MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1058/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1058         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 28 decembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

998. - Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.000. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului,

Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret, a bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 21 decembrie 2016.

Nr. 998.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

16335444

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

24326056

Administraţia Naţională „Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi,după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care aii în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Nr. crt.

Cod de clasificare

Tipul

bunului

(mobil/

imobil)

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

PIF

Valoarea da inventar

- lei -

Situaţia juridică

Baza legală (proces-verbal)

Administrare/ concesiune

1

8.03.09

imobil

Amenajarea pârâul Caşin şi pârâul Curiţa, comuna Caşin, judeţul Bacău

Apărări de mal L= 310 m, prag de fund 4 bucăţi,

S teren = 982 mp,

Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 293 mp,

Sconstr_C2- consolidare_de_mal = 505 mp,

Sconstr_C3- prag_de fund = 184 mp,

CF nr. 61149,

UAT Caşin, codul hidrografic al cursului de apă Caşin XII-1.69.32;

codul hidrografic al cursului de apă Curiţa XII-1.69.32.7

N: proprietăţi particulare;

E: albie pârâu Caşin;

S: albie pârâu Curiţa;

V: albie pârâu Caşin

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Caşin; -;

nr.: -;

2013

616.325

Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013;

PVRTL nr. 18526/ 30.10.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală da Apă Siret

2

8.03.09

imobil

Amenajare pârâu Zăbala, comuna Spulber, judeţul Vrancea

Consolidări de mal cu gabioane L = 600 m,

Steren = 3,095 mp,Sconstr = 3.095 mp, din care:

Steren = 1.364 mp,

Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 407 mp,

Sconstr_C2- consolidare_de_mal = 957 mp,

CF nr. 50195, UAT Spulber,

Steren = 599 mp,

Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 173 mp,

Sconstr_C2- consolidare_de_mal = 426 mp,

CF nr. 50196, UAT Spulber,

Steren = 1.132 mp,

Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 348 mp,

Sconstr_C2- consolidare_de_mal - 784 mp,

CF nr. 50197,

UAT Spulber, codul hidrografic al cursului de apă XI1-1.79.9

N: pârâu Zăbala;

E: pârâu Zăbala;

S: teren unitatea administrativ-teritorială Spulber;

V: Drumul Judeţean 205 D

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

comuna Spulber; -;

nr.: -;

2013

1.342.395

Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013;

PVRTL nr. 20276/ 28.11.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Siret

3

8.03.09

imobil

Amenajare pârâu Zăbala, comuna Năruja, judeţul Vrancea - etapa I şi etapa a II-a

Consolidări de mal cu gabioane L = 955 m, din care: etapa I L = 700 m şi etapa a II-a L = 255 m;

Steren = 1.476 mp,

Sconstr = 1.476 mp, din care:

Steren = 1.225 mp, Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 1.225 mp,

CF nr. 50687, UAT Năruja, Steren = 22 mp, Sconstr_C1- consolidare de mal = 22 m,

CF nr. 50688, UAT Năruja,

Steren = 83 mp, Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 83 mp,

CF nr. 50689, UAT Năruja, Steren = 146 mp,

Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 146 mp,

CF nr. 50723, UAT Năruja, codul hidrografic al cursului de apă Xll.l.79.9

N: albie pârâu Zăbala;

E: albie pârâu Zăbala;

S: Drumul Judeţean 205 D;

V: albie pârâu Zăbala şi proprietăţi particulare

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

comuna Năruja; -;

nr.; -;

2013

2.416.583

Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013;

PVRTL nr. 20275/ 28.11.2013- et. I;

PVRTL nr. 10374/ 12.06.2014 - et. II

În administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Siret

4

8.03.09

imobil

Amenajare pârâu Zăbala, comuna Paltin, judeţul Vrancea

Consolidări de mal cu gabioane L = 950 m;

Steren = 4.989 mp,

Sconstr = 4.989 mp, din care:

Steren = 843 mp,

Sconstr _C1- consolidare_de_mal - 333 mp,

Sconstr_C2- consolidare_de_mal = 510 mp,

CF nr. 50433, UAT Paltin,

Steren = 1.526 mp,

Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 604 mp,

Sconstr_C2- consolidare de mal = 922 mp,

CF nr. 50434, UAT Paltin,

Steren = 705 mp,

Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 275 mp,

Sconstr_C2- consolidare_de_mal = 430 mp,

CF nr. 50435, UAT Paltin,

Steren = 233 mp,

Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 69 mp,

Sconstr_C2- consolidare_de_mal = 164 mp,

CF nr. 50436, UAT Paltin,

Steren = 1.682 mp,

Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 672 mp,

Sconstr_C2- consolidare_de_mal = 1.010 mp,

CF nr. 50437, UAT Paltin codul hidrografic al cursului de apă XII.1.79.18.

N: pârâu Zăbala;

E: pârâu Zăbala;

S: Drumul Judeţean 205D;

V: pârâu Zăbala şi proprietăţi particulare

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

comuna Paltin; -;

nr.: -;

2013

2.335.501

Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013;

PVRTL nr. 20811/ 09.12.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Siret

5

8.03.09

imobil

Amenajare râu Putna pe zona comunei Ţifeşti, judeţul Vrancea - etapa I, obiectul I - Regularizare râu Putna la Clipiceşti, comuna Ţifeşti, judeţul Vrancea, obiectul II - Regularizare râu Putna la Vităneşti, comuna Boloteşti, judeţul Vrancea

Consolidări de mal L = 3.225 m,

Steren = 13.438 mp,

Sconstr= 13.438 mp, din care:

Steren = 852 mp,

Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 323 mp,

Sconstr_C2- consolidare de mal = 529 mp,

CF nr. 53713, UAT Boloteşti,

Steren = 1,144 mp,

Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 448 mp,

Sconstr_C2- consolidare_de_mal = 696 mp,

CF nr. 53714, UAT Boloteşti,

Steren = 663 mp,

Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 253 mp,

Sconstr_C2- consolidare de mal = 410 mp,

CF nr. 53716, UAT Boloteşti,

Steren = 1.737 mp,

Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 705 mp,

Sconstr_C2- consolidare_de_mal = 1.032 mp,

CF nr. 57020, UAT Ţifeşti,

Steren = 5.542 mp,

Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 2.236 mp,

Sconstr_C2- consolidare de mal = 3.306 mp:

CF nr. 57021, UAT Ţifeşti,

Steren = 3.500 mp,

Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 1.398 mp,

Sconstr_C2- consolidare de mal = 2.102 mp,

CF nr. 57023, UAT Ţifeşti, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79

Comuna Ţifeşti:

N-S, E-V: albia râului Putna;

comuna Boloteşti:

N: albie râu Putna;

E: albie râu Putna;

S: proprietăţi particulare;

V: albie râu Putna.

Ţara: România;

judeţul Vrancea;

comuna Ţifeşti; -;

nr.: -;

comuna Boloteşti; -;

nr.: -

2013

5.835.844

Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 703/2013;

PVRTL nr. 21643/ 19.12.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Română” - Administraţia Bazinală de Apă Siret

6

8.03.09

imobil

Consolidare de mal râu Putna la Boloteşti, judeţul Vrancea

Consolidări de mal cu gabioane L = 600 m, Recalibram albie L = 860 m,

Steren = 3.379 mp,

Sconstr_C1- consolidare mal râu = 1.263 mp,

CF nr. 53731, UAT Boloteşti, codul hidrografic al cursului de apă XII.I.79

N: albie râu Putna;

E: albie râu Putna;

S: drum de exploatare;

V: albie râu Putna

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

comuna Boloteşti;

satul Putna;

nr.: -;

2013

1.317.654

Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013;

PVRTL nr. 19515/ 14.11.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Siret

7

8.03.09

imobil

Regularizare râu Putna aval Vidra

Consolidări de mal cu gabioane L= 2.100 m, Recalibrare albie L = 800 m,

Steren = 2.764 mp,

Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 1.095 mp,

Sconstr_C2- consolidare de mal = 1.669 mp,

CF nr. 51739, UAT Vidra, codul hidrografic al cursului de apă XII,1,79

N: albie râu Putna;

E: albie râu Putna;

S: albie râu Putna;

V: albie râu Putna

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

comuna Vidra;

nr.; -

2013

3.366.240

Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013;

PVRTL nr. 20808/ 09.12.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Siret

8

8.03.09

imobil

Regularizare râu Milcov la Supuşi - Odobeşti, judeţul Vrancea

Consolidări de mal cu gabioane L = 435 m,

Steren = 1.842 mp,

Sconstr_C1- consolidare de mal = 1.842 mp,

CF nr. 53172, UAT Odobeşti, codul hidrografic al cursului de apă XII.1.79.18

N: proprietăţi particulare;

E; proprietăţi particulare;

S: albie râu Milcov;

V: albie râu Milcov

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

oraşul Odobeşti;

nr.: -

2013

755.189

Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013;

PVRTL nr. 19475/ 14.11.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Siret

9

8.03.09

imobil

Consolidări de mai pârâu Dragomira la Soveja, judeţul Vrancea

Consolidare de mal cu zid de sprijin din beton L = 200 m, Steren = 680 mp, Sconstr_C1-zid_sprijin = 15 mp,

Sconstr_C2-zid_sprijin = 23 mp,

Sconstr_C3-zid_sprijin - 10 mp,

Sconstr_C4-zid_sprijin = 8 mp,

Sconstr_C5-zid_sprijin = 3 mp,

CF nr. 51459, UAT Soveja, codul hidrografic al cursului de apă XII.1.75.1

N: drum, proprietăţi particulare;

E: albie pârâu;

S: proprietăţi particulare;

V: albie pârâu

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

comuna Soveja;

nr.: -

2013

518.977

Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013;

PVRTL nr. 20274/ 28.11.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Siret

10

8.03.09

imobil

Regularizare pârâu Şuşiţa la Câmpuri, judeţul Vrancea

Consolidare de mal L = 500 m,

Steren = 158.289 mp,

Sconstr_C1- gabioane_cu_piatră = 975 mp,

Sconstr_C2- gabioane_cu_piatră = 295 mp,

Sconstr_C3- gabioane_cu_piatră = 400 mp,

Sconstr_C4- gabioane_cu_piatră = 250 mp,

CF nr. 51162, UAT Câmpuri, codul hidrografic al cursului de apă XII.1.75

N: proprietăţi particulare şi drum;

E: albie râu;

S: proprietăţi particulare şi drum comunal;

V: albie râu

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

comuna Câmpuri;

nr.: -

2013

1.090.717

Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013;

PVRTL nr. 19472/ 14.11.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Siret

11

8.03.09

imobil

Protecţie staţie de alimentare cu apă Chetroaia - Panciu, judeţul Vrancea

Consolidare de mal L = 100 m,

Steren = 681 mp,

Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 174 mp,

Sconstr_C2- consolidare_de_mal = 507 mp,

CF nr. 51989, UAT Străoane, codul hidrografic al cursului de apă XII.1.75

N: albie râu Şuşiţa;

E: albie râu Şuşiţa;

S: drum de exploatare;

V: albie râu Şuşiţa

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

comuna Străoane;

nr.: -

2013

213.423

Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013;

PVRTL nr. 18578/ 30.10.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Siret

12

8.03.09

imobil

Consolidare mal drept râu Siret, sectorul Vadu Roşea, comuna Vulturu, judeţul Vrancea

Consolidare de mal L = 94 m,

Steren = 1.828 mp,

Sconstr_C1- consolidare_de_mal = 1.828 mp,

CF nr. 52241, UAT Vulturu, codul hidrografic al cursului de apă XII I

N: albie râu Siret:

E: albie râu Siret;

S: albie râu Siret;

V: albie râu Siret

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

comuna Vulturu;

satul Vadu Roşea;

nr.: -

2013

531.690

Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013 PVRTL nr. 19474/ 14.11.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Siret

13

8.03.09

imobil

Amenajare pârâul Căiuţi, judeţul Bacău

Canal betonat L = 500 m,

Steren = 6.041 mp, Sconstr_C1- canal_betonat = 6.041 mp, CF nr. 61166, UAT Căiuţi, codul hidrografic al cursului de apă XII-1.69.38

N: albie pârâu Căiuţi;

E: proprietăţi particulare;

S: albie pârâu Căiuţi;

V: proprietăţi particulare

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Căiuţi; -;

nr.: -

2014

2.965.388

Decizia A.N. Apele Române nr. 102/2013;

PVRTL nr. 23094/ 16.12.2014

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Siret

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară, al Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale şi al Agenţiei de Plăţi şi intervenţie pentru Agricultură nr. 113.516 din 20 decembrie 2016,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin În cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele e), o), z), ae), af) şi ag) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„e) «bivoliţă de lapte» înseamnă femela din specia bubaline care a fătat cei puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor, denumit în continuare RNE, până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări;

...............................................................................................................................................

o) «livada tradiţională utilizată extensiv» înseamnă suprafeţele de livezi tradiţionale care sunt utilizate în principal ca pajişti permanente prin cosit şi/sau păşunat, având dimensiunea minimă a parcelei eligibile de 0,3 ha. Densitatea pomilor este de maximum 240 pomi/ha, indiferent de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi sunt acoperite cu specii furajere perene;

...............................................................................................................................................

z) «suprafaţa agricolă totală» înseamnă suprafaţa agricolă declarată în 2015 în conformitate cu art. 72 alin. (1) primul paragraf lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 de către fermierii care fac obiectul obligaţiei de a aplica practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, în scopul determinării proporţiei de referinţă pentru păşunile permanente, stabilită conform prevederilor art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013;

...............................................................................................................................................

ae) «vacă de lapte» înseamnă femela din specia taurine care a fătat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări.

af) «vacă din rasă de carne» înseamnă femeia din specia taurine din rase de carne care a fătat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări;

ag) «vacă metisă cu rasă de carne» înseamnă femela din specia taurine care a fătat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări;”.

2. La articolul 2, litera h) se abrogă.

3. La articolul 2, după litera n) se introduce o nouă literă, litera n1), cu următorul cuprins:

„n1) «identificarea parcelei/parcelelor agricole utilizate» înseamnă declararea şi delimitarea în cadrul blocului fizic a parcelei/parcelelor agricole utilizate, în aplicaţia electronică GIS, pusă la dispoziţie de către APIA. Identificarea presupune ca parcela să nu se suprapună peste parcelele declarate de alţi fermieri şi să nu depăşească limita blocului fizic.”

4. La articolul 5, alineatul (51) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(51) Fără a aduce atingere art. 11 alin. (22)-(24), în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (8) din ordonanţă, în cursul controalelor administrative, în situaţia în care se constată că terenul face obiectul cererilor a doi sau mai mulţi solicitanţi, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice, va notifica solicitanţii, care au obligaţia să rezolve litigiul. Dacă litigiul nu se rezolvă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării, suprafaţa de teren supradeclarată nu este eligibilă la plată în anul curent de cerere, cu excepţia cazurilor în care litigiul este soluţionat în instanţă judecătorească.”

5. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Documentele privind deţinerea animalelor sunt prevăzute în Ordinul ANSVSA nr. 40/2010 şi se depun în funcţie de cerinţele măsurilor de sprijin solicitate.”

6. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă.

7. La articolul 11, alineatele (1), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 11 . - (1) în sensul art. 8 alin. (1) lit. s) din ordonanţă, la depunerea cererii unice de plată, fermierul identifică parcela în conformitate cu prevederile art. 2 lit. n1).

...............................................................................................................................................

 (4) în cursul controalelor la faţa locului, efectuate de APIA, se aplică o toleranţă-tampon cu valoare unică, conform prevederilor art. 38 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) în cazul în care în urma tuturor controalelor se constată că parcela nu respectă definiţia de la art. 2 lit. n1), nu se acordă plăţi pentru suprafeţele identificate eronat.”

8. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Fără a aduce atingere art. 11 alin. (22)-(24), în sensul art. 8 alin. (1) lit. i) din ordonanţă, precum şi în conformitate cu prevederile art. 3 şi art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, fermierii pot aduce modificări cererii unice de plată sau pot retrage în totalitate cererea unică de plată sau părţi ale acesteia, numai dacă:

a) APIA nu a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele neconformităţi din cererea unică de plată;

b) APIA nu a notificat fermierului intenţia sa de a efectua un control la faţa locului;

c) animalele pentru care solicită plata nu trebuie să respecte o perioadă de reţinere.”

9. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Fermierii care depun cererea unică de plată în calitate de persoană fizică şi ulterior optează pentru aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din ordonanţă, pentru a respecta condiţia de fermier activ, trebuie să prezinte la APIA documentele prevăzute la alin. (1), la depunerea notificării privind schimbarea formei de organizare, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.”

10. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.”

11. La articolul 22, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

-(4) Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.”

12. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) în cazul suprafeţelor utilizate pentru producţia de cânepă în conformitate cu art. 10 alin. (5) din ordonanţă, în cererea unică de plată fermierul trebuie să furnizeze următoarele informaţii şi documente:

a) identificarea parcelelor semănate cu cânepă;

b) soiurile de seminţe şi cantităţile de seminţe utilizate (în kg/ha);

c) etichetele oficiale aplicate pe ambalajele seminţelor certificate, în conformitate cu Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre, care se vor păstra la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, după caz.

(2) Eligibilitatea suprafeţelor utilizate pentru producţia de cânepă este condiţionată de utilizarea de seminţe din soiurile enumerate în „Catalogul comun al soiurilor de plante agricole” la data de 15 martie a anului pentru care se acordă plata respectivă şi publicate în conformitate cu articolul 17 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole.

(3) Prin derogare de la alin. (1) lit. c), în cazul în care semănatul are loc după data finală stabilită pentru depunerea cererii unice de plată, etichetele sunt furnizate cel târziu până la 30 iunie. Dacă etichetele trebuie furnizate, de asemenea, altor autorităţi naţionale, APIA restituie originalele etichetelor beneficiarilor de îndată ce au fost prezentate în conformitate cu dispoziţiile de la alin. (1) lit. c). Etichetele înapoiate se ştampilează de către APIA ca fiind utilizate pentru o cerere unică de plată.

(4) în conformitate cu legislaţia în vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor recoltează probele pentru determinarea conţinutului de tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate şi transmit Laboratorului Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj probele preluate, însoţite de datele de identificare ale fiecărui fermier (numele şi prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa, sediul) şi datele de identificare ale fiecărei parcele cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de recoltă.

Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj are obligaţia să transmită MADR şi APIA până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă raportul cu privire la conţinutul de THC pentru fiecare parcelă cultivată cu cânepă pentru fibra şi seminţe care include următoarele informaţii: conţinutul de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum şi datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor.”

13. La articolul 37, literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,f) în conformitate cu legislaţia în vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor recoltează probele pentru determinarea conţinutului de tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate şi transmit Laboratorului Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj probele preluate, însoţite de datele de identificare ale fiecărui fermier (numele şi prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa, sediul) şi datele de identificare ale fiecărei suprafeţei cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de recoltă;

g) Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj are obligaţia să transmită MADR şi APIA până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă raportul cu privire la conţinutul de THC pentru fiecare parcelă cultivată cu cânepă pentru fibră, care include următoarele informaţii: conţinutul de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum şi datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor.”

14. La articolul 41, alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) în cazul în care cultura pentru care se solicită sprijinul cuplat face parte dintr-o parcelă cu mai multe culturi, cultura pentru care se solicită sprijinul cuplat trebuie să îndeplinească cerinţa privind suprafaţa minimă eligibilă a parcelei, conform art. 8 alin, (1) lit. c) din ordonanţă, cu excepţia legumelor din sere şi solare, pentru care suprafaţa minimă a parcelei, conform art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanţă, trebuie respectată la nivel de parcelă declarată seră/solar.

...............................................................................................................................................

 (6) Nerespectarea prevederilor alin. (4) şi (5), precum şi lipsa sau prezentarea după termen a documentelor obligatorii atrage respingerea sprijinului pentru măsurile de sprijin cuplat solicitate în cererea unică de plată, pentru care nu se respectă aceste prevederi. În cazul serelor şi solarelor, nerespectarea prevederilor alin. (4) şi (5), precum şi lipsa sau prezentarea după termen a documentelor obligatorii atrage respingerea de la plată a suprafeţelor aferente culturii pentru care nu se respectă aceste prevederi.”

15. La articolul 43 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) au realizat anual o producţie minimă de 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fân sau produse derivate din fân, respectiv granule, peleţi sau făină;”.

16. La articolul 48, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) au autorizaţii pentru producerea seminţei de cartof pentru anul de cerere, eliberate de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea, pe care le prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de data-limită de depunere a cererilor unice de plată;”.

17. Articolul 481 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 481. - (1) în cazul în care cantitatea minimă de sămânţă de cartof/ha prevăzută la art. 48 lit. b) nu este valorificată deoarece inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor (ITCSMS) a respins de la certificare una sau mai multe parcele, până la data de 15 mai a anului următor anului de cerere curent, fermierul depune la APIA documentul/documentele de inspecţie în câmp emis/emise de ITCSMS din care rezultă suprafaţa respinsă.

(2) în cazul în care cantitatea minimă de sămânţă de cartof/ha prevăzută la art. 48 lit. b) nu este valorificată deoarece Autoritatea Naţională Fitosanitară şi/sau ITCSMS au respins de la certificarea finală unul sau mai multe loturi, până la data de 15 mai a anului următor anului de cerere curent, fermierul depune la APIA procesul/procesele-verbale pentru eliberarea paşaportului fitosanitar, emis/emise de Autoritatea Naţională Fitosanitară, şi/sau buletinul/buletinele de analiză oficială a lotului/loturilor de sămânţă emis/emise de ITCSMS din care rezultă cantitatea respinsă.

(3) în baza documentelor menţionate la alin. (1) şi alin. (2), îndeplinirea prevederilor art. 41 alin. (4) se face prin raportarea cantităţii livrate la suprafaţa parcelelor solicitate în cererea unică de plată, ajustată prin scăderea suprafeţei corespunzătoare loturilor respinse şi/sau suprafeţei respinse.

(4) Suprafaţa respinsă corespunzătoare loturilor respinse în cazul prevăzut la alin, (2) se stabileşte prin raportarea cantităţii respinse la cantitatea minimă prevăzută la art. 48 lit. b).

(5) Suprafaţa respinsă conform alin, (1) şi (4) ajustează suprafaţa declarată pentru plată.”

18. La articolul 60, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 60. - (1) în situaţia în care solicitantul sprijinului cuplat în sectorul vegetal este membru al unui grup/unei organizaţii de producători recunoscut(e) de MADR, actele doveditoare ale cantităţii livrate prin intermediul grupului/organizaţiei sunt fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copia facturii emise către grup.”

19. La articolul 63, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Plata ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a) se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte, produsă şi înregistrată la livrări şi/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2012-2013.”

20. La articolul 64, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte, produsă şi înregistrată la livrări şi/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă de referinţă.”

21. Articolul 641 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 641. - (1) începând cu anul de cerere 2016, ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a) se acordă fermierilor crescători de bovine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;

b) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referinţă;

c) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2014--2015.

(2) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte, produsă şi înregistrată la livrări şi/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă de referinţă.”

22. Articolul 642 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 642. - (1) începând cu anul de cerere 2016, ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a) se acordă şi fermierilor crescători de bovine, neînregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;

b) solicitantul să fi comercializat o cantitate de minimum 3 tone de lapte în perioada de referinţă.

(2) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte comercializată în perioada de referinţă.”

23. La articolul 643, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 643. - Începând cu anul 2016, fermierii crescători de bovine aflaţi în situaţia prevăzută la art. 642 trebuie să aibă unul dintre următoarele documente:

a) copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează comercializarea de lapte, din care să rezulte cantitatea de lapte comercializată pentru perioada de referinţă;”.

24. La articolul 65 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) deţin un efectiv de minimum 3 capete de bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de 17 aprilie 2014, înregistrate în RNE;”.

25. La articolul 65 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) deţin un efectiv de minimum 3 capete de bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 martie 2015, înregistrate în RNE;”.

26. La articolul 65, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

,,(5) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (3) şi (4) se acordă pentru minimum 3 capete de bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femei cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă.”

27. La articolul 651 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) deţin un efectiv minim de 3 capete de bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă, înregistrate în RNE;”.

28. La articolul 651, alineatul (3) se modifici şi va avea următorul cuprins:

„(3) Plata ANTZ se acordă pentru un efectiv de minimum 3 capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femei cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă”.

29. La articolul 66, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ să fie menţinut în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere pe perioada de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată;”.

30. Articolul 661 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 661. - Sunt eligibile la plată inclusiv femelele de ovine şi/sau femelele de caprine care în perioada celor 100 de zile au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile deţinute de acelaşi beneficiar sau în exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/ grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.”

31. La articolul 68, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru cererile unice de plată depuse în termen şi în perioada cu penalizări, data-limită privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi, respectiv, cea a începerii perioadei de reţinere este data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări.”

32. Articolul 681 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 681. - (1) Dreptul la primă, obţinut în anii anteriori, pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a), poate fi cedat în aceeaşi exploataţie cu cod ANSVSA, în urma schimbării formei de organizare sau între soţi. cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate.

(2) Documentele care însoţesc cererea unică de plată pentru Situaţiile prevăzute la alin. (1) sunt, după caz:

a) copie de pe certificatul de căsătorie şi declaraţia pe propria răspundere a soţului care cedează dreptul la primă;

b) copie de pe certificatul de înregistrare/radiere şi de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, cu excepţia schimbării formei de organizare din PF în PFA/II/IF.

(3) Dreptul la primă obţinut în anii anteriori pentru schema prevăzută la art. 62 lit. b) poate fi cedat în aceeaşi exploataţie, cu cod ANSVSA, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, pentru următoarele cazuri:

a) între soţi;

b) în urma schimbării formei de organizare;

c) în urma donării/vânzării exploataţiei cu cod ANSVSA;

d) în urma moştenirii exploataţiei cu cod ANSVSA.

(4) Documentele care însoţesc cererea unică de plată pentru situaţiile prevăzute la alin. (3) sunt:

a) copie de pe certificatul de căsătorie şi declaraţia pe propria răspundere a soţului/soţiei care cedează dreptul la primă, pentru cazul prevăzut la alin. (3) lit. a);

b) copie de pe certificatul de înregistrare/radiere, precum şi de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, cu excepţia schimbării formei de organizare din PF în PFA/II/IF, pentru cazul prevăzut la alin. (3) lit. b);

c) copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, pentru cazul prevăzut la alin. (3) lit. c);

d) copie de pe certificatul de moştenitor, certificatul de calitate de moştenitor sau copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, dacă sunt mai mulţi moştenitori, pentru cazul prevăzut la alin. (3) lit. d).

(5) Dreptul la primă obţinut în anii anteriori, pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, prevăzută la art. 62 lit. b), poate fi cedat, pe baza unei declaraţii notariale, unei alte persoane, în altă exploataţie, înfiinţată ulterior datei de referinţă pentru care a fost stabilit dreptul la primă, în urma preluării integrale a animalelor purtătoare de primă, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, pentru exploataţiile nou-înfiinţate.

(6) Documentele care însoţesc cererea unică de plată pentru situaţia prevăzută la alin. (5) sunt:

a) copie de pe declaraţie/declaraţii notariale de cedare a dreptului la primă obţinut în anii anteriori; sau

b) copie de pe certificatul de moştenitor, certificatul de calitate de moştenitor sau copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, însoţite de copiile declaraţiilor de cedare a dreptului la primă din partea celorlalţi moştenitori, în cazul în care există mai mulţi moştenitori.”

33. La articolul 682, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) APIA verifică administrativ, în baza naţională de date a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform procedurii elaborate, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 63 alin. (1) lit. a), art. 64 alin. (1) lit. a), alin, (2) lit. a), art. 641 alin. (1) lit. a), art. 642 alin. (1) lit. a), art. 65 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (3) lit. a) şi b), alin. (4) lit. a) şi b), art. 651 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 66 lit. a), b) şi c).”

34. La articolul 683, prima teză a literei a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) perioada de referinţă: este perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice de plată a anului anterior şi ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată în primul an de cerere în care obţine un drept de plată pe exploataţia respectivă;”.

35. La articolul 683, litera d) se abrogă.

36. La articolul 71, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) bivoliţele de lapte pentru care se solicită SCZ trebuie menţinute în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată;

d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;”.

37. După articolul 71 se introduce un nou articol, articolul 711, cu următorul cuprins:

„Art. 711, - Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 6 luni, prevăzută la art. 71 lit. b), au intrat sau au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/ grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.”

38. La articolul 72, literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;

...............................................................................................................................................

f) femelele ovine şi/sau berbecii de reproducţie pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menţinute/menţinuţi pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererilor unice de plată, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionată/menţionate în cerere;”.

39. După articolul 72 se Introduce un nou articol, articolul 721, cu următorul cuprins:

„Art. 721. - Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 100 de zile, prevăzută la art. 72 lit. f), au intrat sau au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/ cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.”

40. La articolul 73, literale d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;

...............................................................................................................................................

f) femelele caprine şi/sau ţapii de reproducţie pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menţinute/menţinuţi, pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererilor unice de plată, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionată/menţionate în cerere;”.

41. Articolul 731 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 731. - Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 100 de zile, prevăzută la art. 73 lit. f), au intrat sau au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/ cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.”

42. La articolul 74 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere, cu excepţia animalelor din categoria tineret mascul şi/sau femei din rase de carne, tineret mascul şi/sau femei metis cu rase de carne şi tauri din rase de came, care trebuie să fie identificate şi înregistrate în RNE cel puţin cu 8 luni înainte de data depunerii cererii unice de plată/data ieşirii din exploataţie, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat. Dacă data de început a perioadei de reţinere este anterioară datei de 1 ianuarie 2015, termenul-limită de identificare şi înregistrare în RNE a efectivului de animale nu poate fi mai mic de 1 ianuarie 2015. Fără a aduce atingere altor criterii de eligibilitate, un animal este eligibil pentru sprijin dacă s-au respectat cerinţele de identificare şi înregistrare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului sau, respectiv, în Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului, în perioada de reţinere.”

43. La articolul 74 alineatul (1), ultimele două teze ale literei h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Animalele din categoria vaci din rase de came şi vaci metise cu rase de came trebuie menţinute de beneficiar pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere. Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 8 luni, respectiv a celor 6 luni au intrat sau au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/ cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.”

44. La articolul 74, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora, sunt eligibile rasele cuprinse în lista cu rasele de taurine de carne prevăzută în anexa nr. 6.”

45. La articolul 75 litera c), punctele (iii) şi (iv) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(iii) să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere;

(iv) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;”.

46. După articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 751, cu următorul cuprins:

„Ari. 751. - Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 6 luni, prevăzută la art. 75 lit. c) pct. (iii), au intrat sau au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/ cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.”

47. La articolul 78 alineatul (5) litera c), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(i) copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrare de lapte;”.

48. La articolul 78, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Pentru cererile unice de plată depuse în termen şi în perioada cu penalizări, data-limită privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi, respectiv, cea a începerii perioadei de reţinere este data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări.”

49. La articolul 781, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) APIA verifică administrativ, în baza naţională de date a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform procedurii elaborate, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 71 lit. a), c) şi d), art. 711, art. 72 lit. a), c), d) şi f), art. 721, art. 73 lit. a), c), d) şi f), art. 731, art. 74 alin. (1) lit. a), c), d), e), f) şi h), art. 75 lit. a) şi lit. c) pct. (i), (iii) şi (iv), art. 751.”

50. Articolul 782 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 782. - Animalul solicitat în cererea unică de plată pentru SCZ supus unei circumstanţe naturale, care se notifică la APIA în maximum 10 zile lucrătoare de la data evenimentului, poate fi înlocuit cu alt animal, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiţii:

a) beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privinţa unei neconformităţi din cererea unică de plată;

b) beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control la faţa locului;

c) animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală trebuie să îndeplinească toate condiţiile de acordare la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală;

d) beneficiarul trebuie să depună documentaţia specifică pentru animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală.”

51. La articolul 86, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Zonele împădurite sunt suprafeţe de teren arabil împădurite:

a) prin măsura 221 «Prima împădurire a terenurilor agricole» din cadrul PNDR 2007-2013;

b) prin submăsura 8.1 «împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite» din cadrul PNDR 2014-2020;

c) în temeiul unei scheme naţionale ale cărei condiţii respectă dispoziţiile art. 43 alin. (1), (2) şi (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 sau ale art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013.”

52. La articolul 86, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Pentru recunoaşterea ca zonă de interes ecologic a suprafeţei împădurite conform alin. (5) lit. c)t fermierul depune la APIA, nu mai târziu de data-limită de depunere a cererilor unice de plată, documentul care confirmă împădurirea suprafeţei printr-o schemă naţională, emis de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură/structurile subordonate acesteia, respectiv documentaţia tehnico-economică şi procesul-verbal de recepţie.”

53. La articolul 90, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Fermierii incluşi în schema pentru micii fermieri pentru care, într-un an ulterior anului 2015, cuantumul plăţilor directe depăşeşte 1.250 euro sunt notificaţi privind excluderea din schema pentru micii fermieri după data prevăzută la art. 91 alin. (1). Fermierii pot opta pentru rămânerea în schema pentru micii fermieri în termen de 15 zile calendaristice de la data notificării.”

54. La articolul 91, alineatul (2) se abrogă.

55. Articolul 102 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 102. - Sunt eligibili pentru accesarea pachetului 8 din cadrul măsurii 10 doar fermierii care desfăşoară activitate agricolă şi deţin femele de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon, din speciile prevăzute în PNDR 2014- 2020, înscrise în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală, condus de asociaţii acreditate de ANZ.”

56. Articolul 103 se abrogă.

57. După articolul 105 se introduc două noi articole, articolele 1051 şi 1052 cu următorul cuprins:

„Art. 1051. - (1) în cazul în care în campania curentă fermierul solicită sprijin pentru submăsura 11.1 şi ulterior obţine o derogare de la durata perioadei de conversie în conformitate cu art. 13 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 895/2016, şi art. 36 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, cu modificările şi completările ulterioare, şi depune la APIA, în termenul legal, documentul justificativ, respectiv certificatul de conformitate/master certificatul care confirmă statutul de suprafaţă ecologică, angajamentul aflat în derulare în baza submăsurii 11.1 este adaptat la condiţiile specifice ale submăsurii 11.2 pentru anul respectiv de cerere.

(2) Anul aprobării derogării de la durata perioadei de conversie reprezintă ultimul an de angajament în cadrul submăsurii 11.1. Beneficiarul trebuie să îndeplinească angajamentul adaptat pentru restul duratei angajamentului iniţial, prin menţinerea certificării suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respectiv. O cerere de plată pentru anul următor obţinerii derogării de la durata perioadei de conversie poate fi depusă de fermier numai cu condiţia deschiderii unui nou angajament în cadrul submăsurii 11.2.

(3) Plata acordată în cadrul angajamentului aflat în derulare în cadrul submăsurii 11.1 pentru anul obţinerii derogării de la durata perioadei de conversie va fi cea adaptată la nivelul plăţii pentru pachetul corespondent al submăsurii 11.2.

(4) Adaptarea angajamentelor aflate în derulare în cadrul submăsurii 11.1 se acceptă până la efectuarea plăţii pentru măsură. În campania curentă,

(5) Copia documentaţiei privind derogarea de la durata perioadei de conversie trebuie depusă la APIA cel târziu odată cu depunerea documentului justificativ menţionat la art. 9 alin. (1) lit. o)-ş) din Ordinul nr. 895/2016, respectiv certificatul de conformitate/master certificatul/certificatul de confirmare a conversiei.

Art. 1052. - În cazul apariţiei în campania curentă a unui caz de forţă majoră pentru care fermierul a depus la APIA în termen documentele stabilite prin legislaţie, anul respectiv se va lua în considerare în calcularea duratei angajamentului aferent submăsurii 11.1/11.2, după caz, chiar dacă suprafaţa afectată de forţă majoră nu va fi certificată pentru campania în cauză.”

58. Articolul 1091 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1091. - În sensul art. 30 şi 31 din ordonanţă, în cazul în care fermierii nu au fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, pentru a beneficia de plăţile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din ordonanţă şi la art. 96 alin. (1) pct. (iii) din prezentul ordin, notifică în scris APIA în termenul stabilit la art. 31 din ordonanţă, printr-o înştiinţare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12.”

59. După articolul 1111 se introduce un nou articol, articolul 1112, cu următorul cuprins:

„Art. 1112. - Pentru a beneficia de plata schemelor de sprijin cuplat în sectoarele vegetal şi zootehnic şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, documentele doveditoare ale comercializării producţiei obţinute de către persoanele fizice pot fi şi facturile emise de acestea.”

60. Anexele nr. 4, 5 şi 7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

61. În tot cuprinsul actului normativ, sintagma „factura fiscală” se înlocuieşte cu sintagma „factura”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 21 decembrie 2016.

Nr. 1.000.

 

ANEXA Nr. 1

Anexa nr. 4 la Ordinul nr.619/2015

 

Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar şi numărul minim de seminţe/gram

 

Specificaţie

UM

Cantitatea minimă de sămânţă

Nr. minim de seminţe/ gram

Soia/Soia lot semincer

kg/ha

80/70

 

Lucernă

kg/ha

20

 

Mazăre boabe pentru industrializare

kg/ha

100

 

Fasole boabe pentru industrializare

kg/ha

80

 

Cânepă pentru ulei

kg/ha

4

 

Cânepă pentru fibră

kg/ha

20

 

Orez

kg/ha

120

 

Sămânţă de cartof

t/ha

1.5 t/calibrul 25/35 mm

3.5 t/calibrul 35/55 mm

5.5 t/calibrul 55/65 mm

 

Sfeclă de zahăr

UG/ha

1,2

 

Cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară pentru industrializare

t/ha

1,5 t/calibrul 28/35 mm

2,4 t/calibrul 35/55 mm

4,2 t/calibrul 55/65 mm

 

Legume cultivate în câmp, din care:

 

 

 

- tomate pentru industrializare prin răsad

g/ha

180

200

- tomate pentru industrializare semănat direct

g/ha

1.000

200

- castraveţi pentru industrializare

g/ha

3.000

30

Legume cultivate în sere, din care:

 

 

 

- tomate pentru consum în stare proaspătă

g/ha

64

200

- ardei pentru consum în stare proaspătă

g/ha

294

122

- castraveţi pentru consum în stare proaspătă

g/ha

458

30

- varză pentru consum în stare proaspătă

g/ha

197

203

- castraveţi pentru industrializare

g/ha

458

30

Legume cultivate în solare, din care:

 

 

 

- tomate pentru consum în stare proaspătă

g/ha

64

200

- ardei pentru consum în stare proaspătă

g/ha

294

122

- castraveţi pentru consum în stare proaspătă

g/ha

458

30

- varză pentru consum în stare proaspătă

g/ha

197

203

- vinete pentru consum în stare proaspătă

g/ha

117

200

- castraveţi pentru industrializare

g/ha

458

30

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 619/2015)

 

Consum anual maxim de fân de lucernă şi şrot de soia pe specii de animale

 

Specia

UVM*)

Consum/cap/an fân de lucernă kg

Consum anual/ cap şrot de soia**)

kg

Vacă de lapte

1 UVM

2.190

365

Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de 2 ani, ecvidee de peste 6 luni

1,0

2.190

365

Bovine între 6 luni şi 2 ani

0,6

1.314

219

Bovine de mai puţin de 6 luni

0,4

876

146

Ovine/Caprine

0,15

328

55

Cabaline

1,0

2.190

365

Scroafe reproducţie

0,5

200

250

Porci creştere/Îngrăşare (180 de zile)

0,3

75

75

Pui came (6 serii/an)

0,014

0,2

0,7

Găini ouătoare

0,03

4,4

7,5

 

Calcul: nr. capete x consum/cap/an

 

*) Ratele de conversie a animalelor în unităţi vită mare („UVM*) sunt cele menţionate la art. 9 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FE6A.

**) Un kg şrot de soia este egal cu 1,3 kg boabe de soia.

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 619/2015)

 

LISTA

zonelor de interes ecologic şi echivalenţa acestora în hectare

 

Element

Detalii

Factor de conversie

Factor de ponderare

Suprafaţa zonei de interes ecologic

0

1

2

3

4 = 2x3

Terase (pe 1 m lungime)

Construcţii destinate prevenirii şi combaterii eroziunii solului, executate de-a lungul curbelor de nivel, pe terenuri arabile în pantă înălţime minimă 1 m Lăţime minimă 3 m

2

1

2 m2

Elemente de peisaj:

- garduri vii/fâşii împădurite (pe 1 m)

Şiruri de arbuşti/arbori formate din diferite specii, cu lăţimea de maximum 10 metri

5

2

10 m2

- arbore izolat (per arbore)

Arbore cu diametrul coroanei de minimum 4 metri

20

1,5

30 m2

- arbori în aliniament (pe 1 m)

Şiruri de arbori cu diametrul coroanei de minimum 4 metri şi spaţiul dintre coroane de maximum 5 metri

5

2

10 m2

- grup de arbori/pâlcuri arbustive din zona de câmpie (pe 1 m2)

Arbori ale căror coroane se întrepătrund/Pâlcuri arbustive ce ocupă o suprafaţă de maximum 0,3 ha în ambele cazuri

Nu se aplică.

1,5

1,5 m2

- margini de câmp (pe 1 m)

Margini de teren cu lăţimi cuprinse între 1 şi 20 metri, fără producţie agricolă

6

1,5

9 m2

- iazuri (pe 1 m2)

Acumulări permanente naturale de apă stătătoare, exclusiv rezervoarele din beton sau din plastic, cu suprafaţa de maximum 0,1 ha

Nu se aplică.

1,5

1,5 m2

- rigole (pe 1 m)

Şanţuri sau canale cu o lăţime maximă de 6 metri, precum şi cursurile deschise de apă pentru irigaţii sau drenare, exclusiv cele cu pereţi betonaţi

3

2

6 m2

Zone-tampon (pe 1 m)

Fâşii de protecţie existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea apelor de suprafaţă, a căror lăţime minimă este de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă (obligatorii prin GAEC 1)

De-a lungul cursurilor de apă, aceste zone pot include benzi cu vegetaţie riverană cu o lăţime de până la 10 m.

6

1,5

9 m2

Zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie (pe 1 m2)

Zone cu plantaţii de salcie (Salix L.), plop alb (Populus alba) şi plop negru (Populus nigra)

Nu se aplică.

0,3

0,3 m2

Zonele împădurite menţionate la art. 32 alin. (2) lit. (b) pct. (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cu modificările şi completările ulterioare (pe 1 m2)

Terenuri agricole împădurite prin măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole” din cadrul PNDR2007-2013, prin submăsura 8.1 „împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020 sau în temeiul unei scheme naţionale ale cărei condiţii respectă dispoziţiile art. 43 alin. (1), (2) şi (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 sau ale art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013

Nu se aplică.

1

1 m2

Zone cu culturi secundare sau strat vegetal (pe 1 m2)

Amestecurile de specii de culturi prevăzute în anexa nr. 9 la ordin

Nu se aplică.

0,3

0,3 m2

Zonele cu culturi fixatoare de azot (pe 1 m2)

Culturile prevăzute în anexa nr. 10 la ordin

Nu se aplică.

0,7

0,7 m2

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.