MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 112/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 112         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 12 februarie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

3. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

57. - Hotărâre pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

 

58. - Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

 

59. - Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unui imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru completarea unor acte normative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

20. - Ordin al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 81/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

1. - Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui

 

8. - Hotărâre pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

În temeiul art. 34 şi 35 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 15-17 februarie 2016, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 12 februarie 2016.

Nr. 3.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata în agricultură

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (2) al articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2016 este de 338.819,00 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 10 februarie 2016.

Nr. 57.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, care se alocă Departamentului pentru Relaţii Interetnice.

(2) Suma de 109.401 mii lei se repartizează şi se utilizează potrivit destinaţiilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Secretariatul General al Guvernului execută operaţiunile financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu, destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la lit. a), precum şi realizării activităţilor şi proiectelor interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, cuprinse la lit. b) în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016.

Art. 3. - (1) Secretariatul General al Guvernului, alocă lunar fondurile destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat potrivit dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cuprinse la lit. a) în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016, respectiv în anexa nr. 1, în cadrul prevederilor trimestriale, pe baza solicitărilor cuprinse în formularul A1, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Utilizarea şi justificarea fondurilor alocate organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se realizează potrivit protocolului încheiat între acestea şi Departamentul pentru Relaţii Interetnice - Secretariatul General al Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale comunică lunar utilizarea fondurilor alocate potrivit formularului A2, prevăzut în anexa nr. 1.

(4) La sfârşitul anului, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale comunică utilizarea fondurilor alocate potrivit formularului A3, prevăzut în anexa nr. 1.

(5) Fondurile alocate organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor, potrivit prevederilor art. XIII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011.

(6) Răspunderea privind utilizarea şi justificarea sumelor prevăzute în anexa nr. 1 revine organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

(7) Monitorizarea utilizării fondurilor alocate organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, privind respectarea destinaţiilor legale, se exercită de către Departamentul pentru Relaţii Interetnice, pe baza documentelor primite de la organizaţii, menţionate în protocolul încheiat conform prevederilor alin. (2).

Art. 4. - (1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016, pentru activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau în parteneriat, pe baza devizelor estimative de Cheltuieli, întocmite şi certificate de departament privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea şi economicitatea acestora.

(2) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016, pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza bugetelor estimative ale proiectelor, întocmite de iniţiatori.

(3) Departamentul pentru Relaţii Interetnice utilizează fondurile prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016 pentru activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, realizate la iniţiativa sa ori în parteneriat, şi reglementează utilizarea fondurilor pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Metodologia privind regimul de finanţare nerambursabilă a proiectelor interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a proiectelor de combatere a intoleranţei, precum şi Ghidul de finanţare a proiectelor interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, şi a proiectelor de combatere a intoleranţei, elaborate de Departamentul pentru Relaţii interetnice, se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.

(4) Departamentul pentru Relaţii Interetnice justifică fondurile prevăzute la alin. (3), alocate în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2), prin documente legale aprobate de secretarul de stat.

(5) Răspunderea privind utilizarea sumelor pentru realizarea de activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau în parteneriat, prevăzute în anexa nr. 2, revine Departamentului pentru Reiaţii Interetnice.

(6) Răspunderea privind utilizarea sumelor pentru finanţări nerambursabile prevăzute în anexa nr. 2 şi acordate potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, revine beneficiarilor sumelor.

Art. 5. - (1) La solicitarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice şi cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor de finanţare încheiate pentru derularea de activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, prevăzute în anexa nr. 2, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară.

(2) Pentru sumele avansate potrivit alin. (1), beneficiarii prezintă, până la data de 29 noiembrie 2016, documente justificative cu privire la utilizarea acestora. În caz contrar, sumele avansate se restituie integral până la data de 11 decembrie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Departamentul pentru Relaţii Interetnice,

Amet Aledin,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 10 februarie 2016.

Nr. 58.

 

ANEXA Nr. 1

 

MODUL DE REPARTIZARE şi UTILIZARE

a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

 

Total sumă: 105.401 mii lei, alocată pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, prin acoperirea parţială a :

- cheltuielilor materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiilor şi sucursalelor/filialelor acestora, lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale acestora;

- cheltuielilor pentru asigurarea securităţii şi pazei sediilor;

- cheltuielilor de personal şi cheltuielilor conexe care decurg din aplicarea legislaţiei muncii;

- cheltuielilor necesare pentru perfecţionarea şi formarea continuă a personalului;

- cheltuielilor pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii;

- cheltuielilor pentru realizarea şi difuzarea materialelor multimedia, precum şi cheltuielilor pentru realizarea unor emisiuni radio-tv;

- cheltuielilor pentru organizarea/participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, educaţionale, sportive, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate;

- cheltuielilor pentru organizarea/participarea la activităţi educaţionale în ţară şi în străinătate (tabere, şcoli de vară, călătorii, vizite de documentare şi studiu, vizite de lucru, concursuri, traininguri etc.);

- cheltuielilor pentru organizarea/participarea la schimburi de experienţă, vizite de documentare şi de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, de formare şi de perfecţionare în ţară şi în străinătate în domeniile promovării diversităţii etnice şi culturale, dezvoltării relaţiilor interetnice, precum şi în domeniul managementului instituţional şi organizaţional;

- cheltuielilor pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii organizaţiilor;

- cheltuielilor privind cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri europene şi internaţionale.

 

Nr. crt.

Organizaţia

Sumele alocate - mii lei -

1.

Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT.

2.266,65

2.

Asociaţia Liga Albanezilor din România

1.912,18

3.

Asociaţia Macedonenilor din România

2.559,75

4.

Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa”

14.890,55

5.

Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

5.839,92

6.

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România

3.492,43

7.

Forumul Democrat al Germanilor din România

8.343,47

8.

Uniunea Democrată Maghiară din România

22.877,63

9.

Uniunea Armenilor din România

4.552,80

10.

Uniunea Bulgară din Banat - România

3.765,85

11.

Uniunea Croaţilor din România

2.638,79

12.

Uniunea Culturală a Rutenilor din România

1.614,43

13.

Uniunea Democrată Turcă din România

4.088,12

14.

Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România

3.716,50

15.

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România

4.392,75

16.

Uniunea Elenă din România

4.071,30

17.

Uniunea Polonezilor din România

2.750,84

18.

Uniunea Sârbilor din România

4.167,30

19.

Uniunea Ucrainenilor din România

7.459,74

TOTAL

105.401,00

 

Formular A1

 

Organizaţia ……………………………….

Suma solicitată de la bugetul de stat necesară pentru activităţile organizaţiei în luna 2016 ………….. (lei)

 

 

 

 

(lei)

1

Suma necesară (2 + 3)

 

2

Suma solicitată de la bugetul de stat

 

3

Suma provenită din alte surse

 

4

Suma solicitată de la bugetul de stat din suma necesară (%)

 

 

Date despre cheltuieli

 

Cheltuieli necesare conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016

Suma solicitată

- lei -

1

Cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiei şi sucursalelor/filialelor acesteia, pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora (1.1 + 1.2) din care:

1.1. funcţionarea sediilor şi sucursalelor/filialelor 1.2 lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora

 

2

Cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi pazei sediilor

 

3

Cheltuieli de personal şi cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislaţiei muncii (3.1 + 3.2), din care:

3.1. cheltuieli de personal

3.2. cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislaţiei muncii

 

4

Cheltuieli pentru perfecţionarea şi formarea continuă a personalului

 

5

Cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4), din care:

5.1. presă

5.2. carte

5.3. manuale şcolare

5.4. publicaţii

 

6

Cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea materialelor multimedia, precum şi cheltuieli pentru realizarea unor emisiuni radio-tv (6.1 + 6.2), din care:

6.1. cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea materialelor multimedia

6.2. cheltuieli pentru realizarea unor emisiuni radio-tv

 

7

Cheltuieli pentru organizarea/participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, educaţionale, sportive, întruniri ale membrilor şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate

 

8

Cheltuieli pentru organizarea/participarea la activităţi educaţionale în ţară şt în străinătate (tabere, şcoli de vară, călătorii, vizite de documentare şi studiu, vizite de lucru, concursuri, traininguri etc.)

 

g

Cheltuieli pentru organizarea/participarea la schimburi de experienţă, vizite de documentare şi studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, de formare şi perfecţionare în ţară şi în străinătate în domeniile promovării diversităţii etnice şi culturale, dezvoltării relaţiilor interetnice, precum şi în domeniul managementului instituţional şi organizaţional

 

10

Cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor organizaţiilor

 

11

Cheltuieli privind cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri europene şi internaţionale

 

 

Preşedinte,

……………………………….

Responsabil financiar-contabil,

……………………………….

 

Formular A2

 

Organizaţia  ……………………………….

 

Cheltuieli efectuate în luna ………………………… 2016 pe destinaţii conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

 

Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016

Suma cheltuită

- lei -

1

Cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiei şi sucursalelor/filialelor acesteia, pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora (1.1 + 1.2), din care:

1.1. funcţionarea sediilor şi sucursalelor/filialelor

1.2. lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora

 

2

Cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi pazei sediilor

 

3

Cheltuieli de personal şi cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislaţiei muncii (3.1 + 3.2), din care:

3.1. cheltuieli de personal

3.2. cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislaţiei muncii

 

4

Cheltuieli pentru perfecţionarea şi formarea continuă a personalului

 

5

Cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4), din care:

5.1. presă

5.2. carte

5.3. manuale şcolare

5.4. publicaţii

 

6

Cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea materialelor multimedia, precum şi cheltuieli pentru realizarea unor emisiuni radio-tv (6.1 + 6.2), din care:

6.1. cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea materialelor multimedia

6.2. cheltuieli pentru realizarea unor emisiuni radio-tv

 

7

Cheltuieli pentru organizarea/participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, educaţionale, sportive, întruniri ale membrilor şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate

 

8

Cheltuieli pentru organizarea/participarea la activităţi educaţionale în ţară şi în străinătate (tabere, şcoli de vară, călătorii, vizite de documentare şi studiu, vizite de lucru, concursuri, traininguri etc.)

 

9

Cheltuieli pentru organizarea/participarea la schimburi de experienţă, vizite de documentare şi studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, de formare şi perfecţionare în ţară şi în străinătate în domeniile promovării diversităţii etnice şi culturale, dezvoltării relaţiilor interetnice, precum şi în domeniul managementului instituţional şi organizaţional

 

10

Cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor organizaţiilor

 

11

Cheltuieli privind cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri europene şi internaţionale

 

12

Total cheltuieli în luna ………………………… 2016 (12.1 + 12.2), din care:

12.1. cheltuieli efectuate din suma de la bugetul de stat (1+2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)

12.2. cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse

 

 

Preşedinte,

……………………………….

Responsabil financiar-contabil,

……………………………….

 

Formular A3

 

Organizaţia  ……………………………….

 

Cheltuieli totale efectuate în anul 2016 pe destinaţii conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

 

 

 

- lei –

1

Suma de la bugetul de stat rămasă necheltuită din anul anterior

 

2

Suma alocată de la bugetul de stat în anul 2016

 

3

Suma totală de la bugetul de stat (1 + 2)

 

4

Suma de la bugetul de stat cheltuită în anul 2016

 

5

Suma de la bugetul de stat rămasă necheltuită la 31.12.2016 (3 - 4)

 

 

            Date despre cheltuieli

 

Cheltuieli totale efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016

Suma cheltuită

- lei -

1

Cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiei şi sucursalelor/filialelor acesteia, pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale acestora (1.1 + 1.2), din care:

1.1. funcţionarea sediilor şi sucursalelor/filialelor

1.2. lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora

 

2

Cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi pazei sediilor

 

3

Cheltuieli de personal şi cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislaţiei muncii (3.1 + 3.2), din care:

3.1. cheltuieli de personal

3.2. cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislaţiei muncii

 

4

Cheltuieli pentru perfecţionarea şi formarea continuă a personalului

 

5

Cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4), din care:

5.1. presă

5.2. carte

5.3. manuale şcolare

5.4. publicaţii

 

6

Cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea materialelor multimedia, precum şi cheltuieli pentru realizarea unor emisiuni radio-tv (6.1 + 6.2), din care:

6.1, cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea materialelor multimedia

6.2. cheltuieli pentru realizarea unor emisiuni radio-tv

 

7

Cheltuieli pentru organizarea/participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, educaţionale, sportive, întruniri ale membrilor şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate

 

8

Cheltuieli pentru organizarea/participarea la activităţi educaţionale în ţară şi în străinătate (tabere, şcoli de vară, călătorii, vizite de documentare şi studiu, vizite de lucru, concursuri, traininguri etc.)

 

9

Cheltuieli pentru organizarea/participarea la schimburi de experienţă, vizite de documentare şi studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, de formare şi perfecţionare în ţară şi în străinătate în domeniile promovării diversităţii etnice şi culturale, dezvoltării relaţiilor interetnice, precum şi în domeniul managementului instituţional şi organizaţional

 

10

Cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor organizaţiilor

 

11

Cheltuieli privind cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri europene şi internaţionale

 

12

Total cheltuieli în anul 2016 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11), din care:

12.1. cheltuieli efectuate din suma de la bugetul de stat

12.2. cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse

 

 

Preşedinte,

……………………………….

Responsabil financiar-contabil,

……………………………….

 

ANEXA Nr. 2

 

Modul de repartizare şi utilizare a sumei prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

 

Total sumă: 4.000 mii lei, alocată pentru finanţarea şi realizarea de activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei realizate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice la iniţiativa sa sau în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvemamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare:

a) promovarea diversităţii etnice, a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi a dialogului intercultural;

b) cultivarea bunei cunoaşteri şi înţelegeri între minorităţile naţionale, precum şi între majoritate şi minorităţi naţionale;

c) perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional privind minorităţile naţionale;

d) promovarea de politici şi proiecte de combatere a intoleranţei;

e) continuarea parteneriatului cu societatea civilă, instituţiile publice şi autorităţile locale;

f) întărirea capacităţii de monitorizare şi de lucru a Departamentului pentru Relaţii Interetnice în parteneriat cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii din ţară şi din străinătate, precum şi cu organisme internaţionale;

g) contribuţia Departamentului pentru Relaţii Interetnice la implementarea Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse - B.4 Fondul de Reformă privind incluziunea romilor şi a altor grupuri vulnerabile;

h) participarea la diferite programe şi colaborări europene şi internaţionale.

Activităţile şi proiectele se pot realiza prin:

1. organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese, mese rotunde, reuniuni, întâlniri de lucru, şedinţe, plenare, ateliere, workshopuri desfăşurate în ţară şi în străinătate;

2. organizarea şi participarea la manifestări culturale, interculturale şi sportive desfăşurate în ţară şi în străinătate, care promovează cultura toleranţei şi a diversităţii etnice, de interes naţional şi internaţional (festivaluri, spectacole, concursuri, competiţii, reuniuni, expoziţii, lansări de carte, târguri etc.);

3. organizarea şi participarea la activităţi educaţionale desfăşurate în ţară şi în străinătate (tabere, şcoli de vară, călătorii, vizite de documentare şi de studiu, vizite de lucru, concursuri, traininguri etc.);

4. organizarea şi participarea la acţiuni în cooperare cu organisme internaţionale, organizaţii neguvemamentale şi instituţii publice din ţară şi din străinătate;

5. organizarea şi participarea la schimburi de experienţă, vizite de documentare şi de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare şi perfecţionare în ţară şi în străinătate, în domenii utile promovării diversităţii etnice şi culturale, dezvoltării relaţiilor interetnice, precum şi în domeniul managementului instituţional şi organizaţional;

6. realizarea, editarea, tipărirea, achiziţionarea, traducerea şi difuzarea de materiale documentare şi de informare (broşuri, buletine informative, pliante, albume, publicaţii periodice, cărţi, manuale şcolare, antologii, postere, bannere, calendare, agende, enciclopedii, afişe, compact-discuri, DVD-uri, multimedia etc.);

7. comandarea şi/sau realizarea de filme documentare;

8. comandarea şi/sau achiziţionarea de rechizite, materiale consumabile şi materiale promoţionale;

9. vizite ale unor invitaţi străini cu acoperirea cheltuielilor de transport internaţional şi de sejur pe teritoriul României, conform prevederilor legale în vigoare;

10. achiziţionarea de spoturi publicitare, închirierea şi achiziţionarea de spaţii de emisie şi de comunicare în mass-media şi internet;

11. reconfigurarea structurii şi actualizarea paginii web a Departamentului pentru Reiaţii Interetnice;

12. achiziţionarea de servicii de internet, multimedia şi audiovideo;

13. comandarea realizării de sondaje de opinie, studii şi cercetări în domeniul relaţiilor interetnice;

14. achiziţionarea unor servicii de publicitate, de consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, precum şi consultanţă în relaţii cu publicul;

15. realizarea de campanii de informare publică şi imagine;

16. abonamente la publicaţii în domeniu;

17. realizarea de programe şi emisiuni în parteneriat cu Societatea Română de Radio şi Societatea Română de Televiziune şi difuzarea acestora pe frecvenţe radio, tv şi internet;

18. alte activităţi necesare şi oportune pentru păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.

Pentru activităţile şi proiectele prevăzute la pct. 1-5 Departamentul pentru Relaţii Interetnice poate acoperi cheltuieli pentru un număr maxim de participanţi şi invitaţi, după cum urmează:

- 250 de persoane/manifestare, pentru pct. 1;

- 800 de persoane/manifestare, pentru pct. 2;

- 300 de persoane/manifestare, pentru pct. 3;

-100 de persoane/manifestare, pentru pct. 4;

- 100 de persoane/manifestare, pentru pct. 5,

Pentru activităţile şi proiectele interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei se pot acoperi următoarele cheltuieli:

- cazare, transport (auto, feroviar, naval şi aerian) şi indemnizaţie de delegare pentru deplasările în ţară ale salariaţilor departamentului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;

- cazare, transport, diurnă şi alte cheltuieli pentru deplasările în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul departamentului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

- masă, la un barem de 85 lei/zi/persoană, trataţii (apă, ceai şi/sau cafea) la un barem de 6,5 lei/zi/persoană, cazare în regim de maximum 3 stele în structuri de cazare turistice, pentru participanţii la activităţile şi proiectele realizate la iniţiativa departamentului sau în parteneriat şi pentru participanţii la proiectele finanţate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- transport persoane (auto cu microbuz sau autocar, feroviar, naval şi aerian) pentru participanţii la activităţile şi proiectele realizate la iniţiativa departamentului sau în parteneriat şi pentru participanţii la proiectele finanţate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- transport recuzită (costume, decoruri, instrumente muzicale, exponate) cu mijloace auto (autoutilitare, autocamioane, camioane) pentru activităţile şi proiectele realizate la iniţiativa departamentului sau în parteneriat, precum şi pentru proiectele finanţate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- trataţii, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri şi vizionarea unor spectacole pentru delegaţiile străine, oferite de către secretarul de stat, subsecretarii de stat, conform normativelor de cheltuieli aprobate de ordonatorul principal de credite;

- taxe de participare şi vizitare, taxe poştale, bilete la spectacole, taxe de viză, poliţe de asigurare pentru călătorii în străinătate şi asigurări medicale;

- comunicaţii telefonice şi internet;

- premiul pentru literatura în limba maternă şi premiul pentru literatura în limbile minorităţilor naţionale, precum şi premii în obiecte, onorarii (pentru lectori, traineri, formatori în cadrul seminarelor, conferinţelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, şcolilor de vară, precum şi pentru artişti şi meşteşugari în cadrul spectacolelor, expoziţiilor, târgurilor), achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv servicii de organizare a expoziţiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferinţelor, congreselor, închirierea, amenajarea şi decorarea cu aranjamente florale a spaţiilor destinate manifestărilor;

- editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promoţionale, filme documentare, servicii de publicitate, consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, consultanţă în relaţii cu publicul, realizarea de sondaje de opinie, studii şi cercetări, realizarea de campanii de informare publică şi imagine, închiriere de bunuri mobile şi imobile, inclusiv aparatură de sonorizare şi lumini, traducere simultană, echipamente informatice şi audiovideo.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reglementarea regimului juridic al unui imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru completarea unor acte normative

 

În temeiul ari 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. II alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

(2) Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - La anexa nr. 2 „Lista bunurilor mobile şi imobile care fac parte din baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 208 din 12 aprilie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013, cu modificările Şi completările ulterioare, după numărul curent 17 se introduce un nou număr curent, numărul curent 18, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Imobilul

„18.

Vila nr. 1A, compusă clin construcţii şi alte anexe, cu teren aferent în suprafaţă de 25.364,20 mp, situate în Strada Florilor nr. 151, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov.”

 

Art. 3. - La anexa nr. 3 „Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, după numărul curent 3 se introduce un nou număr curent, numărul curent 3\ cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea imobilului şi adresa

Teren - mp -

„31

Vila nr. 1 A, compusă din construcţii şi alte anexe, cu teren aferent, situate în Strada Florilor nr. 151, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov

25.364,20”

 

Art. 4. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Secretariatul General al Guvernului îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificarea anexelor nr. 13 şi 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 10 februarie 2016.

Nr. 59.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat În proprietatea publică a statului, care trece din administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, având C.U.I. 4266669, în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, având C.U.I. 2351555

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Adresa

Descrierea tehnică

Valoarea de inventar

- lei -

160.884

8.29.08

Vila nr. 1A

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - C.U.I. 4266669

Regia Autonom㠄Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” - C.U.I. 2351555

Strada Fiorilor nr. 151, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov

Construcţii de locuinţe - 524 mp

Anexă - 67 mp Anexă magazie - 15 mp

Anexă cuptor - 13 mp

Anexă casă pompe - 9 mp

Suprafaţă teren - 25.364,20 mp

CF nr. 109032/1592

Corp Vila 1A suprafaţa construită - 609 mp

Suprafaţa desfăşurată - 669 mp

Regim de înălţime P + Etaj intermediar

Corp piscină Suprafaţa construită - 210,50 mp

Suprafaţa desfăşurată - 399,05 mp

Regim de înălţime parter

597.041 lei, la care se adaugă investiţii din fonduri proprii

1.799.960,B8 lei

Valoare teren - 2.739.143 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 81/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri

 

Având în vedere:

- art. 26 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

- dispoziţiile art. 1 pct. 17 din Decizia (Pese) 2015/1.863 a Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului;

- prevederile art. 1 pct. 15 din Regulamentul (UE) 2015/1.861 al Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului;

- dispoziţiile art. 1 din Decizia (PESC) 2016/37 a Consiliului din 16 ianuarie 2016 privind data aplicării Deciziei (PESC) 2015/1.863 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului;

- Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 337 din 3 februarie 2016*) privind abrogarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri, aprobate prin Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 81/2015,

în temeiul art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare,

preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se abrogă Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 81/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 4 iunie 2015.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Neculae Plăiaşu

 

Bucureşti, 4 februarie 2016.

Nr. 20.


*) Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 337/2016 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

INSTRUCŢIUNI

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui

 

Având în vedere solicitarea Instituţiei Prefectului Judeţul Vaslui cu nr. 1.386 din 27 ianuarie 2016, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 1.189 din 27 ianuarie 2016, privind transmiterea programului calendaristic şi a măsurilor care trebuie luate pentru desfăşurarea în bune condiţii a referendumului local pentru demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui, văzând Decizia civilă nr. 1.233 din 15 decembrie 2015, pronunţată de Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 5.687/62/2014 prin care prefectul judeţului Vaslui a fost obligat să organizeze un referendum local pentru demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui,

luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) şi w) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură aplicarea unitară a legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea referendumurilor locale şi veghează la respectarea acesteia,

ţinând cont de dispoziţiile art. 16, ale art. 20, ale art. 22, ale art. 25 alin. (22)-(4), ale art. 26 alin. (21)-(4) şi (6), ale art. 27 alin. (11)-(3), ale art. 28-42 şi ale art. 431 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

observând că Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, la rândul său abrogată prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

văzând că Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată în mod expres prin Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,

observând că Legea nr. 115/2015 şi Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu au avut în vedere situaţia juridică a normelor de trimitere din cadrul Legii nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare, către Legea nr. 70/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, văzând considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 82/1995,

având în vedere prevederile art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc că prevederile legale privind corpul experţilor electorali, secţiile de votare, Registrul electoral şi listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător referendumurilor locale,

ţinând cont de dispoziţiile art. 55 alin. (3)-(6) şi ale art. 70 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezentele instrucţiuni.

Art. 1. - (1) Obiectul şi data referendumului local pentru demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui, se stabilesc şi se aduc la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, cu cel puţin 20 de zile înainte de ziua desfăşurării acestuia, de către comisia numită prin ordin al prefectului, conform art. 55 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) asigură coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor care revin autorităţilor şi instituţiilor publice în materia organizării referendumului local pentru demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui.

Art. 2. - (1) Referendumul local pentru demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui, se desfăşoară în secţiile de votare organizate potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Referendumul local pentru demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui, are loc pe baza listelor electorale permanente, întocmite şi tipărite conform art. 49 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) întocmirea listelor cuprinzând persoanele care vor fi desemnate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, conform ari. 26 alin. (22) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3, - Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial ai României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Florin-Constantin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Dan Vlaicu

 

Bucureşti, 10 februarie 2016.

Nr. 1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral

 

Având în vedere dispoziţiile art. 42 alin. (1) şi (2) şi art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând dispoziţiile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

ţinând cont de prevederile art. 4 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,

 luând în considerare imperativul legal al arondării alegătorilor cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate la secţii de votare cât mai apropiate de adresa unde locuiesc,

constatând că paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu nu conţin informaţii privind localitatea şi strada unde deţinătorul îşi are domiciliul,

ţinând cont de faptul că nu toate documentele care atestă reşedinţa în străinătate conţin referiri la strada şi localitatea unde deţinătorul îşi are reşedinţa, având în vedere faptul că există posibilitatea ca unele denumiri de localităţi şi străzi din acelaşi stat să fie omonime,

observând necesitatea includerii în cererile de înscriere în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate a datelor privind localităţile şi străzile din străinătate unde alegătorii îşi au domiciliul sau reşedinţa, precum şi a codurilor poştale ale adreselor unde aceştia îşi au domiciliul sau reşedinţa,

luând în considerare necesitatea simplificării şi a eficientizării procesului de înscriere în Registrul electoral a alegătorilor cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate şi văzând că aceste deziderate pot fi realizate numai prin stabilirea unui model unic de cerere de înscriere în Registrul electoral pentru votul în străinătate, utilizabil atât de către alegătorii care doresc să voteze la o secţie de votare, cât şi de către alegătorii care doresc să voteze prin corespondenţă,

văzând punctele de vedere exprimate de Ministerul Afacerilor Externe prin adresele nr. F/9.758 din 14 decembrie 2015, nr. F/9,759 din 14 decembrie 2015 şi nr. F/786 din 4 februarie 2016,

ţinând cont de punctul de vedere formulat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin Adresa nr. 24 din 4 ianuarie 2016,

în temeiul art. 4 alin. (2) din Legea nr. 288/2015, al art. 42 alin. (4) şi al art. 104 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă următoarele modele ale cererilor de înscriere în Registrul electoral:

a) modelul cererii de înscriere în Registrul electoral cu reşedinţa din România, prevăzut în anexa nr. 1;

b) modelul cererii de înscriere în Registrul electoral pentru votul în străinătate la alegerile parlamentare, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Dan Vlaicu

 

Bucureşti, 10 februarie 2016.

Nr. 8.

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul cererii de înscriere în Registrul electoral cu reşedinţa din România

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

în Registrul electoral cu reşedinţa din România

 

Către:

Primarul ………………………………………………………………………………….

(Se înscriu rangul şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale de reşedinţă.)

 

Subsemnatul(a), …………………………………………………………………………………. (numele şi prenumele),

………………………………………………………………………………….(numele avut înaintea modificării administrative a numelui, dacă este cazul), CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

domiciliat(ă) în localitatea ………………………………………., str. ………………………………………. nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, judeţul/sectorul ………………………………………., e-mail ……………………………………….(opţional),

solicit înscrierea în Registrul electoral cu reşedinţa din România la ………………………………………., (Se înscrie „alegerile locale” sau „alegerile parlamentare”, după caz.)

din anul …………..

Anexez o copie a actului de identitate, precum şi o copie a dovezii de reşedinţă.

 

Data …………………….

Semnătura ………………………………………….

 

NOTE:

- în cazul în care cererea este scrisă olograf (de mână), aceasta se scrie, obligatoriu, cu majuscule, se semnează şi se datează olograf.

- în cazul în care cererea este tehnoredactată, aceasta se semnează şi se datează olograf (de mână).

- Cererea originală poate fi depusă personal sau transmisă prin poştă.

 

Notă de informare privind protecţia datelor personale:

Autoritatea Electorală Permanentă, primarii şi birourile electorale ale secţiilor de votare prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul asigurării condiţiilor necesare exercitării dreptului de vot la scrutinul pentru care aţi solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă din România. Pentru a afla secţia de votare la care aţi fost arondat vă puteţi adresa, din timp, primarului sau puteţi consulta www.registmlelectoral.ro

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de a nu fi supus unei decizii individuale.

Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată primarului sau Autorităţii Electorale Permanente. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

ANEXA Nr. 2

 

Modelul cererii de înscriere în Registrul electoral pentru votul în străinătate la alegerile parlamentare

 

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ELECTORAL PENTRU VOTUL ÎN STRĂINĂTATE LA ALEGERILE PARLAMENTARE

 

Către:

Misiunea diplomatică a României/Oficiul Consular al României la

………………………………………………………………….………….

(Se înscrie localitatea unde îşi are sediul misiunea diplomatică sau oficiul consular al României, după caz.)

 

Subsemnatul(a), …………………………………………………………………………………. (numele şi prenumele),

………………………………………………………………………………….(numele avut înaintea căsătoriei sau a modificării administrative a numelui, dacă este cazul), CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

e-mail ……………………………………….(opţional), solicit înscrierea în Registrul electoral la alegerile pentru Senat si Camera Deputaţilor din anul …………….. cu:

 

- opţiunea pentru votul prin corespondenţă



ATENŢIE !

 

 

 

CEREREA ESTE VALABILĂ NUMAI

 

- opţiunea pentru votul la secţia de votare



DACĂ BIFAŢI O SINGURĂ OPŢIUNE.

 

 

Declar că locuiesc în statul ……………………………………………… (Se va înscrie şi denumirea subdiviziunii statale)

 

 

……………………………………………………………………., localitatea ………………………..…………………….,

 

 

adresa ………………………………………., (Se înscriu toate datele de identificare ale adresei cu caractere latine şi majuscule.)

ATENŢIE !

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….,

DATELE OFERITE LA ACEASTĂ SECŢIUNE VOR FI CELE

 

Cod poştal ………………………………………. .

UTILIZATE DE AUTORITĂŢILE ROMĂNE PENTRU

 

 

TRANSMITEREA DOCUMENTELOR NECESARE EXERCITĂRII

 

 

DREPTULUI DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ.

 

 

Anexez o copie a actului de identitate, precum şi o copie a documentului care atestă reşedinţa în străinătate. (În cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate se anexează o copie a paşaportului cu menţionarea statului de domiciliu.)

 

Data …………………….

Semnătura ………………………………………….

 

Note:

- în cazul în care cererea este scrisă olograf (de mână), aceasta se scrie, obligatoriu, cu majuscule, se semnează şi se datează olograf.

- Iu cazul în care cererea este tehnoredactată, aceasta se semnează şi se datează olograf (de mână).

Datele privind adresa se scriu, obligatoriu, cu caractere latine şi iară diacritice.

- Cererea originală poate fi depusă personal sau transmisă prin poştă.

- Lista documentelor care atestă reşedinţa în străinătate este aprobată prin ordin al ministrului afacerilor externe.

 

Notă de informare privind protecţia datelor personale:

Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Externe, Compania Naţională ..Popa Român㠓, birourile electorale ale secţiilor de votare şi birourile electorale pentru votul prin corespondenţă prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul asigurării condiţiilor necesare exercitării în străinătate a dreptului de vot la alegerile parlamentare. Pentru a afla dacă aţi fost înscris în Registrul electoral cu adresa în străinătate sau cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă vă puteţi adresa, din timp, misiunii diplomatice sau oficiului consular din ţara de domiciliu sau reşedinţă ori puteţi consulta www.registrulelectoraI.ro.

Conform Legii nr. 677/2001pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de a nu fi supus unei decizii individuale.

Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Autoritatea Electorală Permanentă. De asemenea vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.