MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 989/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 989         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 8 decembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

890. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002

 

891. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 

897. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

 

898. - Hotărâre privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara, instituţie publică, aflată în subordinea Ministerului Culturii

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

373. - Decizie privind eliberarea domnului Vlad Vasiliu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

374. - Decizie privind desemnarea domnului Răzvan Popovici în calitatea de coordonator general al Grupului de lucru interinstituţional EUROPALIA 2019

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.801. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii Ecologice din Bucureşti

 

5.803. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii „Athenaeum” din Bucureşti

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 24 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Culoarul de frontieră, fâşia de protecţie a frontierei de stat şi semnele de frontieră, constituite potrivit legii, se administrează de către inspectoratele teritoriale ale poliţiei de frontieră sau de către Garda de Coastă, potrivit competenţei teritoriale.

..............................................................................

(4) Pentru curăţarea şi întreţinerea fâşiei de protecţie, a culoarului de frontieră, întreţinerea şi repararea semnelor de frontieră sau, la nevoie, pentru înlocuirea acestora, conform prevederilor documentelor bilaterale încheiate cu statele vecine, inspectoratele teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române sau Garda de Coastă, după caz, întocmesc anual planul de lucrări necesar a fi efectuate şi derulează procedurile pentru achiziţionarea serviciilor aferente, cu respectarea normelor în vigoare privind achiziţiile publice.”

2. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 9. - (1) în cazurile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 399/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane - Codul frontierelor Schengen ori prin documentele bilaterale încheiate de România cu alte state, trecerea frontierei de stat se poate face prin alte locuri decât cele prevăzute în anexa nr. 1.

(2) în situaţiile prevăzute la alin. (1), inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră poate aproba, prin dispoziţie, trecerea frontierei de către persoane şi bunuri, în afara punctelor de trecere a frontierei ori în afara programului de funcţionare stabilit. În cazul în care trecerea frontierei de Către persoane presupune şi trecerea de bunuri la frontierele externe ale Uniunii Europene, este necesară obţinerea de către solicitant a avizului prealabil al autorităţii vamale.

(3) Cererea privind trecerea frontierei de stat în afara punctelor de trecere a frontierei ori în afara programului de funcţionare stabilit trebuie înaintată cu cel puţin 30 de zile înainte de data planificată la sediul inspectoratelor teritoriale ale poliţiei de frontieră/Garda de Coastă, în funcţie de zona de competenţă teritorială a acestora. Răspunsul către solicitant se comunică în cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării, ţinând cont şi de avizul autorităţii vamale, în condiţiile prevăzute la alin. (2).

(4) în situaţii justificate de forţă majoră, cererea poate fi înaintată într-un termen mai mic de 30 de zile înainte de data planificată. Răspunsul către solicitant se comunică cu celeritate.

(5) Răspunsul favorabil/nefavorabil se comunică solicitantului, sub semnătura inspectorului general. Răspunsul favorabil va fi transmis şi celorlalte instituţii care au atribuţii legale în controlul bunurilor, mijloacelor de transport şi persoanelor.”

3. Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) în perimetrul punctelor de trecere prevăzute la art. 8 alin. (3) se pot desfăşura şi alte activităţi decât cele legate de efectuarea controlului la frontieră, cu avizul prealabil al şefului serviciului teritorial al poliţiei de frontieră competent, al şefului Gărzii de Coastă sau al şefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, al autorităţii vamale, al autorităţilor administraţiei publice locale şi al altor autorităţi prevăzute de lege, după caz.

(2) Condiţiile de eliberare a avizului prealabil de către şeful serviciului teritorial al poliţiei de frontieră competent, de către şeful Gărzii de Coastă sau de către şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, precum şi obligaţiile persoanelor în privinţa cărora s-a emis avizul sunt cele stabilite în anexa nr. 2.”

4. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Consemnele la frontieră reprezintă semnalările cuprinse în sistemele de evidenţă ale Poliţiei de Frontieră Române referitoare la persoane, mijloace de transport şi alte bunuri cu privire la care au fost dispuse, în condiţiile legii, măsuri privind interzicerea intrării sau ieşirii în/din România, urmărirea, efectuarea controlului amănunţit sau alte măsuri ce pot fi puse în aplicare cu ocazia controlului la trecerea frontierei de stat.”

5. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Consemnele la frontieră sunt:

a) IND - străin semnalat ca inadmisibil. Persoanei în cauză nu i se permite intrarea în România;

b) NPI - nu se permite intrarea. Persoanei, mijlocului de transport sau bunurilor care fac obiectul informării nu li se permite intrarea în ţară;

c) NPE - nu se permite ieşirea. Persoanei, mijlocului de transport sau bunurilor care fac obiectul informării nu li se permite ieşirea din ţară;

d) CAI - control amănunţit la intrare. Persoanei, mijlocului de transport şi bunurilor care fac obiectul informării li se face controlul amănunţit la intrarea în ţară şi în funcţie de rezultatele acestuia se iau măsurile prevăzute de lege;

e) CAE - control amănunţit la ieşire. Persoanei, mijlocului de transport şi bunurilor care fac obiectul informării li se face controlul amănunţit la ieşirea din ţară şi în funcţie de rezultatele acestuia se iau măsurile prevăzute de lege.”

6. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Ministrul afacerilor interne poate stabili, prin ordin, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, alte tipuri de consemne decât cele prevăzute la art. 25, atunci când sunt necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau la cererea altor autorităţi de stat, cu respectarea prevederilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.”

7. Anexele nr. 1 şi 2 la norme se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - La data eliminării controalelor la frontierele interne pentru frontierele terestre comune, inclusiv frontierele fluviale, stabilită prin decizie a Consiliului Uniunii Europene, Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 24 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Culoarul de frontieră, fâşia de protecţie a frontierei de stat şi semnele de frontieră, constituite potrivit legii la frontierele externe, se administrează de către inspectoratele teritoriale ale poliţiei de frontieră sau de către Garda de Coastă, potrivit competenţei teritoriale. Culoarul de frontieră, fâşia de protecţie a frontierei de stat şi semnele de frontieră, constituite potrivit legii la frontierele interne, se administrează de către serviciile teritoriale ale poliţiei de frontieră, potrivit competenţei teritoriale.”

2. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

„Art. 191- - (1) Controlul la frontieră al navelor care intră sau ies în/din sectorul fluviului Dunărea, în aval de kilometrul fluvial 845,5 în zona localităţii Pristol (Calafat) până la mila marină 72,5, în zona localităţii Galaţi, braţele Tulcea şi Sfântu Gheorghe, canalele Sulina, Dunăre - Marea Neagră şi Poarta Albă - Midia Năvodari, plecând în/venind din curse externe, se efectuează cu respectarea procedurilor prevăzute la pct. 3 şi 4 din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 399/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane - Codul frontierelor Schengen.

(2) Controlul la frontieră prevăzut la alin. (1) se efectuează la bordul navei sau în zone special amenajate în unul dintre punctele de trecere a frontierei cu specific portuar, respectiv Midia, Constanţa, Mangalia, Constanţa Sud - Agigea, Sulina, Tulcea, Galaţi sau Calafat, dacă acesta este primul, respectiv ultimul punct de trecere a frontierei pe care nava îl întâlneşte când intră/iese în/din sectorul fluviului Dunărea prevăzut la alin. (1).

(3) în cazul navelor care transportă către sectorul fluviului Dunărea prevăzut la alin. (1) străini care nu îndeplinesc condiţiile de intrare pe teritoriul României, sunt aplicabile prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul navelor prevăzute la alin. (1) care, înainte de a intra în sectorul fluviului Dunărea prevăzut la alin. (1), fac escală într-un port românesc cu punct de trecere a frontierei cu specific portuar de la frontiera cu Republica Serbia, controlul la frontieră la intrare se efectuează în acel port, nu în portul Calafat.

(5) în baza tratatelor încheiate în acest sens, controlul la frontieră al navelor prevăzute la alin. (1) se poate efectua şi pe teritoriul unui stat terţ, în cursul traversării ori la sosirea sau plecarea navei.

(6) Navele care se deplasează între porturi ale unor state terţe, cu tranzitarea sectorului fluviului Dunărea prevăzut la alin. (1), fără a avea ca port de destinaţie un port românesc sau bulgăresc, sunt supuse controlului la frontieră la intrare, respectiv ieşire.

(7) în baza unei evaluări a riscurilor legate de securitatea internă şi migraţie ilegală, echipajul şi pasagerii navelor descrise mai sus pot fi supuşi exercitării prerogativelor poliţieneşti, precum şi unui control fizic al navei pe sectoarele prevăzute la alin. (1).

(8) Navele care navighează exclusiv între porturi ale părţilor contractante, în sensul art. 1 lit. c1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt supuse controlului la frontieră, la intrare, cu excepţia cazului în care acestea au fost supuse controlului la frontieră, la ieşire, în portul de plecare,”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

p. Ministrul afacerilor externe,

Marius Cristian Bădescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 890.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la norme)

 

SITUAŢIA

punctelor de trecere a frontierei de stat a României şi a zonelor libere

 

I. La frontiera româno-ungară

Puncte de trecere a frontierei deschise traficului internaţional:

1. Petea, judeţul Satu Mare - rutier;

2. Cărei, judeţul Satu Mare - feroviar;

3. Urziceni, judeţul Satu Mare - rutier;

4. Valea lui Mihai, judeţul Bihor - feroviar şi rutier;

5. Săcuieni, judeţul Bihor - rutier;

6. Episcopia Bihor, judeţul Bihor - feroviar;

7. Borş, judeţul Bihor - rutier;

8. Salonta, judeţul Bihor - rutier şi feroviar;

9. Vărsând, judeţul Arad - rutier;

10. Curtici, judeţul Arad - feroviar;

11. Tudor Vladimirescu, judeţul Arad - rutier RO-LA;

12. Turnu, judeţul Arad - rutier;

13. Nădlac, judeţul Arad - rutier

14. Nădlac II, judeţul Arad - rutier

15. Cenad, judeţul Timiş - rutierii. La frontiera româno-sârbă

Puncte de trecere a frontierei deschise traficului internaţional:

1. Jimbolia, judeţul Timiş - rutier şi feroviar;

2. Vălcani, judeţul Timiş - rutier;

3. Lunga, judeţul Timiş - rutier;

4. Foeni, judeţul Timiş - rutier;

5. Stamora - Moraviţa, judeţul Timiş - rutier şi feroviar;

6. Naidăş, judeţul Caraş-Severin - rutier;

7. Moldova Veche, judeţul Caraş-Severin - portuar;

8. Orşova, judeţul Mehedinţi - portuar;

9. Porţile de Fier I, judeţul Mehedinţi - rutier;

10. Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi - portuar;

11. Porţile de Fier II, judeţul Mehedinţi - rutier.

III. La frontiera româno-bulgară

Puncte de trecere a frontierei deschise traficului internaţional:

1. Calafat, judeţul Dolj - rutier, feroviar şi portuar;

2. Bechet, judeţul Dolj - rutier (bac) şi portuar;

3. Corabia, judeţul Olt - portuar;

4. Turnu Măgurele, judeţul Teleorman - rutier (bac) şi portuar;

5. Zimnicea, judeţul Teleorman - rutier (bac) şi portuar;

6. Giurgiu, judeţul Giurgiu - rutier, feroviar şi portuar;

7. Olteniţa, judeţul Călăraşi - portuar;

8. Călăraşi (Chiciu), judeţul Călăraşi - rutier (bac) şi portuar;

9. Ostrov, judeţul Constanţa - rutier;

10. Lipniţa, judeţul Constanţa - rutier;

11. Dobromir, judeţul Constanţa - rutier;

12. Negru Vodă, judeţul Constanţa - rutier şi feroviar;

13. Vama Veche, judeţul Constanţa - rutier,

IV. La frontiera româno-moldoveană

Puncte de trecere a frontierei deschise traficului internaţional:

1. Galaţi - Giurgiuleşti, judeţul Galaţi - rutier;

2. Galaţi, judeţul Galaţi - feroviar;

3. Galaţi, judeţul Galaţi - portuar;

4. Oancea, judeţul Galaţi - rutier;

5. Fălciu, judeţul Vaslui - feroviar;

6. Albiţa, judeţul Vaslui - rutier;

7. laşi, judeţul laşi - feroviar;

8. Sculeni, judeţul laşi - rutier;

9. Stânca - Costeşti, judeţul Botoşani - rutier;

10. Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani - rutier.

V. La frontiera româno-ucraineană

A. Puncte de trecere a frontierei deschise traficului internaţional:

1. Şiret, judeţul Suceava - rutier;

2. Vicovu de Sus, judeţul Suceava - rutier;

3. Vicşani, judeţul Suceava - feroviar;

4. Valea Vişeului, judeţul Maramureş - feroviar;

5. Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş - rutier;

6. Câmpulung la Tisa, judeţul Maramureş - feroviar;

7. Halmeu, judeţul Satu Mare - rutier şi feroviar.

B. Puncte de mic trafic:

1. Isaccea, judeţul Tulcea - portuar;

2. Chilia Veche, judeţul Tulcea - portuar (neoperaţional);

3. Plauru, judeţul Tulcea - portuar;

4. Periprava, judeţul Tulcea - portuar;

5. Racovăţ, judeţul Suceava - rutier/pietonal;

6. Climăuţi, judeţul Suceava - pietonal;

7. Văşcăuţi, judeţul Suceava - pietonal (neoperaţional);

8. Ulma, judeţul Suceava - rutier/pietonal;

9. Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava - pietonal;

10. Tarna Mare, judeţul Satu Mare - rutier/pietonal;

11. Galaţi, judeţul Galaţi - fluvial (neoperaţional);

12. Sighet, judeţul Maramureş - pietonal (neoperaţional).

VI Puncte de trecere a frontierei de stat situate în interiorul ţării:

1. „Henri Coandă” Bucureşti - aeroportuar;

2. Aeroport Bucureşti Băneasa - aeroportuar;

3. Aeroport Baia Mare, judeţul Maramureş - aeroportuar;

4. Aeroport Suceava, judeţul Suceava - aeroportuar;

5. Aeroport Iaşi, judeţul laşi - aeroportuar;

6. Aeroport Bacău, judeţul Bacău - aeroportuar;

7. Aeroport Craiova, judeţul Dolj - aeroportuar;

8. Aeroport „Delta Dunării” Tulcea, judeţul Tulcea - aeroportuar;

9. Aeroport Timişoara, judeţul Timiş - aeroportuar;

10. Aeroport Arad, judeţul Arad - aeroportuar;

11. Aeroport Oradea, judeţul Bihor - aeroportuar;

12. Aeroport Cluj-Napoca, judeţul Cluj - aeroportuar;

13. Aeroport Satu Mare, judeţul Satu Mare - aeroportuar;

14. Aeroport Târgu Mureş, judeţul Mureş - aeroportuar;

15. Aeroport Sibiu, judeţul Sibiu - aeroportuar;

16. Aeroport Constanţa - Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa - aeroportuar.

VII. Puncte de trecere a frontierei situate la Marea Neagră şi Dunărea maritimă:

1. Brăila, judeţul Brăila - portuar;

2. Cernavodă, judeţul Constanţa - portuar;

3. Tulcea, judeţul Tulcea - portuar;

4. Sulina, judeţul Tulcea - portuar;

5. Midia, judeţul Constanţa - portuar;

6. Constanţa, judeţul Constanţa - portuar;

7. Constanţa - Sud, judeţul Constanţa - portuar şi RO-RO;

8. Mangalia, judeţul Constanţa - portuar.

VIII. Zone libere:

1. Curtici, judeţul Arad;

2. Giurgiu, judeţul Giurgiu;

3. Basarabi, judeţul Constanţa;

4. Constanţa - Sud, judeţul Constanţa;

5. Sulina, judeţul Tulcea;

6. Galaţi, judeţul Galaţi;

7. Brăila, judeţul Brăila.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la norme)

 

CONDIŢII

de eliberare a avizului prealabil de către şeful serviciului teritorial al poliţiei de frontieră competent, de către şeful Gărzii de Coastă sau de către şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare şi obligaţiile persoanelor în privinţa cărora s-a emis avizul

 

1. Competenţele de avizare

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi unităţile subordonate acestuia asigură avizarea activităţilor ce se desfăşoară în punctele de trecere a frontierei, altele decât cele legate de efectuarea controlului la frontieră, după cum urmează:

a) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, prin structura de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare - pentru activităţile ce urmează a se desfăşura în punctele de trecere a frontierei organizate în aeroporturile deschise traficului internaţional;

b) serviciile teritoriale ale poliţiei de frontieră sau Garda de Coastă - pentru activităţile ce urmează a se desfăşura în punctele de trecere a frontierei rutiere, portuare sau feroviare, aflate în zona de competenţă a acestor structuri.

2. Avizele şi conţinutul dosarului solicitării de avizare

Sunt supuse avizării, în condiţiile art. 45 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, toate activităţile care urmează a se desfăşura în punctele de trecere a frontierei, altele decât efectuarea controlului la frontieră, care prin natura lor nu afectează desfăşurarea activităţii specifice de control, ordinea publică, mediul înconjurător şi siguranţa traficului în punctele de trecere a frontierei de stat.

Avizele se acordă la solicitarea persoanei fizice sau juridice interesate.

Dosarul solicitării de avizare trebuie să cuprindă;

a) cerere de solicitare a avizului;

b) statutul societăţii/copie, după caz;

c) tabel nominal cu personalul care urmează să lucreze în perimetrul punctelor de trecere a frontierei şi datele de identificare ale acestuia;

d) tabel cu autovehiculele ce urmează să intre în perimetrul punctelor de trecere a frontierei şi numerele de identificare ale acestora.

3. Analiza şi verificarea cererii de avizare

Cererile de avizare se depun şi se înregistrează la compartimentul secretariat al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, respectiv la compartimentele secretariat ale serviciilor teritoriale ale poliţiei de frontieră sau la compartimentul secretariat al Gărzii de Coastă. Verificarea oportunităţii desfăşurării activităţilor în punctele de trecere a frontierei se realizează de către ofiţeri desemnaţi din compartimentele operative.

La depunerea solicitărilor şi a documentaţiei necesare, compartimentele secretariat oferă solicitanţilor informaţiile necesare privind întocmirea sau, după caz, completarea dosarelor

Evidenţa acordării avizelor se ţine de către compartimentele secretariat ale structurilor prevăzute la pct. 1 într-un registru special destinat, structurat conform modelului prevăzut la pct. 7.

4. Condiţii care, în funcţie de natura activităţii ce urmează a fi desfăşurată, sunt impuse solicitantului avizului;

a) în timpul serviciului, personalul angajat poartă în mod obligatoriu un ecuson cu numele, prenumele persoanei, respectiv ştampila şi semnătura angajatorului, însoţit de o fotografie;

b) accesul personalului angajat în incinta punctului de trecere a frontierei se face pe baza legitimaţiei de serviciu care este vizată trimestrial de către angajator;

c) orice modificare de personal este comunicată organelor poliţiei de frontieră de către titularul avizului, în termen de 24 de ore de la producere;

d) se interzice accesul personalului angajat cu autoturisme proprietate personală sau proprietate a societăţii unde îşi desfăşoară activitatea dincolo de linia de control al documentelor de trecere a frontierei, pe sensul de ieşire din ţară;

e) împrejmuirea magazinului sau, după caz, a locului unde urmează a fi desfăşurată activitatea, cu mijloace adecvate, pentru a evita accesul persoanelor prin alte locuri decât cele destinate în acest sens;

f) iluminarea magazinului sau, după caz, a locului de desfăşurare a activităţii pe timp de noapte, lateral, atât în faţa, cât şi în spatele acestuia;

g) se interzice accesul personalului angajat la locul de desfăşurare a activităţii în afara orelor de program;

h) personalul angajat este obligat ca atât la intrarea, cât şi la ieşirea din serviciu să se prezinte pentru control la lucrătorul poliţiei de frontieră din punctul de acces.

5. Termene

Termenul de acordare a avizelor solicitate este de maximum 30 de zile şi începe să curgă din ziua lucrătoare următoare zilei depunerii documentaţiei, numai dacă aceasta este completă şi conformă cu prevederile legale în vigoare.

Termenul de valabilitate a avizelor acordate este de un an.

6. Retragerea avizelor

Şefii structurilor poliţiei de frontieră care au eliberat avizele prevăzute la art. 45 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a organiza şi de a executa controlul modului de desfăşurare a activităţilor avizate.

În situaţiile în care, prin activitatea de control, este constatat faptul că nu se respectă condiţiile stabilite prin aviz, persoanele fizice sau juridice în privinţa cărora s-a emis avizul sunt sancţionate contravenţional, îh condiţiile art. 75 lit. e), coroborat cu art. 76 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care se constată săvârşirea în mod repetat a contravenţiei de nerespectare a obligaţiilor prevăzute în avizul eliberat de către şeful serviciului teritorial al poliţiei de frontieră, de către şeful Gărzii de Coastă sau de către şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, persoanele fizice sau juridice în privinţa cărora s-a emis avizul sunt sancţionate cu amendă şi retragerea avizului, în condiţiile art. 76 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Modelul registrului de evidenţă a avizelor acordate la solicitarea persoanelor fizice şi juridice pentru desfăşurarea diferitelor activităţi în zona de frontieră şi în punctele de trecere a frontierei de stat:

 

Nr. crt.

Solicitant

(nume/adresă)

Data depunerii dosarului complet

(nr. intrare)

Activitatea pentru care solicită avizul sau aprobarea

Modul de soluţionare a solicitării

Perioada pentru care s-a acordat avizul sau aprobarea

Data emiterii

Data expedierii

Observaţii

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administra rea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală Anticorupţie, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1,

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 891.

 

ANFXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală Anticorupţie, ale căror valori de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI)

Valoarea de inventar actualizata

(lei)

152264

8.19.01

68-01

Municipiul Bucureşti

Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală Anticorupţie CU118268520

12.777.573,92

153864

8.19.01

68-02

Municipiul Bucureşti

Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală Anticorupţie CU118268520

771.173,14

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, ale căror valori de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI)

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

111449

8.19.01

10-12

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

40.318,53

111450

8.19.01

10-13

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

35.146,90

111451

8.19.01

10-14

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

35.950,47

111452

8.19.01

10-15

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

34.177,74

111453

8.19.01

10-16

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

36.028,15

111454

8.19.01

10-17

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

42.476,98

111455

8.19.01

10-18

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

48.562,99

111456

8.19.01

10-19

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

45.594,36

111457

8.19.01

10-20

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

42.771,72

111458

8,19.01

10-21

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

55.665,54

111459

8.19.01

10-22

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

51.110,95

111460

8.19.01

10-23

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

42.959,37

111461

8.19.01

10-24

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

51.931,84

111462

8.19.01

10-25

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

51.905,65

111463

8.19.01

10-28

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

2.449.107,29

111464

8.19.01

10-29

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

8.163.956,62

111465

8.19.01

10-30

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

82.710,19

111466

8.19.01

10-31

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

99.312,41

111467

8.19.01

10-32

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

93.323,04

111468

8.19.01

10-33

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

57.416,79

111469

8.19.01

10-34

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

54.242,02

111470

8.19.01

10-35

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

303.326,95

111471

8.19.01

10-36

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

63.055,90

111472

8.19.01

10-37

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

60.212,07

111473

8.19.01

10-38

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

54.387,00

111474

8.19.01

10-39

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

117.815,19

111475

8.19.01

10-40

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

63.868,15

111476

8.19,01

10-41

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

249.010,75

111477

8.19.01

10-42

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

90.051,76

111478

8.19.01

10-43

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

58.251,05

111479

8.19.01

10-44

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

48.488,52

111480

8.19.01

10-45

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

43.187,86

111481

8.19.01

10-48

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

49.992,34

111482

8.19.01

10-50

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

61.036,88

111483

8.19.01

10-53

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

58.035,87

111484

8.19.01

10-55

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

42.393,06

111485

8.19.01

10-56

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

1.343.139,96

111486

8.19.01

10-57

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

42.310,68

111487

8.19.01

10-58

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

125.255,32

111488

8.19.01

10-59

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

114.136,72

111489

8.19.01

10-60

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

144.610,83

111490

8.19.01

10-61

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

119.864,34

111491

8.19.01

10-62

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

106.123,35

111492

8.19.01

10-63

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

109.543,56

111493

8.19.01

10-64

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

139.443,36

111494

8.19.01

10-65

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

132.382,57

111495

8.19,01

10-66

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

118,104,70

111496

8.19.01

10-67

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

164.843,73

111497

8.19.01

10-68

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

158.279,47

111498

8.19.01

10-69

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

1.206.682,37

111499

8.19.01

10-70

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

425.750,10

111500

8.19.01

10-71

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

150.447,48

111501

8.19.01

10-72

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

93.616,16

111502

8.19.01

10-73

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

95.766,09

111503

8.19.01

10-76

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

2.981,65

111504

8.19.01

10-77

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

233.363,41

111505

8.19.01

10-78

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

114.149,85

111506

8.19.01

10-79

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

112.467,48

111507

8.19.01

10-80

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

115.068,74

111508

8.19.01

10-81

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

98.067,78

111509

8.19.01

10-82

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

146.413,37

111512

8.19.01

10-85

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

2.080.887,58

111513

8.19.01

10-86

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

156.547,45

111514

8.19.01

10-87

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

131.265,45

111515

8.19.01

10-88

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

11.035,57

111516

8.19.01

10-91

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

50.781,87

145349

8.19.01

10-94

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

5.777,53

145350

8.19.01

10-95

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

42.799,86

145351

8.19.01

10-96

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

4.527,86

145352

8.19.01

10-97

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

94.987,75

145353

8.19.01

10-98

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău CUI 4299615

21.754,69

145354

8.19.01

10-99

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

479.445,95

145355

8.19.01

10-100

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

133.371,62

155683

8.19.01

10-105

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău CUI 4299615

16.040,13

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicare unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2015,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 13 iunie 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 22 iulie 2019.

*

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei delegate (UE) 2015/863 a Comisiei din 31 martie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte lista substanţelor restricţionate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 137 din 4 iunie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

p. Ministrul afacerilor externe,

Marius Cristian Bădescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 897.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 322/2013)

 

LISTA

cu substanţele restricţionate prevăzute la art. 4 alin. (1) din hotărâre şi valorile concentraţiilor maxime din greutate admise în materialele omogene

 

1. Plumb (0,1%)

2. Mercur (0,1%)

3. Cadmiu (0,01%)

4. Crom hexavalent (0,1%)

5. Bifenili polibromuraţi (PBB) (0,1%)

6. Eteri de difenil polibromuraţi (PBDE) (0,1%)

7. Ftalat de di(2-etilhexil) (DEHP) (0,1%)

8. Ftalat de butii benzii (BBP) (0,1%)

9. Ftalat de dibutil (DBP) (0,1%)

10. Ftalat de diizobutil (DIBP) (0,1%)

Restricţionarea substanţelor DEHP, BBP, DBP şi DIBP se aplică de la 22 iulie 2021 în cazul dispozitivelor medicale, inclusiv al dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro şi al instrumentelor de monitorizare şi control, inclusiv al instrumentelor industriale de monitorizare şi control.

Restricţionarea substanţelor DEHP, BBP, DBP şi DIBP nu se aplică în cazul cablurilor şi al părţilor de schimb pentru repararea, reutilizarea, modernizarea funcţiilor sau mărirea capacităţii EEE introduse pe piaţă înainte de 22 iulie 2019 şi nici al dispozitivelor medicale, inclusiv al dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro şi al instrumentelor de monitorizare şi control, inclusiv al instrumentelor industriale de monitorizare şi control, introduse pe piaţă înainte de 22 iulie 2021.

Restricţionarea substanţelor DEHP, BBP şi DBP nu se aplică în cazul jucăriilor la care DEHP, BBP şi DBP sunt deja restricţionate în temeiul nr. crt. 51 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara, instituţie publică, aflată în subordinea Ministerului Culturii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara, instituţie publică, aflată în subordinea Ministerului Culturii, a bunului imobil, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 512/2014.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Culturii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 898.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil ce urmează a fi înscris în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi dat în administrarea Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara, instituţie publică, aflată în subordinea Ministerului Culturii

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Valoarea de inventar

(lei)

Baza legală

Persoana juridică de la care trece bunul imobil în domeniul public al statului

Persoana juridică la care trece bunul imobil în domeniul public al statului

Persoana juridică ce administrează bunul imobil

Descrierea tehnică

Adresa

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie numărul de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului.

8.24.05

SALA STUDIO

(fosta Sală de sport nr. 2)

Teren - suprafaţă 3.919 mp; construcţii administrative şi social-culturale

- suprafaţă 1.454 mp

CF nr. 420078

Parcul Civic,

Municipiul Timişoara,

judeţul Timiş

15.395.700

S.C. 1505/2002 a Curţii de Apel

Timişoara HCL a Municipiului Timişoara nr. 512/ 23.10.2014

Primăria Municipiului Timişoara

CUI 5390605

Ministerul Culturii

CUI 4192812

Teatrul Naţional Mihai Eminescu Timişoara

CUI 2483530

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Vlad Vasiliu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

Având în vedere cererea domnului Vlad Vasiliu înregistrată la Cabinetul prim-ministrului sub nr. 5/7.957 din 6 decembrie 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 8 decembrie 2016, domnul Vlad Vasiliu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 8 decembrie 2016.

Nr. 373.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind desemnarea domnului Răzvan Popovici în calitatea de coordonator general al Grupului de lucru interinstituţional EUROPALIA 2019

 

Având în vedere propunerea comună formulată de ministrul afacerilor externe, ministrul culturii şi preşedintele Institutului Cultural Român, prin Adresele nr. A10/4.552 din 27 octombrie 2016, nr. 8.827 din 25 noiembrie 2016 şi nr. 19.287 din 22 noiembrie 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului sub nr. 5/7.871 din 29 noiembrie 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 714/2016 privind stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea participării României, ca ţară invitată de onoare, la Festivalul Internaţional de Artă EUROPALIA 2019,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Răzvan Popovici este desemnat în calitatea de coordonator general al Grupului de lucru interinstituţional EUROPALIA 2019.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 8 decembrie 2016.

Nr. 374.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii Ecologice din Bucureşti

 

În baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, cu modificările ulterioare,

având în vedere Raportul Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior nr. 815 din 25 februarie 2016 privind evaluarea externă a calităţii academice din Universitatea Ecologică din Bucureşti, ca urmare a Raportului de control nr. 442 din 26 iulie 2016,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de monitorizare specială a Universităţii Ecologice din Bucureşti, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Monitorizarea specială a Universităţii Ecologice din Bucureşti se realizează pe o perioadă de 18 luni, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - În vederea aplicării prevederilor art. 2, cu ocazia vizitei de monitorizare, se va numi prin ordin de serviciu comisia de monitorizare specială a Universităţii Ecologice din Bucureşti.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ superior va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Laurenţiu Dănuţ Vlad,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2016.

Nr. 5.801.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de monitorizare specială a Universităţii Ecologice din Bucureşti

 

Art. 1. - Universitatea Ecologică din Bucureşti, instituţie de învăţământ superior, care face parte din sistemul naţional de învăţământ, conform Legii nr. 282/2003 privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din Bucureşti, este monitorizată pe o perioadă de 18 luni, începând cu data publicării prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I

Art. 2. - (1) Monitorizarea specială se referă la întreaga activitate desfăşurată de către Universitatea Ecologică din Bucureşti şi vizează asigurarea respectării standardelor legale de calitate specifice învăţământului superior, privind întreaga activitate didactică, de cercetare ştiinţifică, financiară, administrativă, de finalizare a studiilor, de eliberare a actelor de studii.

(2) în procesul de monitorizare a activităţii, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice colaborează atât cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS), cât şi cu alte instituţii de învăţământ superior acreditate, precum şi, după caz, cu alte organisme specializate ale statului.

Art. 3. - (1) Universitatea Ecologică din Bucureşti elaborează un plan de măsuri în vederea asigurării respectării reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea învăţământului superior, cercetarea universitară, managementul financiar, etica universitară şi asigurarea calităţii în învăţământul superior.

(2) Universitatea Ecologică din Bucureşti, pe perioada monitorizării, are obligaţia de a prezenta semestrial Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice rapoarte de progres privind îndeplinirea planului de măsuri asumat, menţionat la alin. (1).

(3) Aceste rapoarte vor conţine informaţii referitoare la:

a) evidenţa studenţilor înmatriculaţi pe specializări, forme de învăţământ şi locaţii geografice;

b) registre matricole, cataloage de examene, transferuri, exmatriculări;

c) planuri de învăţământ;

d) personal didactic, state de funcţii;

e) bază materială;

f) capacitate instituţională, spaţii de cazare;

g) alte aspecte din activitatea instituţiei;

h) evoluţia implementării planului de măsuri menţionat la alin. (1).

Art. 4. - În situaţia în care pe perioada monitorizării se constată neîndeplinirea planului de măsuri asumat, se vor avea îh vedere următoarele măsuri:

1. Universitatea Ecologică din Bucureşti nu poate organiza examene de admitere în anul I la specializările/programele de studii universitare.

2. Universitatea Ecologică din Bucureşti nu poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare. Aceste examene vor fi organizate de către instituţii de învăţământ superior de stat care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, pe baza unui protocol.

3. Alte măsuri prevăzute de lege.

Art. 5. - (1) Comisia de monitorizare specială se va deplasa ori de câte ori este nevoie la instituţie pentru a verifica conformitatea şi realitatea celor precizate de către universitate în rapoartele de progres transmise şi va întocmi rapoarte ce vor prezenta stadiul îndeplinirii planului de măsuri elaborat de către Universitatea Ecologică din Bucureşti, problematica menţionată în art. 3 alin. (1) şi (3), precum şi alte aspecte semnalate la faţa locului.

(2) în luna martie 2018, comisia de monitorizare specială va solicita universităţii dovada referitoare la depunerea de către Universitatea Ecologică din Bucureşti a unui dosar de evaluare instituţională la ARACIS sau la altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Superior (EQAR), în vederea schimbării calificativului „Lipsă de încredere”.

(3) în funcţie de rezultatele monitorizării speciale şi de propunerile ARACIS sau a unei alte agenţii de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Superior (EQAR), sau la propunerea formulată de către comisia de monitorizare specială, vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii „Athenaeum” din Bucureşti

 

În baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, cu modificările ulterioare,

având în vedere raportul Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii În învăţământul Superior nr. 817 din 25 februarie 2016 privind evaluarea externă a calităţii academice din Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de monitorizare specială a Universităţii „Athenaeum” din Bucureşti, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Monitorizarea specială a Universităţii „Athenaeum” din Bucureşti se realizează pe o perioadă de 18 luni, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - În vederea aplicării prevederilor art. 2, cu ocazia vizitei de monitorizare se va numi prin ordin de serviciu comisia de monitorizare specială a Universităţii „Athenaeum” din Bucureşti.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ superior va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Laurenţiu Dănuţ Vlad,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2016.

Nr. 5.803.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de monitorizare specială a Universităţii „Athenaeum” din Bucureşti

 

Art. 1. - Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti, instituţie de învăţământ superior, care face parte din sistemul naţional de învăţământ, conform Legii nr. 135/2005 privind înfiinţarea Universităţii „Athenaeum” din municipiul Bucureşti, este monitorizată pe o perioadă de 18 luni, începând cu data publicării prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Monitorizarea specială se referă la întreaga activitate desfăşurată de către Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti şi vizează asigurarea respectării standardelor legale de calitate specifice învăţământului superior, privind întreaga activitate didactică, de cercetare ştiinţifică, financiară, administrativă, de finalizare a studiilor, de eliberare a actelor de studii.

(2) în procesul de monitorizare a activităţii, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice colaborează atât cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS), cât şi cu alte instituţii de învăţământ superior acreditate, precum şi, după caz, cu alte organisme specializate ale statului.

Art. 3. - (1) Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti elaborează un plan de măsuri în vederea asigurării respectării reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea învăţământului superior, cercetarea universitară, managementul financiar, etica universitară şi asigurarea calităţii în învăţământul superior.

(2) Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti, pe perioada monitorizării, are obligaţia de a prezenta semestrial Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice rapoarte de progres privind îndeplinirea planului de măsuri asumat, menţionat la alin. (1).

(3) Aceste rapoarte vor conţine informaţii referitoare la:

a) evidenţa studenţilor înmatriculaţi pe specializări, forme de învăţământ şi locaţii geografice;

b) registre matricole, cataloage de examene, transferuri, exmatriculări;

c) planuri de învăţământ;

d) personal didactic, state de funcţii;

e) bază materială;

f) capacitate instituţională, spaţii de cazare;

g) alte aspecte din activitatea instituţiei;

h) evoluţia implementării planului de măsuri menţionat la alin. (1).

Art. 4. - În situaţia în care pe perioada monitorizării se constată neîndeplinirea planului de măsuri asumat, se vor avea în vedere următoarele măsuri:

1. Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti nu poate organiza examene de admitere în anul I la specializările/ programele de studii universitare.

2. Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti nu poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare. Aceste examene vor fi organizate de către instituţii de învăţământ superior de stat care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, pe baza unui protocol.

3. Alte măsuri prevăzute de lege.

Art. 5. - (1) Comisia de monitorizare specială se va deplasa ori de câte ori este nevoie la Instituţie pentru a verifica conformitatea şi realitatea celor precizate de către universitate în rapoartele de progres transmise şi va întocmi rapoarte ce vor prezenta stadiul îndeplinirii planului de măsuri elaborat de către Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti, problematica menţionată în art. 3 alin. (1) şi (3), precum şi alte aspecte semnalate la faţa locului.

(2) în luna martie, comisia de monitorizare specială va solicita ARACIS informaţii în legătură cu depunerea de către Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti a unui dosar de evaluare instituţională în vederea schimbării calificativului „Lipsă de încredere”.

(3) în funcţie de rezultatele monitorizării speciale şi de propunerile ARACIS sau a unei alte agenţii de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Superior (EQAR), ori la propunerea formulată de către comisia de monitorizare specială, vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.