MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 970/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 970         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 5 decembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

879. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.097. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 

5.387. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind modificarea şi completarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, ale art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi art. 9 alin. (1) lit. c) pct. 1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINIISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru. ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2016.

Nr. 879.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme reglementează pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, definiţi potrivit art. 11 lit. ae) din Legea nr. 38/2003 privind transportul În regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2) Pot avea acces la pregătirea profesională prevăzută la art. 2 şi la atestarea profesională prevăzută la art. 3 persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 71 alin. (1) lit. b)-d) din Lege.

 

CAPITOLUL II

Pregătirea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere

 

Art. 2. - (1) Pregătirea profesională în vederea obţinerii certificatului de manager de transport în regim de taxi şi închiriere se realizează numai în centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor pentru pregătirea managerilor de transport şi are ca scop însuşirea de către candidaţi a cunoştinţelor şi competenţelor specifice domeniilor şi temelor conform programului de pregătire profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere prevăzut în anexa nr. 1.

(2) în vederea participării la cursurile de pregătire profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, candidaţii se înscriu la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, completând în acest scop o cerere şi depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

a) cerere;

b) actul de identitate, în copie;

c) actele care demonstrează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 71 alin. (1) lit. b)-d) din Lege, respectiv:

(i) certificat de cazier judiciar, în original, prin care se atestă inexistenţa condamnării pentru una dintre faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Lege;

(ii) copie de pe diploma de absolvire a liceului, de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de persoane, valabil, sau de pe certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, valabil;

(iii) declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiei de a avea reşedinţa curentă în România, în original.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) pct. (ii) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul „Subsemnatul, ....................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că prezentul act este conform cu originalul” şi semnare.

(4) Cursurile de pregătire profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere au o durată de 30 de ore, se desfăşoară în baza programului de pregătire prevăzut în anexa nr. 1 şi sunt susţinute de lectori atestaţi pentru pregătirea managerilor de transport, conform reglementărilor în vigoare, de către Ministerul Transporturilor.

(5) în vederea organizării cursurilor de pregătire a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate întocmesc şi transmit Ministerului Transporturilor suporturile de curs.

(6) Suportul de curs trebuie întocmit şi actualizat astfel încât:

a) să fie în concordanţă cu reglementările în vigoare;

b) să urmărească însuşirea de către candidaţi a temelor programului de pregătire prevăzut în anexa nr. 1;

c) să aibă un conţinut adaptat necesităţilor de învăţare ale candidaţilor.

 

CAPITOLUL III

Atestarea profesională a managerilor de transport

 

Art. 3. - (1) Pot participa la examenul pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere doar candidaţii care au absolvit cursul de pregătire profesională, în termen de maximum 12 luni de la data absolvirii. Candidaţii care nu au promovat examenul în acest termen trebuie să urmeze un nou curs de pregătire.

(2) Certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen, care constă dintr-o probă cu durata de 60 de minute, cuprinzând 60 de întrebări cu 4 variante de răspuns, dintre care una singură este corectă.

(3) Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să răspundă corect la cel puţin 70% din întrebările prevăzute la alin. (2).

(4) Examinarea pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere se organizează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu respectarea prevederilor art. 67 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere

 

Art. 4. - (1) Modelul certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Certificatele de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere sunt eliberate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. persoanelor care au promovat examenul prevăzut la art. 3 alin. (2).

(3) în vederea eliberării certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R următoarele documente:

a) cerere;

b) copia actului de identitate în termen de valabilitate;

c) copie de pe diploma de absolvire a liceului sau de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de persoane, valabil, sau de pe certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, valabil;

d) dovada achitării tarifului de eliberare a certificatului de competenţă profesională a managerului de transport.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. b) şi c) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul „Subsemnatul, ....................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, ca prezentul act este conform cu originalul” şi semnare.

(5) Certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere se eliberează în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

(6) Cu ocazia depunerii documentelor prevăzute la alin. (3), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează deponentului o dovadă înlocuitoare a certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, cu valabilitate de 10 de zile calendaristice de la data depunerii.

(7) în cazul pierderii, furtului sau deteriorării certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, deţinătorul acestuia are obligaţia de a solicita Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. Înlocuirea certificatului deţinut, care se face cu plata tarifului prevăzut la alin. (3) lit. d).

(8) Dacă în cursul ultimelor 12 luni de valabilitate a certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere titularul a urmat cursurile prevăzute la art. 2 şi a promovat examenul prevăzut la art. 3 alin. (2), noul certificat de competenţă profesională se eliberează cu o valabilitate de 10 ani, care începe în ziua următoare ultimei zile de valabilitate a certificatului deţinut anterior.

 

CAPITOLUL V

Obligaţiile centrelor de pregătire şi perfecţionare

 

Art. 5. - Centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor care desfăşoară cursuri de pregătire a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere au obligaţia:

a) să înscrie la cursuri şi să efectueze pregătirea numai pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale pentru admiterea la cursuri, verificând în acest sens documentele şi valabilitatea acestora;

b) să organizeze şi să desfăşoare cursurile de pregătire a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, în conformitate cu reglementările în vigoare;

c) să efectueze pregătirea managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere în conformitate cu programul prevăzut în anexa nr. 1;

d) să utilizeze la pregătire lectori atestaţi pentru pregătirea managerilor de transport conform reglementărilor în vigoare;

e) să ţină evidenţa cursanţilor care urmează cursurile;

f) să păstreze la sediul unde s-au desfăşurat cursurile, pentru o perioadă de minimum 10 ani, dosarele prevăzute la art. 2 alin. (2).

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 6. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R ţine evidenţa certificatelor de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere şi a documentelor privitoare la susţinerea probelor examenelor prevăzute la art. 3 alin. (2).

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

Programul de pregătire profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere

 

Domeniul

Tema

Total 30 de ore

Nr. de ore:

A. Elemente de drept civil

Contracte utilizate în activitatea de transport rutier în regim de închiriere, precum şi drepturile şi obligaţiile care decurg din acestea

1

Negocierea unui contract cu valabilitate legală în ceea ce priveşte condiţiile de transport

Analiza reclamaţiilor referitoare la daunele produse persoanelor sau bagajelor acestora în timpul unui accident survenit în cursul transportului sau referitor la daunele datorate întârzierii, precum şi efectele acestei reclamaţii asupra responsabilităţii sale contractuale

B. Elemente de drept comercial

Condiţii şi formalităţi pentru exercitarea comerţului, obligaţiile generale ale comercianţilor (înmatriculare, registre comerciale etc.) şi consecinţele falimentului

Forme de organizare juridică a operatorilor economici. Condiţii de înfiinţare şi funcţionare

C. Elemente de drept social

Rolul şi funcţionarea diferitelor instituţii sociale care intervin în sectorul transportului rutier (ministere, agenţii, inspectorate, sindicate, comitete de întreprindere, delegaţi ai personalului, inspectori ai muncii etc.)

1

Regulile aplicabile contractelor de muncă referitoare la diferitele categorii de lucrători ai transportatorului autorizat (forma contractelor, obligaţiile părţilor, condiţiile şi durata muncii, concediile plătite, remuneraţia, desfacerea contractului)

Normele aplicabile în materie de pregătire profesională a conducătorilor auto care desfăşoară transport în regim de taxi şi în regim de închiriere şi a managerilor de transport în regim de taxi şi de închiriere

Specificul mediului şi riscurile exercitării ocupaţiei de conducătorul auto în regim de taxi şi regim de închiriere. Măsuri de diminuare a riscului practicării acestei profesii şi moduri de acţiune în caz de incident

D. Elemente de drept fiscal

Impozitarea vehiculelor

1

Taxele asupra anumitor vehicule utilizate pentru transportul rutier, precum şi taxele de trecere şi taxele de utilizare pentru folosirea anumitor infrastructuri

Alte obligaţii de natură fiscală

E. Gestiunea comercială şi financiară a întreprinderii

Dispoziţiile legale şi practicile privind utilizarea cecurilor, a cambiilor, a biletelor la ordin, a cârdurilor de credit şi a altor mijloace sau metode de plată

3

Forme de credit (bancare, documentare, depozite de garantare, ipoteci, leasing, de închiriere, factoring etc.); sarcinile şi obligaţiile care decurg din acestea

Bilanţul contabil şi interpretarea lui

Contul de profit şi pierderi şi interpretarea lui

Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii întreprinderii, pe baza indicatorilor financiari

Bugetul întreprinderii de transport

Preţul de cost (costuri fixe, costuri variabile, fonduri de exploatare, amortismente etc.). Calculul preţului de cost pentru fiecare vehicul, kilometru sau cursă. Formarea tarifului

Organigrama personalului întreprinderii. Planuri de lucru

2

Principiile marketingului, ale publicităţii şi ale relaţiilor publice, inclusiv ale serviciilor de transport în regim de taxi şi închiriere, ale promovării vânzărilor şi ale elaborării fişierelor de clienţi

Aplicaţiile electronice utilizate în domeniul transportului rutier în regim de taxi şi închiriere

Tipuri de asigurări proprii transporturilor rutiere (asigurări de răspundere, de viaţă, asigurarea bunurilor, a bagajelor), precum şi garanţiile şi obligaţiile care decurg din acestea

Regulile referitoare la facturarea serviciilor de transport rutier de persoane în regim de închiriere

F. Accesul la piaţă

Reglementări privind efectuarea transporturilor rutiere în regim de taxi şi în regim de închiriere. Noţiunile şi terminologia specifice

8

Documente necesare pentru executarea serviciilor de transport rutier în regim de taxi şi în regim de închiriere. Proceduri de verificare pentru a asigura prezenţa, atât în întreprindere, cât şi la bordul vehiculelor, a documentelor corespunzătoare, şi anume a documentelor referitoare la vehicul, la conducătorul auto şi la cursă

Organizarea pieţei interne a transporturilor rutiere în regim de taxi şi de închiriere. Accesul la piaţa serviciilor de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere

Activităţi conexe transportului rutier de persoane în regim de taxi şi închiriere

Elemente care determină calitatea transportului în regim de taxi şi de închiriere. Ţinuta conducătorului auto, a autoturismului, confortul deplasării, siguranţa rutieră

 

G. Standarde tehnice şi aspecte ale operării

Tipuri constructive de vehicule şi elementele caracteristice acestora (caroserie, motor, sisteme de transmisie, sisteme de frânare etc.). Limitarea poluării chimice şi fonice a mediului urban

4

Omologarea de tip, înmatricularea, agrearea şi inspecţia tehnică a vehiculelor

Mentenanţa vehiculelor şi a echipamentelor acestora. Întreţinerea zilnică, predarea şi primirea autovehiculului

Taximetrul şi lampa taxi

Staţia de emisie-recepţie

Clienţi cu nevoi speciale. Clienţi dificili

Rezolvarea situaţiilor conflictuale şi a reclamaţiilor

Avantajele oferite clientului

Obligaţii ale transportatorului autorizat, ale taximetristului/conducătorului auto şi ale clientului

Contravenţii şi sancţiuni

Autorităţi cu atribuţii În domeniul transportului în regim de taxi şi închiriere

H. Siguranţa rutieră şi securitatea transportului

Condiţii pentru conducătorii auto (onorabilitate, permis de conducere, avize medicale şi psihologice, certificate de atestare profesională etc.)

4

Măsurile necesare pentru asigurarea faptului că toţi conducătorii auto respectă regulile, interdicţiile şi restricţiile de circulaţie (limitări de viteză, acordarea priorităţii, oprire şi staţionare, folosirea farurilor, semnalizarea schimbării direcţiei de mers etc.)

Sarcinile conducătorilor auto privind respectarea normelor de siguranţă referitoare, pe de o parte, la starea vehiculului şi a echipamentului său şi, pe de altă parte, la conducerea preventivă

Elaborarea şi punerea în aplicare a procedurilor de conduită în caz de accident şi a procedurilor corespunzătoare pentru a evita repetarea accidentelor sau a încălcărilor grave ale legislaţiei

2

Forme de infracţionalitate cu incidenţă în transportul în regim de taxi şi închiriere. Măsuri de prevenire şi modalităţi de acţiune în caz de necesitate

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Modelul certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere

(culoare galben Pantone 102 sau cât mai apropiată de aceasta, format finit 290 x 145 mm, hârtie din celuloză de 100 g/m2 sau mai mult, cu elemente de siguranţă)

 

 

 

 

 

 

Matca

 

CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ

A MANAGERULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI ŞI ÎNCHIRIERE

 

 

 

(denumirea autorităţii publice centrale pentru transporturi)

 

 

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ

ARR

 

Nr. ..............................

CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ A MANAGERULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI ŞI ÎNCHIRIERE

 

 

 

 

 

NR. ..............................

Nume ..........................................................

 

 

Prenume .....................................................

 

Prezentul certificat atestă faptul că .........................................................., născut(ă) la data de .........................................................., în localitatea ..........................................................,

judeţ .........................................................., a promovat examenul privind competenţa profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere desfăşurat în localitatea .........................................................., în data de .......................................................... .

CNP ............................................................

 

Data eliberării ...........................................

 

Valabil de la .............................................

 

până la ......................................................

 

Certificatul reprezintă dovada competenţei profesionale a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere a titularului, prevăzută de Legea nr.38/2003 privind transportul În regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate şi să intre în baza

de date a Autorităţii Rutiere Române ARR, care se obligă să respecte drepturile prevăzute în Legea nr.677 2001.

 

Semnătura titularului  .....................................................

 

 

 

Valabil de la .........................................................., până la .......................................................... .

 

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – ARR

DIRECTOR GENERAL

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 

Ţinând cont de Avizul Ministerului Finanţelor Publice nr. 714.197 din 8 noiembrie 2016, precum şi de Avizul Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională nr. 3.436 din 30 septembrie 2016, în temeiul prevederilor:

- art. 46 alin. (8), art. 47 alin. (9) şi art. 54 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal local, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2016.

Nr. 3.097.

 

ANEXA Nr.1

 

LISTA

actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal local

 

Art. 1. - (1) Actele administrative fiscale, actele de executare şi alte acte care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă şi/sau care pot fi tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura şi ştampila organului fiscal local, emise în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:

1. Titlu executoriu;

2. Somaţie;

3. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii;

4. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale;

5. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;

6. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti;

7. Înştiinţare de compensare;

8. Înştiinţare de restituire;

9. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice;

12. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate;

13. Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei fiscale;

14. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local;

15. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere;

16. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii;

17. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii;

18. Adresă de înfiinţare a popririi;

19. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii;

20. Înştiinţare privind înfiinţarea popririi;

21. Proces-verbal de constatare a contravenţiei;

22. Notă de plată;

23. Extras de rol;

24. Aviz de inspecţie fiscală;

25. Invitaţie;

26. Certificat de nomenclatură stradală şi adresă;

27. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;

28. Proces-verbal de constatare şi declarare a insolvabilităţii;

29. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local;

30. Raport de inspecţie fiscală;

31. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile;

32. alte acte emise de organul fiscal local.

(2) Actele administrative fiscale, actele de executare şi alte acte emise de organul fiscal local comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sunt valabile şi opozabile contribuabililor sau terţilor fără semnătura olografă şi ştampila conducătorului organului fiscal, însă vor purta semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal local.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA

de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

 

CAPITOLUL I

Reguli generale privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

 

ARTICOLUL 1

Mijloace electronice prin care se poate realiza comunicarea

 

(1) Organele fiscale locale pot opta pentru comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local către contribuabil prin următoarele mijloace electronice de transmitere la distanţă:

a) fax;

b) e-mail (căsuţă de poştă electronică);

c) platformă de contact pusă la dispoziţie de către organele fiscale locale.

(2) Comunicarea prin mijloace electronice a actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local conform alin. (1) lit. b) se poate realiza doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) organul fiscal local deţine un certificat calificat;

b) contribuabilul persoană juridică deţine un certificat calificat;

c) contribuabilul se obligă să transmită un e-mail de confirmare a primirii actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local, în cel mult 3 zile lucrătoare de la primire.

(3) Actele administrative fiscale, actele de executare şi alte acte emise de organul fiscal local se consideră comunicate şi în cazul în care contribuabilul nu îndeplineşte condiţia de la alin. (2) lit. c), dar se îndeplineşte procedura prevăzută la art. 6.

(4) Mijloacele de transmitere la distanţă prevăzute la alin. (1) ce urmează a fi utilizate de către organul fiscal local pentru comunicarea actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal local către contribuabili şi stabilirea procedurii, în funcţie de condiţiile specifice, se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative şi se publică şi pe pagina de internet a organului fiscal local.

 

ARTICOLUL 2

Opţiunea contribuabilului pentru utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă

 

(1) Pentru a putea utiliza mijloacele electronice de transmitere a actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local, contribuabilii trebuie să opteze, pe baza unei cereri adresate organului fiscal local, prin indicarea, după caz, a numărului de fax, a adresei de e-mail, pentru mijloacele de comunicare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) sau b), respectiv prin utilizarea numelui de utilizator şi a parolei puse la dispoziţie de către organul fiscal local sau prin utilizarea unui certificat digital calificat, după caz, pentru mijlocul de comunicare prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. c).

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune, în scris, personal,, la registratura organului fiscal local şi va conţine inclusiv adresa de corespondenţă a contribuabilului. Organul fiscal local comunică, în scris, contribuabilului luarea în evidenţă a solicitării şi data de la care comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de acesta se va realiza exclusiv pe baza mijloacelor electronice pentru care a optat.

(3) în cazul în care contribuabilul a optat pentru unul dintre mijloacele de transmitere la distanţă prevăzute la alin. (1), acesta îşi asumă răspunderea pentru asigurarea mentenanţei echipamentelor proprii prin care se realizează primirea informaţiilor, precum şi pentru păstrarea confidenţialităţii credenţialelor utilizate. Organul fiscal local nu răspunde pentru interceptarea informaţiilor transmise prin mijloacele de transmitere la distanţă prevăzute la alin. (1) de către persoane neautorizate.

 

ARTICOLUL 3

Modificarea opţiunilor privind comunicarea prin mijloace electronice şi renunţarea la serviciul de comunicare prin mijloace electronice

 

(1) Contribuabilii pot opta pentru modificarea sau renunţarea la comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice, pe bază de cerere, în scris, depusă la registratura organului fiscal local.

(2) Organul fiscal local comunică, în scris, contribuabilului luarea în evidenţă a solicitării de la alin. (1) şi data de la care comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local se va realiza exclusiv pe baza mijloacelor electronice de transmitere la distanţă pentru care a optat. În cazul renunţării la utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, organul fiscal local comunică, în scris, contribuabilului data de la care se utilizează celelalte forme de comunicare prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 4

Gratuitatea serviciilor de comunicare prin mijloace de transmitere la distanţă

 

Serviciile de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă furnizate de către organele fiscale locale sunt gratuite.

 

CAPITOLUL II

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor administrative fiscale, actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal local

 

ARTICOLUL 5

Comunicarea prin fax

 

(1) Comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local se realizează de către acesta la numărul de fax indicat de către contribuabil.

(2) Comunicarea se consideră realizată la data şi ora raportului de transmitere emis de către fax-ul de pe care s-a realizat comunicarea.

(3) Raportul de transmitere reprezintă dovada comunicării. Raportul de transmitere se arhivează, electronic sau fizic, la dosarul contribuabilului.

 

ARTICOLUL 6

Comunicarea prin e-mail

 

(1) Comunicarea prin e-mail a actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local se realizează de către acesta la adresa de e-mail indicată de contribuabil.

(2) Comunicarea se consideră realizată la data primirii unui e-mail de confirmare, de pe adresa de e-mail unde a fost transmis actul administrativ fiscal, actul de executare sau altor acte emise de organul fiscal local.

(3) în cazul persoanelor juridice, e-mailul de confirmare trebuie să fie însoţit de semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat

(4) Confirmarea de primire trebuie comunicată de contribuabil în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea e-mailului. În cazul în care contribuabilul confirmă primirea, data comunicării este data transmiterii de către contribuabil a e-mailului de confirmare.

(5) în cazul în care contribuabilul nu transmite e-mail-ul de confirmare a primirii conform alin. (2) şi (3), în termenul prevăzut la alin. (4), actul administrativ fiscal, actul de executare sau alt act emis de organul fiscal local se consideră comunicat după expirarea unui termen de 15 zile calendaristice, calculat de la data comunicării e-mailului de către organul fiscal local.

(6) în situaţia prevăzută la alin. (5) organul fiscal local întocmeşte un proces-verbal de comunicare care se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat sau în format fizic, cu semnătură olografă.

(7) Confirmarea de primire prevăzută la alin. (2) şi (3), după caz, respectiv procesul-verbal de comunicare prevăzut la alin. (6) se arhivează, electronic sau fizic, la dosarul contribuabilului.

 

ARTICOLUL 7

Comunicarea prin platforma de contact

 

(1) în cazul în care organul fiscal local a optat, în condiţiile art. 1, pentru dezvoltarea unei platforme de contact, contribuabilul, în baza cererii depuse la organul fiscal local, poate opta pentru comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local prin platforma de contact.

(2) Platforma de contact constă în punerea la dispoziţia contribuabililor a unei aplicaţii informatice prin intermediul căreia se efectuează comunicarea electronică a actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local.

(3) Contribuabilul se autentifică în cadrul platformei de contact prin oricare dintre următoarele mijloace:

a) certificate calificate;

b) credenţiale de tip: nume/parolă.

(4) în cazul prevăzut la alin. (3) lit. a) organul fiscal local comunică contribuabilului, în scris, luarea în evidenţă şi data de la care comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de acesta se va realiza exclusiv pe baza mijloacelor electronice pentru care a optat.

(5) în cazul prevăzut la alin. (3) lit. b), organul fiscal local comunică contribuabilului, în scris, luarea în evidenţă, informaţiile necesare autentificării în platforma de contact, precum şi data de la care comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de acesta se va realiza exclusiv pe baza mijloacelor electronice pentru care a optat.

(6) în cazul comunicării prin platforma de contact a actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziţie a documentului de către organul fiscal local în spaţiul virtual personal din cadrul platformei de contact Numărul de intrare/ieşire electronic şi data punerii la dispoziţia contribuabilului a actului administrativ fiscal, actului de executare sau altui act emis de organul fiscal local pus la dispoziţie în spaţiul virtual personal sunt înscrise în Registrul documentelor electronice.

(7) înscrierile în Registrul documentelor electronice reprezintă dovada comunicării şi se arhivează, electronic sau fizic, la dosarul contribuabilului.

(8) Procedura detaliată privind modalitatea de identificare, înregistrarea şi accesul contribuabilului la platforma de contact se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative şi se publică şi pe pagina de internet a organului fiscal local.

 

ARTICOLUL 8

Confidenţialitatea şi acordul contribuabilului cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal

 

(1) Prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile prezentei proceduri.

(2) Acordul contribuabilului pentru folosirea datelor sale personale în scopul acordării accesului la serviciile de comunicare prin mijloace electronice se consideră a fi implicit prin înregistrarea la organul fiscal local a cererii de comunicare prin mijloace electronice a actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local.

(3) Schimbul de date realizat între organul fiscal local sau autoritatea administrativ-teritorială şi contribuabili trebuie să îndeplinească cerinţe standard de integritate şi confidenţialitate potrivit protocolului HTTPS.

 

ARTICOLUL 9

Servicii electronice suplimentare

 

În cazul în care organul fiscal local poate furniza servicii electronice suplimentare celor detaliate la art. 1-8, atunci procedura de furnizare a acestora se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative şi se publică pe pagina de internet a organului fiscal local sau a unităţii administrativ-teritoriale.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011

 

În temeiul prevederilor art. 244 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 8 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Furnizorii de programe de formare continuă, denumiţi în continuare furnizori, sunt instituţii/structuri organizaţionale din categoriile menţionate la art. 3, care propun pentru acreditare programe de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi care implementează programele acreditate, cu respectarea principiilor şi a standardelor de calitate şi a legislaţiei specifice din domeniu.”

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Categoriile de furnizori de programe de formare continuă sunt următoarele:

a) unităţi conexe ale ministerului educaţiei: casele corpului didactic, centrele atestate de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale, alte instituţii cu atribuţii în domeniul formării continue, centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională:

b) instituţii de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate, prin facultăţi acreditate sau prin structuri din cadrul acestora, legal constituite, cu atribuţii în domeniul formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar: departamente pentru formarea personalului din educaţie, institute/centre de formare continuă a personalului din educaţie, departamente pentru pedagogia învăţământului primar şi preşcolar sau alte structuri echivalente:

c) instituţii şi unităţi aflate în subordinea/coordonarea ministerului educaţiei, având responsabilităţi în domeniul învăţământului preuniversitar, din următoarele categorii: evaluare şi examinare, dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, managementul proiectelor, evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, palate şi cluburi ale elevilor, biblioteci centrale universitare, reţele informatice pentru educaţie, cercetare în domeniul ştiinţelor educaţiei, relaţii de cooperare şi de colaborare internaţională;

d) unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi/sau particular, acreditate, cu personalitate juridică, din sistemul naţional de învăţământ;

e) instituţii/unităţi de învăţământ acreditate pentru organizarea şi funcţionarea nivelului de învăţământ terţiar nonuniversitar;

f) instituţii naţionale de interes public care desfăşoară activităţi de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

g) instituţii/structuri organizaţionale de implementare a programelor internaţionale la care România este parte şi/sau a programelor cu finanţare externă al căror beneficiar este ministerul educaţiei;

h) instituţii/structuri organizaţionale interne/internaţionale semnatare ale unor acorduri sau parteneriate cu ministerul educaţiei, care pot desfăşura activităţi în domeniul formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar: institute culturale internaţionale şi departamente cu profil educaţional şi cultural ale ambasadelor şi consulatelor, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul statului român;

i) organizaţii de tip sindical din educaţie, cu personalitate juridică, care au prevăzute în statut obiective/activităţi în domeniul formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

j) fundaţii, asociaţii profesionale şi alte tipuri de organizaţii nonguvernamentale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au prevăzute în statut/actul constitutiv obiective/activităţi în domeniul formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi garantează printr-un document autentic asigurarea relaţiilor contractuale ale membrilor echipei de implementare pentru programul propus, pe întreaga perioadă de valabilitate a acreditării programului, conform legislaţiei specifice în domeniu;

k) persoane juridice, publice sau private, care desfăşoară activităţi nonprofit şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au prevăzute în statut/actul constitutiv formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, ca obiect principal de activitate, şi obiecte secundare de activitate în acord cu obiectul principal; au codul CAEN 8559; garantează printr-un document autentic asigurarea relaţiilor contractuale ale membrilor echipei de implementare pentru programul propus, pe întreaga perioadă de valabilitate a acreditării programului, conform legislaţiei specifice în domeniu.

(2) Calitatea de furnizor de programe de formare continuă este definită numai În relaţie cu un program de formare propus spre acreditare, este dobândită odată cu acreditarea programului, este valabilă pe perioada acreditării programului şi încetează la finalizarea perioadei de acreditare a acestuia.

(3) Un furnizor poate propune pentru acreditare unul sau mai multe programe de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

(4) Odată cu obţinerea acreditării prin ordin al ministrului, programele de formare continuă sunt înscrise în Registrul naţional al programelor de formare continuă acreditate. Registrul se publică pe site-ul oficial al ministerului educaţiei şi se actualizează periodic de către direcţia responsabilă de formarea continuă din cadrul acestuia.”

3. La capitolul II, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul titlu:

„SECŢIUNEA a 2-a

Procesul de acreditare, monitorizare şi evaluare periodică a programelor de formare continui pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar”

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins

„Art. 4. - (1) în vederea acreditării unui program de formare continuă este necesară depunerea la secretariatul direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei a unei solicitări şi a documentaţiei de acreditare, cu respectarea următoarelor criterii şi condiţii:

a) administrative;

b) curriculare;

c) resurse umane;

d) resurse didactico-materiale;

e) dovada privind achitarea taxei de acreditare, în cuantumul stabilit de ministerul educaţiei, pentru furnizorii care nu fac parte din sistemul naţional de învăţământ de stat.

(2) întreaga documentaţie a programului de formare continuă se numerotează, se ştampilează, se asumă prin semnătură pe fiecare pagină. Se înaintează în format letric, legat doar documentaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b) şi în format scanat, pe suport electronic, documentaţia integrală a programului de formare continuă,”

5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Solicitarea de acreditare a programului de formare continuă va fi însoţită de documentaţia descrisă în cap. III secţiunea 1 a prezentei metodologii şi va fi depusă direct sau transmisă prin poştă la secretariatul direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei.

(2) Procedura de acreditare a programelor de formare continuă se declanşează la data înregistrării solicitării de acreditare şi se desfăşoară în conformitate cu reglementările incluse în cap. III al prezentei metodologii,

(3) înainte de a depune documentaţia în vederea acreditării unui program de formare continuă, furnizorii pot beneficia de consiliere, asigurată de personalul direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei, în conformitate cu domeniul de competenţă şi de expertiză al acestuia.1

6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Procedura de acreditare a programului de formare continuă se încheie prin emiterea ordinului ministrului educaţiei.

(2) Acreditarea programului de formare continuă este valabilă pentru o perioadă de maximum 5 ani, pe categorii de program, tipuri de competenţă şi grup-ţintă.”

7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) în vederea asigurării calităţii activităţilor specifice derulării programelor de formare continuă acreditate, după înscrierea programului în Registrul naţional al programelor de formare continuă acreditate, furnizorul de formare continuă se supune procedurilor de monitorizare/evaluare periodică legal prevăzute, care se declanşează prin emiterea unei dispoziţii de către directorul direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei.

(2) Monitorizarea unui program de formare continuă se realizează de către reprezentanţi ai ministerului educaţiei cu atribuţii în domeniul formării continue şi presupune atât observarea activităţilor de organizare, coordonare, proiectare, livrare propriu-zisă şi de evaluare, cât şi consilierea furnizorului programului de formare continuă.

(3) Evaluarea periodică a furnizorului acreditat constă în analiza îndeplinirii de către furnizor a criteriilor care au stat la baza acreditării programului de formare continuă, precum şi a asigurării calităţii serviciilor de formare oferite, exclusiv în relaţie cu programul de formare acreditat.

(4) Rezultatele activităţii de monitorizare se consemnează într-un raport de monitorizare prin care se propune, după caz:

a) menţinerea acreditării programului de formare continuă;

b) suspendarea acreditării programului de formare continuă pe o perioadă determinată, cu condiţia remedierii neregulilor care au determinat măsura instituită;

c) retragerea acreditării programului de formare continuă.

(5) Propunerile din raportul de monitorizare menţionate la alin. (4) se înaintează directorului direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei.”

8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Rezultatele monitorizării/evaluării periodice sunt consemnate în raportul de monitorizare/raportul de evaluare periodică. Acesta va fi supus analizei direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei.”

9. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - În situaţia în care se constată neîndeplinirea unuia sau mai multor criterii de acreditare, neregularităţi în activitatea furnizorului şi/sau în implementarea programului de formare continuă, directorul direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei dispune, prin notă, măsuri de remediere care vor fi comunicate furnizorului,”

10. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) în termen de 30 de zile de la comunicarea notei direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei, furnizorul transmite un raport cu privire la remedierea neregulilor constatate.

(2) Dacă furnizorul de formare continuă nu a luat măsuri de remediere a neregulilor constatate, în termenul stabilit, directorul direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei înaintează raportul, cu o rezoluţie formulată în limita competenţelor şi ariei de responsabilitate, spre analiză şi acordare a unui aviz consultativ, către Comisia specializată de acreditare.

(3) Prin avizul consultativ acordat, Comisia specializată de acreditare poate propune suspendarea acreditării şi/sau poate recomanda furnizorului măsuri de remediere.

(4) Avizul Comisiei specializate de acreditare fundamentează decizia direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei, decizie care se comunică furnizorului.”

11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Furnizorul are drept cale de atac pentru decizia de suspendare a acreditării contestaţia, formulată şi înregistrată în termen de 15 zile de la data comunicării.

(2) Contestaţia se depune la secretariatul direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei.”

12. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Pentru rezolvarea contestaţiei la decizia de suspendare a acreditării, directorul direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei va desemna alte persoane decât cele care au efectuat monitorizarea/ evaluarea periodică în cauză.

(2) După analiza documentelor şi, după caz, a situaţiei de pe teren, persoanele desemnate întocmesc un raport de evaluare a contestaţiei, pe care îl prezintă spre aprobare directorului direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei.”

13. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Soluţionarea contestaţiei se face în termen de 30 de zile de la data înregistrării sale şi se comunică furnizorului.

(2) Suspendarea acreditării se face prin ordin al ministrului educaţiei, pe baza notei de fundamentare motivate a direcţiei responsabile de formare continuă din cadrul ministerului educaţiei, la baza căreia vor sta, obligatoriu, avizul consultativ al Comisiei specializate de acreditare şi raportul de evaluare a contestaţiei, în cazul în care decizia a fost contestată.

(3) Procedura se încheie prin comunicarea către furnizor a ordinului ministrului educaţiei de retragere a acreditării, în termen de 5 zile de la data publicării acestuia.”

14. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de credite profesionale transferabile alocate unui program de formare continuă din categoriile 1 şi 2, conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta metodologie, nu poate depăşi 45 de credite profesionale transferabile, iar pentru categoria 3 nu poate depăşi 25 de credite profesionale transferabile.”

15. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Elaborarea curriculumului programului de formare continuă se realizează pe domenii tematice, în concordanţă cu politicile şi cu strategiile educaţionale în domeniul formării continue naţionale şi europene,

(2) Domeniile tematice pentru care pot fi propuse programe de formare continuă sunt precizate în anexa nr. 2, care este parte integrantă din prezenta metodologie.

(3) Coerenţa internă a programului de formare continuă va fi asigurată prin raportarea conţinuturilor propuse şi a bugetului de timp alocat la nevoile de formare identificate.”

16. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Documentaţia aferentă programului propus pentru acreditare va conţine:

I. date generale de identificare a furnizorului:

a) denumirea furnizorului;

b) categoria în care se încadrează furnizorul (conform art. 3 din prezenta metodologie);

c) datele de contact ale furnizorului: adresa completă, telefon fix, fax, e-mail;

d) denumirea/denumirile instituţiei/instituţiilor partenere în cadrul programului (dacă este cazul);

II. date generale de identificare a programului de formare continuă:

a) denumirea programului;

b) categoria de program (conform anexei nr. 1 [a prezenta metodologie);

c) tipul de competenţă (asociat categoriei de program, conform anexei nr. 1 la prezenta metodologie);

d) tipul de finanţare a activităţilor de formare (fse/buget/altele);

e) datele de contact ale responsabilului de program; numele şi prenumele, adresa completă de corespondenţă, nr. tel. fix, nr. tel. mobil, nr. fax, e-mail;

f) informaţiile referitoare la persoana de contact: numele şi prenumele, funcţia în program, nr. tel. fix, nr. tel. mobil, nr. fax, e-mail;

g) informaţiile referitoare la reprezentantul legal al furnizorului: numele şi prenumele, funcţia;

h) informaţiile referitoare la grupul-ţintă: personal didactic de predare/personal didactic auxiliar/personal de conducere, de îndrumare şi de control sau particularizat, după alte criterii (pe discipline/nivel de învăţământ, trepte de evoluţie în carieră etc.);

i) estimarea numărului de formabili pe an de implementare a programului;

j) forma de organizare a programului: faţă-în-faţă/e-learning/blended learning;

k) durata programului: precizarea numărului total de ore al programului şi a numărului de ore alocat fiecărei forme de organizare a programului (activităţi teoretice, activităţi practice şi evaluare);

1) locaţiile de implementare a programului: enumerarea instituţiilor în care se vor derula activităţile de formare;

m) domeniul tematic în care se încadrează programul (conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie);

III. documente care demonstrează îndeplinirea criteriilor administrative [prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) din prezenta metodologie]:

a) act de înfiinţare sau echivalent care să justifice încadrarea instituţiei în una dintre categoriile de furnizori prevăzute la art. 3 din prezenta metodologie;

b) documente contractuale privitoare la dovada deţinerii sau a dreptului de folosinţă a spaţiului/spaţiilor, a resurselor didactico-materiale şi a aprobărilor necesare, separat pentru fiecare locaţie de formare (proprietate/concesionat/închiriat/ parteneriat/altă formă), cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor implicate, în vederea implementării programului;

c) document justificativ de achitare a taxei de acreditare (dacă este cazul);

IV. documentaţie care demonstrează îndeplinirea criteriilor curriculare [prevăzute art. 4 alin. (1) lit. b) din prezenta metodologie]:

1. nota de argumentare a utilităţii/necesităţii programului de formare continuă, document integrat care cuprinde informaţii referitoare la: necesitatea/utilitatea programului de formare, cercetarea realizată în vederea identificării nevoilor de formare, instrumentele utilizate pentru realizarea cercetării, centralizarea rezultatelor şi concluziile formulate;

2. studiul de impact, pentru programele propuse pentru o nouă perioadă de acreditare;

3. scopul programului, în concordanţă cu rezultatele analizei de nevoi;

4. obiectivele generale ale programului, în concordanţă cu analiza de nevoi;

5. obiectivele specifice, derivate din obiectivele generale;

6. competenţele generale (competenţele generale vor fi precizate şi în „Fişa competenţelor şi a disciplinelor - anexa la Atestatul de formare continuă a personalului didactic*), stabilite şi formulate în acord cu scopul şi obiectivele generale ale programului de formare continuă;

7. competenţele specifice, derivate din competenţele generale;

8. corelarea duratei cu obiectivele, competenţele, conţinuturile (module/discipline/teme) programului de formare continuă;

9. planul-cadru de învăţământ, cu evidenţierea alocării bugetului de timp pe module/discipline/teme, pe tipuri de activităţi (activităţi teoretice/activităţi practice/evaluare) şi pe forme de organizare a programului (faţă-în-faţă/e-learning/blended learning);

10. timpul alocat fiecărui modul/disciplină/temă, cu respectarea distribuţiei bugetului de timp: 10% evaluare (evaluare pe parcurs şi evaluare finală), 30% activităţi teoretice şi 60% aplicaţii practice;

11. programa analitică, prezentată separat pentru fiecare modul/disciplină/temă, în cuprinsul căreia se regăsesc;

(i) competenţele specifice;

(ii) conţinuturile tematice (teme/subteme) asociate modulului/disciplinei;

(iii) alocarea bugetului de timp pe conţinuturi tematice (teme/subteme din cadrul modulului/disciplinei), pe tipuri de activităţi (activităţi teoretice, activităţi practice şi evaluare) şi pe forme de organizare a programului (faţă-în-faţă/e-learning/blended learning);

(iv) strategiile de formare utilizate: metode şi tehnici de formare utilizate, forme şi modalităţi de organizare şi desfăşurare a activităţilor de formare;

(v) strategia evaluării pe parcurs din cadrul modulului/disciplinei;

(vi) schiţa/rezumatul modulului/disciplinei/temei;

(vii) bibliografia, prezentată separat pentru fiecare modul/disciplină/temă;

12. descrierea strategiei de organizare a evaluării finale, în conformitate cu precizările de la alin. (3), şi descrierea structurii-cadru a portofoliului de evaluare finală; furnizorul poate completa evaluarea finală şi cu alte forme de evaluare, în funcţie de caracteristicile specifice ale fiecărui program;

13. suportul de curs, prezentat selectiv, pentru minimum 2 module/discipline/teme;

14. calendarul programului şi schema orară propuse;

V. documentaţie care demonstrează îndeplinirea criteriilor privind resursele umane [prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din prezenta metodologie]:

1. structura echipei manageriale şi descrierea responsabilităţilor/atribuţiilor membrilor echipei manageriale;

2. structura echipei logistic-administrative, incluzând descrierea responsabilităţilor/atribuţiilor membrilor echipei;

3. structura echipei de formatori, incluzând descrierea distribuirii formatorilor pe module/discipline/teme, în acord cu domeniul de competenţă al fiecărui formator, precizarea competenţelor formatorilor (susţinute de documente relevante pentru tematica modului/disciplinei/temei pentru care este nominalizat), evidenţierea nivelului de învăţământ din care provin formatorii (personal didactic din învăţământul superior, personal didactic din învăţământul preuniversitar);

4. echipa de formatori va fi alcătuită din cadre didactice din învăţământul superior şi/sau din învăţământul preuniversitar, persoane cu autoritate ştiinţifică şi cu expertiză în domeniu;

5. CV format european, actualizat, datat şi semnat în original, cu detalierea experienţei în domeniul vizat de program, pentru toţi membrii echipei manageriale şi pentru toţi formatorii;

6. anexe la CV care demonstrează competenţele persoanei respective în acord cu activitatea desfăşurată în cadrul programului, pentru responsabilul programului de formare continuă şi pentru echipa de formatori, în copii conform cu originalul, certificate pentru realitate şi legalitate prin ştampila unităţii la care formatorul/responsabilul de program este titular/angajat sau prin ştampila furnizorului: certificate/diplome de licenţă/doctorat/master, cu relevanţă pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului, documente justificative de schimbare a numelui (dacă este cazul), certificat/atestat care să demonstreze competenţe în domeniul formării adulţilor (recunoscut de ministerul educaţiei), declaraţiile formatorilor cu privire la disponibilitatea susţinerii activităţilor de formare în cadrul programului şi informaţii privind implicarea/neimplicarea lor în alte programe de formare continuă acreditate;

VI. documentaţie care demonstrează îndeplinirea criteriilor privind resursele didactico-materiale [prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) din prezenta metodologie]: existenţa spaţiilor optime de desfăşurare a activităţilor de formare corespunzătoare numărului de participanţi, dotările necesare şi adecvate activităţilor de formare din cadrul programului, tipul de iluminare (natural/artificial), sistemul de încălzire, mobilierul, echipamentele adecvate destinate activităţilor de formare (cu precizarea numărului de computere, numărului aparatelor video/TV/DVD, telefon/fax, al numărului şi al tipului copiatoarelor etc.), accesul la un centru de documentare şi informare care să cuprindă literatură şi publicaţii de specialitate, materiale audio, accesul la internet, facilităţile de multiplicare şi/sau comunicare/diseminare şi altele, în acord cu necesităţile specifice ale programului.

(2) în situaţia în care programul de formare continuă este propus pentru acreditare în mai multe locaţii, documentaţia prevăzută la alin. (1) pct. V lit. b), c) şi pct. VI se descrie şi se depune separat pentru fiecare locaţie de implementare a programului.

(3) Evaluarea finală a cursanţilor se realizează prin susţinerea publică a unui proiect/temă/lucrare din portofoliul realizat individual, de către fiecare cursant, pe parcursul derulării activităţilor de formare; evaluarea portofoliului şi a susţinerii proiectului/temei/lucrării se face prin calificative: Excelent, Foarte Bine, Bine, Suficient, Insuficient

17. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Pentru programele de formare continuă blended-learning şi e-learning, furnizorii vor elabora documentaţia programelor de formare continuă pe baza unor proceduri specifice, adaptate tipului de program de formare continuă.”

18. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Programele speciale sunt programe pentru care se solicită echivalare şi care fac parte din categoria 4, conform anexei nr. 1 la prezenta metodologie.

(2) Programele speciale sunt derulate de structuri organizatorice/instituţionale naţionale sau internaţionale în cadrul proiectelor bilaterale, comunitare sau internaţionale, programe cu finanţare externă sau alte tipuri de activităţi de formare continuă la care a participat personalul didactic din învăţământul preuniversitar.

(3) în vederea echivalării şi acordării unui număr de credite profesionale transferabile, personalul didactic care a finalizat programe speciale depune la secretariatul direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei o solicitare scrisă şi documentaţia-suport aferentă.

(4) Echivalarea şi acordarea unui număr de credite profesionale transferabile pentru programele speciale se fac în baza unei proceduri de echivalare disponibile pe site-ul oficial al ministerului educaţiei.

(5) Echivalarea şi acordarea numărului de credite profesionale transferabile se finalizează prin emiterea şi comunicarea ordinului ministrului educaţiei solicitantului, în termen de 5 zile de la publicare.”

19. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Procedura de acreditare a programelor de formare continuă include următoarele etape: etapa de verificare, etapa de evaluare şi etapa finală.

1. Etapa de verificare se realizează de către inspectorii direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei, potrivit ariei de responsabilitate şi domeniului de competenţă, prin următoarele activităţi:

a) verificarea documentaţiei şi a completărilor ulterioare, după caz, depuse în vederea acreditării programelor de formare continuă, sub aspectul conformităţii cu criteriile precizate la art. 17;

b) completarea matricei de verificare a programului de formare continuă şi a rapoartelor de verificare a completărilor ulterioare, după caz;

c) transmiterea raportului general de verificare a programului de formare continuă, însoţit de documentaţia programului şi de documentele de verificare, către Comisia specializată de acreditare.

2. Etapa de evaluare a programelor de formare continuă se realizează de către Comisia specializată de acreditare prin:

a) analizarea şi evaluarea documentaţiei programului de formare continuă, completarea fişei de evaluare;

b) acordarea avizului consultativ privind propunerea de acreditare, de respingere sau de amânare a programului de formare continuă şi elaborarea raportului de justificare a avizului pentru acreditare, amânare sau respingere a programului de formare continuă;

c) transmiterea raportului sintetic al şedinţei comisiei specializate de acreditare privind justificarea avizului pentru acreditare, amânare sau respingere a programelor de formare continuă către conducerea direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei.

3. Etapa finală se realizează prin emiterea şi comunicarea către furnizori a ordinului ministrului educaţiei privind acreditarea sau respingerea programului de formare continuă, în termen de 5 zile de la publicare.

(2) în cazul în care s-a recomandat amânarea, după soluţionarea de către furnizor a aspectelor pentru care programul a fost amânat, în termen de 30 de zile de la comunicare, programul de formare continuă reintră în procesul de acreditare descris la alin. (1).

(3) în cazul în care s-a propus respingerea programului de formare continuă de către Comisia specializată de acreditare, furnizorul de formare continuă poate depune contestaţie, în termen de 15 zile de la comunicarea ordinului ministrului educaţiei de respingere a acreditării, la secretariatul direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei. Directorul direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei dispune reanalizarea programului de formare continuă de către Comisia specializată de acreditare. Comisia specializată de acreditare întocmeşte un raport justificativ prin care propune şi motivează admiterea sau respingerea contestaţiei şi înaintează raportul directorului direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei.

(4) Direcţia responsabilă de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei comunică furnizorului rezultatul contestaţiei, în termen legal.

(5) în cazul în care Comisia specializată de acreditare propune admiterea contestaţiei, se reia procedura de acreditare, descrisă la alin. (1).”

20. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - În perioada de acreditare, furnizorul poate solicita modificarea şi/sau completarea resurselor umane şi a resurselor didactico-materiale, destinate activităţilor de formare şi a grupului-ţintă.”

21. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) în vederea acreditării programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar se numeşte, prin ordinul ministrului educaţiei, Comisia specializată de acreditare.

(2) Selecţia membrilor Comisiei specializate de acreditare se face în baza unei proceduri transparente, aprobată de către conducerea ministerului educaţiei, publicată pe site-ul ministerului educaţiei.

(3) Comisia specializată de acreditare, denumită în continuare Comisie, are drept scop evaluarea programelor de formare continuă a personalului didactic în vederea acreditării, alocarea de credite profesionale transferabile pentru programele de formare continuă propuse spre acreditare, precum şi echivalarea numărului de credite profesionale transferabile obţinute de personalul didactic care a participat la programe speciale.

(4) Avizul Comisiei, fundamentat într-un raport justificativ, are caracter consultativ.”

22. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Rolul, componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii acesteia sunt precizate în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Comisiei specializate de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar - CSA, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei.”

23. Articolele 24-29 se abrogă.

24. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Consemnarea activităţilor din cadrul programului de formare continuă acreditat, pentru fiecare grupă de cursanţi, se realizează de către furnizor, în următoarele documente:

a) Registrul unic de evidenţă a cursanţilor;

b) Calendarul/Schema orară a activităţilor de formare pentru fiecare serie/grupă de cursanţi;

c) Notificare de evaluare finală;

d) Fişa de prezenţă la activităţile de formare;

e) Fişa de prezenţă la evaluarea finală;

f) Condica de evidenţă a desfăşurării activităţilor de formare;

g) Catalog evaluare pe parcurs pentru fiecare modul/disciplină/temă;

h) Catalog centralizator de evaluare pe parcurs (pentru toate modulele/disciplinele/temele);

i) Catalog de evaluare a portofoliilor;

j) Catalog individual de evaluare finală (pentru fiecare evaluator);

k) Catalog centralizator de evaluare finală;

l) Decizie de constituire a comisiei de evaluare finală;

m) Proces-verbal de evaluare finală;

n) Registrul de procese-verbale referitoare la evaluarea finală a cursanţilor.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se numerotează, se semnează, se ştampilează, se certifică pentru conţinut şi număr de pagini şi se înregistrează, în ordine cronologică, la momentul elaborării lor.

(3) Modelele documentelor prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziţia tuturor furnizorilor programelor de formare continuă acreditate prin postare pe site-ul oficial al ministerului educaţiei şi pe platforma special concepută în acest sens.

(4) înainte de demararea activităţilor de formare a fiecărei grupe/serii de cursanţi, furnizorul programului de formare continuă acreditat are obligaţia de a transmite la secretariatul direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei calendarul/schema orară a activităţilor de formare completat/ă pentru seria/grupa respectivă [prevăzut la alin. (1) lit. b)], în format listat.

(5) înainte de data programată pentru susţinerea evaluării finale, furnizorul programului de formare continuă acreditat are obligaţia de a transmite, în timp util, la secretariatul direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei notificarea de evaluare finală [prevăzută la alin. (1) lit. c) al prezentului articol]

(6) Evaluarea finală poate fi desfăşurată de către furnizor numai după obţinerea acordului dat de către direcţia responsabilă de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei.

(7) în termen de 5 zile de la încheierea evaluării finale, furnizorul programului va transmite la secretariatul direcţiei responsabile de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei următoarele documente:

- adresă de înaintare (în format letric şi în format electronic, scanat);

- procesul-verbal al evaluării finale [prevăzut la alin. (1) lit. m)], format letric, în copie conform cu originalul, şi în format scanat;

- catalogul centralizator de evaluare finală [prevăzut la alin. (1) lit. k)J, în format scanat;

- decizia de constituire a comisiei de evaluare finală [prevăzută la alin. (1) lit. I)], în format electronic, scanat;

- fişa de prezenţă la evaluarea finală [prevăzută la alin. (1) lit. e)], în format electronic, scanat.

(8) Responsabilitatea privind realitatea, legalitatea şi oportunitatea datelor comunicate de către furnizorul programului de formare continuă acreditat, precum şi responsabilitatea privind implementarea în condiţii de legalitate şi obiectivitate a programului de formare continuă acreditat revin în totalitate furnizorului.

(9) Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii cu privire la termene, acţiuni şi documente atrage declanşarea unei alerte de nereguli şi obligă direcţia responsabilă de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei să întreprindă demersurile legal prevăzute, mergând până la retragerea acreditării pentru programul de formare continuă care face obiectul alertei de nereguli.”

25. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) Calendarul activităţilor programului de formare continuă pentru ultima grupă de cursanţi nu va excede perioadei acreditării programului de formare continuă.

(2) în situaţii excepţionale, temeinic motivate şi justificate, activitatea de evaluare finală a cursanţilor restanţieri se va organiza nu mai târziu de 60 de zile de la expirarea perioadei de acreditare a programului de formare continuă.

(3) Programele de formare continuă acreditate ale furnizorilor care îşi pierd statutul de furnizor, ca urmare a intrării în vigoare a prezentei metodologii, îşi păstrează valabilitatea pentru perioada precizată în ordinul de acreditare al ministrului educaţiei.

(4)  În termen de 6 luni de la încetarea acreditării programului/programelor de formare continuă furnizorul este obligat să predea unui alt furnizor acreditat desemnat de direcţia responsabilă de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei, pe bază de proces-verbal (încheiat în 3 exemplare, din care unul va fi predat la direcţia responsabilă de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei), toate documentele privind evidenţa atestatelor de formare continuă a personalului didactic eliberate, atestatele de formare continuă a personalului didactic necompletate, cataloagele centralizatoare şi registrul de procese-verbale referitoare la evaluarea finală a cursanţilor.”

26. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, având cuprinsul prevăzut În anexa nr. 1, care face parte Integrantă din prezentul ordin.

27. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - În cuprinsul metodologiei, denumirile „Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului”, „Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară”, „Direcţia generală management şi reţea şcolară” şi „Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională” se înlocuiesc cu formulările generice „ministerul educaţiei/ ministerul educaţiei”, respectiv „direcţia responsabilă de formarea continuă din cadrul ministerului educaţiei”.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară.

Art. IV. - Direcţia formare continuă din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 septembrie 2016.

Nr. 5.387.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la metodologie)

 

Categorii ale programelor de formare continuă înaintate spre acreditare

 

Categorii de programe de formare continuă

Tipuri de competenţe

1. Programe de dezvoltare profesională, conform art. 244 alin. (5) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 1/2011

a) Actualizarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul de specializare corespunzător funcţiei didactice ocupate, precum şi în domeniul psihopedagogie şi metodic

b) Dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera didactică

c) Dobândirea sau dezvoltarea competenţelor de conducere, de îndrumare şi de control

2. Programe de dezvoltare profesională în concordanţă cu politicile şi strategiile ministerului educaţiei, conform art. 244 alin. (5) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011

a) Dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi: predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educaţională şi orientarea în carieră, educaţia adulţilor şi altele

b) Dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi şi altele

3. Programe modulare realizate prin stagii nondisciplinare

Programe propuse de furnizori vizând alte tipuri de competenţe decât cele prevăzute la categoriile 1 şi 2 de programe

4. Programe speciale

Competenţe recunoscute şi validate de Comisia specială de acreditare

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la metodologie)

 

Domenii tematice ale programelor de formare continuă

 

Nr. crt.

Domeniul tematic al programului

1.

Proiectare curriculară

2.

Strategii didactice de predare-învăţare-evaluare

3.

Abilitare curriculară

4.

Managementul clasei de elevi

5.

Consiliere şi orientare şcolară şi în domeniul carierei

6.

Competenţe TIC/digitale

7.

Educaţia copiilor cu CES

8.

Educaţia copiilor şi tinerilor cu aptitudini înalte

9.

Egalitate de şanse şi gen

10.

Educaţie nonformală, extraşcolară şi informală

11.

Noile educaţii

11.1

Dezvoltare durabilă şi provocările globalizării

11.2

Educaţie antreprenorială

11.3

Educaţie pentru mediu

11.4

Educaţie pentru sănătate

11.5

Educaţie interculturală

11.6

Educaţie pentru cetăţenie democratică

11.7

Educaţie pentru drepturile copilului

11.8

Educaţie pentru drepturile omului

11.9

Altele

12.

Management şi consiliere pentru cariera didactică

13.

Management şi leadership în educaţie

14.

Marketing educaţional

15.

Managementul calităţii educaţiei

16.

Politici educaţionale

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.