MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 1063/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1063         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 29 decembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

971. - Hotărāre pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 

1.000. - Hotărāre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate īn domeniul public al statului şi īn administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, ca urmare a reevaluării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

210. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi īn zilele de repaus săptămānal, de sărbători legale şi īn celelalte zile īn care, īn conformitate cu reglementările īn vigoare, nu se lucrează, īn perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017

 

654. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0177 Pădurea Topana

 

1.382/2.919/2.264. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea MAMAIA - S.A

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMĀNIA

 

16. - Decizie pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din Romānia nr. 4/2007 privind eliberarea Certificatului de status profesional curent

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMĀNIA

 

22. - Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din Romānia nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din Romānia

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind īnfiinţarea Gărzilor Forestiere,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - Hotărārea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

- Art. 2. - Prezenta hotărāre se aplică emisiilor provenite din instalaţiile īn care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute īn anexa nr. 1 şi gazelor cu efect de seră prevăzute īn anexa nr. 2, cu respectarea, după caz, a dispoziţiilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.”

2. La articolul 3, literele c), g) şi I) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) emisii - eliberarea īn atmosferă a gazelor cu efect de seră generate de surse aparţinānd unei instalaţii sau eliberarea de către o aeronavă, care efectuează o activitate de aviaţie menţionată īn anexa nr. 1, a gazelor specificate īn cadrul respectivei activităţi;

.........................................................................................................................................

g) Operator - orice persoană care gestionează şi controlează o instalaţie sau care, potrivit legislaţiei īn vigoare, a fost īnvestită cu putere de decizie economică asupra funcţionării tehnice a instalaţiei;

.........................................................................................................................................

l) registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră - bază de date electronică standardizată care conţine elemente de date comune folosite la urmărirea emiterii, deţinerii, transferului şi anulării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, a operaţiunilor cu unităţi de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto, pentru a asigura accesul publicului şi confidenţialitatea īn mod corespunzător şi pentru a garanta că nu se efectuează transferuri incompatibile cu obligaţiile care decurg din Protocolul de la Kyoto;”.

3. La articolul 3, după litera y) se adaugă o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:

„z) instalaţie aflată īn rezervă sau īn standby - instalaţie care nu funcţionează, dar are o autorizaţie de funcţionare valabilă, poate fi pornită īn orice moment şi a cărei īntreţinere se realizează īn mod regulat.”

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Autorităţile competente responsabile pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei hotărāri sunt: autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, autoritatea publică centrală pentru economie, autoritatea publică centrală pentru energie, autoritatea publică centrală pentru transporturi, autoritatea publică centrală pentru finanţe publice, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu şi unităţile subordonate acestora.

(2) Autoritatea publică centrală pentru transporturi, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Romānă, furnizează datele şi informaţiile īn legătură cu operatorii aerieni romāni care desfăşoară o activitate de aviaţie prevăzută īn anexa nr. 1, la cererea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, precum şi sprijinul pentru clarificarea informaţiilor comunicate de Comisia Europeană şi alte organisme internaţionale referitoare la activităţile de aviaţie realizate de operatorii de aeronave.”

5. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Pentru instalaţiile īn care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute īn anexa nr. 1, care generează emisii specifice activităţii respective, operatorul trebuie să deţină autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră emisă de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru instalaţiile īn care se desfăşoară activităţile care intră sub incidenţa legislaţiei privind emisiile industriale, condiţiile şi procedura aferente emiterii autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră se corelează cu cele prevăzute pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu, īn conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012, cu modificările şi completările ulterioare.”

6. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Pentru a obţine autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră, operatorul depune la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului solicitarea pentru obţinerea autorizaţiei īmpreună cu documentaţia īn care sunt descrise:1.

7. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului emite/revizuieşte, după caz, autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru toată instalaţia sau o parte a acesteia, dacă operatorul īndeplineşte cerinţele privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute īn Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze ou efect de seră īn conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.”

8. La articolul 8, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) cerinţele de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră corespunzătoare planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră aprobat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.”

9. La articolul 9, alineatele (1)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Pānă la data de 31 decembrie a fiecărui an din perioada 2013-2020, operatorul are obligaţia de a informa Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la modificările planificate sau efective ale capacităţii, nivelului de activitate sau ale funcţionării unei instalaţii, īn conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru īntreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a cotelor de emisii īn temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

(2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului revizuieşte autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră la intervale de cel mult 5 ani sau ori de cāte ori intervin modificări īn instalaţia īn care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute īn anexa nr. 1.

(3) La schimbarea operatorului unei instalaţii care deţine o autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră, noul operator are obligaţia să solicite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului revizuirea autorizaţiei cu privire la denumirea şi sediul noului operator, īn termen de 45 de zile de la data producerii modificării.

(4) Operatorul are obligaţia să garanteze corectitudinea informaţiilor prevăzute la alin. (1).

(5) Operatorul de aeronave are obligaţia să informeze Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la orice modificări care determină revizuirea planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activităţi de aviaţie, prevăzut la art. 21 alin. (3), şi a planului de monitorizare şi raportare a datelor tonă-kilometru pentru activităţi de aviaţie, prevăzut la art. 21 alin. (4), īn termen de 45 de zile de la data producerii modificării.”

10. La articolul 9, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7)Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate solicita operatorului şi operatorului de aeronave informaţii suplimentare īn legătură cu informaţiile furnizate conform alin. (1) şi (5).”

11. La articolul 101, alineatele (4), (5) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Informaţiile privind numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit instalaţiilor care intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră īn perioada 2013-2020 se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi pe pagina de internet a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(5) Informaţiile din rapoartele anuale privind emisiile de gaze cu efect de seră, verificate, pot fi consultate pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

.........................................................................................................................................

 (8)Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului se asigură că toate deciziile şi rapoartele referitoare la cantitatea şi alocarea certificatelor şi la monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor şi informaţiile prevăzute la art. 141 şi art. 142 sunt aduse imediat la cunoştinţa publicului, prin publicarea acestora pe pagina de internet a instituţiei, astfel īncāt să se garanteze accesul nediscriminatoriu la aceste informaţii.”

12. La articolul 101, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

„(9) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este autoritatea competentă pentru punerea īn aplicare a prevederilor din Decizia 2011/278/UE.”

13. La articolul 142, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se depune la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului de către operatorul de aeronave, īnsoţită de raportul datelor tonă-kilometru, verificat de un verificator acreditat şi īntocmit pentru activităţile de aviaţie realizate īn anul de monitorizare corespunzător perioadei pentru care se solicită alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit.”

14. La articolul 15, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) La stabilirea modului de alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit se ia īn considerare şi accesul instalaţiilor nou-intrate. Operatorii care deţin instalaţii īn care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute īn anexa nr. 1, care īndeplinesc condiţiile legale īn vigoare pentru a fi considerate instalaţii nou-intrate īn schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră īn perioada a treia a schemei de comercializare, pot beneficia de alocare de certificate cu titlu gratuit din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate īn condiţiile stabilite de Decizia 2011/278/UE.

(2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, īn calitate de administrator naţional al conturilor din registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră, denumit īn continuare administrator naţional, emite īn contul operatorilor certificatele de emisii de gāze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit instalaţiilor prevăzute la art. 101 alin. (1), aferente fiecărui an, pānă la data de 28 februarie a anului respectiv şi certificatele alocate cu titlu gratuit producătorilor de energie electrică care se emit īn condiţiile art. 15L

.........................................................................................................................................

 (4) Pānă la data de 28 februarie a fiecărui an din perioada 2017-2020, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, īn calitate de administrator naţional, emite certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit fiecărui operator de aeronave pentru anul respectiv.”

15. La articolul 152, alineatul (4) se abrogă.

16. După articolul 152 se introduce un nou articol, articolul 153, cu următorul cuprins:

„Art. 153. - (1) Se interzice alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit unei instalaţii care şi-a īncetat funcţionarea.

(2) Operatorul unei instalaţii care a īncetat să mai desfăşoare una sau mai multe dintre activităţile prevăzute īn anexa nr. 1, pentru care a fost emisă autorizaţia de gaze cu efect de seră īn condiţiile legii, are obligaţia de a notifica imediat Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la data la care instalaţia şi-a īncetat definitiv sau temporar activitatea.

(3) instalaţia care nu funcţionează, dar anterior a funcţionat, iar operatorul nu poate garanta că instalaţia īşi va relua activitatea īn termen de cel mult 6 luni de la data īncetării funcţionării, este considerată o instalaţie care şi-a īncetat definitiv funcţionarea sub schema de comercializare.

(4) Pentru instalaţiile prevăzute la alin, (3), Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului emite decizia de ieşire de sub incidenţa schemei de comercializare, precum şi obligaţiile operatorului, conform cu prevederile prezentei hotărāri, care se comunică īn scris operatorului, īn situaţia īn care instalaţia īncepe să desfăşoare una sau mai multe dintre activităţile prevăzute īn anexa nr. 1, pentru care se emite autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră potrivit legii, operatorul poate solicita alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, īn condiţiile respectării cerinţelor legale pentru acest scop şi cele ale Deciziei 2011/278/UE.

(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) instalaţiile care sunt menţinute īn rezervă sau īn standby şi cele care funcţionează după un program sezonier, dacă acestea īndeplinesc simultan următoarele condiţii, conform prevederilor art. 22 alin. (2) din Decizia 2011/278/UE:

a) autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu şi autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră se află īn termenul de valabilitate;

b) instalaţia poate fi pornită īn orice moment fără a-i fi aduse modificări fizice;

c) īntreţinerea instalaţiei se efectuează cu regularitate.

(6) īn scopul aplicării dispoziţiilor alin. (4) şi (5), Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate solicita operatorului informaţii şi clarificări suplimentare, inclusiv documente referitoare la starea instalaţiei.

(7) Operatorul are obligaţia să garanteze corectitudinea informaţiilor prevăzute la alin. (2) şi (6).”

17. La articolul 16, alineatele (1) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Operatorul şi operatorul de aeronave pot folosi īn perioada a treia a schemei de comercializare, pentru conformare, CER şi ERU, cu respectarea limitelor stabilite de Regulamentul (UE) nr. 1.123/2013 al Comisiei din 8 noiembrie 2013 privind determinarea dreptului la credite internaţionale īn temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

.........................................................................................................................................

 (9) Utilizarea CER şi ERU se realizează īn conformitate cu prevederile secţiunii 6 din Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii īn conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu deciziile nr. 280/2004/CE şi nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 şi (UE) nr. 1.193/2011 ale Comisiei.”

18. La articolul 18, alineatul (5) se modifici şi va avea următorul cuprins:

„(5) īn scopul īndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (2) şi

(3), certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, emise de autorităţile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, sunt recunoscute de administratorul naţional.”

19. La articolul 18, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:

„(8) Operatorul care desfăşoară o activitate prevăzută īn anexa nr. 1 şi care solicită pentru prima dată emiterea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră are obligaţia ca, īn termen de 20 de zile lucrătoare de la emiterea autorizaţiei, să solicite administratorului naţional deschiderea īn Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră a unui cont de depozit pentru operatori.

(9) īn termen de 20 de zile lucrătoare de la aprobarea planului de monitorizare, operatorul de aeronave are obligaţia de a solicita administratorului naţional deschiderea īn Registrul Uniunii Europene a unui cont de depozit pentru operatorii de aeronave.”

20. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru operatorii de aeronave, care au fost īnregistrate īn Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră, sunt valabile pentru emisiile din perioada prevăzută la art. 121 sau 122

21. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) īn termen de 4 luni de la sfārşitul fiecărei perioade de 8 ani a schemei de comercializare, administratorul naţional anulează certificatele de emisii de gaze cu efect de seră care nu mai sunt valabile şi care nu au fost restituite şi anulate potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (2) şi (3).”

22. La articolul 21, alineatele (3), (31), (4), (7) şi (9)-(13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Operatorul şi operatorul de aeronave care desfăşoară o activitate prevăzută īn anexa nr. 1 au obligaţia să depună anual la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră.

(31) Operatorul şi operatorul de aeronave au obligaţia de a transmite la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului raportul privind īmbunătăţirile aduse metodologiei de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, elaborat īn conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012.

.........................................................................................................................................

 (4) Operatorul de aeronave care desfăşoară o activitate prevăzută īn anexa nr. 1 şi care solicită alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit, conform prevederilor art. 142, are obligaţia să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, cu cel puţin 4 luni īnainte de īnceputul perioadei la care se referă, un plan de monitorizare şi raportare a datelor tonă-kilometru, īntocmit īn conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012.

.........................................................................................................................................

 (7) Operatorul de aeronave care īncepe să desfăşoare o activitate prevăzută īn anexa nr. 1 după intrarea īn vigoare a prezentei hotărāri trebuie să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului planul de monitorizare menţionat la alin. (3) īn termen de 45 de zile de la data īnceperii activităţii.

.........................................................................................................................................

 (9) Competenţa privind verificarea şi aprobarea planurilor de monitorizare şi raportare prevăzute la alin. (3) şi (4) revine Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

(10) Cuantumul tarifelor percepute de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului pentru aprobarea planului de monitorizare a emisiilor şi a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului īn termen de 45 de zile de la data publicării prezentei hotărāri, avānd destinaţia stabilită conform dispoziţiilor art. 23 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(11) Valoarea tarifelor prevăzute la alin. (10) se stabileşte īn euro şi se achită, īn avans şi integral, īn contul afişat pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, īn echivalentul īn lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a Romāniei, īn vigoare la data efectuării plăţii.

(12) īn primul trimestru al fiecărui an, operatorul şi operatorul de aeronave au obligaţia să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră generate de instalaţia sau aeronava pe care o gestionează, pentru anul precedent, pānă cel tārziu la data de 1 martie. Primul an de monitorizare pentru operatorii de aeronave īncepe la data de 1 ianuarie 2010.

(13) Operatorul şi operatorul de aeronave au obligaţia să asigure corectitudinea informaţiilor din documentele prevăzute la alin. (12).”

23. La articolul 22, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului se asigură că rapoartele prevăzute la art. 21 alin. (12) şi art. 142 alin. (2) sunt verificate de verificatori acreditaţi, īn conformitate cu criteriile prevăzute īn anexa nr. 5 şi cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 600/2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor datelor tonă-km şi acreditarea verificatorilor īn conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

(2) īn cazul īn care, pānă la data de 31 martie a anului īn curs, raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră din anul precedent nu este declarat satisfăcător, potrivit criteriilor prevăzute īn anexa nr. 5 şi prevederilor Regulamentului (UE) nr. 600/2012, operatorul sau operatorul de aeronave nu poate transfera certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, ca urmare a suspendării accesului la contul naţional din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră. Ridicarea măsurii de suspendare a conturilor naţionale din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră se va face la data la care raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră depus la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este declarat satisfăcător.”

24. La articolul 24, alineatele (1), (2) şi (4)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este administratorul naţional al conturilor īn Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră.

(2) Registrul Uniunii Europene, prin administratorul naţional, asigură evidenţa certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră emise, deţinute, transferate şi anulate, inclusiv a operaţiunilor cu unităţi de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto.

.........................................................................................................................................

 (4) Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră, administrat la nivel naţional, este accesibil titularilor de cont, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 389/2013.

(5) Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră conţine conturi naţionale īn care sunt īnregistrate certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, deţinute de fiecare persoană şi īn care sunt evidenţiate operaţiunile cu aceste certificate şi cu unităţile de emisii de gaze cu efect de seră, prevăzute de Protocolul de la Kyoto.

(6) Regulamentul privind gestionarea şi operarea īn conturile naţionale din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(7) Administratorul naţional percepe un tarif la deschiderea unui cont şi un tarif corespunzător operării respectivului cont.”

25. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului transmite anual Comisiei Europene raportul privind punerea īn aplicare a prevederilor europene privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi informează autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.”

26. La articolul 28, alineatele (2), (5), litera b) a alineatului (6) şi alineatele (7)-(9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului comunică Administraţiei Fondului pentru Mediu situaţia operatorilor şi operatorilor de aeronave care nu au restituit certificate de emisii de gaze cu efect de seră īn condiţiile legii, numărul de certificate nerestituite de fiecare dintre aceştia, precum şi alte documente relevante.

.........................................................................................................................................

 (5) īn situaţia īn care un operator de aeronave nu respectă prevederile legale īn vigoare, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate solicita Comisiei Europene să decidă impunerea unei interdicţii de operare pentru operatorul de aeronave.

.........................................................................................................................................

b) informaţiile privind măsurile de punere īn executare īntreprinse de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului pentru īndeplinirea de către operatorul de aeronave a obligaţiilor legislative care revin operatorului īn cauză,

.........................................................................................................................................

 (7) īnainte de adoptarea deciziei prevăzute la alin. (5), īn situaţia īn care acest lucru este posibil, au loc consultări īntre Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, autoritatea responsabilă pentru supravegherea operatorului de aeronave īn cauză şi Comisia Europeană.

(8) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează operatorul de aeronave cu privire la informaţiile comunicate şi luate īn considerare de Comisia Europeană la adoptarea deciziei de impunere a unei interdicţii de operare prevăzute la alin. (5).

(9) Operatorul de aeronave se poate adresa īn scris Comisiei Europene, īn termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care Comisia Europeană comunică Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului informaţiile prevăzute la alin. (8).”

27. La articolul 281 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) nerespectarea prevederilor art. 153 alin. (2) şi (7), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei.”

28. La articolul 281, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Constatarea nerespectării prevederilor alin. (1) se face de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, care informează Garda Naţională de Mediu.”

29. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului afişează anual, pe propria pagină de internet numele operatorilor şi operatorilor de aeronave care au īncălcat prevederile art. 18 alin. (2) şi (3).”

Art. II. - Autorizaţiile de emisii de gaze cu efect de seră valabile la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri rămān valabile pānă la data expirării acestora, īn condiţiile legii.

Art. III. - Alineatul (21) al articolului II din Hotărārea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 248 din 30 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(21) Pentru respectarea dispoziţiilor art. 10 alin, (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite Romāniei la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, īn calitate de autoritate competentă īn Romānia pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, poate beneficia de finanţare din veniturile din licitaţii pentru acoperirea cheltuielilor privind administrarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cheltuieli efectuate īn scopul prevăzut la art. 10 alin. (3) lit. i) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră īn cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. IV. - Hotărārea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărāre, seva republica, dāndu-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

 

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 971.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate īn domeniul public al statului şi īn administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, ca urmare a reevaluării

 

Avānd īn vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate īn patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate īn domeniul public al statului şi īn administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, ca urmare a reevaluării, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne, īmpreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 21 decembrie 2016.

Nr. 1.000.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate īn domeniul public al statului şi īn administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, ale căror valori de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

(CUI)

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

34444

8.19.01.

25-07

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

480,327,53 lei

112334

8.19.01.

25-12

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

20 596,53 lei

112335

8.19.01.

25-13

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

54.722,59 lei

112337

8.19.01.

25-15

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

44 387,47 lei

112336

8.19.01.

25-16

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

46.183,40 lei

112338

8.19.01.

25-17

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

40.236,40 lei

112339

8.19.01.

25-18

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

45.761,28 lei

112340

8.19.01.

25-19

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

32.038,75 lei

112341

8.19.01.

25-20

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

51.019,47 lei

112342

8.19.01.

25-21

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

144.500,36 lei

112343

8.19.01.

25-22

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

45.564,93 lei

112344

8.19.01.

25-23

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

157.253,17 lei

112345

8.19.01.

25-24

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI4222328

47.655,19 lei

112346

8.19.01.

25-25

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

42.015,11 lei

112347

8.19.01.

25-26

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI4222328

36.500,19 lei

112348

8.19.01.

25-27

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

150 121,48 lei

112349

8.19.01.

25-28

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

49.265,50 lei

112350

8.19.01,

25-29

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI4222328

47.766,72 lei

112351

8.19.01.

25-30

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

142.946,40 lei

112352

8.19.01.

25-31

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

45.906,60 lei

112353

8.19.01.

25-32

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

45,032,92 lei

112354

8.19.01.

25-33

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

51,772,87 lei

112355

8.19.01.

25-34

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

51.515,76 lei

112356

8.19.01.

25-35

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

11.476,82 lei

112357

8.19.01.

25-36

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

48 918,87 lei

112358

8.19.01.

25-37

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

36.815,36 lei

112359

8.19.01.

25-38

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

41.619,55 lei

112360

8.19.01.

25-39

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

53.809,99 lei

112361

8.19.01.

25-40

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

56.431,24 lei

112362

8.19.01.

25-41

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

58.091,34 lei

112363

8.19.01.

25-42

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

52.911,98 lei

112364

8.19.01.

25-43

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

55.381,00 lei

112365

8.19.01.

25-44

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

51.653,51 lei

112366

8.19.01.

25-45

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

53.505,04 lei

112367

8.19.01.

25-46

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

50.090,39 lei

112368

8.19.01.

25-47

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

12 233.490,90 lei

112369

8.19.01.

25-48

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

54.278,64 lei

112370

8.19.01.

25-49

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

55.486,76 lei

112371

8.19.01,

25-50

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

62.285,66 lei

112372

8.19.01.

25-51

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

61.331,24 lei

112373

8.19.01.

25-52

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

44.156,37 lei

112374

8.19.01.

25-53

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

104.646,50 lei

112375

8.19.01.

25-54

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

38.087,31 lei

112376

8.19.01.

25-55

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

74.726,28 lei

112377

8.19.01.

25-56

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

25 603,96 lei

112378

8.19.01.

25-57

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

61.406,35 lei

112379

8.19.01.

25-58

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

57.295,80 lei

112380

8.19.01.

25-59

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

64.147,10 lei

112381

8.19.01.

25-61

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

50.384,96 lei

112382

8.19.01.

25-62

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

54.376,74 lei

112383

8.19.01.

25-63

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

57.320,66 lei

112384

8.19.01.

25-64

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

123.145,09 lei

112385

8.19.01.

25-65

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

96.672,15 lei

112386

8.19.01.

25-66

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

59.740,77 lei

112387

8.19.01.

25-67

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

48.008,02 lei

112388

8.19.01.

25-68

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

50.848,95 lei

112389

8.19.01.

25-76

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

58 391,73 lei

112390

8.19.01.

25-77

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

73.224,74 lei

112391

8.19.01.

25-78

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

57.793,23 lei

112392

8.19.01,

25-79

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

30.739,82 lei

112393

8.19.01.

25-80

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

39.684,14 lei

112394

8.19.01.

25-82

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

206.428,77 lei

112395

8.19.01.

25-85

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

36.107,13 lei

112396

8.19.01.

25-89

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

97,587,23 lei

112397

8.19.01.

25-90

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

143 199,53 lei

112398

8.19.01.

25-91

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

4 578,53 lei

112405

8.19.01.

25-99

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

67,64 lei

106188

8.19.01.

25-101

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

138.549,21 lei

101261

8.19.01.

25-103

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

534.563,35 lei

106189

8.19.01.

25-104

Judeţul Mehedinţi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi CUI 4222328

390.440,53 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi īn zilele de repaus săptămānal, de sărbători legale şi īn celelalte zile īn care, īn conformitate cu reglementările īn vigoare, nu se lucrează, īn perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017

 

Avānd īn vedere faptul că īn perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017 se aplică īn mod corespunzător prevederile art. 13 alin. (5)-(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice īn anul 2014, precum şi alte măsuri īn domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum prevede art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 4/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi īn zilele de repaus săptămānal, de sărbători legale şi īn celelalte zile īn care, īn conformitate cu reglementările īn vigoare, nu se lucrează se aplică īn mod corespunzător şi īn perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 28 decembrie 2016.

Nr. 210.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0177 Pădurea Topana

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. 108.771 /AC din 24 februarie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinānd cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt nr. 7.709 din 14 septembrie 2015, Decizia etapei de īncadrare nr. 6.584 din 14 septembrie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, Avizul Ministerului Culturii nr. 6.757 din 12 noiembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 119.486 din 17 decembrie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 212.198 din 15 decembrie 2015 şi Adresa nr. 88.157/10B.417 din 11 februarie 2016, adresele Direcţiei generale păduri nr. 156.211/IM din 26 noiembrie 2015, nr. 157.185/IM din 23 decembrie 2015 şi nr. 156.211/IM din 20 ianuarie 2016,

īn temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Pianul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0177 Pădurea Topana, prevăzut īn anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 martie 2016.

Nr. 654.


*) Anexa se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1063 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĀRSTNICE

Nr. 1.382 din 21 noiembrie 2016

Nr. 2.919 din 27 decembrie 2016

Nr. 2.264 din 8 decembrie 2016

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea MAMAIA - S.A.

 

Avānd īn vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind īntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici

la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărārea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea MAMAIA- S.A., prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Costin Grigore Borc

Anca Dana Dragu

Dragoş-Nicolae Pīslaru

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

SOCIETATEA MAMAIA-S.A.

VILA 26, MAMAIA, CONSTANŢA

Cod unic de īnregistrare: R01890659

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

32,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

30,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale īn vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale īn vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

2,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.060,65

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.060,65

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

439,85

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

38,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

138,30

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

84,00

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

84,00

 

 

 

C2

bonusuri

14

 

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

28,30

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

26,00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

444,50

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-1.028,65

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentānd facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din īmprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobānzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor īmprumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit īn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic īn exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local īn cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, īn cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

7,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

4,00

 

3

 

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

1.750,00

 

4

 

Cāştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.750,00

 

5

 

Productivitatea muncii īn unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

 

 

6

 

Productivitatea muncii īn unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

 

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

4.389,00

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMĀNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMĀNIA

 

DECIZIE

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din Romānia nr. 4/2007 privind eliberarea Certificatului de status profesional curent

 

Īn temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din Romānia adoptă următoarea decizie:

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din Romānia nr. 4/2007 privind eliberarea Certificatului de status profesional curent, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2007, se modifică şi se īnlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. II. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din Romānia,

Ecaterina Ionescu

 

Bucureşti, 19 noiembrie 2016.

Nr. 16.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Decizia nr. 4/2007)

 

Antet colegiu teritorial

 

 

Nr. Īnregistrare .....................................

 

Data emiterii ..........................................

 

CERTIFICAT

de status profesional curent

 

Destinatar: ............................................................................................................................

Denumire ..............................................................................................................

Sediu: ....................................................................................................................

Solicitant ...............................................................................................................................

Nume .....................................................................................................................................

Prenume ................................................................................................................................

Cetăţenia .............................................................................................................................

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sex  F  M

Nr. de identificare profesională (nr. Registrul unic al medicilor dentişti) |_|_|_|_|_|_|_|_|

Data naşterii: Ziua |_|_| Luna |_|_| Anul |_|_|_|_|

Locul naşterii: Localitatea .......................................... Ţara .............................................

Calificare primară īn profesie ............................................................................................

Instituţia de īnvăţămānt superior absolvită

Denumire ..............................................................................................................................

Localitate ..............................................................................................................................

Diploma de licenţă

Data obţinerii |_|_|_|_|_|_|_|_|

Seria |_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Denumire calificare: .............................................................................................................

Titlu oficial de calificare*: ..................................................................................................

 

(* Conform Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale)

 

Forme de īnvăţămānt postuniversitar

Grad profesional ...................................................................................................................

Atestate de studii complementare .....................................................................................

Specialitate ............................................................................................................................

- Titlu oficial de calificare* ..................................................................................................

 

(*Conform Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale)

 

Adresă ..................................................................................................................................

Drept de exercitare a profesiei

 Fără restricţii profesionale īn prezent

 Cu restricţii profesionale

Durată .................................................................................................................................

 Suspendare

Motive .................................................................................................................................

 Interdicţie temporară

Motive  .................................................................................................................................

 Interdicţie definitivă

Motive  .................................................................................................................................

Valabilitate

Prezentul certificat este valabil 3 luni de la data emiterii.

NOTĂ:

O copie a certificatului de status profesional curent se va păstra la dosarul profesional al medicului dentist.

 

Preşedinte,

Secretar,

.................................................

.................................................

Ştampilă colegiu teritorial

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Decizia nr. 4/2007)

 

CERERE

pentru eliberarea Certificatului de status profesional curent

 

Subsemnatul/Subsemnata:

Nume ......................................................................................................................................

Prenume ................................................................................................................................,

īnscris(ă) īn Colegiul Medicilor Dentişti ..........................................................................,

nr. Registru unic al medicilor dentişti |_|_|_|_|_|_|_|_|, telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, solicit eliberarea unui certificat de status profesional curent (CSPC) īn scopul:

 avizării cabinetului de medicină dentară;

 īntocmirii dosarului de īnscriere la un examen de promovare profesională;

 īntocmirii dosarului de īnscriere la un concurs de ocupare a unui post vacant;

 exercitării profesiei īn altă ţară.

Destinatarul* CSPC: ............................................................................................................

Sediu: .....................................................................................................................................

 

* Instituţia care solicita prezentarea CSPC (Se menţionează īn certificatul de status profesional curent, conform Hotărārii Guvernului nr. 1.464/2008.)

 

I. Cetăţenia ...........................................................................................................................

(inclusiv dubla cetăţenie şi, după caz, detalii cu privire la modificările care privesc acest aspect)

II. Act de identitate     CI     ..................................................... seria .......... nr. .....................................

III. Cod numeric personal  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

IV. Locul naşterii: ....................................................................................................................................., data naşterii |_|_|_|_|_|_|_|_|

V. Diplomă de licenţă: seria .......... nr. ....................................., data obţinerii  |_|_|_|_|_|_|_|_|, emisă de ......................................................... localitatea .........................................................

VI. Titluri oficiale de calificare profesională:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

VII. Atestate de studii complementare:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

VIII. Loc de muncă: ..........................................................................................................

Adresa ................................................................................................................................

IX. Domiciliu/Reşedinţă:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Sunt de acord cu menţionarea īn CSPC a adresei de domiciliu, īn absenţa locului de muncă.  Da  Nu Anexez la prezenta cerere:

 copie act de identitate;

 copie titluri oficiale de calificare profesională deţinute (diplomă de licenţă, certificat de medic dentist specialist etc.);

 copie dovadă absolvire forme de īnvăţămānt postuniversitar.

 

Data |_|_|_|_|_|_|_|_|

................................................

Semnătura

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMĀNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMĀNIA

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din Romānia nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din Romānia

 

Īn temeiul art. 439 lit. i) şi art. 472 din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din Romānia decide:

Art. I. - Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din Romānia nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din Romānia, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 373 din 15 mai 2008 se modifică după cum urmează:

- Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Membrii Colegiului Medicilor din Romānia care exercită profesia de medic sau care ocupă o funcţie īn baza calităţii de medic au obligaţia de a achita lunar cotizaţia de membru īn valoare de 50 de lei.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare īncepānd cu data de 1 februarie 2017.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor din Romānia,

Gheorghe Borcean

 

Bucureşti, 16 decembrie 2016.

Nr. 22.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.