrare A6 - Intrare DJ609A

82.

DN6

514 + 988-540 + 222

25234

5180445

Costeiu DJ609B - Intrare A1 (Remetea)

83.

DN6

540 + 222-550 + 060

9838

4762155

Intrare A1- Municipiul Timişoara

84.

DN6

560 + 100-583 + 946

23846

4285830

Municipiul Timişoara - Biled (DJ693)

85.

DN7

13+ 100-30+808

17708

5411490

DNCB - DN71

86.

DN7

30 + 808-45 + 235

14427

3151410

DN71 - DJ711A

87.

DN7

58 + 409-72+535

14126

3125495

DJ721 - DN72

88.

DN7

72 + 535-95 + 010

22475

3129145

DN72 - DJ702

89.

DN7

95 + 010-112 + 000

16990

4020110

DJ702 - Municipiul Piteşti

90.

DN7

119 + 250-144 + 320

25070

5341045

DN7C - DJ703A

91.

DN7

144 + 320-156 + 250

11930

4686600

DJ703A - DRDP Craiova

92.

DN7

156 + 250-170 + 750

14500

5591070

DRDP Bucureşti - DN67

93.

DN7

170 + 750-178+500

7750

6399180

Varianta Nord (DN67) - Municipiul Râmnicu Vâlcea

94.

DN7

178 + 500-196 + 000

17500

5406380

Municipiul Râmnicu Vâlcea - Călimăneşti

95.

DN7

196 + 000-207 + 523

11523

4770915

Călimăneşti - DN7A (Brezoi)

96.

DN7

207 + 523-239 + 400

31877

4771645

DN7A-DRDP Braşov

97.

DN7

239 + 925-259-305

19380

4298970

DRDP Craiova - DN1

98.

DN7

377 + 525-386 + 200

8675

7785085

DN66 - Municipiul Deva

99.

DN7

393 + 000-412 + 155

19155

4174140

Municipiul Deva - Săcămaş (DN68A)

 

100.

DN7

512 + 820-526 + 450

13630

3093375

Lipova - Sâmbăteni (DJ708C)

101.

DN7

526 + 450-538 + 600

12150

7371540

Sâmbăteni - Municipiul Arad

102.

DN7

544 + 300-553 + 600

9300

3543055

DN79 - intrare A11

103.

DN7

553 + 600-557 + 050

3450

3665330

A11- DN7B

104.

DN10

2 + 100-7+127

5027

3923385

Municipiul Buzău - DJ205

105.

DN11

3 + 867-10+280

6413

6024325

Municipiul Braşov - DN10 (4 benzi)

106.

DN11

10 + 280-21 +090

10810

4394600

DN10 - DN12

107.

DN11

115 + 946-125 + 100

9154

3233535

DJ116 - DN12A (municipiul Oneşti)

108.

DN12

0 + 000-8 + 280

8280

3101040

DN11 - Municipiul Sfântu Gheorghe

109.

DN13

6 + 100-9 + 727

3627

4777485

Municipiul Braşov - DJ112A

110.

DN13

9 + 727-18 + 101

8374

3439030

DJ112 - DN13E

111.

DN13

18 + 101-28 + 470

10369

3049940

DN13E - DJ131 (Măieruş)

112.

DN13

104 + 896-111 +600

6704

3143380

DN13C - Municipiul Sighişoara

113.

ON13

146 + 220-156 + 900

10680

3887980

DN13A - DJ151D

114.

DN13

156 + 900-165 + 000

8100

3678835

DJ151D - Municipiul Târgu Mureş

115.

DN14

3 + 500-15 + 885

12385

3516045

Municipiul Sibiu - DJ107B

116.

DN15

0 + 000-6 + 050

6050

3699640

Municipiul Turda - Municipiul Câmpia Turzii

117.

DN15

11 + 600-21 + 000

9400

3483925

Municipiul Câmpia Turzii - DRDP Braşov

118.

DN15

21 + 000-32 + 110

11110

4961080

DRDP Cluj - DJ151 (Luduş)

119.

DN15

32 + 110-46 + 742

14632

4815445

DJ151 - DN14A

120.

DN15

46 + 742-63 + 980

17238

4943195

DN14A - DJ151B

121.

DN15

63 + 980-69 + 500

5520

5308195

DJ151B - Municipiul Târgu Mureş

122.

DN15

78 + 780-103 + 700

24920

5898765

Municipiul Târgu Mureş - Municipiul Reghin

123.

DN15

286 + 850-308 + 860

22010

3331720

DN12C - Municipiul Piatra-Neamţ

124.

DN15

318 + 300-325 + 650

7350

4753030

Municipiul Piatra-Neamţ - 4 Benzi (Săvineşti)

125.

DN15

325 + 650-348 + 480

22830

4211370

Săvineşti - DJ158 (Buhuşi)

126.

DN17

2 + 610-22 + 535

19925

3127320

Municipiul Dej - DN17D (Beclean)

127.

DN17

51 + 898-59 + 292

7394

5058170

DN15A - V. Bistriţa (intrare)

128.

DN17

64 + 500-84 + 461

19961

5203805

DN17C (municipiul Bistriţa) - DJ173A (Prundu Bârgăului)

129.

ON17

179 + 580-183 + 400

3820

3075125

DJ175 - Municipiul Câmpulung

130.

DN17

193 + 400-202 + 680

9280

3103595

Municipiul Câmpulung - DJ176

131.

DN18

3 + 522-9 + 803

6281

3308360

Municipiul Baia Mare - DJ184 (Baia Sprie)

132.

DN19

5 + 835-12 + 278

6443

4301525

Municipiul Oradea - DN19E (Biharia)

133.

DN19

117 + 620-127 + 850

10230

3920830

DJ195B (Doba) - Municipiul Satu Mare

134.

DN19

135 + 600-149 + 978

14378

3155060

Municipiul Satu Mare - DN1C

135.

DN21

1 + 000-7 + 500

6500

3793445

Municipiul Brăila - sector 4 benzi

136.

DN21

57 + 780-87 + 850

30070

3193385

DN21A - Municipiul Slobozia

137.

DN21

90 + 750-105 + 550

14800

3318215

Municipiul Slobozia - DN3A

138.

DN22

153 + 960-172 + 850

18890

4857055

DJ229A - Municipiul Tulcea (DN22G)

139.

DN22

178 + 000-186 + 900

8900

3206160

Municipiul Tulcea (DN22G) - DN22A

140.

DN22

268 + 000-287 + 456

19456

5586615

Palazu Mic - DN2A

141.

DN24

183 + 730-188+150

4420

3094105

DJ248D - Municipiul Iaşi

142.

DN25

49 + 590-68 + 197

18607

3269305

DJ255 - DN2B

143.

DN26

4 + 910-8 + 000

3090

10595220

Municipiul Galaţi-4 benzi

144.

DN28

26 + 350-48 + 800

22450

6421810

DN28A - DJ282D (Podu Iloalei)

145.

DN28

48 + 800-65 + 150

16350

5768825

DJ282D- 4 benzi municipiul Iaşi

146.

DN28

65 + 150-75 + 797

10647

7962110

Municipiul Iaşi (4 benzi) - Municipiul Iaşi (DN24)

147.

DN39

5 + 635-13 + 200

7565

10805460

Municipiul Constanţa-sector 4 benzi

148.

DN39

13 + 200-31 +000

17800

5175700

Sector 4 benzi-23 August

149.

DN56

000 + 400-5 + 428

5028

5291405

Municipiul Craiova - DJ561

 

150.

DN59

10 + 000-14 + 230

4230

4340580

Municipiul Timişoara - Şag (4 benzi)

151.

DN59

14 + 230-36 + 150

21920

3186815

Şag - Voiteg (DN58B)

152.

DN61

69 + 700- 78 + 529

8829

3601455

A1 - DN7

153.

DN64

105 + 970-115 + 480

9510

4918740

4 benzi - Municipiul Râmnicu Vâlcea

154.

DN65

3 + 866-7 + 650

3784

8252650

Municipiul Craiova - 4 benzi

155.

DN65

7 + 650-25 + 170

17520

4298970

4 benzi - DJ643(Balş)

156.

DN65

25 + 170-30 + 450

5280

4181075

DJ643 (Balş) - DJ644

157.

DN65

30 + 450-42 + 364

11914

3210905

DJ644 - DN64

158.

DN65

42 + 364-49 + 000

6636

3823375

DN64- Municipiul Slatina

159.

DN65

54 + 000-70 + 800

16800

4011715

Municipiul Slatina - DJ703C

160.

DN65

70 + 800-90 + 050

19250

3451075

DJ703C-DRDP Bucureşti

161.

DN65

90 + 50-107+ 135

17085

4319775

DRDP Craiova - D N 65A

162.

DN65

107+ 135-116 + 850

9715

6117035

DN65A- Municipiul Piteşti

163.

DN67

83 + 970-99 + 470

15500

3718985

Municipiul Târgu Jiu - DN67B

164.

DN67

136 + 720-152 + 700

15980

6116670

DJ605A- DN65C

165.

DN67

178 + 770-193 + 014

14244

3085710

DJ649- DN64

166.

DN67

194 + 543-198 + 764

4221

4052595

DN64- DN7

167.

DN69

3 + 300-6 + 430

3130

4448985

Municipiul Timişoara - Varianta Timişoara

168.

DN71

000 + 000-15 + 000

15000

3257260

DN7-Conteşti

169.

DN71

15 + 000-44 + 130

29130

3810600

Conteşti - Municipiul Târgovişte

170.

DN71

51 + 041-68 + 900

17859

3457280

Municipiul Târgovişte - Pucioasa

171.

DN72

15 + 700-24 + 352

8652

4950495

DJ702B - Municipiul Târgovişte

172.

DN72

33 + 335-48 + 100

14765

3134620

Municipiul Târgovişte - DJ720A

173.

DN72

48 + 100-76+ 180

28080

4587685

DJ720A - DN1

174.

DN73

1 + 285-6 + 950

5665

9623225

Municipiul Piteşti - DN73D (4 benzi)

175.

DN73

92 + 000-112 + 600

20600

3074760

DRDP Bucureşti - Tohanu Nou

176.

DN73

118 + 797-130 + 900

12103

5524275

DN73A- Municipiul Braşov

177.

DN76

000 + 000- 4 + 770

4770

3111990

DN7- DJ706A

178.

DN76

177 + 135-180 + 911

3776

6768195

Sânmartin - Municipiul Oradea

179.

DN79

4 + 150-12 + 325

8175

4410660

Municipiul Arad - Zimandu Nou (DJ791)

180.

DN79

21 + 452-41 + 557

20105

3455820

DJ792C - Chişineu-Criş (DN79A)

181.

DN79

101 + 619-112 + 045

10426

3777750

DJ792A (Leş) - Municipiul Oradea

182.

DN1A

12 + 260-19 + 450

7190

4750110

Municipiul Bucureşti - DNCB

183.

DN1A

19 + 450-39 + 400

19950

3827025

DJ101 - DJ711

184.

DN1A

70 + 550-84 + 320

13770

3403625

Municipiul Ploieşti (DN1) - DN1B

185.

DN1A

84 + 320-88 + 930

4610

4503370

Supr. cu DN1B

186.

DN1A

88 + 930-113 + 860

24930

5333015

DN1B - DJ102B (Văleni)

187.

DN1B

000 + 000-5 + 508

5508

3885060

DN1 - DN1A

188.

DN1B

10 + 165-25 + 501

15336

6202810

DJ101F - DN1D

189.

DN1B

25 + 501-43 - 600

18099

3494146

DN1D - DJ102H (Mizil)

190.

DN1B

43 + 600-71 +698

28098

3044465

Mizil - DN2

191.

DN1C

8 + 300-13 + 225

4925

3835420

Municipiul Cluj-Napoca - DN16 (Apahida)

192.

DN1C

16 + 200-43 + 000

26800

5735245

DN16 (Apahida) - intrarea Varianta Gherla

193.

DN1C

49 + 600-56 + 500

6900

4030330

Varianta Gherla (ieşire) - Municipiul Dej

194.

DN1C

61 +500-66 + 980

5480

3400705

Municipiul Dej - DN18B (Caseiu)

195.

DN1C

139 + 539- 147 + 938

8399

4944290

DJ193- Municipiul Baia Mare

196.

DN1C

153 + 851-182 + 198

28347

4902680

Municipiul Baia Mare - DN19F (Apa)

197.

DN1F

4 + 900-16 + 173

11273

4509575

Municipiul Cluj-Napoca - DN1J

198.

DN1F

91 + 940-93 + 900

1960

3344495

Municipiul Zalău - DN1H

199.

DN2A

3 + 200-16 + 720

13520

3912800

Municipiul Urziceni - DRDP Constanţa

 

200.

DN2A

62 + 850-66 + 828

3978

3358365

DN2C - DN21

201.

DN2A

185 + 700-196 + 200

10500

3912435

Sector 4 benzi - DN22

202.

DN2A

196 + 200-205 + 411

9211

13232345

DN22- Municipiul Constanţa

203.

DN2B

103 + 270-108 + 720

5450

3270765

DN21 - DN23

204.

DN2B

125 + 571-128 + 900

3329

4364305

DRDP Constanţa - Municipiul Galaţi

205.

DN59A

3 + 170-27 + 900

24730

3030595

Municipiul Timişoara - Cărpiniş (DN59B)

206.

DN65B

000 + 000-6 + 237

6237

4570530

DN65 - A1

207.

DN65F

000 + 000-7 + 000

7000

3736870

DN65 - DN65C

208.

DN73A

20 + 975-36 + 500

15525

3451805

DN73 - Poiana Mărului

209.

DN73D

000 + 000-11 + 749

11749

3243025

DN73 - DJ704B

210.

CALB

000 + 000-7 + 831

7831

3551815

DN1 (intrare municipiul Alba Iulia) - DN1 (ieşire municipiul Alba Iulia)

211.

CB

000 + 000-12 + 444

12444

8162130

DN1 - DN2

212.

CB

12 + 444-18 + 535

6091

6758705

DN2 - DN3

213.

CB

18 + 535-23 + 600

5065

6512330

DN3 - A2

214.

CB

23 + 600- 30 + 200

6600

5671735

A2 - DN4

215.

CB

30 + 200- 40 + 531

10331

3988720

DN4- DN5

216.

CB

40 + 531-49 + 95

8564

4605935

DN5 - DN6

217.

CB

49 + 95-55 + 250

6155

3493415

DN6 - A1

218.

CB

55 + 250-64 + 246

8996

10213430

A1 - DN7

219.

CB

64 + 246-66 + 800

2554

8381860

DN7 - DN1A

220.

CB

66 + 800-72 + 000

5200

6714540

DN1A - DN1

221.

CBM

000 + 000-1 + 436

1436

3161265

DN1C - DN 1C

222.

CORA

000 + 000-1 + 350

1350

5179715

DN19 (ieşire municipiul Oradea) - DN1 (ieşire municipiul Oradea)

223.

CORA

1 + 350-5 + 870

4520

5556030

DN1 (ieşire municipiul Oradea) - DN79 (intrare municipiul Oradea)

224.

CORA

5 + 870-11 + 180

5310

7341610

DN79 (intrare municipiul Oradea) - DN76 (intrare municipiul Oradea)

225.

CORA

11 + 180-14+120

2940

3977405

DN76 (intrare municipiul Oradea) - DN1 (intrare municipiul Oradea)

226.

VGH

000 + 000-5 + 047

5047

4330725

DN1C (intrare municipiul Gherla) - DN1C (ieşire municipiul Gherla)

227.

VOB1

000 + 000-4 + 200

4200

3055415

DN1 - DJ103A

228.

VOB1

4 + 200-8 + 000

3800

5457115

DJ103A - DN11

229.

VOCE

17 + 800-20 + 067

2267

3524805

DN1C (Sânnicoară) - VOCNE

230.

VOCE

20 + 067-23 + 622

3555

4636595

VOCNE - Apahida (DN 1C)

231.

A1

10 + 600-30 + 510

19910

11938055

Municipiul Bucureşti - DJ401A

232.

A1

30 + 510-49 + 208

18698

8489170

DJ401A - DJ711A

233.

A1

49 + 208-70 + 460

21252

8121615

DJ711A - DN61

234.

A1

70 + 460-94 + 393

23933

9092150

DN61 - DJ703B

235.

A1

94 + 393-106 + 500

12107

10993800

DJ703B - DN65B

236.

A1

106 + 500-120 + 100

13600

9275015

A1 - DN7

237.

A1

237 + 432-254 + 240

16808

5301625

DN14 - DN7H (DJ106B)

238.

A1

254 + 240-270 + 345

16105

5877230

DN7H (DJ106B) - DN1

239.

A1

292 + 455-303 + 600

11145

4680395

Nod rutier Cunta - Nod rutier Sebeş Est (DN 7)

240.

A1

303 + 600-309 + 235

5635

5051600

Nod rutier Sebeş Est (DN7) - Nod rutier Lancrăm (DN1)

241.

A1

309 + 235-312 + 246

3011

4215385

Nod rutier Lancrăm (DN1) - Nod rutier Sebeş Vest (DN7)

242.

A1

312 + 246-335 + 070

22824

4456650

Nod rutier Sebeş Vest (DN7) - Nod rutier Orăştie (DN7)

243.

A1

335 + 070-353 + 666

18596

4380000

Nod rutier Orăştie (DN7) - Nod rutier Simeria (DN7/DN6)

244.

A1

504 + 341-517 + 436

13095

3221855

Nod rutier Giarmata (DJ691) - Nod rutier Orţişoara (DJ6)

245.

A1

517 + 436-536 + 236

18800

3211635

Nod rutier Orţişoara (DJ693) - Nod rutier Arad (DN69)

246.

A1

538 + 136-545 + 936

7800

3550720

Nod rutier Arad (DJ682) - Nod rutier Arad (A11)

247.

A2

11 + 950-35 + 400

23450

7316790

DNCB - Fundulea

248.

A2

35 + 400-64 + 100

28700

7180645

Fundulea - Lehliu

249.

A2

64+ 100-106 + 500

42400

6014105

Lehliu - Drajna

250.

A2

106 + 500-143 + 568

37068

4418325

Drajna - Feteşti

251.

A2

143 + 568-160 + 980

17412

5126425

Feteşti - Cernavodă

252.

A2

160 + 980-192 + 940

31960

4548630

Cernavodă - Medgidia

253.

A2

192 + 940-211 +980

19040

4475265

Medgidia - A4

254.

A3

15 + 000-68 + 793

53793

5417695

DN CB - Ploieşti

255.

A4

11 + 520-15 + 440

3920

4182535

DN3 (Constanţa) - A2

256.

A4

15 + 440-20 + 540

5100

3939810

A2- DN39 (Agigea)

257.

DJ156

3 + 200-4 + 400

1200

3860240

Municipiul Ploieşti - DN 1

258.

DJ200

3 + 000-6 + 200

3200

3345590

Voluntari - DN CB

259.

DJ592

5+ 100-16 + 800

11700

3756215

Municipiul Timişoara - DJ 592A

260.

DJ691

2 + 600-10 + 200

7600

3981785

Municipiul Timişoara-DC58 (Gearmata)

261.

DJ797

000 + 000-10 + 000

10000

6890835

Varianta Bihor (DN 79) - Tărian

 

NOTĂ:

Drumurile naţionale, autostrăzile, drumurile de centură, variantele şi variantele ocolitoare din tabelul nr. 2 se află în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, iar drumurile judeţene prevăzute în tabelul nr. 2 se află în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene, după caz.

În cazul în care drumurile prevăzute în tabelul nr. 2 sunt poziţionate şi în interiorul uneia dintre aglomerările prevăzute în tabelul nr. 1, atunci hărţile strategice de zgomot pentru aceste drumuri se realizează atât pentru întreg sectorul de drum, cât şi numai pentru porţiunea de drum care se află în interiorul aglomerării respective.

În cazul drumurilor prevăzute în tabelul nr. 2, atunci când se realizează hărţile strategice de zgomot, datele rezultate de expunere la zgomot a populaţiei trebuie să fie evidenţiate separat pentru fiecare localitate prin care trece respectivul drum, aceste date utilizându-se inclusiv pentru elaborarea planurilor de acţiune, iar pe hărţile strategice de zgomot trebuie să fie evidenţiate limitele administrative a acestor localităţi şi denumirea acestora, precum şi toate clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale din interiorul acestor localităţi.

 

Tabelul nr. 3. Căile ferate principale, sursa: Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” - S.A.

 

Nr. crt.

Denumirea tronsonului de cale ferată

Poziţia kilometrică

Lungimea tronsonului (metri)

Autoritatea care administrează tronsonul de cale ferată

1.

Bucureşti Nord - Brazi

0 + 000-51 + 457

51457

CNCF „CFR” - S.A.

2.

Ploieşti Vest-Predeal

57 + 980-143 + 628

85642

CNCF „CFR” - S.A.

3.

Ploieşti Sud-Buzău

59 + 500-127 + 970

68270

CNCF „CFR” -S.A.

4.

Feteşti-Constanţa

145 + 004-222 + 422

77418

CNCF „CFR” -S.A.

5.

Roşiori Nord - Filiaşi

99 + 952-245 + 492

145540

CNCF „CFR” -S.A.

 

NOTĂ:

în cazul în care căile ferate prevăzute în tabelul nr. 3 sunt poziţionate şi în interiorul uneia dintre aglomerările din tabelul nr. 1, atunci hărţile strategice de zgomot pentru aceste căi ferate se realizează atât pentru întreg sectorul de cale ferată, cât şi numai pentru porţiunea de cale ferată care se află în interiorul aglomerării respective.

În cazul căilor ferate prevăzute în tabelul nr. 3, atunci când se realizează hărţile strategice de zgomot, datele rezultate de expunere la zgomot a populaţiei trebuie să fie evidenţiate separat pentru fiecare localitate prin care trece respectiva cale ferată, aceste date utilizându-se inclusiv pentru elaborarea planurilor de acţiune, iar pe hărţile strategice de zgomot trebuie să fie evidenţiate limitele administrative a acestor localităţi şi denumirea acestora, precum şi toate clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale din interiorul acestor localităţi.

 

Tabelul nr. 4. Aeroporturile mari, sursa: Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

 

Nr. crt.

Denumirea aeroportului

Codul ICAO

Autoritatea care administrează aeroportul

1.

Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”

LROP

Compania Naţională „Aeroporturi Bucureşti” - S A.

 

Tabelul nr. 5. Aeroporturi urbane identificate în interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 sau ale căror traiecte de decolare şi/sau aterizare conduc la survolul total sau parţial a aglomerării, sursa: Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

 

Nr. crt.

Denumirea aeroportului

Codul ICAO

Autoritatea care administrează aeroportul

1.

Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - „Aurei Vlaicu”

LRBS

Compania Naţională „Aeroporturi Bucureşti” - S.A. sub autoritatea Ministerului Transporturilor

2.

Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca

LRCL

Regia Autonomă „Aeroportul Cluj-Napoca” în subordinea Consiliului Judeţean Cluj

3.

Aeroportul Internaţional Iaşi

LRIA

Regia Autonomă „Aeroportul Iaşi” în subordinea Consiliului Judeţean Iaşi

4.

Aeroportul Internaţional Craiova

LRCV

Regia Autonomă „Aeroportul Craiova” în subordinea Consiliului Judeţean Dolj

5.

Aeroportul Internaţional Oradea

LROD

Regia Autonomă „Aeroportul Oradea” în subordinea Consiliului Judeţean Bihor

6.

Aeroportul Internaţional Sibiu

LRSB

Regia Autonomă „Aeroportul Sibiu” în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu

7.

Aeroportul Internaţional Târgu Mureş

LRTM

Regia Autonomă „Aeroportul Târgu Mureş” în subordinea Consiliului Judeţean Mureş

8.

Aeroportul Internaţional Baia Mare

LRBM

Regia Autonomă „Aeroportul Baia Mare” în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş

9.

Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău

LRBC

Consiliul Judeţean Bacău

10.

Aeroportul Internaţional Satu Mare

LR

Regia Autonomă „Aeroportul Satu Mare” în subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare

 

NOTĂ:

Administraţiile fiecărui aeroport prevăzut în tabelele nr. 4 şi 5 au obligaţia de a utiliza următoarele date atunci când realizează hărţi strategice de zgomot:

a) atribuirea numărului de mişcări ale aeronavelor în funcţie de perioadele de zi, seară şi noapte pentru diferite clase de aeronave;

b) aterizarea şi decolarea aeronavelor într-o anumită direcţie determinată din date reale;

c) lungimile de coridor stabilite din date reale;

d) descrierea poziţiei aeroportului şi a rutelor;

e) tipurile de aeronave care aterizează şi decolează pe/de pe respectivul aeroport.

În cazul în care aeroporturile urbane prevăzute în tabelul nr. 5 sunt poziţionate în apropiere de limita administrativă a uneia dintre aglomerările din tabelul nr. 1 sau dacă traiectele de decolare şi/sau aterizare conduc la survolul total sau parţial a aglomerării respective, atunci hărţile strategice de zgomot pentru aceste aeroporturi se realizează astfel încât să fie puse în evidenţă datele rezultate de expunere la zgomot a populaţiei, atât separat pentru fiecare localitate şi aglomerare în parte afectate de activitatea aeroportuară, cât şi cumulat pentru interiorul şi exteriorul limitei administrative a aglomerării, iar pe hărţile strategice de zgomot trebuie să fie evidenţiate limitele administrative ale aglomerării şi ale localităţilor învecinate acesteia, denumirea acestora, precum şi toate clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale din interiorul acestora.

În cazul aeroportului mare prevăzut în tabelul nr. 4, dacă traiectele de decolare şi/sau aterizare conduc la survolul total sau parţial a mai multor localităţi, atunci hărţile strategice de zgomot pentru aceste aeroporturi se realizează astfel încât să fie puse în evidenţă datele rezultate de expunere la zgomot a populaţiei, atât separat pentru fiecare localitate în parte, cât şi cumulat pentru toate localităţile, iar pe hărţile strategice de zgomot trebuie să fie evidenţiate limitele administrative ale localităţilor şi denumirea acestora, precum şi toate clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale din interiorul acestor localităţi.

 

Tabelul nr. 6. Porturi maritime şi/sau fluviale identificate în interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1, sursa: Compania Naţională .Administraţia Porturilor Maritime Constanţa” - S.A. şi Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi

 

Nr. crt.

Denumirea portului

Autoritatea care administrează portul

1.

Portul Constanţa

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime Constanţa” - S.A. sub autoritatea Ministerului Transporturilor

2.

Portul Galaţi

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor

3.

Portul Brăila

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

NOTĂ:

În cazul în care porturile prevăzute în tabelul nr. 6 sunt poziţionate în apropiere de limita administrativă a uneia dintre aglomerările din tabelul nr. 1, atunci hărţile strategice de zgomot pentru aceste porturi se realizează astfel încât să fie puse în evidenţă datele rezultate de expunere la zgomot a populaţiei, atât separat pentru fiecare localitate şi aglomerare în parte afectate de activitatea portuară, cât şi cumulat pentru interiorul şi exteriorul limitei administrative a aglomerării, iar pe hărţile strategice de zgomot trebuie să fie evidenţiate limitele administrative ale aglomerării şi ale localităţilor învecinate acesteia, denumirea acestora, precum şi toate clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale din interiorul acestora.

În cazul în care în interiorul amplasamentului portuar există alte amplasamente unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, la realizarea hărţilor strategice de zgomot se vor lua în considerare şi acestea.

1. În baza prevederilor prezentei hotărâri, hărţile strategice de zgomot realizate de autorităţile administraţiei publice locale şi de operatorii economici reprezintă hărţi strategice ale emisiei

de zgomot care se realizează separat pentru fiecare dintre următoarele:

a) traficul aeroportuar, în cazul aeroporturilor prevăzute în tabelele nr. 4 şi 5;

b) amplasamentele din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1, unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013;

c) traficul trenurilor şi tramvaielor din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1, iar pentru zgomotul produs de traficul tramvaielor poate fi necesară caracterizarea surselor de emisie prin măsurători;

d) traficul rutier din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1;

e) traficul rutier în cazul drumurilor principale cu un trafic mai mare de 3.000.000 de treceri de vehicule pe an, identificate conform tabelului nr. 2;

f) traficul feroviar în cazul căilor ferate principale cu un trafic mai mare de 30.000 de treceri de trenuri pe an, identificate conform tabelului nr. 3;

g) porturile prevăzute în tabelul nr. 6.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2011

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 7.639 din 4 noiembrie 2016, întocmit de Direcţia Generală Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

în temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 852/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a unor norme generale de igienă care se aplică alimentelor, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 853/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 854/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 882/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind criteriile microbiologice aplicabile alimentelor, al Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009/CE al Parlamentului European nr. 142/2011 şi al Consiliului de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, şi al Regulamentului (CE) nr. 1.375/2015/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa de Trichinella în carne,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Condiţiile minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 18 august 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) cerinţe în domeniul bunăstării animalelor şi al biosecurităţii;

c) cerinţe privind identificarea, înregistrarea animalelor şi asigurarea trasabilităţii animalelor şi a produselor de origine animală rezultate.”

2. La articolul 2, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) număr redus de animale - numărul maxim de animale care pot fi sacrificate la nivelul abatoarelor de capacitate mică, incluzând tăierile de urgenţă, astfel:

(i) abatoare de capacitate mică:

1. porcine, ovine sau caprine - 200 de capete/lună;

2. bovine - 40 de capete/lună:

3. orice combinaţie a acestor specii, dar care nu depăşeşte 5 UVM/zi;

(ii) centrele de sacrificare:

1. porcine, ovine sau caprine - 100 de capete/lună;

2. bovine - 20 de capete/lună;

3. orice combinaţie a acestor specii, dar care nu depăşeşte

2.5 UVM/zi;

(iii) puncte de sacrificare la nivelul fermei:

1. porcine, ovine sau caprine - 50 de capete/lună;

2. bovine - 10 capete/lună;

3. orice combinaţie a acestor specii, dar care nu depăşeşte

1.5 UVM/zi;

c) UVM - unitate vită mare, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltarea rurală (FEADR):

1. tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de 2 ani şi ecvine de mai mult de 6 luni - 1,0 UVM;

2. bovine între 6 luni şi 2 ani - 0,6 UVM;

3. bovine mai mici de şase luni - 0,4 UVM;

4. ovine şi caprine - 6,15 UVM;

5. scroafe de reproducţie mai mari de 50 kg - 0,5 UVM;

6. alte porcine - 0,3 UVM.”

3. La articolul 2, după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:

„d) centru de sacrificare - abator de capacitate mică ce este dotat cu spaţii şi facilităţi adecvate, în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, cazarea şi tăierea unui număr redus de animale, precum şi pentru livrarea cărnii şi a organelor rezultate în unităţi înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor de pe teritoriul naţional;

e) punct de tăiere la nivelul fermei - abator de capacitate mică integrat fermei, care este dotat cu spaţii şi facilităţi adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru tăierea animalelor crescute în ferma proprie şi pentru livrarea cărnii şi a organelor rezultate în unităţi înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor de pe teritoriul naţional”.

4. La articolul 3 alineatul (2), litera j) se abrogă.

5. La articolul 3 alineatul (2), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

»k) în cazul în care la nivelul abatoarelor de capacitate mică se sacrifică bovine şi ovine adulte este necesară existenţa spaţiului de frig pentru depozitarea carcaselor până la primirea rezultatelor privind testarea pentru encefalopatiile spongiforme transmisibile;”.

6. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Medicii veterinari oficiali care evaluează unitatea în vederea autorizării acesteia, în funcţie de dimensiunea spaţiilor, echipamentelor, facilităţilor existente coroborate cu capacitatea de sacrificare trebuie să încadreze abatorul în conformitate cu prevederile art. 2 lit. b), nefiind permisă acordarea unor derogări de la etapele tehnologice privind sacrificarea, respectiv de la fluxul tehnologic.

(2) Animalele destinate sacrificării trebuie să fie obligatoriu identificate şi însoţite de certificat sanitar-veterinar, documentul privind informaţiile pentru lanţul alimentar, precum şi de alte documente de identificare conform legislaţiei în vigoare.”

7. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 5, cu următorul cuprins:

„Art. 5 - (1) Carcasele/Semicarcasele/Sferturile şi organele obţinute în urma sacrificării în centrele de sacrificare şi punctele de sacrificare la nivelul fermei vor fi comercializate pe teritoriul naţional către măcelării, carmangerii, restaurante, cantine, pensiuni turistice şi magazine alimentare.

(2) Certificarea de sănătate publică veterinară a cărnii şi marca de sănătate care se aplică pe carcasele/semicarcasele/ sferturile şi organele obţinute în urma abatorizării în abatoare de capacitate mică, centre de sacrificare şi puncte de tăiere integrate la nivelul fermei trebuie să fie în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. i 0/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Carnea şi organele obţinute la nivelul abatoarelor de capacitate mică pot face obiectul schimburilor intracomunitare sau exportului către ţări terţe, cu respectarea prevederilor legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor îh vigoare.

(4) Confecţionarea mărcilor de sănătate se realizează conform procedurii stabilite în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Radu Roatiş Cheţan

 

Bucureşti, 16 decembrie 2016.

Nr. 140.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi componenţa nominală a acestuia

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru perioada 2014-2020 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III),

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,

în temeiul prevederilor art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 217 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă componenţa nominală a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării în calitate de coordonator al unor programe şi subprograme din Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 şi Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 252/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi componenţa nominală a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 16 iunie 2014, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 7 decembrie 2016.

Nr. 5.929.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare

 

CAPITOLUL I

Misiunea, rolul şi atribuţiile

 

Art. 1. - (1) Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare CCCDI, este principalul organ consultativ de specialitate, fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) CCCDI este principalul organ consultativ de specialitate al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - CCCDI are misiunea de a asigura suport ştiinţific specializat în elaborarea politicilor şi strategiilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării (CDI) la nivel naţional şi de a sprijini Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, denumită în continuare ANCSI, în coordonarea, evaluarea şi monitorizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică din

România, în conformitate cu Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020 (SNCDI).

În acest scop CCCDI realizează:

1. rapoarte cuprinzând studii şi recomandări pe probleme specifice sistemului de cercetare-dezvoltare şi inovare, cum ar fi:

- analiza stadiului şi tendinţelor pe plan mondial;

- consultanţă la elaborarea Planului naţional de cercetare dezvoltare şi inovare (PNCDI) şi la analiza periodică a desfăşurării şi a stadiului de îndeplinire a obiectivelor acestuia;

- analiza eficienţei şi adecvării instrumentelor de finanţare utilizate în PNCDI;

- identificarea vulnerabilităţilor sistemului CDI;

- evidenţierea zonelor cu potenţial de dezvoltare şi de impact socioeconomic din sistemul CDI;

- propuneri de acte normative în domeniul CDI, respectiv analiza şi dezbaterea unor proiecte de acte normative;

2. coordonarea ştiinţifică a programelor-nucleu, a programelor cu finanţare instituţională complementară de susţinere a performanţei şi a următoarelor programe/ subprograme din PNCDI:

- Programul 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, cu excepţia subprogramului 1.1. - Resurse umane;

- Programul 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare-dezvoltare şi inovare, în coordonare cu Consiliul Naţional pentru Inovare şi Antreprenoriat (CNIA)\

- Programul 3 - Cooperare europeană şi internaţională;

- Programul 5 - Cercetare în domenii de interes strategic.

În vederea coordonării ştiinţifice a programelor/subprogramelor menţionate, CCCDI are, în principal, următoarele atribuţii:

a) propune instrumente de finanţare necesare atingerii scopului şi obiectivelor programelor, defineşte obiectivele specifice fiecărui instrument de finanţare, indicatorii de performanţă asociaţi şi standardele de calitate;

b) elaborează pachetele de informaţii sau, după caz, avizează pachetele de informaţii propuse de conducătorii de programe/subprograme (Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior şi Cercetării, Dezvoltării şi Inovării - UEFISCDI, Agenţia Spaţială Română - ROŞA, Institutul de fizică Atomică - IFA);

c) elaborează proceduri de evaluare a propunerilor de proiecte, de selecţie a corpului de evaluatori pentru competiţiile de proiecte şi validează registrul evaluatorilor constituit în acest scop;

d) asistă agenţiile de finanţare în procesul de negociere a contractelor pentru proiectele propuse spre finanţare;

e) coordonează şi elaborează proceduri pentru monitorizarea ştiinţifică a proiectelor finanţate în cadrul programelor, pentru evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanţă contractaţi, inclusiv pentru identificarea şi certificarea situaţiilor care intră sub incidenţa riscului cercetării;

f) participă la analiza oportunităţii achiziţionării de infrastructură şi echipamente de cercetare prin programele pe care le coordonează;

3. elaborarea de rapoarte de analiză asupra oportunităţii şi necesităţii participării României la cadre şi iniţiative paneuropene (de exemplu: iniţiative tehnologice comune, iniţiative de programare comună, comunităţile de cunoaştere şi inovare, ERA- Net, ERA Net Plus, ESFRI, alte asemenea iniţiative europene);

4. Evaluarea cererilor de autorizare a organizaţiilor de cercetare-dezvoltare în vederea aplicării Directivei 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 referitoare la „viza ştiinţifică”, făcând propuneri de aprobare, respectiv refuzare a autorizării acestora, conform prevederilor legale;

5. avizare ştiinţifică pentru următoarele acţiuni:

a) organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale;

b) publicarea literaturii tehnico-ştiinţifice.

Art. 3. - (1) CCCDI coordonează ştiinţific evaluarea şi certificarea unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Coordonarea ştiinţifică prevăzută la alin. (1) se realizează prin:

a) stabilirea procedurilor de selecţie a experţilor care asigură evaluarea şi clasificarea unităţilor sau instituţiilor;

b) nominalizarea grupului de lucru însărcinat cu coordonarea procesului de evaluare şi clasificare, care are rolul de a-i selecta pe experţii evaluatori din ţară şi străinătate;

c) întocmirea şi transmiterea spre aprobarea ANCSI a componenţei nominale a echipelor de evaluatori, la propunerea grupului de lucru;

d) nominalizarea, pentru fiecare unitate sau instituţie evaluată, prin intermediul grupului de lucru, a unui reprezentant cu atribuţii de consultant şi observator CCCDI, pe perioada de desfăşurare a procesului de evaluare şi clasificare;

e) analiza rezultatelor evaluării, formularea de sugestii şi comentarii în vederea elaborării raportului Final de evaluare;

f) verificarea respectării procedurilor şi aprobarea rapoartelor finale de evaluare;

g) înaintarea către ANCSI a propunerilor pentru aprobarea hotărârilor privind certificarea, recertificarea, neacordarea certificării sau retragerea certificării,

Art. 4. - CCCDI selectează şi propune experţi pentru nominalizarea acestora în comisiile de concurs pentru funcţia de director general al institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 5. - CCCDI colaborează cu Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), CNÎA, Academia Română, academiile de ramură, ministerele, cu reprezentanţi ai mediului academic, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile, inclusiv cu instituţii, organizaţii şi operatori economici din străinătate, în vederea elaborării politicilor şi strategiilor naţionale pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 6. - (1) CCCDI poate coopera cu alte organisme, naţionale sau internaţionale, din domeniul administrării programelor de cercetare sau al evaluării cercetării, potrivit mandatului acordat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(2) CCCDI poate reprezenta, pe bază de mandat, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în cadrul organizaţiilor şi programelor internaţionale de cercetare ştiinţifică şi administrare a ştiinţei.

(3) Mandatul se acordă de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 7. - CCCDI întocmeşte şi prezintă spre aprobare preşedintelui ANCSI un program de lucru anual şi, de asemenea, întocmeşte anual un raport de activitate pe care îl prezintă spre informare conducerii autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea CCCDI

 

Art. 8. - (1) CCCDI este format din 21 de membri, numiţi prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) CCCDI este condus de un preşedinte ajutat de 2 vicepreşedinţi.

(3) Preşedintele şi vicepreşedinţii sunt numiţi o dată cu numirea membrilor CCCDI şi formează biroul CCCDI.

(4) Membrii CCCDI nu pot fi reprezentaţi sau substituiţi în activităţi de către alte persoane.

Art. 9. - CCCDI este format din cercetători şi cadre didactice universitare recunoscute pe plan internaţional şi specialişti care provin din mediul economic.

Art. 10. - (1) Mandatul membrilor CCCDI este de 4 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.

(2) în cazul existenţei unui loc vacant în componenţa CCCDI sau în situaţia în care un membru este în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul ori pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare va numi alt membru.

(3) Mandatul noului membru expiră la expirarea mandatului membrului pe care îl înlocuieşte.

(4) în cazul în care un membru al CCCDI încalcă normele etice sau de deontologie profesională ori nu se implică în mod sistematic în activităţile CCCDI, acesta va fi revocat din calitatea de membru al CCCDI. Condiţiile şi procedura de revocare sunt stabilite prin regulamentul de ordine interioară a CCCDI.

Art. 11. - (1) în termen de 60 de zile de la numire, CCCDI elaborează un regulament de ordine interioară (denumit în continuare ROI), pe care îl înaintează spre aprobare conducerii ANCSI.

(2) ROI cuprinde, în principal, prevederi referitoare la:

a) atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedinţilor CCCDI;

b) procedura de convocare a şedinţelor CCCDI şi cvorumul de şedinţă;

c) procedura de adoptare a deciziilor CCCDI;

d) condiţiile şi procedura pentru revocarea unui membru al CCCDI;

e) regulamentul-cadru de funcţionare a comisiilor de specialitate.

Art. 12, - (1) CCCDI are un secretariat tehnic care asigură sprijinul logistic pentru desfăşurarea activităţilor CCCDI şi ale organelor de lucru ale acestuia şi gestionează pagina web a CCCDI.

(2) Secretariatul tehnic este asigurat de ANCSI.

Art. 13. - (1) Şedinţele CCCDI sunt convocate de către preşedintele CCCDI, de preşedintele ANCSI sau la cererea a cel puţin 7 membri ai CCCDI.

(2) Cvorumul de lucru al CCCDI este de 13 membri.

Art. 14. - (1) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, preşedintele şi vicepreşedintele ANCSI sau un reprezentant al acestora pot participa, de drept, la şedinţele CCCDI.

(2) Pot participa, de drept, la şedinţele CCCDI, în calitate de observatori, directorul general pentru coordonare strategică, programe, politici şi dezvoltare instituţională din ANCSI şi, în funcţie de subiectele aflate pe ordinea de zi, directorul general al UEFISCDI, IFA sau ROŞA.

O) în cadrul şedinţelor, CCCDI poate invita persoane externe, în calitate de observatori sau de consultanţi.

Art. 15. - În cadrul CCCDI funcţionează următoarele comisii de specialitate permanente formate din experţi în domeniile stabilite prin SNCDI, astfel;

a) Comisia pentru bioeconomie;

b) Comisia pentru tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate;

c) Comisia pentru energie, mediu şi schimbări climatice;

d) Comisia pentru eco-nanotehnologii şi materiale avansate;

e) Comisia pentru sănătate;

f) Comisia pentru patrimoniu şi identitate culturală;

g) Comisia pentru tehnologii noi şi emergente.

Art. 16. - (1) în cadrul CCCDI funcţionează, de asemenea, 5 comisii permanente de experţi, în vederea realizării activităţilor de coordonare ştiinţifică, după cum urmează:

a) Comisia de evaluare instituţională a unităţilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare;

b) Comisia pentru infrastructuri de cercetare şi de participare la infrastructurile paneuropene;

c) Comisia pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice;

d) Comisia pentru publicarea literaturii tehnico-ştiinţifice;

e) Comisia pentru promovarea cooperării ştiinţifice şi tehnice internaţionale.

(2) în afara comisiilor menţionate la alin. (1), la propunerea biroului CCCDI pot fi înfiinţate comisii sau grupuri de lucru ad-hoc pentru rezolvarea unor probleme apărute pe parcurs.

Art. 17. - (1) Modul de constituire a comisiilor permanente de experţi, ca organe de lucru ale CCCDI, se stabileşte prin ROI-ul CCCDI, astfel ca experţii desemnaţi să aibă competenţa corespunzătoare domeniului de activitate al comisiei.

(2) în cadrul comisiilor permanente de experţi prevăzute la art. 16, pe lângă membrii CCCDI pot fi cooptaţi şi experţi care nu sunt membri ai CCCDI. Comisiile permanente de experţi sunt alcătuite din cercetători şi cadre didactice universitare recunoscuţi/recunoscute pe plan internaţional şi specialişti care provin din mediul economic

(3) Comisiile permanente de experţi se organizează şi funcţionează pe baza regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, elaborate pe baza regulamentului-cadru de funcţionare a comisiilor de specialitate stabilit prin ROI-ul CCCDI.

 

CAPITOLUL III

Finanţarea CCCDI

 

Art. 18. - (1) Cheltuielile necesare funcţionării CCCDI şi organelor de lucru ale acestuia sunt asigurate din bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(2) Resursele materiale şi financiare necesare funcţionării CCCDI sunt gestionate prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării şi se constituie pe bază contractuală între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi UEFISCDI sau din alte surse legal constituite, inclusiv tarife pentru conducerea de programe/proiecte CDI, gestionate de UEFISCDI,

Art. 19. - Pentru activitatea desfăşurată, membrii CCCDI şi ai organelor de lucru ale acestuia sunt remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unităţile bugetare

Art. 20. - Pentru participarea la şedinţe sau la reuniuni de lucru, membrilor CCCDI şi organelor de lucru ale acestuia le sunt decontate, în condiţiile legii, cheltuielile de transport şi cazare.

 

CAPITOLUL IV

Norme de etică şi deontologie profesională

 

Art. 21. - Membrii CCCDI şi ai organelor de lucru ale acestuia au obligaţia să respecte reglementările aplicabile şi normele de etică şi deontologie profesională, conform prevederilor legale cu incidenţă în materie.

Art. 22. - Membrii CCCDI şi ai organelor de lucru ale acestuia au obligaţia de a raporta cu celeritate preşedintelui CCCDI orice situaţie în care consideră că se află într-un conflict de interese, imediat după ce constată existenţa conflictului de interese, şi de a se recuza de la luarea deciziilor afectate de conflictul de interese.

Art. 23. - Membrii CCCDI nu pot face parte din componenţa altui organism consultativ al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia în CCCDI

Instituţia

Domeniul

1

Bunoiu Mădălin (P)

Preşedinte

Universitatea de Vest din Timişoara

Fizică

2

Aldea Alexandru (VP)

Vicepreşedinte

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor

Fizică

3

Ciuparu Dragoş (VP)

Vicepreşedinte

Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti

Inginerie chimică

4

Anton Anton

Membru

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Inginerie

5

Balint Marko

Membru

Universitatea Babeş-Bolyai

Biologie şi ecologie

6

Bele Nastasia

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare

Bioeconomie

7

Echim Marius

Membru

Institutul de Ştiinţe Spaţiale Bucureşti

Ştiinţele Pământului

8

Grosu Horia

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală, Baloteşti

Biologie şi ecologie

9

Hinescu Mihail Eugen

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Victor Babeş

Medicină

10

Horbaniuc Bogdan

Membru

Universitatea Tehnică Iaşi

Inginerie

11

Iliescu Dragoş

Membru

Universitatea din Bucureşti

Psihologie

12

Lupu Nicoleta

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică Iaşi

Ştiinţa materialelor

13

Neagoe Ioana Cornelia Stanca

Membru

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Medicină

14

Oară Cristian

Membru

Universitatea Politehnica Bucureşti - Automatică

Inginerie

15

Roman Mihai

Membru

Academia de Studii Economice

Cibernetică

16

Rughiniş Cosima

Membru

Universitatea din Bucureşti

Sociologie

17

Sicora Cosmin

Membru

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

Biologie

18

Silvestru Cristian

Membru

Universitatea Babeş-Bolyai, Academia Română

Chimie

19

Szedlacsek Ştefan

Membru

Institutul de Biologie al Academiei Române Bucureşti

Biochimie

20

Tudor Velea

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Rare şi Radioactive

Inginerie

21

Zamfir Nicolae Victor

Membru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” IFIN-HH Măgurele

Fizică

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.