MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1070/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1070         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 30 decembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

997. - Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.002. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi pentru modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.003. - Hotărâre pentru completarea art. 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.908. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

 

3.218. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru completarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133- 2013”, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.901/2013

 

6.110. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior (CNSPIS)

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

11. - Regulament privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

67. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 76/2015 privind derogarea de la prevederile art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, al art. 1 alin. (1) şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, denumită în continuare ANANP, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat şi funcţionează în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor.

Art. 2. - (1) Sediul ANANP este în municipiul Bucureşti, sectorul 6, aleea Lacul Morii nr. 151.

(2) Sigla şi însemnele proprii ale ANANP se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, la propunerea preşedintelui ANANP.

(3) ANANP îşi asigură comunicarea publică şi transparenţa prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv prin crearea unei pagini web proprii.

 

CAPITOLUL II

Conducerea, structura organizatorică şi personalul ANANP

 

Art. 3. - (1) Conducerea ANANP este asigurată de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, 2 vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, şi un secretar general, numiţi şi eliberaţi prin decizie a prim-ministrului.

(2) Preşedintele ANANP îndeplineşte funcţia de ordonator secundar de credite şi poate delega atribuţii vicepreşedinţilor, În condiţiile legii.

(3) în exercitarea funcţiei sale, preşedintele ANANP emite decizii, dispoziţii şi instrucţiuni.

(4) Preşedintele conduce întreaga activitate, asigură îndeplinirea atribuţiilor care revin ANANP şi reprezintă instituţia în raporturile cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane juridice şi fizice române şi străine, precum şi în justiţie.

(5) Preşedintele ANANP numeşte şi eliberează din funcţie personalul ANANP, în condiţiile legii.

(6) Prin dispoziţie a preşedintelui ANANP pot fi înfiinţate grupuri sau colective temporare de lucru ori echipe de proiect pentru realizarea unor activităţi din domeniul său de competenţă, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art. 4. - (1) Structura organizatorică a ANANP este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) ANANP funcţionează cu un număr de 90 de posturi, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului preşedintelui.

(3) în subordinea ANANP se organizează şi funcţionează instituţii publice cu rol de administrare a ariilor naturale protejate, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

(4) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din cadrul ANANP se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ANANP, aprobat prin decizie a preşedintelui ANANP.

Art. 5. - (1) Personalul ANANP este format din funcţionari publici şi personal contractual.

(2) Salarizarea personalului ANANP se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.

Art. 6. - (1) în cadrul ANANP funcţionează Colegiul Ştiinţific Naţional pentru Ariile Naturale Protejate, cu rol de autoritate ştiinţifică, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 95/2016, alcătuit din 11 membri, cu competenţă şi experienţă dovedită în domeniul conservării şi administrării ariilor naturale protejate.

(2) Colegiul Ştiinţific Naţional pentru Ariile Naturale Protejate se organizează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin decizie a preşedintelui ANANP.

 

CAPITOLUL III

Competenţe şi atribuţii ale ANANP

 

Art. 7. - ANANP are următoarele atribuţii specifice:

a) propune proiectul de plan strategic de acţiune privind managementul reţelei de arii naturale protejate conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, care se aprobă prin ordin al acestuia;

b) propune metodologia de monitorizare privind implementarea planului strategic de acţiune privind managementul reţelei naţionale de arii naturale protejate conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, care se aprobă prin ordin al acestuia;

c) încheie contracte de administrare/custodie cu structurile de administrare special constituite/custozii ariilor naturale protejate, în conformitate cu prevederile legii;

d) evaluează eficacitatea şi eficienţa modului de administrare/custodie a ariilor naturale protejate pe baza criteriilor de performanţă stabilite potrivit prevederilor art. 2 lit. d) din Legea nr. 95/2016;

e) participă împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor la elaborarea procedurii-cadru privind întocmirea şi monitorizarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate, precum şi a metodologiei de evaluare şi aprobare a acestora;

f) elaborează ghiduri de bună practică şi proceduri în domeniul de competenţă pentru administratori şi custozi;

g) completează şi actualizează bazele de date privind reţeaua naţională de arii naturale protejate, regiunile biogeografice, arealul de distribuţie a speciilor şi habitatelor protejate, la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor;

h) asigură accesul publicului la informaţii generale de interes public privind ariile naturale protejate, ecosistemele protejate şi serviciile oferite de acestea, speciile şi habitatele protejate, în condiţiile legii;

i) completează şi actualizează baza de date naţională cu privire la starea de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar şi naţional în scopul obţinerii de rapoarte privitoare la această stare.

Art. 8. - (1) ANANP constituie patrimoniu propriu, în condiţiile legii.

(2) ANANP are în dotare parcul auto prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 9. - (1) Bunul imobil care aparţine domeniului public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, se transmite din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate. Predarea-preluarea imobilului se face prin protocol încheiat între cele două instituţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îşi va actualiza în mod corespunzător datele de evidenţă cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul fondurilor europene,

Dragoş Cristian Dinu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 21 decembrie 2016.

Nr. 997.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

 

(Numărul de posturi, inclusiv demnitarii, este 90.)

 

 

 

COLEGIUL ŞTIINŢIFIC NAŢIONAL PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE

 

 

PREŞEDINTE

 

 

CABINET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT DE RELAŢII PUBLICE ŞI COMUNICARE

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT CONTROL

 

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE I

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

VICEPREŞEDINTE II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE

 

SERVICIUL IMPLEMENTARE POLITICI ŞI MONITORIZAREA BIODIVERSITĂŢII

 

SERVICIUL JURIDIC, RESURSE UMANE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ

 

DIRECŢIA ECONOMICO- FINANCIARĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ

 

COMPARTIMENTUL

PROCEDURI,

CERTIFICARE ŞI MĂRCI

 

SERVICIUL PROGRAME ŞI PROIECTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice

 

Nr. crt.

Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate - aparat propriu

Tipul mijlocului de transport

(bucăţi)

Numărul maxim

Consumul maxim de carburant aprobat pentru un autovehicul

(litri/lună)

1

Parc auto conducere

autoturism

3

200

2

Parc auto comun*)

autoturism

3

150

 

NOTE:

1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.

2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.

3. Mijloacele de transport aerian şi naval pentru activităţi specifice, preluate în patrimoniu în condiţiile prezentei hotărâri, şi consumul de carburanţi aferent acestora se vor evidenţia în prezenta anexă pe măsura preluării.


*) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului care trece din administrarea Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

16335444

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

16462898

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

 

Elemente de identificare

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tip bun

(mobil/

imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Persoana juridica de la care se transmite imobilul

Persoana juridică Iscare se transmite imobilul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

116543

8.29.08

imobil

Sediu ANPM - teren + clădire

Stotală = 1.830 mp;

lungime împrejmuire = 483 m;

Sconstruită = 310 mp;

Sdesfăşurată = 763 mp;

clădire S+P+2; post de transfer (energie electrică);

Sconstr = 42,25 mp;

Sdesfăşurată = 72 mp;

zidărie din cărămidă; acoperiş din carton bitum

S - proprietate particulară;

N - Lacul Morii;

E-teren viran;

V-canal colector şi Jandarmeria Comunei Roşu

Ţara: România; judeţul:

municipiul Bucureşti, sectorul 6,

Lacul Morii nr. 151

1995

4.627.493

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului CUI: 16462898

Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi pentru modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă schimbarea titularului dreptului de administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare conform prevederilor anexei nr. 1.

Art. 2, - (1) Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile implicate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) înscrierea în cartea funciară a bunului imobil prevăzut la art. 1 se face prin grija noului administrator, în termen de 90 de zile de la încheierea protocolului prevăzut la alin. (1).

Art. 3. - Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 21 decembrie 2016.

Nr. 1.002.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului pentru care se schimbă titularul dreptului de administrare

 

Nr. crt.

Persoana juridică de la care se transmite (denumire, CUI)

Persoana juridică la care se transmite (denumire, CUI)

Nr. MFP Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

1.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - CUI 4221187

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Ialomiţa - CUI 4232089

MF 34662

Cod 8.29.08

Clădire sediu administrativ

Suprafaţa construită - 1.038 mp

Suprafaţa desfăşurată - 1.442 mp,

regim de înălţime - P + 3,

suprafaţă teren - 800 mp

Bd. Chimiei nr. 19,

municipiul Slobozia,

judeţul Ialomiţa

1.461.370

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru care se modifică denumirea, adresa şi descrierea tehnică, după caz, şi se actualizează valoarea de inventar

 

Nr.

crt.

Administrator (denumire. CUI)

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar (lai)

1.

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Vaslui

CUI - 4226346

MF 34446

Cod 8.28.13

Centrală combustibil

Suprafaţa construită = suprafaţa desfăşurată - 44 mp, parter.

CF nr. 73652

Str. Eternităţii nr. 1,

municipiul Vaslui,

judeţul Vaslui

12.800

2.

Oficiul Pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Brăila

CUI - 4343109

MF 37288

Cod 8.29.10

Clădire sediu - laboratoare

Suprafaţa construită - 348 mp Regimul de înălţime: P + 2 E Suprafaţa desfăşurată - 1.044 mp Suprafaţă teren - 1.840 mp

CF nr. 88753, nr. cad - 94799-C1

Fundătura Râmnicu Sărat nr. 129,

municipiul Brăila,

judeţul Brăila

1 743.157

3.

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Argeş

CUI - 4317916

MF 36687

Cod 8.29.08

Clădire administrativă

Suprafaţa construită - 236 mp Regimul de înălţime: S + P + 1 Suprafaţa desfăşurată - 545 mp Suprafaţă teren - 836 mp

CF nr. 94799

Bd. Republicii nr. 22,

municipiul Piteşti,

judeţul Argeş

2.229.185

4.

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Argeş

CUI - 4317916

MF 150077

Cod 8.29.08

Sediu administrativ - Filiala Vâlcea

Suprafaţa construită = suprafaţa desfăşurată - 228,59 mp

Suprafaţă teren = 107,23 mp

Str. Oituz nr. 7,

municipiul Râmnicu Vâlcea,

judeţul Vâlcea

217.529

5.

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Argeş

CUI - 4317916

MF 153347

Cod 8.28.10

Clădire seră, corp legătură, garaj mansardat, împrejmuire incintă

Suprafaţa construită - 285 mp, din care: 73 mp - garaj + laborator testare virotică Regimul de înălţime: P + M Suprafaţa desfăşurată -146 mp; 202 mp - sera; 10 mp - corp de legătură;

CF nr. 94799, nr. cad. - 94799-C4 şi nr. cad - 94799-C5

Bd. Republicii nr. 22,

municipiul Piteşti,

judeţul Argeş

755.274

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Investigaţii şi Analiza pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (1) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 28 octombrie 2010, după litera t) se introduce o nouă literă, litera ţ), cu următorul cuprins:

„ţ) constată faptele contravenţionale săvârşite prin nerespectarea legislaţiei privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă şi aplică sancţiunile contravenţionale aferente, potrivit competenţelor acordate CIAS, în conformitate cu actele normative în vigoare “

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 21 decembrie 2016.

Nr. 1.003.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 23 din Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea J, nr. 335 din 1 \ decembrie 2008, cu completările ulterioare, alineatele (1) şi (2) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 decembrie 2016.

Nr. 2.908.

 

ORDIN

pentru completarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP133-2013”, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice, nr. 2.901/2013

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 4 din 27 octombrie 2016 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 10 „Instalaţii şi echipamente aferente construcţiilor” şi Procesul-verbal de avizare nr. 2 din 18 noiembrie 2016 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

în temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, şi ale art. 4 pct. II lit. e) şi art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. I. - Reglementarea tehnică „Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133-2013”, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.901/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea î nr. 660 şi 660 bis din 28 octombrie 2013, se completează, după cum urmează:

1. La punctul 5.4.5 „Hidranţi de incendiu exteriori”, la alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) distanţa dintre 2 hidranţi aflaţi pe aceeaşi conductă de alimentare cu apă se măsoară de-a lungul axului median al străzii/drumului;”.

2. După punctul 5.4.5 „Hidranţi de incendiu exteriori” se introduce un nou punct, punctul 5.4.6 „Hidranţi de incendiu exteriori În localităţi din mediul rural”, cu următorul cuprins:

„5.4.6 Hidranţi de incendiu exteriori în localităţi din mediul rural

(1) Prin excepţie de la dispoziţiile pct. 5.4.5 alin. (1) şi (13), pe reţelele de alimentare cu apă realizate în localităţile din mediul rural cu o populaţie de la 500 până la 10.000 de locuitori, hidranţii exteriori se amplasează la distanţe de până la 500 m între ei.

(2) în cazul realizării unor extinderi ale reţelei existente de alimentare cu apă în localităţi din mediul rural cu o populaţie de până la 500 de locuitori, reţeaua existentă şi extinderea acesteia asigură alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor din aceste localităţi, condiţionat de prevederea rezervei intangibile de incendiu de 10 m3 în rezervor. În acest caz, rezervorul se prevede cu posibilităţi pentru alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie şi alte măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor.

(3) în cazul realizării unor extinderi ale reţelei existente de alimentare cu apă amplasate în intravilanul unei localităţi din mediul rural cu o populaţie de la 500 până la 10.000 de locuitori, se asigură, pentru extinderile propuse, atât debitul pentru alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor, cât şi debitul pentru stingerea incendiilor cu hidranţi exteriori. În acest caz, În punctul de racord al extinderii cu reţeaua existentă se amplasează un hidrant exterior, iar pe reţeaua care se extinde, dispusă în intravilanul localităţii, se prevede, după caz:

a) amplasarea de hidranţi exteriori la distanţe de până la 500 m între ei, dacă lungimea extinderii este mai mare de 500 m;

b) amplasarea unui hidrant exterior în capătul reţelei, dacă lungimea extinderii este mai mică de 500 m.

(4) în cazul realizării unor extinderi ale reţelei existente de alimentare cu apă în localităţi din mediul rural cu o populaţie de la 500 până la 10.000 de locuitori, care au realizat un plan de dezvoltare/modernizare a sistemului de alimentare cu apă pentru o perspectivă de minimum 30 de ani, se vor prevedea, în completarea dispoziţiilor alin. (3), numai pentru conducta de alimentare cu apă amplasată în extravilanul localităţii, soluţii de montare ulterioară a hidranţilor exteriori la distante de până la 500 m.”

Art. II. - Contractele pentru serviciile de proiectare încheiate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare la data semnării acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 19 decembrie 2016.

Nr. 3.218.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior (CNSPIS)

 

Având în vedere prevederile art. 217 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 216, ale art. 218 şi ale art. 220 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.802/2016*) privind metodologia de selecţie a membrilor Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior (CNSPIS),

în conformitate cu art. 5 şi 7 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.804/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii şi a organigramei Unităţii Executive pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă componenţa nominală a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior (CNSPIS), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ), Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării şi Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior, constituit conform prezentului ordin, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 16 decembrie 2016.

Nr. 6.110.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.802/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

ANEXĂ

 

Componenţa nominală a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior (CNSPIS)

 

Nr. crt.

Nume

Prenume

Funcţia

Afiliere instituţională

1

Murgescu

Bogdan

Preşedinte

UNIVERSITATEA BUCUREŞTI

2

Păuneseu

Mihai

Vicepreşedinte

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

3

Ţiţan

Emilia

Vicepreşedinte

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

4

Bădescu

Gabriel

Membru

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

5

Barbu

Vlad Ştefan

Membru

UNIVERSITY OF ROUEN, LABORATORY OF MATHEMATICS RAPHAELSALEM

6

Buzea

Carmen

Membru

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV

7

Comes

Călin-Adrian

Membru

UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR”

8

Davidescu

Adriana Anamaria

Membru

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

9

Didilescu

Andreea

Membru

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE - CAROL DAVILA

10

Dimian

Mihai

Membru

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

11

Ghiuţă

Ovidiu-Aurel

Membru

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

12

Gîrţu

Mihai

Membru

UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA

13

Hatos

Adrian

Membru

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

14

Moraru

Luminiţa

Membru

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS”

15

Petrescu

Mircea Ionuţ

Membru

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

16

Strat

Vasile Alecsandru

Membru

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

17

Tufiş

Claudiu

Membru

UNIVERSITATEA BUCUREŞTI

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

REGULAMENT

privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 3, 6, precum şi ale art. 212 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 14 decembrie 2016,

Autoritatea da Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul de desfăşurare a activităţii de control periodic şi inopinat, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în activitatea de control,

(2) în conformitate cu prevederile art. 212 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012, structurile de specialitate din cadrul A.S.F. desfăşoară activităţi de control periodic şi inopinat în vederea exercitării rolului activ al A.S.F., atât în direcţia constatării modului de aplicare a reglementărilor legale în vigoare de către entităţile reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F., cât şi a gestionării corespunzătoare a riscurilor incidente activităţii acestora.

Art. 2. - (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în legislaţia specifică sectoarelor de supraveghere financiară, precum şi semnificaţiile prevăzute la alin. (2).

(2) în sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) activitate de control - acţiune cu caracter periodic sau inopinat desfăşurată de către structurile din cadrul A.S.F., în scopul verificării activităţii/operaţiunilor/proceselor şi mecanismelor interne ale entităţilor controlate, pe elemente de conformitate şi/sau de risc;

b) audiere - tehnică de investigare a unei persoane vizate, în baza unei decizii de audiere, pentru determinarea condiţiilor şi împrejurărilor în care a fost desfăşurată o anumită activitate;

c) control inopinat - tip de control care nu se notifică în prealabil entităţii controlate şi care constă în verificarea, la sediul entităţii, a anumitor activităţi/operaţiuni/procese şi mecanisme interne aferente unei perioade de timp determinate şi/sau a îndeplinirii uneia sau mai multor obligaţii, conform legislaţiei incidente sectorului de supraveghere financiară;

d) control periodic - tip de control în legătură cu care entitatea controlată este notificată în prealabil şi care constă în verificarea periodică, la sediul entităţii, a anumitor activităţi/operaţiuni/procese interne şi mecanisme interne aferente unei perioade de timp determinate şi a îndeplinirii uneia sau mai multor obligaţii, conform legislaţiei incidente, în baza planului anual integrat de control, aprobat de către Consiliul A.S.F.;

e) control încrucişat - tehnică de verificare, la sediul entităţilor sau al A.S.F., a înscrisurilor/operaţiunilor unei entităţi în corelaţie cu înscrisurile/operaţiunile unei alte entităţi;

f) coordonatorul echipei de control - membru al echipei de control împuternicit, prin decizia de control, să coordoneze activităţile specifice acţiunii de control;

g) decizie de control-act administrativ emis la nivelul A.S.F. prin care se dispune efectuarea controlului periodic sau inopinat;

h) decizie de audiere - act administrativ emis la nivelul A.S.F. prin care se dispune efectuarea unei audieri;

i) echipă de control - persoanele desemnate prin decizia de control pentru efectuarea acţiunii de control;

j) echipă de audiere - persoanele desemnate prin decizia de audiere să efectueze audierea unei persoane vizate;

k) entitate controlată - entităţi autorizate, reglementate si/sau supravegheate de către A S.F., prevăzute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012;

l) notă de constatare - document unilateral întocmit de către membrii echipei de control în situaţii care necesită consemnarea unei stări de fapt, în relaţia cu entitatea controlată;

m) notă explicativă - document întocmit şi asumat de către reprezentanţi ai entităţii controlate, de către persoana vizată sau de către reprezentantul legal al oricărei altei entităţi căreia i-au fost externalizate activităţi specifice, la solicitarea membrilor echipei de control/echipei de audiere, cu scopul de a oferi clarificări/explicaţii cu privire la aspectele solicitate;

n) persoană vizată - persoana fizică şi/sau juridică, directori indirect implicată în activitatea verificată de către structurile cu atribuţii de control ale A.S.F.;

o) planul anual integrat de control - document aprobat de Consiliul A.S.F. prin intermediul căruia sunt stabilite entităţile ce vor face obiectul controalelor periodice, în respectivul an calendaristic;

p) plan de măsuri - set de obligaţii impuse unei entităţi controlate de către A.S.F. cu scopul remedierii unor deficienţe constatate şi/sau administrării corespunzătoare a unor riscuri;

q) proces-verbal de audiere - act bilateral încheiat cu ocazia desfăşurării unei audieri între persoana vizată şi membrii echipei de audiere, cu scopul de a consemna prezentarea persoanei vizate la audiere, documentele şi informaţiile puse la dispoziţia reprezentanţilor A.S.F, precum şi orice alte aspecte apreciate de părţi drept necesar a fi incluse în cadrul acestui document;

r) proces-verbal de control - document unilateral adresat entităţii controlate, întocmit de către membrii echipei de control, în care sunt consemnate deficienţele, iregularităţile, disfuncţionalităţile constatate şi riscurile regăsite în activitatea entităţii controlate, precum şi toate aspectele constatate ca urmare a desfăşurării activităţii de control;

s) proces-verbal de ridicare documente - act bilateral încheiat între reprezentanţi ai entităţii controlate şi membrii echipei de control, prin care sunt consemnate toate documentele, datele şi situaţiile ridicate de către echipa de control de la sediul entităţii, cu ocazia desfăşurării controlului, precum şi orice alte observaţii apreciate ca fiind necesar a fi consemnate de către oricare dintre părţile semnatare;

t) tematica de control-cuprinde obiectivele/obiectul acţiunii de control stabilite la momentul întocmirii deciziei de control;

u) recomandare adresată entităţii controlate-instrument de manifestare a rolului pro-activ al echipei de control, fundamentat pe diverse orientări sau ghiduri aplicabile, bune practici identificate la nivelul pieţei, utilizat în scopul optimizării activităţii şi/sau gestionării riscului la nivelul entităţii controlate;

v) sectoare de supraveghere financiară - Sectorul instrumente şi investiţii financiare, Sectorul asigurări-reasigurări şi Sectorul sistemului de pensii private;

w) solicitare adresată entităţii controlate - instrument de manifestare a rolului pro-activ al echipei de control, cu caracter obligatoriu pentru entitatea controlată, fundamentat din punct de vedere legal şi utilizat cu scopul remedierii unor situaţii neconforme/clarificării unor situaţii/minimizării riscului identificat în cadrul controlului;

x) sondaj - metodă de verificare a înscrisurilor a datelor şi a operaţiunilor considerate a fi reprezentative pentru o activitate/serie de operaţiuni desfăşurate de către o entitate controlată;

y) structură de control - structură organizatorică din cadrul A.S.F. cu atribuţii de control.

Art. 3. - (1) Pentru exercitarea atribuţiilor de control prevăzute la art. 1 alin. (2), A.S.F. poate coopera şi face schimb de informaţii cu orice alte instituţii, organisme şi autorităţi din România, din state membre şi state terţe.

(2) în baza informaţiilor rezultate în urma cooperării cu alte autorităţi competente, Consiliul A.S.F. poate decide ca în acţiunile de control la entităţile autorizate care desfăşoară activităţi în alte state membre ale Uniunii Europene în baza dreptului de stabilire sau libertăţii de a presta servicii şi a unor protocoale/memorandumuri multilaterale/bilaterale să participe autorităţile competente din respectivele state, precum şi să solicite asistenţă autorităţilor europene relevante pentru activitatea respectivelor entităţi, ESMA sau EIOPA, dacă este cazul.

Art. 4. - Activitatea de control este organizată procedural la nivelul fiecărui sector de supraveghere financiară, în funcţie de particularităţile activităţilor desfăşurate la nivelul acestora, fiind dezvoltată pe două componente:

a) componenta de conformitate - vizează faptele de încălcare a legislaţiei/eventualele abateri în legătură cu activităţile specifice desfăşurate;

b) componenta de risc - vizează minimizarea impactului riscurilor înregistrate atât la nivelul entităţii controlate, cât şi la nivel de piaţă.

 

CAPITOLUL II

Etapele activităţii de control

 

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

 

Art. 5. - (1) Activitatea de control desfăşurată de către A.S.F. la nivelul entităţilor controlate implică parcurgerea următoarelor etape:

1. etapa premergătoare acţiunii de control;

2. desfăşurarea controlului;

3. valorificarea rezultatului controlului.

(2) După finalizarea controlului, în cazul în care a fost impus entităţii controlate un plan de măsuri, acesta este monitorizat de către A.S.F., prin intermediul structurilor de specialitate, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 6. - (1) în situaţii justificate, pe parcursul oricărei etape prevăzute la art. 5 alin. (1), A.S.F. poate emite o nouă decizie cu privire la:

a) completarea sau modificarea componenţei echipei de control;

b) extinderea tematicii controlului şi/sau a perioadei controlate;

c) suspendarea controlului pentru o perioadă de maximum 90 de zile.

(2) A.S.F. comunică entităţii controlate decizia prevăzută la alin. (1).

(3) în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), A.S.F. comunică entităţii decizia cu privire la data suspendării controlului, iar data reluării controlului este notificată entităţii cu cel puţin două zile lucrătoare anterior reluării controlului.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Etapa premergătoare acţiunii de control

 

Art. 7. - În exercitarea atribuţiilor sale, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) şi art. 212 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 93/2012, A.S.F, decide asupra tipului de control ce urmează a fi efectuat, în funcţie de obiectivele şi complexitatea activităţii entităţii, în concordanţă cu prevederile prezentului regulament şi cu legislaţia specifică aplicabilă fiecărui sector de supraveghere financiară.

Art. 8. - (1) Declanşarea controlului periodic sau inopinat se realizează în baza unei decizii de control semnată de către preşedintele A.S.F.

(2) Decizia de control prevăzută la alin. (1) cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) tipul controlului;

b) datele de identificare ale entităţii supuse controlului;

c) perioada verificată;

d) data de început a acţiunii de control;

e) componenţa echipei de control şi coordonatorul acesteia;

f) tematica de control.

(3) în căzui controalelor periodice, tematica de control este axată pe elemente semnificative de conformitate şi de risc aferente activităţii entităţii supuse controlului şi este elaborată, pentru fiecare entitate controlată în parte, în funcţie de:

a) gama şi complexitatea activităţii şi a serviciilor prestate;

b) nivelul indicatorilor prudenţiali/stabilitatea economico-financiară a entităţii;

c) riscurile identificate în procesul de supraveghere permanentă;

d) conduita entităţii în relaţia cu clienţii, piaţa şi A.S.F.;

e) orice alte informaţii relevante disponibile.

(4) în cazul controlului inopinat, tematica de control este punctuală şi are la bază rezultatele procesului de supraveghere şi/sau aspectele sesizate A.S.F. de terţe părţi cu privire la entitatea ce urmează a fi controlată.

Art. 9. - (1) Entitatea controlată este notificată în scris, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită de A.S.F. pentru declanşarea unui control periodic.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este transmisă prin scrisoare cu confirmare de primire, fax sau e-mail şi va conţine:

a) data de început a controlului şi tematica aferentă;

b) eventuale solicitări prealabile de informaţii/date/ documente sub formă de chestionare/machete/situaţii centralizatoare de date/informaţii.

(3) Entitatea controlată are obligaţia de a pune la dispoziţia echipei de control răspunsurile solicitate în termenul stabilit şi în forma solicitată.

Art. 10. - (1) în caz de forţă majoră sau în alte situaţii excepţionale, de natură a o pune în imposibilitatea asigurării condiţiilor necesare controlului, entitatea controlată poate solicita A.S.F., în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la art. 9 alin. (2), amânarea declanşării controlului periodic cu maximum 20 de zile lucrătoare, cu prezentarea argumentelor şi a documentelor justificative aferente.

(2) A.S.F. poate solicita entităţii ce urmează a fi controlată explicaţii/documente justificative suplimentare în vederea adoptării unei decizii cu privire la solicitarea primită şi comunică în scris entităţii decizia luată.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Etapa desfăşurării controlului

 

SUBSECŢIUNEA 1

Drepturile şi obligaţiile entităţii controlate

 

Art. 11. - (1) Pe durata efectuării controlului la sediul entităţii, entitatea controlată, prin orice reprezentant sau angajat al său, are următoarele drepturi:

a) să beneficieze, din partea echipei de control, de un tratament just şi echitabil, bazat pe un dialog instituţional constructiv;

b) să furnizeze echipei de control, în mod voluntar, orice explicaţii pe care le consideră necesare în vederea clarificării unor situaţii identificate în timpul controlului;

c) să îi fie respectat programul de lucru; controlul se poate desfăşura şi în afara programului de lucru al entităţii controlate, CU acordul prealabil în scris al reprezentantului legal al acesteia;

d) să semneze, cu eventuale obiecţiuni, documentele încheiate cu echipa de control,

(2) Pe durata efectuării controlului la sediul entităţii, entitatea controlată, prin orice reprezentant sau angajat al său, are următoarele obligaţii:

a) să permită accesul echipei de control în spaţiile în care se desfăşoară activitatea pentru care a fost autorizată/avizată de către A.S.F., precum şi în spaţiile unde se află documentele aferente activităţii desfăşurate şi sistemele informatice utilizate;

b) să asigure desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de control şi să acorde sprijinul necesar, fără a încerca să obstrucţioneze desfăşurarea acesteia;

c) să pună la dispoziţia echipei de control, la termenele şi în forma solicitată, orice document/evidenţă solicitat/â, de orice natură, pe orice suport indicat de către echipa de control, în original/copii certificate conform cu originalul/traduceri legalizate în limba română, după caz, inclusiv note explicative;

d) să colaboreze, în vederea determinării situaţiilor de fapt, prin prezentarea în întregime a faptelor cunoscute şi a tuturor documentelor justificative şi să implementeze măsurile urgente dispuse de către echipa de control prin notele de constatare întocmite;

e) să semneze procesul-verbal de ridicare documente.

 

SUBSECŢIUNEA 3 2-a

Drepturile şi obligaţiile echipei de control

 

Art. 12. - (1) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, pe durata efectuării controlului la sediul entităţii controlate, echipa de control are următoarele drepturi:

a) să utilizeze oricare dintre tehnicile şi instrumentele de control consacrate, fără a se limita la acestea: chestionar, sondaj, interviu, observare, control încrucişat;

b) să solicite şi să verifice în totalitate sau prin sondaj orice tip de document/evidenţă de orice natură, pe orice suport, care au sau pot avea legătură cu activitatea vizată de acţiunea de control, inclusiv cu activităţile externalizate/transferate, după caz, precum şi sistemele informatice de evidenţă, stocare şi prelucrare a datelor;

c) să ridice copii ale documentelor sau situaţii centralizatoare, în orice format, pe orice suport şi să solicite note explicative scrise reprezentantului legal/conducerii entităţii controlate, oricărui angajat al acesteia, precum şi reprezentantului legal al oricărei alte entităţi căreia i-au fost externalizate activităţi specifice;

d) să intervieveze persoanele din cadrul entităţii controlate, în vederea atingerii obiectivelor controlului;

e) să solicite declanşarea imediată a demersurilor de remediere a anumitor deficienţe în situaţii de risc major şi/sau care impun măsuri urgente, prin întocmirea în acest sens â unei note de constatare, la sediul entităţii controlate;

f) să aibă acces în orice sediu şi incintă în care entitatea îşi desfăşoară activitatea, precum şi în spaţiile unde se află documentele şi sistemele informatice de evidenţă, stocare şi prelucrare a datelor, inclusiv în sediile entităţilor cărora le-au fost externalizate o parte dintre activităţile specifice, în prezenţa unui reprezentant al entităţii controlate, care are obligaţia de a însoţi echipa de control.

(2) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, pe durata efectuării controlului la sediul entităţii controlate, echipa de control are următoarele obligaţii:

a) să prezinte decizia de control şi să se identifice prin prezentarea legitimaţiei de serviciu;

b) să se asigure că decizia de control a primit număr de înregistrare din partea entităţii controlate şt să consemneze informaţiile aferente deciziei de control în registrul unic de control al entităţii controlate;

c) să aplice în mod corect prevederile legislaţiei incidente entităţii controlate;

d) să respecte programul de lucru al entităţii controlate; controlul se poate desfăşura şi în afara programului de lucru al entităţii controlate, cu acordul prealabil în scris al reprezentantului legal al acesteia;

e) să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor obţinute, cu respectarea prevederilor legale.

(3) Echipa de control manifestă pe întreaga durată a acţiunii de control o atitudine pro-activă şi asigură rolul reactiv/corectiv al controlului.

 

SUBSECŢIUNEA a 3-a

Controlul la sediul entităţii

 

Art. 13. - (1) Echipa de control se prezintă la sediul entităţii controlate la data stabilită pentru declanşarea activităţii de control, pentru realizarea verificărilor specifice, urmărind tematica aferentă controlului.

(2) În situaţia în care echipa de control se află la sediul entităţii controlate, dar, din motive independente de aceasta, se găseşte în imposibilitatea de a efectua controlul, aceasta întocmeşte o notă de constatare ce cuprinde motivele care au dus la respectiva situaţie.

(3) Situaţia prevăzută la alin. (2) este adusă la cunoştinţa preşedintelui A.S.F. şi vicepreşedintelui coordonator, în cazul unui control inopinat, sau Consiliului A.S.F., în cazul unui control periodic, cu propuneri în vederea adoptării măsurilor de urmat.

Art. 14. - (1) Echipa de control solicită reprezentanţilor entităţii controlate clarificări/explicaţii asupra anumitor aspecte, prin intermediul unei cereri de informaţii/chestionar, iar documentele întocmite primesc număr de înregistrare din partea entităţii controlate.

(2) Clarificările/Explicaţiile scrise ale reprezentanţilor entităţii controlate fac obiectul unor note explicative.

Art. 15. - (1) în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. e), în măsura în care, cu ocazia desfăşurării controlului la sediul entităţii controlate, echipa de control constată situaţii de risc care impun adoptarea unor măsuri urgente din partea entităţii controlate, aceasta le va aduce la cunoştinţa entităţii şi îi va solicita acesteia asumarea deciziei asupra unui set de măsuri, cu termenele aferente. Solicitarea echipei de control este consemnată în cadrul unei note de constatare.

(2) Nota de constatare prevăzută la alin. (1) este înregistrată la entitatea controlată şi este comunicată, sub semnătură de primire, reprezentantului legal/conducerii entităţii controlate.

(3) Nota de constatare se întocmeşte de către echipa de control şi în situaţia în care aceasta se află în imposibilitatea de a efectua acţiunea de control, din motive independente de echipa de control.

Art. 16. - (1) Echipa de control colectează documentele selectate de la sediul entităţii controlate, în baza procesului-verbal de ridicare documente, care se întocmeşte în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

(2) Procesul-verbal de ridicare documente cuprinde:

a) notele explicative date cu ocazia controlului, conform art. 14;

b) elemente de identificare a documentelor ridicate de către echipa de control în format electronic/letric, cu precizarea numărului de file şi a faptului că acestea sunt conforme cu originalul;

c) orice alte înscrisuri, date, situaţii şi/sau informaţii pe care părţile le consideră relevante;

d) menţiunea că toate înscrisurile în original puse la dispoziţia echipei de control au fost restituite, iar entitatea certifică faptul că documentele în copie prezentate/ridicate de către echipa de control sunt complete şi conforme cu originalele.

Art. 17. - (1) Echipa de control poate solicita, în scris, informaţii sau documente de la entitatea controlată şi/sau poate reveni oricând la sediul entităţii controlate pentru documentare suplimentară/obţinerea de explicaţii sau clarificări după încheierea procedurii de colectare a documentelor/informaţiilor/ explicaţiilor de la sediul entităţii controlate şi până la transmiterea, către entitatea controlată, a rezultatelor controlului aprobate de către Consiliul A.S.F.

(2) Data la care echipa de control revine la sediul entităţii controlate este comunicată cu două zile lucrătoare înainte, în scris, entităţii controlate

(3) Ridicarea în copie a documentelor/datelor/informaţiilor suplimentare şi obţinerea explicaţiilor/clarificărilor se fac pe bază de proces-verbal de ridicare documente, respectiv notă explicativă, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) şi ale art. 14 alin. (2)

 

SUBSEC ŢIUNEA a 4-a

Elaborarea procesului-verbal de control

 

Art. 18. - (1) Echipa de control întocmeşte procesul-verbal de control, în baza documentelor verificate, a informaţiilor, datelor şi explicaţiilor obţinute de la entitatea controlată, precum şi a oricăror altor informaţii relevante.

(2) Procesul-verbal de control cuprinde:

a) elementele de risc şi prudenţialitate identificate la nivelul entităţii controlate, după caz;

b) elementele de neconformitate constatate, respectiv faptele care reprezintă încălcări ale legislaţiei specifice aplicabile entităţii controlate;

c) diverse solicitări şi recomandări adresate entităţii controlate, cu rol de prevenire sau corectare a unor situaţii potenţial generatoare de deficienţe, atenuare a efectelor unor evenimente produse sau de îndrumare a entităţii controlate în legătură cu anumite aspecte constatate;

d) alte aspecte relevante, după caz.

(3) Conformitatea procesului-verbal de control cu obiectivele controlului şi tematica aferentă sunt asigurate la nivelul funcţiilor de coordonare şi conducere ale structurii de control.

Art. 19. - (1) Procesul-verbal de control este semnat de către echipa de control, este înregistrat la registratura A.S.F. şi este comunicat entităţii controlate, în vederea aducerii la cunoştinţă a constatărilor reţinute în urma desfăşurării controlului şi formulării de eventuale obiecţiuni.

(2) Echipa de control transmite entităţii controlate şi versiunea electronică a procesului-verbal de control, cu semnătura electronică a coordonatorului echipei de control, în vederea facilitării procesării informaţiilor din cadrul acestuia.

(3) Numărul de înregistrare al procesului-verbal de control, primit de la registratura A.S.F., se înscrie în registrul unic de control al entităţii controlate.

 

SUBSECŢIUNEA a 5-a

Obiecţiuni la procesul-verbal de control

 

Art. 20. - (1) Entitatea controlată, sub semnătura reprezentantului legal/conducătorului entităţii, are dreptul de a formula în scris obiecţiuni cu privire la constatările consemnate în procesul-verbal de control, după cum urmează:

a) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de control, în cazul controlului inopinat;

b) în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de control, în cazul controlului periodic.

(2) Entitatea controlată depune obiecţiunile la registratura A.S.F. şi le comunică şi în format electronic, cu semnătura electronică a reprezentantului legal al entităţii controlate coordonatorului echipei de control, în vederea facilitării procesării acestora,

(3) în situaţii excepţionale, la solicitarea entităţii controlate motivată temeinic, termenele prevăzute la alin. (1) pot fi prelungite, cu acordul vicepreşedintelui coordonator, cu maximum 3 zile lucrătoare în cazul controlului inopinat, respectiv cu maximum 7 zile lucrătoare în cazul controlului periodic.

(4) Entitatea controlată are obligaţia de a informa persoanele ale căror atribuţii au legătură cu situaţiile constatate de către echipa de control, precum şi pe cele cu care au încetat relaţiile de muncă/de reprezentare la data primirii procesului-verbal de control, în vederea formulării de eventuale obiecţiuni, cu respectarea termenului stabilit pentru depunerea obiecţiunilor.

Art. 21. - Echipa de control sau entitatea controlată poate solicita expres, ca etapă opţională, organizarea unei întâlniri la sediul A.S.F., pentru clarificarea unor aspecte care au reieşit în urma transmiterii obiecţiunilor de către entitatea controlată.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Valorificarea rezultatelor controlului

 

Art. 22. - (1) Echipa de control analizează obiecţiunile formulate de către entitatea controlată la procesul-verbal de control şi elaborează concluziile şi propunerile cu privire la aspectele constatate.

(2) Pe baza procesului-verbal de control şi a informaţiilor conform alin. (1), Consiliul A.S.F. poate dispune măsuri şi/sau sancţiuni.

Art. 23. - (1) Conform legislaţiei specifice, activitatea de control se finalizează ca urmare a hotărârii Consiliului A.S.F., după caz, prin:

a) notificarea entităţii controlate privind rezultatele controlului, în condiţiile în care nu au fost reţinute deficienţe care să determine aplicarea de măsuri sancţionatorii sau dispunerea de măsuri de remediere;

b) notificarea entităţii controlate privind atenţionarea acesteia şi/sau a persoanelor responsabile pentru deficienţele de o gravitate redusă;

c) dispunerea unui plan de măsuri în scopul remedierii deficienţelor constatate şi/sau prevenirii apariţiei/materializării unor riscuri în activitatea entităţii controlate;

d) solicitarea ca entitatea controlată să înainteze către A.S.F. un set de măsuri asumat în vederea remedierii deficienţelor/prevenirii apariţiei/materializării unor riscuri;

e) sancţionarea entităţii controlate şi/sau a persoanelor responsabile pentru deficienţele constatate;

f) sesizarea organelor abilitate potrivit legii, dacă este cazul;

g) orice alte măsuri pe care le poate adopta Consiliul A.S.F., conform competenţelor acestuia, care nu sunt opozabile entităţii controlate.

(2) Entitatea controlată şi, după caz, persoanele vizate sunt informate cu privire la rezultatele controlului adoptate de către Consiliul A.S.F., prin poştă cu confirmare de primire, fax sau e-mail, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) şi, după caz, la alin. (1) lit. g).

(3) Entitatea controlată are obligaţia de a transmite A.S.F., în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la informarea prevăzută la alin. (2), dovezile comunicărilor de luare la cunoştinţă a rezultatelor controlului de către persoanele vizate.

Art. 24. - În măsura în care, după finalizarea controlului, A.S.F. intră în posesia unor informaţii şi date suplimentare referitoare la entitatea controlată şi operaţiunile verificate, aceasta poate decide declanşarea unei noi acţiuni de control.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Monitorizarea rezultatelor controlului, în cazul în care a fost impus entităţii controlate un plan de măsuri

 

Art. 25. - (1) în situaţia în care A.S.F. emite un plan de măsuri în sarcina entităţii controlate, aceasta este obligată să implementeze măsurile dispuse în termenele stabilite şi să informeze A.S.F. cu privire la demersurile realizate pentru ducerea la îndeplinire a acestuia, la termenele şi în forma solicitate.

(2) Planul de măsuri poate conţine atât măsuri concrete de remediere, cât şi cerinţe suplimentare de raportare impuse pentru o perioadă determinată de timp.

(3) Structurile de control din cadrul A.S.F. monitorizează, pe perioada stipulată în planul de măsuri, ducerea la îndeplinire a măsurilor concrete de remediere şi respectarea termenelor de implementare.

(4) în măsura în care entitatea controlată, din motive întemeiate, nu poate duce la îndeplinire toate măsurile de remediere dispuse, în termenele stabilite, dar a iniţiat deja demersuri în vederea remedierii, monitorizarea îndeplinirii acestora este preluată de către structurile de specialitate din cadrul A.S.F., corespunzător atribuţiilor specifice ale acestora.

(5) Monitorizarea îndeplinirii cerinţelor suplimentare de raportare către A.S.F. stabilite prin intermediul planului de măsuri şi a eventualelor obligaţii cu caracter permanent este realizată de către structurile de specialitate din cadrul A.S.F., corespunzător atribuţiilor specifice ale acestora.

 

CAPITOLUL III

Audierea

 

Art. 26. - Structurile cu atribuţii de control din cadrul A.S.F., independent sau corelat cu efectuarea unui control periodic sau inopinat, pot efectua, după caz, orice investigaţii suplimentare, utilizând orice tehnici şi instrumente de control specifice, inclusiv audieri ale persoanelor asupra cărora se apreciază că pot oferi clarificări necesare situaţiei analizate/verificate.

Art. 27. - (1) Convocarea la audiere este efectuata în baza unei decizii de audiere, sub semnătura vicepreşedintelui coordonator.

(2) Decizia de audiere este comunicată persoanei vizate prin poştă, cu confirmare de primire, fax sau email, şi cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) tema audierii;

b) data şi locul desfăşurării audierii;

c) documentele solicitate pentru a fi prezentate în cadrul audierii.

(3) Persoana convocată are obligaţia de a se prezenta la momentul şi locul stabilit pentru desfăşurarea audierii, cu documentele justificative solicitate, după caz.

(4) Persoana convocată poate solicita A.S.F., anterior desfăşurării audierii, amânarea acesteia pentru cazuri excepţionale, fundamentate temeinic prin documente justificative, iar A.S.F. Îi comunică hotărârea adoptată cu privire la solicitarea sa.

Art. 28. - (1) Persoana convocată este informată de către echipa de audiere cu privire la metodologia de desfăşurare a audierii la momentul declanşării audierii.

(2) Echipa de audiere poate înregistra discuţiile din cadrul audierii pe dispozitive electronice care permit stocarea datelor şi redarea lor ulterioară, doar cu acordul scris al persoanei audiate, iar, în caz de refuz, situaţia se consemnează în scris.

(3) Este interzisă folosirea de către persoanele audiate a oricăror dispozitive ce permit înregistrarea audio/video a discuţiilor din cadrul audierii şi redarea lor ulterioară.

(4) în cadrul audierii, persoana audiată are obligaţia de a furniza echipei de audiere toate informaţiile deţinute, corecte şi complete, pe orice suport, în orice formă, fără a obstrucţiona desfăşurarea investigaţiilor, în vederea clarificării unei anumite situaţii, iar informaţiile prezentate sunt consemnate de către persoana audiată în cadrul unei note explicative.

(5) Finalizarea audierii se realizează prin încheierea unui proces-verbal de audiere al cărui conţinut este similar procesului-verbal de ridicare documente prevăzut la art. 16 alin. (2), cuprinzând şi orice alte observaţii ale părţilor, considerate necesar a fi introduse în cadrul acestui document.

(6) Procesul-verbal de audiere este încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară şi primeşte număr de înregistrare din registratura A.S.F.

 

CAPITOLUL IV

Sancţiuni

 

Art. 29. - (1) Nerespectarea de către entităţile controlate şi persoanele vizate supuse activităţii de control a prevederilor prezentului regulament se sancţionează de către A.S.F. În conformitate cu prevederile legislaţiei sectoriale în vigoare.

(2) Dispunerea sancţiunilor şi/sau a măsurilor se face În baza hotărârii Consiliului A.S.F., prin decizie semnată de preşedintele A.S.F., şi se comunică entităţii/persoanei sancţionate.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 30. - Activităţile de control în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentului regulament continuă în conformitate cu reglementările în vigoare la data începerii acţiunii de control.

Art. 31. - (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acestuia.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2015 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 27 februarie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

 

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 11.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 76/2015 privind derogarea de la prevederile art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

Având în vedere prevederile art. 36 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

în baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului din data de 20 decembrie 2016,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară adoptă următoarea hotărâre:

Art. I. - Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 76/2015 privind derogarea de la prevederile art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 30 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 1. - Pentru anul 2017, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 12 martie 2013, denumită în continuare Norma nr. 2/2013, Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private îşi constituie necesarul în baza valorii rezultate din calculul cel mai recent, respectiv cel pentru anul 2013, efectuat conform modelului stabilit prin Norma nr. 2/2013.”

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private are obligaţia să ducă la îndeplinire prevederile art. 8 alin. (3) din Norma nr. 2/2013 până cel târziu la data de 30 iunie 2017.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2016.

Nr. 67.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.