MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 978/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 978         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 6 decembrie 2016

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

89. - Ordonanţă de urgenţă privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România

 

886. - Hotărâre privind distribuirea unei sume pentru producătorii de carne de porc din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.181/C. - Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului justiţiei în scopul corelării cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Rectificări la:

 - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2016;

 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România

 

Având în vedere că în România vor avea loc în data de 11 decembrie 2016 alegeri parlamentare, iar în acest context România trebuie să sprijine exercitarea dreptului de vot conform legii pentru toţi cetăţenii români, inclusiv pentru elevii şi studenţii care îşi desfăşoară studiile liceale şi universitare în altă localitate decât localitatea de domiciliu,

întrucât perioada până la desfăşurarea alegerilor este foarte scurtă, ceea ce conferă caracter de urgenţă prezentelor măsuri, având în vedere faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, „alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au domiciliul ori reşedinţa”,

având în vedere art. 205 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind tariful redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar şi naval şi în lipsa acordării facilităţii transportului gratuit pe calea ferată în perioada 8--12 decembrie 2016, pentru o călătorie dus-întors, elevii şi studenţii care îşi desfăşoară studiile în altă localitate decât cea de domiciliu nu îşi vor putea exercita dreptul de vot, deplasarea la secţiile de votare din localitatea de domiciliu fiind destul de greoaie şi necesitând resurse financiare, de care elevii şi studenţii nu dispun,

ţinând cont de faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate ar putea conduce la îngreunarea exercitării dreptului constituţional de vot pe teritoriul României,

având în vedere că situaţia descrisă mai sus vizează asigurarea drepturilor şi libertăţilor universale ale omului referitoare la exercitarea dreptului de vot, iar România ca stat membru al Uniunii Europene trebuie să susţină exercitarea acestor drepturi, având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - În vederea exercitării dreptului de vot, pentru elevii şi studenţii din România cu vârsta de peste 18 ani cu drept de vot, care studiază în alte localităţi decât localitatea de domiciliu, se acordă o călătorie gratuită dus-întors, pe calea ferată, de la localitatea unde se află la studii şi unde se prezintă la casa de bilete la localitatea de domiciliu şi, respectiv, de la localitatea de domiciliu la localitatea unde efectuează studiile, cu tren regio şi interregio, clasa a II-a, în perioada 8-12 decembrie 2016.

Art. 2. - (1) Eliberarea biletului de călătorie se va face la casele de bilete ale staţiilor de cale ferată şi agenţiilor de voiaj pe baza actului de identitate şi a carnetului de elev/student vizat pentru anul şcolar/universitar în curs sau a adeverinţei care atestă calitatea de elev/student, după caz, obligatorie fiind procurarea atât a biletului pentru dus, cât şi pentru întors,

(2) Călătoria de întoarcere se va efectua în zilele de 11 şi 12 decembrie 2016.

(3) Pe biletul de călătorie eliberat se vor menţiona numele şi prenumele beneficiarului, CNP-ul, seria şi numărul actului de identitate, calitatea elev (E)/student (S).

Art. 3. - (1) Operatorii de transport feroviar care asigură transportul categoriilor de persoane prevăzute la art. 1 vor solicita decontarea facilităţilor şi vor prezenta la Ministerul Transporturilor - Direcţia economică o situaţie a călătorilor care au beneficiat de această gratuitate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Situaţia va cuprinde numele şi prenumele beneficiarului, CNP-ul, seria şi numărul actului de identitate, călători expediaţi, călători km şi valoarea totală a călătoriei, fiind înaintată până la data de 23 decembrie 2016, cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pe baza situaţiei prezentate potrivit alin. (2) pe propria răspundere de către operatorii de transport feroviar se va asigura decontarea facilităţilor prevăzute la art. 1 de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor.

Art. 4. - Sumele necesare asigurării facilităţilor de transport prevăzute la art. 1 vor fi asigurate prin bugetul Ministerului Transporturilor, capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 89.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind distribuirea unei sume pentru producătorii de carne de porc din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor

din alte sectoare de creştere a animalelor

 

Având în vedere prevederile Regulamentului delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se desemnează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A. ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor, denumit în continuare Regulament.

Art.2. - (1) Suma prevăzută pentru România în anexa la Regulament este echivalentul în lei a 10.896.083 euro, calculat la rata de schimb pentru data de 31 august 2016, conform prevederilor art. 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei clin 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, precum şi ale art. 1 alin. (2) din Regulament.

(2) Din suma prevăzută la alin. (1) se distribuie echivalentul în lei al sumei de 5.448.041,5 euro pentru producătorii de carne de porc, care se asigură din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016.

(3) Potrivit prevederilor art. 2 din Regulament se acordă Sprijin suplimentar în valoare egală cu suma prevăzută la alin. (2), în aceleaşi condiţii de eligibilitate. Resursele financiare necesare sprijinului suplimentar prevăzut de prezenta hotărâre se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul 40 „Subvenţii”, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.

Art. 3. - Ajutorul financiar prevăzut la art. 2 alin. (2) şi (3) se acordă producătorilor de carne de porc, persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin exploataţii autorizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru creşterea şi îngrăşarea porcinelor, înregistrate în Registrul naţional al exploataţilor, aşa cum este definit la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

b) au livrat direct sau prin terţi şi au clasificat porci în abatoare autorizate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 septembrie 2015-31 mai 2016.

Art. 4. - (1) Suma cuvenită fiecărui producător de came de porc se calculează de către A.P.I.A. prin împărţirea sumei prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3) la efectivul de porci livraţi şi clasificaţi în abatoare autorizate, în perioada 1 septembrie 2015-31 mai 2016, dar nu la mai mult de 9.000 de capete inclusiv pe beneficiar

(2) Producătorii care au livrat în perioada prevăzută la alin. (1) maximum 9.000 de capete porcine se încadrează la activitatea „agricultură la scară mică”, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Regulament.

(3) Producătorii care au livrat în perioada prevăzută la alin. (1) peste 9.000 de capete porcine se încadrează la activitatea „aplicarea unor metode de producţie care nu dăunează mediului şi climei”, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. d) din Regulament.

Art. 5. - (1) Pentru obţinerea ajutoarelor financiare prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3), producătorii de carne de porc depun cererea, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la centrul judeţean al A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucureşti, însoţită de documente, până la data de 8 decembrie 2016 inclusiv.

(2) Documentele specifice care însoţesc cererea pentru acordarea ajutoarelor financiare prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3) sunt următoarele:

a) copii de pe facturile şi rapoartele de clasificare care să ateste livrarea directă sau prin terţi şi clasificarea porcilor în abatoare autorizate, în perioada 1 septembrie 2015-31 mai 2016, pentru cazul prevăzut la art. 4 alin. (2);

b) copii de pe avizele de însoţire şi rapoartele de clasificare care să ateste sacrificarea în abatoare autorizate proprii sau, după caz, copii de pe facturile şi rapoartele de clasificare care să ateste livrarea directă sau prin terţi şi clasificarea porcilor în abatoare autorizate, în perioada 1 septembrie 2015-31 mai 2016, precum şi copia autorizaţiei integrate de mediu, pentru cazul prevăzut la art. 4 alin. (3).

(3) Pentru livrările efectuate de beneficiarii care au accesat măsura 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) - Porcine din cadrul PNDR 2007-2013 rămân valabile copiile documentelor depuse odată cu deconturile justificative, aferente perioadei 1 septembrie 2015-31 mai 2016, pentru această măsură.

(4) A.P.I.A. va prelua datele operate şi verificate din aplicaţia electronică gestionată pentru măsura 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor-pachetul a) - Porcine din cadrul PNDR 2007-2013, referitoare la documentele beneficiarilor pentru exploataţiile cu cod ANSVSA privind efectivele livrate, care vor fi completate cu datele din rapoartele de clasificare depuse de solicitanţi.

Art. 6. - (1) Plăţile pentru ajutoarele prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3) se efectuează până la data de 31 decembrie 2016.

(2) Autoritatea competentă comunică Comisiei, până la data de 15 octombrie 2017, sumele plătite, numărul şi tipul beneficiarilor şi evaluarea eficacităţii măsurii, potrivit prevederilor art. 3 lit. b) din Regulament.

Art. 7. - (1) A.P.I.A. elaborează procedurile detaliate de verificare a cererilor şi a condiţiilor de eligibilitate, care se aprobă prin decizie a directorului general al A.P.I.A.

(2) A.P.I.A. pune la dispoziţia solicitanţilor, prin centrele judeţene, formularele de cereri, care se completează, se depun, se înregistrează, se verifică şi se centralizează la centrele judeţene conform procedurilor interne.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează;

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

p. Ministrul afacerilor externe,

Marius Cristian Bădescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 886.

 

ANEXĂ

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Centrul judeţean ...............................................

Operator date cu caracter personal: 9596

 

Nr. cerere şi data

Nume şi prenume funcţionar APIA care primeşte cererea*)

Semnătura funcţionarului care primeşte cererea*)

Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO

.............................................................................

 

 

 

CERERE

de solicitare a ajutorului de adaptare excepţional destinat producătorilor de carne de porc reglementat de Hotărârea Guvernului nr. ............... /2016

 

SECŢIUNEA I: DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT

 

0l. Denumire exploataţie *)

 

02. Cod unic identificare (CUI) *)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. Nume administrator/

04. Prenume administrator/ reprezentant*)

 

 

05. CNP administrator/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06, Cod ţară şi nr. act identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. Exploataţia/iile este autorizată sanitar veterinar cu cod ANSVSA

 

 

SEDIUL SOCIAL:*)

 

08. Judeţ*) Sector *)

09, Localitate*)

 

 

10. Sat *)/ Strada*)

11. Nr.*)

12. Cod poştal*)

13. Bl.

14. Sc.

15. Ap.

 

 

 

 

 

 

16. Telefon mobil *)

17, Telefon/Fax *)

18. E-mail

 

COORDONATE BANCARE:*)

 

19. Banca

20. Filiala

 

 

21. Nr. cont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

 

22. Nume

23. Prenume

24. CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale

 

Notă:

Câmpurile notate cu „* “ sunt OBLIGATORIU de completat.

Câmpurile „” se completează prin bifare.

 

SECŢIUNEA II: Exploataţii autorizate sanitar veterinar cu cod ANSVSA:

 

1.

26. Cod ANSVSA*)

R

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Tip activitate *)

 

Creştere şi îngrăşare 

Creştere şi reproducţie 

28. Categorie suine *)

Porci graşi 

 

 

29. Nr. autorizaţie sanitar - veterinară*):

30. Data eliberării *)

31. Valabil până la

32. Judeţ*)

33. Localitate*)

34.Strada, nr.

 

            2.

26. Cod ANSVSA*)

R

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Tip activitate *)

 

Creştere şi îngrăşare 

Creştere şi reproducţie 

28. Categorie suine *)

Porci graşi 

 

 

29. Nr. autorizaţie sanitar - veterinară*):

30. Data eliberării *)

31. Valabil până la

32. Judeţ*)

33. Localitate*)

34.Strada, nr.

           

            3.

26. Cod ANSVSA*)

R

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Tip activitate *)

 

Creştere şi îngrăşare 

Creştere şi reproducţie 

28. Categorie suine *)

Porci graşi 

 

 

29. Nr. autorizaţie sanitar - veterinară*):

30. Data eliberării *)

31. Valabil până la

32. Judeţ*)

33. Localitate*)

34.Strada, nr.

 

Solicit ajutor de adaptare excepţional pentru:

 efectivul de porci livraţi şi clasificaţi în abatoare autorizate aferent perioadei 1 septembrie 2015-31 mai 2016

 

1. Efectivul solicitat pentru exploataţia autorizată sanitar veterinar cu cod ANSVSA ......................

 

Categoria

Porci graşi capete

Efectiv solicitat la plată (capete) care se află sub angajament al măsurii M215 pentru care au fost depuse cererile de ajutor/ plată nr. .............................. şi deconturile justificative nr.: ..............................

 

Efectiv solicitat la plată (capete) care nu se află sub angajament al măsurii M215

 

TOTAL

 

 

2. Efectivul solicitat pentru exploataţia autorizată sanitar veterinar eu cod ANSVSA ......................

 

Categoria

Porci graşi capete

Efectiv solicitat la plată (capete) care se află sub angajament al măsurii M215 pentru care au fost depuse cererile de ajutor/ plată nr. .............................. şi deconturile justificative nr.: ..............................

 

Efectiv solicitat la plată (capete) care nu se află sub angajament al măsurii M215

 

TOTAL

 

 

3. Efectivul solicitat pentru exploataţia autorizată sanitar veterinar cu cod ANSVSA ......................

 

Categoria

Porci graşi capete

Efectiv solicitat la plată (capete) care se află sub angajament al măsurii M215 pentru care au fost depuse cererile de ajutor/ plată nr. .............................. şi deconturile justificative nr.: ..............................

 

Efectiv solicitat la plată (capete) care nu se află sub angajament al măsurii M215

 

TOTAL

 

 

Semnătura titularului/ administratorului/

Ştampila

Data:

reprezentantului legal/ împuternicitului

 

.......................... /2016

 

CENTRALIZATOR EFECTIV SOLICITAT

(se completează numai pentru cazurile în care efectivul solicitat provine din mai multe exploataţii cu cod ANSVSA, exploataţii autorizate sanitar-veterinar)

 

1a. Efectiv provenit din exploataţii aflate sub angajament M215

 

Nr. crt.

Exploataţia cu cod

Efectiv (capete)

ANSVSA

Porci graşi

1.

RO ...........................

 

2.

RO  ...........................

 

3.

RO  ...........................

 

..............

RO  ...........................

 

TOTAL la

 

 

1b. Efectiv provenit din exploataţii care nu se află sub angajament M215

 

Nr. crt.

Exploataţia cu cod

Efectiv (capete)

ANSVSA

Porci graşi

1.

RO ...........................

 

2.

RO  ...........................

 

3.

RO  ...........................

 

..............

RO  ...........................

 

TOTAL 1b

 

TOTAL GENERAL la+1b

 

 

 

Semnătura titularului/ administratorului/ reprezentantului legal/ împuternicitului

Ştampila

Data:

 

 

.......................... /2016

 

SECŢIUNEA III: LISTA DOCUMENTELOR ATAŞATE ŞI CONTROLUL VIZUAL AL CERERII

 

Nr. crt.

Documente ataşate cererii:

DA

NU

Nu e cazul

DA

NU

Nu e cazul

1.

Copie CUI













2.

Copie buletin/carte de identitate al/a titularului/ administratorului / reprezentantului legal/ împuternicitului













3.

Copie/copii autorizaţie/i sanitar-veterinară/e pentru o/mai multe exploataţie/i cu cod ANSVSA (Dacă lipseşte una din autorizaţii sanitar-veterinare pentru una din exploataţiile ANSVSA se va bifa NU)





 





 

4.

Copii de pe facturi care să ateste livrarea directă sau prin terţi pentru categoria porci graşi. În perioada 1 septembrie 2015-31 mai 2016, pentru efectivele livrate din exploataţiile care nu sunt sub angajament în cadrul M215













5.

Copii de pe avize de însoţire în cazul sacrificării în abatoare autorizate pentru categoria porci graşi, în perioada 1 septembrie 2015-31 mai 2016, pentru efectivele livrate din exploataţiile care nu sunt sub angajament în cadrul M215





 





 

6.

Copii de pe rapoartele de clasificare care să ateste sacrificarea în abatoare autorizate proprii/ abatoare autorizate în perioada 1 septembrie 2015-31 mai 2016













7.

Copia autorizaţiei de mediu pentru producătorii care au livrat în perioada prevăzută peste 9.000 capete porcine (potrivit prevederilor art. 1 alin.(i) lit. d) din Regulament se încadrează la activitatea aplicarea unor metode de producţie care nu dăunează mediului şi climei).













8.

Document coordonate bancare

 









 

9.

împuternicire şi copii acte de identificare împuternicit, dacă e cazul













10.

Alte documente justificative, dacă este cazul

 











11.

Copia documentului care dovedeşte înregistrarea în RNE









 



12.

Cererea este semnată / ştampilată

 



 



 

 

13.

Câmpurile obligatorii marcate cu *) în cerere sunt completate





 





 

 

Semnătura titularului/ administratorului/

Ştampila

Data: .......................

 /2016

reprezentantului legal/ împuternicitului

 

 

 

 

Cerere completă



Cerere incompletă (se vor enumera documentele lipsă)



Cerere eu adnotări /ştersături

 

Semnătură funcţionar APIA care a preluat cererea şi a efectuat controlul vizual al cererii

 

Data

 

Prezenta cerere a fost înregistrată în baza de date a APIA



Nume,prenume operator

 

Semnătură operator

 

 

SECŢIUNEA IV: DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE

 

Subsemnatul, ............................................., legitimat cu BI/CI nr. ......................./seria ......., eliberat(ă) de ............................................., la data de ............................................., şi CNP ............................................., titular/administrator/reprezentant legal al ............................................., declar următoarele:

1. Am luat cunoştinţă de:

- Prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. ..../2016, conform căruia ajutorul de adaptare excepţional pentru activitatea de creştere şi îngrăşare se acordă pentru un efectiv de porci livraţi şi clasificaţi în abatoare autorizate de maximum 9.000 de capete pe beneficiar, cumulând efectivul din toate exploataţiile autorizate sanitar-veterinar pentru care se solicită sprijin financiar.

Sumele prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. ...72016 vor fi transformate în lei la cursul stabilit de BCE pentru data de 31 august 2016.

- Condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului de adaptare excepţional, precum şi a sprijinului suplimentar pentru producătorii de came de porc conform reglementărilor naţionale şi europene, pe care mă angajez să le respect, sunt:

Ajutorul de adaptare excepţional pentru activitatea de creştere şi îngrăşare, precum şi sprijinul suplimentar se acordă producătorilor de carne de porc care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- deţin exploataţii autorizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru creşterea şi îngrăşarea porcinelor, înregistrate în RNE;

- au livrat direct sau prin terţi şi au clasificat porci în abatoare autorizate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 septembrie 2015-31 mai 2016.

- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.

- în cazul constatării unor nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile legale.

- Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.

- Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 3, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea pot atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata ajutorului, respectiv penalităţi/sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz.

Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi al altor organisme şi autorităţi competente au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii şi alte documente aferente dosarului.

2. Drept care declar şi mă angajez la următoarele:

Declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

angajez să furnizez toate documentele cerute de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi alte organisme şi autorităţi competente.

În cazul în care după depunerea cererii au intervenit modificări ale informaţiilor declarate, mă angajez ca în termen de 5 zile lucrătoare să notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu respectarea termenelor-limită.

oblig să depun o singură cerere la CJ al APIA unde este înregistrată cererea aferentă M215 - pachet a) Porcine la termenul stabilit.

Declar că pentru efectivele solicitate care fac parte din exploataţiile aflate sub angajament multianual în cadrul măsurii 215 sunt de acord ca APIA să folosească copii ale documentelor depuse la dosarul deconturilor justificative aferente perioadei 1 septembrie 2015-31 mai 2016. Mă oblig să rambursez suma plătită necuvenit la simpla solicitare a APIA, dacă se constată ulterior.

3. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date APIA, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001.

 

Semnătura titularului/ administratorului/ reprezentantului legal/ împuternicitului

Ştampila

Data:

 

 

.......................... /2016

 

SECŢIUNEA V: INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE

Termenul-limită de depunere a cererii este data de 8 decembrie 2016 inclusiv.

ATENŢIEI

Cererile depuse după data de 8 decembrie 2016 sunt inadmisibile la plată.

Cererea va fi completată şi depusă până la termenul-limită stabilit la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, unde este înregistrată cererea aferentă M215 - pachet a) Porcine/la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza teritorială unde se află sediul social al solicitantului sau pe raza teritorială a judeţului unde are capacitatea de producţie cea mai mare, pentru solicitanţii care nu sunt sub angajament în cadrul M215.

Cererea cuprinde informaţiile aferente tuturor exploataţiilor cu cod ANSVSA autorizate sanitar-veterinar de un beneficiar, indiferent pe raza cărui judeţ îşi desfăşoară activitatea beneficiarul, şi se înregistrează în registrul centrului judeţean.

Beneficiarul poate completa formularul cererii pe format hârtie lizibil, fără ştersături, folosind cerneluri permanente (de exemplu stilou, pix). Eventualele greşeli care se fac la completare se corectează de către beneficiar prin tăiere cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi înscrisă alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea acesteia de către beneficiar.

ATENŢIE!

Câmpurile notate cu „*)” sunt obligatoriu de completat.

Câmpurile „” se completează prin bifare.

Câmpurile aferente casetei gri (centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, nr. cererii şi data din Registrul electronic de înregistrare a cererilor, numele şi prenumele funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte cererea, semnătura funcţionarului care primeşte cererea) sunt completate de către funcţionarul de la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte formularul cererii.

Numărul unic de identificare al beneficiarului (ID) este/a fost emis de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistem (RO urmat de 9 cifre). Fermierii care nu sunt înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) vor fi înregistraţi înainte de depunerea cererii de ajutor.

I. Date de identificare solicitant

Beneficiarii vor completa următoarele câmpuri: 01 - Denumirea exploataţiei, 02 - Cod unic de înregistrare la registrul comerţului (CUI)/, 03, 04 şi 05 - se vor completa datele personale (numele, prenumele şi CNP-ul) ale administratorului/reprezentantului legal, 06 - Tipul de organizare, cod ţară şi număr act de identitate, dacă solicitantul are altă cetăţenie.

07 - se bifează că toate exploataţiile din care provine efectivul solicitat sunt autorizate sanitar-veterinar.

Sediul social

Se va completa de către beneficiar adresa sediului social: 08 - judeţ/sector, 09 - localitate, 10 - sat/strada, 11 - număr, 12 - cod poştal, 13 - bloc, 14 - scară, 15 - apartament, 16 - numărul de telefon mobil, 17 - numărul de telefon/fax, 18 - adresa de e mail.

Coordonate bancare

Beneficiarul va înscrie datele bancare ale unui cont activ: 19 - denumirea băncii, 20 - sucursala sau agenţia băncii la care este deschis contul, 21 - numărul contului bancar - codul IBAN.

Împuternicit (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit)

în cazul în care persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul întreprinderii familiale sau administratorul/reprezentantul legal al persoanei juridice nu aplică personal pentru plata ajutorului de adaptare excepţional, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă va completa cererea de ajutor cu datele de identificare ale administratorului/titularului/reprezentantului de drept şi va prezenta împuternicirea/procura notarială.

Împuternicitul înlocuieşte administratorul/titularul/reprezentantul de drept doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

Se va completa de către împuternicit cu datele sale personale în câmpurile aferente: 22, 23, 24 - numele, prenumele şi CNP-ul împuternicitului, 25 - numărul şi data împuternicirii/procurii notariale.

Delegat (pentru cazurile în care cererea este depusă prin delegat)

Pentru cazurile în care cererea este semnată de administrator/titular/reprezentantul de drept şi este depusă prin delegat, cererea este completată cu datele personale ale administratorului/titularului/reprezentantului de drept, iar la dosarul cererii se anexează delegaţia semnată de administrator/titular/reprezentantul de drept şi ştampilată, după caz, conţinând datele personale de identificare ale delegatului. În acest caz pe cerere NU se completează datele delegatului la rubrica împuternicit.

II. Exploataţii autorizate sanitar-veterinar cu cod ANSVSA

Beneficiarul va completa datele în câmpurile 26-34 pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA din care provine efectivul solicitat pentru ajutorul de adaptare excepţional după cum urmează:

26 - codul ANSVSA, 27 - se va bifa tipul de activitate: reproducţie, creştere şi îngrăşare, creştere şi reproducţie, după caz, 28 - se va bifa categoria porci graşi, 29, 30, 31 - numărul, data eliberării şi valabilitatea autorizaţiei sau înregistrării sanitar-veterinare, 32, 33, 34 - adresa exploataţiei cu cod ANSVSA - judeţul, localitatea şi strada.

Efectivul solicitat pentru exploataţia cu cod ANSVSA

Se completează câte un tabel pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA pentru care se solicită. Se va completa efectivul solicitat aferent perioadei 1 septembrie 2015-31 mai 2016 - număr de capete în dreptul categoriei porci graşi, cu respectarea efectivului de maximum 9.000 de capete pe beneficiar.

Centralizatorul efectivelor solicitate

Se completează câte un tabel 1a, respectiv 1b numai pentru cazurile în care efectivul solicitat provine din mal multe exploataţii cu cod ANSVSA, exploataţii autorizate sanitar-veterinar, detaliind efectivul (nr. capete) pe categorii şi coduri de exploataţii.

III. Lista documentelor ataşate şi controlul vizual al cererii

Se vor bifa documentele, după caz, câmpul alb de către solicitant, iar cel gri de către funcţionarul APIA care primeşte cererea.

IV. Declaraţii şi angajamente

Beneficiarii vor lua cunoştinţă de condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului de adaptare excepţional.

ATENŢIEI

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata ajutorului, respectiv penalităţi/sancţiuni de natură financiară.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului justiţiei în scopul corelării cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 30 iunie 2016,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 1 august 2013, cu modificările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) dovada îndepliniri condiţiei privind vechimea de cel puţin 6 ani într-o funcţie de specialitate juridică, ce se face, în condiţiile legii, cu copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe carnetul de muncă, adeverinţă eliberată de către angajator şi, după caz, de inspectoratul teritorial de muncă sau de organizaţia profesională din care face parte ori a făcut parte candidatul, precum şi cu orice alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare;”.

Art. II. - Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.494/C/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 22 aprilie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), literele d), j) şi I) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă în drept obţinută în România, însoţită de foaia matricolă, respectiv suplimentul la diplomă, sau, în cazul obţinerii în altă ţară, copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de autorităţile române;

.......................................................................................................

j) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe certificatul de naştere şi, dacă este cazul, de pe certificatul de căsătorie;

.......................................................................................................

l) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe atestatul de cunoaştere a limbii române, eliberat de catedrele de specialitate ale instituţiilor de învăţământ superior de specialitate, pentru examenul sau concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar. Cunoaşterea limbii române se prezumă la persoanele cu cetăţenie română;”.

2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Copiile de pe documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), j) şi J) se realizează de Camera notarilor publici, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentelor prezentate se restituie după realizarea copiilor.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează.”

3. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Prevederile prezentului titlu sunt aplicabile candidaţilor care au exercitat cel puţin 6 ani funcţii de specialitate juridică.”

4. La articolul 27 alineatul (3), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,j) are cel puţin 6 ani vechime într-o funcţie de specialitate juridică;”.

5. La articolul 27 alineatul (4), literele c), f), j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă în drept obţinută în România, însoţită de foaia matricolă, respectiv suplimentul la diplomă, sau, în cazul obţinerii în altă ţară, copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de autorităţile române;

.......................................................................................................

f) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe contractul de muncă sau, după caz, de pe carnetul de muncă, adeverinţă eliberată de angajator şi, după caz, de inspectoratul teritorial de muncă sau de organizaţia profesională din care face parte ori a făcut parte candidatul ori de pe alte documente oficiale prevăzute de legislaţia în vigoare, din care să rezulte că a exercitat timp de 6 ani funcţii de specialitate juridică, eliberate de instituţii publice sau private din ţară sau străinătate. Documentele care atestă vechimea în specialitate juridică eliberate în străinătate trebuie recunoscute de autorităţile române, caz în care se ataşează o copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe documentul de recunoaştere;

.......................................................................................................

j) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe atestatul de cunoaştere a limbii române, eliberat de catedrele de specialitate ale instituţiilor de învăţământ superior de specialitate. Cunoaşterea limbii române se prezumă la persoanele cu cetăţenie română;

k) copii certificate pentru conformitate cu originalul de pe actele de identitate eliberate de autorităţile române competente, din care să rezulte domiciliul şi cetăţenia, precum şi copii certificate pentru conformitate cu originalul de pe certificatul de naştere şi, dacă este cazul, de pe certificatul de căsătorie.”

6. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins:

„Art. 271. - (1) Copiile de pe documentele prevăzute la art. 27 alin. (4) lit. c), f), j) şi k) se realizează de Camera notarilor publici, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentelor prezentate se restituie după realizarea copiilor.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează.”

7. La articolul 35 alineatul (1), literele c), k) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă în drept obţinută în România, însoţită de foaia matricolă, respectiv suplimentul la diplomă, sau, în cazul obţinerii în altă ţară, copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de autorităţile române;

.......................................................................................................

k) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe certificatul de naştere şi, dacă este cazul, de pe certificatul de căsătorie;

.......................................................................................................

m) copii certificate pentru conformitate cu originalul de pe actele de identitate eliberate de autorităţile române competente, din care să rezulte şi cetăţenia candidatului.”

8. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:

„Art. 351. - (1) Copiile de pe documentele prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. c), k) şi m) se realizează de Camera notarilor publici, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentelor prezentate se restituie după realizarea copiilor.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează.”

Art. III. - Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 6 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 461, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Cererea, în care se poate exprima o opţiune principală şi mai multe opţiuni secundare pentru un post vacant, se depune la Camera executorilor judecătoreşti în a cărei circumscripţie se află localitatea în care domiciliază candidatul, însoţită de următoarele documente:

a) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă în studii juridice;

b) copia actului de identitate;

c) declaraţie pe propria răspundere că are capacitate deplină de exerciţiu;

d) cazierul judiciar;

e) recomandare de la ultimul loc de muncă;

f) adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei de executor judecătoresc;

g) dovada că nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani anteriori anului depunerii cererii de numire în funcţia de executor judecătoresc şi nici în anul respectiv; dacă nu mai este în funcţie, dovada că nu şi-a încetat activitatea din motive imputabile;

h) dovada că a absolvit cursuri de specializare, acolo unde este cazul;

i) dovada că a desfăşurat o perioadă de cel puţin 5 ani funcţia de judecător, procuror sau avocat şi că a promovat examenul de definitivat în această profesie.”

2. După articolul 461 se introduce un nou articol, articolul 462, cu următorul cuprins:

„Art. 462. - (1) Copia de pe diploma de licenţă în studii juridice prevăzută la art. 461 alin. (2) lit. a) se realizează de Camera executorilor judecătoreşti, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie după realizarea copiei.

(2) Documentul prevăzute la alin. (1) poate fi depus şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează.”

Art. IV. - Regulamentul privind atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obţinut în România, şi a experienţei în profesie dobândite în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 606/C/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 martie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă în domeniul drept, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată în România;

c) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe cartea de muncă sau de pe adeverinţa eliberată de angajator, conform anexei nr. 1, din care să rezulte că solicitantul a exercitat profesia de consilier juridic pe teritoriul României. Responsabilitatea pentru autenticitatea şi legalitatea datelor înscrise în copia cărţii de muncă sau în adeverinţă aparţine angajatorului.”

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21.-(1) Copia de pe documentele prevăzute la art. 2 lit. b) şi c) se realizează de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează.”

Art. V. - Regulamentul privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.813/C/2QQ8, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iulie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (1), punctele 4, 6 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„4. copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe documentele eliberate de autorităţile competente din statul al cărui cetăţean este solicitantul, prin care face dovada că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege, şi traducerea legalizată a acestor documente;

.......................................................................................................

6. copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe documentul organismului profesional sau al autorităţii publice din statul al cărui cetăţean este solicitantul, din care să rezulte că solicitantul are calificarea de consilier juridic în statul membru de origine sau de provenienţă, şi traducerea legalizată a acestuia;

7. copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma emisă de o universitate, prin care se certifică încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minimă de 3 ani, însoţită de dovada recunoaşterii acesteia în condiţiile legii, precum şi traducerea legalizată a acesteia;”.

2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - (1) Copia de pe documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 4, 6 şi 7 se realizează de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează.”

Art. VI. - Regulamentul privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 1.322/C/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 1 septembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe atestatul de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;

.......................................................................................................

e) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ superior. Dacă diploma a fost obţinută într-un stat membru al UE ori aparţinând SEE, altul decât România, se va depune şi dovada recunoaşterii diplomei potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;”.

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Copia de pe documentele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) şi e) se realizează de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează.”

3. La articolul 91 alineatul (2), literele b), d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe documentul cu care se face dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. a), b) sau c), după caz. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;

.......................................................................................................

d) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe atestatul de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;

.......................................................................................................

f) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ superior. Dacă diploma a fost obţinută într-un stat membru al UE ori aparţinând SEE, altul decât România, se va depune şi dovada recunoaşterii diplomei potrivit Legii nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;”.

4. După articolul 93 se introduce un nou articol, articolul 94, cu următorul cuprins:

„Art. 94. - (1) Copia de pe documentele prevăzute la art. 91 alin. (2) lit. b), d) şi f) se realizează de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează.”

5. La articolul 101 alineatul (3), literele b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe documentul care atestă dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în statul de origine;

.......................................................................................................

e) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe atestatul de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;”.

6. La articolul 102 alineatul (2), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,b) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe atestatul de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;

c) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe documentul care atestă dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în statul de origine;”.

7. După articolul 102 se introduc două noi articole, articolele 103 şi 104 , cu următorul cuprins:

„Art. 103 - (1) Copia de pe documentele prevăzute la art. 101 alin. (3) lit. b) şi e) se realizează de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează.

Art. 104. - (1) Copia de pe documentele prevăzute la art. 102 alin. (2) lit. b) şi c) se realizează de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează.”

Art. VII. - Regulamentul privind atribuirea calităţii de expert criminalist autorizat, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 2.985/C/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, literele c), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a atestatului de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori al Confederaţiei Elveţiene. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;

d) copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a diplomei de absolvire a instituţiei de învăţământ superior. Dacă diploma a fost obţinută într-un stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, se va depune şi dovada recunoaşterii diplomei potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;

e) copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată, prin care se face dovada, conform legislaţiei ţării emitente, că îndeplineşte condiţia privind desfăşurarea activităţii de cel puţin 4 ani sau a efectuării studiilor de specialitate, dovedite cu diplomă, altele decât cele menţionate la lit. d), în domeniul genului de expertiză criminalistică pentru care candidează. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv. În ceea ce priveşte recunoaşterea diplomei, se aplică prevederile Legii nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile lit. d) aplicându-se în mod corespunzător;”.

2. La articolul 111 alineatul (3)r literele b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată care atestă dobândirea calităţii de expert criminalist în statul de origine;

.......................................................................................................

e) copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a atestatului de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori al Confederaţiei Elveţiene. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;”.

3. La articolul 112 alineatul (2), literele b), c), e), f) şi g)se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a atestatului de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori al Confederaţiei Elveţiene. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;

c) copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a documentului care atestă dobândirea calităţii de expert criminalist în statul de origine;

.......................................................................................................

e) copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a documentului prin care se atestă că solicitantul este legal stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană în scopul desfăşurării de astfel de activităţi. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;

f) copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a documentului prin care se atestă că solicitantului nu îi este interzis să practice profesia, chiar şi cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;

g) copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a documentului cu care se face dovada că a desfăşurat o activitate specifică profesiei de expert criminalist timp de cel puţin 2 ani în decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul în care este stabilit. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.”

4. După articolul 112 se introduce un nou articol, articolul 113, cu următorul cuprins:

„Art. 113- - Copiile de pe documentele prevăzute la art. 3 lit. c), d) şi e), art. 111 alin. (3) lit. b) şi e), precum şi la art. 112 alin. (2) lit. b), c), e), f) şi g) se realizează şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei. După certificarea copiei, originalul documentului prezentat se restituie solicitantului.”

Art. VIII. - Direcţia resurse umane şi Serviciul profesii juridice conexe din Ministerul Justiţiei, precum şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. IX. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justiţiei,

Gabriela Scutea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2016.

Nr. 4.181/C.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare În Domeniul Energiei nr. 69/2016 privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 31 octombrie 2016, se face următoarea rectificare:

- în tabel, la ultimul rând, ultima coloană, în loc de: „202,10” se va citi: „202,46”.

 

În anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 1 noiembrie 2016, se face următoarea rectificare:

- la nr. crt. 37 din tabel, coloana a 3-a, în loc de: „COLEGIUL NAŢIONAL «GHEORGHE LAZĂR»“ se va citi: „LICEUL TEORETIC «GHEORGHE LAZĂR»“.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.