MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1069/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1069         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 30 decembrie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.174. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

1.175. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.696. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale, precum şi pentru aprobarea unor formulare şi modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”

 

30.101/4.474/2.205/2.886. - Ordin al preşedintelui Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

33.881/1.508/2.291/2.904. - Ordin al preşedintelui Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Active Conexe - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

119. - Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2017

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor general de poliţie Tobă Gheorghe Petre îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 29 decembrie 2016.

Nr. 1.174.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 187/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 31 decembrie 2016, domnului colonel Crăciun Dumitru Marius-Dumitru i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 29 decembrie 2016.

Nr. 1.175.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale, precum şi pentru aprobarea unor formulare şi modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”

 

Având în vedere:

- art. 5 alin. (4), art. 60 pct. 1 lit. a) şi d), art. 69 alin. (6). art. 87, art. 121 alin. (8)-(10), art. 151 alin. (8) şi art. 174 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Referat privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale”, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 938 din 18 decembrie 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 Sa prezentul ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 27 decembrie 2016.

Nr. 3.696.

 

ANFXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

1. Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit şi de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizie de impunere, se aplică de organul fiscal, în următoarele situaţii:

a) rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă. Pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 121 alin. (8) şi (9) din Codul fiscal, contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei privind veniturile realizate.

În cazul rezilierii contractelor de închiriere pentru care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final;

b) încetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia, potrivit legislaţiei în materie, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente,

din activităţi agricole impuse în sistem real, din silvicultură şi din piscicultură;

c) corecţia normelor de venit ca urmare a încetării activităţii în cursul anului, a întreruperii temporare a acesteia potrivit pct. 8 din Normele metodologice date în aplicarea art. 69 din Codul fiscal, precum şi în situaţia dobândirii/pierderii calităţii de salariat;

d) depăşirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal de către persoanele care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, impuse pe baza normelor de venit;

e) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activităţi impuse pe baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit;

f) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activităţi care nu sunt incluse în Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit;

g) încadrarea, în cursul anului fiscal de impunere, în gradul de handicap grav sau accentuat a persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, din silvicultură şi din piscicultură. Pentru această situaţie nu se efectuează recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate.

2. Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, stabilite prin decizie de impunere, se aplică pentru următoarele situaţii:

a) încetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia, potrivit legislaţiei în materie, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor de venit;

b) persoanele fizice nu se mai încadrează în categoria persoanelor care au obligaţia plăţii contribuţiei, respectiv acestea intră în categoria celor care au calitatea de pensionari sau în categoria persoanelor asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii.

3. Recalcularea plăţilor anticipate se efectuează de compartimentul cu atribuţii privind gestionarea declaraţiilor fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, potrivit legii, la solicitarea contribuabilului. În situaţia de la pct. 1 lit. g), recalcularea plăţilor anticipate se poate efectua din iniţiativa organului fiscal, pe baza informaţiilor deţinute de acesta.

4. Contribuabilii care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, iar în cursul anului depăşesc numărul de 5 camere de închiriat, au obligaţia să notifice organului fiscal evenimentul respectiv. Notificarea se face pe baza formularului 220 „Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit”.

 

CAPITOLUL II

Solicitarea recalculării plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale

 

1. Solicitarea privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale se face de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, desemnat potrivit legii, pe baza formularului 220 „Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit”, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice.

2. În formularul 220 se bifează căsuţa „Recalcularea plăţilor anticipate” şi căsuţa „Cu titlu de impozit” şi/sau căsuţa „Cu titlu de contribuţii sociale”, după caz. Formularul va fi însoţit de documente justificative din care rezultă situaţia contribuabilului:

a) în cazul recalculării plăţilor anticipate cu titlu de impozit şi cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate: documente din care să rezulte rezilierea contractelor de închiriere (acordul de reziliere a contractului încheiat între părţi, declaraţia pe propria răspundere etc.), documente care atestă încetarea activităţii şi/sau suspendarea temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, documente care atestă întreruperea temporară a activităţii sau alte documente care atestă situaţia contribuabilului şi care justifică solicitarea privind recalcularea plăţilor anticipate;

b) în cazul recalculării plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, documente care atestă încetarea activităţii şi/sau suspendarea temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, adeverinţă eliberată de instituţia în a cărei evidenţă contribuabilul figurează că are calitatea de asigurat sau orice alt document care atestă calitatea de persoană asigurată în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, respectiv decizia de pensionare - în cazul persoanelor care au calitatea de pensionar.

3. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, la termenele prevăzute la pct. 5, asociatul desemnat prin contractul de asociere are obligaţia depunerii formularului 223 „Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale” la organul fiscal la care asocierea este înregistrată fiscal. În formular se bifează căsuţa „Recalcularea plăţilor anticipate”.

4. Formularul 220, însoţit de documentele justificative, se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

5. În vederea recalculării plăţilor anticipate, formularul 220 se depune la următoarele termene:

a) în termen de 5 zile de la data rezilierii contractului de închiriere sau de la data apariţiei uneia dintre situaţiile pentru care se poate solicita corecţia venitului net stabilit pe baza normelor de venit [cap. I pct. 1 lit. a) şi c)j;

b) în termen de 30 de zile de la data încetării activităţii sau suspendării temporare a acesteia, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, impuse în sistem real, din silvicultură şi/sau din piscicultură [cap. I pct. 1 lit. b)];

c) în termen de 30 de zile de la data depăşirii, în cursul anului fiscal, a numărului de 5 camere de închiriat, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv [cap. I pct. 1 lit. d)];

d) în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de pensionare sau a adeverinţei eliberate de instituţia în a cărei evidenţă contribuabilul figurează că are calitatea de asigurat sau a oricărui altui document care atestă calitatea de persoană asigurată în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;

e) în termen de 30 de zile de la completarea obiectului de activitate cu activităţi noi [cap. I pct. 1 lit. e) şi f)].

6. În situaţia în care formularul 220 se depune după expirarea termenelor menţionate la pct. 5 lit. a)-o), organul fiscal procedează la recalcularea plăţilor anticipate de la data depunerii acestuia.

7. În situaţia de la pct. 5 lit. d) recalcularea plăţilor anticipate se face începând cu luna în care persoanele se încadrează în una dintre categoriile de la cap. I pct. 2 lit. b).

8. Data depunerii formularului 220 este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. În cazul depunerii formularului 220 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, data depunerii este data înregistrării acestuia pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei

 

CAPITOLUL III

Recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale

 

1. Solicitarea privind recalcularea plaţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale, după caz, se soluţionează de compartimentul cu atribuţii privind gestionarea declaraţiilor fiscale persoane fizice, din cadrul organului fiscal competent, în termen de 15 zile de la data primirii formularului 220 „Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit”.

2. În situaţia în care documentaţia depusă nu este suficientă pentru recalcularea plăţilor anticipate, organul fiscal notifică contribuabilul în vederea prezentării documentelor necesare. Notificarea se comunică contribuabilului sau împuternicitului acestuia potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

3. Termenul de soluţionare a cererii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data notificării contribuabilului şi data prezentării documentelor suplimentare solicitate.

4. Pe baza formularului 220 şi a documentelor prezentate, organul fiscal întocmeşte „Referatul privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

5. Referatul cuprinde elementele avute în vedere la recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale, cum ar fi: situaţia care a generat recalcularea plăţilor anticipate sau corectarea normei de venit, documentele justificative depuse de contribuabil, baza impozabilă, respectiv baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate şi contribuţiilor de asigurări sociale, pentru recalcularea plăţilor anticipate etc.

6. Referatul se întocmeşte într-un singur exemplar, se avizează de şeful compartimentului cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale persoane fizice şi se aprobă de către conducătorul unităţii fiscale.

7. În situaţia în care, pe baza documentelor depuse se justifică recalcularea plăţilor anticipate, organul fiscal emite «Decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale” (formular 260) în care se evidenţiază suma stabilită iniţial (decizie anterioară) şi suma recalculată (decizie curentă).

8. Stabilirea bazei impozabile pentru recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit şi cu titlu de contribuţii de asigurări sociale:

8.1 Baza impozabilă pentru impozitul pe venit:

a) în situaţia prevăzută la cap. I pct. 1 lit. a), baza impozabilă se stabileşte pe baza chiriei prevăzute în contractul privind cedarea folosinţei bunurilor, încheiat între părţi;

b) în situaţia prevăzută la cap. I pct. 1 lit. b), baza impozabilă se stabileşte pe baza venitului net estimat prin declaraţia privind venitul estimat/norma de venit (formular 220);

c) în situaţia prevăzută la cap. I pct. 1 lit. c), baza impozabilă se stabileşte pe baza normei de venit de la locul desfăşurării activităţii.

Pentru întreruperile temporare de activitate în cursul anului, datorate unor accidente, spitalizări şi altor cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, dovedite cu documente justificative, în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, normele de venit se reduc proporţional cu perioada nelucrată;

d) în situaţia prevăzută la cap. I pct. 1 lit. d), baza impozabilă se stabileşte după cum urmează:

- pentru perioada din anul fiscal în care venitul a fost determinat pe baza normei de venit, organul fiscal va recalcula norma de venit şi plăţile stabilite în contul impozitului anual datorat.

Venitul net, determinat pe bază de norme anuale de venit, se reduce proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal;

- pentru perioada rămasă din anul fiscal, organul fiscal stabileşte plăţile anticipate pe baza venitului net estimat, declarat prin declaraţia privind venitul estimat/norma de venit;

e) în situaţia prevăzută la cap. I pct. 1 lit. e), venitul net pentru stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit se determină prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităţi;

f) în situaţia prevăzută la cap. I pct. 1 lit. f), venitul net pentru stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit se determină prin însumarea fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net estimat declarat de contribuabil;

g) în situaţia prevăzută la cap. I pct. 1 lit. g), venitul net pentru stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit se determină proporţional cu perioada impozabilă pentru care persoana fizică nu beneficiază de scutire (număr de zile calendaristice).

În cazul în care persoana fizică este încadrată în gradul de handicap grav sau accentuat în cursul anului fiscal, organul fiscal, care a emis decizia de impunere prin care au fost stabilite plăţi anticipate cu titlu de impozit pe venit, modifică decizia anterioară, acordând scutirea de impozit, potrivit legii, începând cu data de la care se produce evenimentul respectiv.

8.2 Baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale:

a) în cazul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul se stabileşte prin raportarea bazei impozabile stabilite potrivit pct. 8.1 lit. a)-f) la numărul de luni de activitate sau de valabilitate a contractului privind cedarea folosinţei bunurilor, după caz;

b) în cazul contribuţiei de asigurări sociale, baza lunară de calcul se stabileşte astfel:

- 35% din câştigul salarial mediu brut în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi independente impuse în sistem real sau care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;

- în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente şi care determină venitul net anual pe baza normelor anuale de venit, baza lunară de calcul o reprezintă valoarea anuală a normei de venit raportată la numărul lunilor de activitate din cursul anului. În situaţia în care baza lunară de calcul rezultată este mai mică decât 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în anul pentru care se stabilesc plăţile anticipate, în decizia de impunere la rubrica baza lunară de calcul, precum şi contribuţia aferentă lunii se înscrie Cifra zero. Baza lunară de calcul nu poate depăşi echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut

9. Decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale se comunică contribuabilului potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

10. În termen de 24 de ore de la comunicarea deciziei de impunere, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, compartimentul cu atribuţii privind gestionarea declaraţiilor fiscale persoane fizice procedează la înregistrarea în evidenţa fiscală a datei comunicării, precum şi la transferul debitelor către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori.

11. După comunicarea deciziei de impunere, compartimentul cu atribuţii privind gestionarea declaraţiilor fiscale persoane fizice transmite compartimentului Registrul contribuabililor informaţii privind persoanele fizice care şi-au încetat/suspendat temporar activitatea (date de identificare, data încetării activităţii, perioada de suspendare a activităţii).

12. Decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale se arhivează de organul fiscal competent, la dosarul contribuabilului, după caz, împreună cu:

a) declaraţia privind venitul estimat/norma de venit;

b) documentele justificative care au stat la baza recalculării plăţilor anticipate;

c) notificare privind prezentarea unor documente pentru recalcularea plăţilor anticipate;

d) referatul privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale.

13. Persoanele fizice a căror activitate a fost suspendată temporar depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la reînceperea activităţii, „Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit” (formular 220), completată corespunzător, în vederea stabilirii plăţilor anticipate.

 

ANEXA Nr. 2

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

SIGLĂ**)

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

 

Unitatea fiscală *) ..................................................................

 

 

Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................

 

 

Nr. ..................../....................

 

 

REFERAT

privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale

 

A. Prezentarea situaţiei contribuabilului

1. Datele de identificare a contribuabilului

Nume, prenume .............................................................

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală .............................................................

Domiciliul .............................................................

2. Natura venitului pentru care se solicită recalcularea plăţilor anticipate

 activităţi independente

 activităţi agricole

 piscicultura

 silvicultură

 cedarea folosinţei bunurilor

 cedarea folosinţei bunurilor în scop turistic

3. Situaţia care a generat recalcularea plăţilor anticipate

 suspendarea temporară a activităţii

 încetarea activităţii

 rezilierea contractului de închiriere

 recalcularea plăţilor anticipate conform pct. 8 din Normele metodologice date în aplicarea art. 69 din Codul fiscal***)

 depăşirea numărului de 5 camere de închiriat

 completarea obiectului de activitate cu activităţi noi

 încadrarea, în cursul anului fiscal de impunere, în gradul de handicap grav sau accentuat a persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, din silvicultură şi din piscicultură

 nu se mai încadrează în categoria persoanelor care au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale

........................................................................................................................................................

4. Documente prezentate

- Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit (formular 220) înregistrată cu nr. ..................... din data de ....................;

- documente justificative:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

5. Alte constatări:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

B. Concluzii:

Având în vedere următoarele:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Se propune:

 

 recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale

 menţinerea Deciziei de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale nr. ................ din data de ...................... (formular 260).

C. 1. Stabilirea bazei de impunere:

Venitul net recalculat pentru stabilirea plăţilor anticipate ............................... lei.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

C.2. Stabilirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ............................... lei,

C.3. Stabilirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale ............................... lei.

 

*) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

**) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.

***) Se va menţiona situaţia pentru care persoana solicită recalcularea plăţilor anticipate.

 

 

Aprobat:

Avizat:

Întocmit:

Conducătorul unităţii fiscale,

Şef compartiment specialitate,

Funcţie ...................................,

Numele şi prenumele ...................................

Numele şi prenumele ...................................

Numele şi prenumele ...................................

Data ...................................

 

 

 

Data  ...................................

Data  ...................................

 

ANEXA Nr. 3

 

ANAF

DECLARAŢIE

 

Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala

privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate

600

 

obligatoriu în sistemul public de pensii

 

 

 

 

 

pentru anul

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

 

Nume

Iniţiala

tatălui

 

Cod numeric personal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenume

 

 

 

 

Banca

Strada

Număr

 

 

 

 

 

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Judeţ/sector

 

Cont bancar (IBAN)

 

 

 

 

 

 

Localitate

 

Cod poştal

 

 

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

 

II. DATE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA PERSOANELOR ASIGURATE OBLIGATORIU ÎN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

 

Declar că mă încadrez în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii, potrivit art.148 alin.(4) din Codul fiscal şi îndeplinesc următoarele condiţii, după caz:

 

 

11.1 venitul realizat în anul precedent rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut în cazul activităţilor impuse în sistem real;

 

II.2 venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin.(l) din Codul fiscal depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi încep activitatea în cursul anului fiscal, sau a celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit la impozitarea în sistem real;

 

11.3 valoarea lunară a normelor de venit obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului, după aplicarea corecţiilor prevăzute la art.69 din Codul fiscal, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut;

 

III. OPŢIUNE PRIVIND COTA DE CONTRIBUŢIE DE ASIGURĂRI SOCIALE

 

Pentru anul în curs. la stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu contribuţie de asigurări sociale:

 

 Optez*) pentru aplicarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, potrivit art.151 alin.(5) din Codul fiscal

 

Renunţ la opţiunea pentru aplicarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, potrivit art.151 alin.(5) din Codul fiscal

 

*) Opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, inclusiv la regularizarea plăţilor anticipate, şi se consideră reînnoită pentru fiecare an fiscal dacă nu se solicită revenirea la cota individuală prin depunerea la organul fiscal competent a declaraţiei până la data

de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se doreşte revenirea la cota individuală

 

 

Număr de operator de date ou caracter personal 759

Cod 14.13.03.03

 

 

 

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

 

 

Nume

Iniţiala

tatălui

 

Cod numeric personal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume, prenume/Denumire

 

Cod de identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada

Număr

Bloc

Scară

Etaj

Ap.

 

 

 

 

 

 

Judeţ/Sector

Localitate

Cod poştal

 

 

 

Telefon

Fax

E-mail

 

 

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

 

Semnătură contribuabil

 

Semnătură împuternicit

 

 

 

 

 

Loc rezervat organului fiscal

 

Nr. înregistrare

 

Data:

 

 

Număr de operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.03.03

 

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 30.101 din 28 octombrie 2016

Nr. 4.474 din 3 noiembrie 2016

Nr. 2.205 din 24 octombrie 2016

Nr. 2.886 din 20 decembrie 2016

 

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul:

- prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 32 lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii COMALEX - S,A, Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Indicatorii aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli a Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria sunt obligatorii pentru conducerea societăţii, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria poate fi rectificat, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului,

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Ministrul finanţelor publice,

Ruxandra Elena Gîndu

Costin Grigore Borc

Dragoş Nicolae Pîslaru

Anca Dana Dragu

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI

Operatorul economic: Societatea COMALEX - S.A.

Sediul/Adresa: Alexandria, judeţul Teleorman, Bd. Libertăţii

Cod unic de înregistrare: 1384767

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

499

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

499

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

444

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

444

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

160

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

10

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

176

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

51

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

51

 

 

 

C2

bonusuri

14

0

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

90

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

35

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

98

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

55

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

19

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

36

 

1

 

Rezerve legale

25

2

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

34

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

-

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

4,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

4,00

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

1041

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1063

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

125

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

890

 

8

 

Plăţi restante

55

34

 

9

 

Creanţe restante

56

4665

 

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

 

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

Nr. 33.881 din 27 decembrie 2016

Nr. 1.508 din 14 decembrie 2016

Nr. 2.291 din 14 decembrie 2016

Nr. 2.904 din 27 decembrie 2016

 

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Active Conexe - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul:

- art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 32 lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 10 alin, (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Active Conexe - S.A, Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Indicatorii aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli ai Societăţii Active Conexe - S.A. sunt obligatorii pentru conducerea societăţii, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Societăţii Active Conexe - S.A. Bucureşti poate fi rectificat, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului,

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Ministrul finanţelor publice,

Ruxandra Elena Gîndu

Costin Grigore Borc

Dragoş Nicolae Pîslaru

Anca Dana Dragu

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREAACTIVELOR STATULUI

Societatea Active Conexe - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, sectorul 1, str. Teheran nr. 17, et. 3, ap. 4

Cod unic de înregistrare: 31029694

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

302,72

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

192.72

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0.00

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0.00

 

2

 

Venituri financiare

5

110.00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

4.075.74

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4,075.74

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1,565.60

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

450,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

928.50

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

462,00

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

462,00

 

 

 

C2

bonusuri

14

0,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

78,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

217,20

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

171,30

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.131,64

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-3.773,02

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-3.773,02

 

1

 

Rezerve legale

25

0,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,00

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

-3,773,02

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0.00

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0.00

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0.00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0.00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0.00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0.00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0.00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0.00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0.00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0.00

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0.00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.141.46

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0.00

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0.00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0.00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

9.00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

9,00

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.277,78

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4.277,78

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

21,41

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0.00

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

13.463,72

 

8

 

Plăţi restante

55

0,00

 

9

 

Creanţe restante

56

11.277,45

 

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2017

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (7) şi ale art. 8 alin. (8) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi de către operatorii economici care au obligaţia achiziţiei de certificate verzi, pentru anul 2017, se stabileşte la valoarea de 0,320 certificate verzi/MWh, corespunzătoare unui consum final de energie electrică exceptat de la plata certificatelor verzi de 6.700 GWh, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale „OPCOM” - S.A., producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi operatorii economici prevăzuţi la art. 1 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

 

Bucuresti, 30 decembrie 2016.

Nr. 119.

 

ANEXA

 

Nr. crt.

Indicatori

U.M.

Formulă de calcul

Valoare

1

Cota obligatorie de energie electrică din surse regenerabile beneficiară de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru 2017, conform HG nr. 1.014/2016

%

 

8,3

2

Certificate verzi estimate a fi emise pentru tranzacţionare în anul 2017

CV

Conform cap. III secţiunea 1 subsecţiunea a 2-a din Metodologie*)

26.484.205

3

Energia electrică din surse regenerabile estimată a se produce în anul 2017 şi pentru care se emit certificate verzi (E-SRE)

MWh

Conform cap. III secţiunea 1 subsecţiunea 1 din Metodologie*)

9.916.993

4

Energia electrică din surse regenerabile estimată a fi susţinută prin sistemul de promovare prin certificate verzi,

corespunzătoare cotei prevăzute la punctul 1 (E-SRECAP)

MWh

Conform cap. II, din Metodologie*)

4.984.338,152

5

Raport E-SRE cap^E-SRE

 

5 = 4/3

0,50260579

6

Certificate verzi susţinute în anul 2017 prin sistemul de promovare prin certificate verzi

CV

6 = 5*2

13.311.115

7

Consum final estimat de energie electrică pentru anul 2017

MWh

Conform cap. III secţiunea 1 subsecţiunea a 3-a din Metodologie*)

48.341.519

8

Consum total final de energie electrică estimat a fi exceptat în anul 2017

MWh

Conform cap. III secţiunea 1 subsecţiunea a 4-a din Metodologie*)

6.700.000

9

Cota obligatorie de certificate vezi estimată pentru anul 2017

CV/MWh

9 = 6/(7-8)

0,320

 

NOTĂ:

Prin Metodologie*) se înţelege Metodologia de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2016.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.