MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 974/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 974         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 6 decembrie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

241. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

1.040. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 598 din 20 septembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

868. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.190. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate Brateş

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7 din 16 martie 2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 18 martie 2016, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul IV punctul 2, alineatul (14) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(14) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. b) lucrările de construcţii care privesc realizarea, dezvoltarea sau relocarea sistemelor/reţelelor naţionale de transport şi de distribuţie a energiei electrice, a gazelor naturale şi a ţiţeiului, gazolinei, etanului, condensatului, realizate de către titularii de licenţe, autorizaţii şi acorduri petroliere pentru care licenţa, acordul de concesiune sau acordul petrolier sunt documentele pe baza cărora se eliberează autorizaţia de construire, cu notificarea şi acordarea de indemnizaţii, rente, despăgubiri, după caz, proprietarilor, împreună cu dovada îndeplinirii următoarelor obligaţii:

a) în cazul în care proprietarii sunt identificaţi, prin încheierea, în prealabil, a unei convenţii între părţi, termenul de plată fiind de 30 de zile de la încheierea convenţiei;

b) în cazul în care proprietarii nu sunt identificaţi, prin dovada consemnării prealabile în conturi deschise pe numele titularilor de licenţe, autorizaţii şi acorduri petroliere a sumelor de bani aferente despăgubirilor, indemnizaţiilor şi rentelor, după caz, pentru respectivele imobile;

c) în cazul în care, deşi proprietarii sunt identificaţi, refuză să încheie convenţia, dovada consemnării prealabile la dispoziţia acestora, în termen de 60 de zile de la data la care aceştia au fost notificaţi să se prezinte În vederea semnării convenţiilor, dar nu s-au prezentat sau au refuzat încheierea convenţiei, a sumelor aferente despăgubirilor, indemnizaţiilor şi rentelor, după caz.”

2. La articolul XI, alineatul (2) se abrogă.

3. La articolul XII, alineatul (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. XII. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele de infrastructură de transport derulate de beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, beneficiarii pot efectua plăţi în avans de până la 15% din valoarea contractelor de execuţie lucrări/prestări de servicii/livrare bunuri, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate, care se justifică prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit conform contractelor de execuţie lucrări/prestări de servicii/livrări de bunuri legal încheiate, dar nu mai târziu de data de eligibilitate finală a programului operaţional, cu condiţia recuperării din fiecare plată a unei cote-parte cel puţin egale cu procentul în limita căruia a fost acordat avansul, până la recuperarea integrală a acestuia. În cazul nelivrării bunurilor, neefectuării lucrărilor şi serviciilor angajate pentru care s-au plătit avansuri, recuperarea sumelor de către beneficiar se face cu perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada cuprinsă între data acordării şi data recuperării.

(5) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport finanţate din titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», preluate integral sau parţial din perioada de programare 2007-2013 în perioada de programare 2014-2020, sumele reprezentând plăţi în avans acordate potrivit legii se justifică prin lucrări executate în anul 2016 în cadrul proiectelor respective.”

4. La articolul XII, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Beneficiarii achită avansul prevăzut la alin. (1) şi (2) numai după constituirea garanţiei de returnare a avansului de către executanţii de lucrări/prestatorii de servicii/furnizorii de bunuri care au această obligaţie şi numai dacă sunt asigurate condiţiile pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor rezultate din contract, Garanţia de returnare a avansului trebuie să acopere atât valoarea avansului acordat inclusiv valoarea dobânzilor, penalităţilor şi a altor asemenea accesorii prevăzute în contract, cât şi eventualele prejudicii ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului în limita unui procent maxim de 30% din valoarea avansului acordat. Limita garanţiei de returnare a avansului se stabileşte prin contractul de achiziţie publică legal încheiat.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 241.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale ari. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2016.

Nr. 1.040.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 598

din 20 septembrie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Simina Popescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Steluţa Gustica Cătăniciu în Dosarul nr. 556/33/2014 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului nr. 1.784D/2015 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal răspund personal autoarea excepţiei, Steluţa Gustica Cătăniciu, şi partea Agenţia Naţională de Integritate, prin Dragoş Vaida, şef serviciu în cadrul Direcţiei Generale Juridice.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că dezbaterile iniţiale au avut loc în şedinţa publică din 7 iulie 2016, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu, în prezenţa autoarei excepţiei şi a reprezentantului Agenţiei Naţionale de Integritate, Dragoş Vaida, şef serviciu, şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când Curtea, în temeiul art. 57 şi art. 58 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a dispus amânarea pronunţării la 12 iulie 2016. La acea dată, având în vedere necesitatea lămuririi suplimentare a unor aspecte, în temeiul prevederilor art. 58 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, Curtea a dispus redeschiderea dezbaterilor la data de 20 septembrie 2016, când a pronunţat prezenta decizie.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autoarei excepţiei care solicită admiterea criticilor de neconstituţionalitate în privinţa sintagmei „relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia* din cuprinsul art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004, în raport cu art. 1 alin. (5) din Constituţie. Susţine că prezenta excepţie de neconstituţionalitate reprezintă o reiterare a excepţiei de neconstituţionalitate invocate în faţa instanţei de fond, aceasta fiind soluţionată de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 418 din 3 iulie 2014, fără însă ca un asemenea aspect să constituie un motiv de inadmisibilitate, potrivit Legii nr. 47/1992. Motivul reiterării excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie Decizia Curţii Constituţionale nr. 603 din 6 octombrie 2015, prin care instanţa de contencios constituţional a constatat că sintagma „raporturi comerciale” din cuprinsul dispoziţiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal este neconstituţională, decizie ale cărei considerente şi soluţie sunt aplicabile ad similis în privinţa sintagmei „relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia” din cuprinsul art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004. Face referire la motivele de neconstituţionalitate dezvoltate în notele scrise depuse la dosar şi precizează, în esenţă, că sintagma „relaţie de angajament” nu este definită de legislaţia în vigoare, ceea ce determină lipsa de precizie şi claritate a normei, precum şi posibilitatea interpretării şi aplicării sale arbitrare. Autoarea mai susţine că, în prezent, conflictul de interese este sancţionat atât ca abatere disciplinară, potrivit Legii nr. 176/2010, cât şi ca infracţiune, potrivit art. 301 din Codul penal, fără ca domeniul de aplicare al celor două norme să fie precizat cu claritate. Prin urmare, pentru aceeaşi faptă, persoana vizată poate fi sancţionată administrativ sau penal. Mai mult, prevederile legale care sancţionează conflictul de interese în materie administrativă reprezintă reglementări mai drastice decât cele existente în materia penală, de vreme ce sancţionarea conflictului de interese în domeniul administrativ are caracter imprescriptibil.

5. Reprezentantul Agenţiei Naţionale de Integritate solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, în principal, ca inadmisibilă, şi, în subsidiar, ca neîntemeiată Precizează că soluţia şi considerente Deciziei Curţii Constituţionale nr. 603 din 6 octombrie 2015 nu au relevanţă în prezenta cauză, având în vedere că sintagma ,/aporturi comerciale” are o semnificaţie juridică diferită de aceea criticată în prezenta cauză. Susţine că prevederile art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 sunt clare şi precise, vizând eliminarea oricărei forme de subiectivism în exercitarea funcţiei publice de „ales local”, iar interpretarea şi aplicarea acestora revin în exclusivitate instanţei judecătoreşti, în subsidiar, solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, având în vedere că pentru constatarea conflictului de interese şi sancţionarea acestuia ca abatere disciplinară se are în vedere perioada de exercitare a funcţiei publice vizate. De asemenea, spre deosebire de reglementarea conflictului de interese ca infracţiune, prevederile art. 25 din Legea nr. 176/2010 stabilesc interdicţia de 3 ani privind ocuparea funcţiei sau demnităţii publice.

6. Ministerul Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca inadmisibilă, deoarece criticile de neconstituţionalitate vizează exclusiv aspecte privind interpretarea şi aplicarea legii, de competenţa instanţelor judecătoreşti.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

7. Prin încheierea din 10 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 556/33/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de recurenta Steluţa Gustica Cătăniciu, cu prilejul soluţionării recursului împotriva Sentinţei nr. 611 din 30 decembrie 2013, pronunţată de Curtea de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal într-o cauză având ca obiect cererea de anulare a unui raport de evaluare prin care Agenţia Naţională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 contravin normelor constituţionale ale art. 1 alin. (5) şi jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la condiţiile calitative de previzibilitate şi claritate ale normei legale, invocate prin prisma dispoziţiilor art. 11 şi art. 20 din Constituţie. Astfel, sintagma „relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia” cuprinsă în textul art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 cuprinde o formulare generală a cărei sferă de cuprindere nu poate fi determinată şi, astfel, este lipsită de claritate şi previzibilitate. Prin modul în care este redactat, textul de lege criticat s-ar putea interpreta în sensul că alesul local se află în conflict de interese dacă ar crea un beneficiu sau un dezavantaj implicit pentru instituţia al cărei angajat este, de vreme ce textul legal criticat nu distinge între „orice persoană juridică” şi autoritatea publică din care face parte individul căruia i se adresează norma juridică.

9. Referitor la admisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea susţine că reiterarea excepţiei de neconstituţionalitate nu constituie una dintre cauzele de inadmisibilitate prevăzute de art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările ulterioare. Împrejurarea că, anterior, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 418 din 3 iulie 2014, a respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 nu reprezintă un motiv de inadmisibilitate.

10. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, având în vedere jurisprudenţa anterioară a Curţii Constituţionale, care, fiind sesizată cu aceleaşi critici de neconstituţionalitate a prevederilor legale supuse controlului de constituţionalitate, s-a pronunţat în sensul respingerii acestora. Totodată, instanţa judecătorească apreciază că sintagma „relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia” cuprinsă în textul art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 nu este contrară principiului constituţional al obligativităţii respectării Constituţiei, supremaţiei sale şi a legilor, raţiunea legiuitorului fiind aceea de a elimina subiectivismul şi interesul particular în exercitarea unei funcţii publice. Textul de lege presupune reţinerea interesului numai în situaţia în care aleşii locali au „posibilitatea să anticipeze”, astfel că nu se poate vorbi despre o lipsă de claritate şi de previzibilitate a normei. De altfel, cu privire la acest text există o bogată jurisprudenţă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, interpretarea şi aplicarea legii în concret fiind atributul instanţei judecătoreşti.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Guvernul consideră că norma legală criticată este suficient de clară şi precisă, aspectele semnalate de recurenta-reclamantă vizând doar modul lor de interpretare. Prin urmare, interpretarea sintagmei „relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia” rămâne atributul exclusiv al instanţei de judecată. Invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 418 din 3 iulie 2014.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere ale Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar de autoarea excepţiei şi de partea Agenţia Naţională de Integritate, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii legale care au următorul cuprins: J\leşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: [...] b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;”.

16. În opinia autoarei excepţiei, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 au mai constituit obiect al controlului de constituţionalitate, cu prilejul soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a două şi art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, a art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi a art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, excepţie ridicată de aceeaşi autoare, în acelaşi dosar, în faţa instanţei judecătoreşti de fond, în raport cu aceleaşi norme din Constituţie şi prin prisma unor motive similare celor invocate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 418 din 3 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 30 iulie 2014, Curtea Constituţională a respins, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate cu acest obiect, reţinând că autoarea excepţiei nu formulează o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci susţine, în realitate, aspecte care ţin de interpretarea şi aplicarea legii de către autorităţile publice. De altfel, Curtea observă că, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, prin opinia exprimată asupra excepţiei de neconstituţionalitate, reţine că există o bogată jurisprudenţă a acestei instanţe judecătoreşti cu privire la prevederile legale supuse controlului de constituţionalitate.

18. Controlul de constituţionalitate semnifică verificarea conformităţii prevederilor legale criticate cu normele şi principiile fundamentale invocate, în limita unor critici ce vizează evidenţierea unui raport de contrarietate dintre acestea, şi nu interpretarea, aplicarea, modificarea ori completarea textelor legale. Curtea reţine, aşadar, că soluţia şi considerentele Deciziei nr. 418 din 3 iulie 2014 îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

19. Analizând, în continuare, criticile formulate distinct în prezenta cauză, în ceea ce priveşte invocarea Deciziei nr. 603 din 6 octombrie 2015, Curtea constată că aceasta nu are relevanţă pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate. Astfel, soluţia şi considerentele acestei decizii, prin care instanţa de contencios constituţional a reţinut că sintagma „raporturi comerciale" din cuprinsul dispoziţiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal este neconstituţională, nu pot fi aplicate mutatis mutandis în privinţa prevederilor de lege criticate, pentru că se referă la soluţii legislative diferite.

20. În acelaşi timp, Curtea observă că autoarea excepţiei îşi întemeiază critica formulată pe comparaţia dintre textul de lege criticat şi dispoziţiile art. 301 din Codul penal care sancţionează infracţiunea de conflict de interese. Or, în jurisprudenţă sa, Curtea a statuat în repetate rânduri că examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispoziţiile constituţionale pretins a fi încălcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei. Procedându-se altfel s-ar ajunge inevitabil la concluzia că. deşi fiecare dintre dispoziţiile legale este constituţională, numai coexistenţa lor ar pune în discuţie constituţionalitatea uneia dintre ele (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 463 din 12 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 21 iunie 2011 sau Decizia nr. 897 din 17 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 28 martie 2016).

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (I) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Steluţa Gustica Cătăniciu în Dosarul nr. 556/33/2014 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 20 septembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Simina Popescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere art. 5 alin. (2) şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aprobată prin Legea nr. 302/2013. precum şi art. 6 alin, (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice cooperării internaţionale în domeniul de energetică nucleară, aprobată prin Legea nr. 198/2000, cu modificările ulterioare, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Energiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează;

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2016.

Nr. 868.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunuri intrate în domeniul public al statului şi date în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN Mioveni, având CUI: RO 32306920, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, CIF 32039645

 

Nr. crt.

Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului

Codul de

clasificare

Anul şi actul dobândirii bunului

Adresa

(strada nr. localitatea, judeţul, sectorul etc.)

Persoana juridică ce administrează bunul

Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011

Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniu public al statului)

Valoarea

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Raport de informare privind proiectele planului operaţional COG în domeniul fuel channel privind iniţierea fisurării la suprasolicitare mecanică

8.30

2015

PVR nr. 670/27.02.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

28.920,45

2.

Determinarea compoziţiei straturilor de oxid formate pe cupoanele extrase de la U1 CNE Cernavodă

8.30

2015

PVR nr. 671/27.02.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

97.492,35

3.

Sistem de testare automata pentru sistemul de oprire rapidă nr. 1

8.30

2015

PVR nr. 952/19.03.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 172 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

4.

Sistem de testare automată pentru sistemul de răcire la avarie a zonei active

8.30

2015

PVR nr. 953/19.03.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 362 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

150.000,00

5.

Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2014 îh cadrul programului de cercetare-dezvoltare al RATEN nr. 1 .Securitate nucleară”

8.30

2015

PVR nr. 1110/31.03.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 236 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

136.011,14

6.

Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2014 în cadrul programului 2 „Canalul de combustibil”

8.30

2015

PVR nr. 1111/31.03 2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 66 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

17.888,83

7.

Caracterizarea metalografică a unui element combustibil iradiat în CNE Cernavodă

8.30

2015

PVR nr. 1112/31.03.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 66 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

121.574,75

8.

Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2014 în domeniul „Combustibili nucleari”

8.30

2015

PVR nr. 1113/31.03.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 250 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

21.824,05

9.

Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2014 în domeniul „Sistem de manevrare combustibil”

8.30

2015

PVR nr. 1114/31.03.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 172 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

36.836,36

10.

Analiza realizării programului cd nr. 5, în domeniul „Gestionării deşeurilor radioactive şi a combustibilului ars în condiţii de securitate nucleară”, pe anul 2014

8.30

2015

PVR nr. 1115/31.03.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 214 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

24.190,01

11.

Evaluarea impactului activităţilor nucleare de pe platforma ICN - FCN asupra mediului înconjurător în perioada iulie 2014-iunie 2015. Etapa 1

8.30

2015

PVR nr. 1116/31.03.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea

Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 100 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

213.301,50

12.

Actualizarea şi implementarea programului de monitorizare a efluentilor lichizi de pe platforma ICN/FCN. Etapa 1

8.30

2015

PVR nr. 1117/31.03.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

83.036,66

13.

Analiza realizării obiectivelor programului C&D nr. 6. În domeniul „Protecţia mediului”, pe anul 2014

8.30

2015

PVR nr. 1118/31.03.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 186 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

22.351,12

14.

Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2014 îh cadrul programului de cercetare-dezvoltare al raten nr. 7 „Generator de abur

8.30

2015

PVR nr. 1119/31.03.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 122 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

33.455,27

15.

Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2014 în cadrul programului RATEN nr. 8 „Sisteme de proces şi echipamente”

8.30

2015

PVR nr. 1120/31,03.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 183 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

50.547,59

16.

Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2014 în cadrul programului RATEN nr. 9 „Chimie circuite

8.30

2015

PVR nr. 1121/31.03.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 116 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

26.376,92

17.

Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2014 în cadrul programului nr. 10: „Instrumentaţie şi control”

8.30

2015

PVR nr. 1122/31.03.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 210 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

57.791,70

18.

Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2014 în cadrul programului 11, „Analize de evenimente de exploatare CNE, îmbătrânire, calificare la mediu şi creşterea duratei de exploatare a CNE

8.30

2015

PVR nr. 1123/31.03.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 336 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

33.475,52

19.

Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2014 în domeniul programului „Reactori nucleari avansaţi şi cicluri de combustibil”

8.30

2015

PVR nr. 1124/31.03.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 276 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

27.859,58

20.

Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2014 în domeniul „Asigurării şi creşterii performanţelor reactorului TRIGA- ICN”

8.30

2015

PVR nr. 1125/31.03.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 313 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

154.561,26

21.

Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2014 în cadrul programului nr. 14: „Tehnologii de iradiere şi radioizotopi”

8.30

2015

PVR nr. 1126/31.03.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 153 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

39.223,52

22.

Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2014 în cadrul programului „Informatizare activităţi nucleare

8.30

2015

PVR nr. 1127/31.03.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 100 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

25.032,68

23.

Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2014 în domeniul .Aplicaţii ale tehnicilor nucleare”

8.30

2015

PVR nr. 1128/31.03.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 156 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

69.012,96

24.

Modele mentale de reprezentare a radiaţiei ionizante - analiza rezultatelor investigaţiei

8.30

2015

PVR nr. 1129/31.03.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 96 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

14.727,41

25.

Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2014 în domeniul „Suportului pentru cooperarea internaţională”

8.30

2015

PVR nr. 1130/31.03.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 142 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

7.775,86

26.

Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2014 în domeniul „Apa grea şi tritiu”

8.30

2015

PVR nr. 1351/20 04.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

20.000,00

27.

Cercetări privind impactul produs de depozitarea pe termen lung a inventarului de apă grea existent în depozitele de la Uzina de apă grea ROMAG PROD Drobeta-Turnu Severin

8.30

2015

PVR nr. 1352/20.04.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 284 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

100.000,00

28.

Estimarea termenului-sursă la instalaţiile de procesare a minereului de uraniu

8.30

2015

PVR nr. 1421/23,04.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 196 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

120.000,00

29.

Flexibilitatea în proiectarea 3D, cu reprezentare implicit în 2D a sistemelor de proces ce deservesc CTRF Cernavodă, prin sincronizarea parametrizării platformei AUTOCAD PLANT 3D cu cerinţele de proiectare impuse de beneficiarul instalaţiei

8.30

2015

PVR nr. 1422/23.04.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 174 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

30.

Sistem de testare automată pentru sistemul de oprire rapidă nr. 2

8.30

2015

PVR nr. 1423/23.04.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 193 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

140.000,00

31.

Sistem de testare automată pentru sistemul de stropire şi izolare a anvelopei

8.30

2015

PVR nr. 1424/23.04.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 352 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

32.

Proiect tehnic pentru pornirea automată a grupurilor Diesel de avarie la CNE Cernavoda

8.30

2015

PVR nr. 1425/23.04.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 112 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

140.000,00

33.

Utilizarea programului Dl REN la modelarea unor scenarii de accident loca într-o zonă activă CANDU 6 alimentată cu fascicule conţinând diferite variante de combustibil pe bază de toriu

8.30

2015

PVR nr. 1511/30.04.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 100 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

102.224,90

34.

Analiza comparativă a soluţiilor matematice propuse pentru factorii de intensitate ai tensiunii (SIF) utilizaţi la evaluarea defectelor pe tubul de presiune

8.30

2015

PVR nr. 1512/30.04.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 66 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

29.951,07

35.

Studiu privind posibilitatea determinării depozitelor de magnetită din generatorul de abur CANDU prin tehnici de curenţi turbionari

8.30

2015

PVR nr. 1513/30.04.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

32.209,67

36.

Studii privind îmbunătăţirea proiectului circuitului secundar al unităţii nuclearo-electrice şi creşterea randamentului global al acesteia

8.30

2015

PVR nr. 1514/30.04.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea

Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 86 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

83.950,24

37.

Influenţa condiţiilor de apă supercritică asupra eşantioanelor sudate din oteluri austenitice

8.30

2015

PVR nr. 1515/30.04.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 106 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

73.207,39

38.

Sinteza rezultatelor obţinute în cadrul temei „Estimarea impactului asupra încălzirii aerului din C/R prin creşterea grosimii de izolaţie termică la echipamente” propuse de CNE Cernavodă şi finalizată pe durata protocolului de colaborare 2009-2014

8.30

2015

PVR nr. 1516/30.04.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 262 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

132.973,26

39.

Sinteza rezultatelor obţinute în cadrul temei „Elaborarea unui model matematic de predicţie a subţierii fidelilor de ieşire9 propuse de CNE Cernavodă şi finalizată pe durata protocolului de colaborare 2009-2014

8.30

2015

PVR nr. 1517/30.04.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 78 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

140.043,58

40.

Raport final de securitate - Capsula C5, Revizia 2015

8.30

2015

PVR nr. 1518/30.04.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 203 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

105.821,57

41.

Implementarea cerinţelor sistemului de management al calităţii pentru operarea şi mentenanţa instrumentaţiei aferente pupitrelor de comandă ale reactorilor SSR şi ACPR şi a panourilor de automatizare aferente circuitelor buclei Aşi a reactorilor SSR şi ACPR

8.30

2015

PVR nr. 1519/30.04.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 203 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

266.399,76

42.

Actualizarea procedurilor aferente sistemului de alimentare cu energie electrica a reactorului TRIGA

8.30

2015

PVR nr. 1520/30.04.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 280 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

182.472,61

43.

Actualizarea procedurilor specifice de dozimetrie şi radioprotecţie pentru reactorul TRIGA

8.30

2015

PVR nr. 1521/30 04.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 282 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

153.993,66

44.

Elaborarea raportului anual de activitate al RATEN - ICN pe anul 2014

8.30

2015 PVR nr. 1522/30 04 2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 192 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

86.296,52

45.

Cercetări privind sisteme moderne de detecţie a scurgerilor din conducte de apa grea, tritiată, la CTRF-Cernavodă

8.30

2015

PVR nr. 1848/20.05.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 134 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

110.000,00

46.

Cercetări privind posibilităţile de echivalare a unor clase de materiale utilizate în sistemele unei CNE de tip CANDU 6 pentru programe de reparaţii componente degradate

8.30

2015

PVR nr. 1884/22.05.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 150 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

110.000,00

47.

Studiu privind realizarea unui sistem modem de detecţie hidrogen

8.30

2015

PVR nr. 1885/22.05.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 120 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

48.

Sisteme modeme de detecţie a scurgerilor din conducte de apă grea şi alte lichide la CNE Cernavodă

8.30

2015

PVR nr. 1886/22,05.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

140.000,00

49.

Studiul aplicabilităţii rezultatelor studiului PSA ce încorporează efectele îmbătrânirii, în procesul de luare a deciziilor cu informare asupra riscului

8.30

2015

PVR nr. 2012/29 05.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 112 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

79.322,87

 

50.

Influenţa solicitărilor termice sub sarcina constantă asupra morfologiei hidrurilor localizate în tubul de presiune

8.30

2015

PVR nr. 2013/29.05.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

84.858,94

51.

Metodologii comune România - Bulgaria de monitorizare a poluării radioactive a apelor Dunării

8.30

2015

PVR nr. 2014/29 05.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

83.350,01

52.

Tehnici de mentenanţa predictivă bazate pe monitorizarea şi analiza vibraţiilor mecanice

8.30

2015

PVR nr. 2015/29.05.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 194 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

131.456,46

53.

Proiect conceptual instrumentare pentru teste de iradiere în bucla A cu elemente instrumentate

8.30

2015

PVR nr. 2016/29.05.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 184 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

231.650,94

54.

Documentaţie de securitate nucleară pentru prelungirea autorizaţiei de funcţionare a Capsulei C5

8.30

2015

PVR nr. 2017/29.05.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 133 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

134.269,50

55.

Documentaţia de securitate nucleară pentru prelungirea autorizaţiei de funcţionare a Buclei A100 kw

8.30

2015

PVR nr. 2018/29.05.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 214 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

169.803,49

56.

Mărirea capacităţii de răcire a sistemului de răcire şi purificare bazine de combustibil uzat U1 pentru asigurarea temperaturii normale de funcţionare a apei din bazine pe perioada sezonului cald, când temperatura RSW depăşeşte valoarea de proiect

8.30

2015

PVR nr. 2255/19 06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 114 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

150.000,00

57.

Studiu privind arderea la faclă a cantităţii remanente de H2S-gaz în cazul opririi producţiei de apă grea la RAAN-ROMAG PROD

8.30

2015

PVR nr. 2253/19.06,2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 494 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

120.000,00

58.

Cercetări privind minimizarea impactului de mediu naţional şi transfrontalier în cazul dezafectării instalaţiilor de la uzina de apă grea ROMAG PROD Drobeta-Turnu Severin

8.30

2015

PVR nr. 2254/19.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 218 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

120.000,00

59.

Cercetări privind impactul armonizării legislaţiei naţionale la cerinţele CE asupra dezvoltării strategiei naţionale privind managementul deşeurilor radioactive

8.30

2015

PVR nr. 2381/26.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub

autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 212 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

110.000,00

60.

Analiza numerică a dispersiei atmosferice la scara regională considerând eliberări de radioactivitate accidentale pe amplasamentul cne Cernavodă

8.30

2015

PVR nr. 2391/26.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 96 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

120.000,00

61.

Energia nucleară pentru viitor. Aspecte importante pentru educarea populaţiei, referitoare la activităţile din domeniul energetic nuclear şi modalităţile de realizare

8.30

2015

PVR nr. 2392/26.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 133 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

100.000,00

62.

Metode recomandate pentru inspecţia interiorului generatorului de abur

8.30

2015

PVR nr. 2382/26.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 100 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

63.

Analiza posibilităţii de alimentare cu apa demineralizată a CTRF din sta comparativ cu soluţia actuală de alimentare din Unitatea 1

8.30

2015

PVR nr. 2383/26 06 2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 444 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

120.000,00

64.

Calculul loviturii de berbec în sistemul de apă tehnică de serviciu la schimbarea în funcţionare a unei pompe RSW, schimbător de căldură sau a robinetelor de reglare aflate în serviciu, atât la regim de iarnă, cât şi pentru regim de vară

8.30

2015

PVR nr. 2384/26 06.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 354 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

140.000,00

65.

Analiza calităţii ventilării şi calităţii aerului, vehiculat în zonele ocupate, sau cu grad mare de ocupare, de către personalul operativ al CNE Cernavodă

8.30

2015

PVR nr. 2385/26.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 150 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

120.000,00

66.

Aplicabilitatea metodologiei de evaluare a îmbătrânirii/ degradării componentelor organice flexibile din componenţa unor sisteme ale CNE Cernavodă în vederea confirmării menţinerii rolului funcţional ale acestora

8.30

2015

PVR nr. 2386/26.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 180 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

100.000,00

67.

Modernizarea camerei de comandă secundară a CNE de tip CANDU

8.30

2015

PVR nr. 2387/26.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 160 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

140.000,00

68.

Aplicaţii wireless pentru monitorizarea proceselor din partea nucleară a CNE de tip CANDU după un accident sever

8.30

2015

PVR nr. 2388/26.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 142 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

69.

Dezvoltarea unei metodologii numerice avansate pentru evaluarea efectelor vibraţiilor în sistemele de conducte ale CNE Cernavodă

8.30

2015

PVR nr. 2389/26.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

250.000,00

70.

Analiza posibilităţilor de reparare a liniei de balans (3312-6D-30) între cele două circuite de răcire a reactorului

8.30

2015

PVR nr. 2390/26.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 86 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

71.

Evaluarea incertitudinilor în relaţie cu accidentele severe şi PSA de nivel 2

8.30

2015

PVR nr. 2424/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 112 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

78.353,09

72.

Simularea termosifonării într-un circuit CANDU 6 fără generator de abur pe buclă folosind codul FIREBIRD-III MOD 1-77

8.30

2015

PVR nr. 2425/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 78 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

80.506,54

73.

Modelarea neutronică şi termohidraulică a unui accident de tip pierderea agentului de răcire (large loca) 35% RIH utilizând codul RELAP5/MOD3.2

8.30

2015

PVR nr. 2426/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 112 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

82.337,00

74.

Evaluarea evenimentului iniţiator de închidere intempestivă a vanelor de izolare ale piscinei reactorului TRIGA

8.30

2015

PVR nr. 2427/30,06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 214 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

48.443,46

75.

Determinarea dependenţei coeficientului de difuzie de tensiunile compresive care apar în timpul oxidării izoterme în abur a tecii de Zy-4

8.30

2015

PVR nr. 2428/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 94 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

42.123,48

76.

Program strategic de cercetare-dezvoltare în perioada 2016-2020 în domeniul „Securitate nucleară”

8.30

2015

PVR nr. 2429/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

76.256,09

77.

Teste de iniţiere a fisurării DHC sub sarcină mecanica constantă

8.30

2015

PVR nr. 2430/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

91.384,00

78.

Program strategic de cercetare-dezvoltare al RATEN-ICN în perioada 2016-2020 în domeniul „Canalul de combustibil”

8.30

2015

PVR nr. 2431/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energie:

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 96 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

19.803,33

79.

Caracterizarea metalografică şi ceramografică a unui element combustibil iradiat în CNE Cernavodă

8.30

2015

PVR nr. 2432/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

153.487,36

80.

Distribuţii ale activităţii produşilor de fisiune din elementele combustibile CANDU iradiate, obţinute prin gamma scanning

8.30

2015

PVR nr. 2433/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

207.409,00

81.

Studiu privind posibilitatea de testare la ciclaj termo-mecanic a tuburilor de zircaloy-4 tip SEU43

8,30

2015

PVR nr. 2434/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub

autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 62 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

102.508,88

82.

Calcule neutronice pentru verificarea comportării fasciculului T43

8.30

2015

PVR nr. 2435/30.06.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 32 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

106.861,67

83.

Caracterizarea neutronică a fasciculelor CANDU cu toriu (T43) utilizând programul DRAGON

8.30

2015

PVR nr. 2436/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 72 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

45.374,05

84.

Determinarea incrementelor de secţiuni pentru supercelulele CANDU cu toriu (T43) utilizând programul DRAGON

8.30

2015

PVR nr. 2437/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 120 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

17.414,51

85.

Program strategic de C&D pentru perioada 2016-2020 în domeniul .Combustibili nucleari”

8.30

2015

PVR nr. 2438/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

35.362,40

86.

Program strategic de cercetare-dezvoltare în perioada 2016-2020 în domeniul „Sistem de manevrare combustibil”

8.30

2015

PVR nr. 2439/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 204 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

34.952,89

87.

Sistem informatizat pentru instruirea, verificarea şi evaluarea cunoştinţelor personalului SMC. Completare bază de date: schimbarea combustibilului în centrală

8.30

2015

PVR nr. 2440/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 286 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

107.885,56

88.

Modelarea experimentelor de curgere şi transport în coloane de nisip

8.30

2015

PVR nr. 2441/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 104 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

61.597,00

89.

Programul strategic de cercetare-dezvoltare în domeniul „Gestionării deşeurilor radioactive şi a combustibilului ars în condiţii de securitate nucleară”, pe perioada 2016-2020

8.30

2015

PVR nr. 2442/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 80 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

8.532,13

90.

Proceduri de monitorizare a radioactivităţii mediului în situaţii de urgenţă radiologică. Etapa i

8.30

2015

PVR nr. 2443/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

74.623,05

91.

Revizuirea nivelurilor de intervenţie în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică pe amplasamentul icn. Etapa I

8.30

2015

PVR nr. 2444/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 110 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

68.318,59

92.

Testarea şi analiza calitativă a modulului de e-learning în vederea optimizării acestuia. Etapa I

8.30

2015

PVR nr. 2445/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

41.780,56

93.

Analiza cerinţelor privind acreditarea LRPMPC că organism dozimetric pentru monitorizarea individuală la contaminarea internă cu tritiu şi actinide

8.30

2015

PVR nr. 2446/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

51.753,59

94.

Stabilirea cerinţelor privind gestiunea informaţiilor şi raportărilor referitoare la monitorizarea radiologică individuală a personalului expus profesional din ICN

8.30

2015

PVR nr. 2447/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 54 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

60.872,16

95.

Integrarea în cadrul SMI-CMSSM-ICN a cerinţelor şi elementelor prevăzute de standardele de securitate AIEA. Etapa I

8.30

2015

PVR nr. 2448/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 160 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

40.081,22

96.

Programul strategic de cercetare-dezvoltare în perioada 2016-2020 pentru domeniul „Protecţia mediului

8.30

2015

PVR nr. 2449/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 66 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

44.153,49

97.

Caracterizarea cupoanelor expuse în autoclavele de la U1 CNE Cernavodă prin tehnici SEM şi EDS

8.30

2015

PVR nr. 2450/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 106 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

97.671,30

98.

Caracterizarea microstructurii materialelor structurale expuse în condiţii normale de operare a circuitului primar

8.30

2015

PVR nr. 2451/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 72 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

67.284,12

99.

Teste privind creşterea preciziei de determinare a impurităţilor din depunerile de pe placă tubulara a generatorului de abur

8.30

2015

PVR nr. 2452/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 106 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

106.358,38

 

100.

Programul strategic de cercetare-dezvoltare al RATEN în perioada 2016-2020 în domeniul „Generator de abur”

8.30

2015

PVR nr. 2453/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 148 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

57.417,50

101.

Studiu privind optimizarea concentraţiei de hidrazină în apă de alimentare a generatorului de abur în timpul conservării umede şi la pornire

8.30

2015

PVR nr. 2454/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 94 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

66.306,59

102.

Program strategic de cercetare-dezvoltare în perioada 2016-2020 în domeniul „Sisteme de proces şi echipamente”

8.30

2015

PVR nr. 2455/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 84 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

105.602,04

103.

Sudură de reparaţie în cavitate de formă complexă-strategii de modelare şi rezultate obţinute de partenerii în proiectul STYLE

8.30

2015

PVR nr. 2456/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea

Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

33.582,23

104.

Teste preliminare de tracţiune pe materiale de interes în proiectul MATISSE

8.30

2015

PVR nr. 2457/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

101.097,51

105.

Investigarea profilului în adâncime a filmelor de oxid formate pe componentele metalice ale unei centrale nucleare

8.30

2015

PVR nr. 2458/30.06.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 113 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

65.780,60

106.

Metode şi tehnici de achiziţie a semnalelor provenite de la detectori din obiective nucleare şi transmiterea datelor

8.30

2015

PVR nr. 2459/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

79.124,49

107.

Comportarea oţelurilor 316 L la îmbătrânire ca urmare a solicitărilor ciclice cu viteză mică de deformare

8.30

2015

PVR nr. 2460/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

102.057,09

108.

Program strategic de cercetare dezvoltare al RATEN în perioada 2016-2020 în domeniul „Chimie circuite

8.30

2015

PVR nr. 2461/30 06 2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 88 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

23.471,87

109.

Analiza rapoartelor de îmbătrânire pe durata prestabilită (TLAA) aplicabile reactoarelor CANDU emise de IAEA în programul IGALL pe problematica îmbătrânire termică

8.30

2015

PVR nr. 2462/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

17.611,00

110.

Analiza rapoartelor de îmbătrânire pe durata prestabilită (TLAA) aplicabile reactoarelor CANDU emise de IAEA în programul IGALL pe problematica construcţii civile

8.30

2015

PVR nr. 2463/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 120 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

17.547,19

111.

Prezentare diverse scheme electrice folosite pentru proiectarea unor blocuri funcţionale ale unui sistem de control-comandă al unei instalaţii nucleare din reactorul TRIGA

8.30

2015

PVR nr. 2464/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 72 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

86.948,47

112.

Arhitectura reţea locală de calculatoare (lan - local area network) pentru transmitere date de la un sistem detector tip camera de ionizare

8.30

2015

PVR nr. 2465/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 132 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

127.224,17

113.

Program strategic de cercetare dezvoltare al RATEN pe perioada 2016-2020 în domeniul „Instrumentaţie şi control”

8.30

2015

PVR nr. 2466/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 80 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

48.862,42

114.

Comportarea simulatoarelor arc brăţară distanţier dispuse central în ansamblul canal de combustibil de testare reprodus în condiţii de laborator pentru două înclinări distincte ale simulatorului tub de presiune

8.30

2015

PVR nr. 2467/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea

Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 396 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

127.845,22

115.

Programul strategic de cercetare-dezvoltare al RATEN în perioada 2016-2020 în domeniul „Analize de evenimente de exploatare CNE, îmbătrânire, calificare la mediu şi creşterea duratei de exploatare a CNE”

8.30

2015

PVR nr. 2468/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 178 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

40.292,85

116.

Proprietăţi fizico-chimice ale plumbului şi efectele sale asupra sănătăţii. Măsuri  minimale de securitate aplicabile în exploatarea unei bucle experimentale cu plumb topit

8.30

2015

PVR nr. 2469/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 122 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

155.273,36

117.

Actualizare proiect „SLCD - ansamblu serpentine”

8.30

2015

PVR nr. 2470/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

112.494,42

118.

Program strategic de cercetare-dezvoltare al RATEN în perioada 2016-2020 în domeniul „Reactori nucleari avansaţi şi cicluri de combustibil”

8.30

2015

PVR nr. 2471/30 06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 64 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

34.138,96

119.

Purificarea agentului de răcire din reactoare rapide răcite cu plumb

8.30

2015

PVR nr. 2472/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 118 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

50.903,16

120.

Simulări numerice (CFD) pentru diferite pompe de plumb destinate reactorului ALFRED

8.30

2015

PVR nr. 2473/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 174 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

37.219,99

121.

Metode de procesare a datelor nucleare necesare sistemului ERANOS utilizând programele NJOY şi CALENDF - Etapa I

8.30

2015

PVR nr. 2474/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 82 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

62.027,64

122.

Proiectarea şi realizarea debitmetrului electromagnetic pentru instalaţia LECOTELO

8.30

2015

PVR nr. 2475/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 44 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

34.939,94

123.

Analiza performanţelor umane pentru reactorii de generaţia IV. Studiu preliminar

8.30

2015

PVR nr. 2476/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 106 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

26.051,58

124.

Reactualizare proceduri de exploatare ale sistemului de alimentare cu energie electrică clasa III B, a reactorului TRIGA

&.30

2015

PVR nr. 2477/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 242 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

207.387,43

125.

Proiect pentru element combustibil tip TRIGA pentru testarea în ACPR

8.30

2015

PVR nr. 2478/30,06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea

Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

43.895,09

126.

Încercări tehnologice de grafitare a tecilor de Incolloy 800

8.30

2015

PVR nr. 2479/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

139.768,45

127.

Actualizarea procedurilor de lucru specifice analizei prin activare cu neutroni şi spectrometriei gamma

8.30

2015

PVR nr. 2480/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 376 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

129.196,98

128.

Imagistica prin tomografie de înaltă rezoluţie a unor obiecte arheologice

8.30

2015

PVR nr. 2481/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 84 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

234.441,80

129.

Actualizare proceduri tehnice de exploatare - Capsula C5

8.30

2015

PVR nr. 2482/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 252 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

97.994,16

130.

Actualizare proceduri tehnice de exploatare Capsula C6

8.30

2015

PVR nr. 2483/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 184 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

94.800,62

131.

Reactualizarea procedurilor de exploatare aferente dispozitivului de iradiere Capsula C2

8.30

2015

PVR nr. 2484/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 440 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

203.301,28

132.

Extinderea tehnicilor de informare disponibile la pachetul software specific sistemului de control-comandă al dispozitivului bucla A

8.30

2015

PVR nr. 2485/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

148.471,86

133.

Actualizarea procedurilor specifice ale sistemelor de colectare a deşeurilor lichide pentru asigurarea performanţelor optime de exploatare

8.30

2015

PVR nr. 2486/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 223 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

155.405,77

134.

Program strategic de cercetare-dezvoltare în perioada 2016-2020 în domeniul .Asigurarea şi creşterea performanţelor reactorului TRIGA-ICN”

8.30

2015

PVR nr. 2487/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

147.382,09

135.

Studiu comparativ MCNP vs. ORIGEN- S în cazul producerii M099 de fisiune în reactorul TRIGA SSR

8.30

2015

PVR nr. 2488/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 106 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

50.822,66

136.

Tehnologie de obţinere discuri de iridiu înglobate în aluminiu

8.30

2015

PVR nr. 2489/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 150 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

99.751,70

137.

Program strategic de cercetare-dezvoltare în perioada 2016-2020 în domeniul „Tehnologii de iradiere şi radioizotopi”

8.30

2015

PVR nr. 2490/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 94 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

42.365,88

138.

Program strategic de cercetare-dezvoltare în perioada 2016-2020 în domeniul „Informatizare activităţi nucleare”

8.30

2015

PVR nr. 2491/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

58.318,37

139.

Efectele tratamentelor termice asupra microstructurii pulberii de hidrură de titan. Analize termogravimetrice

8.30

2015

PVR nr. 2492/30.06.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

67.132,52

140.

Program strategic de cercetare-dezvoltare al RATEN în perioada 2016-2020 în domeniul „Aplicaţii ale tehnicilor nucleare”

8.30

2015

PVR nr. 2493/30.06.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 76 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

79.996,99

141.

Analiza calitativă a riscurilor de implementare pentru demonstratorul ALFRED

8.30

2015

PVR nr. 2494/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

3.911,06

142.

Implicarea publicului în procesul de decizie privind amplasarea reactorului ALFRED

8.30

2015

PVR nr. 2495/30 06 2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

63.400,65

143.

Program strategic pentru perioada 2016-2020 privind cooperarea internaţională

8.30

2015

PVR nr. 2496/30.06.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

14.133,59

144.

Evaluarea securităţii radiologice în etapele asociate stocării combustibilului nuclear de tip CANDU, în varianta MACSTOR 400, cu ajutorul codului MCNP 5

8.30

2015

PVR nr. 2744/17.07.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 280 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

120.000,00

145.

Utilizarea aplicaţiei SAFRAN (Safety Assessment Framework) la evaluarea securităţii activităţilor de gestionare predepozitare a deşeurilor slab şi mediu active

8.30

2015

PVR nr. 2745/17.07.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 96 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

120.000,00

146.

Validarea modulului de calcul al programului INVENTOR 2013 pentru componente şi structuri 3D

8.30

2015

PVR nr. 2746/17.07.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 142 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

120.000,00

147.

Implementarea programului de proiectare AUTOCAD PLANT 3D pentru sistemul de stocare tritiu gazos din cadrul pilotului experimental de separare a tritiului şi deuteriului

8.30

2015

PVR nr. 2747/17.07.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 170 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

120.000,00

148.

Analizarea sistemului de stingere a incendiilor cu apa pulverizată de la fluxurile de cabluri din CSAN, CNE Cernavodă din punctul de vedere al respectării cerinţelor Standardului SRCEN/TS 14816

8.30

2015

PVR nr. 2748/17.07.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 173 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

149.

Comparaţie între metodele de calcul al eforturilor unitare admisibile specificate în Standardele Europene (EN 13445), româneşti (pentru ISCIR) şi codurile americane şi canadiene (ASME, ANSI, CSA)

8.30

2015

PVR nr. 2749/17.07.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub

autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 204 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

 

150.

Cercetări pentru estimarea implicaţiilor variaţiilor de temperatură în bazinul de combustibil uzat asupra vitezei de coroziune a tecilor elementelor combustibile

8.30

2015

PVR nr. 2750/17.07.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 173 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

151.

Studiu privind implementarea sistemului de control distribuit pentru instalaţia de detritiere a apei grele

8.30

2015

PVR nr. 2751/17,07,2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 662 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

152.

Optimizarea sistemului de semnalizare pentru sistemele electrice de clasa i şi II pentru CNE de tip CANDU

8.30

2015

PVR nr. 2752/17.07.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 212 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

153.

Implementarea noilor directive ale Consiliului European privind protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor pe care le prezintă radiaţiile ionizante în centralele de tip CANDU

8.30

2015

PVR nr. 2753/17 07.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 172 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

154.

Analiza de senzitivitate considerând dependenţa temporală a datelor de fiabilitate. Studiu comparativ al diferitelor metode statistice. Etapa i

8.30

2015

PVR nr. 2802/31.07.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 103 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

48.990,39

155.

Dezvoltarea metodologiei de testare a probelor „CT din tub de presiune pentru determinarea parametrilor de mecanica ruperii

8.30

2015

PVR nr. 2803/31,07,2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 86 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

116.694,69

156.

Execuţie coloane de pastile destinate fabricaţiei elementelor combustibile experimentale B53-B56

8.30

2015

PVR nr. 2804/31.07.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 74 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

349.890,48

157.

Probe pre-operaţionale cu instalaţia LECOTELO, utilizând ca agent de lucru plumb topit. Etapa II

8.30

2015

PVR nr. 2805/31.07.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 84 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

237.066,65

158.

Analiza elementelor cazului de securitate pentru un depozit geologic generic din România

8.30

2015

PVR nr. 2806/31.07.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

46.790,12

159.

Studiul proceselor ce au ioc la interferenţele din cadrul unui depozit geologic şi influenţa lor asupra transportului radionuclizilor

8.30

2015

PVR nr. 2807/31.07.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 124 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

127.271,29

160.

Evaluarea comportării la coroziune a materialului tubulaturii generatorului de abur (Iy 800) prin metode electrochimice

8.30

2015

PVR nr. 2808/31.07.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

128.126,66

161.

Tehnici de inspecţie nedistructivă a tuburilor generatorului de abur CANDU 1h zona suporţilor intermediari

8.30

2015

PVR nr. 2809/31.07.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

46.168,77

162.

Alimentarea consumatorilor cu funcţii şi implicaţii în securitatea nucleară din grupul electrogen - Etapa 1

8.30

2015

PVR nr. 2810/31.07.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 112 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

212.273,62

163.

Actualizare proceduri tehnice de exploatare - bucla A 100 kw

8.30

2015

PVR nr. 2811/31.07.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 452 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

148.767,31

164.

Execuţie, instalare şi testare capsulă iradiere MAXSIMA şi echipamente auxiliare. Etapa 1

8.30

2015

PVR nr. 2812/31.07.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN,

aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 146 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

374.424,38

165.

Analiza funcţionării sistemului de achiziţie şi prelucrări date (decembrie 2014-iunie 2015)

8.30

2015

PVR nr. 2813/31.07.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN,

aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 264 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

162.539,27

166.

Actualizarea procedurilor de operare pentru instalaţia de apă total demineralizată şi sistemul de degazare a apei total demineralizate

8.30

2015

PVR nr. 2814/31.07.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN,

aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 90 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

119.719,55

167.

Soluţie pentru repararea canalului tangenţial AC PR

8.30

2015

PVR nr. 2815/31.07.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN,

aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 142 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

196.285,77

168.

Reactualizare de proceduri pentru compartimentul Garanţii nucleare ICN

8.30

2015

PVR nr. 2816/31 07.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN,

aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 218 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

102.641,26

169.

Instalaţie de uscare rapidă a deşeurilor solide contaminate cu apă tritiată prin evaporare, cu posibilităţi de recuperare a apei

8.30

2015

PVR nr. 3015/21 08.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN,

aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 72 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

140.000,00

170.

Studiu privind echiparea unei staţii de pompare apă de incendiu care să deservească U3 şi U4 de la CNE Cernavodă

8.30

2015

PVR nr. 3016/21.08.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN,

aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 212 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

140.000,00

171.

Implementarea programului de proiectare 3D - INVENTOR la realizarea documentaţiei tehnice pentru sistemele şi componentele centralelor nucleare CANDU 6 la suporturile sistemului de control zonal cu lichid

8.30

2015

PVR nr. 3017/21.08.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN,

aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 143 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

140.000,00

172.

încercări de formare a dopului de gheaţă în conducta orizontală cu DN200 pentru un debit minim al apei demineralizate la nivele de temperatură influenţate doar de mediul ambiant

8.30

2015

PVR nr. 3138/31.08.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN,

aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 370 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

147.412,29

173.

Estimarea radioactivităţii combustibilului ars pentru fascicul combustibil avansat cu 43 de elemente şi combustibil (Th,U)02 considerând diferite compoziţii de Th02 şi U02

8.30

2015

PVR nr. 3139/31 08.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN,

aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 90 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

89.882,68

174.

Studiul proceselor induse prin tehnici de ingineria suprafeţei utilizate pentru îmbunătăţirea performanţelor oţelurilor austenitice de interes nuclear; evaluarea rezultatelor experimentale

8.30

2015

PVR nr. 3140/31.08.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN,

aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 84 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

426.723,99

175.

Cercetări privind soluţia de realizare a sistemului de protecţie (SIS) al instalaţiei de detritiere (CTRF) pentru CNE Cernavodă

8.30

2015

PVR nr. 3397/18.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN,

aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 206 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

176.

Stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a securităţii la incendiu în zona grupului turbogenerator al CNE CANDU6 prin simularea cu codul MAGIC

8.30

2015

PVR nr. 3520/25.09.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN,

aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 88 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

120.000,00

177.

Studiul iniţierii şi propagării fisurilor în materialele componentelor/sistemelor CNE Cernavodă utilizând metode numerice FEA

8.30

2015

PVR nr. 3521/25 09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN,

aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 98 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

150.000,00

178.

Studiu privind realizarea camerei de comandă a instalaţiei de detritiere a apei grele

8.30

2015

PVR nr. 3522/25.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN,

aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 206 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

179.

Scheme alternative de evacuare a puterii la CNE Cernavodă

8.30

2015

PVR nr. 3523/25.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN,

aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 134 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

180.

Modernizarea sistemului de monitori de contaminare ficşi din centralele nucleare de tip CANDU

8.30

2015

PVR nr. 3524/25.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN,

aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 110 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

181.

Studiu privind aplicarea metodelor modeme de evaluare a degradării şi de diagnosticare a defectelor rulmenţilor din componenţa echipamentelor sistemelor importante din C.N.E. echipate cu reactori CANDU 600

8.30

2015

PVR nr. 3525/25.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN,

aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 234 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

182.

Evaluarea performanţelor programului MONTE CARLO SERPENT la caracterizarea neutronică a fasciculelor combustibile CANDU

8.30

2015

PVR nr. 3558/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN,

aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

64.304,41

183.

Asamblarea elementelor combustibile experimentale B53-B56 destinate testelor RIA în capsula C6 (ACPR).

8.30

2015

PVR nr. 3559/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN

aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 162 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

114.642,95

184.

Analize microstructurale pe teaca unui element combustibil prin microscopie electronică de baleiaj

8.30

2015

PVR nr. 3560/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş.

RATEN,

aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

156.270,88

185.

Studiul evoluţiei în timp a acţiunii iodului asupra tuburilor de zircaioy-4

8.30

2015

PVR nr. 3561/30 09 2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

89.818,60

186.

Evaluarea gradului de utilizare a uraniului şi a implicaţiilor privind securitatea nucleară la introducerea unor noi cicluri deschise de combustibil pe bază de toriu în actualii reactori energetici de tip CAIMDU

8.30

2015

PVR nr. 3562/30.09.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 94 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

48.632,68

187.

Estimarea parametrilor caracteristici combustibilului ars pentru fasciculul T43 conţinând (Th, U) 02 în condiţiile modificării îmbogăţirii în U235

8.30

2015

PVR nr. 3563/30.09.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 78 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

75.166,75

188.

Simularea numerică (CFO) a funcţionării pompei instalaţiei LECOTELO, imersate într-un vas cu plumb, în diferite regimuri de funcţionare

8.30

2015

PVR nr. 3564/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 72 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

14.707,01

189.

Studiu privind posibilităţile de transfer/manipulare răşini ionice uzate radioactive din tancurile de stocare

8.30

2015

PVR nr. 3565/30.09.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 84 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

122.068,56

190.

Studiu comparativ privind gradul de recuperare a H-3 şi C-14 din schimbători de ioni uzaţi prin metoda combustiei şi digestia acidă

8.30

2015

PVR nr. 3566/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 76 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

132.698,74

191.

Determinarea activităţii emiţătorilor alfa în vederea caracterizării răşinilor ionice uzate

8.30

2015

PVR nr. 3567/30.09.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

119.982,69

192.

Comportarea la încălzire a răşinii schimbătoare de ioni în timpul procesului de condiţionare

8.30

2015

PVR nr. 3568/30.09.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 72 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

132.095,46

193.

Studiu privind performanţa DFDSMA Saligny utilizând codul de calcul DUST- MS

8.30

2015

PVR nr. 3569/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

160.685,51

194.

Actualizarea şi implementarea programului de monitorizare a efluenţilor lichizi de pe platforma ICN/FCN. Etapa 2

8.30

2015

PVR nr. 3570/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 72 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

155.916,30

195.

Teste experimentale pentru implementarea unei metode de determinare a conţinutului de radon în aerul atmosferic

8.30

2015

PVR nr. 3571/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 76 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

126.240,55

196.

Îmbunătăţirea sistemului de management al deşeurilor radioactive la reactorul TRIGA-ICN

8.30

2015

PVR nr. 3572/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea

Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 102 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

74.473,97

197.

Analiza rapoartelor de îmbătrânire pe durata prestabilită (TLAA) aplicabile reactoarelor CANDU emise de IAEA în programul IGALL (International Generic Aging Lessons Learned) pe problematica componente majore

8.30

2015

PVR nr. 3573/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 120 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

23.832,93

198.

Comportarea la fisurare a îmbinărilor sudate ale componentelor din otel inoxidabil din reactorii nucleari. Etapa 1

8.30

2015

PVR nr. 3574/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 86 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

86.448,19

199.

Influenţa radiaţiilor gama asupra apei din sistemul DOUSING de la CNE Cernavodă

8.30

2015

PVR nr. 3575/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 110 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

144.419,55

 

200.

Mecanisme de degradare a structurilor din beton cu oţel înglobat, generate de factorii agresivi din solul de pe amplasamentul CNE Cernavodă

8.30

2015

PVR nr. 3576/30 09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

65.342,73

201.

Sistem control automat autoclave statice - Elaborare documentaţie tehnologică de execuţie în regim de ac

8.30

2015

PVR nr. 3577/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

266.692,68

202.

Apărarea în adâncime. Concepte de sistem implementate în sistemele electrice şi electronice din instalaţiile nucleare

8.30

2015

PVR nr. 3578/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 162 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

139.334,08

203.

Posibilitatea implementării unui sistem de analiză video a formarii dopului de gheaţă în secţiunea de testare, conducta orizontală cu DN 200. proiectare

8.30

2015

PVR nr. 3579/30.09,2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 102 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

132.288,26

204.

Abordări statistice EULER şi LAGRANGE ale curgerilor turbulente aplicabile tehnicilor de caracterizare a transportului de suspensii în cazul „flow accelerated corosion”

8.30

2015

PVR nr. 3580/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 164 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

184.549,90

205.

Analiza materialelor cablurilor electrice prin măsurarea proprietăţilor termice. Calorimetrie diferenţială (DSC)

8.30

2015

PVR nr. 3581/30,09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 188 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

171.877,95

206.

Siguranţa din punctul de vedere al evaluării riscului de accidente pentru reactori CANDU în cicluri avansate de combustibil

8.30

2015

PVR nr. 3582/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 156 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

147.151,14

207.

Realizare soft de comandă şi achiziţie pentru instalaţia de fluaj în plumb topit

8.30

2015

PVR nr. 3583/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

106.851,07

208.

Teste tehnologice de topire prin inducţie a uraniului metalic

8.30

2015

PVR nr. 3584/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

137.550,34

209.

Tehnici de brazare în vid pentru experimente de iradiere în reactorul TRIGA

8.30

2015

PVR nr. 3585/30.09.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 182 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

300.658,40

210.

Raport privind verificarea integrităţii circuitului primar al reactorului TRIGA 14 MW

8.30

2015

PVR nr. 3587/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 92 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

415.075,55

211.

Actualizarea procedurilor specifice instalaţiei de purificare pentru asigurarea performanţelor optime de exploatare

8.30

2015

PVR nr. 3588/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 234 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

196.194,63

212.

Calculul defectelor punctuale în U02 nestoechiometric folosind metode DFT (Density Funcţional Theory)

8.30

2015

PVR nr. 3589/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 116 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

70.171,22

213.

Procesarea tuturor deşeurilor de iridiu pentru obţinere de pulbere de iridiu conformă

8.30

2015

PVR nr. 3590/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

98.722,96

214.

Analiza stadiului de îndeplinire a cerinţelor GMP în procesul de obţinere a soluţiei de molibdat de sodiu

8.30

2015

PVR nr. 3591/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 92 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

111.069,90

215.

Reorganizarea structurii managerului de documentaţie tehnică şi actualizarea procedurii de introducere a documentelor

8.30

2015

PVR nr. 3592/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

127.847,82

216.

Investigaţii cinetice asupra procesului de hidrurare/dehidrurare a sistemului Th-H

8.30

2015

PVR nr. 3593/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 68 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

61.373,85

217.

Modul de prelucrare a impulsurilor de la ansamblul de detecţie radiaţii gama. Experimentări în vederea realizării comunicaţiei cu PC-ui

8.30

2015

PVR nr. 3594/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 102 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

94.442,92

218.

Definirea cadrului şi regulilor de creare a entităţii responsabile cu implementarea reactorului alfred

8.30

2015

PVR nr. 3586/30.09.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 96 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

43.949,27

219.

Cercetări privind urmărirea structurilor de rezistenţă a depozitelor de apă grea pe durata de utilizare şi postutilizare

8.30

2015

PVR nr. 3873/16.10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 96 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

120.000,00

220.

Analiza implicaţiilor contaminării cu tritiu şi/sau C-14 asupra inventarului de deşeuri radioactive şi procesării ulterioare

8.30

2015

PVR nr. 4014/23.10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub

autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 262 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

221.

Sisteme mobile de procesare pentru managementul deşeurilor radioactive în campanii

8.30

2015

PVR nr. 4015/23.10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 150 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

222.

Optimizarea proiectării şi execuţiei pentru îmbinările cu flanşe în centrala nucleară

8.30

2015

PVR nr. 4016/23 10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 200 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

180.000,00

223.

Impactul noilor cerinţe de licenţiere şi de securitate nucleară asupra proiectului CNE Cernavodă U2. Faza 2. Implementarea modificărilor de proiect la sistemele de alimentare cu energie electrică, sistemele de control ale unităţilor şi îmbunătăţirea protecţiei la foc

8.30

2015

PVR nr. 4017/23 10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 393 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

100.000,00

224.

Analizarea cerinţelor din normativul P118/2-2013 care sunt aplicabile pentru sistemele de stingere a incendiilor din centralele nucleare tip CANDU 600, faţă de cerinţele din normele similare din Uniunea Europeană

8.30

2015

PVR nr. 4018/23 10.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 164 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

120.000,00

225.

Analiza sistemului PMT aferent CNE Cernavodă Unităţile 1&2 utilizând programul ANSYSWORKBENCH în conformitate cu cerinţele ASME III- NB

8.30

2015

PVR nr. 4019/23.10.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 230 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

300.000,00

226.

Analiza şi evaluarea efortului la care sunt supuse ansamblurile de poziţionare canal de combustibil şi placa tubulară în cazul unei configuraţii anormale

8.30

2015

PVR nr. 4020/23.10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 80 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

200.000,00

227.

Implicaţii ale evoluţiei cadrului normativ şi de reglementare asupra prescripţiilor tehnice referitoare la materialele structurale din circuitele CNE de tip CANDU 6

8.30

2015

PVR nr. 4021/23 10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 206 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

110.000,00

228.

Analiza componentelor electrice care produc fenomene deformante din cadrul unei unităţi nucleare de tip CANDU

8.30

2015

PVR nr. 4022/23.10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 126 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

229.

Proiect tehnic pentru aseismicizarea sistemelor de clasa I şi II de la CNE Cernavodă

8.30

2015

PVR nr. 4023/23.10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 106 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

230.

Metode pentru calificarea seismică a aparatelor electrice şi de automatizare

8.30

2015

PVR nr. 4024/23 10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 128 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

140.000,00

231.

Realizarea unui sistem de măsurare a parametrilor critici ai CNE de tip CANDU în timpul accidentelor severe

8.30

2015

PVR nr. 4026/23.10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 170 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

232.

Managementul îmbătrânirii materialelor utilizate în sisteme importante pentru securitatea nucleara. Metode de evaluare a capacităţii funcţionale remanente a CNE echipate cu reactori CANDU 600, urmărind extinderea duratei de viaţă

8.30

2015

PVR nr. 4027/23.10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 233 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

130.000,00

233.

Aplicarea metodologiei de evaluare a securităţii la criticitate cu ajutorul modulelor funcţionale din sistemul SCALE pentru Operaţiunile postiradiere a combustibilului ars la un rector de tip PWR

8.30

2015

PVR nr. 4025/23.10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

120.000,00

234.

Evaluarea evenimentului iniţiator de pierdere totală a alimentării cu energie electrică la reactorul IRIGA

8.30

2015

PVR nr. 4130/30.10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 74 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

84.424,08

235.

Calcule neutronice pentru un reactor răcit cu metal lichid (analiza rezultatelor unei probleme-test internaţionale)

8.30

2015

PVR nr. 4131/30 10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 106 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

70.321,89

236.

Studii de oxidare izotermă a aliajului lnconel-600 la temperaturi înalte

8.30

2015

PVR nr. 4132/30.10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

125.445,58

237.

Propunere de program de cercetare „securitate nucleară” pentru anul 2016

8.30

2015

PVR nr. 4133/30 10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 86 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

85.376,61

238.

Caracterizarea integrităţii structurale a tubului de presiune CÂNDU având defecte tipice din operare

8.30

2015

PVR nr. 4134/30 10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

29.717,41

239.

Programul preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN-ICN în 2016 în domeniul „Canalul de combustibil”

8.30

2015

PVR nr. 4135/30.10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 80 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

26.036,26

240.

Influenţa elementului centrat al fasciculului de tip CANDU asupra parametrilor termohidraulici

8.30

2015

PVR nr. 4136/30.10.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 96 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

88.383,53

241.

Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2016 în domeniul «Combustibili nucleari”

8.30

2015

PVR nr. 4137/30.10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea

Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

152.099,81

242.

Tratarea deşeurilor lichide secundare provenite de la decontaminarea solurilor contaminate radioactiv

8.30

2015

PVR nr. 4138/30 10.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

206.931,80

243.

Program preliminar CD pe anul 2016 în domeniul „Gestionării deşeurilor radioactive şi a combustibilului ars în condiţii de securitate nucleară”

8.30

2015

PVR nr. 4139/30.10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 88 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

59.791,84

244.

Utilizarea contorizării Cherenkov pentru determinarea concentraţiei de uraniu natural în probe apoase

8.30

2015

PVR nr. 4140/30.10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 72 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

131.860,66

245.

Program preliminar de cercetare-dezvoltare pe anul 2016 în domeniul „Protecţia mediului”

8.30

2015

PVR nr. 4141/30.10.2015

Oraşul Mioveni,,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 102 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

58.436,95

246.

Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN în 2016 în domeniul „Generator de abur”

8.30

2015

PVR nr. 4142/30.10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

52.401,59

247.

Program preliminar de cercetare-dezvoltare în 2016 în domeniul „Sisteme de proces şi echipamente”

8.30

2015

PVR nr. 4143/30.10.2015

Oraşul Mioveni,

Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe

suport hârtie având un număr de 112 pagini

OUG nr. 144/1999

OUG nr. 54/2013

78.557,18

248.

Studiu prospectiv pentru realizarea testelor „ring-test” pe probe din materiale de interes pentru proiectul MATISSE

8.30

2015

PVR nr. 4144/30.10.2015

Oraşul Mioveni,

<