MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 988/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 988         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 8 decembrie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

242. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

1.041. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

900. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.375. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004

 

1.376. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate

 

1.454. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.110/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău

 

1.457. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

 

Rectificări la:

 - Decizia prim-ministrului nr. 359/2016

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60 din 16 decembrie 2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 22 decembrie 2015, cu următoarele modificări şi completări:

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006”

2. Articolul unic se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(5) Constatarea pagubelor prevăzute la alin. (1)-(4) şi emiterea deciziei comisiei de constatare se realizează în termen de maximum 72 de ore de la depunerea cererii scrise de către persoana păgubită, la unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-a produs paguba.

(6) Plăţile către beneficiarii despăgubirilor se fac în termen de maximum 30 de zile de la emiterea deciziei de constatare.”

2. La articolul 23 alineatul (1), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„k) permiterea însoţirii turmelor şi cirezilor cu un număr de maximum 300 de animale de către câini însoţitori al căror număr este mai mare de 6 în zona de munte, de 4 În zona de deal şi de 3 în zona de câmpie. Pentru fiecare până la 100 de animale în plus numărul de câini se poate suplimenta cu câte un exemplar indiferent de zona altitudinală, dar nu mai mult de 10 câini în zona de munte, 7 câini în zona de deal şi 5 câini în zona de câmpie: turmele şi cirezile de animale mai pot fi însoţite de maximum 2 câini întorcători care au un semn distinctiv sub formă de crotaliu în ureche; paza stânelor se poate asigura cu un număr nelimitat de câini care vor fi ţinuţi în ţarc;”.

3. La articolul 39, litera ad) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ad) utilizarea, pentru tirul pe timp de noapte, a dispozitivelor de ochire care funcţionează pe principiul laser, a sistemelor de ochire pe timp de noapte cuprinzând convertizoare sau amplificatoare electronice de lumină reziduală, a dispozitivelor de vedere în infraroşu şi a dispozitivelor cu termoviziune;”.

4. La articolul 39 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Nu constituie acţiune de împiedicare a practicării vânătorii competiţiile sportive avizate de federaţiile sportive naţionale de resort şi de proprietarii terenurilor, dacă gestionarul fondului cinegetic îşi dă acceptul cu minimum 30 de zile înainte de data organizării acestor competiţii.”

5. La articolul 42 alineatul (1), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„m) vânătoarea la lumina farurilor sau a dispozitivelor de iluminare, prin utilizarea lor în timpul deplasării, precum şi prin fixarea vânatului în vederea tragerii prin metoda la pândă şi vânătoarea prin folosirea dispozitivelor prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. ad);”.

6. La articolul 48 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 13 alin. (5) şi (6), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, cu excepţia pagubelor produse de speciile prevăzute în anexa nr. 2;”.

7. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 48 se fac de către personalul salariat cu atribuţii în domeniul cinegetic din cadrul administratorului fondului cinegetic naţional şi al gestionarilor fondurilor cinegetice, de personalul structurilor de administrare a ariilor naturale protejate, de ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei de Frontieră Române pentru faptele constatate în zona specifică de competenţă, de ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, de ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi de alte persoane specializate în domeniul cinegetic împuternicite în acest scop de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare.”“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 242.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2016.

Nr. 1.041.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 lit. g) şi art. 18 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază în anul 2016 de un ajutor anual în cuantum de 335 lei/persoană pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice.

Art. 2. - Sumele pentru plata ajutorului prevăzut la art. 1, inclusiv cheltuielile cu transmiterea acestora la beneficiari, se suportă din bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie prin legea bugetului de stat.

 

PRIM-MIMISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 900.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. V.V.V. 6.253 din 21 noiembrie 2016;

- art. 32 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 26 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare.”

2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(5) Activitatea prestată peste programul normal de lucru constituie muncă suplimentară şi se recuperează potrivit prevederilor legale în vigoare.

(6) Pentru medici, depăşirea duratei zilnice a timpului de muncă reprezintă activitate prestată în cadrul duratei lunare a timpului normal de lucru.”

3. La articolul 2, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Timpul normal de muncă aferent contractului individual de muncă de bază al medicilor încadraţi în unităţi publice din sectorul sanitar este de 7 ore în medie pe zi, respectiv de 35 de ore în medie pe săptămână.”

..................................................................................................

(3) Medicii care lucrează în următoarele activităţi şi locuri de muncă au program de 6 ore în medie pe zi, după cum urmează:

a) anatomie patologică;

b) medicină legală, în activitatea de prosectură şi disecţie;

c) activitatea de radiologie-imagistică medicală, radioterapie, medicină nucleară, igiena radiaţiilor, angiografie şi cateterism cardiac.”

4. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 35, respectiv 30 de ore pe săptămână.”

5. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Persoanele care ocupă funcţii de conducere în cadrul unităţilor sanitare au program de 8 ore zilnic.

(2) Intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) funcţiile de director general/director general adjunct, director/director adjunct, director executiv/director executiv adjunct, manager, manager general, precum şi funcţiile specifice comitetului director din cadrul unităţilor sanitare cu paturi, al serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov.”

6. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - În unităţile sanitare publice cu paturi medicii care lucrează în secţiile sau compartimentele cu paturi asigură activitatea în cadrul timpului de muncă de 7 ore în medie pe zi, în program continuu sau divizat, astfel:

a) pentru spitale clinice, universitare, institute şi centre medicale clinice, spitale de urgenţă, spitale judeţene, spitale de monospecialitate, spitale municipale, spitale orăşeneşti, centre medicale:

- activitate curentă de minimum 6 ore în cursul dimineţii îh zilele lucrătoare;

- 18 ore de gardă lunar;

b) pentru spitale de boli cronice şi sanatorii:

- activitate curentă de minimum 5 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare;

- 38 de ore de gardă lunar.”

7. La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) în cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, medicii din unităţile sanitare publice cu paturi au obligaţia de a acorda, în funcţie de activitatea curentă a secţiei/compartimentului respective/respectiv sau prin desemnarea, prin rotaţie, a unui medic responsabil cu consulturile interdisciplinare, consultaţiile interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate, prezentaţi în UPU/CRU sau pentru cei internaţi în alte spitale, în baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective.”

8. La articolul 41, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Responsabili de asigurarea consultaţiilor interdisciplinare sunt, de regulă, medicii care în ziua respectivă urmează să efectueze garda.”

9. La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Medicii şefi de secţie/şefi de laborator sau, după caz, directorul medical au obligaţia de a coordona şi a controla acordarea consultaţiilor interdisciplinare, în condiţiile prevăzute la alin. (1).”

10. La articolul 5, alineatul (2) se modifici şi va avea următorul cuprins:

(2) în situaţia în care numărul medicilor încadraţi în structurile de primire urgenţe este insuficient pentru a permite organizarea activităţii conform prevederilor alin. (1), activitatea zilnică se poate desfăşura şi în două ture de câte 7 ore.”

11. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în situaţia în care în structurile de primire urgenţe este organizată activitate de radiologie-imagistică medicală, medicii în specialitatea radiologie-imagistică medicală au program de 6 ore în medie pe zi.”

12. După articolul 5 se introduc patru noi articole, articolele 51-54, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) După activitatea continuă aferentă activităţii curente şi activităţii într-o linie de gardă, medicul beneficiază de o perioadă de repaus de 24 de ore.

(2) Prevederea de la alin. (1) se aplică şi pentru activitatea prestată într-o linie de gardă într-o zi de duminică sau de sărbătoare legală care este urmată de o zi normală de lucru,

Art. 52. - În situaţia în care se acordă ziua liberă prevăzută la art. 51, completarea orelor care fac parte din norma de bază, de 5, 6 sau 7 ore zilnic, se poate face prin prelungirea activităţii curente aferente altor zile din cursul lunii, având în vedere specialitatea, adresabilitatea şi modul concret de organizare a activităţii.

Art. 53. - (1) Prevederea de la art. 51 nu se aplică în cazul spitalelor cu un număr insuficient de medici, pe specialităţi, care ar face imposibilă organizarea activităţii în condiţii corespunzătoare, în cursul dimineţii

(2) Prevederea de la art. 51 nu se aplică medicilor care fac parte din comitetul director al unităţilor sanitare cu paturi, al serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov,

Art. 54. - Modul concret de organizare a activităţii, acordarea perioadei de repaus de 24 de ore, precum şi completarea orelor aferente normei legale de muncă se stabilesc de şeful fiecărei structuri medicale şi se aprobă de conducerea unităţii sanitare.”

13. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Medicii încadraţi la serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov au program de 7 ore zilnic şi desfăşoară activitate în ture în sistem de 12 ore cu 24 de ore libere.

(2) în situaţia în care numărul medicilor încadraţi la serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov este insuficient pentru a permite organizarea activităţii conform prevederilor alin. (1), activitatea zilnică se desfăşoară în program de 7 ore.

(3) Prin excepţie de la alin. (1), medicii încadraţi în serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov pot desfăşura activitate şi în ture în sistem de 12 ore cu minimum 12 ore libere, cu acordul angajatului, pe perioade determinate de timp impuse de asigurarea capacităţii optime de intervenţie.

(4) Se asimilează activităţii prestate în linia de gardă activitatea desfăşurată de medici în afara programului de la norma de bază, în vederea asigurării continuităţii în acordarea asistenţei medicale de urgenţă, până la finalizarea misiunii, precum şi activitatea desfăşurată la solicitare, din timpul liber, pentru diferite misiuni.”

14. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Medicii încadraţi în laboratoarele de radiologie-imagistică medicală şi laboratoarele de analize medicale desfăşoară activitate în două ture sau în sistem de 12 ore cu 24 de ore libere.”

15. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în situaţia în care numărul medicilor încadraţi în laboratoarele de radiologie-imagistică medicală şi laboratoarele de analize medicale nu permite organizarea activităţii în două ture sau în sistem de 12 cu 24, activitatea se desfăşoară într-o singură tură, în cursul dimineţii, şi continuitatea asistenţei medicale se asigură prin linii de gardă.”

16. La articolul 8 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) activitatea de dizolvare şi preparare a soluţiilor citostatice.”

17. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Asistenţii medicali, indiferent de nivelul studiilor, precum şi personalul sanitar mediu, încadraţi în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, au program de 8 ore zilnic, în program continuu sau divizat, în acelaşi loc de muncă sau în locuri de muncă diferite.

(2) Asistenţii medicali, indiferent de nivelul studiilor, precum şi personalul sanitar mediu care îşi desfăşoară activitatea la următoarele locuri de muncă au program de 7 ore zilnic, în program continuu sau divizat, după cum urmează:

a) hidrotermoterapie;

b) laboratoare sau compartimente de analize medicale.

(3) Asistenţii medicali, indiferent de nivelul studiilor, precum şi personalul sanitar mediu, încadraţi la următoarele locuri de muncă şi activităţi, au program de 6 ore zilnic, în program continuu sau divizat, după cum urmează:

a) anatomie patologică;

b) medicină legală, în activitatea de prosectură, săli de disecţie şi morgi;

c) radiologie-imagistică medicală, radioterapie, medicină nucleară şi radioizotopi, igiena radiaţiilor, angiografie şi cateterism cardiac;

d) activitatea de dizolvare şi preparare a soluţiilor citostatice.

(4) Asistenţii medicali, indiferent de nivelul studiilor, precum şi personalul mediu sanitar care îşi desfăşoară activitatea în compartimentul de radiologie-imagistică medicală din cadrul structurilor de primire urgenţe au program de 6 ore zilnic, în program continuu sau divizat.”

18. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Personalul auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în compartimentul de radiologie-imagistică medicală din cadrul structurilor de primire urgenţe are program de 6 ore zilnic, în program continuu sau divizat.”

19. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru farmaciile cu circuit închis, programul farmaciştilor şi al asistenţilor de farmacie se va organiza, de regulă, în două ture sau, în cazul funcţionării într-un singur schimb, se va organiza în program fracţionat ori program care să cuprindă ambele ture ale unităţii.”

20. La articolul 13, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se întocmesc de şeful de compartiment, se aprobă de conducerea unităţii şi se afişează la loc vizibil sau accesibil pentru tot personajul.”

21. La articolul 13, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

(8) în serviciile de ambulanţă, pentru toate categoriile de personal, modificarea graficelor lunare (schimbul de tură) se va efectua la solicitarea motivată a persoanei în cauză, pe bază de cerere scrisă, care se va depune la şeful de compartiment cu cel puţin 24 de ore înainte. Solicitarea va fi aprobată de şeful de compartiment şi va fi însoţită şi arhivată împreună cu pontajele şi graficele lunare. Şeful de compartiment care a aprobat modificarea graficului va fi responsabil de operarea acestei modificări pe graficul de lucru afişat în loc vizibil pentru personal

22. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Asistenţii medicali, indiferent de nivelul studiilor, care ocupă funcţia de director de îngrijiri, asistent medical şef pe unitate şi asistent-şef la serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov nu pot desfăşura activitate în 3 ture sau în 2 ture în sistem de 12 cu 24 ore libere.

(2) în vederea asigurării continuităţii activităţii de urgenţă, asistentul-şef al serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov poate desfăşura activitate medicală în cadrul echipajelor medicale de urgenţă, în afara programului de la norma de bază, fiind retribuit prin asimilare cu activitatea personalului sanitar care efectuează gărzi conform legii.”

23. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Asistenţii medicali, indiferent de nivelul studiilor, personalul mediu sanitar, operatorii registratori de urgenţă, ambulanţierii, şoferii autosanitară şi brancardierii din cadrul serviciului de ambulanţă desfăşoară activitate în ture în sistem de 12 ore cu 24 de ore libere, pe bază de grafice lunare, întocmite de directorul medical şi aprobate de conducătorul unităţii.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), asistenţii medicali, indiferent de nivelul studiilor, personalul mediu sanitar, operatorii registratori de urgenţă, ambulanţierii, şoferii autosanitară şi brancardierii pot desfăşura activitate şi în ture în sistem de 12 ore cu minimum 12 ore libere, cu acordul angajatului, pe perioade determinate de timp impuse de asigurarea capacităţii optime de intervenţie.”

24. La articolul 20, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Medicii şi farmaciştii pot desfăşura activitate integrată prin cumul de funcţii în spitale, institute şi centre medicale clinice, centre de diagnostic şi tratament, laboratoare şi cabinete medicale, farmacii cu circuit deschis şi circuit închis, direcţii de Sănătate publică, unităţi de cercetare ştiinţifică medicală sau farmaceutică, agreate de instituţiile de învăţământ superior cu profil medico-farmaceutic uman”.

25. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Modul concret de organizare a activităţii în sistem integrat unitate sanitară - cabinet de specialitate din ambulatoriul integrat va fi stabilit de conducerea fiecărei unităţi sanitare, în funcţie de modul de organizare a asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, numărul de medici pe specialităţi, precum şi de necesarul de servicii medicale spitaliceşti şi ambulatorii de specialitate, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului”.

26. La articolul 22, alineatul (1) şi alineatul (3) se modifica şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Asigurarea continuităţii asistenţei medicale este obligatorie pentru unităţile sanitare publice din sectorul sanitar şi se asigură prin serviciul de gardă.

..................................................................................................

 (3) Liniile de gardă se stabilesc la nivelul fiecărei unităţi sanitare şi se aprobă de către Ministerul Sănătăţii prin structura de specialitate, pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii”.

27. La articolul 22, după alineatul (4) se Introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(5) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor centraliza şi vor publica pe site-ul propriu liniile de gardă stabilite în conformitate cu prevederile alin. (3) şi (4).

(6) Liniile de gardă stabilite în conformitate cu prevederile alin. (3) şi (4) se publică pe site-ul fiecărei unităţi sanitare publice cu personalitate juridică”.

28. La articolul 23, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) centre medicale, altele decât cele clinice, sanatorii - o linie de gardă pe unitate, indiferent de numărul de paturi”.

29. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Continuitatea asistenţei medicale în serviciile de ambulanţă judeţene şi în Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov se asigură prin linii de gardă organizate în specialităţile medicină de urgenţă, medicină de familie.

(2) Liniile de gardă în serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov se aprobă de către Ministerul Sănătăţii, la propunerea serviciilor de ambulanţă judeţene şi a Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov.

(3) în cadrul activităţii desfăşurate de serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de ambulantă Bucureşti-Ilfov, asistentul medical, operatorul registrator de urgenţă, dispecerul/ radiotelefonistul, ambulanţierul şi şoferul de autosanitară desfăşoară activitate în mod continuu.

(4) Activitatea desfăşurată de asistentul medical, operatorul registrator de urgenţă, dispecerul/radiotelefonistul, ambulanţierul, şoferul de autosanitară din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, pentru asigurarea continuităţii în acordarea asistenţei medicale de urgenţă, în afara programului de la norma de bază, se asimilează cu activitatea personalului sanitar care efectuează gărzi şi beneficiază de drepturile salariale prevăzute de lege.

(5) Intră sub incidenţa prevederilor alin. (4) şi activitatea desfăşurată în afara programului de la norma de bază de către asistentul medical, operatorul registrator de urgenţă, dispecerul/radiotelefonistul, ambulanţierul, şoferul autosanitară, în vederea asigurării continuităţii în acordarea asistenţei medicale de urgenţă pentru finalizarea misiunii, şi ca urmare a solicitării din timpul liber pentru diferite misiuni.

(6) Personalul medical din comitetul director al serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov are program de 8 ore zilnic şi poate desfăşura activitate medicală remunerată în specialitatea funcţiei, în afara normei de bază, cu acordul angajatului.

(7) Refuzul personalului operativ din serviciile de ambulanţă judeţene şi din Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov de a respecta programul de lucru şi cel de gărzi întocmit lunar prin graficul de gardă aprobat de conducerea unităţii sanitare constituie abatere disciplinară”.

30. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Medicii rezidenţi în perioada de pregătire în specialitate vor fi incluşi obligatoriu în linia de gardă, în unitatea sanitară în care efectuează stagiul de pregătire, dublând medicul de gardă şi efectuând o gardă cu o durată de 18/19 ore pentru completarea duratei normale a timpului de muncă.

(2) Medicii rezidenţi, începând cu anul III de rezidenţiat, pot fi incluşi în linia de gardă, pe specialităţi, la aprecierea şi pe răspunderea medicului şef de secţie, numai în situaţia în care în spital sunt organizate două linii de gardă în aceeaşi specialitate, efectuând atât garda pentru completarea duratei normale a timpului de muncă, cât şi gărzi în afara programului normal de lucru.

(3) Medicii rezidenţi, începând cu anul III de rezidenţiat, vor putea fi incluşi în linia de gardă numai în specialitatea în care sunt confirmaţi ca medici rezidenţi, pe răspunderea şi sub supravegherea medicului titular de gardă.

(4) începând cu anul IV de pregătire în specialitate, medicii rezidenţi pot fi incluşi în linia I de gardă efectuată în specialitatea în care au fost confirmaţi, în afara programului normal de lucru, cu respectarea limitelor de competenţă, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, sub supravegherea unui medic specialist sau primar care efectuează gardă la domiciliu şi care a fost desemnat în acest sens de către şeful de secţie.”

31. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - În unităţile sanitare cu paturi în care se organizează linie de gardă pentru specialităţile paraclinice - radiologie-imagistică medicală şi medicină de laborator - asistentele medicale, indiferent de nivelul studiilor, şi personalul sanitar mediu încadrat în laboratoarele paraclinice vor desfăşura activitate în 3 ture sau în 2 ture în sistem de 12 cu 24 ore libere.”

32. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - Medicii încadraţi în secţiile şi compartimentele cu paturi, care nu sunt induşi în echipa de gardă a unităţii, vor presta activitate de 7 ore în medie pe zi, în cursul dimineţii.”

33. La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) Asigurarea rezolvării unor situaţii deosebite, care reclamă maximă urgenţă în asistenţa medicală din unităţile sanitare cu paturi, se poate face şi prin chemarea medicilor de la domiciliu, atât din unitatea sanitară unde sunt încadraţi, cât şi din alte unităţi sanitare, de către managerul unităţii sanitare, în următoarele cazuri:

a) în unităţi sanitare cu paturi în care nu se organizează gardă;

b) în unităţi sanitare cu paturi în care este organizată gardă;

c) în unităţi sanitare cu paturi, în cazuri grave care necesită consult medical, în cazuri de accidente colective etc., situaţii care necesită prezenţa mai multor medici de specialitate decât cei existenţi în echipa de gardă a unităţii sanitare.”

34. Articolul 39 se abrogă.

35. La articolul 40, alineatul (1), după a treia liniuţă se Introduce o nouă liniuţă, liniuţa a patra, cu următorul cuprins:

„- medicii care au recomandarea cabinetului de expertiză medicală a capacităţii de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.”

36. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) Orele de gardă se efectuează în afara programului de la norma de bază, cu excepţia orelor de gardă prevăzute la art. 4, şi se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial.

(2) Orele de gardă prevăzute la alin.(1) constituie vechime în muncă şi în specialitate.”

37. La articolul 43, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

(2) în situaţia în care spitalul este organizat în sistem pavilionar, iar pavilionale se află în locaţii aflate la adrese diferite şi la distanţă de cei puţin 500 de metri, prevederile alin. (1) se aplică cu referire la pavilionul în care este organizată linia de gardă.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică medicilor din UPU care desfăşoară activitatea în pre-spital, în cadrul liniilor de gardă SMURD sau în intervenţiile la accidentele colective cu victime multiple.”

38. Articolul 46 se abrogă.

39. Articolul 47 se abrogă.

40. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) Chemările de la domiciliu se consemnează în condica de prezenţă pentru activitatea de gardă, se consideră ore de gardă şi se salarizează potrivit legii.”

41. La articolul 49, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Cadrele didactice care ocupă funcţia de profesor sau conferenţiar nu au obligaţia de a efectua gărzi. În această situaţie, cadrele didactice vor presta activitate de 6 sau 7 ore zilnic în cursul dimineţii, în funcţie de specialitate.”

42. Articolul 50 se abrogă.

43. La articolul 54, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 54. - (1) în unităţile sanitare cu paturi pentru care este organizată o singură linie de gardă pe unitate, în această linie de gardă pot fi incluşi şi medicii de medicină generală/medicină de familie, în situaţia în care numărul medicilor încadraţi în unitatea sanitară, inclusiv în ambulatoriul integrat/ambulatoriul de specialitate al spitalului, în specialităţile medicale şi chirurgicale, este mai mic de 4.

(2) în linia de gardă organizată la nivelul sanatoriilor pot fi incluşi şi medicii de medicină generală/medicină de familie, în situaţia în care numărul medicilor de specialitate încadraţi în această unitate sanitară este mai mic de 4.”

44. Articolul 57 se abrogă.

45. La articolul 58, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru personalul medical care prestează gărzi, în condica de prezenţă se vor consemna în mod distinct orele efectuate în această activitate.”

46. Articolul 581 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 581. - Refuzul medicilor de a respecta programul de lucru, de a acorda consultaţii interdisciplinare şi de a respecta graficele de gărzi întocmite lunar de conducerea secţiilor, serviciilor medicale, laboratoarelor şi a compartimentelor şi aprobate de conducerea unităţii sanitare, conform contractului individual de muncă de la norma de bază şi contractului individual de muncă cu timp parţial, constituie abatere disciplinară.”

47. Anexa nr. 1 se abrogă.

48. În anexa nr. 2 se introduc două noi puncte, punctele 5 şi 6, cu următorul cuprins:

„5. În linia de gardă organizată în specialitatea pediatrie pot fi incluşi şi medicii de medicină generală/medicină de familie care au absolvit Facultatea de pediatrie.

6. În linia de gardă organizată la nivelul institutului Naţional de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă vor fi incluşi medicii confirmaţi în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă.”

49 După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Reglementarea prevăzută la art. 53 alin. (1) din Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din domeniul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică pe o perioadă determinată, respectiv până la data de 1 aprilie 2017.

Art. III. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu luna ianuarie 2017.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 6 decembrie 2016.

Nr. 1.375.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la regulament)

 

CASA TERITORIALĂ DE PENSII

CABINETUL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

Nr. ........................./.........................

 

CERTIFICAT MEDICAL ASUPRA CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

 

Subsemnatul(a) dr. .............................................., medic expertiză medicală a capacităţii de muncă, examinând astăzi .............................................., pe dl/dna .............................................., CNP .............................................., cu domiciliul în .............................................., str. .............................................., nr. ...., judeţul/sectorul .............................................., de profesie .............................................., angajat(ă) la .............................................., am constatat următoarele:

Diagnostic clinic (cod CIM 10) .........................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Diagnostic funcţional .........................................................................................................................

Capacitatea de muncă ......................................................................................................................

Recomandări ....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Valabilitate .......................................................................................................................................

 

Medic expertiză medicală a capacităţii de muncă,

..........................................................................................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate

 

Văzând Referatul de aprobare nr. V.W. 6.659 din 6 decembrie 2016 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică şi al Unităţii de Politici Publice din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.303 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,

ţinând cont de prevederile art. 5, 6, 13 şi 24 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile anexei 2.9 - Ministerul Sănătăţii din cadrul Memorandumului având tema „Stadiul implementării condiţionalităţilor ex-ante prevăzute în Acordul de parteneriat şi măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora până în decembrie 2016”, înregistrat cu nr. 5/952 -15 februarie 2016 la Cabinetul Prim-Ministrului României,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planurile regionale de servicii de sănătate aferente regiunilor Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Vest, Vest, Sud, Sud-Est, Centru şi Bucureşti-Ilfov, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 6 decembrie 2016.

Nr. 1.376.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 988 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.110/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.110/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 27 septembrie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

3. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3*) la prezentul ordin.

4. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4*) la prezentul ordin,

5. Anexa nr. 9 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5*) la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016,

Nr. 1.454.


*) Anexele nr. 2-5 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.110/2016)

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Balta Albă

Buzău

1, 2

2

Blăjani

Buzău

1

3

Gherăseni

Buzău

1

4

Largu

Buzău

1, 2, 3

5

Mânzăleşti

Buzău

1

6

Movila Banului

Buzău

1

7

Poşta Câlnău

Buzău

1

8

Robească

Buzău

1

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 31a Ordinul nr. 1.110/2016)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.123/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2016 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 20 septembrie 2016, se abrogă,

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Tudorel Roman,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 1.457.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016 pentru AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ- A.R.R.

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2016

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

116.402,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

103.604,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

103.604,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

255,00

30.10

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

55,00

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

55,00

 

 

30

Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile publice

55,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

200,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

200,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

103.349,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

103.349,00

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

88,659,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

14.690,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

12.798,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

12.798,00

84.10

 

 

CHELTUIELI - TOTAL

116.402,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

112 436,00

10

 

 

Titlul 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

38.020,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

30.275,00

 

 

01

Salarii de bază

20.202,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

03

Indemnizaţie de conducere

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

2.188,00

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanţă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

243,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

200,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

7.442,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

957,00

 

 

01

Tichete de masă

957,00

 

10.03

 

Contribuţii

6,788,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

4.752,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

151,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

1.564,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

65,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

256,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

74.116,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

19.929,00

 

 

01

Furnituri de birou

690,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

60,00

 

 

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

900,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

100,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

1.466,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv., internet

1.010,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

10.829,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

4.874,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

900,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

750,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

750,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

1.095,00

 

 

01

Deplasări interne

700,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

395,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

15,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

566,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

255,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

50.606,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

25,00

 

 

04

Chirii

2.900,00

 

 

07

Fondul conducătorului instituţiei

9,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

47.672,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENŢA SOCIALĂ

300,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

300,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

300,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.966,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

3.966,00

 

71.01

 

Active fixe

3.966,00

 

 

01

Construcţii

-

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

2.692,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

346,00

 

 

30

Alte active fixe

928,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016:

1) Număr mediu de personal: 440 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 4.232 lei(RON)/salariat;

3) în câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 98 mii lei);

4) în cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi ale membrilor comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră (suma de 243 mii lei), remunerarea comisiilor de examinare teoretică (suma de 7.342 mii lei), indemnizaţiile de delegare (suma de 200 mii lei), precum şi litigii conform hotărârilor judecătoreşti şi litigii în derulare (suma de 100 mii lei).

 

RECTIFICĂRI

 

În Decizia prim-ministrului nr. 359/2016 pentru numirea domnului Erwin Simsensohn în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 17 noiembrie 2016, se fac următoarele rectificări:

1. În titlul deciziei, în loc de: „... numirea domnului Erwin Simsensohn ...”se va citi: „... numirea domnului Erwin Şimşensohn...”

2. la articolul unic, în loc de: „... domnul Erwin Simsensohn ...”se va citi: „... domnul Erwin Şimşensohn ...”

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.