MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 993/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 993         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 9 decembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.453. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 17 din 13 iunie 2016 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

1.387. - Hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare prevăzute în anexele nr. 1-24*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 10 octombrie 2016.

Nr. 5.453.


*) Anexele nr. 1-24 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE - INCDTP Bucureşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Influenţe + /-

Rectificat 2016

A

0

1

2

3 = 1 + 2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

18 711

 

18 711

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

18 691

 

18 691

din care:

 

 

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

15 940

 

15 940

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1 581

 

1 581

c) Alte venituri din exploatare

05

1 170

 

I 170

2. VENITURI FINANCIARE

06

20

 

20

3, VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

 

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

18 646

 

18 646

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

18 631

 

18 611

a) Bunuri şi servicii

10

3 326

 

3 326

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

10 151

 

10 151

- cheltuieli cu salariile din care:

12

8014

 

8 014

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

169

 

169

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

169

 

169

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1 266

 

1 266

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

39

 

39

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

417

 

417

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

20

 

20

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

68

 

68

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

20

 

20

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

 

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

307

 

307

- tichete de masă

23

72

 

72

- deplasări, detaşări

24

235

 

235

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3 100

 

3 100

d) Cheltuieli de protocol

26

13

 

13

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

 

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

 

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/201 5 privind Codul fiscal eu modificările şi completările ulterioare

29

26

 

26

h) Alte cheltuieli

30

1 995

 

1 995

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

35

 

35

- cheltuieli privind dobânzile

32

31

 

31

- alte cheltuieli financiare

33

4

 

4

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

 

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

65

 

65

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

12

 

12

V. REZULTATUL NET

37

53

 

53

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

 

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

53

 

53

a) pentru cointeresarea personalului

40

11

 

11

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

31

 

31

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

11

 

11

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

252

667,25

919,25

1. Surse proprii

44

52

 

52

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

667,25

667,25

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

 

 

- interne

47

 

 

 

- externe

48

 

 

 

4. Alte surse

49

200

 

200

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

252

667,25

919,25

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

252

667,25

919,25

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

 

0

- interne

53

0

 

0

- externe

54

0

 

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

1 8711

 

18 711

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

1 8 646

 

18 646

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

65

 

65

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

174

 

174

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

103

 

103

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institui - lei/persoană/lună

60

3 697

 

3 697

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4 250

 

4 250

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

0,35

 

0,35

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

107,53

 

107,53

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu

64

4,80

 

4,80

10. Plăţi restante

65

0

 

0

11. Creanţe de încasat

66

600

 

600

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI AGRICOLE ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEIALIMENTARE - INMA Bucureşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Influenţe + /-

Rectificat 2016

A

0

1

2

3 = 1 + 2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

9 801

0

9 801

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

9 770

0

9 770

din care:

 

 

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

8 605

0

8 605

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

360

0

360

c) Alte venituri din exploatare

05

805

0

805

2. VENITURI FINANCIARE

06

31

0

31

3, VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

9 741

0

9 741

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

9 661

0

9 661

a) Bunuri şi servicii

10

1 750

0

1 750

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

6 538

0

6 538

- cheltuieli cu salariile din care:

12

5 050

0

5 050

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

156

0

156

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

173

0

173

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

798

0

798

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

24

0

24

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

263

0

263

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

13

0

13

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

43

0

43

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

12

0

12

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

0

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

335

0

335

- tichete de masă

23

165

0

165

- deplasări, detaşări

24

170

0

170

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

975

0

975

d) Cheltuieli de protocol

26

7

0

7

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

 

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

 

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/201 5 privind Codul fiscal eu modificările şi completările ulterioare

29

25

0

25

h) Alte cheltuieli

30

366

0

366

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

80

0

80

- cheltuieli privind dobânzile

32

50

0

50

- alte cheltuieli financiare

33

20

0

20

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

 

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

60

0

60

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

11

0

11

V. REZULTATUL NET

37

49

0

49

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

49

0

49

a) pentru cointeresarea personalului

40

10

0

10

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

29

0

29

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

10

0

10

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

0

352

352

1. Surse proprii

44

 

 

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

352

352

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

 

 

- interne

47

 

 

 

- externe

48

 

 

 

4. Alte surse

49

 

 

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

0

352

352

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

0

352

352

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

 

 

- interne

53

 

 

 

- externe

54

 

 

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

9 801

0

9 801

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

9 741

0

9 741

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

60

0

60

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

135

0

135

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

115

0

115

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institui - lei/persoană/lună

60

2 936

0

2 936

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3 014

0

3 014

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

0,62

0

0,62

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

72,60

0

72,60

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu

64

0,05

0

0,05

10. Plăţi restante

65

 

 

 

11. Creanţe de încasat

66

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMĂNTULUI - INCDFP Bucureşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Influenţe + /-

Rectificat 2016

A

0

1

2

3 = 1 + 2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

26424

-2 918

23 506

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

26 086

-2 918

23 168

din care:

 

 

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

23 260

-3 118

20 142

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

26

0

26

c) Alte venituri din exploatare

05

2 800

200

3 000

2. VENITURI FINANCIARE

06

338

0

338

3, VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

25 924

-2918

23 006

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

25 741

-2 918

22 823

a) Bunuri şi servicii

10

4 500

-496

4 004

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

12 976

-1 390

II 586

- cheltuieli cu salariile din care:

12

10 292

-1 132

9 160

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

222

0

222

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

285

0

285

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1 626

-179

1 447

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

50

-5

45

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

535

-59

476

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

25

-3

22

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

87

-9

78

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

25

-3

22

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

0

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

336

0

336

- tichete de masă

23

231

0

231

- deplasări, detaşări

24

105

0

105

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

4214

-468

3 746

d) Cheltuieli de protocol

26

40

0

40

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

10

0

10

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

0

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/201 5 privind Codul fiscal eu modificările şi completările ulterioare

29

200

-22

178

h) Alte cheltuieli

30

3 801

-542

3 259

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

183

0

183

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

0

0

- alte cheltuieli financiare

33

183

0

183

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

0

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

500

0

500

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

85

0

85

V. REZULTATUL NET

37

415

0

415

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

0

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

415

0

415

a) pentru cointeresarea personalului

40

83

0

83

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

249

0

249

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

83

0

83

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

6 659

-1 583

5 076

1. Surse proprii

44

84

0

84

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

230

230

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

0

0

- interne

47

0

0

0

- externe

48

0

0

0

4. Alte surse

49

6 575

-1 813

4 762

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

6 659

-1 583

5 076

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

6 659

-1 583

5 076

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

0

0

- interne

53

0

0

0

- externe

54

0

0

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

26 424

-2 918

23 506

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

25 924

-2 918

23 006

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

500

0

500

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

115

0

115

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

77

0

77

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institui - lei/persoană/lună

60

7153

-828

6325

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

8416

-703

7713

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

1,93

0

2,17

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

230

-25

204

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu

64

10.8

0

10.7

10. Plăţi restante

65

0

0

0

11. Creanţe de încasat

66

0

0

0

 

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF Bucureşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Influenţe + /-

Rectificat 2016

A

0

1

2

3 = 1 + 2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

8 385

-1413

6972

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

8 384

-1 413

6971

din care:

 

 

0

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

6 618

-2454

4164

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

518

207

725

c) Alte venituri din exploatare

05

1 248

834

2 082

2. VENITURI FINANCIARE

06

1

0

1

3, VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

0

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

8 294

-1 342

6 952

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

8 291

-1 349

6 942

a) Bunuri şi servicii

10

1 653

-91

1 562

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

3 496

0

3 496

- cheltuieli cu salariile din care:

12

2 845

0

2 845

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

78

0

78

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

90

0

90

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

450

0

450

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

14

0

14

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

148

0

148

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

8

0

8

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

24

0

24

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

7

0

7

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

0

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

 

0

 

- tichete de masă

23

 

0

 

- deplasări, detaşări

24

 

0

 

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1 000

631

1 631

d) Cheltuieli de protocol

26

 

0

 

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

0

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

0

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/201 5 privind Codul fiscal eu modificările şi completările ulterioare

29

0

0

 

h) Alte cheltuieli

30

2 142

-1 889

253

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

3

7

10

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

0

 

- alte cheltuieli financiare

33

3

7

10

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

0

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

91

-71

20

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

16

-13

3

V. REZULTATUL NET

37

75

-58

17

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

0

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

75

-58

17

a) pentru cointeresarea personalului

40

15

-12

3

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

45

-34

11

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

15

-12

3

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

250

880

1 130

1. Surse proprii

44

250

0

250

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

880

880

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

0

 

- interne

47

 

0

 

- externe

48

 

0

 

4. Alte surse

49

 

0

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

250

880

1 130

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

250

880

1 130

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

0

 

- interne

53

 

0

 

- externe

54

 

0

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

0

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

8 385

-1 413

6 972

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

8 294

-1 342

6 952

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

91

-71

20

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

113

0

133

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

81

0

81

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institui - lei/persoană/lună

60

1 992

0

1 992

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2 789

0

2 789

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

1,10

-1

0,29

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

74,20

-13

61,69

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu

64

1,12

0

 

1,12

10. Plăţi restante

65

 

0

 

11. Creanţe de încasat

66

131

-2

129

 

ANEXA Nr. 5

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC Timişoara

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Influenţe + /-

Rectificat 2016

A

0

1

2

3 = 1 + 2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

13 706

 

13 706

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

13 696

 

13 696

din care:

 

 

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

12 906

 

12 906

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

140

 

140

c) Alte venituri din exploatare

05

650

 

650

2. VENITURI FINANCIARE

06

10

 

10

3, VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

 

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

13 456

 

33 456

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

13 316

 

13 316

a) Bunuri şi servicii

10

1 522

 

1 522

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

6 996

 

6 996

- cheltuieli cu salariile din care:

12

5 400

 

5 400

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

168

 

168

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

168

 

168

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

853

 

853

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

26

 

26

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

281

 

281

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

13

 

13

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

46

 

46

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

13

 

13

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

 

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

364

 

364

- tichete de masă

23

186

 

186

- deplasări, detaşări

24

178

 

178

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

4 596

 

4 596

d) Cheltuieli de protocol

26

1

 

I

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

10

 

10

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

 

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/201 5 privind Codul fiscal eu modificările şi completările ulterioare

29

0

 

0

h) Alte cheltuieli

30

191

 

191

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

140

 

140

- cheltuieli privind dobânzile

32

138

 

138

- alte cheltuieli financiare

33

2

 

2

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

 

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

250

 

250

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

40

 

40

V. REZULTATUL NET

37

210

 

210

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

 

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

210

 

210

a) pentru cointeresarea personalului

40

42

 

42

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

126

 

126

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

42

 

42

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

0

1175

1175

1. Surse proprii

44

0

 

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

1175

1175

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

 

0

- interne

47

0

 

0

- externe

48

0

 

0

4. Alte surse

49

0

 

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

0

1 175

1 175

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

0

1 175

1 175

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

 

0

- interne

53

0

 

0

- externe

54

0

 

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

13 706

 

13 706

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

13 456

 

13 456

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

250

 

250

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

85

 

85

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

75

 

75

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institui - lei/persoană/lună

60

5 024

 

5 024

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

5 499

 

5 499

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

1,86

 

1,86

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

161

 

161

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu

64

3,83

 

3,83

10. Plăţi restante

65

0

 

0

11. Creanţe de încasat

66

0

 

0

 

ANEXA Nr. 6

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR Bucureşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Influenţe + /-

Rectificat 2016

A

0

1

2

3 = 1 + 2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

22 000

 

22 000

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

21 900

 

21 900

din care:

 

 

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

16 000

 

16 000

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

5 900

 

5 900

c) Alte venituri din exploatare

05

0

 

0

2. VENITURI FINANCIARE

06

100

 

100

3, VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

 

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

21 950

 

21 950

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

21 800

 

21 800

a) Bunuri şi servicii

10

2 500

 

2 500

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

11 790

 

11 790

- cheltuieli cu salariile din care:

12

8 825

 

8 825

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

250

 

250

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

275

 

275

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1 394

 

1 394

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

43

 

43

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

459

 

459

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

22

 

22

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

75

 

75

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

21

 

21

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

 

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

950

 

950

- tichete de masă

23

300

 

300

- deplasări, detaşări

24

650

 

650

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3 850

 

3 850

d) Cheltuieli de protocol

26

30

 

30

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

40

 

40

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

10

 

10

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/201 5 privind Codul fiscal eu modificările şi completările ulterioare

29

400

 

400

h) Alte cheltuieli

30

3 t8l

 

3 181

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

150

 

150

- cheltuieli privind dobânzile

32

5

 

5

- alte cheltuieli financiare

33

145

 

145

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

 

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

50

 

50

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

13

 

13

V. REZULTATUL NET

37

37

 

37

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

 

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

37

 

37

a) pentru cointeresarea personalului

40

7

 

7

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

22

 

22

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

8

 

8

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

1 500

1 172

2 672

1. Surse proprii

44

1 500

 

1 500

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

1 172

1 172

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

 

0

- interne

47

0

 

0

- externe

48

0

 

0

4. Alte surse

49

0

 

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

1 500

1 172

2 672

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

1 500

1 172

2 672

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

 

0

- interne

53

0

 

0

- externe

54

0

 

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

0

 

0

1. Venituri totale (rd. 01)

55

22 000

 

22 000

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

21 950

 

21 950

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

50

 

50

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

135

 

135

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

60

 

60

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institui - lei/persoană/lună

60

5 162

 

5 162

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

6 170

 

6 170

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

0,23

 

0,23

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

162,96

 

162,96

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu

64

0.65

 

0,65

10. Plăţi restante

65

0

 

0

11. Creanţe de încasat

66

0

 

0

 

ANEXA Nr. 7

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE BIOLOGICE - INCDSB Bucureşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Influenţe + /-

Rectificat 2016

A

0

1

2

3 = 1 + 2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

17 870

 

17 870

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

17 800

 

17 800

din care:

 

 

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

16000

 

16000

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

200

 

200

c) Alte venituri din exploatare

05

1 600

 

1 600

2. VENITURI FINANCIARE

06

70

 

70

3, VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

 

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

17715

 

17715

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

17715

 

17715

a) Bunuri şi servicii

10

1 250

 

1 250

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

12 194

 

12 194

- cheltuieli cu salariile din care:

12

9 350

 

9 350

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

175

 

175

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

199

 

199

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1 477

 

1 477

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

46

 

46

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

486

 

486

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

23

 

23

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

79

 

79

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

23

 

23

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

 

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

710

 

710

- tichete de masă

23

210

 

210

- deplasări, detaşări

24

500

 

500

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1 500

 

1 500

d) Cheltuieli de protocol

26

3

 

3

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

30

 

30

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

 

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/201 5 privind Codul fiscal eu modificările şi completările ulterioare

29

187

 

187

h) Alte cheltuieli

30

2 551

 

2 551

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

0

 

0

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

 

0

- alte cheltuieli financiare

33

0

 

0

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

 

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

155

 

155

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

25

 

25

V. REZULTATUL NET

37

130

 

130

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

 

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

130

 

130

a) pentru cointeresarea personalului

40

26

 

26

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

78

 

78

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

26

 

26

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

989

185

1 174

1. Surse proprii

44

0

 

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

185

185

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

 

0

- interne

47

0

 

0

- externe

48

0

 

0

4. Alte surse

49

989

 

989

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

989

185

1 174

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

989

185

1 174

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

 

G

- interne

53

0

 

0

- externe

54

0

 

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

17 870

 

17 870

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

17715

 

17 715

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

155

 

155

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

200

 

200

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

176

 

176

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institui - lei/persoană/lună

60

3 759

 

3 759

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4 407

 

4 407

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

0,87

 

0.87

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

89,35

 

89.35

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu

64

2,87

 

2,87

10. Plăţi restante

65

0

 

0

11. Creanţe de încasat

66

356

 

356

 

ANEXA Nr. 8

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT Bucureşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Influenţe + /-

Rectificat 2016

A

0

1

2

3 = 1 + 2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

29 000

4000

33 000

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

28 900

4000

32 900

din care:

 

 

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

28 600

4000

32 600

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

294

0

294

c) Alte venituri din exploatare

05

6

0

6

2. VENITURI FINANCIARE

06

100

0

100

3, VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

28 900

3 950

32 850

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

28 700

3 950

32 650

a) Bunuri şi servicii

10

2 679

443

3 122

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

13 924

930

14 854

- cheltuieli cu salariile din care:

12

10 590

760

11 350

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

79

0

79

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

107

0

107

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1 673

120

1 793

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

53

3

56

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

551

39

590

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

28

0

28

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

90

6

96

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

26

2

28

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

0

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

913

0

913

- tichete de masă

23

393

0

393

- deplasări, detaşări

24

520

0

520

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

7 156

2 284

9 440

d) Cheltuieli de protocol

26

39

41

60

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

12

8

20

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

0

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/201 5 privind Codul fiscal eu modificările şi completările ulterioare

29

200

50

250

h) Alte cheltuieli

30

4 710

194

4 904

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

200

0

200

- cheltuieli privind dobânzile

32

100

0

100

- alte cheltuieli financiare

33

100

0

100

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

0

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

100

50

150

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

19

14

33

V. REZULTATUL NET

37

81

36

117

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

 

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

81

36

117

a) pentru cointeresarea personalului

40

16

7

23

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

49

21

70

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

16

8

24

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

2170

716

2 886

1. Surse proprii

44

0

 

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

1701

1 701

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

0

0

- interne

47

0

0

0

- externe

48

0

0

0

4. Alte surse

49

2 170

-985

1 185

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

2 170

716

2 886

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

2 170

716

2 886

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

 

0

- interne

53

0

 

0

- externe

54

0

 

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

29 000

4 000

33 000

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

28 900

3 950

32 850

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

100

50

150

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

182

2

184

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

142

2

144

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institui - lei/persoană/lună

60

4 790

294

5 084

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4 998

372

5 370

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

0

 

0

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

159

20

179

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu

64

1

0

1

10. Plăţi restante

65

0

 

0

11. Creanţe de încasat

66

0

 

0

 

ANEXA Nr. 9

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTAREAEROSPAŢIALĂ „ELIE CARAFOLI”- I.N.CAS.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Influenţe + /-

Rectificat 2016

A

0

1

2

3 = 1 + 2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

76 613

 

76 613

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

76 013

 

76 013

din care:

 

 

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

60 600

 

60 600

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

660

 

660

c) Alte venituri din exploatare

05

14 753

 

14 753